Açıköğretim Ders Notları

Spor Ekonomisi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Spor Ekonomisi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Spor Endüstrisinin Ekonomik Etkileri

1. Soru

Spor endüstrisinin 2009 yılındaki işlem hacmi ne kadardır?

Cevap

2009 yılında dünya genelinde ulaştığı 114 milyar dolarlık işlem hacmi ile 129 ülkenin milli gelirini geride bırakan spor endüstrisi, gelişme hızı oldukça yüksek olan bir endüstridir.


2. Soru

Ekonomi biliminin tanımı nedir?

Cevap

Ekonomik birimlerin tercihte bulunma zorunluluğu, sonsuz olan ihtiyaçları karşılamak için, eldeki imkânların kısıtlı olmasından kaynaklanır. Eğer ihtiyaçlarımız sonsuz ve bu ihtiyaçları karşılama imkânlarımız (kaynaklarımız) sınırlı ise bu durumda, bu kaynaklarla karşılanacak ihtiyaçlara karar verirken tercihte bulunmak gerekmektedir. Ekonomi biliminin tanımı işte bu gerçeklikten hareketle kıt kaynakları etkin kullanma bilimi olarak yapılmaktadır.


3. Soru

Ekonomi bireyleri kaça ayırmaktadır?

Cevap

Bir toplum, bireylerden oluşmaktadır. Ekonomi (iktisat) bilimi bu bireyleri, hane halkı (insan), firmalar ve devlet olarak üçe ayırmaktadır.


4. Soru

Ekonomi biliminde birimlerin verdiği kararlar, hangi biliminin inceleme alanını oluşturmaktadır?

Cevap

Ekonomi biliminde birimlerin verdiği kararlar, mikroekonomi biliminin inceleme alanını oluşturmaktadır.


5. Soru

Makroekonomi ne ile ilgilenir?

Cevap

Makroekonomi, toplumdaki tüm ekonomik birimlerin tercihlerinin sonuçları ile ilgilenir.


6. Soru

Milli gelir nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Bir toplumda zenginliğin düzeyi o toplum için ekonominin ulaştığı büyüklük ile kıyaslanmaktadır. Kişisel anlamda zenginliği belirleyen en önemli unsurlardan biri gelirdir. Dolayısıyla bir ülkenin zenginliğini etkileyen en önemli unsur da o toplumun geliridir. Bir ülkenin geliri, milli gelir olarak isimlendirilir. Milli gelir, bir ülkede belirli bir dönemde üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin net parasal değeridir. Bir ülkede ekonomik kararlar ne denli çok ise, o ülke için ekonomik aktivite o denli yoğunlaşacak, ülkedeki toplam üretim o denli artacak ve nihayetinde hesaplanan milli geliri rakamı o nispette daha büyük olacaktır.


7. Soru

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) nedir?

Cevap

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH): Bir ülke vatandaşlarının, belirli bir dönemde ürettikleri nihai mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin toplamıdır.


8. Soru

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) nedir?

Cevap

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH): Bir ülke sınırları içerisinde belirli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin toplamıdır.


9. Soru

Kişi Başına Düşen Milli Gelir nedir?

Cevap

Kişi Başına Düşen Milli Gelir: Bir ülkenin milli gelir rakamını, nüfusa bölümüyle elde edilen, bir kişiye düşen ortalama gelirdir.


10. Soru

Harcama Yöntemi ile Milli Geliri nasıl hesaplanır?

Cevap

Bir ekonomik birim, elde ettiği geliri harcayacak, yaptığı harcama ise bir başka ekonomik birimin gelirini oluşturacaktır. Dolayısıyla bir ülkede toplam gelir ve toplam harcama kavramları aslında aynı rakamsal büyüklükleri ifade etmektedir. Bu sebeple bir ülkede ekonomik birimlerin yaptıkları harcamaları toplayarak o ekonomik birimlerin toplam gelirini elde edebiliriz. Bu yöntemde ekonomik birimlerinin harcamaları sınıflandırılarak dikkate alınır. Her ekonomide gerçekleştirilen tüketim harcamaları, yatırım harcamaları, devlet ile ilgili harcamaları ve dış ticarete ilişkin harcamaları toplarsak, o ülkede toplam harcamayı yani milli geliri elde etmiş oluruz.


11. Soru

Yatırım Harcamaları nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Bir ekonomide üretim kapasitesi için temel belirleyici unsurlardan biri de o ülkenin sahip olduğu sermaye stokudur (miktarı). Firmaların, ülkedeki mevcut sermaye stokunu arttırıcı harcamaları, yatırım harcamaları olarak tanımlanır. Bu harcama kalemi, devletin yaptığı harcamaları içermeyip, sadece özel sektör tarafından gerçekleştirilen yatırımları kapsamaktadır.


