Açıköğretim Ders Notları

Sosyal Hizmete Giriş Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Hizmete Giriş Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sosyal Hizmetin Yöntem Ve Teknikleri

1. Soru

Sosyal çalışma mesleğini kuram açısından önemini açıklayınız.

Cevap

Kuram durumlar ve davranışları tahmin etmek, açıklamak ve değerlendirme yapmaya yardımcı olur. Sosyal çalışmacıların, belirli bir geçmiş, sorunlar ve hedefleri olan müracaatçılara/başvuru sahiplerine nasıl bir tepki vereceği ve nasıl müdahale etmesi gerektiğine mantıksal bir zemin hazırlar. Yöntemler ise sosyal çalışmacıların müracaatçılarla çalışırken belli görevleri yerine getirmek ve belli hedeflere ulaşmak için kullandıkları belirli teknikler ve yaklaşımlardır. Kuramlar sosyal çalışmacıları başvuru sahipleriyle çalışırken en uygun yöntemi seçme konusunda bilgilendirirler. Dolayısıyla kuramlar, sosyal çalışma mesleği gibi bilgi ile uğraşan kişilerin (bilim insanları, entelektüeller ve gündelik hayatı tüketenler) en yakın yardımcılarıdır. Toplumsal gerçekliğin anlamlı kılınmasında kuramların/yaklaşımların çok sayıda olması bir olumsuzluk değil, tersine zenginliktir. Kuramlar zihnimizdeki haritaları ve biriktirdiğimiz
bilgileri netleştirir, inceltir, ayrıntılandırır. Her biri bu zenginliğe farklı bir biçimde katkıda bulunur.


2. Soru

Sosyal çalışma yaklaşımlarının odağı nelerle ilgilidir?

Cevap

Sosyal çalışma yaklaşımlarının odağı, özünde, toplumsal yapıyla ilgili sorunların tanımlanması-sorunların çözümü ve çözüme ilişkin bilimsel bilgi üretimiyle ilgilidir. Toplumsal yapının olanakları-özgül toplumsal gelişim aşamaları sosyal çalışma yaklaşımlarının ana kaynağıdır. Kısaca sosyal çalışma yaklaşımlarıyla toplumsal yapı arasında diyalektik türden bir ilişki vardır.


3. Soru

Sosyal çalışmanın dayandığı kuramsal bütünlük nasıl bir yapıya dayanmaktadır?

Cevap

Sosyal çalışmanın dayandığı kuram, ikili bir yapıyı içerir. Kuramsal bütünlüğün birinci gövdesi, sosyal çalışmanın mesleksel bilgisidir. Diğer bir deyişle, sosyal çalışmanın genel kuramıdır. Kuramın ikinci gövdesi ise sosyal çalışmanın insan ve toplum üzerine odaklaşması nedeniyle, disiplinlerarası düzeyde değerlendirilen, toplumsal bilimlere ilişkin kuramdır.


4. Soru

Sosyal çalışma mesleğinde kuramsal çerçevenin niteliğinde hangi yaklaşım geçerlidir?

Cevap

Kuramsal çerçevenin niteliğini yaklaşım belirler. Bu aşamada tümdengelime (dedüksiyon) dayalı bir süreç işler.


5. Soru

Bireyle çalışmada kullanılan genel yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

Bireyle çalışmada kullanılan genel yaklaşımlar:
a. Psiko-sosyal yaklaşım (psycho-social approach),
b. İşlevsel yaklaşım (functional approach),
c. Sorun çözme yaklaşımı (problem solving
approach),
d. Davranışsal yaklaşım (behavioral approach)


6. Soru

Bireyle çalışmada kullanılan ara yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

Bireyle çalışmada kullanılan ara yaklaşımlar:
a. Aile tedavisi yaklaşımı (family therapy approach),
b. Kriz yaklaşımı (crisis intervention approach),
c. Toplumsallaşma yaklaşımı (socialization
approach),
d. Görev merkezli yaklaşım (task-centered
approach),
e. Ekolojik-çevreci yaklaşım (ecological approach) sayılabilir.


7. Soru

Sosyolojik anlamda sosyal çalışmanın yararlandığı kuramlar neler olabilir?

Cevap

Rol, sosyal tabakalaşma, toplumsal değişme gibi kuramlar da sosyolojik anlamda sosyal çalışmanın yararlandığı kuramlardır.


