Açıköğretim Ders Notları

Sosyal Politika 2 Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Politika 2 Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sosyal Politika Ve Çevre

1. Soru

Ekoloji terimi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bilimsel arenada ilk kez Alman tabiatçısı Ernest Haeckel tarafından kullanılan ve çoğu zaman çevre kavramının yerine kullanılan ekoloji ise; canlılar veya canlı çevre olarak insan, hayvan ve bitkilere ait bireyleri veya bunlardan oluşmuş toplumları ifade eden organizmalarla, içinde yaşandıkları ortamı ve bunlara ilişkin karşılıklı etki ve ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır.


2. Soru

Sürdürülebilir kalkınmanın temel bileşenlerine yönelik tartışmaları açıklayınız?  

Cevap

Sürdürülebilir kalkınma konusunda temel tartışmalar; 

Hava, su ve toprak başta olmak üzere kirlilik sorunları:

Kaynakların Tükenme Sorunları

Refahın Yeniden Üretimi ve Yaşam Kalitesine Yönelik Sorunlar

olarak sınıflanmaktadır. 


3. Soru

Kirlilik sorunları nelerdir?

Cevap

Kirlilik Sorunları: Hava, su ve toprak başta olmak üzere, bu kapsama her türlü kir- lenmeyi dâhil edebiliriz. Örneğin radyoaktif ve elektromanyetik kirlenmeler günümüzde sıkça karşılaştığımız bir durumdur.


4. Soru

Çevre politikalarının geliştirilmesine neden ihtiyaç duyulmuştur, açıklayınız?

Cevap

Çevre politikaları üretme ihtiyacı; Sanayileşme ve Dünya Savaşları, Kentleşme, Nüfus Artışı, İklim Değişiklikleri, Hava Kirliliği, Suyun ve Yaşanabilir Alanları Azalması ve Teknoloji gibi nedenlerden doğmuştur.


5. Soru

Çevre kirliliğine neden olan başlıca olayları sıralayınız?

Cevap

Sanayileşme ve Dünya Savaşları

Kentleşme

Nüfus Artışı

İklim Değişiklikleri

Hava Kirliliği

Suyun ve Yaşanabilir Alanların Azalması

Teknoloji ve Çevre Sorunları


6. Soru

Kentleşme olgusunun çevre kirliliği üzerindeki etkilerini tartışınız?

Cevap

Sanayileşme, fabrikaların artması ile birlikte çalışma ilişkilerinde önemli bir değişime neden olmuştur. İşgücü, topraktan kopup kitleler halinde fabrikaların olduğu yerlere doğru göç etmeye başlamıştır. Bu durum çarpık bir kentleşme problemini de beraberinde getirmiştir. Kalabalık şehirler, her türlü kaynağın plansız bir şekilde tüketilmesine neden olmuştur. Hava ve çevre kirliliği bunun en belirgin örneklerinden biridir. Kontrolsüz kentleşme; yeşil alanların hızla yok edilmesi, gecekondulaşma, hava kirliliği, kalitesiz yaşam alanları gibi birçok konuda olumsuz etkiler oluşturmuştur.


7. Soru

 Ülkemizde çevre politikalarının öncelikli birkaç maddesini yazınız?

Cevap

 1. Kirliliğin önlenmesi ve azaltılması,

 2. Altyapı ve hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması,

 3. Kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik,

 4. Çevre ile ilgili sürdürülebilir uygulamaların desteklenmesi,

 5. Çevresel tehlikelerin asgari düzeye indirilmesi


8. Soru

Türkiye’nin Ulusal Çevre Stratejisi Eylem Planına da (1998) yansıyan bu temel hedefe ulaşılması için belirlenen ön hedefleri sıralayınız?

Cevap

Temel hedefe ulaşılabilmesi için belirlenen ön hedefleri ise şöyle sıralamak mümkündür:

1. Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi,
2. Çevre bilincinin geliştirilmesi,
3. Çevre duyarlılığının geliştirilmesi,
4. Çevre yönetiminin iyileştirilmesi,
5. Sürdürülebilir nitelikteki ekonomik gelişmeye katkı,
6. Sürdürülebilir nitelikteki toplumsal gelişmeye katkı,
7. Sürdürülebilir nitelikteki kültürel gelişmeye katkı


9. Soru

Çevre stratejisinin temel yol gösterici ilkelerini sıralayınız?

Cevap

Çevre stratejisinin temel yol gösterici ilkelerini;

1. Demokratik ve katılımcı mekanizmaların kullanılması,
2. Uzlaşma ve sahiplenmeye (Gönüllülük) önem verilmesi,
3. Verimlilikle ekonomik rasyonalitenin kaynaştırılmaya çalışılması,
4. Öncelikli eylemlerin eşgüdümü ve içselleştirilmesi,
5. Çözümlerin uygun düzeylerde yerelleştirilmesi şeklinde sıralayabiliriz.


10. Soru

Çevre politikasının ilkelerini sıralayınız?

Cevap

Çevre politikasının ilkeleri;
1. Kirleten Öder İlkesi,
2. Kirletenin Kusursuz Sorumluluğu,
3. Bütünleştirme İlkesi,
4. Önceden Önleme İlkesi,
5. İşbirliği İlkesi,
6. Sakınma (İhtiyat) İlkesi,
7. Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi olarak sıralamak mümkündür.


11. Soru

Çevre politikalarının ilkelerini sıralayınız?

Cevap

Kirleten Öder İlkesi

Kirletenin Kusursuz Sorumluluğu İlkesi

Bütünleştirme İlkesi

Önceden Önleme İlkesi

İşbirliği İlkesi

Sakınma (İhtiyat) İlkesi

Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi


12. Soru

Bütünleştirme ilkesini açıklayınız?

