Açıköğretim Ders Notları

Sosyal Hizmet Uygulaması 2 Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Hizmet Uygulaması 2 Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sosyal Hizmet Alanında Kurumsal Uygulamalar

1. Soru

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda kapsama alınan sosyal hizmet birimleri nelerdir?

Cevap

• Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü,• Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,• Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, • Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, • Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı’dır.


2. Soru

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü hangi konularda çalışmalar yapar?

Cevap

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ailenin toplum içinde her bireyle birlikte güçlendirilmesi, sağlıklı aile bilincinin geliştirilmesi, aile içi ilişkilerin sağlıklı olarak güçlendirilmesi gibi aile sağlığını her boyutuyla ilgilendiren konularda çalışmalar yapar.


3. Soru

Toplum merkezleri ve aile danışma merkezleri hangi genel müdürlüğün çatısı altındadır?

Cevap

Toplum merkezleri ve aile danışma merkezleri Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çatısı altındadır.


4. Soru

Kadın konukevlerinde nasıl çalışmalar yapılmaktadır?

Cevap

Kadın konukevlerinde; kadınların durumlarının, aileleri ya da eşleri ile olan anlaşmazlıklarının incelenmesi ve sorunlarının giderilmesine yönelik mesleki çalışmalar yapılmaktadır.


5. Soru

Çocuk evleri ve sevgi evleri ne tür kuruluşlardır?

Cevap

Bu kuruluşlar gençlerin ve özellikle çocukların korunmalarına, bakımlarına, eğitilmelerine yönelik kuruluşlardır. Her çocuk ve genç korunması gereken bir değerdir. Ancak devletin bu alanda önceliği olan, korunma ve bakımlarına özel önem verdiği çocuklar, bireysel olarak (engelli) ailesi olmayan (yardımsız, desteksiz), zarara uğramış (mağdur) çocuklar ve gençlerdir.


6. Soru

Çocuklara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek hangi genel müdürlüğün görevidir?

Cevap

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevidir.


7. Soru

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun hangi yıl çıkarılmıştır?

Cevap

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun 1961yılında yürürlüğe girmiştir.


8. Soru

224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanunun hedefi nedir?

Cevap

Bu kanunla, sağlık hizmetlerinin yaygın, sürekli, entegre, kademeli ve halkın ihtiyaçlarına yönelik olarak sunulması hedeflenmiştir. Ulusal sağlık hizmetlerinin sunumunda kademeli, il içinde bütünleşmiş bir yapı kabul edilmiş ve sağlık evleri, sağlık ocakları, ilçe ve il hastaneleri şeklinde bir yapılanmaya gidilmiştir.


9. Soru

Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi’nde tıbbi sosyal hizmet nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi’nde tıbbi sosyal hizmet; ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulaması olarak tanımlanmıştır.


10. Soru

Tıbbi sosyal hizmetin en önemli amacı nedir?

Cevap

Tıbbi sosyal hizmetin en önemli amacı, hastalıkla ve hastalığın tıbbi tedavisi ile ilgili, bireyin ve ailenin yaşamını etkileyen sosyal ve duygusal sorunları çözebilmektir.


11. Soru

Okul sosyal çalışması nasıl bir uygulamadır?

Cevap

Okul sosyal çalışması; okul öğrencilerinin okuldaki sosyal ilişkilerinin bozuk, derse ilgilerinin yetersiz, başarı düzeylerinin düşük olduğu durumlarda öğrenciyle, onun arkadaş çevresiyle hem de aile çevresiyle çalışma yaparak öğrencinin ruhsal, sosyal ve eğitsel sorunlarının çözümü, derslere ilgisinin ve okuldaki başarısının artmasını amaçlayan, sosyal çalışmanın öğrencilere yönelik şeklidir. Eğitim kurumlarındaki öğrencilerin eğitimle ilgili ya da eğitimlerinin başarısını engelleyen eğitim dışı sorunlarının çözümüne yönelen sosyal çalışma uygulamasıdır.


12. Soru

Okul sosyal çalışmasının amaçları nelerdir?

