Açıköğretim Ders Notları

Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Nicel Ve Nitel Araştırmalarda Kullanılan Araştırma Teknikleri

1. Soru

Nitel araştırmalarda kullanılan araştırma teknikleri nelerdir?

Cevap

• Derinlemesine görüşme • Odak grup görüşmesi • Yapılandırılmamış (denetimsiz) gözlem • Katılımsız gözlem • Katılımcı gözlem • Yarı-yapılandırılmış gözlem • Örnek olay incelemesi (vaka çalışması) • Yaşam öyküsü görüşmesi • Sözlü tarih görüşmesi • Doküman incelemesi • İçerik analizi • Eleştirel söylem analizi • Gömülü teori


2. Soru

Nicel ve nitel gözlemi bir arada kullanmanın yolları nelerdir?

Cevap

• Nicel veriler nitel çalışmalarla elde edilmiş verilerin, nitel veriler de nicel çalışmalarla elde edilmiş verilerin doğruluğunun kontrol edilmesi amacıyla kullanılabilirler. Örneğin araştırmacı araştırmasını tamamladıktan sonra aynı konuda diğer yöntemle bir araştırma yapıp bulgularını karşılaştırabilir. • Nitel yöntem, daha sonra nicel yöntemle sınanmak üzere hipotez geliştirilmesi amacıyla kullanılabilir. Örneğin araştırmacı gömülü teori yöntemiyle yaptığı bir araştırma sonucunda ortaya bazı hipotezler koymuş olabilir, daha sonra bir nicel araştırma tasarlayarak ortaya koymuş olduğu bu hipotezleri sınayabilir. • Nicel yöntemle yapılmış çalışmalar, nitel yöntemle yapılacak çalışmalarda kimlerin incelenmesi gerektiğinin belirlenmesinde faydalı olabilir. Nicel yöntemle yapılan araştırmalar genellenebilir nitelikte olduğu için çoğunluğun durumunu yansıtırlar. Çoğunluğu oluşturanların çeşitli özellikleri nicel araştırmalarda belirlendikten sonra bu özelliklere sahip olmayan marjinal gruplar üzerinde nitel araştırmalar yapılabilir. • Nitel yöntem, nicel araştırmalar sonucunda birbirleriyle istatistiksel olarak ilişkili oldukları ortaya çıkan bazı değişkenlerin neden ilişkili olduğunu göstermek amacıyla kullanılabilir. Bunun için örneğin araştırmacı, nicel araştırmasının sonucunda ortaya koyduğu sonuçları anlamak amacına yönelik bir nitel araştırma tasarlayabilir. • Çalışılan sosyal grup hakkında daha bütüncül bir görüşe sahip olabilmek için nicel ve nitel yöntemler kullanılarak eş zamanlı iki araştırma yapılabilir. Araştırma konusunun genel özellikleri için nicel, özgül özellikleri için nitel yöntem kullanılabilir. Bu durumda da araştırmacı aynı konuya yönelik iki farklı araştırma tasarlayacak ve her iki araştırmayı da eş zamanlı olarak yürütmeye çalışacaktır.


3. Soru

Yöntemsel çoğulculuk nedir?

Cevap

Hem nicel, hem de nitel araştırma yönteminden faydalanma, yöntemsel çoğulculuk, nirengi ya da üçgenleme olarak adlandırılmaktadır. Ancak, araştırma yöntemlerinden birini benimseyip diğerinin araştırma tekniklerinden faydalanmak, yöntemsel çoğulculuğu sağlamaz. Araştırmacı, bir yöntemin sınırlılıklarını aşabilmek için diğer yöntemin tekniklerinden faydalanabilir ancak bu durum araştırmasının yöntemini değiştirmez.


4. Soru

Sosyal bilimlerde kullanılan araştırma yöntemleri nelerdir?

Cevap

Yöntem konusu, sosyal bilimlerdeki tartışmalı alanlardan biridir. Bununla birlikte, sosyal bilimlerde kullanılan araştırma yöntemlerinin temel olarak ikiye ayrıldığını söylemek mümkündür. Bunlar: • Sosyal bilimlerde doğa bilimlerinde kullanılan araştırma yönteminin kullanılması gerektiğini savunan, Pozitivist yaklaşıma dayanan, toplumsal olgular arasındaki nedensellik ilişkisini açıklamayı amaçlayan, hipotez sınamaya yönelik olan, toplumsal olguların bütünü hakkında bilgi elde etmek için bu olguyu parçalara ayırıp parçaları inceleyen, verileri sayısallaştırarak çözümleme ve bulgularını genelleme eğiliminde olan nicel araştırma yöntemi ve • Sosyal bilimlerin doğa bilimlerinde kullanılan yöntemden ayrı, kendine özgü bir yöntemi olması gerektiğini savunan, yorumlayıcı yaklaşıma dayanan, toplumsal olguları parçalarına ayırmadan, kendi bağlamları içerisinde bir bütün olarak anlamayı ve derinlemesine bir kavrayışa ulaşmayı amaçlayan, verileri sayısal göstergelere indirgemeyen, bulgularını genelleme eğilimi taşımayan nitel araştırma yöntemidir.


5. Soru

Sosyal bilimlerde kullanılan iki araştırma yöntemi arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Bu iki yöntem aşağıda belirtilen açılara göre farklılıklar gösterir. • Dayandıkları temel varsayımlar • Araştırma sürecinde araştırmacının rolü • Araştırma sürecinin esnekliği • Kullanılan veri toplama teknikleri • Kullanılan veri çözümleme teknikleri


6. Soru

Araştırmalarda uygun yöntemin seçilmesi nelere bağlıdır?

Cevap

• Araştırmanın amacına ve problemine, • Araştırmacının teorik bakış açısına, • Elde edilmek istenen bilgi düzeyine, • Ekonomik ve teknik olanaklar ile insan kaynaklarına, • Araştırmacının deneyim ve becerilerine bağlıdır.


7. Soru

Araştırma tasarımını nasıl tanımlarsınız?

Cevap

Araştırmanın amaçlarına nasıl ulaşılmasının planlandığını, hangi yöntem ve tekniklerin seçildiğini, bunların nasıl kullanılacağını gösteren, araştırmanın her aşamasının nasıl gerçekleştirileceği hakkında bilgi veren bir plandır.


8. Soru

Nicelik ile nicel kavramları arasındaki ilişki nedir?

Cevap

Nicelik, bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, çokluk, miktar anlamına; nicel ise nicelikle ilgili olan anlamına gelir.


9. Soru

Pozitivist bilim anlayışını nasıl tanımlarsınız?

Cevap

Pozitivist bilim anlayışına göre toplumsal olgular toplumsal, tarihsel ve kültürel bağlamdan büyük ölçüde bağımsızdırlar. Nasıl fiziksel gerçekler insanlardan bağımsız olarak var oluyorsa, sosyal gerçeklik de, bireylerin öznelliğinden ve bilincinden bağımsız olarak var olur. Diğer bir deyişle toplumsal olgular, bireyin dışında kendilerine ait gerçekliği olan olgulardır. Pozitivist bilim anlayışına göre öz ve biçim aynıdır, bu nedenle olguların sadece görünen yönlerinin incelenmesi yeterlidir. Toplumsal olgular kültüre ve zamana bağlı olarak değişmeyen, evrensel ve büyük ölçüde durağan olgulardır ve insanların öznelliğinin, anlam dünyalarının dışında, ‘dışarıda bir yerde’ keşfedilmeyi beklemektedirler. Pozitivizme göre nasıl fiziksel dünyayı yöneten bir takım kanunlar varsa (mesela yerçekimi kanunu), toplumsal düzeni yöneten bazı toplumsal kanunlar da vardır. Diğer bir deyişle nicel araştırmaların dayandığı pozitivist bilim anlayışına göre toplumsal dünya gözlemlenebilir ve ölçülebilir olgulardan oluşmuştur. Kavramlar ölçülebilir değişkenlere indirgenebilir, değişkenler belirlenip sınırlandırılabilir ve değişkenler arasındaki ilişkiler ölçülebilir. Yine pozitivizme göre sosyal bilimin amacı da toplumsal olguların incelenmesi yoluyla bu kanunları ortaya koymaktır.


10. Soru

Nicel araştırmaları, pozitivist bilim anlayışına göre nasıl tanımlarsınız?

Cevap

Nicel araştırmalar bu anlayış doğrultusunda toplumsal olgular arasındaki nedensellik ilişkilerini ortaya koyarak bu olgularla ilgili tahminlerde bulunmaya ve toplumsal dünyayı yöneten kanunları keşfetmeye çalışan araştırmalardır.


11. Soru

Nicel araştırmanın aşamaları nelerdir?

Cevap

Nicel araştırmalarda araştırmanın aşamalarından ilki araştırma konusunun belirlenmesidir. Daha sonra araştırma problemi oluşturulur ve araştırma hipotezi ya da hipotezleri kurulur. Takiben veri toplamak için kullanılacak teknikler belirlenir ve araştırmanın örneklemi seçilir. Seçilen veri toplama teknikleri ile örneklemden veri toplanır. Ardından toplanan veriler istatistiksel olarak çözümlenir ve araştırma hipotezleri sınanır. Son olarak bulgular yorumlanır ve araştırma raporu yazılır.


12. Soru

Nicel araştırma yöntemi nasıl uygulanır?

Cevap

Nicel araştırmalar bütünün parçaların toplamından ibaret olduğu, daha farklı ya da daha fazla bir şey ifade etmediği varsayımına dayanırlar. Bu nedenle de bu araştırmalarda toplumsal olgu ve olayları açıklamak için olgu ve olaylar parçalarına ayrılır, bu parçalardan elde edilen bilgi bütüne genellenir. Diğer bir deyişle nicel araştırmalarda tümdengelim ilkesi geçerlidir. Araştırma sürecinde önce veri toplayıp sonra bu verilerin gösterdiği özelliklere bakarak genel ilkelere ulaşılmaz. Önce değişkenler arasında belirli ilişkilerin olduğuna dair hipotezler kurulur ve gerçeğe, bu hipotezlerin sınanması yoluyla ulaşılmaya çalışılır. Bu amaçla araştırmada önce araştırma hipotezleri kurulur. Teorilerin sınanması için teorik önermelerin sınanabilir hipotezler halinde ifade edilmesi gerekir. Hipotezlerin kurulabilmesi için önce toplumsal olguları ifade eden kavramlar kesin olarak birbirinden ayrılabilir ve ölçülebilir nitelikte olan değişkenlere indirgenir; araştırmacı araştırma konusunu oluşturan toplumsal olguyu ölçülebilir olan ve diğer benzer durumlar için de geçerli olduğunu düşündüğü genel kategorilere böler. Daha sonra bu değişkenler arasındaki muhtemel ilişkilere dair hipotezler kurulur ve istatistiksel yollarla bu ilişkilerin varlığı, yönü ve şiddeti ölçülerek bu hipotezler sınanır. Diğer bir deyişle nicel araştırmalar gözlemlenebilir verilerle sınanabilecek, doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanabilecek bir hipotez kurmakla başlar. Araştırma hipotezlerinin sınanması, doğrulanması ya da çürütülmesi yoluyla teori de sınanmış olur.