Cevap

Bütünleştirme İlkesi: Çevrenin korunması ve aynı zamanda kalkınmanın sağlanma- sı için politikaların bir bütün olarak üretilmesini ifade eder. Bu kapsamda enerji, vergi, güvenlik, kentleşme, nüfus gibi konular dikkate alınarak sürdürülebilir bir kalkınmaya yönelik tedbirler geliştirilmelidir (Keleş ve Ertan, 2002: 158).


13. Soru

Sakınma (İhtiyat) İlkesini açıklayınız?

Cevap

Sakınma (İhtiyat) İlkesi: Kirlenmenin önceden tahmin edilip, kirliliğe yol açacak un- surların giderilmesi ve önceden tedbir alınması ilkesidir. Fabrikalara kurdurulan atık su tesisleri ile zararlı gazlara yönelik filtre uygulamaları bu kapsamda değerlendirilebilir.


14. Soru

Çevre politikalarının araçlarını söyleyiniz?

Cevap

Çevre politikaları birbiri ile ilişkili bir dizi araç yardımı ile sürdürülebilir. Bu araçları genel olarak, Mevzuata Yönelik Araçlar, Ekonomik Araçlar olmak üzere ikiye ayırabiliriz.


15. Soru

Mevzuata Yönelik Araçlar kavramını açıklayınız?

Cevap

Mevzuata Yönelik Araçlar çevre konusunu ilgilendiren doğrudan ya da dolaylı yasal düzenlemelerdir. Bir alt başlıkta çevreye ilişkin uluslararası ve ulusal düzeyde meydana getirilmiş çeşitli sözleşmelere ayrıntılı olarak değinileceğinden burada teknik ayrıntılara yer verilmeyecektir. Ancak yasal düzenlemelerin genellikle hava ve suyu kir- leten etmenlerle mücadele ve yeni teknolojilerin çevreye verebilecekleri zararları önleme konularına yoğunlaştığı söylenebilir.


16. Soru

Ekonomik Araçları açıklayınız?

Cevap

Ekonomik araçlar genellikle mali politikalar yoluyla kullanılmak- tadır. Bu kapsamda en etkin araçları “Vergiler” ve “Vergi Dışı Araçlar” şeklinde ikiye ayırabiliriz.


17. Soru

Atık vergileri nelerdir?

Cevap

 • Gaz atık vergiler
 • Sıvı atık vergileri
 • Katı atık vergileri
 • Atık bertaraf etme vergileri
 • İşletme Vergileri


18. Soru

Çevre politikasında kullanılan vergi araçlarını yazınız?

Cevap

 1. Atık Vergileri
  • Gaz atık vergiler
  • Sıvı atık vergileri
  • Katı atık vergileri
  • Atık bertaraf etme vergileri • İşletme Vergileri

 2. İşletme Vergileri
  • Kayıt vergileri • Lisans vergileri

 3. Kullanma vergileri

 4. Temizleme arıtma vergiler

 5. Üretim vergisi

 6. Emisyon vergisi

 7. Ürün vergisi

 8. Ambalaj vergisi

 9. Beklenmedik kar vergisiolarak sıralanmaktadır. 


19. Soru

Çevre politikalarında Vergi Dışı Araçlar ne anlama gelmektedir?

Cevap

Vergi Dışı Araçlar ise, çevrenin korunmasına yönelik mali destekleri içeren araçlardır.

Bunlar çevreyi koruyanlara vergi indirimini içerdiği gibi doğrudan ödeme yoluyla da ola- bilir.


20. Soru

Vergi dışı araçlar nelerdir?

Cevap

Vergi dışı araçları ise şu şekilde sınıflandırmamız mümkündür:

 1. Bağışlar (Karşılıksız ve Koşullu)
 2. Teşvik Ödemeleri
 3. Vergi İndirimler
 4. Gelir Kayıplarının Tazmini
 5. Transfer Ödemeleri


1. Soru

Ekoloji terimi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bilimsel arenada ilk kez Alman tabiatçısı Ernest Haeckel tarafından kullanılan ve çoğu zaman çevre kavramının yerine kullanılan ekoloji ise; canlılar veya canlı çevre olarak insan, hayvan ve bitkilere ait bireyleri veya bunlardan oluşmuş toplumları ifade eden organizmalarla, içinde yaşandıkları ortamı ve bunlara ilişkin karşılıklı etki ve ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır.

Bilimsel arenada ilk kez Alman tabiatçısı Ernest Haeckel tarafından kullanılan ve çoğu zaman çevre kavramının yerine kullanılan ekoloji ise; canlılar veya canlı çevre olarak insan, hayvan ve bitkilere ait bireyleri veya bunlardan oluşmuş toplumları ifade eden organizmalarla, içinde yaşandıkları ortamı ve bunlara ilişkin karşılıklı etki ve ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır.

Bilimsel arenada ilk kez Alman tabiatçısı Ernest Haeckel tarafından kullanılan ve çoğu zaman çevre kavramının yerine kullanılan ekoloji ise; canlılar veya canlı çevre olarak insan, hayvan ve bitkilere ait bireyleri veya bunlardan oluşmuş toplumları ifade eden organizmalarla, içinde yaşandıkları ortamı ve bunlara ilişkin karşılıklı etki ve ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır.

Bilimsel arenada ilk kez Alman tabiatçısı Ernest Haeckel tarafından kullanılan ve çoğu zaman çevre kavramının yerine kullanılan ekoloji ise; canlılar veya canlı çevre olarak insan, hayvan ve bitkilere ait bireyleri veya bunlardan oluşmuş toplumları ifade eden organizmalarla, içinde yaşandıkları ortamı ve bunlara ilişkin karşılıklı etki ve ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır.

Bilimsel arenada ilk kez Alman tabiatçısı Ernest Haeckel tarafından kullanılan ve çoğu zaman çevre kavramının yerine kullanılan ekoloji ise; canlılar veya canlı çevre olarak insan, hayvan ve bitkilere ait bireyleri veya bunlardan oluşmuş toplumları ifade eden organizmalarla, içinde yaşandıkları ortamı ve bunlara ilişkin karşılıklı etki ve ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır.

