Açıköğretim Ders Notları

Sosyal Psikoloji 2 Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Psikoloji 2 Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Grup Ve Grup Süreçleri

1. Soru

Grup nedir ? 

Cevap

Grup: İki veya daha çok bireyin birbiriyle etkileşimde bulunduğu ve belirli amaçları gerçekleştirmek için bir araya geldiği topluluktur.


2. Soru

Fonksiyonel Grupların özellikleri nelerdir ? 

Cevap

1. Üyeler arasındaki ilişkileri belirleyen işletme örgütünün kendi yapısıdır.

2. Grubun temel amacı, yürürlükte olan işlerin devamını sağlamaktır.

3. Grup genellikle resmî bir yapıya sahiptir.

4. Üyeler arasında ast-üst ilişkileri vardır.


3. Soru

İş ya da Proje Grupları özellikleri nelerdir ? 

Cevap

1. Üyeler arasındaki ilişkiler belli bir hedef ya da hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda belirlenir.

2. Grubun varlık nedeni hedefin gerçekleşmesi ile Proje ortadan kalkar.

3. Grubun ast-üst ilişkileri çerçevesinde çalışması: Grup içindeki değerlere göre esneklik gösterir.

4. Üyelerinin yönetim tarafından atanması açısından resmî grup niteliği taşır.


4. Soru

İlgi ve Arkadaşlık Grupları özellikleri nelerdir ? 

Cevap

1. Üyeler arasındaki ilişkiler, ortak özellik ilgi ve faaliyetlere dayanır.

2. Grubun kuruluş amaçları örgütün amaçlarına Arkadaşlık paralel olabileceği gibi farklı da olabilir.

3. Kuruluş şartlarına göre resmî ya da resmî olmayan bir nitelik taşıyabilirler.


5. Soru

Formel gruplar nedir ? 

Cevap

Formel gruplar: Örgütün kendisi tarafından belirli işleri yerine getirmek amacıyla oluşturulan ve örgütte belirli yeri olan gruplardır.


6. Soru

Görev veya proje grupları amaçları nedir ? 

Cevap

Görev veya proje grupları ise, genellikle geçici olarak kurulur veya bir araya gelirler. Amaçları örgüte ilişkin belirli bir sorunu çözmektir. Sorunu çözdükleri zaman dağılırlar.


7. Soru

Kendi kendini yöneten grupların özellikleri nedir ? 

Cevap

Kendi kendini yöneten gruplar, kendilerinin lider olduğu, grup başarısı için çabalarını birleştiren yöneticilerin olmadığı formel iş gruplarıdır. Kendi kendini yöneten gruplar takımların amaçlarına ulaşmalarını sağlamak, amaçlara ulaşmak için grupları, görev tanımlarını belirlemek, gruplar arası koordinasyonu sağlamakla görevlidirler.


8. Soru

İnformel gruplar nedir ? 

Cevap

İnformel gruplar: Örgütün üyeleri tarafından biçimlendirilen gruplardır.


9. Soru

Birincil grubun özellikleri nelerdir ? 

Cevap

Birincil grubu niteleyen en temel özellik, dolaysız ilişkiler yeni bir hiyerarşi aracılığıyla sağlanan ilişkilerin tersine, yüz yüze ilişkilerden oluşmasıdır. Bu, grubun birliği konusunda çok güçlü bir duygunun doğmasına, çok sıkı ve içten duyulan bir dayanışmaya, candan bir sevgiye ve üyelerin birbirleriyle özdeşleşmesine yol açar. Aile, çocukluk çağının oyun grupları, gençlik grupları, askerlik ve iş arkadaşlığı grupları, dostluklar bu birincil grupların başlıca örnekleridir. 


10. Soru

İkincil grupların özellikleri nelerdir ? 

Cevap

İkincil gruplarda ilişkiler zihinsel, ussal-rasyonel ve sözleşmeli olur. İlişkiler formel ve açıkca tanımlanmış sorumluluklarla kişisel olmama eğilimindedir. Bunlar, kendiliklerinden bir tatmin duygusu yaratan gruplar olmayıp bu duyguyu kendi üyelerini amaçlarına ulaştıracak araçları vermekle sağlarlar. Bu gruplarda üyelerin ilişkileri sınırlıdır. Birçok işgören, öğrencinin ve askerin bulunduğu gruplar, üyelerinden ancak sınırlı birtakım hizmetlerde bulunmalarını ister. 


11. Soru

Karşılıklı Kabul nedir ? 

Cevap

Grup gelişim sürecinin birinci aşamasıdır. Bireylerin ilk defa bir araya geldikleri ve grubun amacının, yapısının henüz netleşmediği aşamadır.


