Açıköğretim Ders Notları

Spor Bilimlerine Giriş Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Spor Bilimlerine Giriş Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Spor Pedagojisi

1. Soru

Taktiksel oyun yaklaşımı modelindeki oyun basamakları nelerdir?

Cevap

Oyun basamakları; oyun, oyun duyusu, taktiksel farkındalık, uygun karar verme, beceri uygulaması ve performans şeklindedir.


2. Soru

Spor eğitimi modelinin yapısal özellikleri nelerdir?

Cevap

• Kısa üniteler yerine spor dalı tüm sezonu kapsar. • Resmi yarışma takvimi içerir. • Yarışma becerisini ve beklenmeyen eğitim çıktılarını sağlamak için karışık yetenekteki takımları eşleştirir. • Öğrencilere hareket ve spor eğitimi içerisinde sorumluluk ve sahiplenme duygusunu kazandırır. • Öğrenimi kolaylaştırma rolünü öğretmene bırakır. • Geleneksel oyun kurallarını ve takım sayfalarını modifiye eder. • Sonuçların kaydedilmesi ve duyurulması gerçeğine dayanır. • Festival bölümüyle sonuçlandırılır.


3. Soru

Spor pedagojisinde yaygın olarak kullanılan öğretme yolları nelerdir?

Cevap

• Öğretim Modelleri • Öğretim Yöntemleri.


4. Soru

Öğretim modellerinin konusu nedir?

Cevap

Öğretim modelleri, öğrenmeyi en etkili ve verimli olarak sağlayabilmek için öğrenme düzeyini etkileyen önemli değişkenleri ve bunlar arasındaki ilişkileri açıklamaktadır.


5. Soru

Alıştırma ile öğrenmenin komut ile öğrenmeden farkı nedir?

Cevap

Komuttan farkı, konu öğrencilere bir kez aktarıldıktan sonra öğrencilerin, istedikleri sürede harekete başlayarak, istedikleri süre, aralık ve sayıda hareketi yaparak, istedikleri sürede bitiriyor olmalarıdır. Burada zaman kontrolü ağırlıklı olarak öğrenci tarafından yapılmaktadır.


6. Soru

Taktiksel oyun yaklaşımı modelinin anahtar rolü nedir?

Cevap

TOYA modelinin anahtar rolü, taktiksel farkındalığı sağlayacak biçimde öğrencilerin oyunu anlamaya yönelik karar vermeleri ve oyun anlayışlarını iyi tasarlanmış oyunlar yoluyla geliştirmeleridir.


7. Soru

Taktiksel oyun yaklaşımı modelindeki oyun sınıflarına birer örnek veriniz?

Cevap

• Hedef: bowling • Alan/ vuruş: beyzbol • File/duvar: tenis • Mücadele/ saldırı: futbol.


8. Soru

Taktiksel oyun yaklaşımı modelindeki oyun sınıfları nelerdir?

Cevap

• Hedef • Alan/ vuruş • File/ duvar • Mücadele/ saldırı.


9. Soru

Spor eğitimi modelinin ana amacı nedir?

Cevap

Spor eğitimi modelinin amacı becerili, bilgili ve istekli spor insanları yetiştirmektir. Becerili bir spor insanı, oyunlara katılabilmek için gerekli becerileri sergiler, oyunun gerektirdiği stratejileri anlar ve uygular. Bilgili bir spor insanı, oyun/spor kurallarını, ritüellerini ve geleneklerini anlar ve değer verir, oyun/spor içindeki iyi ve kötü uygulamaları ayırt eder. İstekli spor insanı hem daha iyi bir katılımcı hem de spor taraftarı ve seyircisi olarak bilinçli bir tüketicidir. Her türlü spor etkinliğinde spor kültürünü koruyacak ve geliştirecek şekilde davranır, sporla ilgili gruplara istekli şekilde katılır.


10. Soru

Katılım ile öğretim nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Katılımla öğretimde, öğrenciler belli ölçütlere bağlı kalarak etkinlikte bulunmadıklarından etkinliğe katılmaktan hoşlanırlar. Öğrenci burada açık bir şekilde öğretme-öğrenme sürecine katılmaktadır. Dersin hazırlık aşamasında öğretmen, uygulama ve sonuç aşamalarında ise öğrenci etkindir. Her öğrenciye başarıya ulaşmada eşit olanaklar tanındığından bireysel farklılıklar fazla önem taşımaz. Önemli olan, öğrencilerin etkinliklere katılımıdır.


11. Soru

Komut ile işlenen derslerde nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

• Öğrenciler öğretmenlerini dikkatli bir şekilde dinlemelidir. • Öğretmenler öğrencileri istekli kılmak için dersi renklendirmelidir. • Öğretmen öğrenci düzeyine uygun, açık ve anlaşılır açıklamalar yapmalıdır.


12. Soru

Taktiksel oyun yaklaşımı modelinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Modelin üç özelliği vardır. Bunlar; taktiksel problemin ortaya konulması, taktiksel problemi yansıtacak uyarlanmış bir oyun seçilerek öğrencinin bu çalışmaya katılması ve öğrencilerin, özel tepki verebilecekleri bir dizi sorular yoluyla konu ile ilgili özel problemlere yönlendirilmeleridir.


13. Soru

Akran öğretim modeline ilişkin belli başlı ilkeler nelerdir?

Cevap

• Öğretmen; zaman ve diğer kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkarmak için, ünite içeriği, sınıf yönetimi, görev sunumu ve içeriğin gidişatı ile ilgili kararların kontrolünü elinde tutar. • Öğretmen, öğrencilere öğretimsel bilgi sağlamalarının temel işlevini yürütmeleri için öğreticileri eğitir. • Akran öğretimi, eşlerin devinişsel, bilişsel ve duyuşsal alanlarda da gelişimlerini artırır.


14. Soru

Spor pedagojisi nedir?

Cevap

Genel kabul gören görüşe göre, spor pedagojisi genel pedagojinin özel bir alanı, hareket bilimi alanının bir alt disiplinidir. Diğer bir deyişle ise dans oyun, spor ve fiziksel aktivite gibi etkinliklerin eğitimsel görünüşüdür.


15. Soru

Problem çözme yönteminde problem çözmeyi kullanarak bulma işi kim tarafından gerçekleştirilir?

Cevap

Öğrenci, konu çerçevesinde problem çözmeyi kullanarak bulma işini gerçekleştirir.


16. Soru

Kendini denetleme ve değerlendirme ile öğretimde temel amaç nedir?

Cevap

Temel amaç, öğrencinin kendi performansı ile belirlenen performans arasındaki farkı görmektir. Öğrenciler arasında vücut yapısı, kuvvet, sürat, dayanıklılık, vb özelliklerde farklılıklar olduğundan, bireysel farklılıkları dikkate almak gerekmektedir.


