Açıköğretim Ders Notları

Sosyal Hizmet Kuruluşları Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Hizmet Kuruluşları Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Diğer Sosyal Hizmet Alanlarındaki Kurum Ve Kuruluşlar I

1. Soru

Aile ve kadın, çocuk ve gençler, yaşlılar ve engelliler dışında yer alan diğer sosyal hizmet kurum ve kuruluşları nelerdir?

Cevap

Aile ve kadın, çocuk ve gençler, yaşlılar ve engelliler dışında yer alan diğer sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarını üç grupta toplayabiliriz: • Sosyal yardım kurum ve kuruluşları • Çeşitli hedef kitlelere yönelik yeni gelişen sosyal hizmet kurumları • Yabancılara yönelik sosyal hizmet kuruluşları


2. Soru

Endüstrileşmenin gelişmesi neticesinde nüfus gruplarının köyden kente göçüyle sosyal hizmet alanında görülen etkiler nelerdir?

Cevap

Yaşanan bu iç göçler neticesinde iki etkinin görülmesi söz konusudur. Bu etkilerden ilki sosyal yardımlar, ikincisi de yeni hedef kitlelere yönelik olarak gereksinim duyulan sosyal hizmetlerdir.


3. Soru

Yaşanan iç göçlerle ortaya çıkan sosyal yardımlaşma nasıl bir süreçten geçmiştir?

Cevap

İlk başlarda fitre, zekat ya da grupların kendi aralarında hayır için topladığı yardımlarla başlayan sosyal yardımlaşma, gerekli sıklıkta ve çoklukta, sürekli, düzenli ve kurumsal olmadığı için yetersiz kalmıştır. Devamında sosyal yardımların çağcıl hukuk devleti anlayışı temelinde, bir vatandaşlık hakkı olarak oluşturulması ve dağıtılması sosyal hizmetlerin ana konularından biri olmuştur.


4. Soru

Sosyal güvenlik kavramı ilk olarak ne zaman ve nerde ortaya çıkmıştır?

Cevap

Sosyal güvenlik kavramı ilk olarak 1935 yılında ABD’de ortaya çıkmıştır.


5. Soru

Sosyal güvenlik kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Sosyal güvenlik, tüm vatandaşların ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yarınlarının güvence altına alınması demektir.


6. Soru

Sosyal güvenlik tanımındaki yarınlar güvencesi neyi ifade etmektedir?

Cevap

Toplumdaki beş ana sorun kaynağının ortadan kaldırılmasıdır. Bu beş ana sorun yokluk, hastalık, cehalet, sefalet ve işsizliktir.


7. Soru

Sosyal güvenliğin bir parçası olarak temel hak ve özgürlükler nelerdir?

Cevap

Sosyal güvenliğin bir parçası olarak temel hak ve özgürlükler, negatif statü hakları, aktif statü hakları ve pozitif statü haklarını olarak ifade edilir.


8. Soru

Sosyal güvenliğin temel ilkeleri nelerdir?

Cevap

Eşitlik, gelir dağılımındaki adaletsizliği azaltma, vatandaşların ayrımcılığa uğramadan yaşaması ve insan hakları sosyal güvenliğin dört temel ilkesini oluşturur.


9. Soru

Sosyal sigortaların sosyal güvenlik açısından önemi nedir?

Cevap

Sosyal sigortalar, çalışanın sigortalanması, sağlık sigortası, emeklilik, eğitim hakkının güvence altına alınması, işsizlik sigortası gibi unsurları içermesi açısından önemlidir.


10. Soru

Sosyal yardımların dayandığı temel ilke nedir?

Cevap

Sosyal yardım hayırseverliğin ötesindedir, devlet ve vatandaş arasındaki ilişkide devletin tüm vatandaşlarına asgari yaşam standardı sağlama zorunluluğu ilkesine dayanır.


11. Soru

Sosyal yardımların sosyal sigortalardan farkı nedir?

Cevap

Sosyal yardımların sosyal sigortalardan farkı, vatandaşa devlet tarafından karşılıksız olarak sağlanmasıdır.


12. Soru

Sosyal yardımların geleneksel yardımlardan farkı nedir?

Cevap

Sosyal yardımlar, bir sosyal haktır; kurumsaldır ve sistematiktir.


13. Soru

Sosyal yardımların kapsamına neler girer?

Cevap

Sosyal yardımların kapsamına; işsizlik yardımı, yoksullara bedava sağlık hizmeti, yoksullara ayni ve nakdi yardım sağlanması, anne ve çocuklar için özel hizmetler, yoksul çocuklara kurum bakımı, yaşlı, sakat, dul ve yetimlere aylık bağlanması girmektedir.


14. Soru

Evsizler kimlerdir?

Cevap

Evsizler, geceleri yatacak uygun ve düzenli yeri olamayan, terminal, metro, gar, köprüaltı ve parklarda toplumun marjinal bölgelerinde yaşayan kişi ve gruplardır.


15. Soru

Kimlere afetzede denir?

Cevap

Sel, kasırga, deprem ya da volkan patlaması gibi insan kontrolü dışında gerçekleşen doğal afetlerden ya da nükleer reaktör patlaması gibi insan yapısı mekanizmaların çökmesiyle oluşan felaketlerden zarar gören insanlara afetzede denir. Afetzedeler birdenbire ortaya çıkan, içinde bulundukları yoksunluklarından dolayı acil ve sistemli konut, ısınma, gıda ve sağlık yardımlarına gereksinim duyan ve yaşadıkları şoktan ve kayıplardan dolayı psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyan gruplardır.


16. Soru

Madde bağımlılığı nedir?

Cevap

Madde bağımlılığı, bireyin maddenin keyif verici etkilerini duyumsamak veya yoksunluğundan kaynaklanacak huzursuzluktan sakınmak için maddeyi devamlı ve periyodik olarak alma arzusu ve bununla birlikte davranışsal reaksiyonlarda kendini gösteren bir durum olarak ifade edilebilir.


17. Soru

Yasal olmayan bağımlılık yapan maddeler ne tür özellikler gösterirler?

Cevap

Yasal olmayan bağımlılık yapan maddelerin gösterdiği özellikler: • İlaca karşı tükenmez bir arzu oluşturma, • Dozu yavaş yavaş artırma eğilimi, • İlaca karşı ruhsal ve fiziksel bağlılık durumu.


18. Soru

Göç, iç göç ve dış göç kavramları nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Göç, bir yerleşim biriminden, gruptan ya da belli bir siyasal sınırı olan toprak parçasından başka bir coğrafi birime doğru, kısmen sürekli birey veya kitle hareketidir. Ülke sınırları içinde meydana gelen nüfus hareketine iç göç; ülke sınırları dışına olan nüfus hareketine de dış göç denir.


19. Soru

Kime göçmen denir?

Cevap

Bir idari birimden diğerine yerleşmek amacıyla uygun bir zaman dilimi için hareket eden kişiye göçmen denir.


20. Soru

Düzensiz olarak ifade edilen göç hangisidir?

Cevap

Sınır ötesi insan hareketlerinin devletler tarafından kontrol edilemeyen ve gözetlenemeyen göç türü düzensiz göç olarak ifade edilir.