2. Soru

Sürdürülebilir kalkınmanın temel bileşenlerine yönelik tartışmaları açıklayınız?  

Cevap

Sürdürülebilir kalkınma konusunda temel tartışmalar; 

Hava, su ve toprak başta olmak üzere kirlilik sorunları:

Kaynakların Tükenme Sorunları

Refahın Yeniden Üretimi ve Yaşam Kalitesine Yönelik Sorunlar

olarak sınıflanmaktadır. 

Hava, su ve toprak başta olmak üzere kirlilik sorunları:

Kaynakların Tükenme Sorunları

Refahın Yeniden Üretimi ve Yaşam Kalitesine Yönelik Sorunlar

olarak sınıflanmaktadır. 

Hava, su ve toprak başta olmak üzere kirlilik sorunları:

Kaynakların Tükenme Sorunları

Refahın Yeniden Üretimi ve Yaşam Kalitesine Yönelik Sorunlar

olarak sınıflanmaktadır. 

Hava, su ve toprak başta olmak üzere kirlilik sorunları:

Kaynakların Tükenme Sorunları

Refahın Yeniden Üretimi ve Yaşam Kalitesine Yönelik Sorunlar

olarak sınıflanmaktadır. 

3. Soru

Kirlilik sorunları nelerdir?

Cevap

Kirlilik Sorunları: Hava, su ve toprak başta olmak üzere, bu kapsama her türlü kir- lenmeyi dâhil edebiliriz. Örneğin radyoaktif ve elektromanyetik kirlenmeler günümüzde sıkça karşılaştığımız bir durumdur.

Kirlilik Sorunları: Hava, su ve toprak başta olmak üzere, bu kapsama her türlü kir- lenmeyi dâhil edebiliriz. Örneğin radyoaktif ve elektromanyetik kirlenmeler günümüzde sıkça karşılaştığımız bir durumdur.

Kirlilik Sorunları: Hava, su ve toprak başta olmak üzere, bu kapsama her türlü kir- lenmeyi dâhil edebiliriz. Örneğin radyoaktif ve elektromanyetik kirlenmeler günümüzde sıkça karşılaştığımız bir durumdur.

Kirlilik Sorunları: Hava, su ve toprak başta olmak üzere, bu kapsama her türlü kir- lenmeyi dâhil edebiliriz. Örneğin radyoaktif ve elektromanyetik kirlenmeler günümüzde sıkça karşılaştığımız bir durumdur.

4. Soru

Çevre politikalarının geliştirilmesine neden ihtiyaç duyulmuştur, açıklayınız?

Cevap

Çevre politikaları üretme ihtiyacı; Sanayileşme ve Dünya Savaşları, Kentleşme, Nüfus Artışı, İklim Değişiklikleri, Hava Kirliliği, Suyun ve Yaşanabilir Alanları Azalması ve Teknoloji gibi nedenlerden doğmuştur.

Çevre politikaları üretme ihtiyacı; Sanayileşme ve Dünya Savaşları, Kentleşme, Nüfus Artışı, İklim Değişiklikleri, Hava Kirliliği, Suyun ve Yaşanabilir Alanları Azalması ve Teknoloji gibi nedenlerden doğmuştur.

Çevre politikaları üretme ihtiyacı; Sanayileşme ve Dünya Savaşları, Kentleşme, Nüfus Artışı, İklim Değişiklikleri, Hava Kirliliği, Suyun ve Yaşanabilir Alanları Azalması ve Teknoloji gibi nedenlerden doğmuştur.

Çevre politikaları üretme ihtiyacı; Sanayileşme ve Dünya Savaşları, Kentleşme, Nüfus Artışı, İklim Değişiklikleri, Hava Kirliliği, Suyun ve Yaşanabilir Alanları Azalması ve Teknoloji gibi nedenlerden doğmuştur.

5. Soru

Çevre kirliliğine neden olan başlıca olayları sıralayınız?

Cevap

Sanayileşme ve Dünya Savaşları

Kentleşme

Nüfus Artışı

İklim Değişiklikleri

Hava Kirliliği

Suyun ve Yaşanabilir Alanların Azalması

Teknoloji ve Çevre Sorunları

Sanayileşme ve Dünya Savaşları

Kentleşme

Nüfus Artışı

İklim Değişiklikleri

Hava Kirliliği

Suyun ve Yaşanabilir Alanların Azalması

Teknoloji ve Çevre Sorunları

Sanayileşme ve Dünya Savaşları

Kentleşme

Nüfus Artışı

İklim Değişiklikleri

Hava Kirliliği

Suyun ve Yaşanabilir Alanların Azalması

Teknoloji ve Çevre Sorunları

Sanayileşme ve Dünya Savaşları

Kentleşme

Nüfus Artışı

İklim Değişiklikleri

Hava Kirliliği

Suyun ve Yaşanabilir Alanların Azalması

Teknoloji ve Çevre Sorunları

Sanayileşme ve Dünya Savaşları

Kentleşme

Sanayileşme ve Dünya Savaşları

Kentleşme

Sanayileşme ve Dünya Savaşları

Kentleşme

Sanayileşme ve Dünya Savaşları

Sanayileşme ve Dünya Savaşları

Sanayileşme ve Dünya Savaşları

İklim Değişiklikleri

Hava Kirliliği

Suyun ve Yaşanabilir Alanların Azalması

Teknoloji ve Çevre Sorunları

İklim Değişiklikleri

Hava Kirliliği

Suyun ve Yaşanabilir Alanların Azalması

Teknoloji ve Çevre Sorunları

İklim Değişiklikleri

Hava Kirliliği

Suyun ve Yaşanabilir Alanların Azalması

Teknoloji ve Çevre Sorunları

Hava Kirliliği

Suyun ve Yaşanabilir Alanların Azalması

Teknoloji ve Çevre Sorunları

Hava Kirliliği

Suyun ve Yaşanabilir Alanların Azalması

Teknoloji ve Çevre Sorunları

Hava Kirliliği

Suyun ve Yaşanabilir Alanların Azalması

Teknoloji ve Çevre Sorunları

Suyun ve Yaşanabilir Alanların Azalması

Teknoloji ve Çevre Sorunları

Suyun ve Yaşanabilir Alanların Azalması

Teknoloji ve Çevre Sorunları

Suyun ve Yaşanabilir Alanların Azalması

Teknoloji ve Çevre Sorunları

Teknoloji ve Çevre Sorunları

Teknoloji ve Çevre Sorunları

Teknoloji ve Çevre Sorunları

6. Soru

Kentleşme olgusunun çevre kirliliği üzerindeki etkilerini tartışınız?

