Açıköğretim Ders Notları

Sosyal Hizmet Uygulaması 2 Dersi 7. Ünite Özet

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Hizmet Uygulaması 2 Dersi 7. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sosyal Hizmet Uygulaması Iı Dersi Kuruluş Danışmanı Kılavuzu

Sosyal Hizmet Uygulaması II Dersinin Amacı ve Önemi

Kirst-Ashman ve Hull’a göre sosyal hizmet uygulamasının beş amacı bulunmaktadır:

 • Müdahale sürecinde bireyin kendisini tanıması
 • İnsanların iyilik durumlarını güçlendirmek ve insanlara etkide bulunan çevresel koşulların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma yapmak için bilgi, değer ve etik ile uygulama becerilerini süpervizyon altında gerçekleştirerek uygulama deneyimi kazanmak
 • Uygulama yapılan kurumun ve sosyal hizmet mesleğinin dili ile uyumlu şekilde yazılı ve sözlü mesleki iletişimi kullanmak
 • Öğrenmeyi güçlendirmek amacıyla mesleki süpervizyon kullanmak
 • Etik kurallar çerçevesinde kurum politikasını etkili bir şekilde değerlendirmektir.

Gerçekten de Sosyal Hizmet Uygulaması dersleri ile uygulama sürecine katılan öğrenciler, sosyal hizmet uygulaması yapılan kurum ve kuruluşlarda yer alarak kurumun hizmet sunduğu alana ve müracaatçı sistemine, kurumun işleyişine, hizmet sunum tarzına, sosyal çalışmacının rol ve sorumluluklarına ilişkin detaylı bilgi edinmektedir.

Sosyal Hizmet Uygulaması II Dersinin Sosyal Çalışmacı Adaylarına Kazandırdığı Yetkinlikler

Sosyal hizmet eğitimi tamamlandığında, sosyal çalışmacı adaylarından, sosyal hizmet eğitiminde uygulamaların önemi ve uygulama ile ilgili olarak sahip olunması gereken rol ve işlevleri iyi bir şekilde kavramaları; uygulama yapılan kuruluşun işleyiş ve düzeni, hedef kitlesi, içinde yer aldığı toplumun yapısı ve özellikleri hakkında yeterli bilgi edinmeleri, uygulama yapılan kuruluşun diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini öğrenmeleri beklenmekte ve bu bağlamda şu yetkinlikleri kazanmaları öngörülmektedir:

 • Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği:
  • Sosyal hizmetler alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
  • Sosyal hizmetler alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
  • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
  • Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.
 • Öğrenme yetkinliği:
  • Sosyal hizmet alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
  • Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.
  • Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir.
  • Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir.
  • Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
 • İletişim ve sosyal yetkinlik:
  • Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.
  • Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek, ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
  • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
  • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
  • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
  • Sosyal hizmetler alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir. o Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
  • Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir. – Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.
 • Alana özgü yetkinlik:
  • Sosyal hizmetler alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
  • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
  • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
  • Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
  • İnsan ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.
  • Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır.
  • Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim, uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini açıklar.

Sosyal Hizmet Uygulaması II Dersi Kapsamındaki Uygulama Sürecinde Danışman Sosyal Çalışmacının Görevleri ve Sorumlulukları

Danışman sosyal çalışmacı Sosyal Hizmet Uygulaması II dersi kapsamında yürütülen uygulama sürecinde sosyal çalışmacı adayının sosyal hizmet kuruluşundaki uygulamasını izlemek, denetlemek ve değerlendirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülükler bağlamında danışman sosyal çalışmacının görevleri ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir:

 • Uygulama sürecinin başında uygulama kuruluşu koordinatörünce danışmanlığına atandıkları sosyal çalışmacı adaylarının hazırladıkları Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması II Başlama Formunu imzalayarak onaylamak,
 • Sosyal çalışmacı adaylarına uygun çalışma ortamı sağlamak,
 • Sosyal çalışmacı adaylarının kurum/kuruluş politikasına uygun davranmasına yardımcı olmak,
 • Sosyal çalışmacı adaylarının mesleki çalışmalarını gerçekleştirebilmesine olanak sağlamak,
 • Sosyal çalışmacı adaylarının çalışmalarını denetlemek,
 • Sosyal hizmet kuruluşunun faaliyetleri hakkında sosyal çalışmacı adaylarını bilgilendirmek,
 • Sosyal çalışmacı adaylarını sosyal hizmet kuruluşu personeli ve ilgili kişilerle tanıştırmak,
 • Sosyal çalışmacı adaylarının gözlem ve öğrenme süreçlerine rehberlik etmek,
 • Sosyal çalışmacı adaylarının incelemesi gereken plan, dosya, materyal gibi kurumun özelliğine göre hazırlanan dokümanları incelemesine rehberlik etmek,
 • Sosyal çalışmacı adaylarının sosyal hizmet kuruluşlarında haftalık olarak hazırladıkları sosyal hizmet uygulaması raporlarını incelemek ve değerlendirmek,
 • Sosyal çalışmacı adaylarının hazırladıkları raporda gözlem ve görüşme sürecini bütünüyle yansıtmış olmasına dikkat etmek, aksi bir durumda sosyal çalışmacı adaylarını uyarmak ve raporun yeniden hazırlanmasını sağlamak,
 • Sosyal çalışmacı adaylarının hazırladığı Sosyal Hizmet Uygulaması raporlarını Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formunu (Kuruluş Danışmanı İçin) kullanarak puanlamak ve e-Portfolyo sistemine girmek,
 • Sosyal Hizmet Uygulaması sürecinin sonunda Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması II Tamamlama Formu’nu imzalamak, Uygulama Kuruluşu Koordinatörüne mühürletmek ve öğrenciye sisteme yüklemesi için iade etmek,
 • Görev değişikliği olması durumunda konu ile ilgili dilekçeyi en az 1 hafta önce Uygulama Kuruluşu Koordinatörüne vermek.
 • Sosyal çalışmacı adaylarının kuruluşla ilgili sorunlarına yardımcı olmak.