21. Soru

Mülteci kavramı neyi ifade eder?

Cevap

Irkı, dini, tabiiyeti, belli bir gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen kişi mülteci olarak kabul edilir.


22. Soru

Kimlere sığınmacı denir?

Cevap

Mülteci olmak için başvuran ya da başvurabilecek olan ya da mülteci statüsü karara bağlanmamış olan kişilere sığınmacı denir.


23. Soru

İnsan ticareti ne anlama gelir?

Cevap

İnsan ticareti, kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidi ile veya zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma, kişinin çaresizliğinden yararlanma veya başkası üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye veya başkalarına kazanç veya çıkar sağlama yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması anlamına gelir.


24. Soru

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün misyonu nedir?

Cevap

Adil bir gelir dağılımının sağlanmasına katkıda bulunmak, yoksullukla mücadele kapsamında kaynakların etkin biçimde kullanılmasını sağlamak, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun nüfusun en yoksul diliminde yer alan vatandaşlarımızı sosyal yardımlarla desteklemek,; üretim ve istihdama yönelik projeleri sürekli kılarak vatandaşların toplumsal hayata entegre olmalarını sağlamak, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve diğer paydaşlar ile eşgüdüm içinde çalışarak sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılmasını sağlamak ve bu doğrultuda sosyal yardım politikaları geliştirmektir.


25. Soru

Kamudaki sosyal yardımların ana işlevleri nelerdir?

Cevap

• Gelir dağılımı adaleti, • Yoksullukla mücadele, • Üretim ve istihdamın artırılması, • İstihdam ile sosyal entegrasyonun pekiştirilmesi.


26. Soru

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bağlı sosyal yardımları koordine eden daire başkanlıkları nelerdir?

Cevap

1. Aile Yardımları ve Süreli Yardımlar Daire Başkanlığı 2. Sağlık ve Yaşlı-Engelli Yardımları Daire Başkanlığı 3. Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı 4. Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığı 5. Proje Değerlendirme Daire Başkanlığı


27. Soru

Aile Yardımları ve Süreli Yardımlar Daire Başkanlığına bağlı birimler nelerdir?

Cevap

1. Barınma Yardımları Birimi 2. Şartlı Yardımlar Birimi 3. Yakacak Yardımlar Birimi 4. Hak Temelli Yardımlar Birimi 5. Eğitim, Gıda ve Diğer Yardımlar Birimi


28. Soru

Sağlık ve Yaşlı-Engelli Yardımları Daire Başkanlığına bağlı birimler nelerdir?

Cevap

1. Yaşlı Yardımları Birimi 2. Engelli Yardımları Birimi 3. Sağlık Yardımları Birimi


29. Soru

Proje Değerlendirme Daire Başkanlığının proje desteklerini oluşturan temalar nelerdir?

Cevap

• Gelir getirici proje destekleri, • Kırsal alanda sosyal destek projesi destekleri, • Sosyal hizmet proje destekleri, • İstihdam eğitimi proje destekleri, • Geçici istihdam proje destekleri, • Toplum kalkınması proje destekleri temalarından oluşmaktadır.


30. Soru

Evsizlere yönelik sağlanan hizmetler nelerdir?

Cevap

Türkiye’de evsizlere yönelik hizmetler koordineli değildir. Sağlanan hizmetler sadece geçici konut sağlanmasına yöneliktir. Ayrıca mevsimlik olarak belediyelerin evsizlere tahsis ettiği mekanlarda evsizlere yönelik barınma hizmeti sunulmaktadır.


31. Soru

Afetzedelere yönelik yardım ve sosyal hizmet sunan kuruluşlar nelerdir?

Cevap

• Türk Kızılay Derneği • Türkiye Deprem Vakfı • Arama Kurtarma Derneği • Türkiye Taşkömürü Kurumu, Genel Maden İşçileri Sendikası ve Jandarma Arama Kurtarma


32. Soru

Kızılay’ın kuruluş süreci nasıl gelişmiştir?

Cevap

Kızılay’ın kuruluş tarihi Osmanlı döneminde 1868 tarihinde kurulmuş olan yaralı ve hasta askerlere yardım cemiyetine kadar uzanır. Kurum 1923’te Hilali Ahmer Cemiyeti, 1935’te Türkiye Kızılay Cemiyeti, 1947’de ise bugünkü adını almıştır.


33. Soru

Türk Kızılay Derneğinin faaliyetleri nelerdir?

Cevap

Gerek ülke sınırları içinde gerekse ülke sınırları dışında afet yönetimi ve afetzedelere yardım Kızılay’ın başlıca faaliyetlerindendir. Kızılay yardım toplar ve dağıtır, çadır üretir ve dağıtır, gezici hastaneler ve aşevleri açar, hemşire ve ilk yardım elemanı yetiştirir. Kısaca afetlerde acil barınma, acil beslenme ve kısmi sağlık hizmeti sunar.


34. Soru

Arama Kurtarma Derneği ne zaman kurulmuştur, derneğin amaç ve faaliyetleri nelerdir?

Cevap

1996 yılında kurulan derneğin amacı arama kurtarma konusunda faaliyet gösterecek ekipler oluşturmaktır. Derneğin üç faaliyet alanı vardır: • Arama kurtarma • Seminerler konferanslar • Eğitimler


35. Soru

Madde bağımlılığı ile mücadelede hizmet veren kuruluşlar nelerdir?

Cevap

• Ankara Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi • Ege Üniversitesi, Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi • UMUD Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği • Türkiye Yeşilay Cemiyeti


36. Soru

Ankara Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi ne zaman kurulmuş ve faaliyetleri nelerdir?

Cevap

ANATEM 1983 yılında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde alkol ve madde bağımlılarına yönelik hizmet veren ve bu konuda araştırmalar yapan bir merkez olarak kurulmuştur.


37. Soru

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ne zaman kurulmuş ve faaliyetleri nelerdir?

Cevap

1920 yılında İstanbul’da Hilal-i Ahdar adıyla kurulmuştur. Zaman içinde derneğin ismi değişmiş ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti adını almıştır. Derneğin amacı içki, uyuşturucu ve sigara bağımlılığı toplum ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında kumar, fuhuş, internet ve ekran bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele etmektir. Derneğin faaliyetleri arasında bağımlılara doğrudan sunulan hizmetler yer almamaktadır.


38. Soru

Sığınmacılara yönelik hizmetler nelerdir?

Cevap

Ülkemizin de imzalamış olduğu 1951 sözleşmesi mütekabiliyet ilkesini içerir. Yani, sığınma talebi yapıldığında sığınmacının korunması sorumluluğu geldiği ülkeye değil, sığınma talep ettiği ülkeye yüklenmiştir. Bu sebeple her ülke bir sığınmacılık mültecilik prosedürü geliştirmekle yükümlüdür.


39. Soru

Mültecilik sığınma başvurusunu kimler, nasıl yapar?

Cevap

Avrupa ülkelerinden gelenler Türkiye’ye mültecilik başvurusunda bulunabilirler. Avrupa dışından iltica etmek amacıyla Türkiye’ye gelmiş olanlar, üçüncü bir ülkeye mülteci olarak kabul edilmek için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ofisine başvururlar. Bu amaçla emniyete başvuran sığınmacılar kendilerine gösterilen ilde ikamet etmek zorundadırlar.