17. Soru

Yönlendirilmiş buluş ile öğretim nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Spor eğitimi derslerinde öğrencilerde merak uyandırmak ve güdüyü yükseltmek gerekir. Öğretmenin burada komut yerine soru sorması ve soruyu kendisinin yanıtlamaması gerekir. Ayrıca öğretmen, öğrencilerden gelecek tepki ya da yanıtı mutlaka beklemelidir. Öğrencilere belli bir düzen içerisinde sorular sorulması daha önceden saptanmış olan çözüme doğru adım adım yönlendirilmelerini sağlar. Buna yönlendirilmiş buluş denmektedir.


18. Soru

Öğretim modelleri nelerdir?

Cevap

Taktiksel Otun Yaklaşımı Modeli • Spor Eğitimi Modeli • Taktiksel Otun Yaklaşımı Modeli • Spor Eğitimi Modeli • Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Modeli • Doğrudan Öğretim Modeli • Bireyselleştirilmiş Öğretim Modeli • Akran Öğretim Modeli • İşbirliğine Dayalı Öğretim Modeli.


19. Soru

Spor eğitimi modelinde öğretim planı yapılırken hangi faktörler önem taşır?

Cevap

Öğretim planı yapılırken sezon uzunluğunun belirlenmesi, seçilecek spor dalına ya da etkinliklere karar verilmesi ve öğrenci rolleri önem taşır.


20. Soru

Öğretim yöntemlerinin yaklaşım ve modellerden farkı nedir?

Cevap

Öğretim yöntemleri, yaklaşım ve modellerden farklı olarak bir ders için yararlanılabilecek öğretme yolları olmalarının yanında, birden fazla derste de kullanılabilir. Hatta bir ders süresince birden fazla öğretim yönteminden yararlanılabilir.


21. Soru

İşbirliğine dayalı öğretim modelinin gerçekleştirilmesi için gerekenler nelerdir?

Cevap

• Grup amacının oluşması • Düşünce ve araç gereçlerin paylaşılması • İşbölümü • Grup ödülü.


22. Soru

Problem çözme yönteminde seçenek yaratma görevi kim tarafından gerçekleştirilir?

Cevap

Öğrenci, konu çerçevesinde seçenekler yaratma görevini gerçekleştirir.


23. Soru

Pedagojiyi kısaca tanımlayınız?

Cevap

Öğrencilerle etkili öğretimin nasıl yapılacağı; öğrenme, kalıcılık ve problem çözmenin en iyi nasıl gerçekleştirileceği gibi konuları irdeleyen alandır. Terim, genel anlamda “çocuk eğitimi” olarak da nitelendirilmektedir. Genişletildiğinde ise yeni doğan ile yetişkin arasındaki insanların eğitimi, olarak adlandırılır.


24. Soru

İşbirliğine dayalı öğretim modelinin amacı nedir?

Cevap

İşbirliğine dayalı öğretim; farklı özellikleri olan ve değişik sosyo-kültürel kaynaklardan gelen öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde çalışarak birbirlerinin öğrenmelerine yardım etme amacıyla yapılır.


25. Soru

Bireysel ve sosyal sorumluluk modelinin düzeyleri ve tanımlarını listeleyiniz?

Cevap

• Düzey 5: Transfer • Düzey 4: Önemseyen ve Koruyan • Düzey 3 : Kendini Yönlendirebilen • Düzey 2: Katılım ve çaba • Düzey 1: Diğerlerinin haklarına ve duygularına saygılı • Düzey 0: Sorumsuzluk.


26. Soru

Öğretim nedir?

Cevap

Bir süreç olarak ele alınan eğitim etkinliklerinin formal boyutu “öğretim” olarak adlandırılmaktadır.


27. Soru

Taktiksel oyun yaklaşımı modelinde öğreticinin rolü nedir?

Cevap

Bu modelde öğretmenin görevi, öğrencinin beceri düzeyi ve yeteneği ne olursa olsun hoşlanacağı, etkin katılım sağlayacağı ve oyunu anlayacağı fırsatları yaratmaktır. Diğer yandan, oyunu örneklendirme, temsil etme, abartma ve taktiksel karmaşıklık şeklinde adlandırılan pedagojik ilkelere dikkat edilmelidir. Öğretmen, oyunları uyarlarken, planlarken, yönetirken ve oyunları öğretirken işlem basamaklarına uygun davranmalıdır.


28. Soru

Yaygın olarak kullanılan öğretim yöntemleri nelerdir?

Cevap

• Komut • Alıştırma • İşbirliği (Eşli çalışma) • Kendini denetleme değerlendirme • Katılım • Yönlendirilmiş buluş • Problem çözme.


29. Soru

İşbirliği ile öğretim nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Çalışmalarda her eş bir görevi yerine getirir. Eşlerden birisi istenen hareketi yapar ve hareketle ilgili kararları verir. Diğeri ise, yapılan hareketi izleyerek öğretmenin verdiği ölçütlere dayalı olarak eşinin performansı hakkında eşine geri bildirimde bulunur. Uygulama sırasında eşlerin görevleri sürekli değişir. Öğrenci, uygulama sırasında kararlara katılmaktadır. Değerlendirmede ise sadece düzeltme ve pekiştireç sunma anlamında kararlara katılma durumu vardır.


30. Soru

Alıştırma ile öğrenmede öğrenciye devredilen kararlar nelerdir?

Cevap

• Öğrencinin duruşu • Alıştırmaların sıralanması • Alıştırmaya başlama zamanı • Alıştırmanın hız ve ritmi • Alıştırmanın bitiş zamanı • Alıştırma araları • Giyim-kuşam • Görünüm • Konuya açıklık getirmedeki başlangıç soruları.


31. Soru

Komut ile öğretim nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Komutla öğretimde dersin başlangıç aşamasında genellikle sözlü uyarı ya da düdük uyarısıyla öğrenciler istenilen düzende toplanırlar. Daha sonra öğretmen tarafından istenilen soruların yanıtları verilir ve gösterilen hareketler yapılır. Bu arada öğretmen gereksinim duyduğu anlarda hareketi durdurur ya da tekrar yaptırır. Ders süresinin sonunda ise öğrenciler belli bir düzende toplanarak seramoni yapılır ve ders bitirilir.


32. Soru

Taktiksel oyun yaklaşımı modelindeki süreçleri sırası ile belirtin?

Cevap

Taktiksel oyun yaklaşımı modelinde “oyun kuralları (koşulları), taktik hedef, taktik problem, kararhareket-beceri” sırası izlenir.


33. Soru

Taktiksel oyun yaklaşımı modelinde oyun basamakları nelerdir?

Cevap

Oyun basamakları; oyun, oyun duyusu, taktiksel farkındalık, uygun karar verme, beceri uygulaması ve performans şeklindedir.


34. Soru

Alıştırma ile öğretimin temel amacı nedir?

Cevap

Alıştırmayla öğretimin temel amacı, öğrencilere olabildiğince çok alıştırma yapma olanağı sağlamaktır.