12. Soru

Dış ticaret kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Günümüz dünyasında ülkeler arasında mal ve hizmetler ve üretim faktörü hareketliliği oldukça yüksektir. Bu gün bir marketten alışveriş yaparken, raflarda gördüğümüz ürünler arasında yurt dışında üretilmiş birçok ürüne rastlamak mümkünken, yine raflarda rastladığımız birçok yerli ürünün içeriğinde ithal girdi bulunmaktadır. Yine ülkemizde üretilen birçok ürün de yurt dışı marketlerin raflarında bulunmaktadır. Ekonomik birimlerin yurt dışında başka bir ülkede üretilen mallara yaptıkları harcamalar ithalat harcamasını (IM) oluşturmaktadır. İhracat ise, ülke içinde üretilip, yurt dışına satılan malları ifade etmektedir. İthalat harcamaları, ekonomik birimlerin kendi ülkelerinde üretilen mal ve hizmetlere yönelik harcamaları azalttığı için toplam harcamalardan çıkarılırken, ülkenizde üretilen mal ve hizmetlerin toplam parasal değerini arttırdığı için ihracat, toplam harcamaya ilave edilmektedir. Bu iki harcama unsurunu birlikte değerlendirmek için net dış ticaret kavramı kullanılmaktadır.


13. Soru

Net dış ticaret nasıl hesaplanmaktadır?

Cevap

Net dış ticaret (NX), ülkeye döviz girişi sağlayan ihracattan, döviz çıkışı sağlayan ithalatın çıkarılması ile hesaplanmaktadır (EX-IM).


14. Soru

Emek Geliri nedir?

Cevap

Emek Geliri (Ücret): Üretim sürecinde kullanılan insan gücü, emek olarak tanımlanmaktadır. Üretim faktörleri içinde emek, insani boyutu olan ve depolanamayan tek üretim faktörü olması sebebiyle, her ekonomide kullanım düzeyi özenle takip edilmektedir. Üretimde çalışan işgücünün bu süreçte elde ettiği gelir, ücret olarak tanımlanır. Bir ülkede tüm çalışanların elde ettiği ücretlerin toplanmasıyla, üretim faktörlerinden emeğin toplam faktör gelirini elde edilmektedir.


15. Soru

Sermaye Geliri nedir?

Cevap

Sermaye Geliri (Faiz): Üretimde kullanılan bir başka üretim faktörü ise sermayedir. Parasal bir değer olduğunun düşünülmesinin aksine sermaye, üretimde emeğin kullandığı doğal kaynaklar dışındaki her şey olarak tanımlanmaktadır. Sermayenin üretim sürecinde elde ettiği gelir ise faiz geliridir.


16. Soru

Doğal Kaynak Geliri nedir?

Cevap

Doğal Kaynak Gelirleri (Rant): Her üretim sürecinde fiziki anlamda toprak, deniz gibi tabiat unsurları ya da değerli maden gibi doğal kaynakların kullanımı söz konusudur. Bu kaynakların elde ettiği gelir ise rant geliri olarak tanımlanmaktadır.


17. Soru

Girişimcilik Geliri nedir?

Cevap

Girişimcilik Gelirleri (Kar): Üretimde çıktı elde edilmesinde kullanılması gereken son üretim faktörü girişimciliktir. Girişimcilik ele alınan diğer üç üretim faktörünü birleştirebilme becerisidir. Üretimde yaratılan gelirden, diğer üretim faktörlerinin payı çıktıktan sonra kalan kısım girişimcinin payını ifade eder. Girişimcinin elde ettiği bu gelir kar olarak tanımlanmaktadır.


18. Soru

Üretim Yöntemi ile Milli Gelir nasıl hesaplanmaktadır?

Cevap

Firmalar, genel anlamda, bazı girdileri çıktıya dönüştürmekte olan ekonomik birimlerdir. Üretim olarak isimlendirilen süreç sonunda elde edilen çıktılar mal ya da hizmet olarak tanımlanmaktadır. Bir ekonomide yer alan firmalar tarafından üretilen, bu mal ve hizmetlerin toplamı, o ülkenin firmalarının üretim gücünü bir başka ifadeyle, üretim büyüklüğünü göstermektedir. Bu büyüklük, o ülke ekonomisin bütünsel anlamın ulaştığı boyutu yani milli gelir düzeyini göstermektedir. Dolayısıyla bir ülke ekonomisinin büyüklüğünü hesaplayabilmek için kullanılacak yöntemlerden biri de üretim süreçlerinde elde edilmiş olan bu mal ve hizmetlerin parasal değerlerini toplamaktır.


19. Soru

Bir sektörün büyüklüğü nelere bağlıdır?

