Açıköğretim Ders Notları

Sosyolojiye Giriş Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyolojiye Giriş Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Siyaset Ve Toplum

1. Soru

Siyasal otoritenin kurumsal bir biçimde düzenlenmesini, siyasal otoritenin işlevlerini ve siyasal düzenin sosyal gelişmeler sonucu dönüşümünü inceleyen sosyoloji alt dalına ne ad verilir?

Cevap

Siyaset sosyolojisi


2. Soru

Siyaset sosyolojisi ile siyaset bilimi, siyaset olgusunu hangi farklı biçimlerle ve yöntemlerle ele alırlar?

Cevap

Siyaset sosyolojisi ile siyaset bilimi siyaset olgusunu farklı biçimlerle ve yöntemlerle ele alırlar. Siyaset sosyolojisi, siyaset olgusunu toplumdaki diğer toplumsal olgular, kurumlar ve süreçler içinde değerlendirirken, siyaset bilimi aynı olguyu diğer olgulardan soyutlayarak ele almaktadır.


3. Soru

Max Weber iktidarı nasıl tanımlamıştır?

Cevap

İktidar Max Weber’in tanımlamasına göre bir kişinin ya da bir grubun toplumsal eylemlerinde kendi arzularını eyleme katılan başkalarının karşı koymaları durumunda bile gerçekleştirme durumudur.


4. Soru

Baba ile çocuk arasındaki ilişkiye benzer bir biçimde siyasal gücün vatandaşları adına karar alabilme yetisi nedir?

Cevap

Paternalizm


5. Soru

Güç-otorite ilişkisi bağlamında gelenek, görenek ve inançlara dayalı otorite tipin ne ad verilir?

Cevap

Geleneksel otorite: Güç-otorite ilişkisi bağlamında gelenek, görenek ve inançlara dayalı otorite tipidir. İktidar sahibinin otoritesinin meşruiyetini toplumdaki geleneklerden ve inançlardan aldığı kabul edilir.


6. Soru

Güç-otorite ilişkisi çerçevesinde iktidar meşruiyetini liderin olağanüstü olduğuna inanılan niteliklerinden kaynaklanan otorite tipine ne ad verilir?

Cevap

Karizmatik otorite: Güç-otorite ilişkisi çerçevesinde iktidar meşruiyetini liderin olağanüstü olduğuna inanılan niteliklerinden kaynaklanan otorite tipidir.


7. Soru

İlkesel olarak nüfusun daha az görüldüğü, her yurttaşın karar süreçlerinde aktif olarak yer alabildiği yönetim biçimi nedir?

Cevap

Katılımcı demokrasi


8. Soru

Toplumdaki tüm kurumları denetim altına alarak kendini var eden bir devlet tipi nedir?

Cevap

Totaliter devlet


9. Soru

Bireysel hak ve özgürlüklerin teminatı için devlet mekanizmasının olabildiğince sınırlandırılması olan ideoloji nedir?

Cevap

Liberalizm


10. Soru

1815 sonrası dönemde Chateaubriand tarafından ve genel olarak siyasal yelpazede “sağ” kanadı tarif etmek için kullanılmış kavram nedir?

Cevap

Muhafazakârlık kavramı “1815 sonrası dönemde Chateaubriand tarafından ve genel olarak siyasal yelpazede “sağ” kanadı tarif etmek için kullanılmış, yaygın olarak Almanya’da ortaya çıkmış, 1835’te İngiltere’de benimsenmiştir”


11. Soru

19. yüzyılda sanayileşmenin geniş toplumsal kesimleri hızla yoksullaştırması sonucu, işçi sınıfının ideolojik bir yapılanmasıyla ortaya çıkan. Endüstriyel kapitalizmin gelişmesiyle Avrupa’da meydana gelen sosyal ve ekonomik şartlara karşı bir tepki olarak gelişen akım nedir?

Cevap

Sosyalizm


12. Soru

Sosyalist ideallerden esinlenen fakat ağırlıklı olarak içinde var olduğu politik ortamdan ve bu ortama özgü liberal değerler tarafından belirlenen melez bir politik gelenek olarak tanımlanan kavram nedir?

Cevap

Sosyal demokrasi


13. Soru

Parsons’un iktidarın toplumun bütününden kaynaklandığını savunan klasik çoğulculuk yaklaşımının temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Parsons’un iktidarın toplumun bütününden kaynaklandığını savunan klasik çoğulculuk yaklaşımının temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  1. Batılı demokrasilerde hükümet, toplum üyelerinin istekleri ve toplum çıkarları doğrultusunda hareket eder.
  2. A.B.D, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerdeki siyasal sistemlerin en gelişkin sistemler olduklarını düşünürler ve bu nedenle bu sistemlerin iktidarı en etkin uygulama ve yönetme yolu olduğunu düşünmektedirler.
  3. Gücün devlet aracılığıyla uygulanmasında baskıcı olmasındansa meşru olması tercih edilir; çünkü meşru iktidarda toplumun o iktidarı kabullenmesi ve işbirliği söz konusudur.