35. Soru

Spor eğitimi modelinin alt boyutları nelerdir?

Cevap

Model; sezonlar, takım üyeliği, resmi 156 müsabakalar, kayıt tutma, festival ve sonuç etkinliği olmak üzere altı alt boyuttan oluşur.


36. Soru

Yönlendirilmiş buluşta dönütlerin yapısı nasıldır?

Cevap

Yönlendirilmiş buluşta dönütün yapısı farklıdır. Bir bakıma, dönüt, işlemin her adımında yer alır. Öğrencinin her adımda başarısını gösteren destekleyici davranış, öğrencinin öğrenmesi ve başarıları ile ilgili olumlu dönüttür. Bazen bir yanıt yanlış olabilir veya yönlendirilmiş buluş işleminin yönünden sapabilir.


37. Soru

Spor eğitim modelinin takım üyeliği alt boyutunu kısaca açıklayınız?

Cevap

Öğrenciler sezon boyunca bir takımın üyesi olurlar. Her bir üye, takım içinde oyuncu olarak görev almanın yanında takım idarecisi, antrenör, hakem, kondisyoner, ilk yardım görevlisi, istatistikçi, malzemeci ve basın mensubu gibi farklı rollerde görev alır.


38. Soru

Bireyselleştirilmiş öğretim modelini kısaca açıklayınız?

Cevap

Bireysel öğretim; bireylerin ilgi ve gereksinimleri, öğrenme hız ve yetenekleri ile öğrenme stillerini dikkate alarak öğretme-öğrenme etkinliklerini bireysel öğrenmeye olanak tanıyacak şekilde düzenleyen bir modeldir. Eğitim teknolojisindeki gelişmeler, geleneksel öğretim yollarının yetersizliği, eğitimin demokratikleştirilmesi, insana verilen değer, bireysel farklılıkların öğrenmeyi etkilemesi ve özel eğitimdeki gelişmeler öğretimin bireyselleştirilmesindeki başlıca etmenlerdir.


39. Soru

Doğrudan öğretim modelinin temel varsayımı nedir?

Cevap

Modelin temel varsayımlarından biri “Eğer öğrenci öğrenemiyorsa öğretici öğretemiyordur” şeklinde ifade edilir. Bu varsayım, en zayıf öğrencinin bile eğer kendisine öğretilirse belirli bir alanda en iyi şekilde öğrenebileceğini göstermektedir.


40. Soru

İşbirliği ile öğretimde kullanılabilecek eşleştirme yöntemlerine örnek veriniz ?

Cevap

Sınıfı sıraya sokarak ikişer ikişer ayırma, alfabetik olarak belirleme, eşleri öğretmenin seçmesi, öğrencilerin birbirlerini seçmesi, boya göre eşleştirme yapılması, kiloya göre eşleştirme yapılması, “Yanınızdaki kişi ile eşleşin” denilmesi, beceri düzeyine göre seçme vb.


41. Soru

Katılım ile öğretim hangi amaçların gerçekleştirilmesine hizmet eder?

Cevap

Öğrencilerin derse etkin katılımını sağlamak, bireysel farklılıkları dikkate almak, öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine göre harekete katılımın düzeyini belirlemek, başarılı olabilmek için bir alt düzeye inmek, öğrencinin amaçladığı ile gerçek performansı arasındaki ilişkiyi saptamak ve daha fazla bireyselleşme sağlamak şeklinde ifade edilebilecek amaçların gerçekleştirilmesinde önemli ölçüde hizmet eder.


42. Soru

Bireysel ve sosyal sorumluluk modelinin temel amacı nedir?

Cevap

Buradaki temel amaç bireylerin kendileri ve diğerleri için sorumluluk almalarını öğrenmeleri için fırsatlar sunmaktır.


43. Soru

Spor eğitim modelinin sonuç etkinliği alt boyutunu kısaca açıklayınız?

Cevap

Spor eğitimi sezonunun son bölümünde, hazırlık ve resmi müsabakalardan sonra bir “sonuç etkinliği” düzenlenir. Bu etkinlik, sezon sonunda birinci olan takımın başarısının değerlendirilmesinin yanı sıra görev alan bütün öğrencilerin sezon boyunca yapmış oldukları çalışmaların kutlanması ve takdir edilmesi amacına dönük olarak bir festival havasında gerçekleştirilir.


44. Soru

Doğrudan öğretim modelinde öğretmenin (öğretici) görevi nedir?

Cevap

Öğretmenin görevi öğrenciye yol göstererek öğretmek ve onu sürekli denetlemektir. Öğretmen, hedeflenen hareket, beceri ya da bilişsel bilgiyi öğrencilere sunar ve öğrencilerin sunulanları almalarını ve uygulamalarını bekler, uygulamalar sonucuna göre dönüt sunar. Bilgiyi ve ortamı organize eden öğretmen öğrencilerden yönergeleri takip etmelerini ister. Sorular öğretmen tarafından sorulur. Modelin temelini, öğretmenin, öğrencilerin yaptıklarını gözlemlemesi ve yüksek oranda olumlu ve doğru dönüt sağlayabilmesi için mümkün olduğunca öğrenciye çok sayıda denetimli uygulama girişimi sağlamak oluşturur.


45. Soru

Problem çözme yönteminin hedefleri nelerdir?

Cevap

Belirli bir konu alanına yönelik problemlerin hazırlanması için, öğretmenin bilişsel becerilerini harekete geçirmek • Spor eğitiminde, belirlenen bir probleme yönelik çeşitli çözümlerin yaratılması için, öğrencinin bilişsel becerilerini harekete geçirmek. • Etkinliğin yapısını algılamak ve bu yapı çerçevesinde olası değişkenlikler bulmak. • Öğretmen ve öğrencinin kabul edilmiş ve geleneksel yanıtların ötesine geçmelerine izin verecek duygusal güvenlik düzeyine ulaşmak. • Çözümlerin doğruluğunu kanıtlama ve onları belirli amaçlara yönelik olarak düzenleme becerisini geliştirmek.


46. Soru

Bireyselleştirilmiş öğretim modeli ile gerçekleştirilebilecek sporlara örnek veriniz?

Cevap

Bireysel sporlar, bowling ve frisbee gibi rekreasyonel etkinlikler, dans ve fiziksel uygunlukla ilgili çalışmalar bireyselleştirilmiş öğretimle gerçekleştirilebilir.


47. Soru

Kendini denetleme ve değerlendirme ile öğretimin uygulanabileceği etkinliklere örnek veriniz?

Cevap

Kendini denetlemeyle öğretimin uygulanacağı etkinliklerin başında okçuluk ve dart gibi hedef oyunları gelmektedir. Bunlara ek olarak ip atlama, seksek, basket atma, ipe tırmanma ve sörf de sayılabilir.


48. Soru

İşbirliğine dayalı öğretim modelinin kullanıldığı spor ve hareket eğitimi konuları nelerdir?