Cevap

Bir sektörün büyüklüğü; o sektörde üretilen mal ve hizmet miktarına, ekonomik birimlerin o sektörün ürettiği mal ve hizmetlere yaptığı harcamalara ve o sektörde kullanılan üretim faktörlerinin gelirlerinin toplamına bağlıdır.


20. Soru

Toplam Spor Tüketim Harcaması nedir?

Cevap

Toplam Spor Tüketim Harcaması (PSC): Toplam tüketim harcaması içinde spora yönelik mal ve hizmetler için yapılan özel tüketim harcamalarının toplamıdır. Mağazadan satın alınan bir spor ayakkabısı bu harcama kalemine bir örnektir.


21. Soru

Toplam Spor Yatırım Harcaması nedir?

Cevap

Toplam Spor Yatırım Harcaması (SI): Bir ekonomide özel sektörün spor ile ilgili yaptığı yatırım harcamalarının toplamıdır. Spor ayakkabısı üreten bir firmanın, tesislerinde kullanmak üzere yeni iş makinaları alması bu tip harcamalara örnektir.


22. Soru

Toplam Kamu Spor Harcaması nedir?

Cevap

Toplam Kamu Spor Harcaması (GS): Kamu sektörünün spora yönelik toplam harcaması bu harcama unsuru içinde değerlendirilmektedir. Milli takımlar için spor ayakkabı alımı ve ya da devletin spor salonu yaptırması gibi örnekler bu harcama unsuru için değerlendirilebilir.


23. Soru

Net Spor Dış Ticaret Harcaması nedir?

Cevap

Net Spor Dış Ticaret Harcaması (NXS): Ülkede üretilip dışarıya ihraç edilen spora ilişkin mal ve hizmetlerin parasal değerinden, dışarıdan ithal edilen spora ilişkin mal ve hizmetlerin parasal değerinin çıkarılması ile elde edilen toplam harcama büyüklüğüdür. Ülkede üretilen bir spor ayakkabısının yurt dışına satışı spor ihracat harcamasına, mağazadan satın alınan ithal bir futbol topu ise spor ithalat harcamasına ilişkin örneklerdendir.


24. Soru

Girdi çıktı analizi yöntemi kim tarafından geliştirilmiştir?

Cevap

Girdi çıktı analizi yöntemi Wassily Leontief tarafından 1930’lu yıllarda geliştirilmiştir.


25. Soru

Çarpan analizi nedir?

Cevap

Ekonomik etkilerin değerlendirilmesinde bir başka yöntem ise çarpan analizidir. Girdi çıktı analizi üretim sürecine odaklanmakta iken, çarpan analizinde harcama üzerine odaklanılmaktadır. Milli gelir hesaplama yöntemlerinden biri olan harcama yönteminde ele alındığı gibi, bir firmanın üretmiş olduğu mal ya da hizmetlere yapılan harcamalar, o firmanın gelirini oluşturmaktadır. Yani bir ekonomik birimin harcaması bir başka ekonomik birimin geliridir. Dolayısıyla bu harcamaların artması o firmanın gelirini artıracaktır. Bu durum ekonominin geneli içinde geçerlidir. Bir ekonomide yapılan harcamaların artması, o ekonomide gelirin ve üretimin artması anlamına gelir. Burada gözden kaçırılmaması gereken konu, harcamalardaki ilk değişimin, gelir üzerinde yaratacağı etkinin şiddeti azalarak devam edeceğidir.


26. Soru

Sportif başarıyı etkileyen faktörler kaç gruba ayrılmaktadır?

Cevap

Birçok bilim dalında sportif başarıları etkileyen faktörlerin neler olduğunu araştırmaya yönelik, birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda ülkelerin sportif başarılarını etkileyen değişkenlerin neler olduğu incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmalarda ele alınan sportif başarıyı etkileyen faktörleri genel olarak 5 gruba ayırmak mümkündür. Bunlar; ? Ekonomik, ? Demografik, ? Siyasi, ? Coğrafi ve ? Kültürel faktörlerdir.


27. Soru

Ekonomik gelişme beraberinde ne tür gelişmelere neden olmaktadır?

Cevap

Ekonomik gelişme, yaşandığı her ülkede, ? Sportif ürün ve hizmet talebinde, ? Tüketici gelirlerinde artış, ? Tüketici zevk ve tercihlerinde lehte değişim ve ? Piyasaya yeni tüketicilerin girmesi gibi gelişmelere neden olabilir. Bir ülkede ekonominin gelişmesi, milli gelirin artması anlamına gelmektedir. Yani o ülke ekonomik birimlerinin geliri artmaktadır. Sportif ürün ve hizmetler normal mallardır. Dolayısıyla talebin gelir esnekliği bu mal ve hizmetler için pozitiftir. Bu durumda talepçilerin gelirlerinin artması, bu mal ve hizmetlere yönelik tüketici talebinin artması anlamına gelmektedir.


