Açıköğretim Ders Notları

Sosyal Sorunlar Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Sorunlar Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Emek Piyasaları Ve İstihdam

1. Soru

Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içinde, emek piyasasıyla ilişkisi olan nüfus ne olarak tanımlanmaktadır?

Cevap

İş gücü: Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içinde, emek piyasasıyla ilişkisi olan nüfus iş gücü olarak tanımlanmaktadır.


2. Soru

Türkiye İstatistik Kurumunun resmi istihdam tanımına göre hangi nüfus istihdam edilen nüfustur?

Cevap

İstihdam: Türkiye İstatistik Kurumunun resmi istihdam tanımına göre, işbaşında olanlar (Ücretli, maaşlı, yevmiyeli, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak referans dönemi içinde en az bir saat bir iktisadi faaliyette bulunan kişiler) ve işbaşında olmayanlar (İşi ile bağlantısı devam ettiği hâlde, referans haftası içinde çeşitli nedenlerle işinin başında olmayan kendi hesabına veya işveren olarak çalışanlar) grubuna dâhil olan kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus, istihdam edilen nüfustur.


3. Soru

Türkiye’de işsizlik sigortasıyla ilgili yasal düzenleme, hangi tarihte ve hangi kanunla uygulanmaya başlamıştır?

Cevap

Türkiye’de işsizlik sigortasıyla ilgili yasal düzenleme, 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’yla uygulanmaya başlamıştır.


4. Soru

Üretim faktörlerini kaç temel grup altında değerlendirmek mümkündür ve bunlar nelerdir?

Cevap

Üretim faktörlerini dört temel grup altında değerlendirmek mümkündür. Bu faktörleri kısaca aşağıdaki gibi tanımlamaktadır:
• Emek: Üretimde kullanılan insan gücü
• Toprak: Üretimde kullanılan doğal kaynaklar
• Sermaye: Üretimde emeğin kullandığı doğal kaynaklar dışındaki her şey
• Girişimcilik: Diğer üç üretim faktörünü birleştirme becerisi.


5. Soru

Üretim faaliyetinde kullanılan insan gücüne ne denilmektedir?

Cevap

Üretim faaliyetinde kullanılan insan gücüne emek denir.


6. Soru

Çalışma çağında olan kişileri tanımlamak için kullanılan yaş aralığı kaçtır?

Cevap

Çalışma çağında olan kişileri tanımlamak için kullanılan yaş aralığı 15-65 aralığıdır.


7. Soru

İstihdamın tam istihdam düzeyinin altında olması ne olarak tanımlanmaktadır?

Cevap

İstihdamın tam istihdam düzeyinin altında olması eksik istihdam olarak tanımlanır


8. Soru

Türkiye İstatistik Kurumu’nun işgücüne dahil olmayan nüfus olarak değerlendirdiği 7 grup hangisidir?

Cevap

Türkiye İstatistik Kurumu 7 grubu İşgücüne dahil olmayan nüfus içinde değerlendirmektedir. Bunlar http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/Hia_2011/turkce/metaveri/ tanim/index.html#):

1- İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar: Çeşitli nedenlerle bir iş aramayan, ancak 2 hafta içinde işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten kişilerdir. Bu kişiler iki alt başlıkta ele
alınmaktadır:
     • İş bulma ümidi olmayanlar: Daha önce iş aradığı hâlde bulamayan veya kendi vasıflarına uygun bir iş bulabileceğine inanmadığı için iş aramayan ancak işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirtenler.
     • Diğer: Mevsimlik çalışma, ev kadını olma, öğrencilik, irad sahibi olma, emeklilik ve çalışamaz hâlde olma gibi nedenlerle iş aramayıp ancak işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirtenler.
2- Mevsimlik çalışanlar: Mevsimlik çalışması nedeniyle iş aramayan ve işbaşı yapmaya hazır olmayan kişiler.
3- Ev işleriyle meşgul: Kendi evinde ev işleriyle meşgul olması nedeniyle iş aramayan ve işbaşı yapmaya da hazır olmayan kişiler.
4- Öğrenci: Bir öğrenim kurumuna devam etmesi nedeniyle iş aramayan ve işbaşı yapmaya da hazır olmayan kişiler.
5- Emekli: Bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olduğu için iş aramayan ve işbaşı yapmaya da hazır olmayan kişiler.
6- Çalışamaz hâlde: Bedensel özür, hastalık veya yaşlılık nedeniyle iş aramayan ve işbaşı yapmaya da hazır olmayan kişiler.
7- Diğer: Ailevi ve kişisel nedenler ve bunun dışındaki diğer nedenler ile iş aramayan ve işbaşı yapmaya da hazır olmayan kişiler.