Danışman sosyal çalışmacının Sosyal Hizmet Uygulaması II Dersi kapsamında 14 hafta ve haftada 8 saat olmak üzere haftanın işgünlerinde, çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilecek olan sosyal hizmet uygulamasındaki görev ve sorumluluklarından belli başlılarını şu şekilde sınıflandırarak açıklamak mümkündür:

Sosyal Çalışmacı Adayı Tarafından Hazırlanan Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması II Başlama Formu’nu Onaylama

Sosyal çalışmacı adayı sosyal hizmet uygulaması yapacağı sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilmesi ile birlikte uygulamaya başladığı ilk hafta (3. hafta), Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması II Başlama Formu’nu hazırlar. Sosyal çalışmacı adayı tarafından hazırlanan bu formun yine sosyal çalışmacı adayı tarafından e-Portfolyo sistemine yüklenmeden önce kuruluş danışmanı olarak danışman sosyal çalışmacıya ve uygulama kuruluşu koordinatörüne onaylatılması gerekir. Bu bağlamda danışman sosyal çalışmacının görev ve sorumlulukları bağlamında yerine getirmesi gereken ilk etkinlik, Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması II Başlama Formu’nu onaylamadır.

Sosyal Hizmet Kuruluşunun Faaliyetleri Hakkında Sosyal Çalışmacı Adaylarını Bilgilendirme

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması II Başlama Formu’nun onaylanmasının ardından danışman sosyal çalışmacı, uygulama kuruluşu koordinatörü tarafından danışmanlığına atandığı sosyal çalışmacı adayı ya da adaylarını uygulama yapacakları sosyal hizmet kuruluşunun faaliyetleri hakkında bilgilendirir. Danışman sosyal çalışmacı bu bilgilendirme işini de sosyal hizmet uygulamasının başladığı ilk hafta (3. hafta) yerine getirmekle yükümlüdür.

Sosyal Çalışmacı Adaylarını Sosyal Hizmet Kuruluşu Personeli ve İlgili Kişilerle Tanıştırma

Sosyal çalışmacı adayları danışman sosyal çalışmacılar tarafından sosyal hizmet uygulamasının başladığı ilk hafta sosyal hizmet kuruluşunda çalışan personel ve ilgili kişilere tanıtılır.

Sosyal Çalışmacı Adaylarınca Hazırlanan Sosyal Hizmet Uygulaması Raporlarını İnceleme ve Değerlendirme

Sosyal çalışmacı adaylarının sosyal hizmet kuruluşlarında haftalık olarak hazırladıkları sosyal hizmet uygulaması raporları; Kuruluş Tanıtma Raporu I ve II, Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I ve II, Bireysel Görüşme Raporu I ve II, Grup Çalışması Raporu I ve II, Müdahale Planı Raporu I ve II’dir. Danışman sosyal çalışmacının bu raporları incelemek ve değerlendirmek en önemli görevleri arasında yer alır.