8. Soru

Bireysellik öğesinin yoğun olarak vurgulandığı model hangisidir?

Cevap

Uluğtekin (1994, 97)’e göre psikodinamik modellerde bireysellik öğesi yoğun olarak vurgulanmaktadır. Odak noktası “birey ve aile” olan bu modellerde psikoanalitik kuramın gelişim, kişilik ve normal dışı psikolojiyle tedaviye ilişkin geniş bilgi gövdesinden yararlanılır. Bunu azalan bir biçimde diğer psikolojik sosyal psikolojik ve sosyolojik bilgiler izlemektedir.


9. Soru

Yapısal bütüncül yaklaşımın odağı nedir?

Cevap

Yapısal bütüncül yaklaşım; ekonomik-politik yapının toplumsal yapıda ve sosyal ilişkilerde belirleyici olduğunu, insan ve toplum etkileşiminin toplumsal bütün içinde değerlendirilmesi gerektiğini öne sürer.


10. Soru

Bireyle çalışmanın uygulama ilkeleri nelerdir?

Cevap

Bireyle çalışmanın uygulama ilkeleri: Kabul etme, mesleki ilişki, bireyleşme, katılma, gizlilik, kendine bilinçli olma şeklinde sıralanabilir.


11. Soru

Bireyle çalışmada en sık kullanılan teknik hangisidir?

Cevap

Çalışmada görüşme tekniğinden daha çok yararlanılır. Bireyle çalışma güç koşullar içinde olan kişi ve ailelere uygun bir yöntemdir; birey, aile ve yakın çevre odaklıdır. Sosyal çalışmacı kişilerin ekonomik ve sosyal şartlarına bakmaksızın onlarla ilgilenmek durumundadır.


12. Soru

Bireyle çalışmada kullanılan yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

Bireyle çalışmada birçok yaklaşımdan yararlanılır. Uygulamanın boyutlarına ve içeriğine göre, sorun çözme yaklaşımı, psiko-sosyal yaklaşım, ekolojik yaklaşım, güçlendirme yaklaşımı, görev odaklı yaklaşım, işlevsel yaklaşım, davranışsal yaklaşım, feminist yaklaşım, sistem yaklaşımı, kriz tedavisi yaklaşımlarından mesleki çalışmalarda yararlanılır.


13. Soru

Grupla çalışmanın ana hedefi nedir?

Cevap

Grupla çalışmanın ana hedefi, demokratik anlayışı geliştirmektir. Bu hedefe ulaşmak üzere, bireyin ve toplumun gelişmesini bir amaç olarak benimsemiştir. Grupla sosyal çalışmada; demokratik toplum ve kültür, toplum ortamı, kurum veya hizmet programı, çalışma yapılan grubun özellikleri gibi ögelerin etkisi söz konusudur.


14. Soru

Sosyal çalışma uygulaması kaç tür grup bilgisine dayanır?

Cevap

Sosyal çalışma uygulaması üç tür grup bilgisine dayanır: 1) Kişinin içinde doğduğu gruplar (aile, çevre, toplum); 2) Serbest seçilen arkadaş grupları; 3) Önemli ilgi grupları gibi.


15. Soru

Grup çalışmasında farklı amaçlı grup tipleri nelerdir?

Cevap

Grup çalışmasında farklı amaçlı grup tipleri olduğu görülür. Sohbet grupları, boş zamanı değerlendirme-beceri geliştirme grupları, eğitici gruplar, problem çözme ve karar verme grupları, kendine yardım grupları, sosyalleştirme grupları, terapi grupları, duyarlılık ve etkileşim grupları bunlar arasında sayılabilir.


16. Soru

Sosyal eylem hangi çalışmaları kapsar?

Cevap

Sosyal eylem (social action); sosyal çalışma mesleğinin yöntemlerinden bir başkasıdır. Topluluğu/ mahalleyi/yerel toplumu ilgilendiren konularda sakinlerin varmak istedikleri ortak amaca varabilmeleri için gerekli olan ve sosyal çalışmacı tarafından yürütülen her türlü çalışmalar sosyal eylem kapsamına girer. Bunlar, grubun varolan engellere karşı koyabilme gücüne ulaştırılması, birlikte savaşım gücünün ortaya çıkarılması, politik ve resmi makamlar karşısında ortak çıkarlarını savunabilmeleri için gerekli güçvericilik, örgütlenme, bilinçlendirme gibi çalışmalardır.