40. Soru

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Türkiye Misyonunun verdiği hizmet ve yardımlar nelerdir?

Cevap

1. Mülteci statüsünün belirlenmesi 2. Sağlık yardımı 3. Eğitime yönlendirme 4. Mali yardım 5. Psiko-sosyal destek 6. Sosyal danışmanlık 7. Barınma yardımı


41. Soru

Helsinki Yurttaşlar Derneğinin amaç ve görevleri nelerdir?

Cevap

Helsinki Yurttaşlar Derneği, temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi, çoğulculuk alanlarında çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Helsinki Yurttaşlar Derneği barış, insan hakları, çevreyi tahrip etmeyen bir ekonomi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlerin hayata geçirilmesini ve sivil tabanda yaygınlaştırılmasını hedefler. Temel çalışma ilkesi, sorunların karşılıklı anlayış ve diyalog yoluyla çözümüdür.


42. Soru

İnsan ticareti mağdurlarına hizmet veren kuruluşlar nelerdir?

Cevap

• Uluslararası Göç Örgütü • İnsan ticareti mağdurlarına yönelik sığınma evleri • Kadın dayanışma vakfı • İnsan kaynağını geliştirme vakfı


43. Soru

Uluslararası Göç Örgütünün faaliyetleri nelerdir?

Cevap

1951 yılında kurulan Uluslararası Göç Örgütü hükümetler, hükümetler arası organizasyonlar ve sivil toplum örgütleriyle çok yakın bir şekilde göç alanında çalışmaktadır. Dünya çapında acil yardım, mültecinin yeni bir ülkeye yerleştirilmesi, göçmen sağlığı ve yasal göç alternatiflerinin desteklenmesi konularında çalışmaktadır.


44. Soru

Sosyal yardımın diğer yardım çeşitlerinden farkları nelerdir?

Cevap

Sosyal yardımlar bir sosyal haktır ve hayır kurumları ve geleneksel yardımlaşma ağlarından farklıdır. Sosyal yardım hayırseverliğin ötesindedir, devlet ve vatandaş arasındaki ilişkide devletin tüm vatandaşlarına asgari yaşam standardı sağlama zorunluluğu ilkesine dayanır. Sosyal yardımlar sosyal güvenliğin bir alt koludur.


45. Soru

Sosyal yardımlar hangi yardım türlerini kapsar?

Cevap

Sosyal yardımlar genellikle şunları kapsar: işsizlik yardımı, yoksullara bedava sağlık hizmeti, yoksullara ayni ve nakdi yardım sağlanması, anne ve çocuklar için özel hizmetler, yoksul çocuklara kurum bakımı, yaşlı, sakat, dul, yetimlere aylık bağlanması.


46. Soru

Evsizlik sorununu fiziksel ve sosyal anlamda değerlendiriniz ?

Cevap

Evsizlik sorununu fiziksel ve sosyal anlamda iki düzeyde değerlendirebilir: Fiziksel olarak evsizlik, konutsuzluk demektir, yani fiziksel bir barınaktan, ısınmadan ve güvenlikten yoksunluktur. Sosyal anlamda evsizlik ise Özdemir’in de (2010) belirttiği gibi evde olan sosyal ilişkilerden yoksunluk anlamına gelir. Bir sosyal sorun olarak evsizlik hem konutsuzluk sorunundan hem de bireyin sosyal çevresi içinde çözümsüz kalarak yalnızlaşmasından kaynaklanır.


47. Soru

Afetzedeler grup tanımını açıklayınız?

Cevap

Afetzedeler birdenbire ortaya çıkan, içinde buldukları yoksunluklardan dolayı acil ve sistemli konut, ısınma, gıda ve sağlık yardımlarına gereksinim duyan ve yaşadıkları şoktan ve kayıplardan dolayı psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyan gruplardır. Bu özellikleriyle afetzedeler sosyal çalışma için bir hedef grup olmaktadırlar.


48. Soru

Kimyasalların bağımlılık yaratma potansiyellerini bünyeler üzerindeki farklılıklar açısından açıklayınız ?

Cevap

Kimi insanlar sigara içmez, kimileri arada bir içerken bazı kişiler her gün belirli bir miktarda sigara içerler yani madde bağımlısıdırlar. Öte yandan eroin gibi çok kuvvetli kimyasallar her iki alımda krizlere varan madde bağımlılığı yapabilmektedir. Kahve ve çikolata gibi hemen hepimizin tükettiği maddelerin de içeriğinde sinir sistemi üzerinde genel bir etkiye sahip kimyasallar vardır ve dolayısıyla bunlar da bağımlılık yapma potansiyeline sahiptir. Alkol hem tıbbi hem de keyif verici bir madde olarak kullanılmaktadır. Ancak sürekli ve aşırı alkol tüketimi, kişilerde alkol bağımlılığına yani alkolizme yol açabilmektedir.


49. Soru

Faist’e  göre göç konusundaki bilimsel yaklaşımlardan olan itici ve çekici faktörler yaklaşımını açıklayınız?

Cevap

Bu yaklaşım göç alan ve göç veren ülkeler/bölgeler arasında avantaj ve dezavantajları sırasıyla yeni nüfus gruplarını çeken -yani göçü çeken- ve insanların gitmesine neden olan yani göçü dışarıya iten etmenler olarak incelemektir. Örneğin kuraklık ya da yüksek işsizlik oranları bir ülkede dışarıya göçü tetikleyen itici unsur olarak değerlendirilir, öte yandan bir ülkedeki ekonomik büyüme ve yeni iş olanaklarının açılması da çekici etmen olarak görülür.


50. Soru

Göçmenler her zaman gittikleri yerde kalıcı olmayabilirler bu durumda hangi tür göçmen türleri oluşur ?

Cevap

Geri-dönen göçmen: Adından da anlaşılacağı gibi geri dönen göçmenler hareket- lerinin ilk çıkış noktasına geri dönen kişilerdir

Sıçramalı göçmen: Bir ülkeye hedefe göç ettikten ve bir süre kaldıktan sonra ikinci bir hedefe yönelen göçmendir

Transit göçmen: Hedefine doğru göç ederken başka duraklardan geçmekte olan göçmendir.

Döngüsel göçmen: İki ya da daha çok birim arasında yinelenen ya da döngüsel bir biçimde hareket eden göçmendir .


51. Soru

Vatanlarından ayrı düşmüş ya da vatansız kalmış  kişiler ve tabiyetinde olduğu ülkenin sınırları içerisince can güvenliği tehlikede olan kişilerin durumları hangi sözleşme ile koruma altına alınmıştır ?

Cevap

1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır.


52. Soru

Türkiye’deki yasal çerçeve dahilinde mülteci ve sığınmacı kavramlarını açıklayınız.