Cevap

Modelin spor ve hareket eğitiminde kullanıldığı bazı konular; takım sporları, ikili ve küçük takım etkinlikleri, dans, bireysel fiziksel uygunluk etkinlikleri, güncel eğilimler ve konular, grup girişimciliği, projeler ve yeni oyunlar olabilir.


49. Soru

Akran öğretim modelinin temellendirildiği düşünce nedir?

Cevap

Yaşamda birçok şeyi akranlarımızdan öğrendiğimizi yadsıyamayız. Bunların birçoğu da, formal eğitim ortamında öğrendiklerimizden daha kalıcıdır, çünkü onları sürekli kullanırız. Sınıflar yaşamın kendisi olmadığı sürece de, bu durum sürecektir. Dahası, öğrenme sınıf duvarları içerisine sıkışmadığından, yaşamın her anı öğrenme yaşantıları ile doludur, dolayısıyla akranlarımız ve diğer insanlardan her zaman bir şeyler öğreniriz. Akran öğretim modelinin temelinde de bu düşünceler yatar.


50. Soru

En genel anlamı ile “bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişiklik meydana getirme süreci” olarak ifade edilen nedir?

Cevap

Eğitim


51. Soru

Okullardaki formal eğitimi temele aldığımızda Ertürk’ün yaptığı tanımdan hareketle eğitimin dört temel niteliğinden söz edilebilir. Bu niteliklerden biri olan maddede kazandırılacak olan davranışlar nelere uygun olmalıdır?

Cevap

Saptanan hedeflere uygun olmalıdır.


52. Soru

Eğitim, kişide istenilen davranışı ne yapma sürecidir?

Cevap

Değiştirme sürecidir.


53. Soru

Davranış değiştirme insanın ne yoluyla olmaktadır?

Cevap

Kendi yaşantısı yoluyla olmaktadır.


54. Soru

Davranışın oluşumu, nasıl bir eğitim sürecinden geçmeye bağlıdır?

Cevap

Planlanmış bir eğitim sürecinden geçmeye bağlıdır.


55. Soru

Pedagojinin daha çok, öğretmek, öğretimin ise öğretme sanatı olarak anlaşıldığını ifade eder açıklaması kime aittir?

Cevap

Tinning’e aittir.


56. Soru

Genel kabul gören görüşe göre, spor pedagojisi genel pedagojinin özel bir alanı (Torsten Schmidt-Millard, 2003), hareket bilimi alanının neyidir?

Cevap

Bir alt disiplinidir.


57. Soru

Öğretmen plan yaparken, spor pedagojisi literatüründe yaygın kullanılan iki öğretme yolundan yararlanır. Bunlar; nelerdir?

Cevap

Bunlar; öğretim modelleri ve yöntemleridir.


58. Soru

Öğretim etkinlikleri açısından düşünüldüğünde model, belirli öğretim hedeflerine ulaşılması için yönlendirici yollar tasarlayarak öğretimi planlama, yürütme ve değerlendirmedeki neleritanımlar?

Cevap

Öğretmen sorumluluklarını tanımlar.


59. Soru

Neyin temelinde, öğrencilerin zihinsel olarak etkin bir şekilde oyuna katılarak fiziksel becerileri öğrenmeleri vardır?

Cevap

Taktiksel Oyun Yaklaşımı TOYA’nın temelinde


60. Soru

Ne modelinin ana hedefi becerili, bilgili ve istekli spor insanları yetiştirmektir?

Cevap

Spor eğitimi modelinin


61. Soru

Bireyde bütünsel gelişimin sağlanabilmesi için kişisel ve sosyal değerlerin de kazanılması gerekmektedir. Buradaki temel amaç bireylerin kendileri ve diğerleri için sorumluluk almalarını öğrenmeleri için fırsatlar sunmaktır. Bireysel ve sosyal gelişime oldukça yüksek düzeyde katkı sağlayan bu modelin adı nedir?

Cevap

Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Modeli


62. Soru

Engelmann ve diğerleri tarafından tasarlanan, temel varsayımlarından biri “Eğer öğrenci öğrenemiyorsa öğretici öğretemiyordur” şeklinde ifade edilen modelin adı nedir?

Cevap

Doğrudan Öğretim Modeli


63. Soru

Bireylerin ilgi ve gereksinimleri, öğrenme hız ve yetenekleri ile öğrenme stillerini dikkate alarak öğretme-öğrenme etkinliklerini bireysel öğrenmeye olanak tanıyacak şekilde düzenleyen model hangisidir?

Cevap

Bireyselleştirilmiş Öğretim Modeli


64. Soru

Yaşamda birçok şeyi akranlarımızdan öğrendiğimizi yadsıyamayız. Bunların birçoğu da, formal eğitim ortamında öğrendiklerimizden daha kalıcıdır, çünkü onları sürekli kullanırız. Sınıflar yaşamın kendisi olmadığı sürece de, bu durum sürecektir. Dahası, öğrenme sınıf duvarları içerisine sıkışmadığından, yaşamın her anı öğrenme yaşantıları ile doludur, dolayısıyla akranlarımız ve diğer insanlardan her zaman bir şeyler öğrendiğimiz bu modelin adı nedir?

Cevap

Akran Öğretimi Modeli


65. Soru

Farklı özellikleri olan ve değişik sosyo-kültürel kaynaklardan gelen öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde çalışarak birbirlerinin öğrenmelerine yardım etme amacıyla yapıldığı model hangisidir?

Cevap

İşbirliğine Dayalı Öğretim Modeli


66. Soru

Yaklaşım ve modellerden farklı olarak bir ders için yararlanılabilecek öğretme yolları olmalarının yanında, birden fazla derste de kullanılabilir. Hatta bir ders süresince birden fazla öğretim yönteminden yararlanılan yöntemlere ne ad verilir?

Cevap

Öğretim Yöntemleri


67. Soru

Komutla öğretimde öğretmen bilgi ve becerileri hazır olarak öğrencilere aktarır. Geleneksel bakış açısı olan komutta öğretmen bilgi ve deneyimleri doğrultusunda hareket ve becerilerin öğretilmesinde önce beceri hakkında açıklamalar yapar, öğrencilere neleri göndererek hareketi gösterir?

Cevap

İlgili komutları


68. Soru

Konu öğrencilere bir kez aktarıldıktan sonra öğrencilerin, istedikleri sürede harekete başlayarak, istedikleri süre, aralık ve sayıda hareketi yaparak, istedikleri sürede bitiriyor olmaları neyle öğretimin komuttan farkıdır?

Cevap

Alıştırmayla öğretimin komuttan farkıdır.


69. Soru

Çalışmalarda her eş bir görevi yerine getirir. Eşlerden birisi istenen hareketi yapar ve hareketle ilgili kararları verir. Diğeri ise, yapılan hareketi izleyerek öğretmenin verdiği ölçütlere dayalı olarak eşinin performansı hakkında eşine geri bildirimde bulunması öğretim yolu nedir?