17. Soru

Sosyal hizmet uzmanının en önemli becerilerinden birisi nedir?

Cevap

Sosyal hizmet uzmanının en önemli becerilerinden birisi görüşme yapabilmektir. Görüşmeyi nasıl başlatacağı, geliştireceği ve sonlandıracağı hakkında kendisini yeterli görebilmesi sosyal hizmet uzmanını güçlendirir.


18. Soru

Birey ve aile ile yapılan sosyal çalışmalarda süreç yapılandırılırken sorun sahibi ile bireysel çalışmacı arasında kurulan ilişkide; sorunun, kişinin, kişi ile sorun ilişkisinin ve çözüm yollarının değerlendirilmesinde hangi noktalara dikkat edilmesi gerekir?

Cevap

Birey ve aile ile yapılan sosyal çalışmalarda süreç yapılandırılırken sorun sahibi ile bireysel çalışmacı arasında kurulan ilişkide; sorunun, kişinin, kişi ile sorun ilişkisinin ve çözüm yollarının değerlendirilmesinde şu noktalara dikkat edilmesi gerektiği unutulmamalıdır: 1.Sorun sahibi sorunu nasıl görmektedir? 2.Çevre sorunu nasıl görmektedir? 3.Bireyin ve çevrenin soruna karşı tutumu sorunu nasıl etkilemektedir? 4.Sosyal çalışmacı ile bireyin ve çevrenin sorunu ele alışlarında fark var mıdır?


19. Soru

Görüşmedeki ögeler ya da teknikler nelerdir?

Cevap

Görüşmedeki ögeler ya da teknikler: 1.Gözlem 2. Dinleme 3.Bireyin bulunduğu yerden görüşmeye başlama 4.Soru sorma, olarak özetlenebilir.


20. Soru

Kayıt tutma genelde hangi amaçlara hizmet eder?

Cevap

Kayıt tutma genelde pratik, idari, öğretim ve araştırma olmak üzere dört amaca hizmet eder.


1. Soru

Sosyal çalışma mesleğini kuram açısından önemini açıklayınız.

Cevap

Kuram durumlar ve davranışları tahmin etmek, açıklamak ve değerlendirme yapmaya yardımcı olur. Sosyal çalışmacıların, belirli bir geçmiş, sorunlar ve hedefleri olan müracaatçılara/başvuru sahiplerine nasıl bir tepki vereceği ve nasıl müdahale etmesi gerektiğine mantıksal bir zemin hazırlar. Yöntemler ise sosyal çalışmacıların müracaatçılarla çalışırken belli görevleri yerine getirmek ve belli hedeflere ulaşmak için kullandıkları belirli teknikler ve yaklaşımlardır. Kuramlar sosyal çalışmacıları başvuru sahipleriyle çalışırken en uygun yöntemi seçme konusunda bilgilendirirler. Dolayısıyla kuramlar, sosyal çalışma mesleği gibi bilgi ile uğraşan kişilerin (bilim insanları, entelektüeller ve gündelik hayatı tüketenler) en yakın yardımcılarıdır. Toplumsal gerçekliğin anlamlı kılınmasında kuramların/yaklaşımların çok sayıda olması bir olumsuzluk değil, tersine zenginliktir. Kuramlar zihnimizdeki haritaları ve biriktirdiğimiz
bilgileri netleştirir, inceltir, ayrıntılandırır. Her biri bu zenginliğe farklı bir biçimde katkıda bulunur.

2. Soru

Sosyal çalışma yaklaşımlarının odağı nelerle ilgilidir?

Cevap

Sosyal çalışma yaklaşımlarının odağı, özünde, toplumsal yapıyla ilgili sorunların tanımlanması-sorunların çözümü ve çözüme ilişkin bilimsel bilgi üretimiyle ilgilidir. Toplumsal yapının olanakları-özgül toplumsal gelişim aşamaları sosyal çalışma yaklaşımlarının ana kaynağıdır. Kısaca sosyal çalışma yaklaşımlarıyla toplumsal yapı arasında diyalektik türden bir ilişki vardır.