9. Soru

Amerikalı iktisatçı olan Arthur Okun’un Okun Yasası olarak isimlendirdiği işsizlik ile üretim kayıpları arasındaki ilişkinin nasıl açıklanabileceğini belirtiniz?

Cevap

Amerikalı iktisatçı olan Arthur Okun, işsizlik ile üretim kayıpları arasındaki ilişkiyi incelemiş ve bu ilişkiyi Okun Yasası olarak isimlendirmiştir. Okun Yasası’na göre; işsizlik oranındaki her %1’lik artış, Gayrisafi Millî Hasılanın (GSMH) %2.5 oranında azalmasına neden olmaktadır. (Biçerli, 2005, 420). Okun Yasası’na göre işsizlik ile hasıla arasında ters yönlü bir ilişki söz konusudur.


10. Soru

Bağımlı nüfus nasıl tanımlanmaktadır ve hangi yaş aralığını kapsamaktadır?

Cevap

Bağımlı nüfus: Çalışma çağındaki nüfusun belirlenmesinde, alt ve üst yaş limitlerin dışında olan nüfus bağımlı nüfus olarak tanımlanmaktadır. 15 yaş altı ve 65 üstü nüfus, bağımlı nüfus olarak tanımlanmaktadır.


11. Soru

Toplumda istihdam edilerek üretimde fiilen değerlendirilen bireyleri, istihdam şekillerine göre ne şekilde sıralamak mümkündür?

Cevap

Toplumda istihdam edilerek üretimde fiilen değerlendirilen bireyleri, istihdam şekillerine göre şu şekilde sıralamak mümkündür;

• Ücretsiz aile işçisi,

• Kendi namına çalışan,

• İşveren ve

• Ücretli, maaşlı ya da yevmiyeli çalışanlar.


12. Soru

“İşsiz; işi olmayan, iş arayan ve işe başlamaya hazır olan kişidir”. İşsizliğin bu tanımı gereği, işsiz kavramının hangi kriterleri bulunmaktadır?

Cevap

İşsiz tanımı en genel ifade ile şu şekilde yapılabilir: “İşsiz; işi olmayan, iş arayan ve işe başlamaya hazır olan kişidir”. İşsizliğin bu tanımı gereği, işsiz kavramının üç kriteri bulunmaktadır:
• Kişinin işinin olmaması (referans dönemi içinde ücretli ya da kendi hesabına istihdam edilmemiş olmalı)
• Kişi iş arıyor olmalı (iş aramak için girişimde bulunmuş olmalı)
• Kişi fiziksel ve zihinsel olarak işe başlamaya hazır olmalı (gelen iş teklifini kabul edip on beş gün içinde istihdam edilmeye hazır olmalı)


13. Soru

İstihdam kavramının anlamı geniş ve dar anlamda nasıl bir biçimde yorumlanmaktadır?

Cevap

İstihdam kavramının anlamı geniş ve dar anlamda iki farklı biçimde yorumlanmaktadır. Geniş anlamda, tüm üretim faktörü türlerinin kullanımı olarak yorumlanan istihdam kavramı, dar anlamda ise üretim faktörü türlerinden sadece emeğin kullanım miktarı olarak yorumlanmaktadır. Bu şekilde yorumlanmasına rağmen, istihdam kelimesi tek basına kullanıldığında genel olarak dar anlamdaki tanımı ifade etmektedir.


14. Soru

İş gücüne katılım oranı nasıl tanımlanabilmektedir?

Cevap

Emek piyasası ile ilişkili olan bireylerin ilişkili olma potansiyeli olan bireylere oranı iş gücüne katılım oranı olarak tanımlanabilir.


15. Soru

Ekonomik olarak işsizliğin tanımı ne şekilde yapılabilmektedir?

Cevap

Ekonomik olarak işsizliğin tanımı; “emek talebiyle emek arzındaki dengenin olmaması” şeklindedir.


16. Soru

Kişinin iradesi ile işsiz olma durumu ne olarak tanımlanabilir?

Cevap

Kişinin iradesi ile işsiz olma durumu, iradi işsizlik olarak tanımlanır.


17. Soru

Türkiye İş Kurumu’nun yaptığı tanıma göre kimler işsiz kabul edilmektedir?