Cevap

İşbirliği (Eşli çalışma)


1. Soru

Taktiksel oyun yaklaşımı modelindeki oyun basamakları nelerdir?

Cevap

Oyun basamakları; oyun, oyun duyusu, taktiksel farkındalık, uygun karar verme, beceri uygulaması ve performans şeklindedir.

2. Soru

Spor eğitimi modelinin yapısal özellikleri nelerdir?

Cevap

• Kısa üniteler yerine spor dalı tüm sezonu kapsar. • Resmi yarışma takvimi içerir. • Yarışma becerisini ve beklenmeyen eğitim çıktılarını sağlamak için karışık yetenekteki takımları eşleştirir. • Öğrencilere hareket ve spor eğitimi içerisinde sorumluluk ve sahiplenme duygusunu kazandırır. • Öğrenimi kolaylaştırma rolünü öğretmene bırakır. • Geleneksel oyun kurallarını ve takım sayfalarını modifiye eder. • Sonuçların kaydedilmesi ve duyurulması gerçeğine dayanır. • Festival bölümüyle sonuçlandırılır.

3. Soru

Spor pedagojisinde yaygın olarak kullanılan öğretme yolları nelerdir?

Cevap

• Öğretim Modelleri • Öğretim Yöntemleri.

4. Soru

Öğretim modellerinin konusu nedir?

Cevap

Öğretim modelleri, öğrenmeyi en etkili ve verimli olarak sağlayabilmek için öğrenme düzeyini etkileyen önemli değişkenleri ve bunlar arasındaki ilişkileri açıklamaktadır.

5. Soru

Alıştırma ile öğrenmenin komut ile öğrenmeden farkı nedir?

Cevap

Komuttan farkı, konu öğrencilere bir kez aktarıldıktan sonra öğrencilerin, istedikleri sürede harekete başlayarak, istedikleri süre, aralık ve sayıda hareketi yaparak, istedikleri sürede bitiriyor olmalarıdır. Burada zaman kontrolü ağırlıklı olarak öğrenci tarafından yapılmaktadır.

6. Soru

Taktiksel oyun yaklaşımı modelinin anahtar rolü nedir?

Cevap

TOYA modelinin anahtar rolü, taktiksel farkındalığı sağlayacak biçimde öğrencilerin oyunu anlamaya yönelik karar vermeleri ve oyun anlayışlarını iyi tasarlanmış oyunlar yoluyla geliştirmeleridir.

7. Soru

Taktiksel oyun yaklaşımı modelindeki oyun sınıflarına birer örnek veriniz?

Cevap

• Hedef: bowling • Alan/ vuruş: beyzbol • File/duvar: tenis • Mücadele/ saldırı: futbol.

8. Soru

Taktiksel oyun yaklaşımı modelindeki oyun sınıfları nelerdir?

Cevap

• Hedef • Alan/ vuruş • File/ duvar • Mücadele/ saldırı.

9. Soru

Spor eğitimi modelinin ana amacı nedir?

Cevap

Spor eğitimi modelinin amacı becerili, bilgili ve istekli spor insanları yetiştirmektir. Becerili bir spor insanı, oyunlara katılabilmek için gerekli becerileri sergiler, oyunun gerektirdiği stratejileri anlar ve uygular. Bilgili bir spor insanı, oyun/spor kurallarını, ritüellerini ve geleneklerini anlar ve değer verir, oyun/spor içindeki iyi ve kötü uygulamaları ayırt eder. İstekli spor insanı hem daha iyi bir katılımcı hem de spor taraftarı ve seyircisi olarak bilinçli bir tüketicidir. Her türlü spor etkinliğinde spor kültürünü koruyacak ve geliştirecek şekilde davranır, sporla ilgili gruplara istekli şekilde katılır.

10. Soru

Katılım ile öğretim nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Katılımla öğretimde, öğrenciler belli ölçütlere bağlı kalarak etkinlikte bulunmadıklarından etkinliğe katılmaktan hoşlanırlar. Öğrenci burada açık bir şekilde öğretme-öğrenme sürecine katılmaktadır. Dersin hazırlık aşamasında öğretmen, uygulama ve sonuç aşamalarında ise öğrenci etkindir. Her öğrenciye başarıya ulaşmada eşit olanaklar tanındığından bireysel farklılıklar fazla önem taşımaz. Önemli olan, öğrencilerin etkinliklere katılımıdır.

11. Soru

Komut ile işlenen derslerde nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

• Öğrenciler öğretmenlerini dikkatli bir şekilde dinlemelidir. • Öğretmenler öğrencileri istekli kılmak için dersi renklendirmelidir. • Öğretmen öğrenci düzeyine uygun, açık ve anlaşılır açıklamalar yapmalıdır.

12. Soru

Taktiksel oyun yaklaşımı modelinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Modelin üç özelliği vardır. Bunlar; taktiksel problemin ortaya konulması, taktiksel problemi yansıtacak uyarlanmış bir oyun seçilerek öğrencinin bu çalışmaya katılması ve öğrencilerin, özel tepki verebilecekleri bir dizi sorular yoluyla konu ile ilgili özel problemlere yönlendirilmeleridir.

13. Soru

Akran öğretim modeline ilişkin belli başlı ilkeler nelerdir?

Cevap

• Öğretmen; zaman ve diğer kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkarmak için, ünite içeriği, sınıf yönetimi, görev sunumu ve içeriğin gidişatı ile ilgili kararların kontrolünü elinde tutar. • Öğretmen, öğrencilere öğretimsel bilgi sağlamalarının temel işlevini yürütmeleri için öğreticileri eğitir. • Akran öğretimi, eşlerin devinişsel, bilişsel ve duyuşsal alanlarda da gelişimlerini artırır.

14. Soru

Spor pedagojisi nedir?

Cevap

Genel kabul gören görüşe göre, spor pedagojisi genel pedagojinin özel bir alanı, hareket bilimi alanının bir alt disiplinidir. Diğer bir deyişle ise dans oyun, spor ve fiziksel aktivite gibi etkinliklerin eğitimsel görünüşüdür.

15. Soru

Problem çözme yönteminde problem çözmeyi kullanarak bulma işi kim tarafından gerçekleştirilir?

Cevap

Öğrenci, konu çerçevesinde problem çözmeyi kullanarak bulma işini gerçekleştirir.

16. Soru

Kendini denetleme ve değerlendirme ile öğretimde temel amaç nedir?

Cevap

Temel amaç, öğrencinin kendi performansı ile belirlenen performans arasındaki farkı görmektir. Öğrenciler arasında vücut yapısı, kuvvet, sürat, dayanıklılık, vb özelliklerde farklılıklar olduğundan, bireysel farklılıkları dikkate almak gerekmektedir.