28. Soru

Sportif ürün ve hizmetlere yönelik talebin, ekonomik gelişmeden artma yönünde etkilenmesinin bir başka nedeni ne olabilir?

Cevap

Sportif ürün ve hizmetlere yönelik talebin, ekonomik gelişmeden artma yönünde etkilenmesinin ikinci nedeni ise zevk ve tercihlerin o ürün ve hizmetler lehine değişmesidir. Ekonomik gelişme, bir ülkede aynı zamanda çalışma sürelerinin azalmasına, dolayısıyla kişilerin boş zamanlarının artmasına neden olmaktadır. Sporun boş zaman değerlendirmedeki önemini hatırlanırsa bu durumda ekonominin gelişmesi ile sportif ürün ve hizmet talep edenlerin zevk ve tercihleri bu ürün ve hizmetleri daha çok tüketme yönünde değişecektir. Benzer bir etki ekonomik gelişmenin bilinçlenme düzeyini etkilemesi sebebiyle de ortaya çıkmaktadır. Ekonomik birimlerin gelirlerinin yükselmesi, entelektüel birikimi olumlu etkilediği için toplumda sportif konulardaki bilinçlenme düzeyi bu durumdan olumlu etkilenecek, sağlıklı yaşam motivasyonuyla zevk ve tercihler sportif ürün ve hizmetleri daha fazla kullanma yönünde değişebilir. Ayrıca ekonomik gelişme ile birlikte geliri eskiden tüketim için yeterli olmayan ya da sağlıklı yaşam ve spor arasındaki ilişkiyi dikkate almayan ekonomik birimlerin tutumlarını değiştirerek, piyasaya giriş yapmalarına neden olabilir. Yeni talepçilerin piyasaya girmesiyle de sportif ürün ve hizmetlerine yönelik talep artacaktır. Bir ülkenin ekonomik gelişme düzeyinin artması her şeyden öte o ülke için mevcut kaynakların artması anlamına gelir. Bu durum gerek devlet tarafından gerekse de özel sektör tarafından spor piyasasına yönelik kaynak aktarımını arttıracaktır. Yani ekonominin gelişimi spora destek verme olanaklarının artması anlamına gelecektir. Spora ilişkin kamu desteğinin artması spor ürün ve hizmet üretiminin maliyetlerini düşürebilir bu da bu ürün ve hizmetlerin arzının artması anlamına gelmektedir. Maliyetlerle ilgili bir başka olası gelişme de üretim teknolojisi ve verimliliği ile ilgilidir. Ekonominin gelişimi, o ülke için teknoloji verimlilik konularında olumlu gelişmeler yaşanmasına neden olabilir. Bu gelişmeler ise, üretim maliyetlerini düşürebilir ve dolayısıyla sportif ürün ve hizmetleri arzı bu sebeple de artabilir.


29. Soru

Sporun ekonomi üzerindeki etkileri nelerdir?

Cevap

Bir olayın ortaya çıkardığı ekonomik bir sonuç, başka ekonomik sonuçların nedeni olabilmekteydi. Dolayısıyla spor ile ilgili bir eylem ekonomik bir boyut taşıyor ise (harcama yapmak gibi) ekonomide bazı sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ülke ekonomileri geliştikçe spor sektörleri de elbette bu gelişmeden pay almaktadır. Ancak ülkelerin organizasyonları gerçekleştirmek için istekli olmalarının tek nedeninin, sporda isimlerini daha çok duyurmayı istemek olduğunu düşünmek, biraz eksik bir değerlendirme olacaktır. Sporun, ülkelerin ekonomilerinin gelişimine sağladığı azımsanmayacak katkı, ülkelerin bu organizasyonları gerçekleştirme konusundaki istekliliklerinin temel nedenlerinin başında gelmektedir. Günümüzde birçok ülke ve şehrin benzer organizasyonları gerçekleştirebilmek için kıyasıya rekabet etmesinin en önemli nedenlerinden biri, sporun ekonominin gelişimi üzerindeki etkisidir. Çünkü bu tip organizasyonlar için yapılan yatırımlar; hem ülke ekonomilerinin gelişimine hem de sporun gelişimine olumlu katkılar sağlamaktadır.


30. Soru

Sporun ekonomi üzerinde etkisinin çıkış noktası nedir?