Cevap

a. Öğrencinin bireysel özelliklerinin okul başarısını olumlu etkileyecek düzeyde olması için gereken desteklerin verilmesi, b. Öğrencinin aile ilişkilerinin okul başarısını olumlu etkileyecek düzeyde olmasına yardımcı olunması, c. Öğrencinin akraba ilişkilerinin okul başarısını olumlu etkileyecek düzeyde olması için destek verilmesi, d. Öğrencinin arkadaşlık ilişkilerinin dersleriyle ilişkilerini olumlu etkileyecek düzeyde olması için destek verilmesi, e. Okulda öğretmen ve öğrencilerle ilişkilerinin okul başarısını olumlu etkileyecek düzeyde olmasına yardımcı olunması, f. Okul çevresi koşullarının okul başarısını olumlu etkileyecek düzeyde olması için gerekli iş ve işlemlerin yapılması


13. Soru

Sosyal inceleme raporları (SİR) ve denetim raporlarının amacı nedir?

Cevap

Bu raporlar, suça yönelen çocukların içinde bulunduğu koşulların “nasıl” olduğunu ve toplumla bütünleşmesi açısından çocuğun “neye ihtiyacı” olduğunu açığa çıkarır. Başka bir ifadeyle çocukların suça yönelme nedenleri ve ihtiyaç duydukları müdahalenin içerildiği belgelerdir.


14. Soru

Eko sistem yaklaşımı nedir?

Cevap

Eko sistem yaklaşımı, birey ile çevre etkileşimini temel alan, yaşanan sorunların birey ve çevre etkileşiminden kaynaklandığını ifade eden bir düşünce yapısını yansıtmaktadır.


15. Soru

Tutuklu ve hükümlerle sosyal hizmet uygulaması nasıl olmalıdır?

Cevap

1. Sosyal çalışmacılar çalıştıkları bireyi sosyal çevresi ile birlikte anlamaya çalışmalıdır.

2. Bireyin ihtiyaçlarına göre farklı meslek elemanları ile çalışmayı koordine etmelidir.

3. Sosyal çalışmacılar tutuklu/hükümlülerin yeniden toplumla bütünleşmelerini hedefleyerek toplum kaynaklarını kullanabilmelidir.

4. Tutuklu/hükümlülerlebireysel çalışma yapabildikleri gibi grup çalışmaları da yapmalıdırlar.


16. Soru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik alanında sosyal hizmet uygulamaları hangi bakanlığın hizmet ilkeleri içinde bulunur?

Cevap

Çalışma ve Sosyal Güvenlik alanında sosyal hizmet uygulamaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hizmet ilkeleri içinde bulunur.


17. Soru

Sosyal hizmet kuruluşlarında sosyal hizmet uygulaması fonksiyonları hangi birimler tarafından yerine getirilir?

Cevap

Sosyal hizmet kuruluşlarında sosyal hizmet uygulaması fonksiyonları sosyal mevzuatın çizdiği olanaklar içinde kuruluş çerçevesinde sosyal hizmet büroları ya da sosyal servisler tarafından yerine getirilir.


18. Soru

Göçmenlerle sosyal çalışma nasıl bir hizmet uygulamasıdır?

Cevap

Göçmenlerle sosyal çalışma; bir ülkeye gelen göçmenlerin yerleştirilmelerinden beslenme, barınma, sağlık, eğitim gibi bireysel ve ailesel her türlü sorunlarının çözülmesi ve bu yolla göçmenlerin yeni yerleştikleri topluma olabildiğince çabuk uyum sağlayabilmelerini amaçlayan sosyal hizmet uygulamalarıdır.


19. Soru

Sığınmacı nedir?

Cevap

Sığınmacı; bir ülke yurttaşının herhangi bir, özellikle politik nedenle kendi ülkesini bırakarak başka bir ülkede yaşamak üzere o ülkeye geçmesi ve o ülkenin resmi makamlarına başvurması ve sığınma isteminin resmi makamlarca kabulüyle sahip olduğu hukuksal statü anlamına gelir.


20. Soru

Sivil Toplum Örgütleri nasıl kuruluşlardır?

Cevap

Sosyal hizmetlerin gerçekleştirilmesinde, sistemin önemli bir parçasını oluşturan Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) esas olarak kamu gücü veya zorunluluk olmaksızın gönüllülük esasına dayalı olarak oluşturulan kuruluşlardır.