Cevap

Türkiye’deki yasal çerçeve dahilinde, mülteci, Avrupa ülkelerinden iltica talebiyle gelen ve statüsü onaylanmış kişidir. Sığınmacı, Avrupa ülkeleri dışından gelerek sığınma talebinde bulunan kişidir, bu kişilere mültecilik statüsü tanınmamaktadır ancak mütekabiliyet ilkesi gereği bu sığınmacılara polise kayıt olmaları şartıyla bir süre için barınma izni vermekte bu süreçte dosyaları İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından incelenmektedir. Bu kişiler ancak üçüncü bir ülkeye iltica edebilirler. Ancak bir kişi mülteciliğe başvurduğu anda hemen mülteci statüsü alamaz. Mültecilik zulme maruz kalma korkusunun haklılığının resmen tanınması ile elde edilen bir statüdür.


53. Soru

Sosyal yardımların işlevleri nelerdir ?

Cevap

 1. Gelir dağılımı adaleti,
 2. Yoksullukla mücadele,
 3. Üretim ve istihdamın artırılması,
 4. İstihdam ile sosyal entegrasyonun pekiştirilmesi.

54. Soru

Ülkemizde sosyal yardımlar hangi kuruluşlar tarafından yürütülmektedir?

Cevap

Bugün ülkemizde sosyal yardımlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü çatısı altındaki ilgili daire başkanlıkları( aile yardımları daire başkanlığı, sağlık ve yaşlı, engelli daire başkanlığı,vakıf hizmetleri,kaynak yönetimi,proje değerlendirme başkanlı)  tarafından koordine edilmektedir.


55. Soru

Aile yardımları daire başkanlığının görevleri nelerdir?

Cevap

a) Vakıflarca yürütülen süreklilik arz etmeyen aile yardımlarının usul ve esaslarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.

b) Muhtaç ailelerin gıda ve giyim gereksinimlerinin sağlanmasına yönelik olarak vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek.

c) Muhtaç hanelerde yaşayan öğrencilere eğitim ve öğrenim imkânı sağlanmasına yönelik vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek.

ç) Yakacak yardımları ile ilgili iş ve işlemleri ilgili kurumlarla işbirliği içinde yürüt-mek ve vakıflardan bu kapsamda gelen talepleri değerlendirmek.

d) Her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan muhtaç yabancılara yapılacak sosyal yardımların usul ve esaslarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak ve vakıflardan bu kapsamda gelen talepleri değerlendirmek.

e) Afet ve benzeri olağanüstü sebeplerle muhtaç duruma düşen kişilerin gıda, giyim, ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek.

f) Dairenin görev alanına ilişkin vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek ve Fon Kurulunun onayına sunmak.

g) Fon Kurulu kararlarına uygun olarak kaynak aktarım talimatlarını düzenlemek ve kararları vakıflara bildnairmek.

ğ) Daire tarafından uygulanan sosyal yardım programlarının takibini yaparak izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütmek, istatistik ve rapor hazırlamak.

h) Vakıfların ve diğer kamu kurumlarının görüş taleplerini içeren, dairenin görev alanına giren hususlara ilişkin yazıları cevaplamak.


56. Soru

Türkiye’de evsizlere yönelik hizmetler nelerdir?

Cevap

Türkiye’de evsizlere yönelik hizmetler düzenli ve koordineli değildir.Beyoğlu Kaymakamlığı Evsizler Evi,Bursa Büyükşehir Belediyesi Barınma Evi. gibi örnekler bulunmaktadır. Ayrıca mevsimlik olarak belediyelerin evsizlere tahsis ettiği mekânlarda evsizlere yönelik barınma hizmeti sunabilmektedir.Bazı şehirlerde var olan sosyal hizmet kurumlarına yönlendirme ile evsizlere hizmet sunulmaktadır.


57. Soru

Ülkemizde afetzedelere yönelik yardım ve sosyal hizmet sunan kuruluşlar hangileridir ? 

Cevap

Türkiye Kızılay Derneği – Türkiye Deprem Vakfı- Arama Kurtarma Derneği (AKUT) -Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Genel Maden İşçileri Sendikası ve Jandarma Arama Kurtarma-


58. Soru

Kızılay’ın faaliyet alanlarını açıklayınız.

Cevap

Gerek ülke sınırları içinde gerek dışında afet yönetimi ve afetzedelere yardım Kızılay’ın başlıca faaliyet alanlarından biridir. Bu bağlamda Kızılay yardım toplar ve dağıtır, çadır üretir ve dağıtır, gezici hastahaneler ve aşevleri açar, hemşire ve ilk yardım elemanı yetiştirir. Kısaca afetlerde acil barınma, acil beslenme ve kısmi sağlık hizmeti sunar. İlaveten, 17 Ağustos ve 12 Kasım Marmara depremlerinden sonra, 1999 yılında afetlerde psiko-sosyal yardım ekipleri oluşturulmuştur.


59. Soru

AMATEM’de yapılan tedavi aşamaları nelerdir ?

Cevap

AMATEMde tedavi hastanın rızası koşulu ile yapılmaktadır. Tedavi hastanın durumuna göre yatarak ya da ayakta olabilmektedir. Tedavi iki aşamalıdır: Öncelikle tıbbi detoksifikasyon yani arındırma tedavisi uygulanır, ardından ruhsal tedavi yani psikoterapi uygulanır. Psikoterapi 14 ila 28 günlük programdır, daha sonra isteyen hastalar bireysel ya da grup terapilerine devam edebilmektedirler.


60. Soru

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)  kurumunun Türkiye misyonuna verdiği hizmet ve yardımlar hangi başlıklar altında toplanmıştır ?

Cevap

 1. Mülteci Statüsünün Belirlenmesi
 2. Sağlık Yardımı
 3. Eğitime Yönlendirme
 4. Mali Yardım
 5. Psiko-Sosyal Destek:
 6. Soysal Danışmanlık
 7. Barınma Yardımı

61. Soru

Mültecilik konusundaki çalışması Mülteci ve Sığınmacılara Psiko-Sosyal Destek Projesi olan vakıf hangisidir ?

Cevap

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ( İKGV) üreme sağlığı, insan ticareti mağdurlarının desteklenmesi gibi bir çok farklı alanda kapsamlı projeler sürdürmektedir. Mültecilik konusundaki esas çalışması ise Mülteci ve Sığınmacılara Psiko-Sosyal Destek Projesi’dir.


62. Soru

Kadın Dayanışma Vakfı’nın insan ticaretiyle mücadele faaliyetleri nelerdir, açıklayınız?

Cevap

Sığınak: “Kadın Dayanışma Vakfı 2005 yılında İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Göç Örgütü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak kadın ticareti mağdurları için bir sığınak açmıştır. Sığınak 12 kadın ve çocuk kalabilecek şekilde düzenlenmiştir.. Sığınakta sadece barınma değil, danışmanlık, pisko-sosyal destek hizmeti de sunulmaktadır.

Farkındalık yaratmak: Vakıf insan ticaretini önlemek için kamuoyuna yönelik farkındalık artırıcı bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmektedir.


63. Soru

“Derneğin amacı, yurdumuzda ahlâkî ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde içki, uyuşturucu ve sigara bağımlılığı gibi toplum ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında kumar, fuhuş, İnternet ve ekran bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirmektir” şeklinde amacını belirleyen dernek hangisidir ?