Cevap

Spor ekonomi üzerinde etkisinin çıkış noktası, spor ile ilgili bir aksiyondur. Sportif bir olay, bir organizasyon, bir yatırım, bir harcama, ekonomi üzerinde bazı etkilere neden olmaktadır. Şüphesiz ki genel olarak değinmeye çalışacağımız bu etkilerin şiddet ve gözlemleneceği sektörler, sportif aksiyonun şekline ve hacmine göre değişebileceği gözden kaçırılmamalıdır. Örneğin bir şehre yapılması düşünülen bir futbol stadının, 10000 ya da 20000 kişilik olması, o stadın yapımı sebebiyle ekonomide yaratacağı etkinin şiddetini etkileyecektir. Ya da stadın yapılacağı şehrin bile ekonomi üzerinde yaratılacağı etkinin boyutlarını etkileyebilir. Aynı boyuttaki iki sportif harcamanın ekonomi üzerindeki sonuçları dahi farklılık gösterebilir, arz edebilir. Çünkü hatırlanacağı gibi çarpanın değeri, bölgeden bölgeye ve endüstriden endüstriye değişebilir.


31. Soru

Sporun ekonomi üzerinde yarattığı etkilerin incelenmesinde neler dikkate alınmaktadır?

Cevap

Sporun ekonomi üzerinde yarattığı etkilerin incelenmesinde genelde sportif haklara ve altyapı yatırımlarına yapılan harcamalar dikkate alınsa da, bu yapı nihai etkiyi analiz etmede yeterli olmayabilir. Bu etkileri değerlendirilirken bütüncül sonuçların gerçekçi olabilmesi için göz ardı edilen bazı maliyetler dikkate alınmalıdır. Bu sebeple toplam faydanın ne olacağı veya çarpan rakamındaki farklılık göz ardı edilmemelidir. Bu değerlendirmelerde ise gözden kaçırılmaması gereken bir başka husus ise fırsat maliyetinin yani alternatif maliyetin ne olduğudur. Bir eylem sebebiyle vazgeçtiğimiz eylemler, o eylemin fırsat maliyetidir. Ekonomik bir harcama neticesinde toplumsal anlamda faydayı arttırmak tek arzulanır sonuç değildir. Kaynakların kıt olması sebebiyle, arzulanan sonuç, toplumsal faydayı en fazla arttırmak olmaktadır. Dolayısıyla bazen sportif bir eylem, ekonomi üzerinde olumlu etkilere sebep olsa da, ekonomi üzerinde daha çok olumlu etkiler yaratabilecek alternatiflere göre tercih edilmeyebilir.


32. Soru

Sporun ekonomik etkilerini temelde kaça ayırmak mümkündür?

Cevap

Sporun ekonomik etkilerini temelde kısa ve uzun dönem olarak ikiye ayırmak mümkündür. Spor alnında yapılan bir faaliyet ya da bu alanda yapılan bir yatırımın, kısa dönemde ekonomi üzerinde üç tür etki yaratması söz konusudur.


33. Soru

Sporun birincil etkileri neye neden olur?

Cevap

Sporun birincil etkileri, ekonomide ikincil ya da yayılma etkisi olarak adlandırabildiğimiz etkilere neden olmaktadır. Sporun ekonomi üzerinde kısa dönemde yarattığı ikincil etkileri, dolaylı ve uyarılmış etkiler olarak ikiye ayırmak mümkündür.


34. Soru

Dolaylı etki nedir?

Cevap

Dolaylı etki, ilk etki olan doğrudan etkinin uzantısı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu etkide, sportif organizasyonun gerçekleştiği bölgede, ilk harcamalar ile ilişkili sektörler üzerinde gerçekleşen üretim, gelir ve istihdam etkileri kastedilmektedir. Girdi çıktı modelinden de hatırladığımız gibi, bir sektördeki çıktı, başka bir sektörde girdi olarak kullanılabilmektedir. Dolayısıyla, sportif olay sebebiyle yapılan harcamalar, örneğin ziyaretçilerin yaptıkları harcamalar, o alanda çıktı artışı anlamına gelir. Yapılan bu harcamalara konu olan mal ve hizmetleri üreten firmaların, bu üretimi gerçekleştirmek için daha fazla girdi kullanmaya başlaması gerekecektir. Yani bu sektörlere girdi sağlayan, ilişkili diğer sektörlerde üretim, gelir ve üretimde kullanılan emek miktarı olan istihdam miktarları artacaktır.


35. Soru

Uyarılmış etki nedir?

Cevap

Sporun ekonomi üzerinde yaratacağı yayılma etkilerinden ikincisi ise sporun uyarılmış etkisi ya da teşvik etkisidir. Sportif olayın gerçekleştiği bölgede, doğrudan ve dolaylı etkiler sebebiyle hane halkının geliri artacaktır. Bu etkiler sebebiyle geliri yükselen hane halkı ise, harcamalarını arttıracak dolayısıyla sporun ekonomik hayat üzerindeki etkileri devam edecektir. Köfte-ekmek ile başlattığımız örneğe geri dönecek olursak, sportif olay sebebiyle geliri artan köfte ekmek satıcılarının, kasapların ve fırıncıların ve kasap ve fırınlarda yeni işe alınan işçilerin, yaptıkları harcamalardaki artış, sporun ekonomi üzerindeki yayılma etkisine örnektir. Çarpan analizinden hatırlanabileceği gibi, bir ekonomik birimin yaptığı harcama başka bir ekonomik birimin gelirini oluşturmakta, geliri artan ekonomik birimin ise, harcamaları artmaktaydı. Yayılma etkisi çarpan analizinde bahsedilen harcama-gelir-harcama ilişkisinin uzantısıdır.