13. Soru

Nicel araştırmaların amacı nedir?

Cevap

Nicel araştırmaların amacı hipotezleri sınama yoluyla sosyal olgular arasındaki nedensellik ilişkilerini açıklamak, bulgularını genellemek, böylece sosyal yaşamı düzenleyen kültürden ve zamandan bağımsız toplumsal kanunları ortaya koymak ve toplumsal olgu ve olaylar hakkında tahminlerde bulunmayı mümkün kılmaktır.


14. Soru

Nicel araştırmalarda çevresel koşullar nasıl yönetilir?

Cevap

Nicel araştırmalarda değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri etkileyebilecek çevresel koşullar kontrol altında tutulur ve toplumsal olgular mümkün olduğunca kontrollü bir ortamda incelenir. Böylece hipotezde yer almayan değişkenlerin incelenen olgu veya olayı etkileme olasılığı azaltılmış olur. Sosyal bilimlerde yapılan deneysel ve yarı-deneysel çalışmalar dış koşulları kontrol altında tutuma çabasını yansıtan tipik örneklerdir. Dış koşulları kontrol altında tutma çabası, toplumsal olguların kavranma biçimiyle ilgilidir, çünkü toplumsal olgular durağan ve evrensel olgular ise, o halde iki toplumsal olgu arasındaki nedensellik ilişkisi, sonuçları etkileyecek dış koşullar kontrol altında tutulduğunda her zaman aynı şekilde gözlemlenebilir.


15. Soru

Nicel araştırmalarda güvenirlik nasıl sağlanır?

Cevap

Nicel araştırmalar toplumsal olguları toplumsal, tarihsel ve kültürel bağlamdan bağımsız, nispeten evrensel olgular olarak gören bir anlayışa dayandığı için araştırmalarda elde edilen bulguların aynı konuda yapılacak başka araştırmalarda da elde edilmesi beklenir. Bu yüzden ‘güvenirlik’, nicel araştırmalarda son derece önemlidir. Güvenirlik, bir ölçme aracının ayrı ayrı ölçümlerde benzer, kararlı sonuçlar elde etme yeteneği ya da araştırma tekrarlandığında benzer bulguların elde edilme derecesidir. Sosyal olgu ve olaylara ilişkin değişkenlerin ölçümünde ancak geçerliği ve güvenirliği sınanmış ölçüm araçları kullanılır. Yüksek güvenirlik düzeyi elde etmek için ölçüm aracının, ölçüm sonuçlarını zamandan ve çevresel koşullardan etkilenmemesini sağlayacak şekilde tasarlanması ve tekrarlanan ölçümlerde aynı sonucu vermesi gerekir. Nicel araştırmalarda bulgular, aynı konuda yapılan başka araştırmalar tarafından tekrarlandığı takdirde doğru kabul edilir. Bunun nedeni, araştırmanın ortaya koymaya çalıştığı toplumsal kanunların evrensel olarak, bütün kültürlerde ve bütün toplumsal ve tarihsel bağlamlarda geçerli olması gerektiği anlayışıdır. Güvenirliği yükseltmek, araştırmanın tekrar edilebilirliğini sağlayabilmek amacıyla nicel araştırmalarda araştırma başladıktan sonra araştırma sürecinde, kullanılan tekniklerde, veri toplama araçlarında hiçbir değişiklik yapılmaz. Başka bir deyişle araştırma süreci son derece katı bir şekilde yapılandırılır. Zaten araştırma hipotezle başladığı için nicel araştırmalarda araştırmacı ne aradığını kesin olarak bilir. Araştırma süreci araştırmanın başında en ince ayrıntısına kadar belirlenir ve veri toplama aşamasından itibaren araştırma probleminde ve veri toplama tekniğinde değişiklik yapılmaz. Araştırmacının araştırmanın amacı ya da bulgular hakkındaki düşünceleri nedeniyle araştırma sürecinde değişiklik yapması söz konusu olamaz.


16. Soru

Nicel araştırmalarda araştırmacının rolü nasıl tanımlanır?

Cevap

Nicel araştırmalarda araştırmacı toplumsal olguları dışarıdan, tarafsız ve nesnel bir şekilde inceler, araştırma konusunun dışında kalmaya çaba gösterir. Araştırmacının rolü, standartlaştırılmış ölçüm araçlarını kullanarak sayısal olarak ifade edilebilecek verileri toplamak ve bu verileri istatistiksel olarak çözümleyerek sonuçları açıklamakla sınırlıdır. Bu nedenle araştırmaya katılan kişilerle etkileşime girmez, empati kurmaz, onları dışarıdan, nesnel araştırmacı kimliğini koruyarak gözlemler. Öznelliğinden sıyrılarak araştırma konusunu bilimsel yöntemin önceden belirlenmiş ilkeleri, süreçleri ve sınırları içinde nesnel olarak ölçmek ve açıklamakla yetinir.


17. Soru

Nicel araştırmalarda verilerin işlenmesi nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Nicel araştırmalarda veriler sayısal olarak işlenir, istatistiksel yollarla analiz edilir ve istatistiksel terimlerle ifade edilir. Toplumla ilgili nüfus yoğunluğu, doğum oranları ya da bireylerin gelir düzeyleri gibi bazı veriler kendiliğinden sayısal niteliktedir. Bunun yanında, özü itibariyle sayısal olmayan bilgiler de sayısal olarak ifade edilebilirler, örneğin insanların küresel ısınmayla ilgili düşünceleri ya da tüketim davranışları, ilgili sorulara verdikleri yanıtların sayılmasıyla sayısal olarak ifade edilebilir. Nicel araştırmalarda bulgular değişkenler arasındaki istatistiksel olarak anlamlı olan ilişkilerin varlığının, yönünün ve şiddetinin ortaya konması ve açıklanması yoluyla sunulur. Bu yüzden nicel araştırma raporlarında istatistiksel göstergeler, tablolar, grafikler sıklıkla kullanılır.


18. Soru

Nitelik ile nitel kavramları arasındaki ilişki nedir?

Cevap

Nitelik, bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran, bireyin, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan özellik, vasıf ya da durumu ifade eden bir kavramdır. Nitel ise nitelik bakımından, nitelikle ilgili, niteleyici anlamına gelir.


19. Soru

Nitel araştırmaların dayandığı yorumlayıcı anlayışı nasıl tanımlarsınız?

Cevap

Nitel araştırmaların dayandığı yorumlayıcı yaklaşımın toplumsal gerçeklik anlayışı, pozitivizminkinden oldukça farklıdır. Pozitivizme göre toplumsal olgular bireylerin öznelliğinden bağımsız, bireylerin dışında, üzerinde ve ötesinde, dışarıda var olan ve keşfedilmeyi bekleyen olgulardır. Yorumlayıcı yaklaşıma göre ise toplumsal olgular birey ve grupların karşılıklı etkileşimi ile sürekli olarak inşa edilen, inşası sürekli devam eden olgulardır. Yorumlayıcı yaklaşım insanların anlamlı toplumsal eylemlerine odaklanır ve toplumsal olguların, insanların anlam dünyasında, birbirleri ile girdikleri karşılıklı etkileşim sürecinde inşa edildiğini varsayar. Pozitivizmden farklı olarak yorumlayıcı yaklaşıma göre öz ve biçim aynı olmayabilir, sosyal bilimlerin amacı biçimden ziyade ilk bakışta görülmese de bireylerin anlam dünyaları tarafından inşa edilen özü ortaya koymaktır. Bu nedenle nitel araştırmalarda ‘neden’ ve ‘nasıl’ sorularına yanıt aranır.


20. Soru

Yorumlayıcı yaklaşımı nasıl tanımlarsınız?

Cevap

Yorumlayıcı yaklaşıma göre insanlar fiziksel ve toplumsal olguları birbirlerinden farklı şekillerde deneyimler, tanımlar ve anlamlandırırlar. Bu nedenle toplumsal olgular bütün toplumsal ve kültürel bağlamlarda evrensel olarak geçerli olabilecek sabit olgular değildirler. Toplumsal olgular etkileşim içindeki toplumsal aktörlerin (bireylerin) amaçlı eylemleri ile yaratılan, değişken, karmaşık ve belirsiz olgulardır, bu nedenle genellenemez ve tahmin edilemezler. Bu yüzden de olgular arasında sabit nedensellik ilişkileri kurulamaz. Bu yüzden nitel araştırmalar olgular arasında nedensellik ilişkisi kurmayı amaçlamazlar. Bunun yerine insanların bakış açılarını ve sosyal gerçekliği nasıl inşa ettiklerini anlamaya, sosyal olguları derinlemesine ve ayrıntılı bir şekilde betimlemeye ve sosyal olgu ve olayları ve bunlar arasındaki karmaşık ilişkileri kendi bağlamı içinde yorumlamaya çalışırlar. Nitel araştırmalarda araştırma konuları nicel araştırmalar gibi toplumsal olguların ölçülebilir nitelikteki özellikleri değil, toplumsal aktörlerin anlamlı toplumsal eylemleridir. Bu nedenle nitel yöntemle yürütülen araştırmalar, sosyal aktörlerin algılarını ve bakış açılarını anlamaya ve sosyal gerçekliği, bu bakış açısına göre ve inşa edildiği sosyal bağlam içinde, yani ‘içeriden bakarak’ yorumlamaya çalışırlar.


21. Soru

Yorumlayıcı yaklaşım ile inceleme nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Yorumlayıcı yaklaşıma göre bütün, parçaların toplamından ibaret değildir, daha fazlasını ifade eder. Bu yüzden nitel araştırmalar toplumsal olgular ve olaylar hakkında bilgi elde etmek için bu olgu ve olayları parçalarına bölerek değil, kendi bütünlükleri içinde anlamayı amaçlarlar. Dolayısıyla toplumsal olguları ifade eden kavramları ölçülebilir değişkenlere indirgemezler, çünkü yorumlayıcı yaklaşıma göre toplumsal olgu ve olaylar arasındaki ilişkiler kesin çizgilerle davranışlara ve ölçülebilir değişkenlere indirgenemeyecek kadar karmaşıktır. Araştırma problemini oluşturan değişkenler birbirinden ve birbirlerinden kesin sınırlarla ayrıştırılamayacak kadar iç içe geçmiş durumdadırlar, birbirilerinden ayrı ayrı ele alındıklarında bütüne dair bir anlayış sağlayamazlar. Bu nedenle nitel araştırmada parçalara değil bütüne; yani değişkenlere değil, her biri kendine özgü olan olay ya da olgulara odaklanılır ve toplumsal olgular, olaylar ve eylemler tümevarımsal bir yaklaşımla incelenir.


22. Soru

Yorumlayıcı yaklaşıma göre araştırması nasıl çalışır?