 • Kuruluş Tanıtma Raporu I’i İnceleme ve Değerlendirme: Kuruluş Tanıtma Raporu I öğrencinin ya da Sosyal Çalışmacı Adayının sosyal hizmet uygulaması yaptığı kuruluşu tarihsel gelişimi, amacı ve sosyal hizmetlerle ilişkisi gibi farklı boyutları ile tanıtan rapordur. Danışman Sosyal Çalışmacı, Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından sosyal hizmet uygulamasının 4. haftasında hazırlanan bu raporu hem şekil ve hem de içerik bakımından inceleyip değerlendirir.
 • Kuruluş Tanıtma Raporu II’yi İnceleme ve Değerlendirme: Kuruluş Tanıtma Raporu II, öğrencinin ya da Sosyal Çalışmacı Adayının sosyal hizmet uygulaması yaptığı kuruluşu bağlı olduğu üst kuruluş, sosyal hizmet işlevleri, sosyal çalışmacının yeri ve rolü, hizmetlerindeki usul ve işlemler, kayıtları ve dosyalama sistemleri, raporlar vb. yönetim yapısı ve işleyişi bakımından tanıtan ve kuruluşun genel değerlendirilmesinin yapıldığı rapordur. Danışman sosyal çalışmacı, sosyal çalışmacı adayı tarafından sosyal hizmet uygulamasının 3. haftasında hazırlanan bu raporu hem şekil ve hem de içerik bakımından inceleyip değerlendirir.
 • Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I’i İnceleme ve Değerlendirme: Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I, öğrenci ya da Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından doldurulan, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı öğrencinin uygulamaya başladığı sorun alanına ilişkin tanımları, mevzuatı ve kurumsal yapıyı bütüncül bir bakışla analiz ettiği rapordur. Danışman Sosyal Çalışmacı, Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından sosyal hizmet uygulamasının 4. haftasında hazırlanan bu raporu hem şekil ve hem de içerik bakımından inceleyip değerlendirir.
 • Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II’yi İnceleme ve Değerlendirme: Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II, öğrenci ya da Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından doldurulan, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı öğrencinin uygulamaya başladığı sorun alanıyla ilgili başvuru sahiplerinin özelliklerini, sorunlarını ve bu sorunların sosyal hizmet mesleği ile ilişkisini, sorunların giderilme derecesini ve karşılaşılan güçlükleri bütüncül bir bakışla analiz ettiği ve açıkladığı bir rapordur. Danışman Sosyal Çalışmacı, Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından sosyal hizmet uygulamasının 5. haftasında hazırlanan bu raporu hem şekil ve hem de içerik bakımından inceleyip değerlendirir.
 • Bireysel Görüşme Raporu I’i İnceleme ve Değerlendirme: Bireysel Görüşme Raporu I, öğrenci ya da Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından doldurulan, sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri ile birlikte başvuru sahibinin kişisel bilgilerinin yer aldığı, görüşmenin tarihi, süresi ve sırasının belirtildiği, görüşme öncesi hakkında önbilginin alındığı ve görüşmenin amacının belirtildiği rapordur. Danışman Sosyal Çalışmacı, Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından sosyal hizmet uygulamasının 7. haftasında hazırlanan bu raporu hem şekil ve hem de içerik bakımından inceleyip değerlendirir.
 • Bireysel Görüşme Raporu II’yi İnceleme ve Değerlendirme: Bireysel Görüşme Raporu II öğrenci ya da Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından doldurulan, sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri ile birlikte başvuru sahibinin kişisel bilgilerinin yer aldığı, görüşmenin tarihi, süresi ve sırasının belirtildiği, görüşmenin değerlendirildiği ve gelecek görüşme için planlamanın yapıldığı rapordur. Danışman Sosyal Çalışmacı, Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından sosyal hizmet uygulamasının 8. haftasında hazırlanan bu raporu hem şekil ve hem de içerik bakımından inceleyip değerlendirir.
 • Grup Çalışması Raporu I’i İnceleme ve Değerlendirme: Grup Çalışması Raporu I, Öğrenci ya da Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından doldurulan, öğrenci kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, kuruluşun grup için kullanabileceği kaynaklar, gruba katılabilme ölçütleri, grubun ana teması, büyüklüğü, niteliği, türü bakımından amacı, toplanma zamanı gibi grubu tanıtmaya yönelik bilgiler ile özgeçmiş, içinde bulunulan sosyal, kültürel ve ekonomik durum, çevre ile ilişkiler, gruba katılma nedenleri, ihtiyaçlar, yaşanılan sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik beklentiler, grup gelişimine verilebilen katkılar gibi grup üyelerinin tanıtmaya yönelik bilgilerin yer aldığı, grup çalışması düzeyinde gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarının ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur. Danışman Sosyal Çalışmacı, Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından sosyal hizmet uygulamasının 9. haftasında hazırlanan bu raporu hem şekil ve hem de içerik bakımından inceleyip değerlendirir.
 • Grup Çalışması Raporu II’yi İnceleme ve Değerlendirme: Grup Çalışması Raporu II Öğrenci ya da Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından doldurulan, öğrenci kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, grup çalışması düzeyinde gerçekleştirilen, süreç öncesi ön çalışma, amaç, süreç, grubu değerlendirme, grup üyelerini değerlendirme ve planlama gibi sosyal hizmet uygulamalarının ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur. Danışman Sosyal Çalışmacı, Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından sosyal hizmet uygulamasının 10. haftasında hazırlanan bu raporu hem şekil ve hem de içerik bakımından inceleyip değerlendirir.
 • Müdahale Planı Raporu I’i İnceleme ve Değerlendirme: Müdahale Planı Raporu I Öğrenci ya da Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından doldurulan, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, başvuru sahibiyle tanışma, ön değerlendirilmesi ile ilgili bilgilerle birlikte, müdahalenin planlanması, gerçekleştirilmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı sosyal hizmet müdahale düzeyinde genelci yaklaşımın “çevresi içinde birey” kavramını gözeterek hazırlanan rapordur. Danışman Sosyal Çalışmacı, Sosyal Çalışmacı adayı tarafından sosyal hizmet uygulamasının 11. haftasında hazırlanan bu raporu hem şekil ve hem de içerik bakımından inceleyip değerlendirir.
 • Müdahale Planı Raporu II’yi İnceleme ve Değerlendirme: Müdahale Planı Raporu II Öğrenci ya da Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından doldurulan, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, mikro, mezzo ve makro düzeyde izleme planı ve tamamlanması ile değerlendirilmesinin açıklandığı sosyal hizmet müdahale düzeyinde genelci yaklaşımın “çevresi içinde birey” kavramını gözeterek hazırlanan rapordur. Bu raporun içeriğinde sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri ile mikro, mezzo ve makro düzeyde izleme planı ve bu planın tamamlanması ve değerlendirilmesine ilişkin bilgilerin yer alması gerekmektedir. Danışman Sosyal Çalışmacı, Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından sosyal hizmet uygulamasının 12. haftasında hazırlanan bu raporu hem şekil ve hem de içerik bakımından inceleyip değerlendirir.

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formunu (Kuruluş Danışmanı İçin) Doldurarak Sosyal Çalışmacı Adayını Değerlendirme

Sosyal Hizmet Uygulaması II dersi kapsamındaki etkinliklerin kuruluş danışmanı olarak danışman sosyal çalışmacı tarafından değerlendirilmesi, söz konusu etkinliklerin aynı zamanda izlenmesi ve denetlenmesini de içermektedir. Bu kapsamda danışman sosyal çalışmacı tarafından yapılan değerlendirmenin amacı; sosyal çalışmacı adayının dersin amacına uygun bir biçimde kazanması gereken yeterlikleri edinmelerini sağlama konusunda onlara yardımcı olmak ve yol göstermektir. Danışman sosyal çalışmacının görevi, sosyal çalışmacı adayının sosyal hizmet kuruluşlarında dikkat edilmesi gereken hususları fark edip etmediğini, teorik bilgileri uygulamaya geçirip geçiremediğini, uygulamaları gözlemleyip gözlemleyemediğini ve çeşitli uygulamalara katılıp katılmadığını değerlendirmek, bütün bu yeterlikleri edinme sürecinde ona yardım etmek ve kılavuzluk etmektir. Sosyal Hizmet Uygulaması II dersi kapsamındaki öğrenci etkinliklerini değerlendirme, yetiştirme ve geliştirmeye dönük değerlendirmedir. Bu değerlendirme, öğrencinin sosyal hizmet uygulamasına başladığı günden uygulamanın sonlandırıldığı güne kadar devam eden bir süreci kapsamaktadır. Öğrencinin yapmış olduğu sosyal hizmet uygulamasının ilk değerlendirmesi, kuruluş danışmanı olarak danışman sosyal çalışmacı tarafından yapılır. Danışman sosyal çalışmacı tarafından yapılan değerlendirmeyi Danışman Öğretim Elemanı tarafından yapılan değerlendirme takip eder. Sosyal çalışmacı adayının mesleki tavır ve bireysel özelliklerinin sosyal çalışma mesleğine uygunluğunu ölçen her bir ifadeye verilebilecek azami puan 10’dur. Bu durumda ölçek ifadelerinin tamamından alınabilecek azami puan ise 100’dür. Danışman sosyal çalışmacı öğrencinin hazırladığı tüm form ve raporları Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formunu (Kuruluş Danışmanı İçin) kullanarak değerlendirir ve puanlar. Danışman sosyal çalışmacının Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formunu (Kuruluş Danışmanı İçin) kullanarak değerlendirme yapacağı uygulama raporları, Kuruluş Tanıtma Raporu I ve II, Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I ve II, Bireysel Görüşme Raporu I ve II, Grup Çalışması Raporu I ve II, Müdahale Planı Raporu I ve II’dir.