36. Soru

Sporun Uzun Dönem Ekonomik Etkileri nelerdir?

Cevap

Kısa dönem etkilerinin bir önceki başlıkta ele aldığımızı sporu uzun dönemli etkilerini, sporun uzun dönemde ekonominin geneline yayılan faydası olarak da isimlendirmek mümkündür. Bu etkileri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. ? Yeni tesis, bölüm ve olanakların gelişmesi ? Sportif olayın, gerçekleştiği bölgenin tanıtımı üzerindeki etkisi ile iç ve dış turizmde (yerli ve yabancı turist talebi yaratması) öneminin artması ? Gerçekleştiği bölgedeki gönüllük duyarlılığını arttırmak ? Yeni iş olanakları yaratmak ? Sportif antrenman olanaklarını arttırmak ? Gençlik eğitim projelerini arttırmak ? Ekonomik kalkınma ve kültürel programlara fon sağlama olanaklarını geliştirmek.


37. Soru

Ekonomi biliminin en temel tanımı nedir?

Cevap

Ekonomi biliminin tanımı “kıt kaynakları etkin
kullanma bilimi” olarak yapılmaktadır.


38. Soru

Bir ekonomideki toplam harcama, üretim, tüketim, yatırım, istihdam ve enflasyon gibi konular hangi ekonomik kavramın ilgi alanları içinde bulunmaktadır? 

Cevap

Makroekonomi, toplumdaki tüm ekonomik birimlerin tercihlerinin sonuçları ile ilgilenir. Bir ekonomideki toplam harcama, üretim, tüketim, yatırım, istihdam ve enflasyon gibi konular makroekonominin ilgi alanları içinde bulunmaktadır


39. Soru

Bir toplumun zenginliğin düzeyi ne ile kıyaslanmaktadır?

Cevap

Bir toplumda zenginliğin düzeyi o toplum için ekonominin ulaştığı büyüklük ile kıyaslanmaktadır. Kişisel anlamda zenginliği belirleyen en önemli unsurlardan biri gelirdir. Dolayısıyla bir ülkenin zenginliğini etkileyen en önemli unsur da o toplumun geliridir. Bir ülkenin geliri, milli gelir olarak isimlendirilir.


40. Soru

Milli gelir nedir?

Cevap

Milli gelir, bir ülkede belirli bir dönemde üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin net parasal değeridir. 


41. Soru

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH nedir? 

Cevap

Bir ülke vatandaşlarının, belirli bir dönemde ürettikleri nihai mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin toplamıdır.


42. Soru

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) nedir? 

Cevap

Bir ülke sınırları içerisinde belirli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin toplamıdır. 


43. Soru

Kişi Başına Düşen Milli Gelir nedir?

Cevap

Bir ülkenin milli gelir rakamını, nüfusa bölümüyle elde edilen, bir kişiye düşen ortalama gelirdir.


44. Soru

Günümüzde ülkeler arası refah düzeyi karşılaştırmaları yaparken sıklıkla hangi rakam dikkate alınmaktadır? 

Cevap

Günümüzde ülkeler arası refah düzeyi karşılaştırmaları yaparken, ülkelerin kişi başına
düşen milli gelir rakamları dikkate alınmaktadır.


45. Soru

Ekonomik etkilerin değerlendirilme yöntemlerinden birisi de çarpan analizidir. Girdi çıktı analizi üretim sürecine odaklanmakta iken, çarpan analizinde hangi konu üzerine odaklanılmaktadır? 

Cevap

Harcama üzerine odaklanılmaktadır. Girdi çıktı analizi üretim sürecine odaklanmakta iken, çarpan analizinde harcama üzerine odaklanılmaktadır.


46. Soru

Yapılan çalışmalarda sportif başarıyı etkileyen faktörleri genel olarak 5
gruba ayrılmıştır. Bu faktörler nelerdir? 

Cevap

Çalışmalarda ele alınan sportif başarıyı etkileyen faktörleri genel olarak 5
gruba ayırmak mümkündür. Bunlar;

• Ekonomik,
• Demografik,
• Siyasi,
• Coğrafi ve
• Kültürel faktörlerdir.


47. Soru

1960-1990 arası olimpiyat oyunlarında ülkelerin başarılarını değerlendirilerek, ülkelerin kişi başına düşen GSYİH ile sportif başarıları arasında anlamlı bir ilişki tespit etmiştir. Bu durum hangi ilişkiyi kanıtlamaktadır? 