Cevap

Türkiye Yeşilay Cemiyeti


1. Soru

Aile ve kadın, çocuk ve gençler, yaşlılar ve engelliler dışında yer alan diğer sosyal hizmet kurum ve kuruluşları nelerdir?

Cevap

Aile ve kadın, çocuk ve gençler, yaşlılar ve engelliler dışında yer alan diğer sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarını üç grupta toplayabiliriz: • Sosyal yardım kurum ve kuruluşları • Çeşitli hedef kitlelere yönelik yeni gelişen sosyal hizmet kurumları • Yabancılara yönelik sosyal hizmet kuruluşları

2. Soru

Endüstrileşmenin gelişmesi neticesinde nüfus gruplarının köyden kente göçüyle sosyal hizmet alanında görülen etkiler nelerdir?

Cevap

Yaşanan bu iç göçler neticesinde iki etkinin görülmesi söz konusudur. Bu etkilerden ilki sosyal yardımlar, ikincisi de yeni hedef kitlelere yönelik olarak gereksinim duyulan sosyal hizmetlerdir.

3. Soru

Yaşanan iç göçlerle ortaya çıkan sosyal yardımlaşma nasıl bir süreçten geçmiştir?

Cevap

İlk başlarda fitre, zekat ya da grupların kendi aralarında hayır için topladığı yardımlarla başlayan sosyal yardımlaşma, gerekli sıklıkta ve çoklukta, sürekli, düzenli ve kurumsal olmadığı için yetersiz kalmıştır. Devamında sosyal yardımların çağcıl hukuk devleti anlayışı temelinde, bir vatandaşlık hakkı olarak oluşturulması ve dağıtılması sosyal hizmetlerin ana konularından biri olmuştur.

4. Soru

Sosyal güvenlik kavramı ilk olarak ne zaman ve nerde ortaya çıkmıştır?

Cevap

Sosyal güvenlik kavramı ilk olarak 1935 yılında ABD’de ortaya çıkmıştır.

5. Soru

Sosyal güvenlik kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Sosyal güvenlik, tüm vatandaşların ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yarınlarının güvence altına alınması demektir.

6. Soru

Sosyal güvenlik tanımındaki yarınlar güvencesi neyi ifade etmektedir?

Cevap

Toplumdaki beş ana sorun kaynağının ortadan kaldırılmasıdır. Bu beş ana sorun yokluk, hastalık, cehalet, sefalet ve işsizliktir.

7. Soru

Sosyal güvenliğin bir parçası olarak temel hak ve özgürlükler nelerdir?

Cevap

Sosyal güvenliğin bir parçası olarak temel hak ve özgürlükler, negatif statü hakları, aktif statü hakları ve pozitif statü haklarını olarak ifade edilir.

8. Soru

Sosyal güvenliğin temel ilkeleri nelerdir?

Cevap

Eşitlik, gelir dağılımındaki adaletsizliği azaltma, vatandaşların ayrımcılığa uğramadan yaşaması ve insan hakları sosyal güvenliğin dört temel ilkesini oluşturur.

9. Soru

Sosyal sigortaların sosyal güvenlik açısından önemi nedir?

Cevap

Sosyal sigortalar, çalışanın sigortalanması, sağlık sigortası, emeklilik, eğitim hakkının güvence altına alınması, işsizlik sigortası gibi unsurları içermesi açısından önemlidir.

10. Soru

Sosyal yardımların dayandığı temel ilke nedir?

Cevap

Sosyal yardım hayırseverliğin ötesindedir, devlet ve vatandaş arasındaki ilişkide devletin tüm vatandaşlarına asgari yaşam standardı sağlama zorunluluğu ilkesine dayanır.

11. Soru

Sosyal yardımların sosyal sigortalardan farkı nedir?

Cevap

Sosyal yardımların sosyal sigortalardan farkı, vatandaşa devlet tarafından karşılıksız olarak sağlanmasıdır.

12. Soru

Sosyal yardımların geleneksel yardımlardan farkı nedir?

Cevap

Sosyal yardımlar, bir sosyal haktır; kurumsaldır ve sistematiktir.

13. Soru

Sosyal yardımların kapsamına neler girer?

Cevap

Sosyal yardımların kapsamına; işsizlik yardımı, yoksullara bedava sağlık hizmeti, yoksullara ayni ve nakdi yardım sağlanması, anne ve çocuklar için özel hizmetler, yoksul çocuklara kurum bakımı, yaşlı, sakat, dul ve yetimlere aylık bağlanması girmektedir.

14. Soru

Evsizler kimlerdir?

Cevap

Evsizler, geceleri yatacak uygun ve düzenli yeri olamayan, terminal, metro, gar, köprüaltı ve parklarda toplumun marjinal bölgelerinde yaşayan kişi ve gruplardır.

15. Soru

Kimlere afetzede denir?

Cevap

Sel, kasırga, deprem ya da volkan patlaması gibi insan kontrolü dışında gerçekleşen doğal afetlerden ya da nükleer reaktör patlaması gibi insan yapısı mekanizmaların çökmesiyle oluşan felaketlerden zarar gören insanlara afetzede denir. Afetzedeler birdenbire ortaya çıkan, içinde bulundukları yoksunluklarından dolayı acil ve sistemli konut, ısınma, gıda ve sağlık yardımlarına gereksinim duyan ve yaşadıkları şoktan ve kayıplardan dolayı psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyan gruplardır.

16. Soru

Madde bağımlılığı nedir?

Cevap

Madde bağımlılığı, bireyin maddenin keyif verici etkilerini duyumsamak veya yoksunluğundan kaynaklanacak huzursuzluktan sakınmak için maddeyi devamlı ve periyodik olarak alma arzusu ve bununla birlikte davranışsal reaksiyonlarda kendini gösteren bir durum olarak ifade edilebilir.

17. Soru

Yasal olmayan bağımlılık yapan maddeler ne tür özellikler gösterirler?

Cevap

Yasal olmayan bağımlılık yapan maddelerin gösterdiği özellikler: • İlaca karşı tükenmez bir arzu oluşturma, • Dozu yavaş yavaş artırma eğilimi, • İlaca karşı ruhsal ve fiziksel bağlılık durumu.

18. Soru

Göç, iç göç ve dış göç kavramları nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Göç, bir yerleşim biriminden, gruptan ya da belli bir siyasal sınırı olan toprak parçasından başka bir coğrafi birime doğru, kısmen sürekli birey veya kitle hareketidir. Ülke sınırları içinde meydana gelen nüfus hareketine iç göç; ülke sınırları dışına olan nüfus hareketine de dış göç denir.

19. Soru

Kime göçmen denir?

Cevap

Bir idari birimden diğerine yerleşmek amacıyla uygun bir zaman dilimi için hareket eden kişiye göçmen denir.

20. Soru

Düzensiz olarak ifade edilen göç hangisidir?

Cevap

Sınır ötesi insan hareketlerinin devletler tarafından kontrol edilemeyen ve gözetlenemeyen göç türü düzensiz göç olarak ifade edilir.

21. Soru

Mülteci kavramı neyi ifade eder?