Cevap

Yorumlayıcı yaklaşıma göre toplumsal olguların, içinde inşa edildikleri, ait oldukları toplumsal ve kültürel bağlam içinde anlaşılması gerekir. Bu nedenle nitel araştırmalarda araştırmacılar inceledikleri toplumsal olgu veya olaylarla ilgili kişilerle kendi doğal ortamlarında doğrudan yüz yüze görüşür, onlarla etkileşime girer ve empati kurarlar. Araştırmacı, incelediği toplumsal olguyu örneklemdeki kişilerin gözünden görmeye çalışır; bu nedenle bazı durumlarda bu kişilerin yaşadıkları deneyimleri kendisi de yaşar ve kazandığı deneyimleri ve bakış açısını, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması sürecinde de kullanır. Bu açıdan nitel araştırmalarda araştırmacının kendisi de bir veri toplama aracıdır. Sosyal olguların içinde var oldukları ortama göre biçimlendikleri ve kendi bağlamları içerisinde anlaşılmaları gerektiği varsayımına dayandığı için nitel araştırmalarda incelenen sürece müdahale edilmez, çevresel koşullar kontrol altında tutulmaya çalışılmaz; toplumsal olgular kendi doğal ortamlarında ve kendi doğal akışı içinde incelenir.


23. Soru

Nitel araştırmalarda araştırmacılar nasıl davranırlar?

Cevap

Nitel araştırmalarda araştırmacının kendisi veri toplama aracıdır, elde etmek istediği bilgiler, araştırmacıyla örneklemdeki bireyler arasındaki etkileşim süreci içinde toplanır. Araştırmacı ve katılımcı arasındaki bu etkileşim, nicel araştırmalarda olduğundan daha yakın ve kişiseldir. Nitel araştırmalarda ağırlıklı olarak açık uçlu sorular sorulur. Sorular açık uçlu olduğu için katılımcılar detaylı, özenli, uzun cevaplar verebilirler. Araştırmacılar, katılımcının verdiği cevaplara göre sorularını çeşitlendirip ayrıntılandırabilir, verilen cevaplara yönelik yeni sorular sorabilirler. Dolayısıyla her katılımcıya tam olarak aynı sorular aynı sırayla sorulmayabilir. Bu da standart bir ölçüm aracının söz konusu olmadığı anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, araştırmacının öznel olması ya da katılımcılarla etkileşime girmesi, taraşı ve önyargılı olacağı anlamına gelmez. Nitel araştırmalarda da araştırmacılar verilerini önyargısız ve tarafsız bir şekilde toplamaya çalışırlar, ancak bu yaklaşıma göre toplumsal gerçeklik insanların etkileşimi sonucunda meydana geldiği için pozitivist yaklaşımda savunulduğu şekliyle saf bir nesnellik tam anlamıyla söz konusu olamaz. Bununla birlikte nitel araştırmalarda da araştırmacılar araştırma konusunu gerçeğe uygun şekilde yansıttıklarını, bulguların kendi kişisel özelliklerinden, tercihlerinden ya da eğilimlerinden değil, gözlemlenen durumdan kaynaklandığını göstermekle yükümlüdürler.


24. Soru

Nicel araştırmalarda kullanılan araştırma teknikleri nelerdir?

Cevap

• Deney • Yarı-deney • Yapılandırılmış (denetimli, sistematik) gözlem • Anket • Survey (tarama) • Yapılandırılmış görüşme


25. Soru

Nicelik nedir?

Cevap

Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, çokluk, miktar anlamına gelir.


26. Soru

Nicel ne demektir?

Cevap

Nicelikle ilgili olan anlamına gelir.


27. Soru

Nicel araştırma nedir?

Cevap

Toplumsal olgular arasındaki nedensellik ilişkilerini ortaya koyarak bu olgularla ilgili tahminlerde bulunmaya ve toplumsal dünyayı yöneten kanunları keşfetmeye çalışan araştırmalardır.


28. Soru

Pozitivist bilim anlayışı nedir?

Cevap

Pozitivist bilim anlayışına göre toplumsal olgular toplumsal, tarihsel ve kültürel bağlamdan büyük ölçüde bağımsızdırlar. Diğer bir deyişle toplumsal olgular, bireyin dışında kendilerine ait gerçekliği olan olgulardır. Pozitivist bilim anlayışına göre öz ve biçim aynıdır, bu nedenle olguların sadece görünen yönlerinin incelenmesi yeterlidir.


29. Soru

Nicel araştırma aşamaları nelerdir?

Cevap

Nicel araştırmalarda araştırmanın aşamalarından ilki araştırma konusunun belirlenmesidir. Daha sonra araştırma problemi oluşturulur ve araştırma hipotezi ya da hipotezleri kurulur. Takiben veri toplamak için kullanılacak teknikler belirlenir ve araştırmanın örneklemi seçilir. Seçilen veri toplama teknikleri ile örneklemden veri toplanır. Ardından toplanan veriler istatistiksel olarak çözümlenir ve araştırma hipotezleri sınanır. Son olarak bulgular yorumlanır ve araştırma raporu yazılır.


30. Soru

Nitelik nedir?

Cevap

Nitelik, bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran, bireyin, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan özellik, vasıf ya da durumu ifade eden kavramdır.


31. Soru

Nitel nedir?

Cevap

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, niteleyici anlamına gelir.


32. Soru

Nitel araştırma nedir?

Cevap

Nitel araştırmalar toplumsal olguları parçalarına ayırmadan, bütüncül olarak kavramaya ve bu olgu ve olayları gerçekleştikleri toplumsal ve kültürel bağlam içerisinde, yaşayanların gözünden derinlemesine bir şekilde anlamaya çalışan araştırmalardır.


33. Soru

Nitel araştırma yöntemi nedir?

Cevap

Nitel araştırma yöntemi kavramı insanların sosyal dünyayı nasıl anladığını, deneyimlediğini, yorumladığını ve ürettiğini anlamayı amaçlayan nitel araştırmalarda izlenen tutum ve stratejileri ifade eder.


34. Soru

Yorumlayıcı yaklaşım nedir?

Cevap

Toplumsal olguların birey ve grupların karşılıklı etkileşimi ile sürekli olarak inşa edilen, inşası sürekli devam eden olgular olduğunu kabul yaklaşımdır. Yorumlayıcı yaklaşım insanların anlamlı toplumsal eylemlerine odaklanır ve toplumsal olguların, insanların anlam dünyasında, birbirleri ile girdikleri karşılıklı etkileşim sürecinde inşa edildiğini varsayar.


35. Soru

Sosyal aktör ne demektir?

Cevap

Sosyal eylemde bulunan, bilinçleri ve diğer insan ve gruplarla kurdukları etkileşim aracılığıyla sosyal dünyayı inşa eden ve değiştiren birey ya da gruplar sosyal aktörler olarak adlandırılır. Nitel araştırmanın dayandığı yorumlayıcı yaklaşım içerisinde birey terimi yerine sosyal aktör ya da özne terimi tercih edilir.


36. Soru

Nitel araştırmaların amacı nedir?

Cevap

Nitel araştırmalar, ele alınan olgunun karmaşıklığını ve bütünlüğünü gösterme, sosyal aktörlerin eylemlerinin arkasındaki nedenleri anlama ve yorumlama amacını taşır.


37. Soru

Nicel yöntemin güçlü yönleri nelerdir?

Cevap

Genellenebilir olması, tekrar edilebilir olması, nesnelliğin nispeten mümkün olması, verilerin toplanma ve analizinin daha kısa sürede tamamlanması nicel yöntemin güçlü yönleridir.


38. Soru

Nicel yöntemin eleştirilen yönleri nelerdir?

Cevap

İnsan davranışını  sosyal ve kültürel bağlamdan soyutlaması,  insan yaşamını sayılara ve soyut formüllere indirgemesi, teori ve hipotezde yer verilmemiş olan değişkenlerin etkisini göz ardı etmesi, sosyal olgularda bireylerin etkileşimi sonucunda meydana gelen değişimleri görememesi, sayısal verilerin istatistiksel çözümlemesinin sonuçların yönlendirilmesine, yanlış ya da eksik yorumlamaya izin vermesi, ölçüm aracı standart olsa bile, konu seçiminde ve bulguların yorumlanmasında araştırmacının değer yargılarından arınması ve tamamen nesnel olması mümkün olmadığı halde nesnelliği bir şart olarak görmesi nicel yöntemin eleştirilen yönlerindendir.


39. Soru

Nitel yöntemin en güçlü yönleri nelerdir?

Cevap

İnsan davranışının ve sosyal yaşamdaki değişim sürecinin kendi bağlamı içinde ve bütüncül olarak anlaşılmasını sağlayacak zengin ve detaylı veriler sunması, insanların araştırma konusunu oluşturan durumu nasıl deneyimlediklerini bütün karmaşıklığı ile metne dökebilmesi, insanların karmaşık veya çelişkili düşünce ve tutumlarını incelemek ya da araştırma konusu üzerindeki etkisi ilk anda doğrudan görülemeyen toplumsal, ekonomik ve kültürel faktörlerin etkilerini fark etmesi nitel araştırmaların güçlü yönleridir.


40. Soru

Nitel yöntemin eleştirilen yönleri nelerdir?

Cevap

Fazla öznel ve göreceli olması nedeniyle sonuçların araştırmayı yürüten araştırmacıya bağlı olarak değişebilmesi, sosyal olay ve olguları açıklamada sosyal aktörlerin düşünsel süreçlerine ağırlık vererek resmin daha geniş hâlini, yani sosyal olguları etkileyen ama sosyal aktörlerin bilgileri dışında işleyen süreçleri göz ardı etmesi, veri toplama ve çözümleme süreçlerinin çok fazla emek ve zaman gerektirmesi, elde edilen verilerin araştırma evrenine genellenememesi, sadece araştırmanın örneklemi için geçerli olması nitel yöntemin eleştirilen yönleridir.


41. Soru

Nicel araştırmalarda kullanılan araştırma teknikleri nelerdir?

Cevap

Nicel araştırmalarda kullanılan araştırma teknikleri deney, yarı deney, yapılandırılmış (denetimli) gözlem, anket ve yapılandırılmış görüşme olarak sıralanabilir. Zaman zaman “tarama” olarak da adlandırılan survey de nicel araştırmalarda sıklıkla kullanılan bir araştırma desenidir.


42. Soru

Deney nedir?

Cevap

Değişkenler arasındaki ilişkilerin önceden belirlenen hipotezlerin sınanması amacıyla kontrollü bir ortamda incelenmesidir.


43. Soru

Bağımsız değişken nedir?

Cevap

Deneyde etkisi incelenecek olan değişkendir.


44. Soru

Bağımlı değişken nedir?

Cevap

Bağımsız değişkene tepki olarak değiştiği gözlenen, neden-sonuç ilişkisinde sonuç olan değişkendir.


45. Soru

Deney grubu nedir?

Cevap

Bağımsız değişkene tabi tutulacak olan grup ‘deney grubu’ olarak adlandırılır.


46. Soru

Kontrol grubu nedir?

Cevap

Bağımsız değişkene tabi tutulmayan gruptur.


47. Soru

Ön-test ve son-test nedir?

Cevap

Araştırmacılar bağımlı değişkeni ilk olarak herhangi bir müdahalede bulunmadan, bağımsız değişkenin etkisine maruz bırakmadan önce ölçerler; buna ‘öntest’ adı
verilir. Bağımlı değişkene müdahale edildikten sonra yapılan ölçüme ise ‘sontest’ adı verilir.


48. Soru

Yarı-deney nedir?