Cevap

Türkiye İş Kurumu’nun yaptığı tanıma göre çalışma çağında ve gücünde olan, çalışmak isteyen, Kuruma başvurduğunda asgari ücret düzeyinde gelir getirici bir işi olmayan, Kurum tarafından, henüz kendisine iş bulunamamış aktif kayıtlardaki kişiler işsiz kabul edilmektedir.


18. Soru

Fiilen bir işte çalışanların, emek piyasası ile ilişkide olma potansiyeli olan bireylere oranı, ne olarak bilinmektedir?

Cevap

Fiilen bir işte çalışanların, emek piyasası ile ilişkide olma potansiyeli olan bireylere oranı, istihdam oranı olarak bilinmektedir.


19. Soru

İşsizlik rakamlarının olduğundan daha düşük hesaplanmasının nedenleri arasında hangileri yer almaktadır?

Cevap

İşsizlik rakamlarının olduğundan daha düşük hesaplanmasının birçok nedeni vardır. Bu nedenlerden bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:
• Tarımda istihdamının toplam istihdam içindeki payı: Tarım sektörünün ağırlıklı olduğu ekonomilerde işsizlik düşük çıkmaktadır.
• Kayıt dışı ekonominin varlığı: Kayıt dışı istihdam olduğu sürece işsizlik oranları gerçeği yansıtmayacaktır ve işsizlik olduğundan düşük çıkacaktır.
• İşsizlik maliyetinin yüksek olması: İşsizler yaşamlarını devam ettirebilmek adına seçici davranamamakta, yüksek ücret getirisi ve yeteneklerine uygun olmasa bile çalışma yaşamına katılmaktadırlar. Bu durum piyasa ücretinin altında bir ücret alan, ancak mecburi iş gücüne katılmak zorunda olanları temsil eder.
• Kamunun en büyük işveren durumunda olması: Kamuda aşırı istihdam gizli işsizliği doğurmaktadır. Bu yapı işsizlik oranlarının olduğundan düşük çıkmasına neden olmaktadır (Biçerli,2005,468).


20. Soru

İşsizlik sigortası nasıl tanımlanabilmektedir?

Cevap

İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur.


21. Soru

Gayri iradi işsizlik nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kişinin isteği dışında ortaya çıkan işsizlik, gayri iradi işsizlik olarak tanımlanmaktadır.


1. Soru

Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içinde, emek piyasasıyla ilişkisi olan nüfus ne olarak tanımlanmaktadır?

Cevap

İş gücü: Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içinde, emek piyasasıyla ilişkisi olan nüfus iş gücü olarak tanımlanmaktadır.

2. Soru

Türkiye İstatistik Kurumunun resmi istihdam tanımına göre hangi nüfus istihdam edilen nüfustur?

Cevap

İstihdam: Türkiye İstatistik Kurumunun resmi istihdam tanımına göre, işbaşında olanlar (Ücretli, maaşlı, yevmiyeli, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak referans dönemi içinde en az bir saat bir iktisadi faaliyette bulunan kişiler) ve işbaşında olmayanlar (İşi ile bağlantısı devam ettiği hâlde, referans haftası içinde çeşitli nedenlerle işinin başında olmayan kendi hesabına veya işveren olarak çalışanlar) grubuna dâhil olan kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus, istihdam edilen nüfustur.

3. Soru

Türkiye’de işsizlik sigortasıyla ilgili yasal düzenleme, hangi tarihte ve hangi kanunla uygulanmaya başlamıştır?

Cevap

Türkiye’de işsizlik sigortasıyla ilgili yasal düzenleme, 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’yla uygulanmaya başlamıştır.

4. Soru

Üretim faktörlerini kaç temel grup altında değerlendirmek mümkündür ve bunlar nelerdir?

Cevap

Üretim faktörlerini dört temel grup altında değerlendirmek mümkündür. Bu faktörleri kısaca aşağıdaki gibi tanımlamaktadır:
• Emek: Üretimde kullanılan insan gücü
• Toprak: Üretimde kullanılan doğal kaynaklar
• Sermaye: Üretimde emeğin kullandığı doğal kaynaklar dışındaki her şey
• Girişimcilik: Diğer üç üretim faktörünü birleştirme becerisi.

5. Soru

Üretim faaliyetinde kullanılan insan gücüne ne denilmektedir?

Cevap

Üretim faaliyetinde kullanılan insan gücüne emek denir.

6. Soru

Çalışma çağında olan kişileri tanımlamak için kullanılan yaş aralığı kaçtır?