Cevap

Irkı, dini, tabiiyeti, belli bir gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen kişi mülteci olarak kabul edilir.

22. Soru

Kimlere sığınmacı denir?

Cevap

Mülteci olmak için başvuran ya da başvurabilecek olan ya da mülteci statüsü karara bağlanmamış olan kişilere sığınmacı denir.

23. Soru

İnsan ticareti ne anlama gelir?

Cevap

İnsan ticareti, kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidi ile veya zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma, kişinin çaresizliğinden yararlanma veya başkası üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye veya başkalarına kazanç veya çıkar sağlama yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması anlamına gelir.

24. Soru

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün misyonu nedir?

Cevap

Adil bir gelir dağılımının sağlanmasına katkıda bulunmak, yoksullukla mücadele kapsamında kaynakların etkin biçimde kullanılmasını sağlamak, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun nüfusun en yoksul diliminde yer alan vatandaşlarımızı sosyal yardımlarla desteklemek,; üretim ve istihdama yönelik projeleri sürekli kılarak vatandaşların toplumsal hayata entegre olmalarını sağlamak, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve diğer paydaşlar ile eşgüdüm içinde çalışarak sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılmasını sağlamak ve bu doğrultuda sosyal yardım politikaları geliştirmektir.

25. Soru

Kamudaki sosyal yardımların ana işlevleri nelerdir?

Cevap

• Gelir dağılımı adaleti, • Yoksullukla mücadele, • Üretim ve istihdamın artırılması, • İstihdam ile sosyal entegrasyonun pekiştirilmesi.

26. Soru

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bağlı sosyal yardımları koordine eden daire başkanlıkları nelerdir?

Cevap

1. Aile Yardımları ve Süreli Yardımlar Daire Başkanlığı 2. Sağlık ve Yaşlı-Engelli Yardımları Daire Başkanlığı 3. Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı 4. Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığı 5. Proje Değerlendirme Daire Başkanlığı

27. Soru

Aile Yardımları ve Süreli Yardımlar Daire Başkanlığına bağlı birimler nelerdir?

Cevap

1. Barınma Yardımları Birimi 2. Şartlı Yardımlar Birimi 3. Yakacak Yardımlar Birimi 4. Hak Temelli Yardımlar Birimi 5. Eğitim, Gıda ve Diğer Yardımlar Birimi

28. Soru

Sağlık ve Yaşlı-Engelli Yardımları Daire Başkanlığına bağlı birimler nelerdir?

Cevap

1. Yaşlı Yardımları Birimi 2. Engelli Yardımları Birimi 3. Sağlık Yardımları Birimi

29. Soru

Proje Değerlendirme Daire Başkanlığının proje desteklerini oluşturan temalar nelerdir?

Cevap

• Gelir getirici proje destekleri, • Kırsal alanda sosyal destek projesi destekleri, • Sosyal hizmet proje destekleri, • İstihdam eğitimi proje destekleri, • Geçici istihdam proje destekleri, • Toplum kalkınması proje destekleri temalarından oluşmaktadır.

30. Soru

Evsizlere yönelik sağlanan hizmetler nelerdir?

Cevap

Türkiye’de evsizlere yönelik hizmetler koordineli değildir. Sağlanan hizmetler sadece geçici konut sağlanmasına yöneliktir. Ayrıca mevsimlik olarak belediyelerin evsizlere tahsis ettiği mekanlarda evsizlere yönelik barınma hizmeti sunulmaktadır.

31. Soru

Afetzedelere yönelik yardım ve sosyal hizmet sunan kuruluşlar nelerdir?

Cevap

• Türk Kızılay Derneği • Türkiye Deprem Vakfı • Arama Kurtarma Derneği • Türkiye Taşkömürü Kurumu, Genel Maden İşçileri Sendikası ve Jandarma Arama Kurtarma

32. Soru

Kızılay’ın kuruluş süreci nasıl gelişmiştir?

Cevap

Kızılay’ın kuruluş tarihi Osmanlı döneminde 1868 tarihinde kurulmuş olan yaralı ve hasta askerlere yardım cemiyetine kadar uzanır. Kurum 1923’te Hilali Ahmer Cemiyeti, 1935’te Türkiye Kızılay Cemiyeti, 1947’de ise bugünkü adını almıştır.

33. Soru

Türk Kızılay Derneğinin faaliyetleri nelerdir?

Cevap

Gerek ülke sınırları içinde gerekse ülke sınırları dışında afet yönetimi ve afetzedelere yardım Kızılay’ın başlıca faaliyetlerindendir. Kızılay yardım toplar ve dağıtır, çadır üretir ve dağıtır, gezici hastaneler ve aşevleri açar, hemşire ve ilk yardım elemanı yetiştirir. Kısaca afetlerde acil barınma, acil beslenme ve kısmi sağlık hizmeti sunar.

34. Soru

Arama Kurtarma Derneği ne zaman kurulmuştur, derneğin amaç ve faaliyetleri nelerdir?

Cevap

1996 yılında kurulan derneğin amacı arama kurtarma konusunda faaliyet gösterecek ekipler oluşturmaktır. Derneğin üç faaliyet alanı vardır: • Arama kurtarma • Seminerler konferanslar • Eğitimler

35. Soru

Madde bağımlılığı ile mücadelede hizmet veren kuruluşlar nelerdir?

Cevap

• Ankara Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi • Ege Üniversitesi, Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi • UMUD Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği • Türkiye Yeşilay Cemiyeti

36. Soru

Ankara Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi ne zaman kurulmuş ve faaliyetleri nelerdir?

Cevap

ANATEM 1983 yılında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde alkol ve madde bağımlılarına yönelik hizmet veren ve bu konuda araştırmalar yapan bir merkez olarak kurulmuştur.

37. Soru

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ne zaman kurulmuş ve faaliyetleri nelerdir?

Cevap

1920 yılında İstanbul’da Hilal-i Ahdar adıyla kurulmuştur. Zaman içinde derneğin ismi değişmiş ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti adını almıştır. Derneğin amacı içki, uyuşturucu ve sigara bağımlılığı toplum ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında kumar, fuhuş, internet ve ekran bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele etmektir. Derneğin faaliyetleri arasında bağımlılara doğrudan sunulan hizmetler yer almamaktadır.

38. Soru

Sığınmacılara yönelik hizmetler nelerdir?

Cevap

Ülkemizin de imzalamış olduğu 1951 sözleşmesi mütekabiliyet ilkesini içerir. Yani, sığınma talebi yapıldığında sığınmacının korunması sorumluluğu geldiği ülkeye değil, sığınma talep ettiği ülkeye yüklenmiştir. Bu sebeple her ülke bir sığınmacılık mültecilik prosedürü geliştirmekle yükümlüdür.

39. Soru

Mültecilik sığınma başvurusunu kimler, nasıl yapar?

Cevap

Avrupa ülkelerinden gelenler Türkiye’ye mültecilik başvurusunda bulunabilirler. Avrupa dışından iltica etmek amacıyla Türkiye’ye gelmiş olanlar, üçüncü bir ülkeye mülteci olarak kabul edilmek için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ofisine başvururlar. Bu amaçla emniyete başvuran sığınmacılar kendilerine gösterilen ilde ikamet etmek zorundadırlar.