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması II Tamamlama Formu’nu Onaylama

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması II Tamamlama Formu, sosyal hizmet uygulaması sürecinin tamamlandığını gösteren belgedir. Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması II Tamamlama Formu’nda sosyal hizmet uygulamasını tamamlayan öğrencinin numarası, adı ve soyadı, uygulama kuruluşu ve kuruluş danışmanı ile birlikte uygulamanın onayını gösteren bilgiler yer almaktadır. Sosyal Çalışmacı Adayı doldurduğu bu formu Kuruluş Danışmanı ve Uygulama Kuruluşu Koordinatörüne onaylatmakla yükümlüdür. Kuruluş Danışmanı bu formu imzalayarak onaylarken, Uygulama Kuruluşu Koordinatörünün imzalı ve mühürlü onay vermesi gerekir. Onay işleminin ardından söz konusu form e-Portfolyo sistemine yüklenmesi için öğrenciye teslim edilir. Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması II Tamamlama Formu’nu uygulamanın yapıldığı 13. haftayı izleyen 14. haftanın ilk günü en geç saat 23:59’a kadar mutlaka e-Portfolyo sistemine yüklemek zorundadır. Söz konusu formun sisteme yüklenmesi ile birlikte sosyal çalışmacı adayı sosyal hizmet uygulamasını tamamlamış olur.

Sosyal Çalışmacı Adaylarının Sosyal Hizmet Kuruluşuyla İlgili Sorunlarına Yardımcı Olma

Sosyal Hizmet Uygulaması II Dersi kapsamında gerçekleştirilecek olan sosyal hizmet uygulaması sosyal çalışmacı adayları için yeni bir süreçtir. Bu süreçte öğrenci olarak sosyal çalışmacı adaylarının uygulama yaptıkları sosyal hizmet kuruluşuyla ilgili birçok sorunla karşılaşması olasıdır. Bu sorunların bertaraf edilerek sosyal çalışmacı adaylarının etkinliğini ve başarısını artırma bakımından onlara yardımcı olunması önemlidir. Bu bağlamda danışman sosyal çalışmacıların öğrencilerin yaşadıkları sosyal hizmet kuruluşuyla ilgili sorunlarına yardımcı olması gerekir.

Sosyal Hizmet Uygulaması II Dersi Kapsamındaki Öğrenci Etkinliklerinin Danışman Öğretim Elemanı Tarafından Değerlendirilmesi

Danışman Öğretim elemanı öğrencinin yapmış olduğu sosyal hizmet uygulamasını değerlendirmek için öncelikle öğrenci tarafından e-Portfolyo sistemine yüklenen form ve raporları inceler. Bu incelemenin ardından öğrencinin yapmış olduğu sosyal hizmet uygulamasını başarı notu verme amaçlı değerlendirir. Dolayısıyla danışman öğretim elemanı tarafından yapılan değerlendirme, yapılış amacına göre öğrencinin öğrenme düzeyi belirleme amaçlı yapılan bir değerlendirmedir. Danışman öğretim elemanı, öğrencinin başarılı olup olmadığını değerlendirirken kuruluş danışmanı tarafından yapılan değerlendirmeyi dikkate alır. Danışman öğretim elemanı, öğrenci etkinliklerini değerlendirirken Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formunu (Danışman Öğretim Elemanı İçin) kullanır. Bu form, sosyal çalışmacı adayının sosyal hizmet uygulaması süresince yaptığı çalışmaları, belirlenen ölçütlere göre değerlendiren ve öğrencinin başarı durumunu gösteren bir ölçme aracıdır. Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formu (Danışman Öğretim Elemanı İçin), sosyal çalışmacı adayının sosyal hizmet becerileri konusunda sağladığı gelişmeleri ve eriştiği düzeyi ölçmek, sosyal hizmet uygulamasındaki başarısını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formunun (Danışman Öğretim Elemanı İçin) ilk kısmında öğrenci bilgileri, uygulama yeri ya da kuruluş bilgileri, ikinci kısmında mesleki yeterlilikler yer almaktadır. Danışman öğretim elemanının öğrencinin mesleki yeterlilikler bakımından sosyal çalışma mesleğine uygunluğunu ölçen her bir ifadeye verebileceği azami puan 20’dir. Bu durumda öğrencinin ölçek ifadelerinin tamamından alabileceği azami puan ise 100’dür. Öğrencinin sosyal hizmet uygulaması süresince hazırlamış olduğu formlar ve raporlar danışman öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra öğrencinin başarı durumu 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sosyal Hizmet Uygulaması II dersi teorik ve aynı zamanda uygulama boyutu olan bir ders olduğu için dersin başarı notu aşağıda belirtildiği gibi hesaplanır:

 • Öğrencinin ara sınav notu;
  • Test sınavından aldığı puanın %40’ı ile
  • Ara sınavına kadar hazırladığı Sosyal Hizmet Uygulaması raporlarından aldığı puanların ortalamasının %60’ı
 • Öğrencinin dönem sonu sınav notu;
  • Ara sınav tarihinden dönem sonuna kadar hazırladığı Sosyal Hizmet Uygulaması raporlarından aldığı puanların ortalaması,
 • Öğrencinin ders başarı notu;
  • Arasınav notunun %30’u ile
  • Dönemsonu sınav notunun %70’i esas alınarak hesaplanır.