17. Soru

Yönlendirilmiş buluş ile öğretim nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Spor eğitimi derslerinde öğrencilerde merak uyandırmak ve güdüyü yükseltmek gerekir. Öğretmenin burada komut yerine soru sorması ve soruyu kendisinin yanıtlamaması gerekir. Ayrıca öğretmen, öğrencilerden gelecek tepki ya da yanıtı mutlaka beklemelidir. Öğrencilere belli bir düzen içerisinde sorular sorulması daha önceden saptanmış olan çözüme doğru adım adım yönlendirilmelerini sağlar. Buna yönlendirilmiş buluş denmektedir.

18. Soru

Öğretim modelleri nelerdir?

Cevap

Taktiksel Otun Yaklaşımı Modeli • Spor Eğitimi Modeli • Taktiksel Otun Yaklaşımı Modeli • Spor Eğitimi Modeli • Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Modeli • Doğrudan Öğretim Modeli • Bireyselleştirilmiş Öğretim Modeli • Akran Öğretim Modeli • İşbirliğine Dayalı Öğretim Modeli.

19. Soru

Spor eğitimi modelinde öğretim planı yapılırken hangi faktörler önem taşır?

Cevap

Öğretim planı yapılırken sezon uzunluğunun belirlenmesi, seçilecek spor dalına ya da etkinliklere karar verilmesi ve öğrenci rolleri önem taşır.

20. Soru

Öğretim yöntemlerinin yaklaşım ve modellerden farkı nedir?

Cevap

Öğretim yöntemleri, yaklaşım ve modellerden farklı olarak bir ders için yararlanılabilecek öğretme yolları olmalarının yanında, birden fazla derste de kullanılabilir. Hatta bir ders süresince birden fazla öğretim yönteminden yararlanılabilir.

21. Soru

İşbirliğine dayalı öğretim modelinin gerçekleştirilmesi için gerekenler nelerdir?

Cevap

• Grup amacının oluşması • Düşünce ve araç gereçlerin paylaşılması • İşbölümü • Grup ödülü.

22. Soru

Problem çözme yönteminde seçenek yaratma görevi kim tarafından gerçekleştirilir?

Cevap

Öğrenci, konu çerçevesinde seçenekler yaratma görevini gerçekleştirir.

23. Soru

Pedagojiyi kısaca tanımlayınız?

Cevap

Öğrencilerle etkili öğretimin nasıl yapılacağı; öğrenme, kalıcılık ve problem çözmenin en iyi nasıl gerçekleştirileceği gibi konuları irdeleyen alandır. Terim, genel anlamda “çocuk eğitimi” olarak da nitelendirilmektedir. Genişletildiğinde ise yeni doğan ile yetişkin arasındaki insanların eğitimi, olarak adlandırılır.

24. Soru

İşbirliğine dayalı öğretim modelinin amacı nedir?

Cevap

İşbirliğine dayalı öğretim; farklı özellikleri olan ve değişik sosyo-kültürel kaynaklardan gelen öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde çalışarak birbirlerinin öğrenmelerine yardım etme amacıyla yapılır.

25. Soru

Bireysel ve sosyal sorumluluk modelinin düzeyleri ve tanımlarını listeleyiniz?

Cevap

• Düzey 5: Transfer • Düzey 4: Önemseyen ve Koruyan • Düzey 3 : Kendini Yönlendirebilen • Düzey 2: Katılım ve çaba • Düzey 1: Diğerlerinin haklarına ve duygularına saygılı • Düzey 0: Sorumsuzluk.

26. Soru

Öğretim nedir?

Cevap

Bir süreç olarak ele alınan eğitim etkinliklerinin formal boyutu “öğretim” olarak adlandırılmaktadır.

27. Soru

Taktiksel oyun yaklaşımı modelinde öğreticinin rolü nedir?

Cevap

Bu modelde öğretmenin görevi, öğrencinin beceri düzeyi ve yeteneği ne olursa olsun hoşlanacağı, etkin katılım sağlayacağı ve oyunu anlayacağı fırsatları yaratmaktır. Diğer yandan, oyunu örneklendirme, temsil etme, abartma ve taktiksel karmaşıklık şeklinde adlandırılan pedagojik ilkelere dikkat edilmelidir. Öğretmen, oyunları uyarlarken, planlarken, yönetirken ve oyunları öğretirken işlem basamaklarına uygun davranmalıdır.

28. Soru

Yaygın olarak kullanılan öğretim yöntemleri nelerdir?

Cevap

• Komut • Alıştırma • İşbirliği (Eşli çalışma) • Kendini denetleme değerlendirme • Katılım • Yönlendirilmiş buluş • Problem çözme.

29. Soru

İşbirliği ile öğretim nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Çalışmalarda her eş bir görevi yerine getirir. Eşlerden birisi istenen hareketi yapar ve hareketle ilgili kararları verir. Diğeri ise, yapılan hareketi izleyerek öğretmenin verdiği ölçütlere dayalı olarak eşinin performansı hakkında eşine geri bildirimde bulunur. Uygulama sırasında eşlerin görevleri sürekli değişir. Öğrenci, uygulama sırasında kararlara katılmaktadır. Değerlendirmede ise sadece düzeltme ve pekiştireç sunma anlamında kararlara katılma durumu vardır.

30. Soru

Alıştırma ile öğrenmede öğrenciye devredilen kararlar nelerdir?

Cevap

• Öğrencinin duruşu • Alıştırmaların sıralanması • Alıştırmaya başlama zamanı • Alıştırmanın hız ve ritmi • Alıştırmanın bitiş zamanı • Alıştırma araları • Giyim-kuşam • Görünüm • Konuya açıklık getirmedeki başlangıç soruları.

31. Soru

Komut ile öğretim nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Komutla öğretimde dersin başlangıç aşamasında genellikle sözlü uyarı ya da düdük uyarısıyla öğrenciler istenilen düzende toplanırlar. Daha sonra öğretmen tarafından istenilen soruların yanıtları verilir ve gösterilen hareketler yapılır. Bu arada öğretmen gereksinim duyduğu anlarda hareketi durdurur ya da tekrar yaptırır. Ders süresinin sonunda ise öğrenciler belli bir düzende toplanarak seramoni yapılır ve ders bitirilir.

32. Soru

Taktiksel oyun yaklaşımı modelindeki süreçleri sırası ile belirtin?

Cevap

Taktiksel oyun yaklaşımı modelinde “oyun kuralları (koşulları), taktik hedef, taktik problem, kararhareket-beceri” sırası izlenir.

33. Soru

Taktiksel oyun yaklaşımı modelinde oyun basamakları nelerdir?

Cevap

Oyun basamakları; oyun, oyun duyusu, taktiksel farkındalık, uygun karar verme, beceri uygulaması ve performans şeklindedir.

34. Soru

Alıştırma ile öğretimin temel amacı nedir?

Cevap

Alıştırmayla öğretimin temel amacı, öğrencilere olabildiğince çok alıştırma yapma olanağı sağlamaktır.

35. Soru

Spor eğitimi modelinin alt boyutları nelerdir?