Cevap

Sanayileşme, fabrikaların artması ile birlikte çalışma ilişkilerinde önemli bir değişime neden olmuştur. İşgücü, topraktan kopup kitleler halinde fabrikaların olduğu yerlere doğru göç etmeye başlamıştır. Bu durum çarpık bir kentleşme problemini de beraberinde getirmiştir. Kalabalık şehirler, her türlü kaynağın plansız bir şekilde tüketilmesine neden olmuştur. Hava ve çevre kirliliği bunun en belirgin örneklerinden biridir. Kontrolsüz kentleşme; yeşil alanların hızla yok edilmesi, gecekondulaşma, hava kirliliği, kalitesiz yaşam alanları gibi birçok konuda olumsuz etkiler oluşturmuştur.

Sanayileşme, fabrikaların artması ile birlikte çalışma ilişkilerinde önemli bir değişime neden olmuştur. İşgücü, topraktan kopup kitleler halinde fabrikaların olduğu yerlere doğru göç etmeye başlamıştır. Bu durum çarpık bir kentleşme problemini de beraberinde getirmiştir. Kalabalık şehirler, her türlü kaynağın plansız bir şekilde tüketilmesine neden olmuştur. Hava ve çevre kirliliği bunun en belirgin örneklerinden biridir. Kontrolsüz kentleşme; yeşil alanların hızla yok edilmesi, gecekondulaşma, hava kirliliği, kalitesiz yaşam alanları gibi birçok konuda olumsuz etkiler oluşturmuştur.

Sanayileşme, fabrikaların artması ile birlikte çalışma ilişkilerinde önemli bir değişime neden olmuştur. İşgücü, topraktan kopup kitleler halinde fabrikaların olduğu yerlere doğru göç etmeye başlamıştır. Bu durum çarpık bir kentleşme problemini de beraberinde getirmiştir. Kalabalık şehirler, her türlü kaynağın plansız bir şekilde tüketilmesine neden olmuştur. Hava ve çevre kirliliği bunun en belirgin örneklerinden biridir. Kontrolsüz kentleşme; yeşil alanların hızla yok edilmesi, gecekondulaşma, hava kirliliği, kalitesiz yaşam alanları gibi birçok konuda olumsuz etkiler oluşturmuştur.

Sanayileşme, fabrikaların artması ile birlikte çalışma ilişkilerinde önemli bir değişime neden olmuştur. İşgücü, topraktan kopup kitleler halinde fabrikaların olduğu yerlere doğru göç etmeye başlamıştır. Bu durum çarpık bir kentleşme problemini de beraberinde getirmiştir. Kalabalık şehirler, her türlü kaynağın plansız bir şekilde tüketilmesine neden olmuştur. Hava ve çevre kirliliği bunun en belirgin örneklerinden biridir. Kontrolsüz kentleşme; yeşil alanların hızla yok edilmesi, gecekondulaşma, hava kirliliği, kalitesiz yaşam alanları gibi birçok konuda olumsuz etkiler oluşturmuştur.

7. Soru

 Ülkemizde çevre politikalarının öncelikli birkaç maddesini yazınız?

Cevap

 1. Kirliliğin önlenmesi ve azaltılması,

 2. Altyapı ve hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması,

 3. Kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik,

 4. Çevre ile ilgili sürdürülebilir uygulamaların desteklenmesi,

 5. Çevresel tehlikelerin asgari düzeye indirilmesi

 1. Kirliliğin önlenmesi ve azaltılması,

 2. Altyapı ve hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması,

 3. Kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik,

 4. Çevre ile ilgili sürdürülebilir uygulamaların desteklenmesi,

 5. Çevresel tehlikelerin asgari düzeye indirilmesi

 1. Kirliliğin önlenmesi ve azaltılması,

 2. Altyapı ve hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması,

 3. Kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik,

 4. Çevre ile ilgili sürdürülebilir uygulamaların desteklenmesi,

 5. Çevresel tehlikelerin asgari düzeye indirilmesi

 1. Kirliliğin önlenmesi ve azaltılması,

 2. Altyapı ve hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması,

 3. Kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik,

 4. Çevre ile ilgili sürdürülebilir uygulamaların desteklenmesi,

 5. Çevresel tehlikelerin asgari düzeye indirilmesi

8. Soru

Türkiye’nin Ulusal Çevre Stratejisi Eylem Planına da (1998) yansıyan bu temel hedefe ulaşılması için belirlenen ön hedefleri sıralayınız?

Türkiye’nin Ulusal Çevre Stratejisi Eylem Planına da (1998) yansıyan bu temel hedefe ulaşılması için belirlenen ön hedefleri sıralayınız?

Türkiye’nin Ulusal Çevre Stratejisi Eylem Planına da (1998) yansıyan bu temel hedefe ulaşılması için belirlenen ön hedefleri sıralayınız?

Türkiye’nin Ulusal Çevre Stratejisi Eylem Planına da (1998) yansıyan bu temel hedefe ulaşılması için belirlenen ön hedefleri sıralayınız?