Sosyal Hizmet Uygulaması II Dersinin Amacı ve Önemi

Kirst-Ashman ve Hull’a göre sosyal hizmet uygulamasının beş amacı bulunmaktadır:

 • Müdahale sürecinde bireyin kendisini tanıması
 • İnsanların iyilik durumlarını güçlendirmek ve insanlara etkide bulunan çevresel koşulların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma yapmak için bilgi, değer ve etik ile uygulama becerilerini süpervizyon altında gerçekleştirerek uygulama deneyimi kazanmak
 • Uygulama yapılan kurumun ve sosyal hizmet mesleğinin dili ile uyumlu şekilde yazılı ve sözlü mesleki iletişimi kullanmak
 • Öğrenmeyi güçlendirmek amacıyla mesleki süpervizyon kullanmak
 • Etik kurallar çerçevesinde kurum politikasını etkili bir şekilde değerlendirmektir.

Gerçekten de Sosyal Hizmet Uygulaması dersleri ile uygulama sürecine katılan öğrenciler, sosyal hizmet uygulaması yapılan kurum ve kuruluşlarda yer alarak kurumun hizmet sunduğu alana ve müracaatçı sistemine, kurumun işleyişine, hizmet sunum tarzına, sosyal çalışmacının rol ve sorumluluklarına ilişkin detaylı bilgi edinmektedir.

Sosyal Hizmet Uygulaması II Dersinin Sosyal Çalışmacı Adaylarına Kazandırdığı Yetkinlikler

Sosyal hizmet eğitimi tamamlandığında, sosyal çalışmacı adaylarından, sosyal hizmet eğitiminde uygulamaların önemi ve uygulama ile ilgili olarak sahip olunması gereken rol ve işlevleri iyi bir şekilde kavramaları; uygulama yapılan kuruluşun işleyiş ve düzeni, hedef kitlesi, içinde yer aldığı toplumun yapısı ve özellikleri hakkında yeterli bilgi edinmeleri, uygulama yapılan kuruluşun diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini öğrenmeleri beklenmekte ve bu bağlamda şu yetkinlikleri kazanmaları öngörülmektedir:

 • Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği:
  • Sosyal hizmetler alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
  • Sosyal hizmetler alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
  • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
  • Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.
 • Öğrenme yetkinliği:
  • Sosyal hizmet alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
  • Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.
  • Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir.
  • Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir.
  • Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
 • İletişim ve sosyal yetkinlik:
  • Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.
  • Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek, ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
  • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
  • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
  • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
  • Sosyal hizmetler alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir. o Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
  • Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir. – Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.
 • Alana özgü yetkinlik:
  • Sosyal hizmetler alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
  • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
  • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
  • Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
  • İnsan ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.
  • Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır.
  • Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim, uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini açıklar.

Sosyal Hizmet Uygulaması II Dersi Kapsamındaki Uygulama Sürecinde Danışman Sosyal Çalışmacının Görevleri ve Sorumlulukları

Danışman sosyal çalışmacı Sosyal Hizmet Uygulaması II dersi kapsamında yürütülen uygulama sürecinde sosyal çalışmacı adayının sosyal hizmet kuruluşundaki uygulamasını izlemek, denetlemek ve değerlendirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülükler bağlamında danışman sosyal çalışmacının görevleri ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir:

 • Uygulama sürecinin başında uygulama kuruluşu koordinatörünce danışmanlığına atandıkları sosyal çalışmacı adaylarının hazırladıkları Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması II Başlama Formunu imzalayarak onaylamak,
 • Sosyal çalışmacı adaylarına uygun çalışma ortamı sağlamak,
 • Sosyal çalışmacı adaylarının kurum/kuruluş politikasına uygun davranmasına yardımcı olmak,
 • Sosyal çalışmacı adaylarının mesleki çalışmalarını gerçekleştirebilmesine olanak sağlamak,
 • Sosyal çalışmacı adaylarının çalışmalarını denetlemek,
 • Sosyal hizmet kuruluşunun faaliyetleri hakkında sosyal çalışmacı adaylarını bilgilendirmek,
 • Sosyal çalışmacı adaylarını sosyal hizmet kuruluşu personeli ve ilgili kişilerle tanıştırmak,
 • Sosyal çalışmacı adaylarının gözlem ve öğrenme süreçlerine rehberlik etmek,
 • Sosyal çalışmacı adaylarının incelemesi gereken plan, dosya, materyal gibi kurumun özelliğine göre hazırlanan dokümanları incelemesine rehberlik etmek,
 • Sosyal çalışmacı adaylarının sosyal hizmet kuruluşlarında haftalık olarak hazırladıkları sosyal hizmet uygulaması raporlarını incelemek ve değerlendirmek,
 • Sosyal çalışmacı adaylarının hazırladıkları raporda gözlem ve görüşme sürecini bütünüyle yansıtmış olmasına dikkat etmek, aksi bir durumda sosyal çalışmacı adaylarını uyarmak ve raporun yeniden hazırlanmasını sağlamak,
 • Sosyal çalışmacı adaylarının hazırladığı Sosyal Hizmet Uygulaması raporlarını Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formunu (Kuruluş Danışmanı İçin) kullanarak puanlamak ve e-Portfolyo sistemine girmek,
 • Sosyal Hizmet Uygulaması sürecinin sonunda Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması II Tamamlama Formu’nu imzalamak, Uygulama Kuruluşu Koordinatörüne mühürletmek ve öğrenciye sisteme yüklemesi için iade etmek,
 • Görev değişikliği olması durumunda konu ile ilgili dilekçeyi en az 1 hafta önce Uygulama Kuruluşu Koordinatörüne vermek.
 • Sosyal çalışmacı adaylarının kuruluşla ilgili sorunlarına yardımcı olmak.