Cevap

Model; sezonlar, takım üyeliği, resmi 156 müsabakalar, kayıt tutma, festival ve sonuç etkinliği olmak üzere altı alt boyuttan oluşur.

36. Soru

Yönlendirilmiş buluşta dönütlerin yapısı nasıldır?

Cevap

Yönlendirilmiş buluşta dönütün yapısı farklıdır. Bir bakıma, dönüt, işlemin her adımında yer alır. Öğrencinin her adımda başarısını gösteren destekleyici davranış, öğrencinin öğrenmesi ve başarıları ile ilgili olumlu dönüttür. Bazen bir yanıt yanlış olabilir veya yönlendirilmiş buluş işleminin yönünden sapabilir.

37. Soru

Spor eğitim modelinin takım üyeliği alt boyutunu kısaca açıklayınız?

Cevap

Öğrenciler sezon boyunca bir takımın üyesi olurlar. Her bir üye, takım içinde oyuncu olarak görev almanın yanında takım idarecisi, antrenör, hakem, kondisyoner, ilk yardım görevlisi, istatistikçi, malzemeci ve basın mensubu gibi farklı rollerde görev alır.

38. Soru

Bireyselleştirilmiş öğretim modelini kısaca açıklayınız?

Cevap

Bireysel öğretim; bireylerin ilgi ve gereksinimleri, öğrenme hız ve yetenekleri ile öğrenme stillerini dikkate alarak öğretme-öğrenme etkinliklerini bireysel öğrenmeye olanak tanıyacak şekilde düzenleyen bir modeldir. Eğitim teknolojisindeki gelişmeler, geleneksel öğretim yollarının yetersizliği, eğitimin demokratikleştirilmesi, insana verilen değer, bireysel farklılıkların öğrenmeyi etkilemesi ve özel eğitimdeki gelişmeler öğretimin bireyselleştirilmesindeki başlıca etmenlerdir.

39. Soru

Doğrudan öğretim modelinin temel varsayımı nedir?

Cevap

Modelin temel varsayımlarından biri “Eğer öğrenci öğrenemiyorsa öğretici öğretemiyordur” şeklinde ifade edilir. Bu varsayım, en zayıf öğrencinin bile eğer kendisine öğretilirse belirli bir alanda en iyi şekilde öğrenebileceğini göstermektedir.

40. Soru

İşbirliği ile öğretimde kullanılabilecek eşleştirme yöntemlerine örnek veriniz ?

Cevap

Sınıfı sıraya sokarak ikişer ikişer ayırma, alfabetik olarak belirleme, eşleri öğretmenin seçmesi, öğrencilerin birbirlerini seçmesi, boya göre eşleştirme yapılması, kiloya göre eşleştirme yapılması, “Yanınızdaki kişi ile eşleşin” denilmesi, beceri düzeyine göre seçme vb.

41. Soru

Katılım ile öğretim hangi amaçların gerçekleştirilmesine hizmet eder?

Cevap

Öğrencilerin derse etkin katılımını sağlamak, bireysel farklılıkları dikkate almak, öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine göre harekete katılımın düzeyini belirlemek, başarılı olabilmek için bir alt düzeye inmek, öğrencinin amaçladığı ile gerçek performansı arasındaki ilişkiyi saptamak ve daha fazla bireyselleşme sağlamak şeklinde ifade edilebilecek amaçların gerçekleştirilmesinde önemli ölçüde hizmet eder.

42. Soru

Bireysel ve sosyal sorumluluk modelinin temel amacı nedir?

Cevap

Buradaki temel amaç bireylerin kendileri ve diğerleri için sorumluluk almalarını öğrenmeleri için fırsatlar sunmaktır.

43. Soru

Spor eğitim modelinin sonuç etkinliği alt boyutunu kısaca açıklayınız?

Cevap

Spor eğitimi sezonunun son bölümünde, hazırlık ve resmi müsabakalardan sonra bir “sonuç etkinliği” düzenlenir. Bu etkinlik, sezon sonunda birinci olan takımın başarısının değerlendirilmesinin yanı sıra görev alan bütün öğrencilerin sezon boyunca yapmış oldukları çalışmaların kutlanması ve takdir edilmesi amacına dönük olarak bir festival havasında gerçekleştirilir.

44. Soru

Doğrudan öğretim modelinde öğretmenin (öğretici) görevi nedir?

Cevap

Öğretmenin görevi öğrenciye yol göstererek öğretmek ve onu sürekli denetlemektir. Öğretmen, hedeflenen hareket, beceri ya da bilişsel bilgiyi öğrencilere sunar ve öğrencilerin sunulanları almalarını ve uygulamalarını bekler, uygulamalar sonucuna göre dönüt sunar. Bilgiyi ve ortamı organize eden öğretmen öğrencilerden yönergeleri takip etmelerini ister. Sorular öğretmen tarafından sorulur. Modelin temelini, öğretmenin, öğrencilerin yaptıklarını gözlemlemesi ve yüksek oranda olumlu ve doğru dönüt sağlayabilmesi için mümkün olduğunca öğrenciye çok sayıda denetimli uygulama girişimi sağlamak oluşturur.

45. Soru

Problem çözme yönteminin hedefleri nelerdir?

Cevap

Belirli bir konu alanına yönelik problemlerin hazırlanması için, öğretmenin bilişsel becerilerini harekete geçirmek • Spor eğitiminde, belirlenen bir probleme yönelik çeşitli çözümlerin yaratılması için, öğrencinin bilişsel becerilerini harekete geçirmek. • Etkinliğin yapısını algılamak ve bu yapı çerçevesinde olası değişkenlikler bulmak. • Öğretmen ve öğrencinin kabul edilmiş ve geleneksel yanıtların ötesine geçmelerine izin verecek duygusal güvenlik düzeyine ulaşmak. • Çözümlerin doğruluğunu kanıtlama ve onları belirli amaçlara yönelik olarak düzenleme becerisini geliştirmek.

46. Soru

Bireyselleştirilmiş öğretim modeli ile gerçekleştirilebilecek sporlara örnek veriniz?

Cevap

Bireysel sporlar, bowling ve frisbee gibi rekreasyonel etkinlikler, dans ve fiziksel uygunlukla ilgili çalışmalar bireyselleştirilmiş öğretimle gerçekleştirilebilir.

47. Soru

Kendini denetleme ve değerlendirme ile öğretimin uygulanabileceği etkinliklere örnek veriniz?

Cevap

Kendini denetlemeyle öğretimin uygulanacağı etkinliklerin başında okçuluk ve dart gibi hedef oyunları gelmektedir. Bunlara ek olarak ip atlama, seksek, basket atma, ipe tırmanma ve sörf de sayılabilir.

48. Soru

İşbirliğine dayalı öğretim modelinin kullanıldığı spor ve hareket eğitimi konuları nelerdir?