1. Soru

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda kapsama alınan sosyal hizmet birimleri nelerdir?

Cevap

• Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü,• Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,• Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, • Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, • Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı’dır.

2. Soru

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü hangi konularda çalışmalar yapar?

Cevap

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ailenin toplum içinde her bireyle birlikte güçlendirilmesi, sağlıklı aile bilincinin geliştirilmesi, aile içi ilişkilerin sağlıklı olarak güçlendirilmesi gibi aile sağlığını her boyutuyla ilgilendiren konularda çalışmalar yapar.

3. Soru

Toplum merkezleri ve aile danışma merkezleri hangi genel müdürlüğün çatısı altındadır?

Cevap

Toplum merkezleri ve aile danışma merkezleri Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çatısı altındadır.

4. Soru

Kadın konukevlerinde nasıl çalışmalar yapılmaktadır?

Cevap

Kadın konukevlerinde; kadınların durumlarının, aileleri ya da eşleri ile olan anlaşmazlıklarının incelenmesi ve sorunlarının giderilmesine yönelik mesleki çalışmalar yapılmaktadır.

5. Soru

Çocuk evleri ve sevgi evleri ne tür kuruluşlardır?

Cevap

Bu kuruluşlar gençlerin ve özellikle çocukların korunmalarına, bakımlarına, eğitilmelerine yönelik kuruluşlardır. Her çocuk ve genç korunması gereken bir değerdir. Ancak devletin bu alanda önceliği olan, korunma ve bakımlarına özel önem verdiği çocuklar, bireysel olarak (engelli) ailesi olmayan (yardımsız, desteksiz), zarara uğramış (mağdur) çocuklar ve gençlerdir.

6. Soru

Çocuklara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek hangi genel müdürlüğün görevidir?

Cevap

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevidir.

7. Soru

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun hangi yıl çıkarılmıştır?

Cevap

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun 1961yılında yürürlüğe girmiştir.

8. Soru

224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanunun hedefi nedir?

Cevap

Bu kanunla, sağlık hizmetlerinin yaygın, sürekli, entegre, kademeli ve halkın ihtiyaçlarına yönelik olarak sunulması hedeflenmiştir. Ulusal sağlık hizmetlerinin sunumunda kademeli, il içinde bütünleşmiş bir yapı kabul edilmiş ve sağlık evleri, sağlık ocakları, ilçe ve il hastaneleri şeklinde bir yapılanmaya gidilmiştir.

9. Soru

Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi’nde tıbbi sosyal hizmet nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi’nde tıbbi sosyal hizmet; ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulaması olarak tanımlanmıştır.

10. Soru

Tıbbi sosyal hizmetin en önemli amacı nedir?

Cevap

Tıbbi sosyal hizmetin en önemli amacı, hastalıkla ve hastalığın tıbbi tedavisi ile ilgili, bireyin ve ailenin yaşamını etkileyen sosyal ve duygusal sorunları çözebilmektir.

11. Soru

Okul sosyal çalışması nasıl bir uygulamadır?

Cevap

Okul sosyal çalışması; okul öğrencilerinin okuldaki sosyal ilişkilerinin bozuk, derse ilgilerinin yetersiz, başarı düzeylerinin düşük olduğu durumlarda öğrenciyle, onun arkadaş çevresiyle hem de aile çevresiyle çalışma yaparak öğrencinin ruhsal, sosyal ve eğitsel sorunlarının çözümü, derslere ilgisinin ve okuldaki başarısının artmasını amaçlayan, sosyal çalışmanın öğrencilere yönelik şeklidir. Eğitim kurumlarındaki öğrencilerin eğitimle ilgili ya da eğitimlerinin başarısını engelleyen eğitim dışı sorunlarının çözümüne yönelen sosyal çalışma uygulamasıdır.

12. Soru

Okul sosyal çalışmasının amaçları nelerdir?