Danışman sosyal çalışmacının Sosyal Hizmet Uygulaması II Dersi kapsamında 14 hafta ve haftada 8 saat olmak üzere haftanın işgünlerinde, çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilecek olan sosyal hizmet uygulamasındaki görev ve sorumluluklarından belli başlılarını şu şekilde sınıflandırarak açıklamak mümkündür:

Sosyal Çalışmacı Adayı Tarafından Hazırlanan Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması II Başlama Formu’nu Onaylama

Sosyal çalışmacı adayı sosyal hizmet uygulaması yapacağı sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilmesi ile birlikte uygulamaya başladığı ilk hafta (3. hafta), Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması II Başlama Formu’nu hazırlar. Sosyal çalışmacı adayı tarafından hazırlanan bu formun yine sosyal çalışmacı adayı tarafından e-Portfolyo sistemine yüklenmeden önce kuruluş danışmanı olarak danışman sosyal çalışmacıya ve uygulama kuruluşu koordinatörüne onaylatılması gerekir. Bu bağlamda danışman sosyal çalışmacının görev ve sorumlulukları bağlamında yerine getirmesi gereken ilk etkinlik, Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması II Başlama Formu’nu onaylamadır.

Sosyal Hizmet Kuruluşunun Faaliyetleri Hakkında Sosyal Çalışmacı Adaylarını Bilgilendirme

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması II Başlama Formu’nun onaylanmasının ardından danışman sosyal çalışmacı, uygulama kuruluşu koordinatörü tarafından danışmanlığına atandığı sosyal çalışmacı adayı ya da adaylarını uygulama yapacakları sosyal hizmet kuruluşunun faaliyetleri hakkında bilgilendirir. Danışman sosyal çalışmacı bu bilgilendirme işini de sosyal hizmet uygulamasının başladığı ilk hafta (3. hafta) yerine getirmekle yükümlüdür.

Sosyal Çalışmacı Adaylarını Sosyal Hizmet Kuruluşu Personeli ve İlgili Kişilerle Tanıştırma

Sosyal çalışmacı adayları danışman sosyal çalışmacılar tarafından sosyal hizmet uygulamasının başladığı ilk hafta sosyal hizmet kuruluşunda çalışan personel ve ilgili kişilere tanıtılır.

Sosyal Çalışmacı Adaylarınca Hazırlanan Sosyal Hizmet Uygulaması Raporlarını İnceleme ve Değerlendirme

Sosyal çalışmacı adaylarının sosyal hizmet kuruluşlarında haftalık olarak hazırladıkları sosyal hizmet uygulaması raporları; Kuruluş Tanıtma Raporu I ve II, Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I ve II, Bireysel Görüşme Raporu I ve II, Grup Çalışması Raporu I ve II, Müdahale Planı Raporu I ve II’dir. Danışman sosyal çalışmacının bu raporları incelemek ve değerlendirmek en önemli görevleri arasında yer alır.

