Açıköğretim Ders Notları

Sosyal Hizmet Mevzuatı Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Hizmet Mevzuatı Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Diğer Sosyal Hizmet Alanlarını İlgilendiren Mevzuat Ve Genel Değerlendirme

1. Soru

Çokkültürlü ve çok katmanlı yeni dünya için yapılan yasal düzenlemeleri belirtiniz?

Cevap

 • 1975 Cinsiyet Eşitliği Yasası
 • 1976 Irk İlişkileri Yasası
 • 1995 Özürlülere Karşı Ayrımcılık Yasası

2. Soru

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ne zaman kabul edilmiştir?

Cevap

22 Haziran 1965


3. Soru

Sığınmacı kavramını açıklayınız? 

Cevap

Irkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya korkudan dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa ve önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan dolayı dönmek istemeyen yabancıdır. 


4. Soru

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ne zaman kabul edilmiştir? 

Cevap

25 Haziran 2003 


5. Soru

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ne zaman Sosyal Hizmet Kanunu olarak değiştirilmiştir? 

Cevap

3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı KHK ile değiştirilmiştir. 


6. Soru

Ülkelerin mültecilik konusunda ödevlerini belirten ilk uluslararası
sözleşme nedir?

Cevap

Mültecilerin Statüsüne İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmesidir.


7. Soru

Mülteci kavramını açıklayınız?

Cevap

Avrupa’da meydana gelen olaylar sebebiyle ırkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya korkudan dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa ve önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan dolayı dönmek istemeyen yabancıdır.


8. Soru

Afet ve acil durumlarla ilgili kanunun sayısı nedir?

Cevap

5902


9. Soru

Toplum merkezlerinin etkinlik alanları nelerdir?

Cevap

 • Bölge halkının sorun ve gereksinimleri, bölgenin demografik, sosyal, kültürel, ekonomik yapısı ve sorun çözümünde kullanılacak kaynakları belirlemek amacıyla toplum incelemesi yapılır.
 • Belirlenen sorunların çözümüne yönelik hizmetler verilir.
 • Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilir.
 • Eğitimi destekleme çalışmaları yapılır.
 • Yetişkinlerin bilgi, bilinç ve beceri düzeylerini artırmaya yönelik eğitim çalışmaları yapılır.
 • Meslek edindirmek ve gelir kaynakları yaratmak için çalışmalar yapılır.
 • Sosyal-kültürel-sportif etkinlikler düzenlenir.
 • Çevre geliştirme çalışmaları yapılır.
 • Kentsel bütünleşme, kentsel toplum kalkınması ve kentin kaynaklarından yararlanmayı artırıcı çalışmalar yapılır.

10. Soru

Her tür teknolojinin kullanılması yoluyla işlenen suçlara verilen ad nedir?

Cevap

Bilişim suçu denmektedir. 


11. Soru

Sosyal çalışmacıların toplum merkezlerindeki görevleri nelerdir?

Cevap

• Bu yönetmeliğin 8. maddesinin (a) bendinde belirtilen toplum incelemesi çalışmalarını gerçekleştirmek.
• Başvurular doğrultusunda mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek.
• Bu yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda hizmetleri planlamak, program ve değerlendirme toplantılarını organize etmek.
• Sosyal hizmetin yöntem ve tekniklerini kullanarak, bölge halkının sorunlarının çözümüne yönelik mesleki çalışmalar yapmak.
• Her türlü çalışmasına ilişkin kayıtları düzenli olarak tutmak ve saklamak.
• Görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içinde sürdürmek.


12. Soru

Türkiye İnsan Hakları kurumun görev ve yetkileri nelerdir? 

Cevap

Kurum, insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine ve ihlallerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak; işkence ve kötü muamele ile mücadele etmek; şikâyet ve başvuruları incelemek ve bunların sonuçlarını takip etmek; sorunların çözüme kavuşturulması doğrultusunda girişimlerde bulunmak; bu amaçla eğitim faaliyetlerini yürütmek; insan hakları alanındaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek amacıyla araştırma ve incelemeler yapmakla görevli ve yetkilidir.”


13. Soru

Ülkemizde uygulaması bulunmayan sosyal hizmet alanları nelerdir?

Cevap

 • Okul sosyal hizmeti
 • Çokkültürcü sosyal hizmet uygulamaları
 • Borçlu danışmanlığı
 • Bilişim suçları

14. Soru

Toplum merkezi yönetmeliğine göre toplum merkezleri hangi yerlerde hizmet
vermektedir?