40. Soru

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Türkiye Misyonunun verdiği hizmet ve yardımlar nelerdir?

Cevap

1. Mülteci statüsünün belirlenmesi 2. Sağlık yardımı 3. Eğitime yönlendirme 4. Mali yardım 5. Psiko-sosyal destek 6. Sosyal danışmanlık 7. Barınma yardımı

41. Soru

Helsinki Yurttaşlar Derneğinin amaç ve görevleri nelerdir?

Cevap

Helsinki Yurttaşlar Derneği, temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi, çoğulculuk alanlarında çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Helsinki Yurttaşlar Derneği barış, insan hakları, çevreyi tahrip etmeyen bir ekonomi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlerin hayata geçirilmesini ve sivil tabanda yaygınlaştırılmasını hedefler. Temel çalışma ilkesi, sorunların karşılıklı anlayış ve diyalog yoluyla çözümüdür.

42. Soru

İnsan ticareti mağdurlarına hizmet veren kuruluşlar nelerdir?

Cevap

• Uluslararası Göç Örgütü • İnsan ticareti mağdurlarına yönelik sığınma evleri • Kadın dayanışma vakfı • İnsan kaynağını geliştirme vakfı

43. Soru

Uluslararası Göç Örgütünün faaliyetleri nelerdir?

Cevap

1951 yılında kurulan Uluslararası Göç Örgütü hükümetler, hükümetler arası organizasyonlar ve sivil toplum örgütleriyle çok yakın bir şekilde göç alanında çalışmaktadır. Dünya çapında acil yardım, mültecinin yeni bir ülkeye yerleştirilmesi, göçmen sağlığı ve yasal göç alternatiflerinin desteklenmesi konularında çalışmaktadır.

44. Soru

Sosyal yardımın diğer yardım çeşitlerinden farkları nelerdir?

Cevap

Sosyal yardımlar bir sosyal haktır ve hayır kurumları ve geleneksel yardımlaşma ağlarından farklıdır. Sosyal yardım hayırseverliğin ötesindedir, devlet ve vatandaş arasındaki ilişkide devletin tüm vatandaşlarına asgari yaşam standardı sağlama zorunluluğu ilkesine dayanır. Sosyal yardımlar sosyal güvenliğin bir alt koludur.

45. Soru

Sosyal yardımlar hangi yardım türlerini kapsar?

Cevap

Sosyal yardımlar genellikle şunları kapsar: işsizlik yardımı, yoksullara bedava sağlık hizmeti, yoksullara ayni ve nakdi yardım sağlanması, anne ve çocuklar için özel hizmetler, yoksul çocuklara kurum bakımı, yaşlı, sakat, dul, yetimlere aylık bağlanması.

46. Soru

Evsizlik sorununu fiziksel ve sosyal anlamda değerlendiriniz ?

Cevap

Evsizlik sorununu fiziksel ve sosyal anlamda iki düzeyde değerlendirebilir: Fiziksel olarak evsizlik, konutsuzluk demektir, yani fiziksel bir barınaktan, ısınmadan ve güvenlikten yoksunluktur. Sosyal anlamda evsizlik ise Özdemir’in de (2010) belirttiği gibi evde olan sosyal ilişkilerden yoksunluk anlamına gelir. Bir sosyal sorun olarak evsizlik hem konutsuzluk sorunundan hem de bireyin sosyal çevresi içinde çözümsüz kalarak yalnızlaşmasından kaynaklanır.

47. Soru

Afetzedeler grup tanımını açıklayınız?

Cevap

Afetzedeler birdenbire ortaya çıkan, içinde buldukları yoksunluklardan dolayı acil ve sistemli konut, ısınma, gıda ve sağlık yardımlarına gereksinim duyan ve yaşadıkları şoktan ve kayıplardan dolayı psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyan gruplardır. Bu özellikleriyle afetzedeler sosyal çalışma için bir hedef grup olmaktadırlar.

48. Soru

Kimyasalların bağımlılık yaratma potansiyellerini bünyeler üzerindeki farklılıklar açısından açıklayınız ?

Cevap

Kimi insanlar sigara içmez, kimileri arada bir içerken bazı kişiler her gün belirli bir miktarda sigara içerler yani madde bağımlısıdırlar. Öte yandan eroin gibi çok kuvvetli kimyasallar her iki alımda krizlere varan madde bağımlılığı yapabilmektedir. Kahve ve çikolata gibi hemen hepimizin tükettiği maddelerin de içeriğinde sinir sistemi üzerinde genel bir etkiye sahip kimyasallar vardır ve dolayısıyla bunlar da bağımlılık yapma potansiyeline sahiptir. Alkol hem tıbbi hem de keyif verici bir madde olarak kullanılmaktadır. Ancak sürekli ve aşırı alkol tüketimi, kişilerde alkol bağımlılığına yani alkolizme yol açabilmektedir.

49. Soru

Faist’e  göre göç konusundaki bilimsel yaklaşımlardan olan itici ve çekici faktörler yaklaşımını açıklayınız?

Cevap

Bu yaklaşım göç alan ve göç veren ülkeler/bölgeler arasında avantaj ve dezavantajları sırasıyla yeni nüfus gruplarını çeken -yani göçü çeken- ve insanların gitmesine neden olan yani göçü dışarıya iten etmenler olarak incelemektir. Örneğin kuraklık ya da yüksek işsizlik oranları bir ülkede dışarıya göçü tetikleyen itici unsur olarak değerlendirilir, öte yandan bir ülkedeki ekonomik büyüme ve yeni iş olanaklarının açılması da çekici etmen olarak görülür.

50. Soru

Göçmenler her zaman gittikleri yerde kalıcı olmayabilirler bu durumda hangi tür göçmen türleri oluşur ?

Cevap

Geri-dönen göçmen: Adından da anlaşılacağı gibi geri dönen göçmenler hareket- lerinin ilk çıkış noktasına geri dönen kişilerdir

Sıçramalı göçmen: Bir ülkeye hedefe göç ettikten ve bir süre kaldıktan sonra ikinci bir hedefe yönelen göçmendir

Transit göçmen: Hedefine doğru göç ederken başka duraklardan geçmekte olan göçmendir.

Döngüsel göçmen: İki ya da daha çok birim arasında yinelenen ya da döngüsel bir biçimde hareket eden göçmendir .

51. Soru

Vatanlarından ayrı düşmüş ya da vatansız kalmış  kişiler ve tabiyetinde olduğu ülkenin sınırları içerisince can güvenliği tehlikede olan kişilerin durumları hangi sözleşme ile koruma altına alınmıştır ?

Cevap

1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır.

52. Soru

Türkiye’deki yasal çerçeve dahilinde mülteci ve sığınmacı kavramlarını açıklayınız.