3. Soru

Sosyal çalışmanın dayandığı kuramsal bütünlük nasıl bir yapıya dayanmaktadır?

Cevap

Sosyal çalışmanın dayandığı kuram, ikili bir yapıyı içerir. Kuramsal bütünlüğün birinci gövdesi, sosyal çalışmanın mesleksel bilgisidir. Diğer bir deyişle, sosyal çalışmanın genel kuramıdır. Kuramın ikinci gövdesi ise sosyal çalışmanın insan ve toplum üzerine odaklaşması nedeniyle, disiplinlerarası düzeyde değerlendirilen, toplumsal bilimlere ilişkin kuramdır.

4. Soru

Sosyal çalışma mesleğinde kuramsal çerçevenin niteliğinde hangi yaklaşım geçerlidir?

Cevap

Kuramsal çerçevenin niteliğini yaklaşım belirler. Bu aşamada tümdengelime (dedüksiyon) dayalı bir süreç işler.

5. Soru

Bireyle çalışmada kullanılan genel yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

Bireyle çalışmada kullanılan genel yaklaşımlar:
a. Psiko-sosyal yaklaşım (psycho-social approach),
b. İşlevsel yaklaşım (functional approach),
c. Sorun çözme yaklaşımı (problem solving
approach),
d. Davranışsal yaklaşım (behavioral approach)

6. Soru

Bireyle çalışmada kullanılan ara yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

Bireyle çalışmada kullanılan ara yaklaşımlar:
a. Aile tedavisi yaklaşımı (family therapy approach),
b. Kriz yaklaşımı (crisis intervention approach),
c. Toplumsallaşma yaklaşımı (socialization
approach),
d. Görev merkezli yaklaşım (task-centered
approach),
e. Ekolojik-çevreci yaklaşım (ecological approach) sayılabilir.

7. Soru

Sosyolojik anlamda sosyal çalışmanın yararlandığı kuramlar neler olabilir?

Cevap

Rol, sosyal tabakalaşma, toplumsal değişme gibi kuramlar da sosyolojik anlamda sosyal çalışmanın yararlandığı kuramlardır.

8. Soru

Bireysellik öğesinin yoğun olarak vurgulandığı model hangisidir?

Cevap

Uluğtekin (1994, 97)’e göre psikodinamik modellerde bireysellik öğesi yoğun olarak vurgulanmaktadır. Odak noktası “birey ve aile” olan bu modellerde psikoanalitik kuramın gelişim, kişilik ve normal dışı psikolojiyle tedaviye ilişkin geniş bilgi gövdesinden yararlanılır. Bunu azalan bir biçimde diğer psikolojik sosyal psikolojik ve sosyolojik bilgiler izlemektedir.

9. Soru

Yapısal bütüncül yaklaşımın odağı nedir?

Cevap

Yapısal bütüncül yaklaşım; ekonomik-politik yapının toplumsal yapıda ve sosyal ilişkilerde belirleyici olduğunu, insan ve toplum etkileşiminin toplumsal bütün içinde değerlendirilmesi gerektiğini öne sürer.

10. Soru

Bireyle çalışmanın uygulama ilkeleri nelerdir?

Cevap

Bireyle çalışmanın uygulama ilkeleri: Kabul etme, mesleki ilişki, bireyleşme, katılma, gizlilik, kendine bilinçli olma şeklinde sıralanabilir.

11. Soru

Bireyle çalışmada en sık kullanılan teknik hangisidir?

Cevap

Çalışmada görüşme tekniğinden daha çok yararlanılır. Bireyle çalışma güç koşullar içinde olan kişi ve ailelere uygun bir yöntemdir; birey, aile ve yakın çevre odaklıdır. Sosyal çalışmacı kişilerin ekonomik ve sosyal şartlarına bakmaksızın onlarla ilgilenmek durumundadır.

12. Soru

Bireyle çalışmada kullanılan yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

Bireyle çalışmada birçok yaklaşımdan yararlanılır. Uygulamanın boyutlarına ve içeriğine göre, sorun çözme yaklaşımı, psiko-sosyal yaklaşım, ekolojik yaklaşım, güçlendirme yaklaşımı, görev odaklı yaklaşım, işlevsel yaklaşım, davranışsal yaklaşım, feminist yaklaşım, sistem yaklaşımı, kriz tedavisi yaklaşımlarından mesleki çalışmalarda yararlanılır.