Cevap

Temel hedefe ulaşılabilmesi için belirlenen ön hedefleri ise şöyle sıralamak mümkündür:

1. Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi,
2. Çevre bilincinin geliştirilmesi,
3. Çevre duyarlılığının geliştirilmesi,
4. Çevre yönetiminin iyileştirilmesi,
5. Sürdürülebilir nitelikteki ekonomik gelişmeye katkı,
6. Sürdürülebilir nitelikteki toplumsal gelişmeye katkı,
7. Sürdürülebilir nitelikteki kültürel gelişmeye katkı

Temel hedefe ulaşılabilmesi için belirlenen ön hedefleri ise şöyle sıralamak mümkündür:

1. Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi,
2. Çevre bilincinin geliştirilmesi,
3. Çevre duyarlılığının geliştirilmesi,
4. Çevre yönetiminin iyileştirilmesi,
5. Sürdürülebilir nitelikteki ekonomik gelişmeye katkı,
6. Sürdürülebilir nitelikteki toplumsal gelişmeye katkı,
7. Sürdürülebilir nitelikteki kültürel gelişmeye katkı

Temel hedefe ulaşılabilmesi için belirlenen ön hedefleri ise şöyle sıralamak mümkündür:

1. Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi,
2. Çevre bilincinin geliştirilmesi,
3. Çevre duyarlılığının geliştirilmesi,
4. Çevre yönetiminin iyileştirilmesi,
5. Sürdürülebilir nitelikteki ekonomik gelişmeye katkı,
6. Sürdürülebilir nitelikteki toplumsal gelişmeye katkı,
7. Sürdürülebilir nitelikteki kültürel gelişmeye katkı

Temel hedefe ulaşılabilmesi için belirlenen ön hedefleri ise şöyle sıralamak mümkündür:

1. Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi,
2. Çevre bilincinin geliştirilmesi,
3. Çevre duyarlılığının geliştirilmesi,
4. Çevre yönetiminin iyileştirilmesi,
5. Sürdürülebilir nitelikteki ekonomik gelişmeye katkı,
6. Sürdürülebilir nitelikteki toplumsal gelişmeye katkı,
7. Sürdürülebilir nitelikteki kültürel gelişmeye katkı

9. Soru

Çevre stratejisinin temel yol gösterici ilkelerini sıralayınız?

Çevre stratejisinin temel yol gösterici ilkelerini sıralayınız?

Çevre stratejisinin temel yol gösterici ilkelerini sıralayınız?

Çevre stratejisinin temel yol gösterici ilkelerini sıralayınız?

Cevap

Çevre stratejisinin temel yol gösterici ilkelerini;

1. Demokratik ve katılımcı mekanizmaların kullanılması,
2. Uzlaşma ve sahiplenmeye (Gönüllülük) önem verilmesi,
3. Verimlilikle ekonomik rasyonalitenin kaynaştırılmaya çalışılması,
4. Öncelikli eylemlerin eşgüdümü ve içselleştirilmesi,
5. Çözümlerin uygun düzeylerde yerelleştirilmesi şeklinde sıralayabiliriz.

Çevre stratejisinin temel yol gösterici ilkelerini;

1. Demokratik ve katılımcı mekanizmaların kullanılması,
2. Uzlaşma ve sahiplenmeye (Gönüllülük) önem verilmesi,
3. Verimlilikle ekonomik rasyonalitenin kaynaştırılmaya çalışılması,
4. Öncelikli eylemlerin eşgüdümü ve içselleştirilmesi,
5. Çözümlerin uygun düzeylerde yerelleştirilmesi şeklinde sıralayabiliriz.

Çevre stratejisinin temel yol gösterici ilkelerini;

1. Demokratik ve katılımcı mekanizmaların kullanılması,
2. Uzlaşma ve sahiplenmeye (Gönüllülük) önem verilmesi,
3. Verimlilikle ekonomik rasyonalitenin kaynaştırılmaya çalışılması,
4. Öncelikli eylemlerin eşgüdümü ve içselleştirilmesi,
5. Çözümlerin uygun düzeylerde yerelleştirilmesi şeklinde sıralayabiliriz.

Çevre stratejisinin temel yol gösterici ilkelerini;

1. Demokratik ve katılımcı mekanizmaların kullanılması,
2. Uzlaşma ve sahiplenmeye (Gönüllülük) önem verilmesi,
3. Verimlilikle ekonomik rasyonalitenin kaynaştırılmaya çalışılması,
4. Öncelikli eylemlerin eşgüdümü ve içselleştirilmesi,
5. Çözümlerin uygun düzeylerde yerelleştirilmesi şeklinde sıralayabiliriz.

10. Soru

Çevre politikasının ilkelerini sıralayınız?

Çevre politikasının ilkelerini sıralayınız?

Çevre politikasının ilkelerini sıralayınız?

Çevre politikasının ilkelerini sıralayınız?

Cevap

Çevre politikasının ilkeleri;
1. Kirleten Öder İlkesi,
2. Kirletenin Kusursuz Sorumluluğu,
3. Bütünleştirme İlkesi,
4. Önceden Önleme İlkesi,
5. İşbirliği İlkesi,
6. Sakınma (İhtiyat) İlkesi,
7. Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi olarak sıralamak mümkündür.

Çevre politikasının ilkeleri;
1. Kirleten Öder İlkesi,
2. Kirletenin Kusursuz Sorumluluğu,
3. Bütünleştirme İlkesi,
4. Önceden Önleme İlkesi,
5. İşbirliği İlkesi,
6. Sakınma (İhtiyat) İlkesi,
7. Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi olarak sıralamak mümkündür.

Çevre politikasının ilkeleri;
1. Kirleten Öder İlkesi,
2. Kirletenin Kusursuz Sorumluluğu,
3. Bütünleştirme İlkesi,
4. Önceden Önleme İlkesi,
5. İşbirliği İlkesi,
6. Sakınma (İhtiyat) İlkesi,
7. Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi olarak sıralamak mümkündür.