Cevap

Türkiye’deki yasal çerçeve dahilinde, mülteci, Avrupa ülkelerinden iltica talebiyle gelen ve statüsü onaylanmış kişidir. Sığınmacı, Avrupa ülkeleri dışından gelerek sığınma talebinde bulunan kişidir, bu kişilere mültecilik statüsü tanınmamaktadır ancak mütekabiliyet ilkesi gereği bu sığınmacılara polise kayıt olmaları şartıyla bir süre için barınma izni vermekte bu süreçte dosyaları İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından incelenmektedir. Bu kişiler ancak üçüncü bir ülkeye iltica edebilirler. Ancak bir kişi mülteciliğe başvurduğu anda hemen mülteci statüsü alamaz. Mültecilik zulme maruz kalma korkusunun haklılığının resmen tanınması ile elde edilen bir statüdür.

53. Soru

Sosyal yardımların işlevleri nelerdir ?

Cevap

 1. Gelir dağılımı adaleti,
 2. Yoksullukla mücadele,
 3. Üretim ve istihdamın artırılması,
 4. İstihdam ile sosyal entegrasyonun pekiştirilmesi.
54. Soru

Ülkemizde sosyal yardımlar hangi kuruluşlar tarafından yürütülmektedir?

Cevap

Bugün ülkemizde sosyal yardımlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü çatısı altındaki ilgili daire başkanlıkları( aile yardımları daire başkanlığı, sağlık ve yaşlı, engelli daire başkanlığı,vakıf hizmetleri,kaynak yönetimi,proje değerlendirme başkanlı)  tarafından koordine edilmektedir.

55. Soru

Aile yardımları daire başkanlığının görevleri nelerdir?

Cevap

a) Vakıflarca yürütülen süreklilik arz etmeyen aile yardımlarının usul ve esaslarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.

b) Muhtaç ailelerin gıda ve giyim gereksinimlerinin sağlanmasına yönelik olarak vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek.

c) Muhtaç hanelerde yaşayan öğrencilere eğitim ve öğrenim imkânı sağlanmasına yönelik vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek.

ç) Yakacak yardımları ile ilgili iş ve işlemleri ilgili kurumlarla işbirliği içinde yürüt-mek ve vakıflardan bu kapsamda gelen talepleri değerlendirmek.

d) Her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan muhtaç yabancılara yapılacak sosyal yardımların usul ve esaslarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak ve vakıflardan bu kapsamda gelen talepleri değerlendirmek.

e) Afet ve benzeri olağanüstü sebeplerle muhtaç duruma düşen kişilerin gıda, giyim, ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek.

f) Dairenin görev alanına ilişkin vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek ve Fon Kurulunun onayına sunmak.

g) Fon Kurulu kararlarına uygun olarak kaynak aktarım talimatlarını düzenlemek ve kararları vakıflara bildnairmek.

ğ) Daire tarafından uygulanan sosyal yardım programlarının takibini yaparak izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütmek, istatistik ve rapor hazırlamak.

h) Vakıfların ve diğer kamu kurumlarının görüş taleplerini içeren, dairenin görev alanına giren hususlara ilişkin yazıları cevaplamak.

56. Soru

Türkiye’de evsizlere yönelik hizmetler nelerdir?

Cevap

Türkiye’de evsizlere yönelik hizmetler düzenli ve koordineli değildir.Beyoğlu Kaymakamlığı Evsizler Evi,Bursa Büyükşehir Belediyesi Barınma Evi. gibi örnekler bulunmaktadır. Ayrıca mevsimlik olarak belediyelerin evsizlere tahsis ettiği mekânlarda evsizlere yönelik barınma hizmeti sunabilmektedir.Bazı şehirlerde var olan sosyal hizmet kurumlarına yönlendirme ile evsizlere hizmet sunulmaktadır.

57. Soru

Ülkemizde afetzedelere yönelik yardım ve sosyal hizmet sunan kuruluşlar hangileridir ? 

Cevap

Türkiye Kızılay Derneği – Türkiye Deprem Vakfı- Arama Kurtarma Derneği (AKUT) -Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Genel Maden İşçileri Sendikası ve Jandarma Arama Kurtarma-

58. Soru

Kızılay’ın faaliyet alanlarını açıklayınız.

Cevap

Gerek ülke sınırları içinde gerek dışında afet yönetimi ve afetzedelere yardım Kızılay’ın başlıca faaliyet alanlarından biridir. Bu bağlamda Kızılay yardım toplar ve dağıtır, çadır üretir ve dağıtır, gezici hastahaneler ve aşevleri açar, hemşire ve ilk yardım elemanı yetiştirir. Kısaca afetlerde acil barınma, acil beslenme ve kısmi sağlık hizmeti sunar. İlaveten, 17 Ağustos ve 12 Kasım Marmara depremlerinden sonra, 1999 yılında afetlerde psiko-sosyal yardım ekipleri oluşturulmuştur.

59. Soru

AMATEM’de yapılan tedavi aşamaları nelerdir ?

Cevap

AMATEMde tedavi hastanın rızası koşulu ile yapılmaktadır. Tedavi hastanın durumuna göre yatarak ya da ayakta olabilmektedir. Tedavi iki aşamalıdır: Öncelikle tıbbi detoksifikasyon yani arındırma tedavisi uygulanır, ardından ruhsal tedavi yani psikoterapi uygulanır. Psikoterapi 14 ila 28 günlük programdır, daha sonra isteyen hastalar bireysel ya da grup terapilerine devam edebilmektedirler.

60. Soru

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)  kurumunun Türkiye misyonuna verdiği hizmet ve yardımlar hangi başlıklar altında toplanmıştır ?

Cevap

 1. Mülteci Statüsünün Belirlenmesi
 2. Sağlık Yardımı
 3. Eğitime Yönlendirme
 4. Mali Yardım
 5. Psiko-Sosyal Destek:
 6. Soysal Danışmanlık
 7. Barınma Yardımı
61. Soru

Mültecilik konusundaki çalışması Mülteci ve Sığınmacılara Psiko-Sosyal Destek Projesi olan vakıf hangisidir ?

Cevap

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ( İKGV) üreme sağlığı, insan ticareti mağdurlarının desteklenmesi gibi bir çok farklı alanda kapsamlı projeler sürdürmektedir. Mültecilik konusundaki esas çalışması ise Mülteci ve Sığınmacılara Psiko-Sosyal Destek Projesi’dir.

62. Soru

Kadın Dayanışma Vakfı’nın insan ticaretiyle mücadele faaliyetleri nelerdir, açıklayınız?

Cevap

Sığınak: “Kadın Dayanışma Vakfı 2005 yılında İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Göç Örgütü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak kadın ticareti mağdurları için bir sığınak açmıştır. Sığınak 12 kadın ve çocuk kalabilecek şekilde düzenlenmiştir.. Sığınakta sadece barınma değil, danışmanlık, pisko-sosyal destek hizmeti de sunulmaktadır.

Farkındalık yaratmak: Vakıf insan ticaretini önlemek için kamuoyuna yönelik farkındalık artırıcı bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

63. Soru

“Derneğin amacı, yurdumuzda ahlâkî ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde içki, uyuşturucu ve sigara bağımlılığı gibi toplum ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında kumar, fuhuş, İnternet ve ekran bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirmektir” şeklinde amacını belirleyen dernek hangisidir ?

Cevap

Türkiye Yeşilay Cemiyeti

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.