 • Kuruluş Tanıtma Raporu I’i İnceleme ve Değerlendirme: Kuruluş Tanıtma Raporu I öğrencinin ya da Sosyal Çalışmacı Adayının sosyal hizmet uygulaması yaptığı kuruluşu tarihsel gelişimi, amacı ve sosyal hizmetlerle ilişkisi gibi farklı boyutları ile tanıtan rapordur. Danışman Sosyal Çalışmacı, Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından sosyal hizmet uygulamasının 4. haftasında hazırlanan bu raporu hem şekil ve hem de içerik bakımından inceleyip değerlendirir.
 • Kuruluş Tanıtma Raporu II’yi İnceleme ve Değerlendirme: Kuruluş Tanıtma Raporu II, öğrencinin ya da Sosyal Çalışmacı Adayının sosyal hizmet uygulaması yaptığı kuruluşu bağlı olduğu üst kuruluş, sosyal hizmet işlevleri, sosyal çalışmacının yeri ve rolü, hizmetlerindeki usul ve işlemler, kayıtları ve dosyalama sistemleri, raporlar vb. yönetim yapısı ve işleyişi bakımından tanıtan ve kuruluşun genel değerlendirilmesinin yapıldığı rapordur. Danışman sosyal çalışmacı, sosyal çalışmacı adayı tarafından sosyal hizmet uygulamasının 3. haftasında hazırlanan bu raporu hem şekil ve hem de içerik bakımından inceleyip değerlendirir.
 • Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I’i İnceleme ve Değerlendirme: Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I, öğrenci ya da Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından doldurulan, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı öğrencinin uygulamaya başladığı sorun alanına ilişkin tanımları, mevzuatı ve kurumsal yapıyı bütüncül bir bakışla analiz ettiği rapordur. Danışman Sosyal Çalışmacı, Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından sosyal hizmet uygulamasının 4. haftasında hazırlanan bu raporu hem şekil ve hem de içerik bakımından inceleyip değerlendirir.
 • Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II’yi İnceleme ve Değerlendirme: Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II, öğrenci ya da Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından doldurulan, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı öğrencinin uygulamaya başladığı sorun alanıyla ilgili başvuru sahiplerinin özelliklerini, sorunlarını ve bu sorunların sosyal hizmet mesleği ile ilişkisini, sorunların giderilme derecesini ve karşılaşılan güçlükleri bütüncül bir bakışla analiz ettiği ve açıkladığı bir rapordur. Danışman Sosyal Çalışmacı, Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından sosyal hizmet uygulamasının 5. haftasında hazırlanan bu raporu hem şekil ve hem de içerik bakımından inceleyip değerlendirir.
 • Bireysel Görüşme Raporu I’i İnceleme ve Değerlendirme: Bireysel Görüşme Raporu I, öğrenci ya da Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından doldurulan, sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri ile birlikte başvuru sahibinin kişisel bilgilerinin yer aldığı, görüşmenin tarihi, süresi ve sırasının belirtildiği, görüşme öncesi hakkında önbilginin alındığı ve görüşmenin amacının belirtildiği rapordur. Danışman Sosyal Çalışmacı, Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından sosyal hizmet uygulamasının 7. haftasında hazırlanan bu raporu hem şekil ve hem de içerik bakımından inceleyip değerlendirir.
 • Bireysel Görüşme Raporu II’yi İnceleme ve Değerlendirme: Bireysel Görüşme Raporu II öğrenci ya da Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından doldurulan, sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri ile birlikte başvuru sahibinin kişisel bilgilerinin yer aldığı, görüşmenin tarihi, süresi ve sırasının belirtildiği, görüşmenin değerlendirildiği ve gelecek görüşme için planlamanın yapıldığı rapordur. Danışman Sosyal Çalışmacı, Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından sosyal hizmet uygulamasının 8. haftasında hazırlanan bu raporu hem şekil ve hem de içerik bakımından inceleyip değerlendirir.
 • Grup Çalışması Raporu I’i İnceleme ve Değerlendirme: Grup Çalışması Raporu I, Öğrenci ya da Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından doldurulan, öğrenci kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, kuruluşun grup için kullanabileceği kaynaklar, gruba katılabilme ölçütleri, grubun ana teması, büyüklüğü, niteliği, türü bakımından amacı, toplanma zamanı gibi grubu tanıtmaya yönelik bilgiler ile özgeçmiş, içinde bulunulan sosyal, kültürel ve ekonomik durum, çevre ile ilişkiler, gruba katılma nedenleri, ihtiyaçlar, yaşanılan sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik beklentiler, grup gelişimine verilebilen katkılar gibi grup üyelerinin tanıtmaya yönelik bilgilerin yer aldığı, grup çalışması düzeyinde gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarının ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur. Danışman Sosyal Çalışmacı, Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından sosyal hizmet uygulamasının 9. haftasında hazırlanan bu raporu hem şekil ve hem de içerik bakımından inceleyip değerlendirir.
 • Grup Çalışması Raporu II’yi İnceleme ve Değerlendirme: Grup Çalışması Raporu II Öğrenci ya da Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından doldurulan, öğrenci kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, grup çalışması düzeyinde gerçekleştirilen, süreç öncesi ön çalışma, amaç, süreç, grubu değerlendirme, grup üyelerini değerlendirme ve planlama gibi sosyal hizmet uygulamalarının ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur. Danışman Sosyal Çalışmacı, Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından sosyal hizmet uygulamasının 10. haftasında hazırlanan bu raporu hem şekil ve hem de içerik bakımından inceleyip değerlendirir.
 • Müdahale Planı Raporu I’i İnceleme ve Değerlendirme: Müdahale Planı Raporu I Öğrenci ya da Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından doldurulan, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, başvuru sahibiyle tanışma, ön değerlendirilmesi ile ilgili bilgilerle birlikte, müdahalenin planlanması, gerçekleştirilmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı sosyal hizmet müdahale düzeyinde genelci yaklaşımın “çevresi içinde birey” kavramını gözeterek hazırlanan rapordur. Danışman Sosyal Çalışmacı, Sosyal Çalışmacı adayı tarafından sosyal hizmet uygulamasının 11. haftasında hazırlanan bu raporu hem şekil ve hem de içerik bakımından inceleyip değerlendirir.
 • Müdahale Planı Raporu II’yi İnceleme ve Değerlendirme: Müdahale Planı Raporu II Öğrenci ya da Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından doldurulan, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, mikro, mezzo ve makro düzeyde izleme planı ve tamamlanması ile değerlendirilmesinin açıklandığı sosyal hizmet müdahale düzeyinde genelci yaklaşımın “çevresi içinde birey” kavramını gözeterek hazırlanan rapordur. Bu raporun içeriğinde sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri ile mikro, mezzo ve makro düzeyde izleme planı ve bu planın tamamlanması ve değerlendirilmesine ilişkin bilgilerin yer alması gerekmektedir. Danışman Sosyal Çalışmacı, Sosyal Çalışmacı Adayı tarafından sosyal hizmet uygulamasının 12. haftasında hazırlanan bu raporu hem şekil ve hem de içerik bakımından inceleyip değerlendirir.

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formunu (Kuruluş Danışmanı İçin) Doldurarak Sosyal Çalışmacı Adayını Değerlendirme

Sosyal Hizmet Uygulaması II dersi kapsamındaki etkinliklerin kuruluş danışmanı olarak danışman sosyal çalışmacı tarafından değerlendirilmesi, söz konusu etkinliklerin aynı zamanda izlenmesi ve denetlenmesini de içermektedir. Bu kapsamda danışman sosyal çalışmacı tarafından yapılan değerlendirmenin amacı; sosyal çalışmacı adayının dersin amacına uygun bir biçimde kazanması gereken yeterlikleri edinmelerini sağlama konusunda onlara yardımcı olmak ve yol göstermektir. Danışman sosyal çalışmacının görevi, sosyal çalışmacı adayının sosyal hizmet kuruluşlarında dikkat edilmesi gereken hususları fark edip etmediğini, teorik bilgileri uygulamaya geçirip geçiremediğini, uygulamaları gözlemleyip gözlemleyemediğini ve çeşitli uygulamalara katılıp katılmadığını değerlendirmek, bütün bu yeterlikleri edinme sürecinde ona yardım etmek ve kılavuzluk etmektir. Sosyal Hizmet Uygulaması II dersi kapsamındaki öğrenci etkinliklerini değerlendirme, yetiştirme ve geliştirmeye dönük değerlendirmedir. Bu değerlendirme, öğrencinin sosyal hizmet uygulamasına başladığı günden uygulamanın sonlandırıldığı güne kadar devam eden bir süreci kapsamaktadır. Öğrencinin yapmış olduğu sosyal hizmet uygulamasının ilk değerlendirmesi, kuruluş danışmanı olarak danışman sosyal çalışmacı tarafından yapılır. Danışman sosyal çalışmacı tarafından yapılan değerlendirmeyi Danışman Öğretim Elemanı tarafından yapılan değerlendirme takip eder. Sosyal çalışmacı adayının mesleki tavır ve bireysel özelliklerinin sosyal çalışma mesleğine uygunluğunu ölçen her bir ifadeye verilebilecek azami puan 10’dur. Bu durumda ölçek ifadelerinin tamamından alınabilecek azami puan ise 100’dür. Danışman sosyal çalışmacı öğrencinin hazırladığı tüm form ve raporları Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formunu (Kuruluş Danışmanı İçin) kullanarak değerlendirir ve puanlar. Danışman sosyal çalışmacının Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formunu (Kuruluş Danışmanı İçin) kullanarak değerlendirme yapacağı uygulama raporları, Kuruluş Tanıtma Raporu I ve II, Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I ve II, Bireysel Görüşme Raporu I ve II, Grup Çalışması Raporu I ve II, Müdahale Planı Raporu I ve II’dir.