Çevre politikasının ilkeleri;
1. Kirleten Öder İlkesi,
2. Kirletenin Kusursuz Sorumluluğu,
3. Bütünleştirme İlkesi,
4. Önceden Önleme İlkesi,
5. İşbirliği İlkesi,
6. Sakınma (İhtiyat) İlkesi,
7. Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi olarak sıralamak mümkündür.

11. Soru

Çevre politikalarının ilkelerini sıralayınız?

Cevap

Kirleten Öder İlkesi

Kirletenin Kusursuz Sorumluluğu İlkesi

Bütünleştirme İlkesi

Önceden Önleme İlkesi

İşbirliği İlkesi

Sakınma (İhtiyat) İlkesi

Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi

Kirleten Öder İlkesi

Kirletenin Kusursuz Sorumluluğu İlkesi

Bütünleştirme İlkesi

Önceden Önleme İlkesi

İşbirliği İlkesi

Sakınma (İhtiyat) İlkesi

Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi

Kirleten Öder İlkesi

Kirletenin Kusursuz Sorumluluğu İlkesi

Bütünleştirme İlkesi

Önceden Önleme İlkesi

İşbirliği İlkesi

Sakınma (İhtiyat) İlkesi

Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi

Kirleten Öder İlkesi

Kirletenin Kusursuz Sorumluluğu İlkesi

Bütünleştirme İlkesi

Önceden Önleme İlkesi

İşbirliği İlkesi

Sakınma (İhtiyat) İlkesi

Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi

Kirletenin Kusursuz Sorumluluğu İlkesi

Bütünleştirme İlkesi

Önceden Önleme İlkesi

İşbirliği İlkesi

Sakınma (İhtiyat) İlkesi

Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi

Kirletenin Kusursuz Sorumluluğu İlkesi

Bütünleştirme İlkesi

Önceden Önleme İlkesi

İşbirliği İlkesi

Sakınma (İhtiyat) İlkesi

Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi

Kirletenin Kusursuz Sorumluluğu İlkesi

Bütünleştirme İlkesi

Önceden Önleme İlkesi

İşbirliği İlkesi

Sakınma (İhtiyat) İlkesi

Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi

Bütünleştirme İlkesi

Önceden Önleme İlkesi

İşbirliği İlkesi

Sakınma (İhtiyat) İlkesi

Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi

Bütünleştirme İlkesi

Önceden Önleme İlkesi

İşbirliği İlkesi

Sakınma (İhtiyat) İlkesi

Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi

Bütünleştirme İlkesi

Önceden Önleme İlkesi

İşbirliği İlkesi

Sakınma (İhtiyat) İlkesi

Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi

Önceden Önleme İlkesi

İşbirliği İlkesi

Sakınma (İhtiyat) İlkesi

Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi

Önceden Önleme İlkesi

İşbirliği İlkesi

Sakınma (İhtiyat) İlkesi

Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi

Önceden Önleme İlkesi

İşbirliği İlkesi

Sakınma (İhtiyat) İlkesi

Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi

İşbirliği İlkesi

Sakınma (İhtiyat) İlkesi

Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi

İşbirliği İlkesi

Sakınma (İhtiyat) İlkesi

Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi

İşbirliği İlkesi

Sakınma (İhtiyat) İlkesi

Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi

Sakınma (İhtiyat) İlkesi

Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi

Sakınma (İhtiyat) İlkesi

Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi

Sakınma (İhtiyat) İlkesi

Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi

Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi

Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi

Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi

12. Soru

Bütünleştirme ilkesini açıklayınız?

Cevap

Bütünleştirme İlkesi: Çevrenin korunması ve aynı zamanda kalkınmanın sağlanma- sı için politikaların bir bütün olarak üretilmesini ifade eder. Bu kapsamda enerji, vergi, güvenlik, kentleşme, nüfus gibi konular dikkate alınarak sürdürülebilir bir kalkınmaya yönelik tedbirler geliştirilmelidir (Keleş ve Ertan, 2002: 158).

Bütünleştirme İlkesi: Çevrenin korunması ve aynı zamanda kalkınmanın sağlanma- sı için politikaların bir bütün olarak üretilmesini ifade eder. Bu kapsamda enerji, vergi, güvenlik, kentleşme, nüfus gibi konular dikkate alınarak sürdürülebilir bir kalkınmaya yönelik tedbirler geliştirilmelidir (Keleş ve Ertan, 2002: 158).

Bütünleştirme İlkesi: Çevrenin korunması ve aynı zamanda kalkınmanın sağlanma- sı için politikaların bir bütün olarak üretilmesini ifade eder. Bu kapsamda enerji, vergi, güvenlik, kentleşme, nüfus gibi konular dikkate alınarak sürdürülebilir bir kalkınmaya yönelik tedbirler geliştirilmelidir (Keleş ve Ertan, 2002: 158).

Bütünleştirme İlkesi: Çevrenin korunması ve aynı zamanda kalkınmanın sağlanma- sı için politikaların bir bütün olarak üretilmesini ifade eder. Bu kapsamda enerji, vergi, güvenlik, kentleşme, nüfus gibi konular dikkate alınarak sürdürülebilir bir kalkınmaya yönelik tedbirler geliştirilmelidir (Keleş ve Ertan, 2002: 158).

13. Soru

Sakınma (İhtiyat) İlkesini açıklayınız?

Sakınma (İhtiyat) İlkesini açıklayınız?

Sakınma (İhtiyat) İlkesini açıklayınız?

Sakınma (İhtiyat) İlkesini açıklayınız?

Cevap

Sakınma (İhtiyat) İlkesi: Kirlenmenin önceden tahmin edilip, kirliliğe yol açacak un- surların giderilmesi ve önceden tedbir alınması ilkesidir. Fabrikalara kurdurulan atık su tesisleri ile zararlı gazlara yönelik filtre uygulamaları bu kapsamda değerlendirilebilir.