Cevap

Deneylerin laboratuvar ortamında yapılmadığı, dış faktörlerin tamamen kontrol edilmediği ama hipotez sınamayı amaçlayan, geçerliği değerlendirilen ve genelleme amacı taşıyan çalışmalar yarı deney (quasi-experimentation) ya da yarı deneysel çalışmalar olarak adlandırılmaktadır. Deneylerde söz konusu olan koşulların tamamı sağlanmasa da yarı-deneylerde de değişkenler arasındaki neden sonuç ilişkileri ortaya konmaya çalışılır.


49. Soru

Yapılandırılmış gözlem nedir?

Cevap

Araştırmacının gözlemini standartlaştırılmış veri toplama aracında (gözlem çizelgesi) belirtilmiş olan kural ve prosedürlere göre ve bunlarla sınırlandırılmış bir şekilde yaptığı gözlem türüdür. Denetimli gözlem ya da sistematik gözlem olarak da adlandırılır.


50. Soru

Anket nedir?

Cevap

Kısa sürede geniş bir örneklemden yüzeysel veriler elde etmek için kullanılan, önceden hazırlanmış soruların katılımcılara postayla ya da internet üzerinden gönderilmesi veya telefonla ya da yüz yüze sorulmasını içeren bir veri toplama tekniğidir.


51. Soru

Anket formu nedir?

Cevap

Anketlerde sorulacak soruların ve cevap kategorilerinin yazılı olduğu forma anket formu ya da soru kağıdı denir.


52. Soru

Anketlerde yer alan sorular içeriklerine göre nasıl gruplandırılmaktadır?

Cevap

İçeriklerine göre sorular olgusal sorular, davranış soruları, tutum ve görüş soruları ve bilgi soruları olarak dörde ayrılırlar.


53. Soru

Olgusal sorular nedir?

Cevap

Olgusal sorular yaş, cinsiyet, medeni hal, gelir gibi bireylerin kişisel ve sosyal özelliklerini öğrenmeye yönelik sorulardır.


54. Soru

Davranış soruları nedir?

Cevap

Davranış soruları bireylerin hangi davranışları, hangi sıklıkta ve ne şekilde gösterdiklerini öğrenmeye yönelik sorulardır.


55. Soru

Tutum ve görüş soruları nedir?

Cevap

Tutum ve görüş soruları bireylerin belirli konulardaki düşüncelerini, tutumlarını, inançlarını ve niyetlerini öğrenmeye yönelik sorulardır.


56. Soru

Bilgi sorusu nedir?

Cevap

Bilgi soruları bireylerin belirli konularda ne düzeyde bilgiye sahip olduğunu öğrenmeye yönelik sorulardır.


57. Soru

Anketlerde yer alan sorular amaçları açısından kaç gruba ayrılır?

Cevap

Amaçları açısından sorular eleme soruları, sondaj soruları ve sınama (kontrol) soruları olmak üzere üçe ayrılırlar.


58. Soru

Eleme sorusu nedir?

Cevap

Eleme soruları katılımcının görüşmeye devam etmek için gerekli niteliklere sahip olup olmadığının öğrenilmeye çalışıldığı sorulardır.


59. Soru

Sondaj sorusu nedir?

Cevap

Sondaj soruları, belirsiz bir yanıtın netleştirilmesi, eksik bir yanıtın tamamlanması veya konuyla ilgili bir yanıt elde etmek için sorulan, kişinin davranışlarının veya tutumlarının arkasındaki nedenleri ortaya çıkarmaya çalışan sorulardır.


60. Soru

Sınama sorusu nedir?

Cevap

Sınama (kontrol) soruları, daha önce verilen bir cevabın doğru olup olmadığını öğrenmeye yönelik sorulardır.


61. Soru

Anketlerde yer alan sorular biçim açısından kaç gruba ayrılır?

Cevap

Sorular kapalı uçlu ve açık uçlu sorular olmak üzere ikiye ayrılır.


62. Soru

Kapalı uçlu soru nedir?

Cevap

Kapalı uçlu sorular, katılımcıya alternatif cevapların sunulduğu ve içlerinden birini seçmesinin istendiği sorulardır.


63. Soru

Açık uçlu soru nedir?

Cevap

Yalnızca soru cümlesinden oluşan sorulardır.


64. Soru

Anket soruları nasıl olmalıdır?

Cevap

Anket formunda yer alan soru cümlelerinin mümkün olan en kısa şekilde, açık, net, basit bir dille yazılmış olması ve her bir sorunun sadece bir tek şeyi ölçmeye
çalışması gerekmektedir.


65. Soru

Pilot çalışma nedir?

Cevap

Anket formunun örneklemden çok daha küçük bir grup üzerinde, soruların anlaşılıp anlaşılmadığını, istenen özellikleri ölçüp ölçmediğini, anket formunda düzeltilmesi gereken hatalar olup olmadığını görmek için yapılan bir ön çalışmadır. Pilot çalışmada elde edilen veriler analize katılmaz. Bu çalışmanın amacı, ölçme aracını (anket formunu) kontrol etmek ve iyileştirmektir.


66. Soru

Anket uygulama yöntemleri nelerdir?

Cevap

Anketler anketörler tarafından yürütülebilir. Anketörler anket formundaki soruları katılımcılara yüz yüze sorabileceği gibi telefonla da sorabilirler. Bunun yanında, anketler katılımcıların anket formlarını kendi kendilerine dolduracakları şekilde de tasarlanabilir. Bu anketler de katılımcılara posta yoluyla ya da internet üzerinden ulaştırılabilir.


67. Soru

Survey (tarama) nedir?

Cevap

Sosyal bilim araştırmalarında en sık kullanılan araştırma desenlerinden biri olan surveyler, çeşitli ölçüm süreçlerini içinde barındıran çalışmalardır.
Bir araştırmanın survey niteliği kazanması için araştırma evrenini temsil edecek bir örnekleme sahip olması, verilerin standart bir veri toplama aracı (anket formu, gözlem çizelgesi ya da görüşme yönergesine) ile ve sistemli bir şekilde toplanması, verilerin istatistiksel olarak analiz edilmesi gerekir.


68. Soru

Yapılandırılmış görüşme nedir?

Cevap

Araştırmacının standart bir görüşme formunu izleyerek görüşmecilere önceden belirlenmiş soruları yüz yüze sorduğu görüşme türüdür.


69. Soru

Nitel araştırmalarda kullanılan araştırma teknikleri nelerdir?

Cevap

Derinlemesine görüşme, odak grup görüşmesi, yapılandırılmamış (denetimsiz) gözlem, yarı-yapılandırılmış gözlem, örnek olay incelemesi (vaka çalışması), doküman incelemesi, yaşam öyküsü, sözlü tarih ve gömülü teori (grounded theory) olarak sıralanabilir.


70. Soru

Odak grup görüşmesi nedir?

Cevap

Belirli kriterlere göre seçilerek önceden belirlenmiş bir konuyu tartışmak üzere bir araya gelmiş olan yaklaşık 6-12 kişilik bir grup insanla, nitel bir anlayışla yapılan görüşmeye odak grup görüşmesi denir.


71. Soru

Gözlem nedir?

Cevap

Çeşitli bağlamlarda gerçekleşen sözlü veya sözsüz eylemlerin sistematik bir şekilde izlenmesi ve incelenmesi yoluyla veri toplama tekniğidir.


72. Soru

Yapılandırılmamış (denetimsiz) gözlem nedir?

Cevap

Gözlem çizelgesi gibi standart bir veri toplama aracının kullanılmadığı gözlemdir. Yapılandırılmamış gözlemler daha çok keşfedici ve betimleyici araştırmalarda kullanılırlar.


73. Soru

Katılımsız gözlem nedir?

Cevap

Katılımsız gözlem, standart bir veri toplama aracının kullanılmadığı, ancak araştırmacının araştırmacı kimliğini koruduğu ve gözlem konusunu dışarıdan gözlemlediği gözlem tekniğidir. Katılımsız gözlemde araştırmacı gözlemlediği kültürün dışında kalarak tamamen gözlemci rolünü üstlenir.


74. Soru

Katılımcı gözlem nedir?

Cevap

Araştırmacının gözlemlediği topluluğa belirli bir ölçüde dahil olduğu, araştırma konusunu incelediği kültürün içine katılarak içeriden gözlemlediği gözlem türüdür.


75. Soru

Etnografya çalışması nedir?

Cevap

Belirli bir kültürü, o kültürün içinden bakarak tanımlamayı amaçlayan çalışmalardır.


76. Soru

Yarı-yapılandırılmış gözlem nedir?

Cevap

Genellikle bir veri toplama aracı kullanılan, yapılandırılmamış çalışmalarda elde edilen verilerin doğal ortamda sınanmasına yönelik gözlem türüdür.


77. Soru

Örnek olay incelemesi nedir?

Cevap

Vaka çalışması olarak da adlandırılan örnek olay incelemesi, bir sosyal olgunun kendi bağlamı içinde, çeşitli veri toplama teknikleriyle bilgi toplanarak ampirik olarak incelenmesidir.


78. Soru

Yaşam öyküsü görüşmesi nedir?

Cevap

Katılımcının yaşadığı hayatı, bu hayattan hatırında kalanları, hayatı hakkında diğer insanların bilmesini istediği şeyleri, bir görüşme esnasında ve mümkün olduğunca bütünüyle ve dürüst bir şekilde anlatmasıdır.


79. Soru

Sözlü tarih görüşmesi nedir?

Cevap

İnsanların yaşamları hakkında biyografik verilerin toplandığı bir tekniktir. Sözlü tarih görüşmelerinde görüşmeye konu olan kısım yaşamın tamamını kapsamaz, araştırma konusunu oluşturan olgunun tarihsel sınırları içinde kalır. 


80. Soru

Doküman incelemesi nedir?

Cevap

Doküman incelemesi, araştırma konusu hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin
çözümlenmesidir. Yazılı dokümanların incelenmesinde en sık kullanılan teknikler içerik analizi ve eleştirel söylem analizidir.


81. Soru

İçerik analizi nedir?

Cevap

İçerik analizi, incelenen dokümandaki ifadelerin belirli özelliklerini sistematik ve nicel bir yolla tanımlama, nitelendirme ve bu yolla metne ilişkin bazı çıkarsamalarda bulunma çabasıdır.


82. Soru

Eleştirel söylem analizi nedir?

Cevap

Metinde açıkça belirtilen anlamın içinde gizli olan veya ilk anda ima edilen anlamların ötesindeki anlamların ortaya çıkarılmaya çalışılmasıdır.


83. Soru

Gömülü teori nedir?

Cevap

Gömülü teori yöntemi, toplumsal araştırmaları önceden belirlenmiş teoriler üzerinde temellendirme baskısına karşı bir tepki olarak geliştirilmiş bir yöntemdir.
Teori geliştirmeye yönelik olan bu yöntemde veriler, nitel veri toplama teknikleriyle toplanırken bir yandan da çözümlemeler yapılarak elde edilen verilere uygun bir teorik açıklama getirilmeye çalışılır.


84. Soru

Nirengi nedir?

Cevap

Hem nicel hem nitel yöntemden faydalanma, yöntemsel çoğulculuk, nirengi ya da üçgenleme olarak adlandırılmaktadır.