Cevap

Çalışma çağında olan kişileri tanımlamak için kullanılan yaş aralığı 15-65 aralığıdır.

7. Soru

İstihdamın tam istihdam düzeyinin altında olması ne olarak tanımlanmaktadır?

Cevap

İstihdamın tam istihdam düzeyinin altında olması eksik istihdam olarak tanımlanır

8. Soru

Türkiye İstatistik Kurumu’nun işgücüne dahil olmayan nüfus olarak değerlendirdiği 7 grup hangisidir?

Cevap

Türkiye İstatistik Kurumu 7 grubu İşgücüne dahil olmayan nüfus içinde değerlendirmektedir. Bunlar http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/Hia_2011/turkce/metaveri/ tanim/index.html#):

1- İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar: Çeşitli nedenlerle bir iş aramayan, ancak 2 hafta içinde işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten kişilerdir. Bu kişiler iki alt başlıkta ele
alınmaktadır:
     • İş bulma ümidi olmayanlar: Daha önce iş aradığı hâlde bulamayan veya kendi vasıflarına uygun bir iş bulabileceğine inanmadığı için iş aramayan ancak işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirtenler.
     • Diğer: Mevsimlik çalışma, ev kadını olma, öğrencilik, irad sahibi olma, emeklilik ve çalışamaz hâlde olma gibi nedenlerle iş aramayıp ancak işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirtenler.
2- Mevsimlik çalışanlar: Mevsimlik çalışması nedeniyle iş aramayan ve işbaşı yapmaya hazır olmayan kişiler.
3- Ev işleriyle meşgul: Kendi evinde ev işleriyle meşgul olması nedeniyle iş aramayan ve işbaşı yapmaya da hazır olmayan kişiler.
4- Öğrenci: Bir öğrenim kurumuna devam etmesi nedeniyle iş aramayan ve işbaşı yapmaya da hazır olmayan kişiler.
5- Emekli: Bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olduğu için iş aramayan ve işbaşı yapmaya da hazır olmayan kişiler.
6- Çalışamaz hâlde: Bedensel özür, hastalık veya yaşlılık nedeniyle iş aramayan ve işbaşı yapmaya da hazır olmayan kişiler.
7- Diğer: Ailevi ve kişisel nedenler ve bunun dışındaki diğer nedenler ile iş aramayan ve işbaşı yapmaya da hazır olmayan kişiler.

9. Soru

Amerikalı iktisatçı olan Arthur Okun’un Okun Yasası olarak isimlendirdiği işsizlik ile üretim kayıpları arasındaki ilişkinin nasıl açıklanabileceğini belirtiniz?

Cevap

Amerikalı iktisatçı olan Arthur Okun, işsizlik ile üretim kayıpları arasındaki ilişkiyi incelemiş ve bu ilişkiyi Okun Yasası olarak isimlendirmiştir. Okun Yasası’na göre; işsizlik oranındaki her %1’lik artış, Gayrisafi Millî Hasılanın (GSMH) %2.5 oranında azalmasına neden olmaktadır. (Biçerli, 2005, 420). Okun Yasası’na göre işsizlik ile hasıla arasında ters yönlü bir ilişki söz konusudur.

10. Soru

Bağımlı nüfus nasıl tanımlanmaktadır ve hangi yaş aralığını kapsamaktadır?

Cevap

Bağımlı nüfus: Çalışma çağındaki nüfusun belirlenmesinde, alt ve üst yaş limitlerin dışında olan nüfus bağımlı nüfus olarak tanımlanmaktadır. 15 yaş altı ve 65 üstü nüfus, bağımlı nüfus olarak tanımlanmaktadır.

11. Soru

Toplumda istihdam edilerek üretimde fiilen değerlendirilen bireyleri, istihdam şekillerine göre ne şekilde sıralamak mümkündür?

Cevap

Toplumda istihdam edilerek üretimde fiilen değerlendirilen bireyleri, istihdam şekillerine göre şu şekilde sıralamak mümkündür;

• Ücretsiz aile işçisi,

• Kendi namına çalışan,

• İşveren ve

• Ücretli, maaşlı ya da yevmiyeli çalışanlar.

12. Soru

“İşsiz; işi olmayan, iş arayan ve işe başlamaya hazır olan kişidir”. İşsizliğin bu tanımı gereği, işsiz kavramının hangi kriterleri bulunmaktadır?