13. Soru

Grupla çalışmanın ana hedefi nedir?

Cevap

Grupla çalışmanın ana hedefi, demokratik anlayışı geliştirmektir. Bu hedefe ulaşmak üzere, bireyin ve toplumun gelişmesini bir amaç olarak benimsemiştir. Grupla sosyal çalışmada; demokratik toplum ve kültür, toplum ortamı, kurum veya hizmet programı, çalışma yapılan grubun özellikleri gibi ögelerin etkisi söz konusudur.

14. Soru

Sosyal çalışma uygulaması kaç tür grup bilgisine dayanır?

Cevap

Sosyal çalışma uygulaması üç tür grup bilgisine dayanır: 1) Kişinin içinde doğduğu gruplar (aile, çevre, toplum); 2) Serbest seçilen arkadaş grupları; 3) Önemli ilgi grupları gibi.

15. Soru

Grup çalışmasında farklı amaçlı grup tipleri nelerdir?

Cevap

Grup çalışmasında farklı amaçlı grup tipleri olduğu görülür. Sohbet grupları, boş zamanı değerlendirme-beceri geliştirme grupları, eğitici gruplar, problem çözme ve karar verme grupları, kendine yardım grupları, sosyalleştirme grupları, terapi grupları, duyarlılık ve etkileşim grupları bunlar arasında sayılabilir.

16. Soru

Sosyal eylem hangi çalışmaları kapsar?

Cevap

Sosyal eylem (social action); sosyal çalışma mesleğinin yöntemlerinden bir başkasıdır. Topluluğu/ mahalleyi/yerel toplumu ilgilendiren konularda sakinlerin varmak istedikleri ortak amaca varabilmeleri için gerekli olan ve sosyal çalışmacı tarafından yürütülen her türlü çalışmalar sosyal eylem kapsamına girer. Bunlar, grubun varolan engellere karşı koyabilme gücüne ulaştırılması, birlikte savaşım gücünün ortaya çıkarılması, politik ve resmi makamlar karşısında ortak çıkarlarını savunabilmeleri için gerekli güçvericilik, örgütlenme, bilinçlendirme gibi çalışmalardır.

17. Soru

Sosyal hizmet uzmanının en önemli becerilerinden birisi nedir?

Cevap

Sosyal hizmet uzmanının en önemli becerilerinden birisi görüşme yapabilmektir. Görüşmeyi nasıl başlatacağı, geliştireceği ve sonlandıracağı hakkında kendisini yeterli görebilmesi sosyal hizmet uzmanını güçlendirir.

18. Soru

Birey ve aile ile yapılan sosyal çalışmalarda süreç yapılandırılırken sorun sahibi ile bireysel çalışmacı arasında kurulan ilişkide; sorunun, kişinin, kişi ile sorun ilişkisinin ve çözüm yollarının değerlendirilmesinde hangi noktalara dikkat edilmesi gerekir?

Cevap

Birey ve aile ile yapılan sosyal çalışmalarda süreç yapılandırılırken sorun sahibi ile bireysel çalışmacı arasında kurulan ilişkide; sorunun, kişinin, kişi ile sorun ilişkisinin ve çözüm yollarının değerlendirilmesinde şu noktalara dikkat edilmesi gerektiği unutulmamalıdır: 1.Sorun sahibi sorunu nasıl görmektedir? 2.Çevre sorunu nasıl görmektedir? 3.Bireyin ve çevrenin soruna karşı tutumu sorunu nasıl etkilemektedir? 4.Sosyal çalışmacı ile bireyin ve çevrenin sorunu ele alışlarında fark var mıdır?

19. Soru

Görüşmedeki ögeler ya da teknikler nelerdir?

Cevap

Görüşmedeki ögeler ya da teknikler: 1.Gözlem 2. Dinleme 3.Bireyin bulunduğu yerden görüşmeye başlama 4.Soru sorma, olarak özetlenebilir.

20. Soru

Kayıt tutma genelde hangi amaçlara hizmet eder?

Cevap

Kayıt tutma genelde pratik, idari, öğretim ve araştırma olmak üzere dört amaca hizmet eder.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.