14. Soru

Wilfredo Pareto ve Gaetano Mosca tarafından geliştirilen Elit teorisi en genel ifadeyle küçük bir seçkinler grubunun toplumu yönettiği düşüncesine dayanan siyaset teorisi nedir?

Cevap

Elit teorisi


15. Soru

iktidar olma gibi bir hedefleri olmayan, kendi çıkarları doğrultusunda kazanımlar elde etmek için siyasal partilere ya hükümetlere baskı kuran, ister maddi ister manevi herhangi bir siyasal otorite üzerinde baskı kuran gruplara ne denir?

Cevap

Baskı grupları


16. Soru

Özellikle iletişim teknolojilerindeki yaşanan olağanüstü gelişmeler hangi toplum yapılarının ortaya çıkmasına neden olmuştur?

Cevap

Postendüstriyel 


17. Soru

Meşrutiyet unsurunun ön plana çıktığı, siyasal anlamda hükümetin meşru güç kullanımına ne denir?

Cevap

 Otorite


18. Soru

Siyasal otorite ile ilgili kurumların ve bu kurumların oluşmasında ve işlemesinde rol oynayan davranışların bilimi olarak değerlendirilen tanım nedir?

Cevap

Siyaset bilimi


19. Soru

Weber’e göre itaat yoluyla istikrarın sağlanabildiği hiyerarşik ilişkiye ne denir?

Cevap

Weber’e göre otorite itaat yoluyla istikrarın sağlanabildiği hiyerarşik bir ilişkidir. Diğer bir ifade ile “bir kişinin iradesini başkalarının davranışlarına uygulayabilme gücüdür; ancak bu uygulamada gücün meşruiyeti hakkındaki inanç son derece önemlidir, zira otorite diğer anlamı itibari ile meşru iktidardır.


20. Soru

Giddens’a göre “seçmenlerin iki ya da daha fazla sayıdaki partiler arasından seçim yapabildikleri ve yetişkin nüfusun tamamının seçme hakkının olduğu ülkeler” ne olarak tanımlanabilmektedir?

Cevap

Liberal demokrasiler 


1. Soru

Siyasal otoritenin kurumsal bir biçimde düzenlenmesini, siyasal otoritenin işlevlerini ve siyasal düzenin sosyal gelişmeler sonucu dönüşümünü inceleyen sosyoloji alt dalına ne ad verilir?

Cevap

Siyaset sosyolojisi

2. Soru

Siyaset sosyolojisi ile siyaset bilimi, siyaset olgusunu hangi farklı biçimlerle ve yöntemlerle ele alırlar?

Cevap

Siyaset sosyolojisi ile siyaset bilimi siyaset olgusunu farklı biçimlerle ve yöntemlerle ele alırlar. Siyaset sosyolojisi, siyaset olgusunu toplumdaki diğer toplumsal olgular, kurumlar ve süreçler içinde değerlendirirken, siyaset bilimi aynı olguyu diğer olgulardan soyutlayarak ele almaktadır.

3. Soru

Max Weber iktidarı nasıl tanımlamıştır?

Cevap

İktidar Max Weber’in tanımlamasına göre bir kişinin ya da bir grubun toplumsal eylemlerinde kendi arzularını eyleme katılan başkalarının karşı koymaları durumunda bile gerçekleştirme durumudur.

4. Soru

Baba ile çocuk arasındaki ilişkiye benzer bir biçimde siyasal gücün vatandaşları adına karar alabilme yetisi nedir?

Cevap

Paternalizm

5. Soru

Güç-otorite ilişkisi bağlamında gelenek, görenek ve inançlara dayalı otorite tipin ne ad verilir?

Cevap

Geleneksel otorite: Güç-otorite ilişkisi bağlamında gelenek, görenek ve inançlara dayalı otorite tipidir. İktidar sahibinin otoritesinin meşruiyetini toplumdaki geleneklerden ve inançlardan aldığı kabul edilir.

6. Soru

Güç-otorite ilişkisi çerçevesinde iktidar meşruiyetini liderin olağanüstü olduğuna inanılan niteliklerinden kaynaklanan otorite tipine ne ad verilir?

Cevap

Karizmatik otorite: Güç-otorite ilişkisi çerçevesinde iktidar meşruiyetini liderin olağanüstü olduğuna inanılan niteliklerinden kaynaklanan otorite tipidir.