Sakınma (İhtiyat) İlkesi: Kirlenmenin önceden tahmin edilip, kirliliğe yol açacak un- surların giderilmesi ve önceden tedbir alınması ilkesidir. Fabrikalara kurdurulan atık su tesisleri ile zararlı gazlara yönelik filtre uygulamaları bu kapsamda değerlendirilebilir.

Sakınma (İhtiyat) İlkesi: Kirlenmenin önceden tahmin edilip, kirliliğe yol açacak un- surların giderilmesi ve önceden tedbir alınması ilkesidir. Fabrikalara kurdurulan atık su tesisleri ile zararlı gazlara yönelik filtre uygulamaları bu kapsamda değerlendirilebilir.

Sakınma (İhtiyat) İlkesi: Kirlenmenin önceden tahmin edilip, kirliliğe yol açacak un- surların giderilmesi ve önceden tedbir alınması ilkesidir. Fabrikalara kurdurulan atık su tesisleri ile zararlı gazlara yönelik filtre uygulamaları bu kapsamda değerlendirilebilir.

14. Soru

Çevre politikalarının araçlarını söyleyiniz?

Cevap

Çevre politikaları birbiri ile ilişkili bir dizi araç yardımı ile sürdürülebilir. Bu araçları genel olarak, Mevzuata Yönelik Araçlar, Ekonomik Araçlar olmak üzere ikiye ayırabiliriz.

Çevre politikaları birbiri ile ilişkili bir dizi araç yardımı ile sürdürülebilir. Bu araçları genel olarak, Mevzuata Yönelik Araçlar, Ekonomik Araçlar olmak üzere ikiye ayırabiliriz.

Çevre politikaları birbiri ile ilişkili bir dizi araç yardımı ile sürdürülebilir. Bu araçları genel olarak, Mevzuata Yönelik Araçlar, Ekonomik Araçlar olmak üzere ikiye ayırabiliriz.

Çevre politikaları birbiri ile ilişkili bir dizi araç yardımı ile sürdürülebilir. Bu araçları genel olarak, Mevzuata Yönelik Araçlar, Ekonomik Araçlar olmak üzere ikiye ayırabiliriz.

15. Soru

Mevzuata Yönelik Araçlar kavramını açıklayınız?

Mevzuata Yönelik Araçlar kavramını açıklayınız?

Mevzuata Yönelik Araçlar kavramını açıklayınız?

Mevzuata Yönelik Araçlar kavramını açıklayınız?

Cevap

Mevzuata Yönelik Araçlar çevre konusunu ilgilendiren doğrudan ya da dolaylı yasal düzenlemelerdir. Bir alt başlıkta çevreye ilişkin uluslararası ve ulusal düzeyde meydana getirilmiş çeşitli sözleşmelere ayrıntılı olarak değinileceğinden burada teknik ayrıntılara yer verilmeyecektir. Ancak yasal düzenlemelerin genellikle hava ve suyu kir- leten etmenlerle mücadele ve yeni teknolojilerin çevreye verebilecekleri zararları önleme konularına yoğunlaştığı söylenebilir.

Mevzuata Yönelik Araçlar çevre konusunu ilgilendiren doğrudan ya da dolaylı yasal düzenlemelerdir. Bir alt başlıkta çevreye ilişkin uluslararası ve ulusal düzeyde meydana getirilmiş çeşitli sözleşmelere ayrıntılı olarak değinileceğinden burada teknik ayrıntılara yer verilmeyecektir. Ancak yasal düzenlemelerin genellikle hava ve suyu kir- leten etmenlerle mücadele ve yeni teknolojilerin çevreye verebilecekleri zararları önleme konularına yoğunlaştığı söylenebilir.

Mevzuata Yönelik Araçlar çevre konusunu ilgilendiren doğrudan ya da dolaylı yasal düzenlemelerdir. Bir alt başlıkta çevreye ilişkin uluslararası ve ulusal düzeyde meydana getirilmiş çeşitli sözleşmelere ayrıntılı olarak değinileceğinden burada teknik ayrıntılara yer verilmeyecektir. Ancak yasal düzenlemelerin genellikle hava ve suyu kir- leten etmenlerle mücadele ve yeni teknolojilerin çevreye verebilecekleri zararları önleme konularına yoğunlaştığı söylenebilir.

Mevzuata Yönelik Araçlar çevre konusunu ilgilendiren doğrudan ya da dolaylı yasal düzenlemelerdir. Bir alt başlıkta çevreye ilişkin uluslararası ve ulusal düzeyde meydana getirilmiş çeşitli sözleşmelere ayrıntılı olarak değinileceğinden burada teknik ayrıntılara yer verilmeyecektir. Ancak yasal düzenlemelerin genellikle hava ve suyu kir- leten etmenlerle mücadele ve yeni teknolojilerin çevreye verebilecekleri zararları önleme konularına yoğunlaştığı söylenebilir.

16. Soru

Ekonomik Araçları açıklayınız?

Ekonomik Araçları açıklayınız?

Ekonomik Araçları açıklayınız?

Ekonomik Araçları açıklayınız?

Cevap

Ekonomik araçlar genellikle mali politikalar yoluyla kullanılmak- tadır. Bu kapsamda en etkin araçları “Vergiler” ve “Vergi Dışı Araçlar” şeklinde ikiye ayırabiliriz.

Ekonomik araçlar genellikle mali politikalar yoluyla kullanılmak- tadır. Bu kapsamda en etkin araçları “Vergiler” ve “Vergi Dışı Araçlar” şeklinde ikiye ayırabiliriz.

Ekonomik araçlar genellikle mali politikalar yoluyla kullanılmak- tadır. Bu kapsamda en etkin araçları “Vergiler” ve “Vergi Dışı Araçlar” şeklinde ikiye ayırabiliriz.

Ekonomik araçlar genellikle mali politikalar yoluyla kullanılmak- tadır. Bu kapsamda en etkin araçları “Vergiler” ve “Vergi Dışı Araçlar” şeklinde ikiye ayırabiliriz.

17. Soru

Atık vergileri nelerdir?