Cevap

İşsiz tanımı en genel ifade ile şu şekilde yapılabilir: “İşsiz; işi olmayan, iş arayan ve işe başlamaya hazır olan kişidir”. İşsizliğin bu tanımı gereği, işsiz kavramının üç kriteri bulunmaktadır:
• Kişinin işinin olmaması (referans dönemi içinde ücretli ya da kendi hesabına istihdam edilmemiş olmalı)
• Kişi iş arıyor olmalı (iş aramak için girişimde bulunmuş olmalı)
• Kişi fiziksel ve zihinsel olarak işe başlamaya hazır olmalı (gelen iş teklifini kabul edip on beş gün içinde istihdam edilmeye hazır olmalı)

13. Soru

İstihdam kavramının anlamı geniş ve dar anlamda nasıl bir biçimde yorumlanmaktadır?

Cevap

İstihdam kavramının anlamı geniş ve dar anlamda iki farklı biçimde yorumlanmaktadır. Geniş anlamda, tüm üretim faktörü türlerinin kullanımı olarak yorumlanan istihdam kavramı, dar anlamda ise üretim faktörü türlerinden sadece emeğin kullanım miktarı olarak yorumlanmaktadır. Bu şekilde yorumlanmasına rağmen, istihdam kelimesi tek basına kullanıldığında genel olarak dar anlamdaki tanımı ifade etmektedir.

14. Soru

İş gücüne katılım oranı nasıl tanımlanabilmektedir?

Cevap

Emek piyasası ile ilişkili olan bireylerin ilişkili olma potansiyeli olan bireylere oranı iş gücüne katılım oranı olarak tanımlanabilir.

15. Soru

Ekonomik olarak işsizliğin tanımı ne şekilde yapılabilmektedir?

Cevap

Ekonomik olarak işsizliğin tanımı; “emek talebiyle emek arzındaki dengenin olmaması” şeklindedir.

16. Soru

Kişinin iradesi ile işsiz olma durumu ne olarak tanımlanabilir?

Cevap

Kişinin iradesi ile işsiz olma durumu, iradi işsizlik olarak tanımlanır.

17. Soru

Türkiye İş Kurumu’nun yaptığı tanıma göre kimler işsiz kabul edilmektedir?

Cevap

Türkiye İş Kurumu’nun yaptığı tanıma göre çalışma çağında ve gücünde olan, çalışmak isteyen, Kuruma başvurduğunda asgari ücret düzeyinde gelir getirici bir işi olmayan, Kurum tarafından, henüz kendisine iş bulunamamış aktif kayıtlardaki kişiler işsiz kabul edilmektedir.

18. Soru

Fiilen bir işte çalışanların, emek piyasası ile ilişkide olma potansiyeli olan bireylere oranı, ne olarak bilinmektedir?

Cevap

Fiilen bir işte çalışanların, emek piyasası ile ilişkide olma potansiyeli olan bireylere oranı, istihdam oranı olarak bilinmektedir.

19. Soru

İşsizlik rakamlarının olduğundan daha düşük hesaplanmasının nedenleri arasında hangileri yer almaktadır?

Cevap

İşsizlik rakamlarının olduğundan daha düşük hesaplanmasının birçok nedeni vardır. Bu nedenlerden bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:
• Tarımda istihdamının toplam istihdam içindeki payı: Tarım sektörünün ağırlıklı olduğu ekonomilerde işsizlik düşük çıkmaktadır.
• Kayıt dışı ekonominin varlığı: Kayıt dışı istihdam olduğu sürece işsizlik oranları gerçeği yansıtmayacaktır ve işsizlik olduğundan düşük çıkacaktır.
• İşsizlik maliyetinin yüksek olması: İşsizler yaşamlarını devam ettirebilmek adına seçici davranamamakta, yüksek ücret getirisi ve yeteneklerine uygun olmasa bile çalışma yaşamına katılmaktadırlar. Bu durum piyasa ücretinin altında bir ücret alan, ancak mecburi iş gücüne katılmak zorunda olanları temsil eder.
• Kamunun en büyük işveren durumunda olması: Kamuda aşırı istihdam gizli işsizliği doğurmaktadır. Bu yapı işsizlik oranlarının olduğundan düşük çıkmasına neden olmaktadır (Biçerli,2005,468).

20. Soru

İşsizlik sigortası nasıl tanımlanabilmektedir?

Cevap

İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur.

21. Soru

Gayri iradi işsizlik nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kişinin isteği dışında ortaya çıkan işsizlik, gayri iradi işsizlik olarak tanımlanmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.