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması II Tamamlama Formu’nu Onaylama

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması II Tamamlama Formu, sosyal hizmet uygulaması sürecinin tamamlandığını gösteren belgedir. Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması II Tamamlama Formu’nda sosyal hizmet uygulamasını tamamlayan öğrencinin numarası, adı ve soyadı, uygulama kuruluşu ve kuruluş danışmanı ile birlikte uygulamanın onayını gösteren bilgiler yer almaktadır. Sosyal Çalışmacı Adayı doldurduğu bu formu Kuruluş Danışmanı ve Uygulama Kuruluşu Koordinatörüne onaylatmakla yükümlüdür. Kuruluş Danışmanı bu formu imzalayarak onaylarken, Uygulama Kuruluşu Koordinatörünün imzalı ve mühürlü onay vermesi gerekir. Onay işleminin ardından söz konusu form e-Portfolyo sistemine yüklenmesi için öğrenciye teslim edilir. Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması II Tamamlama Formu’nu uygulamanın yapıldığı 13. haftayı izleyen 14. haftanın ilk günü en geç saat 23:59’a kadar mutlaka e-Portfolyo sistemine yüklemek zorundadır. Söz konusu formun sisteme yüklenmesi ile birlikte sosyal çalışmacı adayı sosyal hizmet uygulamasını tamamlamış olur.

Sosyal Çalışmacı Adaylarının Sosyal Hizmet Kuruluşuyla İlgili Sorunlarına Yardımcı Olma

Sosyal Hizmet Uygulaması II Dersi kapsamında gerçekleştirilecek olan sosyal hizmet uygulaması sosyal çalışmacı adayları için yeni bir süreçtir. Bu süreçte öğrenci olarak sosyal çalışmacı adaylarının uygulama yaptıkları sosyal hizmet kuruluşuyla ilgili birçok sorunla karşılaşması olasıdır. Bu sorunların bertaraf edilerek sosyal çalışmacı adaylarının etkinliğini ve başarısını artırma bakımından onlara yardımcı olunması önemlidir. Bu bağlamda danışman sosyal çalışmacıların öğrencilerin yaşadıkları sosyal hizmet kuruluşuyla ilgili sorunlarına yardımcı olması gerekir.

Sosyal Hizmet Uygulaması II Dersi Kapsamındaki Öğrenci Etkinliklerinin Danışman Öğretim Elemanı Tarafından Değerlendirilmesi

Danışman Öğretim elemanı öğrencinin yapmış olduğu sosyal hizmet uygulamasını değerlendirmek için öncelikle öğrenci tarafından e-Portfolyo sistemine yüklenen form ve raporları inceler. Bu incelemenin ardından öğrencinin yapmış olduğu sosyal hizmet uygulamasını başarı notu verme amaçlı değerlendirir. Dolayısıyla danışman öğretim elemanı tarafından yapılan değerlendirme, yapılış amacına göre öğrencinin öğrenme düzeyi belirleme amaçlı yapılan bir değerlendirmedir. Danışman öğretim elemanı, öğrencinin başarılı olup olmadığını değerlendirirken kuruluş danışmanı tarafından yapılan değerlendirmeyi dikkate alır. Danışman öğretim elemanı, öğrenci etkinliklerini değerlendirirken Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formunu (Danışman Öğretim Elemanı İçin) kullanır. Bu form, sosyal çalışmacı adayının sosyal hizmet uygulaması süresince yaptığı çalışmaları, belirlenen ölçütlere göre değerlendiren ve öğrencinin başarı durumunu gösteren bir ölçme aracıdır. Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formu (Danışman Öğretim Elemanı İçin), sosyal çalışmacı adayının sosyal hizmet becerileri konusunda sağladığı gelişmeleri ve eriştiği düzeyi ölçmek, sosyal hizmet uygulamasındaki başarısını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formunun (Danışman Öğretim Elemanı İçin) ilk kısmında öğrenci bilgileri, uygulama yeri ya da kuruluş bilgileri, ikinci kısmında mesleki yeterlilikler yer almaktadır. Danışman öğretim elemanının öğrencinin mesleki yeterlilikler bakımından sosyal çalışma mesleğine uygunluğunu ölçen her bir ifadeye verebileceği azami puan 20’dir. Bu durumda öğrencinin ölçek ifadelerinin tamamından alabileceği azami puan ise 100’dür. Öğrencinin sosyal hizmet uygulaması süresince hazırlamış olduğu formlar ve raporlar danışman öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra öğrencinin başarı durumu 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sosyal Hizmet Uygulaması II dersi teorik ve aynı zamanda uygulama boyutu olan bir ders olduğu için dersin başarı notu aşağıda belirtildiği gibi hesaplanır:

 • Öğrencinin ara sınav notu;
  • Test sınavından aldığı puanın %40’ı ile
  • Ara sınavına kadar hazırladığı Sosyal Hizmet Uygulaması raporlarından aldığı puanların ortalamasının %60’ı
 • Öğrencinin dönem sonu sınav notu;
  • Ara sınav tarihinden dönem sonuna kadar hazırladığı Sosyal Hizmet Uygulaması raporlarından aldığı puanların ortalaması,
 • Öğrencinin ders başarı notu;
  • Arasınav notunun %30’u ile
  • Dönemsonu sınav notunun %70’i esas alınarak hesaplanır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.