1. Soru

Nitel araştırmalarda kullanılan araştırma teknikleri nelerdir?

Cevap

• Derinlemesine görüşme • Odak grup görüşmesi • Yapılandırılmamış (denetimsiz) gözlem • Katılımsız gözlem • Katılımcı gözlem • Yarı-yapılandırılmış gözlem • Örnek olay incelemesi (vaka çalışması) • Yaşam öyküsü görüşmesi • Sözlü tarih görüşmesi • Doküman incelemesi • İçerik analizi • Eleştirel söylem analizi • Gömülü teori

2. Soru

Nicel ve nitel gözlemi bir arada kullanmanın yolları nelerdir?

Cevap

• Nicel veriler nitel çalışmalarla elde edilmiş verilerin, nitel veriler de nicel çalışmalarla elde edilmiş verilerin doğruluğunun kontrol edilmesi amacıyla kullanılabilirler. Örneğin araştırmacı araştırmasını tamamladıktan sonra aynı konuda diğer yöntemle bir araştırma yapıp bulgularını karşılaştırabilir. • Nitel yöntem, daha sonra nicel yöntemle sınanmak üzere hipotez geliştirilmesi amacıyla kullanılabilir. Örneğin araştırmacı gömülü teori yöntemiyle yaptığı bir araştırma sonucunda ortaya bazı hipotezler koymuş olabilir, daha sonra bir nicel araştırma tasarlayarak ortaya koymuş olduğu bu hipotezleri sınayabilir. • Nicel yöntemle yapılmış çalışmalar, nitel yöntemle yapılacak çalışmalarda kimlerin incelenmesi gerektiğinin belirlenmesinde faydalı olabilir. Nicel yöntemle yapılan araştırmalar genellenebilir nitelikte olduğu için çoğunluğun durumunu yansıtırlar. Çoğunluğu oluşturanların çeşitli özellikleri nicel araştırmalarda belirlendikten sonra bu özelliklere sahip olmayan marjinal gruplar üzerinde nitel araştırmalar yapılabilir. • Nitel yöntem, nicel araştırmalar sonucunda birbirleriyle istatistiksel olarak ilişkili oldukları ortaya çıkan bazı değişkenlerin neden ilişkili olduğunu göstermek amacıyla kullanılabilir. Bunun için örneğin araştırmacı, nicel araştırmasının sonucunda ortaya koyduğu sonuçları anlamak amacına yönelik bir nitel araştırma tasarlayabilir. • Çalışılan sosyal grup hakkında daha bütüncül bir görüşe sahip olabilmek için nicel ve nitel yöntemler kullanılarak eş zamanlı iki araştırma yapılabilir. Araştırma konusunun genel özellikleri için nicel, özgül özellikleri için nitel yöntem kullanılabilir. Bu durumda da araştırmacı aynı konuya yönelik iki farklı araştırma tasarlayacak ve her iki araştırmayı da eş zamanlı olarak yürütmeye çalışacaktır.

3. Soru

Yöntemsel çoğulculuk nedir?

Cevap

Hem nicel, hem de nitel araştırma yönteminden faydalanma, yöntemsel çoğulculuk, nirengi ya da üçgenleme olarak adlandırılmaktadır. Ancak, araştırma yöntemlerinden birini benimseyip diğerinin araştırma tekniklerinden faydalanmak, yöntemsel çoğulculuğu sağlamaz. Araştırmacı, bir yöntemin sınırlılıklarını aşabilmek için diğer yöntemin tekniklerinden faydalanabilir ancak bu durum araştırmasının yöntemini değiştirmez.

4. Soru

Sosyal bilimlerde kullanılan araştırma yöntemleri nelerdir?

Cevap

Yöntem konusu, sosyal bilimlerdeki tartışmalı alanlardan biridir. Bununla birlikte, sosyal bilimlerde kullanılan araştırma yöntemlerinin temel olarak ikiye ayrıldığını söylemek mümkündür. Bunlar: • Sosyal bilimlerde doğa bilimlerinde kullanılan araştırma yönteminin kullanılması gerektiğini savunan, Pozitivist yaklaşıma dayanan, toplumsal olgular arasındaki nedensellik ilişkisini açıklamayı amaçlayan, hipotez sınamaya yönelik olan, toplumsal olguların bütünü hakkında bilgi elde etmek için bu olguyu parçalara ayırıp parçaları inceleyen, verileri sayısallaştırarak çözümleme ve bulgularını genelleme eğiliminde olan nicel araştırma yöntemi ve • Sosyal bilimlerin doğa bilimlerinde kullanılan yöntemden ayrı, kendine özgü bir yöntemi olması gerektiğini savunan, yorumlayıcı yaklaşıma dayanan, toplumsal olguları parçalarına ayırmadan, kendi bağlamları içerisinde bir bütün olarak anlamayı ve derinlemesine bir kavrayışa ulaşmayı amaçlayan, verileri sayısal göstergelere indirgemeyen, bulgularını genelleme eğilimi taşımayan nitel araştırma yöntemidir.

5. Soru

Sosyal bilimlerde kullanılan iki araştırma yöntemi arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Bu iki yöntem aşağıda belirtilen açılara göre farklılıklar gösterir. • Dayandıkları temel varsayımlar • Araştırma sürecinde araştırmacının rolü • Araştırma sürecinin esnekliği • Kullanılan veri toplama teknikleri • Kullanılan veri çözümleme teknikleri

6. Soru

Araştırmalarda uygun yöntemin seçilmesi nelere bağlıdır?

Cevap

• Araştırmanın amacına ve problemine, • Araştırmacının teorik bakış açısına, • Elde edilmek istenen bilgi düzeyine, • Ekonomik ve teknik olanaklar ile insan kaynaklarına, • Araştırmacının deneyim ve becerilerine bağlıdır.

7. Soru

Araştırma tasarımını nasıl tanımlarsınız?

Cevap

Araştırmanın amaçlarına nasıl ulaşılmasının planlandığını, hangi yöntem ve tekniklerin seçildiğini, bunların nasıl kullanılacağını gösteren, araştırmanın her aşamasının nasıl gerçekleştirileceği hakkında bilgi veren bir plandır.

8. Soru

Nicelik ile nicel kavramları arasındaki ilişki nedir?

Cevap

Nicelik, bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, çokluk, miktar anlamına; nicel ise nicelikle ilgili olan anlamına gelir.

9. Soru

Pozitivist bilim anlayışını nasıl tanımlarsınız?

Cevap

Pozitivist bilim anlayışına göre toplumsal olgular toplumsal, tarihsel ve kültürel bağlamdan büyük ölçüde bağımsızdırlar. Nasıl fiziksel gerçekler insanlardan bağımsız olarak var oluyorsa, sosyal gerçeklik de, bireylerin öznelliğinden ve bilincinden bağımsız olarak var olur. Diğer bir deyişle toplumsal olgular, bireyin dışında kendilerine ait gerçekliği olan olgulardır. Pozitivist bilim anlayışına göre öz ve biçim aynıdır, bu nedenle olguların sadece görünen yönlerinin incelenmesi yeterlidir. Toplumsal olgular kültüre ve zamana bağlı olarak değişmeyen, evrensel ve büyük ölçüde durağan olgulardır ve insanların öznelliğinin, anlam dünyalarının dışında, ‘dışarıda bir yerde’ keşfedilmeyi beklemektedirler. Pozitivizme göre nasıl fiziksel dünyayı yöneten bir takım kanunlar varsa (mesela yerçekimi kanunu), toplumsal düzeni yöneten bazı toplumsal kanunlar da vardır. Diğer bir deyişle nicel araştırmaların dayandığı pozitivist bilim anlayışına göre toplumsal dünya gözlemlenebilir ve ölçülebilir olgulardan oluşmuştur. Kavramlar ölçülebilir değişkenlere indirgenebilir, değişkenler belirlenip sınırlandırılabilir ve değişkenler arasındaki ilişkiler ölçülebilir. Yine pozitivizme göre sosyal bilimin amacı da toplumsal olguların incelenmesi yoluyla bu kanunları ortaya koymaktır.

10. Soru

Nicel araştırmaları, pozitivist bilim anlayışına göre nasıl tanımlarsınız?

Cevap

Nicel araştırmalar bu anlayış doğrultusunda toplumsal olgular arasındaki nedensellik ilişkilerini ortaya koyarak bu olgularla ilgili tahminlerde bulunmaya ve toplumsal dünyayı yöneten kanunları keşfetmeye çalışan araştırmalardır.

11. Soru

Nicel araştırmanın aşamaları nelerdir?

Cevap

Nicel araştırmalarda araştırmanın aşamalarından ilki araştırma konusunun belirlenmesidir. Daha sonra araştırma problemi oluşturulur ve araştırma hipotezi ya da hipotezleri kurulur. Takiben veri toplamak için kullanılacak teknikler belirlenir ve araştırmanın örneklemi seçilir. Seçilen veri toplama teknikleri ile örneklemden veri toplanır. Ardından toplanan veriler istatistiksel olarak çözümlenir ve araştırma hipotezleri sınanır. Son olarak bulgular yorumlanır ve araştırma raporu yazılır.

12. Soru

Nicel araştırma yöntemi nasıl uygulanır?

Cevap

Nicel araştırmalar bütünün parçaların toplamından ibaret olduğu, daha farklı ya da daha fazla bir şey ifade etmediği varsayımına dayanırlar. Bu nedenle de bu araştırmalarda toplumsal olgu ve olayları açıklamak için olgu ve olaylar parçalarına ayrılır, bu parçalardan elde edilen bilgi bütüne genellenir. Diğer bir deyişle nicel araştırmalarda tümdengelim ilkesi geçerlidir. Araştırma sürecinde önce veri toplayıp sonra bu verilerin gösterdiği özelliklere bakarak genel ilkelere ulaşılmaz. Önce değişkenler arasında belirli ilişkilerin olduğuna dair hipotezler kurulur ve gerçeğe, bu hipotezlerin sınanması yoluyla ulaşılmaya çalışılır. Bu amaçla araştırmada önce araştırma hipotezleri kurulur. Teorilerin sınanması için teorik önermelerin sınanabilir hipotezler halinde ifade edilmesi gerekir. Hipotezlerin kurulabilmesi için önce toplumsal olguları ifade eden kavramlar kesin olarak birbirinden ayrılabilir ve ölçülebilir nitelikte olan değişkenlere indirgenir; araştırmacı araştırma konusunu oluşturan toplumsal olguyu ölçülebilir olan ve diğer benzer durumlar için de geçerli olduğunu düşündüğü genel kategorilere böler. Daha sonra bu değişkenler arasındaki muhtemel ilişkilere dair hipotezler kurulur ve istatistiksel yollarla bu ilişkilerin varlığı, yönü ve şiddeti ölçülerek bu hipotezler sınanır. Diğer bir deyişle nicel araştırmalar gözlemlenebilir verilerle sınanabilecek, doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanabilecek bir hipotez kurmakla başlar. Araştırma hipotezlerinin sınanması, doğrulanması ya da çürütülmesi yoluyla teori de sınanmış olur.

13. Soru

Nicel araştırmaların amacı nedir?