Cevap

 • Gaz atık vergiler
 • Sıvı atık vergileri
 • Katı atık vergileri
 • Atık bertaraf etme vergileri
 • İşletme Vergileri

 • Gaz atık vergiler
 • Sıvı atık vergileri
 • Katı atık vergileri
 • Atık bertaraf etme vergileri
 • İşletme Vergileri

 • Gaz atık vergiler
 • Sıvı atık vergileri
 • Katı atık vergileri
 • Atık bertaraf etme vergileri
 • İşletme Vergileri

 • Gaz atık vergiler
 • Sıvı atık vergileri
 • Katı atık vergileri
 • Atık bertaraf etme vergileri
 • İşletme Vergileri
18. Soru

Çevre politikasında kullanılan vergi araçlarını yazınız?

Çevre politikasında kullanılan vergi araçlarını yazınız?

Çevre politikasında kullanılan vergi araçlarını yazınız?

Çevre politikasında kullanılan vergi araçlarını yazınız?

Cevap

 1. Atık Vergileri
  • Gaz atık vergiler
  • Sıvı atık vergileri
  • Katı atık vergileri
  • Atık bertaraf etme vergileri • İşletme Vergileri

 2. İşletme Vergileri
  • Kayıt vergileri • Lisans vergileri

 3. Kullanma vergileri

 4. Temizleme arıtma vergiler

 5. Üretim vergisi

 6. Emisyon vergisi

 7. Ürün vergisi

 8. Ambalaj vergisi

 9. Beklenmedik kar vergisiolarak sıralanmaktadır. 

 1. Atık Vergileri
  • Gaz atık vergiler
  • Sıvı atık vergileri
  • Katı atık vergileri
  • Atık bertaraf etme vergileri • İşletme Vergileri

 2. İşletme Vergileri
  • Kayıt vergileri • Lisans vergileri

 3. Kullanma vergileri

 4. Temizleme arıtma vergiler

 5. Üretim vergisi

 6. Emisyon vergisi

 7. Ürün vergisi

 8. Ambalaj vergisi

 9. Beklenmedik kar vergisiolarak sıralanmaktadır. 

 1. Atık Vergileri
  • Gaz atık vergiler
  • Sıvı atık vergileri
  • Katı atık vergileri
  • Atık bertaraf etme vergileri • İşletme Vergileri

 2. İşletme Vergileri
  • Kayıt vergileri • Lisans vergileri

 3. Kullanma vergileri

 4. Temizleme arıtma vergiler

 5. Üretim vergisi

 6. Emisyon vergisi

 7. Ürün vergisi

 8. Ambalaj vergisi

 9. Beklenmedik kar vergisiolarak sıralanmaktadır. 

 1. Atık Vergileri
  • Gaz atık vergiler
  • Sıvı atık vergileri
  • Katı atık vergileri
  • Atık bertaraf etme vergileri • İşletme Vergileri

 2. İşletme Vergileri
  • Kayıt vergileri • Lisans vergileri

 3. Kullanma vergileri

 4. Temizleme arıtma vergiler

 5. Üretim vergisi

 6. Emisyon vergisi

 7. Ürün vergisi

 8. Ambalaj vergisi

 9. Beklenmedik kar vergisiolarak sıralanmaktadır. 

19. Soru

Çevre politikalarında Vergi Dışı Araçlar ne anlama gelmektedir?

Çevre politikalarında Vergi Dışı Araçlar ne anlama gelmektedir?

Çevre politikalarında Vergi Dışı Araçlar ne anlama gelmektedir?

Çevre politikalarında Vergi Dışı Araçlar ne anlama gelmektedir?

Cevap

Vergi Dışı Araçlar ise, çevrenin korunmasına yönelik mali destekleri içeren araçlardır.

Bunlar çevreyi koruyanlara vergi indirimini içerdiği gibi doğrudan ödeme yoluyla da ola- bilir.

Vergi Dışı Araçlar ise, çevrenin korunmasına yönelik mali destekleri içeren araçlardır.

Bunlar çevreyi koruyanlara vergi indirimini içerdiği gibi doğrudan ödeme yoluyla da ola- bilir.

Vergi Dışı Araçlar ise, çevrenin korunmasına yönelik mali destekleri içeren araçlardır.

Bunlar çevreyi koruyanlara vergi indirimini içerdiği gibi doğrudan ödeme yoluyla da ola- bilir.

Vergi Dışı Araçlar ise, çevrenin korunmasına yönelik mali destekleri içeren araçlardır.

Bunlar çevreyi koruyanlara vergi indirimini içerdiği gibi doğrudan ödeme yoluyla da ola- bilir.

20. Soru

Vergi dışı araçlar nelerdir?

Cevap

Vergi dışı araçları ise şu şekilde sınıflandırmamız mümkündür:

 1. Bağışlar (Karşılıksız ve Koşullu)
 2. Teşvik Ödemeleri
 3. Vergi İndirimler
 4. Gelir Kayıplarının Tazmini
 5. Transfer Ödemeleri

Vergi dışı araçları ise şu şekilde sınıflandırmamız mümkündür:

 1. Bağışlar (Karşılıksız ve Koşullu)
 2. Teşvik Ödemeleri
 3. Vergi İndirimler
 4. Gelir Kayıplarının Tazmini
 5. Transfer Ödemeleri

Vergi dışı araçları ise şu şekilde sınıflandırmamız mümkündür:

 1. Bağışlar (Karşılıksız ve Koşullu)
 2. Teşvik Ödemeleri
 3. Vergi İndirimler
 4. Gelir Kayıplarının Tazmini
 5. Transfer Ödemeleri

Vergi dışı araçları ise şu şekilde sınıflandırmamız mümkündür:

 1. Bağışlar (Karşılıksız ve Koşullu)
 2. Teşvik Ödemeleri
 3. Vergi İndirimler
 4. Gelir Kayıplarının Tazmini
 5. Transfer Ödemeleri

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.