Cevap

Modelin spor ve hareket eğitiminde kullanıldığı bazı konular; takım sporları, ikili ve küçük takım etkinlikleri, dans, bireysel fiziksel uygunluk etkinlikleri, güncel eğilimler ve konular, grup girişimciliği, projeler ve yeni oyunlar olabilir.

49. Soru

Akran öğretim modelinin temellendirildiği düşünce nedir?

Cevap

Yaşamda birçok şeyi akranlarımızdan öğrendiğimizi yadsıyamayız. Bunların birçoğu da, formal eğitim ortamında öğrendiklerimizden daha kalıcıdır, çünkü onları sürekli kullanırız. Sınıflar yaşamın kendisi olmadığı sürece de, bu durum sürecektir. Dahası, öğrenme sınıf duvarları içerisine sıkışmadığından, yaşamın her anı öğrenme yaşantıları ile doludur, dolayısıyla akranlarımız ve diğer insanlardan her zaman bir şeyler öğreniriz. Akran öğretim modelinin temelinde de bu düşünceler yatar.

50. Soru

En genel anlamı ile “bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişiklik meydana getirme süreci” olarak ifade edilen nedir?

Cevap

Eğitim

51. Soru

Okullardaki formal eğitimi temele aldığımızda Ertürk’ün yaptığı tanımdan hareketle eğitimin dört temel niteliğinden söz edilebilir. Bu niteliklerden biri olan maddede kazandırılacak olan davranışlar nelere uygun olmalıdır?

Cevap

Saptanan hedeflere uygun olmalıdır.

52. Soru

Eğitim, kişide istenilen davranışı ne yapma sürecidir?

Cevap

Değiştirme sürecidir.

53. Soru

Davranış değiştirme insanın ne yoluyla olmaktadır?

Cevap

Kendi yaşantısı yoluyla olmaktadır.

54. Soru

Davranışın oluşumu, nasıl bir eğitim sürecinden geçmeye bağlıdır?

Cevap

Planlanmış bir eğitim sürecinden geçmeye bağlıdır.

55. Soru

Pedagojinin daha çok, öğretmek, öğretimin ise öğretme sanatı olarak anlaşıldığını ifade eder açıklaması kime aittir?

Cevap

Tinning’e aittir.

56. Soru

Genel kabul gören görüşe göre, spor pedagojisi genel pedagojinin özel bir alanı (Torsten Schmidt-Millard, 2003), hareket bilimi alanının neyidir?

Cevap

Bir alt disiplinidir.

57. Soru

Öğretmen plan yaparken, spor pedagojisi literatüründe yaygın kullanılan iki öğretme yolundan yararlanır. Bunlar; nelerdir?

Cevap

Bunlar; öğretim modelleri ve yöntemleridir.

58. Soru

Öğretim etkinlikleri açısından düşünüldüğünde model, belirli öğretim hedeflerine ulaşılması için yönlendirici yollar tasarlayarak öğretimi planlama, yürütme ve değerlendirmedeki neleritanımlar?

Cevap

Öğretmen sorumluluklarını tanımlar.

59. Soru

Neyin temelinde, öğrencilerin zihinsel olarak etkin bir şekilde oyuna katılarak fiziksel becerileri öğrenmeleri vardır?

Cevap

Taktiksel Oyun Yaklaşımı TOYA’nın temelinde

60. Soru

Ne modelinin ana hedefi becerili, bilgili ve istekli spor insanları yetiştirmektir?

Cevap

Spor eğitimi modelinin

61. Soru

Bireyde bütünsel gelişimin sağlanabilmesi için kişisel ve sosyal değerlerin de kazanılması gerekmektedir. Buradaki temel amaç bireylerin kendileri ve diğerleri için sorumluluk almalarını öğrenmeleri için fırsatlar sunmaktır. Bireysel ve sosyal gelişime oldukça yüksek düzeyde katkı sağlayan bu modelin adı nedir?

Cevap

Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Modeli

62. Soru

Engelmann ve diğerleri tarafından tasarlanan, temel varsayımlarından biri “Eğer öğrenci öğrenemiyorsa öğretici öğretemiyordur” şeklinde ifade edilen modelin adı nedir?

Cevap

Doğrudan Öğretim Modeli

63. Soru

Bireylerin ilgi ve gereksinimleri, öğrenme hız ve yetenekleri ile öğrenme stillerini dikkate alarak öğretme-öğrenme etkinliklerini bireysel öğrenmeye olanak tanıyacak şekilde düzenleyen model hangisidir?

Cevap

Bireyselleştirilmiş Öğretim Modeli

64. Soru

Yaşamda birçok şeyi akranlarımızdan öğrendiğimizi yadsıyamayız. Bunların birçoğu da, formal eğitim ortamında öğrendiklerimizden daha kalıcıdır, çünkü onları sürekli kullanırız. Sınıflar yaşamın kendisi olmadığı sürece de, bu durum sürecektir. Dahası, öğrenme sınıf duvarları içerisine sıkışmadığından, yaşamın her anı öğrenme yaşantıları ile doludur, dolayısıyla akranlarımız ve diğer insanlardan her zaman bir şeyler öğrendiğimiz bu modelin adı nedir?

Cevap

Akran Öğretimi Modeli

65. Soru

Farklı özellikleri olan ve değişik sosyo-kültürel kaynaklardan gelen öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde çalışarak birbirlerinin öğrenmelerine yardım etme amacıyla yapıldığı model hangisidir?

Cevap

İşbirliğine Dayalı Öğretim Modeli

66. Soru

Yaklaşım ve modellerden farklı olarak bir ders için yararlanılabilecek öğretme yolları olmalarının yanında, birden fazla derste de kullanılabilir. Hatta bir ders süresince birden fazla öğretim yönteminden yararlanılan yöntemlere ne ad verilir?

Cevap

Öğretim Yöntemleri

67. Soru

Komutla öğretimde öğretmen bilgi ve becerileri hazır olarak öğrencilere aktarır. Geleneksel bakış açısı olan komutta öğretmen bilgi ve deneyimleri doğrultusunda hareket ve becerilerin öğretilmesinde önce beceri hakkında açıklamalar yapar, öğrencilere neleri göndererek hareketi gösterir?

Cevap

İlgili komutları

68. Soru

Konu öğrencilere bir kez aktarıldıktan sonra öğrencilerin, istedikleri sürede harekete başlayarak, istedikleri süre, aralık ve sayıda hareketi yaparak, istedikleri sürede bitiriyor olmaları neyle öğretimin komuttan farkıdır?

Cevap

Alıştırmayla öğretimin komuttan farkıdır.

69. Soru

Çalışmalarda her eş bir görevi yerine getirir. Eşlerden birisi istenen hareketi yapar ve hareketle ilgili kararları verir. Diğeri ise, yapılan hareketi izleyerek öğretmenin verdiği ölçütlere dayalı olarak eşinin performansı hakkında eşine geri bildirimde bulunması öğretim yolu nedir?

Cevap

İşbirliği (Eşli çalışma)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.