Cevap

Nicel araştırmaların amacı hipotezleri sınama yoluyla sosyal olgular arasındaki nedensellik ilişkilerini açıklamak, bulgularını genellemek, böylece sosyal yaşamı düzenleyen kültürden ve zamandan bağımsız toplumsal kanunları ortaya koymak ve toplumsal olgu ve olaylar hakkında tahminlerde bulunmayı mümkün kılmaktır.

14. Soru

Nicel araştırmalarda çevresel koşullar nasıl yönetilir?

Cevap

Nicel araştırmalarda değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri etkileyebilecek çevresel koşullar kontrol altında tutulur ve toplumsal olgular mümkün olduğunca kontrollü bir ortamda incelenir. Böylece hipotezde yer almayan değişkenlerin incelenen olgu veya olayı etkileme olasılığı azaltılmış olur. Sosyal bilimlerde yapılan deneysel ve yarı-deneysel çalışmalar dış koşulları kontrol altında tutuma çabasını yansıtan tipik örneklerdir. Dış koşulları kontrol altında tutma çabası, toplumsal olguların kavranma biçimiyle ilgilidir, çünkü toplumsal olgular durağan ve evrensel olgular ise, o halde iki toplumsal olgu arasındaki nedensellik ilişkisi, sonuçları etkileyecek dış koşullar kontrol altında tutulduğunda her zaman aynı şekilde gözlemlenebilir.

15. Soru

Nicel araştırmalarda güvenirlik nasıl sağlanır?

Cevap

Nicel araştırmalar toplumsal olguları toplumsal, tarihsel ve kültürel bağlamdan bağımsız, nispeten evrensel olgular olarak gören bir anlayışa dayandığı için araştırmalarda elde edilen bulguların aynı konuda yapılacak başka araştırmalarda da elde edilmesi beklenir. Bu yüzden ‘güvenirlik’, nicel araştırmalarda son derece önemlidir. Güvenirlik, bir ölçme aracının ayrı ayrı ölçümlerde benzer, kararlı sonuçlar elde etme yeteneği ya da araştırma tekrarlandığında benzer bulguların elde edilme derecesidir. Sosyal olgu ve olaylara ilişkin değişkenlerin ölçümünde ancak geçerliği ve güvenirliği sınanmış ölçüm araçları kullanılır. Yüksek güvenirlik düzeyi elde etmek için ölçüm aracının, ölçüm sonuçlarını zamandan ve çevresel koşullardan etkilenmemesini sağlayacak şekilde tasarlanması ve tekrarlanan ölçümlerde aynı sonucu vermesi gerekir. Nicel araştırmalarda bulgular, aynı konuda yapılan başka araştırmalar tarafından tekrarlandığı takdirde doğru kabul edilir. Bunun nedeni, araştırmanın ortaya koymaya çalıştığı toplumsal kanunların evrensel olarak, bütün kültürlerde ve bütün toplumsal ve tarihsel bağlamlarda geçerli olması gerektiği anlayışıdır. Güvenirliği yükseltmek, araştırmanın tekrar edilebilirliğini sağlayabilmek amacıyla nicel araştırmalarda araştırma başladıktan sonra araştırma sürecinde, kullanılan tekniklerde, veri toplama araçlarında hiçbir değişiklik yapılmaz. Başka bir deyişle araştırma süreci son derece katı bir şekilde yapılandırılır. Zaten araştırma hipotezle başladığı için nicel araştırmalarda araştırmacı ne aradığını kesin olarak bilir. Araştırma süreci araştırmanın başında en ince ayrıntısına kadar belirlenir ve veri toplama aşamasından itibaren araştırma probleminde ve veri toplama tekniğinde değişiklik yapılmaz. Araştırmacının araştırmanın amacı ya da bulgular hakkındaki düşünceleri nedeniyle araştırma sürecinde değişiklik yapması söz konusu olamaz.

16. Soru

Nicel araştırmalarda araştırmacının rolü nasıl tanımlanır?

Cevap

Nicel araştırmalarda araştırmacı toplumsal olguları dışarıdan, tarafsız ve nesnel bir şekilde inceler, araştırma konusunun dışında kalmaya çaba gösterir. Araştırmacının rolü, standartlaştırılmış ölçüm araçlarını kullanarak sayısal olarak ifade edilebilecek verileri toplamak ve bu verileri istatistiksel olarak çözümleyerek sonuçları açıklamakla sınırlıdır. Bu nedenle araştırmaya katılan kişilerle etkileşime girmez, empati kurmaz, onları dışarıdan, nesnel araştırmacı kimliğini koruyarak gözlemler. Öznelliğinden sıyrılarak araştırma konusunu bilimsel yöntemin önceden belirlenmiş ilkeleri, süreçleri ve sınırları içinde nesnel olarak ölçmek ve açıklamakla yetinir.

17. Soru

Nicel araştırmalarda verilerin işlenmesi nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Nicel araştırmalarda veriler sayısal olarak işlenir, istatistiksel yollarla analiz edilir ve istatistiksel terimlerle ifade edilir. Toplumla ilgili nüfus yoğunluğu, doğum oranları ya da bireylerin gelir düzeyleri gibi bazı veriler kendiliğinden sayısal niteliktedir. Bunun yanında, özü itibariyle sayısal olmayan bilgiler de sayısal olarak ifade edilebilirler, örneğin insanların küresel ısınmayla ilgili düşünceleri ya da tüketim davranışları, ilgili sorulara verdikleri yanıtların sayılmasıyla sayısal olarak ifade edilebilir. Nicel araştırmalarda bulgular değişkenler arasındaki istatistiksel olarak anlamlı olan ilişkilerin varlığının, yönünün ve şiddetinin ortaya konması ve açıklanması yoluyla sunulur. Bu yüzden nicel araştırma raporlarında istatistiksel göstergeler, tablolar, grafikler sıklıkla kullanılır.

18. Soru

Nitelik ile nitel kavramları arasındaki ilişki nedir?

Cevap

Nitelik, bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran, bireyin, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan özellik, vasıf ya da durumu ifade eden bir kavramdır. Nitel ise nitelik bakımından, nitelikle ilgili, niteleyici anlamına gelir.

19. Soru

Nitel araştırmaların dayandığı yorumlayıcı anlayışı nasıl tanımlarsınız?

Cevap

Nitel araştırmaların dayandığı yorumlayıcı yaklaşımın toplumsal gerçeklik anlayışı, pozitivizminkinden oldukça farklıdır. Pozitivizme göre toplumsal olgular bireylerin öznelliğinden bağımsız, bireylerin dışında, üzerinde ve ötesinde, dışarıda var olan ve keşfedilmeyi bekleyen olgulardır. Yorumlayıcı yaklaşıma göre ise toplumsal olgular birey ve grupların karşılıklı etkileşimi ile sürekli olarak inşa edilen, inşası sürekli devam eden olgulardır. Yorumlayıcı yaklaşım insanların anlamlı toplumsal eylemlerine odaklanır ve toplumsal olguların, insanların anlam dünyasında, birbirleri ile girdikleri karşılıklı etkileşim sürecinde inşa edildiğini varsayar. Pozitivizmden farklı olarak yorumlayıcı yaklaşıma göre öz ve biçim aynı olmayabilir, sosyal bilimlerin amacı biçimden ziyade ilk bakışta görülmese de bireylerin anlam dünyaları tarafından inşa edilen özü ortaya koymaktır. Bu nedenle nitel araştırmalarda ‘neden’ ve ‘nasıl’ sorularına yanıt aranır.

20. Soru

Yorumlayıcı yaklaşımı nasıl tanımlarsınız?

Cevap

Yorumlayıcı yaklaşıma göre insanlar fiziksel ve toplumsal olguları birbirlerinden farklı şekillerde deneyimler, tanımlar ve anlamlandırırlar. Bu nedenle toplumsal olgular bütün toplumsal ve kültürel bağlamlarda evrensel olarak geçerli olabilecek sabit olgular değildirler. Toplumsal olgular etkileşim içindeki toplumsal aktörlerin (bireylerin) amaçlı eylemleri ile yaratılan, değişken, karmaşık ve belirsiz olgulardır, bu nedenle genellenemez ve tahmin edilemezler. Bu yüzden de olgular arasında sabit nedensellik ilişkileri kurulamaz. Bu yüzden nitel araştırmalar olgular arasında nedensellik ilişkisi kurmayı amaçlamazlar. Bunun yerine insanların bakış açılarını ve sosyal gerçekliği nasıl inşa ettiklerini anlamaya, sosyal olguları derinlemesine ve ayrıntılı bir şekilde betimlemeye ve sosyal olgu ve olayları ve bunlar arasındaki karmaşık ilişkileri kendi bağlamı içinde yorumlamaya çalışırlar. Nitel araştırmalarda araştırma konuları nicel araştırmalar gibi toplumsal olguların ölçülebilir nitelikteki özellikleri değil, toplumsal aktörlerin anlamlı toplumsal eylemleridir. Bu nedenle nitel yöntemle yürütülen araştırmalar, sosyal aktörlerin algılarını ve bakış açılarını anlamaya ve sosyal gerçekliği, bu bakış açısına göre ve inşa edildiği sosyal bağlam içinde, yani ‘içeriden bakarak’ yorumlamaya çalışırlar.

21. Soru

Yorumlayıcı yaklaşım ile inceleme nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Yorumlayıcı yaklaşıma göre bütün, parçaların toplamından ibaret değildir, daha fazlasını ifade eder. Bu yüzden nitel araştırmalar toplumsal olgular ve olaylar hakkında bilgi elde etmek için bu olgu ve olayları parçalarına bölerek değil, kendi bütünlükleri içinde anlamayı amaçlarlar. Dolayısıyla toplumsal olguları ifade eden kavramları ölçülebilir değişkenlere indirgemezler, çünkü yorumlayıcı yaklaşıma göre toplumsal olgu ve olaylar arasındaki ilişkiler kesin çizgilerle davranışlara ve ölçülebilir değişkenlere indirgenemeyecek kadar karmaşıktır. Araştırma problemini oluşturan değişkenler birbirinden ve birbirlerinden kesin sınırlarla ayrıştırılamayacak kadar iç içe geçmiş durumdadırlar, birbirilerinden ayrı ayrı ele alındıklarında bütüne dair bir anlayış sağlayamazlar. Bu nedenle nitel araştırmada parçalara değil bütüne; yani değişkenlere değil, her biri kendine özgü olan olay ya da olgulara odaklanılır ve toplumsal olgular, olaylar ve eylemler tümevarımsal bir yaklaşımla incelenir.

22. Soru

Yorumlayıcı yaklaşıma göre araştırması nasıl çalışır?