Cevap

Ekonomik gelişme ve uluslararası sportif başarı arasındaki pozitif ilişkiyi göstermektedir. Ekonomik büyüklük arttıkça sportif başarıların da artmakta olduğunu göstermektedir. 


48. Soru

Ülkelerin refah düzeylerini yansıtmada daha sağlıklı bir gösterge olduğu düşünülen kişi
başına düşen GSYİH nasıl hesaplanmaktadır? 

Cevap

Bu rakam bir ülkenin GSYİH değerini, o ülkenin nüfusuna bölerek hesaplanmaktadır.


49. Soru

Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde, ekonominin gelişiminin, spora temel etkileri nelerdir?

Cevap

• Spora yönelik talep üzerinde ve
• Sportif arz üzerinde olumlu etkiler yaratılmaktadır.

Dolayısıyla ekonominin gelişimi bu iki kanal üzerinden sporun gelişimi üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. 


50. Soru

Görünü (2016) Özel Fitness Merkezlerine Devam Eden Bireylerin Spor Ekonomisine Katkısının Demografik Değişkenlere Göre İncelediği çalışmasında, spor salonlarına devam eden bireylerin gelir düzeyleri arttıkça, sportif harcamalarının da arttığını ortaya koymuştur. Bu durum bize ekonominin hangi etkisini göstermektedir?   

Cevap

Bir ülkede ekonominin gelişmesi, milli gelirin artması anlamına gelmektedir. Yani o ülke ekonomik birimlerinin geliri artmaktadır. Sportif ürün ve hizmetler normal mallardır. Dolayısıyla talebin gelir esnekliği bu mal ve hizmetler için pozitiftir. Bu durumda talepçilerin gelirlerinin artması, bu mal ve hizmetlere yönelik tüketici talebinin artması anlamına gelmektedir.


51. Soru

Ekonominin spor üzerine etkileri ile sporun ekonomi üzerine etkileri farklılık göstermektedir. Sporun ekonomi üzerine etkileri hangi dört kanal ile oluşmaktadır?

Cevap

Sporun Ekonomi Üzerindeki Etkisi; Sportif olay, sportif organizasyon, spora ilişkin altyapı yatırımı,spora yönelik harcama şeklinde 4 ana başlığa ayrılabilir.


52. Soru

Bir spor alanı inşa etmek yerine aynı bütçe ile bir havaalanı inşa etme kararı alınmışsa eğer, hangi durum göz önünde bulundurulmuş olabilir? 

Cevap

Sportif bir eylem, ekonomi üzerinde olumlu etkilere sebep olsa da, ekonomi üzerinde daha çok olumlu etkiler yaratabilecek alternatiflere göre tercih edilmeyebilir. aynı bütçe ile bir havaalanı inşa etmenin ekonomi üzerinde daha güçlü sonuçlara neden olması durumunda, spor alanı inşasından vazgeçilebilir. Böylelikle bu ekonomide kıt Kaynakların bu spor alanı inşası yerine, havaalanı inşasında değerlendirilmesi ile toplumsal fayda daha da arttırılmış olacaktır.


53. Soru

Örneğin bir futbol karşılaşması sebebiyle, bir takımın deplasmana giden
taraftarları, ziyaret ettikleri şehirde yaptıkları harcamalar,  sporun ekonomiye ne tür etkisi olarak adlandırılmaktadır? 

Cevap

Sporun ekonomiye doğrudan etkisi olarak adlandırılmaktadır. Örneğin bir futbol karşılaşması sebebiyle, bir takımın deplasmana giden taraftarları, ziyaret ettikleri şehirde yaptıkları harcamalar doğrudan etki olarak tanımlanır


54. Soru

Deplasman maçı için Bursa’ya giden rakip takım taraftarı, maçtan önce iskender yemişler ve stada geçmişlerdir. Bu durum spor-ekonomi ilişkisi içerisinde hangi kavramla açıklanabilir? 

Cevap

Kısa Dönem Doğrudan Ekonomik Etki. 


55. Soru

Sporun uzun dönem etkileri nelerdir?

Cevap

• Yeni tesis, bölüm ve olanakların gelişmesi
• Sportif olayın, gerçekleştiği bölgenin tanıtımı üzerindeki etkisi ile iç ve dış turizmde (yerli ve yabancı turist talebi yaratması) öneminin artması
• Gerçekleştiği bölgedeki gönüllük duyarlılığını arttırmak
• Yeni iş olanakları yaratmak
• Sportif antrenman olanaklarını arttırmak
• Gençlik eğitim projelerini arttırmak
• Ekonomik kalkınma ve kültürel programlara fon sağlama olanaklarını geliştirmek. 


56. Soru

Sporun ekonomik etkilerini analiz eden çalışmaların aşamaları nelerdir? 