Cevap

a. Öğrencinin bireysel özelliklerinin okul başarısını olumlu etkileyecek düzeyde olması için gereken desteklerin verilmesi, b. Öğrencinin aile ilişkilerinin okul başarısını olumlu etkileyecek düzeyde olmasına yardımcı olunması, c. Öğrencinin akraba ilişkilerinin okul başarısını olumlu etkileyecek düzeyde olması için destek verilmesi, d. Öğrencinin arkadaşlık ilişkilerinin dersleriyle ilişkilerini olumlu etkileyecek düzeyde olması için destek verilmesi, e. Okulda öğretmen ve öğrencilerle ilişkilerinin okul başarısını olumlu etkileyecek düzeyde olmasına yardımcı olunması, f. Okul çevresi koşullarının okul başarısını olumlu etkileyecek düzeyde olması için gerekli iş ve işlemlerin yapılması

13. Soru

Sosyal inceleme raporları (SİR) ve denetim raporlarının amacı nedir?

Cevap

Bu raporlar, suça yönelen çocukların içinde bulunduğu koşulların “nasıl” olduğunu ve toplumla bütünleşmesi açısından çocuğun “neye ihtiyacı” olduğunu açığa çıkarır. Başka bir ifadeyle çocukların suça yönelme nedenleri ve ihtiyaç duydukları müdahalenin içerildiği belgelerdir.

14. Soru

Eko sistem yaklaşımı nedir?

Cevap

Eko sistem yaklaşımı, birey ile çevre etkileşimini temel alan, yaşanan sorunların birey ve çevre etkileşiminden kaynaklandığını ifade eden bir düşünce yapısını yansıtmaktadır.

15. Soru

Tutuklu ve hükümlerle sosyal hizmet uygulaması nasıl olmalıdır?

Cevap

1. Sosyal çalışmacılar çalıştıkları bireyi sosyal çevresi ile birlikte anlamaya çalışmalıdır.

2. Bireyin ihtiyaçlarına göre farklı meslek elemanları ile çalışmayı koordine etmelidir.

3. Sosyal çalışmacılar tutuklu/hükümlülerin yeniden toplumla bütünleşmelerini hedefleyerek toplum kaynaklarını kullanabilmelidir.

4. Tutuklu/hükümlülerlebireysel çalışma yapabildikleri gibi grup çalışmaları da yapmalıdırlar.

16. Soru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik alanında sosyal hizmet uygulamaları hangi bakanlığın hizmet ilkeleri içinde bulunur?

Cevap

Çalışma ve Sosyal Güvenlik alanında sosyal hizmet uygulamaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hizmet ilkeleri içinde bulunur.

17. Soru

Sosyal hizmet kuruluşlarında sosyal hizmet uygulaması fonksiyonları hangi birimler tarafından yerine getirilir?

Cevap

Sosyal hizmet kuruluşlarında sosyal hizmet uygulaması fonksiyonları sosyal mevzuatın çizdiği olanaklar içinde kuruluş çerçevesinde sosyal hizmet büroları ya da sosyal servisler tarafından yerine getirilir.

18. Soru

Göçmenlerle sosyal çalışma nasıl bir hizmet uygulamasıdır?

Cevap

Göçmenlerle sosyal çalışma; bir ülkeye gelen göçmenlerin yerleştirilmelerinden beslenme, barınma, sağlık, eğitim gibi bireysel ve ailesel her türlü sorunlarının çözülmesi ve bu yolla göçmenlerin yeni yerleştikleri topluma olabildiğince çabuk uyum sağlayabilmelerini amaçlayan sosyal hizmet uygulamalarıdır.

19. Soru

Sığınmacı nedir?

Cevap

Sığınmacı; bir ülke yurttaşının herhangi bir, özellikle politik nedenle kendi ülkesini bırakarak başka bir ülkede yaşamak üzere o ülkeye geçmesi ve o ülkenin resmi makamlarına başvurması ve sığınma isteminin resmi makamlarca kabulüyle sahip olduğu hukuksal statü anlamına gelir.

20. Soru

Sivil Toplum Örgütleri nasıl kuruluşlardır?

Cevap

Sosyal hizmetlerin gerçekleştirilmesinde, sistemin önemli bir parçasını oluşturan Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) esas olarak kamu gücü veya zorunluluk olmaksızın gönüllülük esasına dayalı olarak oluşturulan kuruluşlardır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.