Cevap

Yorumlayıcı yaklaşıma göre toplumsal olguların, içinde inşa edildikleri, ait oldukları toplumsal ve kültürel bağlam içinde anlaşılması gerekir. Bu nedenle nitel araştırmalarda araştırmacılar inceledikleri toplumsal olgu veya olaylarla ilgili kişilerle kendi doğal ortamlarında doğrudan yüz yüze görüşür, onlarla etkileşime girer ve empati kurarlar. Araştırmacı, incelediği toplumsal olguyu örneklemdeki kişilerin gözünden görmeye çalışır; bu nedenle bazı durumlarda bu kişilerin yaşadıkları deneyimleri kendisi de yaşar ve kazandığı deneyimleri ve bakış açısını, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması sürecinde de kullanır. Bu açıdan nitel araştırmalarda araştırmacının kendisi de bir veri toplama aracıdır. Sosyal olguların içinde var oldukları ortama göre biçimlendikleri ve kendi bağlamları içerisinde anlaşılmaları gerektiği varsayımına dayandığı için nitel araştırmalarda incelenen sürece müdahale edilmez, çevresel koşullar kontrol altında tutulmaya çalışılmaz; toplumsal olgular kendi doğal ortamlarında ve kendi doğal akışı içinde incelenir.

23. Soru

Nitel araştırmalarda araştırmacılar nasıl davranırlar?

Cevap

Nitel araştırmalarda araştırmacının kendisi veri toplama aracıdır, elde etmek istediği bilgiler, araştırmacıyla örneklemdeki bireyler arasındaki etkileşim süreci içinde toplanır. Araştırmacı ve katılımcı arasındaki bu etkileşim, nicel araştırmalarda olduğundan daha yakın ve kişiseldir. Nitel araştırmalarda ağırlıklı olarak açık uçlu sorular sorulur. Sorular açık uçlu olduğu için katılımcılar detaylı, özenli, uzun cevaplar verebilirler. Araştırmacılar, katılımcının verdiği cevaplara göre sorularını çeşitlendirip ayrıntılandırabilir, verilen cevaplara yönelik yeni sorular sorabilirler. Dolayısıyla her katılımcıya tam olarak aynı sorular aynı sırayla sorulmayabilir. Bu da standart bir ölçüm aracının söz konusu olmadığı anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, araştırmacının öznel olması ya da katılımcılarla etkileşime girmesi, taraşı ve önyargılı olacağı anlamına gelmez. Nitel araştırmalarda da araştırmacılar verilerini önyargısız ve tarafsız bir şekilde toplamaya çalışırlar, ancak bu yaklaşıma göre toplumsal gerçeklik insanların etkileşimi sonucunda meydana geldiği için pozitivist yaklaşımda savunulduğu şekliyle saf bir nesnellik tam anlamıyla söz konusu olamaz. Bununla birlikte nitel araştırmalarda da araştırmacılar araştırma konusunu gerçeğe uygun şekilde yansıttıklarını, bulguların kendi kişisel özelliklerinden, tercihlerinden ya da eğilimlerinden değil, gözlemlenen durumdan kaynaklandığını göstermekle yükümlüdürler.

24. Soru

Nicel araştırmalarda kullanılan araştırma teknikleri nelerdir?

Cevap

• Deney • Yarı-deney • Yapılandırılmış (denetimli, sistematik) gözlem • Anket • Survey (tarama) • Yapılandırılmış görüşme

25. Soru

Nicelik nedir?

Cevap

Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, çokluk, miktar anlamına gelir.

26. Soru

Nicel ne demektir?

Cevap

Nicelikle ilgili olan anlamına gelir.

27. Soru

Nicel araştırma nedir?

Cevap

Toplumsal olgular arasındaki nedensellik ilişkilerini ortaya koyarak bu olgularla ilgili tahminlerde bulunmaya ve toplumsal dünyayı yöneten kanunları keşfetmeye çalışan araştırmalardır.

28. Soru

Pozitivist bilim anlayışı nedir?

Cevap

Pozitivist bilim anlayışına göre toplumsal olgular toplumsal, tarihsel ve kültürel bağlamdan büyük ölçüde bağımsızdırlar. Diğer bir deyişle toplumsal olgular, bireyin dışında kendilerine ait gerçekliği olan olgulardır. Pozitivist bilim anlayışına göre öz ve biçim aynıdır, bu nedenle olguların sadece görünen yönlerinin incelenmesi yeterlidir.

29. Soru

Nicel araştırma aşamaları nelerdir?

Cevap

Nicel araştırmalarda araştırmanın aşamalarından ilki araştırma konusunun belirlenmesidir. Daha sonra araştırma problemi oluşturulur ve araştırma hipotezi ya da hipotezleri kurulur. Takiben veri toplamak için kullanılacak teknikler belirlenir ve araştırmanın örneklemi seçilir. Seçilen veri toplama teknikleri ile örneklemden veri toplanır. Ardından toplanan veriler istatistiksel olarak çözümlenir ve araştırma hipotezleri sınanır. Son olarak bulgular yorumlanır ve araştırma raporu yazılır.

30. Soru

Nitelik nedir?

Cevap

Nitelik, bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran, bireyin, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan özellik, vasıf ya da durumu ifade eden kavramdır.

31. Soru

Nitel nedir?

Cevap

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, niteleyici anlamına gelir.

32. Soru

Nitel araştırma nedir?

Cevap

Nitel araştırmalar toplumsal olguları parçalarına ayırmadan, bütüncül olarak kavramaya ve bu olgu ve olayları gerçekleştikleri toplumsal ve kültürel bağlam içerisinde, yaşayanların gözünden derinlemesine bir şekilde anlamaya çalışan araştırmalardır.

33. Soru

Nitel araştırma yöntemi nedir?

Cevap

Nitel araştırma yöntemi kavramı insanların sosyal dünyayı nasıl anladığını, deneyimlediğini, yorumladığını ve ürettiğini anlamayı amaçlayan nitel araştırmalarda izlenen tutum ve stratejileri ifade eder.

34. Soru

Yorumlayıcı yaklaşım nedir?

Cevap

Toplumsal olguların birey ve grupların karşılıklı etkileşimi ile sürekli olarak inşa edilen, inşası sürekli devam eden olgular olduğunu kabul yaklaşımdır. Yorumlayıcı yaklaşım insanların anlamlı toplumsal eylemlerine odaklanır ve toplumsal olguların, insanların anlam dünyasında, birbirleri ile girdikleri karşılıklı etkileşim sürecinde inşa edildiğini varsayar.

35. Soru

Sosyal aktör ne demektir?

Cevap

Sosyal eylemde bulunan, bilinçleri ve diğer insan ve gruplarla kurdukları etkileşim aracılığıyla sosyal dünyayı inşa eden ve değiştiren birey ya da gruplar sosyal aktörler olarak adlandırılır. Nitel araştırmanın dayandığı yorumlayıcı yaklaşım içerisinde birey terimi yerine sosyal aktör ya da özne terimi tercih edilir.

36. Soru

Nitel araştırmaların amacı nedir?

Cevap

Nitel araştırmalar, ele alınan olgunun karmaşıklığını ve bütünlüğünü gösterme, sosyal aktörlerin eylemlerinin arkasındaki nedenleri anlama ve yorumlama amacını taşır.

37. Soru

Nicel yöntemin güçlü yönleri nelerdir?

Cevap

Genellenebilir olması, tekrar edilebilir olması, nesnelliğin nispeten mümkün olması, verilerin toplanma ve analizinin daha kısa sürede tamamlanması nicel yöntemin güçlü yönleridir.

38. Soru

Nicel yöntemin eleştirilen yönleri nelerdir?

Cevap

İnsan davranışını  sosyal ve kültürel bağlamdan soyutlaması,  insan yaşamını sayılara ve soyut formüllere indirgemesi, teori ve hipotezde yer verilmemiş olan değişkenlerin etkisini göz ardı etmesi, sosyal olgularda bireylerin etkileşimi sonucunda meydana gelen değişimleri görememesi, sayısal verilerin istatistiksel çözümlemesinin sonuçların yönlendirilmesine, yanlış ya da eksik yorumlamaya izin vermesi, ölçüm aracı standart olsa bile, konu seçiminde ve bulguların yorumlanmasında araştırmacının değer yargılarından arınması ve tamamen nesnel olması mümkün olmadığı halde nesnelliği bir şart olarak görmesi nicel yöntemin eleştirilen yönlerindendir.

39. Soru

Nitel yöntemin en güçlü yönleri nelerdir?

Cevap

İnsan davranışının ve sosyal yaşamdaki değişim sürecinin kendi bağlamı içinde ve bütüncül olarak anlaşılmasını sağlayacak zengin ve detaylı veriler sunması, insanların araştırma konusunu oluşturan durumu nasıl deneyimlediklerini bütün karmaşıklığı ile metne dökebilmesi, insanların karmaşık veya çelişkili düşünce ve tutumlarını incelemek ya da araştırma konusu üzerindeki etkisi ilk anda doğrudan görülemeyen toplumsal, ekonomik ve kültürel faktörlerin etkilerini fark etmesi nitel araştırmaların güçlü yönleridir.

40. Soru

Nitel yöntemin eleştirilen yönleri nelerdir?

Cevap

Fazla öznel ve göreceli olması nedeniyle sonuçların araştırmayı yürüten araştırmacıya bağlı olarak değişebilmesi, sosyal olay ve olguları açıklamada sosyal aktörlerin düşünsel süreçlerine ağırlık vererek resmin daha geniş hâlini, yani sosyal olguları etkileyen ama sosyal aktörlerin bilgileri dışında işleyen süreçleri göz ardı etmesi, veri toplama ve çözümleme süreçlerinin çok fazla emek ve zaman gerektirmesi, elde edilen verilerin araştırma evrenine genellenememesi, sadece araştırmanın örneklemi için geçerli olması nitel yöntemin eleştirilen yönleridir.

41. Soru

Nicel araştırmalarda kullanılan araştırma teknikleri nelerdir?

Cevap

Nicel araştırmalarda kullanılan araştırma teknikleri deney, yarı deney, yapılandırılmış (denetimli) gözlem, anket ve yapılandırılmış görüşme olarak sıralanabilir. Zaman zaman “tarama” olarak da adlandırılan survey de nicel araştırmalarda sıklıkla kullanılan bir araştırma desenidir.

42. Soru

Deney nedir?

Cevap

Değişkenler arasındaki ilişkilerin önceden belirlenen hipotezlerin sınanması amacıyla kontrollü bir ortamda incelenmesidir.

43. Soru

Bağımsız değişken nedir?

Cevap

Deneyde etkisi incelenecek olan değişkendir.

44. Soru

Bağımlı değişken nedir?

Cevap

Bağımsız değişkene tepki olarak değiştiği gözlenen, neden-sonuç ilişkisinde sonuç olan değişkendir.

45. Soru

Deney grubu nedir?

Cevap

Bağımsız değişkene tabi tutulacak olan grup ‘deney grubu’ olarak adlandırılır.

46. Soru

Kontrol grubu nedir?

Cevap

Bağımsız değişkene tabi tutulmayan gruptur.

47. Soru

Ön-test ve son-test nedir?

Cevap

Araştırmacılar bağımlı değişkeni ilk olarak herhangi bir müdahalede bulunmadan, bağımsız değişkenin etkisine maruz bırakmadan önce ölçerler; buna ‘öntest’ adı
verilir. Bağımlı değişkene müdahale edildikten sonra yapılan ölçüme ise ‘sontest’ adı verilir.

48. Soru

Yarı-deney nedir?