Cevap

• Yoğun göç alan bölgelerde,
• Gecekondu bölgelerinde,
• Kalkınmada öncelikli bölgelerde,
• Gereksinim duyulan diğer bölgelerde


15. Soru

Hangi sayılı kanun Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal hizmet faaliyetlerine zemin hazırlamıştır? 

Cevap

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun


16. Soru

Amerikan Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği’nin okul sosyal hizmeti belirlediği standartlardan bazılarını yazınız?

Cevap

• Okul sosyal çalışmacıları, sorumluluklarını yerine getirmek ve konumlarının gerektirdiği ödevleri tamamlamak üzere zamanlarını, enerjilerini ve iş yüklerini organize edeceklerdir.
• Okul sosyal çalışmacıları; yerel eğitim kurumu personeline, okul yönetim kurulu üyelerine ve toplum temsilcilerine anlayışı ve okul sosyal hizmetlerinin etkili kullanımını teşvik etmek üzere danışmanlık hizmeti verecektir.
• Okul sosyal çalışmacıları, öğrencilerin ve ailelerinin çokkültürlü bir anlayış içinde hizmetlere erişebildiklerinden emin olacaktır.
• Okul sosyal çalışmacıları resmi ve gayrıresmi toplum kaynaklarına erişmek ve bu kaynaklardan istifade edebilmek üzere öğrencileri ve ailelerini güçlendirecektir.
• Okul sosyal çalışmacıları eğitim kurumunun amaçlarını ve misyonunu işaret eden eğitim programları geliştirecek ve temin edecektir.
• Okul sosyal çalışmacıları toplum sağlığı ve ruh sağlığı hizmetleri tedarik eden taraflar arasında işbirliğini teşvik edecek ve öğrencilerin bu hizmetlere erişimini kolaylaştıracaktır.


17. Soru

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin ilk maddesini açıklayınız?

Cevap

Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana
sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.


18. Soru

5393 sayılı Belediye Kanuna göre belediyelerin sosyal hizmet sunumundaki rolü nelerdir?

Cevap

• İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
• Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.
• Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.


19. Soru

Dünyada okul sosyal hizmetinin standartlarına ilişkin önemli çalışmalardan birini kim yapmıştır? 

Cevap

Amerikan Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği yapmıştır. 


20. Soru

Sahte e-posta ile türlü zararlar verme, e-posta veya web sayfaları üzerinden gizliliği ihlal etme, CD/DVD kopyalama ve satma, hakaret, sahte belge basımı, kredi kartı sahteciliği gibi konular hangi suça girmektedir?

Cevap

Bilişim suçları alanına girmektedir. 


1. Soru

Çokkültürlü ve çok katmanlı yeni dünya için yapılan yasal düzenlemeleri belirtiniz?

Cevap

 • 1975 Cinsiyet Eşitliği Yasası
 • 1976 Irk İlişkileri Yasası
 • 1995 Özürlülere Karşı Ayrımcılık Yasası
2. Soru

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ne zaman kabul edilmiştir?

Cevap

22 Haziran 1965

3. Soru

Sığınmacı kavramını açıklayınız? 

Cevap

Irkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya korkudan dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa ve önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan dolayı dönmek istemeyen yabancıdır. 

4. Soru

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ne zaman kabul edilmiştir? 

Cevap

25 Haziran 2003 

5. Soru

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ne zaman Sosyal Hizmet Kanunu olarak değiştirilmiştir? 

Cevap

3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı KHK ile değiştirilmiştir. 

6. Soru

Ülkelerin mültecilik konusunda ödevlerini belirten ilk uluslararası
sözleşme nedir?

Cevap

Mültecilerin Statüsüne İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmesidir.

7. Soru

Mülteci kavramını açıklayınız?

Cevap

Avrupa’da meydana gelen olaylar sebebiyle ırkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya korkudan dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa ve önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan dolayı dönmek istemeyen yabancıdır.

8. Soru

Afet ve acil durumlarla ilgili kanunun sayısı nedir?

Cevap

5902

9. Soru

Toplum merkezlerinin etkinlik alanları nelerdir?

Cevap

 • Bölge halkının sorun ve gereksinimleri, bölgenin demografik, sosyal, kültürel, ekonomik yapısı ve sorun çözümünde kullanılacak kaynakları belirlemek amacıyla toplum incelemesi yapılır.
 • Belirlenen sorunların çözümüne yönelik hizmetler verilir.
 • Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilir.
 • Eğitimi destekleme çalışmaları yapılır.
 • Yetişkinlerin bilgi, bilinç ve beceri düzeylerini artırmaya yönelik eğitim çalışmaları yapılır.
 • Meslek edindirmek ve gelir kaynakları yaratmak için çalışmalar yapılır.
 • Sosyal-kültürel-sportif etkinlikler düzenlenir.
 • Çevre geliştirme çalışmaları yapılır.
 • Kentsel bütünleşme, kentsel toplum kalkınması ve kentin kaynaklarından yararlanmayı artırıcı çalışmalar yapılır.
10. Soru

Her tür teknolojinin kullanılması yoluyla işlenen suçlara verilen ad nedir?