12. Soru

Sosyal Gereksinimler nedir ? 

Cevap

Sosyal Gereksinimler; genelde diğer insanlar gibi, arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu iş yerinden tanıdığımız kişilerdir. 


13. Soru

Saygınlık nedir ? 

Cevap

Saygınlık; çalışma yaşamını birbirlerine güven duyan insanlarla birlikte paylaşmanın ve saygınlığı yüksek olan grupların önemi iş hayatının ayrılmaz bir parçasıdır.


14. Soru

Grup kompozisyonu nedir ? 

Cevap

Grup kompozisyonu: Grup üyelerinin homojen veya heterojen oluşu ile ilgili olarak tanımlanır.


15. Soru

Normların grup içersinde hizmet ettiği amaçlar nelerdir ? 

Cevap

• Grubun devamlılığını ve hayatta kalmasını kolaylaştırır.

• Davranışları basitleştirir.

• Grup üyelerinin kendilerini utandıracak durumlardan kaçınmalarına yardımcı olur.

• Normlar, grubun temel değerlerini ifade etmelerine ve başka gruplardan ayrılan yönlerini bilmelerine yardımcı olur.


16. Soru

Grup bağlılığı nedir ? 

Cevap

Grup bağlılığı: grup üyelerinin bir arada kalmasında etkili olan çekim gücü olarak tanımlanabilir.


17. Soru

Alan nedir ? 

Cevap

Alan: Grubun ve grup üyelerinin belli bir fiziksel alanı sürekli ya da periyodik olarak kullanmaları sonucunda psikolojik olarak o kişilere ait olarak görülen mekanlar.


18. Soru

Uzaysal Düzenlemeler nedir ? 

Cevap

Uzaysal Düzenlemeler: Her bireyin tercih ettiği oturma yeri, bireylerin etkileşim sürecindeki oturma düzenleri, liderin oturma düzeni içindeki konumu.


19. Soru

Grup Üyelerinin Biyografik Özellikleri nelerdir ? 

Cevap

Grup Üyelerinin Biyografik Özellikleri: Üyelerin yaşı, etnik kökenleri ve fizyolojik özellikleri.


20. Soru

Grup Üyelerinin Kişilik Özellikleri nelerdir ? 

Cevap

Grup Üyelerinin Kişilik Özellikleri: Bireylerin etkinlik, katılım, liderlik ve benzeri davranışlarını etkileyen kişilik değişkenleri.


1. Soru

Grup nedir ? 

Cevap

Grup: İki veya daha çok bireyin birbiriyle etkileşimde bulunduğu ve belirli amaçları gerçekleştirmek için bir araya geldiği topluluktur.

2. Soru

Fonksiyonel Grupların özellikleri nelerdir ? 

Cevap

1. Üyeler arasındaki ilişkileri belirleyen işletme örgütünün kendi yapısıdır.

2. Grubun temel amacı, yürürlükte olan işlerin devamını sağlamaktır.

3. Grup genellikle resmî bir yapıya sahiptir.

4. Üyeler arasında ast-üst ilişkileri vardır.

3. Soru

İş ya da Proje Grupları özellikleri nelerdir ? 

Cevap

1. Üyeler arasındaki ilişkiler belli bir hedef ya da hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda belirlenir.

2. Grubun varlık nedeni hedefin gerçekleşmesi ile Proje ortadan kalkar.

3. Grubun ast-üst ilişkileri çerçevesinde çalışması: Grup içindeki değerlere göre esneklik gösterir.

4. Üyelerinin yönetim tarafından atanması açısından resmî grup niteliği taşır.

4. Soru

İlgi ve Arkadaşlık Grupları özellikleri nelerdir ? 

Cevap

1. Üyeler arasındaki ilişkiler, ortak özellik ilgi ve faaliyetlere dayanır.

2. Grubun kuruluş amaçları örgütün amaçlarına Arkadaşlık paralel olabileceği gibi farklı da olabilir.

3. Kuruluş şartlarına göre resmî ya da resmî olmayan bir nitelik taşıyabilirler.

5. Soru

Formel gruplar nedir ? 

Cevap

Formel gruplar: Örgütün kendisi tarafından belirli işleri yerine getirmek amacıyla oluşturulan ve örgütte belirli yeri olan gruplardır.

6. Soru

Görev veya proje grupları amaçları nedir ? 

Cevap

Görev veya proje grupları ise, genellikle geçici olarak kurulur veya bir araya gelirler. Amaçları örgüte ilişkin belirli bir sorunu çözmektir. Sorunu çözdükleri zaman dağılırlar.

7. Soru

Kendi kendini yöneten grupların özellikleri nedir ? 