7. Soru

İlkesel olarak nüfusun daha az görüldüğü, her yurttaşın karar süreçlerinde aktif olarak yer alabildiği yönetim biçimi nedir?

Cevap

Katılımcı demokrasi

8. Soru

Toplumdaki tüm kurumları denetim altına alarak kendini var eden bir devlet tipi nedir?

Cevap

Totaliter devlet

9. Soru

Bireysel hak ve özgürlüklerin teminatı için devlet mekanizmasının olabildiğince sınırlandırılması olan ideoloji nedir?

Cevap

Liberalizm

10. Soru

1815 sonrası dönemde Chateaubriand tarafından ve genel olarak siyasal yelpazede “sağ” kanadı tarif etmek için kullanılmış kavram nedir?

Cevap

Muhafazakârlık kavramı “1815 sonrası dönemde Chateaubriand tarafından ve genel olarak siyasal yelpazede “sağ” kanadı tarif etmek için kullanılmış, yaygın olarak Almanya’da ortaya çıkmış, 1835’te İngiltere’de benimsenmiştir”

11. Soru

19. yüzyılda sanayileşmenin geniş toplumsal kesimleri hızla yoksullaştırması sonucu, işçi sınıfının ideolojik bir yapılanmasıyla ortaya çıkan. Endüstriyel kapitalizmin gelişmesiyle Avrupa’da meydana gelen sosyal ve ekonomik şartlara karşı bir tepki olarak gelişen akım nedir?

Cevap

Sosyalizm

12. Soru

Sosyalist ideallerden esinlenen fakat ağırlıklı olarak içinde var olduğu politik ortamdan ve bu ortama özgü liberal değerler tarafından belirlenen melez bir politik gelenek olarak tanımlanan kavram nedir?

Cevap

Sosyal demokrasi

13. Soru

Parsons’un iktidarın toplumun bütününden kaynaklandığını savunan klasik çoğulculuk yaklaşımının temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Parsons’un iktidarın toplumun bütününden kaynaklandığını savunan klasik çoğulculuk yaklaşımının temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  1. Batılı demokrasilerde hükümet, toplum üyelerinin istekleri ve toplum çıkarları doğrultusunda hareket eder.
  2. A.B.D, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerdeki siyasal sistemlerin en gelişkin sistemler olduklarını düşünürler ve bu nedenle bu sistemlerin iktidarı en etkin uygulama ve yönetme yolu olduğunu düşünmektedirler.
  3. Gücün devlet aracılığıyla uygulanmasında baskıcı olmasındansa meşru olması tercih edilir; çünkü meşru iktidarda toplumun o iktidarı kabullenmesi ve işbirliği söz konusudur.
14. Soru

Wilfredo Pareto ve Gaetano Mosca tarafından geliştirilen Elit teorisi en genel ifadeyle küçük bir seçkinler grubunun toplumu yönettiği düşüncesine dayanan siyaset teorisi nedir?

Cevap

Elit teorisi

15. Soru

iktidar olma gibi bir hedefleri olmayan, kendi çıkarları doğrultusunda kazanımlar elde etmek için siyasal partilere ya hükümetlere baskı kuran, ister maddi ister manevi herhangi bir siyasal otorite üzerinde baskı kuran gruplara ne denir?

Cevap

Baskı grupları

16. Soru

Özellikle iletişim teknolojilerindeki yaşanan olağanüstü gelişmeler hangi toplum yapılarının ortaya çıkmasına neden olmuştur?

Cevap

Postendüstriyel 

17. Soru

Meşrutiyet unsurunun ön plana çıktığı, siyasal anlamda hükümetin meşru güç kullanımına ne denir?

Cevap

 Otorite

18. Soru

Siyasal otorite ile ilgili kurumların ve bu kurumların oluşmasında ve işlemesinde rol oynayan davranışların bilimi olarak değerlendirilen tanım nedir?

Cevap

Siyaset bilimi

19. Soru

Weber’e göre itaat yoluyla istikrarın sağlanabildiği hiyerarşik ilişkiye ne denir?

Cevap

Weber’e göre otorite itaat yoluyla istikrarın sağlanabildiği hiyerarşik bir ilişkidir. Diğer bir ifade ile “bir kişinin iradesini başkalarının davranışlarına uygulayabilme gücüdür; ancak bu uygulamada gücün meşruiyeti hakkındaki inanç son derece önemlidir, zira otorite diğer anlamı itibari ile meşru iktidardır.

20. Soru

Giddens’a göre “seçmenlerin iki ya da daha fazla sayıdaki partiler arasından seçim yapabildikleri ve yetişkin nüfusun tamamının seçme hakkının olduğu ülkeler” ne olarak tanımlanabilmektedir?

Cevap

Liberal demokrasiler 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.