Cevap

Bilişim suçu denmektedir. 

11. Soru

Sosyal çalışmacıların toplum merkezlerindeki görevleri nelerdir?

Cevap

• Bu yönetmeliğin 8. maddesinin (a) bendinde belirtilen toplum incelemesi çalışmalarını gerçekleştirmek.
• Başvurular doğrultusunda mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek.
• Bu yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda hizmetleri planlamak, program ve değerlendirme toplantılarını organize etmek.
• Sosyal hizmetin yöntem ve tekniklerini kullanarak, bölge halkının sorunlarının çözümüne yönelik mesleki çalışmalar yapmak.
• Her türlü çalışmasına ilişkin kayıtları düzenli olarak tutmak ve saklamak.
• Görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içinde sürdürmek.

12. Soru

Türkiye İnsan Hakları kurumun görev ve yetkileri nelerdir? 

Cevap

Kurum, insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine ve ihlallerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak; işkence ve kötü muamele ile mücadele etmek; şikâyet ve başvuruları incelemek ve bunların sonuçlarını takip etmek; sorunların çözüme kavuşturulması doğrultusunda girişimlerde bulunmak; bu amaçla eğitim faaliyetlerini yürütmek; insan hakları alanındaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek amacıyla araştırma ve incelemeler yapmakla görevli ve yetkilidir.”

13. Soru

Ülkemizde uygulaması bulunmayan sosyal hizmet alanları nelerdir?

Cevap

 • Okul sosyal hizmeti
 • Çokkültürcü sosyal hizmet uygulamaları
 • Borçlu danışmanlığı
 • Bilişim suçları
14. Soru

Toplum merkezi yönetmeliğine göre toplum merkezleri hangi yerlerde hizmet
vermektedir?

Cevap

• Yoğun göç alan bölgelerde,
• Gecekondu bölgelerinde,
• Kalkınmada öncelikli bölgelerde,
• Gereksinim duyulan diğer bölgelerde

15. Soru

Hangi sayılı kanun Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal hizmet faaliyetlerine zemin hazırlamıştır? 

Cevap

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

16. Soru

Amerikan Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği’nin okul sosyal hizmeti belirlediği standartlardan bazılarını yazınız?

Cevap

• Okul sosyal çalışmacıları, sorumluluklarını yerine getirmek ve konumlarının gerektirdiği ödevleri tamamlamak üzere zamanlarını, enerjilerini ve iş yüklerini organize edeceklerdir.
• Okul sosyal çalışmacıları; yerel eğitim kurumu personeline, okul yönetim kurulu üyelerine ve toplum temsilcilerine anlayışı ve okul sosyal hizmetlerinin etkili kullanımını teşvik etmek üzere danışmanlık hizmeti verecektir.
• Okul sosyal çalışmacıları, öğrencilerin ve ailelerinin çokkültürlü bir anlayış içinde hizmetlere erişebildiklerinden emin olacaktır.
• Okul sosyal çalışmacıları resmi ve gayrıresmi toplum kaynaklarına erişmek ve bu kaynaklardan istifade edebilmek üzere öğrencileri ve ailelerini güçlendirecektir.
• Okul sosyal çalışmacıları eğitim kurumunun amaçlarını ve misyonunu işaret eden eğitim programları geliştirecek ve temin edecektir.
• Okul sosyal çalışmacıları toplum sağlığı ve ruh sağlığı hizmetleri tedarik eden taraflar arasında işbirliğini teşvik edecek ve öğrencilerin bu hizmetlere erişimini kolaylaştıracaktır.

17. Soru

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin ilk maddesini açıklayınız?

Cevap

Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana
sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.

18. Soru

5393 sayılı Belediye Kanuna göre belediyelerin sosyal hizmet sunumundaki rolü nelerdir?

Cevap

• İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
• Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.
• Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.

19. Soru

Dünyada okul sosyal hizmetinin standartlarına ilişkin önemli çalışmalardan birini kim yapmıştır? 

Cevap

Amerikan Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği yapmıştır. 

20. Soru

Sahte e-posta ile türlü zararlar verme, e-posta veya web sayfaları üzerinden gizliliği ihlal etme, CD/DVD kopyalama ve satma, hakaret, sahte belge basımı, kredi kartı sahteciliği gibi konular hangi suça girmektedir?

Cevap

Bilişim suçları alanına girmektedir. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.