Cevap

Kendi kendini yöneten gruplar, kendilerinin lider olduğu, grup başarısı için çabalarını birleştiren yöneticilerin olmadığı formel iş gruplarıdır. Kendi kendini yöneten gruplar takımların amaçlarına ulaşmalarını sağlamak, amaçlara ulaşmak için grupları, görev tanımlarını belirlemek, gruplar arası koordinasyonu sağlamakla görevlidirler.

8. Soru

İnformel gruplar nedir ? 

Cevap

İnformel gruplar: Örgütün üyeleri tarafından biçimlendirilen gruplardır.

9. Soru

Birincil grubun özellikleri nelerdir ? 

Cevap

Birincil grubu niteleyen en temel özellik, dolaysız ilişkiler yeni bir hiyerarşi aracılığıyla sağlanan ilişkilerin tersine, yüz yüze ilişkilerden oluşmasıdır. Bu, grubun birliği konusunda çok güçlü bir duygunun doğmasına, çok sıkı ve içten duyulan bir dayanışmaya, candan bir sevgiye ve üyelerin birbirleriyle özdeşleşmesine yol açar. Aile, çocukluk çağının oyun grupları, gençlik grupları, askerlik ve iş arkadaşlığı grupları, dostluklar bu birincil grupların başlıca örnekleridir. 

10. Soru

İkincil grupların özellikleri nelerdir ? 

Cevap

İkincil gruplarda ilişkiler zihinsel, ussal-rasyonel ve sözleşmeli olur. İlişkiler formel ve açıkca tanımlanmış sorumluluklarla kişisel olmama eğilimindedir. Bunlar, kendiliklerinden bir tatmin duygusu yaratan gruplar olmayıp bu duyguyu kendi üyelerini amaçlarına ulaştıracak araçları vermekle sağlarlar. Bu gruplarda üyelerin ilişkileri sınırlıdır. Birçok işgören, öğrencinin ve askerin bulunduğu gruplar, üyelerinden ancak sınırlı birtakım hizmetlerde bulunmalarını ister. 

11. Soru

Karşılıklı Kabul nedir ? 

Cevap

Grup gelişim sürecinin birinci aşamasıdır. Bireylerin ilk defa bir araya geldikleri ve grubun amacının, yapısının henüz netleşmediği aşamadır.

12. Soru

Sosyal Gereksinimler nedir ? 

Cevap

Sosyal Gereksinimler; genelde diğer insanlar gibi, arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu iş yerinden tanıdığımız kişilerdir. 

13. Soru

Saygınlık nedir ? 

Cevap

Saygınlık; çalışma yaşamını birbirlerine güven duyan insanlarla birlikte paylaşmanın ve saygınlığı yüksek olan grupların önemi iş hayatının ayrılmaz bir parçasıdır.

14. Soru

Grup kompozisyonu nedir ? 

Cevap

Grup kompozisyonu: Grup üyelerinin homojen veya heterojen oluşu ile ilgili olarak tanımlanır.

15. Soru

Normların grup içersinde hizmet ettiği amaçlar nelerdir ? 

Cevap

• Grubun devamlılığını ve hayatta kalmasını kolaylaştırır.

• Davranışları basitleştirir.

• Grup üyelerinin kendilerini utandıracak durumlardan kaçınmalarına yardımcı olur.

• Normlar, grubun temel değerlerini ifade etmelerine ve başka gruplardan ayrılan yönlerini bilmelerine yardımcı olur.

16. Soru

Grup bağlılığı nedir ? 

Cevap

Grup bağlılığı: grup üyelerinin bir arada kalmasında etkili olan çekim gücü olarak tanımlanabilir.

17. Soru

Alan nedir ? 

Cevap

Alan: Grubun ve grup üyelerinin belli bir fiziksel alanı sürekli ya da periyodik olarak kullanmaları sonucunda psikolojik olarak o kişilere ait olarak görülen mekanlar.

18. Soru

Uzaysal Düzenlemeler nedir ? 

Cevap

Uzaysal Düzenlemeler: Her bireyin tercih ettiği oturma yeri, bireylerin etkileşim sürecindeki oturma düzenleri, liderin oturma düzeni içindeki konumu.

19. Soru

Grup Üyelerinin Biyografik Özellikleri nelerdir ? 

Cevap

Grup Üyelerinin Biyografik Özellikleri: Üyelerin yaşı, etnik kökenleri ve fizyolojik özellikleri.

20. Soru

Grup Üyelerinin Kişilik Özellikleri nelerdir ? 

Cevap

Grup Üyelerinin Kişilik Özellikleri: Bireylerin etkinlik, katılım, liderlik ve benzeri davranışlarını etkileyen kişilik değişkenleri.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.