Cevap

Deneylerin laboratuvar ortamında yapılmadığı, dış faktörlerin tamamen kontrol edilmediği ama hipotez sınamayı amaçlayan, geçerliği değerlendirilen ve genelleme amacı taşıyan çalışmalar yarı deney (quasi-experimentation) ya da yarı deneysel çalışmalar olarak adlandırılmaktadır. Deneylerde söz konusu olan koşulların tamamı sağlanmasa da yarı-deneylerde de değişkenler arasındaki neden sonuç ilişkileri ortaya konmaya çalışılır.

49. Soru

Yapılandırılmış gözlem nedir?

Cevap

Araştırmacının gözlemini standartlaştırılmış veri toplama aracında (gözlem çizelgesi) belirtilmiş olan kural ve prosedürlere göre ve bunlarla sınırlandırılmış bir şekilde yaptığı gözlem türüdür. Denetimli gözlem ya da sistematik gözlem olarak da adlandırılır.

50. Soru

Anket nedir?

Cevap

Kısa sürede geniş bir örneklemden yüzeysel veriler elde etmek için kullanılan, önceden hazırlanmış soruların katılımcılara postayla ya da internet üzerinden gönderilmesi veya telefonla ya da yüz yüze sorulmasını içeren bir veri toplama tekniğidir.

51. Soru

Anket formu nedir?

Cevap

Anketlerde sorulacak soruların ve cevap kategorilerinin yazılı olduğu forma anket formu ya da soru kağıdı denir.

52. Soru

Anketlerde yer alan sorular içeriklerine göre nasıl gruplandırılmaktadır?

Cevap

İçeriklerine göre sorular olgusal sorular, davranış soruları, tutum ve görüş soruları ve bilgi soruları olarak dörde ayrılırlar.

53. Soru

Olgusal sorular nedir?

Cevap

Olgusal sorular yaş, cinsiyet, medeni hal, gelir gibi bireylerin kişisel ve sosyal özelliklerini öğrenmeye yönelik sorulardır.

54. Soru

Davranış soruları nedir?

Cevap

Davranış soruları bireylerin hangi davranışları, hangi sıklıkta ve ne şekilde gösterdiklerini öğrenmeye yönelik sorulardır.

55. Soru

Tutum ve görüş soruları nedir?

Cevap

Tutum ve görüş soruları bireylerin belirli konulardaki düşüncelerini, tutumlarını, inançlarını ve niyetlerini öğrenmeye yönelik sorulardır.

56. Soru

Bilgi sorusu nedir?

Cevap

Bilgi soruları bireylerin belirli konularda ne düzeyde bilgiye sahip olduğunu öğrenmeye yönelik sorulardır.

57. Soru

Anketlerde yer alan sorular amaçları açısından kaç gruba ayrılır?

Cevap

Amaçları açısından sorular eleme soruları, sondaj soruları ve sınama (kontrol) soruları olmak üzere üçe ayrılırlar.

58. Soru

Eleme sorusu nedir?

Cevap

Eleme soruları katılımcının görüşmeye devam etmek için gerekli niteliklere sahip olup olmadığının öğrenilmeye çalışıldığı sorulardır.

59. Soru

Sondaj sorusu nedir?

Cevap

Sondaj soruları, belirsiz bir yanıtın netleştirilmesi, eksik bir yanıtın tamamlanması veya konuyla ilgili bir yanıt elde etmek için sorulan, kişinin davranışlarının veya tutumlarının arkasındaki nedenleri ortaya çıkarmaya çalışan sorulardır.

60. Soru

Sınama sorusu nedir?

Cevap

Sınama (kontrol) soruları, daha önce verilen bir cevabın doğru olup olmadığını öğrenmeye yönelik sorulardır.

61. Soru

Anketlerde yer alan sorular biçim açısından kaç gruba ayrılır?

Cevap

Sorular kapalı uçlu ve açık uçlu sorular olmak üzere ikiye ayrılır.

62. Soru

Kapalı uçlu soru nedir?

Cevap

Kapalı uçlu sorular, katılımcıya alternatif cevapların sunulduğu ve içlerinden birini seçmesinin istendiği sorulardır.

63. Soru

Açık uçlu soru nedir?

Cevap

Yalnızca soru cümlesinden oluşan sorulardır.

64. Soru

Anket soruları nasıl olmalıdır?

Cevap

Anket formunda yer alan soru cümlelerinin mümkün olan en kısa şekilde, açık, net, basit bir dille yazılmış olması ve her bir sorunun sadece bir tek şeyi ölçmeye
çalışması gerekmektedir.

65. Soru

Pilot çalışma nedir?

Cevap

Anket formunun örneklemden çok daha küçük bir grup üzerinde, soruların anlaşılıp anlaşılmadığını, istenen özellikleri ölçüp ölçmediğini, anket formunda düzeltilmesi gereken hatalar olup olmadığını görmek için yapılan bir ön çalışmadır. Pilot çalışmada elde edilen veriler analize katılmaz. Bu çalışmanın amacı, ölçme aracını (anket formunu) kontrol etmek ve iyileştirmektir.

66. Soru

Anket uygulama yöntemleri nelerdir?

Cevap

Anketler anketörler tarafından yürütülebilir. Anketörler anket formundaki soruları katılımcılara yüz yüze sorabileceği gibi telefonla da sorabilirler. Bunun yanında, anketler katılımcıların anket formlarını kendi kendilerine dolduracakları şekilde de tasarlanabilir. Bu anketler de katılımcılara posta yoluyla ya da internet üzerinden ulaştırılabilir.

67. Soru

Survey (tarama) nedir?

Cevap

Sosyal bilim araştırmalarında en sık kullanılan araştırma desenlerinden biri olan surveyler, çeşitli ölçüm süreçlerini içinde barındıran çalışmalardır.
Bir araştırmanın survey niteliği kazanması için araştırma evrenini temsil edecek bir örnekleme sahip olması, verilerin standart bir veri toplama aracı (anket formu, gözlem çizelgesi ya da görüşme yönergesine) ile ve sistemli bir şekilde toplanması, verilerin istatistiksel olarak analiz edilmesi gerekir.

68. Soru

Yapılandırılmış görüşme nedir?

Cevap

Araştırmacının standart bir görüşme formunu izleyerek görüşmecilere önceden belirlenmiş soruları yüz yüze sorduğu görüşme türüdür.

69. Soru

Nitel araştırmalarda kullanılan araştırma teknikleri nelerdir?

Cevap

Derinlemesine görüşme, odak grup görüşmesi, yapılandırılmamış (denetimsiz) gözlem, yarı-yapılandırılmış gözlem, örnek olay incelemesi (vaka çalışması), doküman incelemesi, yaşam öyküsü, sözlü tarih ve gömülü teori (grounded theory) olarak sıralanabilir.

70. Soru

Odak grup görüşmesi nedir?

Cevap

Belirli kriterlere göre seçilerek önceden belirlenmiş bir konuyu tartışmak üzere bir araya gelmiş olan yaklaşık 6-12 kişilik bir grup insanla, nitel bir anlayışla yapılan görüşmeye odak grup görüşmesi denir.

71. Soru

Gözlem nedir?

Cevap

Çeşitli bağlamlarda gerçekleşen sözlü veya sözsüz eylemlerin sistematik bir şekilde izlenmesi ve incelenmesi yoluyla veri toplama tekniğidir.

72. Soru

Yapılandırılmamış (denetimsiz) gözlem nedir?

Cevap

Gözlem çizelgesi gibi standart bir veri toplama aracının kullanılmadığı gözlemdir. Yapılandırılmamış gözlemler daha çok keşfedici ve betimleyici araştırmalarda kullanılırlar.

73. Soru

Katılımsız gözlem nedir?

Cevap

Katılımsız gözlem, standart bir veri toplama aracının kullanılmadığı, ancak araştırmacının araştırmacı kimliğini koruduğu ve gözlem konusunu dışarıdan gözlemlediği gözlem tekniğidir. Katılımsız gözlemde araştırmacı gözlemlediği kültürün dışında kalarak tamamen gözlemci rolünü üstlenir.

74. Soru

Katılımcı gözlem nedir?

Cevap

Araştırmacının gözlemlediği topluluğa belirli bir ölçüde dahil olduğu, araştırma konusunu incelediği kültürün içine katılarak içeriden gözlemlediği gözlem türüdür.

75. Soru

Etnografya çalışması nedir?

Cevap

Belirli bir kültürü, o kültürün içinden bakarak tanımlamayı amaçlayan çalışmalardır.

76. Soru

Yarı-yapılandırılmış gözlem nedir?

Cevap

Genellikle bir veri toplama aracı kullanılan, yapılandırılmamış çalışmalarda elde edilen verilerin doğal ortamda sınanmasına yönelik gözlem türüdür.

77. Soru

Örnek olay incelemesi nedir?

Cevap

Vaka çalışması olarak da adlandırılan örnek olay incelemesi, bir sosyal olgunun kendi bağlamı içinde, çeşitli veri toplama teknikleriyle bilgi toplanarak ampirik olarak incelenmesidir.

78. Soru

Yaşam öyküsü görüşmesi nedir?

Cevap

Katılımcının yaşadığı hayatı, bu hayattan hatırında kalanları, hayatı hakkında diğer insanların bilmesini istediği şeyleri, bir görüşme esnasında ve mümkün olduğunca bütünüyle ve dürüst bir şekilde anlatmasıdır.

79. Soru

Sözlü tarih görüşmesi nedir?

Cevap

İnsanların yaşamları hakkında biyografik verilerin toplandığı bir tekniktir. Sözlü tarih görüşmelerinde görüşmeye konu olan kısım yaşamın tamamını kapsamaz, araştırma konusunu oluşturan olgunun tarihsel sınırları içinde kalır. 

80. Soru

Doküman incelemesi nedir?

Cevap

Doküman incelemesi, araştırma konusu hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin
çözümlenmesidir. Yazılı dokümanların incelenmesinde en sık kullanılan teknikler içerik analizi ve eleştirel söylem analizidir.

81. Soru

İçerik analizi nedir?

Cevap

İçerik analizi, incelenen dokümandaki ifadelerin belirli özelliklerini sistematik ve nicel bir yolla tanımlama, nitelendirme ve bu yolla metne ilişkin bazı çıkarsamalarda bulunma çabasıdır.

82. Soru

Eleştirel söylem analizi nedir?

Cevap

Metinde açıkça belirtilen anlamın içinde gizli olan veya ilk anda ima edilen anlamların ötesindeki anlamların ortaya çıkarılmaya çalışılmasıdır.

83. Soru

Gömülü teori nedir?

Cevap

Gömülü teori yöntemi, toplumsal araştırmaları önceden belirlenmiş teoriler üzerinde temellendirme baskısına karşı bir tepki olarak geliştirilmiş bir yöntemdir.
Teori geliştirmeye yönelik olan bu yöntemde veriler, nitel veri toplama teknikleriyle toplanırken bir yandan da çözümlemeler yapılarak elde edilen verilere uygun bir teorik açıklama getirilmeye çalışılır.

84. Soru

Nirengi nedir?

Cevap

Hem nicel hem nitel yöntemden faydalanma, yöntemsel çoğulculuk, nirengi ya da üçgenleme olarak adlandırılmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.