Cevap

Dört ana başlık altında incelenebilir:

1. Amaç ve kapsamın belirlenmesi

2. Veri toplama yönteminin belirlenmesi

3. Verilerin toplanması ve analizi

4. Sonuçların yorumu ve sunumudur. 


1. Soru

Spor endüstrisinin 2009 yılındaki işlem hacmi ne kadardır?

Cevap

2009 yılında dünya genelinde ulaştığı 114 milyar dolarlık işlem hacmi ile 129 ülkenin milli gelirini geride bırakan spor endüstrisi, gelişme hızı oldukça yüksek olan bir endüstridir.

2. Soru

Ekonomi biliminin tanımı nedir?

Cevap

Ekonomik birimlerin tercihte bulunma zorunluluğu, sonsuz olan ihtiyaçları karşılamak için, eldeki imkânların kısıtlı olmasından kaynaklanır. Eğer ihtiyaçlarımız sonsuz ve bu ihtiyaçları karşılama imkânlarımız (kaynaklarımız) sınırlı ise bu durumda, bu kaynaklarla karşılanacak ihtiyaçlara karar verirken tercihte bulunmak gerekmektedir. Ekonomi biliminin tanımı işte bu gerçeklikten hareketle kıt kaynakları etkin kullanma bilimi olarak yapılmaktadır.

3. Soru

Ekonomi bireyleri kaça ayırmaktadır?

Cevap

Bir toplum, bireylerden oluşmaktadır. Ekonomi (iktisat) bilimi bu bireyleri, hane halkı (insan), firmalar ve devlet olarak üçe ayırmaktadır.

4. Soru

Ekonomi biliminde birimlerin verdiği kararlar, hangi biliminin inceleme alanını oluşturmaktadır?

Cevap

Ekonomi biliminde birimlerin verdiği kararlar, mikroekonomi biliminin inceleme alanını oluşturmaktadır.

5. Soru

Makroekonomi ne ile ilgilenir?

Cevap

Makroekonomi, toplumdaki tüm ekonomik birimlerin tercihlerinin sonuçları ile ilgilenir.

6. Soru

Milli gelir nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Bir toplumda zenginliğin düzeyi o toplum için ekonominin ulaştığı büyüklük ile kıyaslanmaktadır. Kişisel anlamda zenginliği belirleyen en önemli unsurlardan biri gelirdir. Dolayısıyla bir ülkenin zenginliğini etkileyen en önemli unsur da o toplumun geliridir. Bir ülkenin geliri, milli gelir olarak isimlendirilir. Milli gelir, bir ülkede belirli bir dönemde üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin net parasal değeridir. Bir ülkede ekonomik kararlar ne denli çok ise, o ülke için ekonomik aktivite o denli yoğunlaşacak, ülkedeki toplam üretim o denli artacak ve nihayetinde hesaplanan milli geliri rakamı o nispette daha büyük olacaktır.

7. Soru

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) nedir?

Cevap

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH): Bir ülke vatandaşlarının, belirli bir dönemde ürettikleri nihai mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin toplamıdır.

8. Soru

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) nedir?

Cevap

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH): Bir ülke sınırları içerisinde belirli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin toplamıdır.

9. Soru

Kişi Başına Düşen Milli Gelir nedir?

Cevap

Kişi Başına Düşen Milli Gelir: Bir ülkenin milli gelir rakamını, nüfusa bölümüyle elde edilen, bir kişiye düşen ortalama gelirdir.

10. Soru

Harcama Yöntemi ile Milli Geliri nasıl hesaplanır?

Cevap

Bir ekonomik birim, elde ettiği geliri harcayacak, yaptığı harcama ise bir başka ekonomik birimin gelirini oluşturacaktır. Dolayısıyla bir ülkede toplam gelir ve toplam harcama kavramları aslında aynı rakamsal büyüklükleri ifade etmektedir. Bu sebeple bir ülkede ekonomik birimlerin yaptıkları harcamaları toplayarak o ekonomik birimlerin toplam gelirini elde edebiliriz. Bu yöntemde ekonomik birimlerinin harcamaları sınıflandırılarak dikkate alınır. Her ekonomide gerçekleştirilen tüketim harcamaları, yatırım harcamaları, devlet ile ilgili harcamaları ve dış ticarete ilişkin harcamaları toplarsak, o ülkede toplam harcamayı yani milli geliri elde etmiş oluruz.

11. Soru

Yatırım Harcamaları nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Bir ekonomide üretim kapasitesi için temel belirleyici unsurlardan biri de o ülkenin sahip olduğu sermaye stokudur (miktarı). Firmaların, ülkedeki mevcut sermaye stokunu arttırıcı harcamaları, yatırım harcamaları olarak tanımlanır. Bu harcama kalemi, devletin yaptığı harcamaları içermeyip, sadece özel sektör tarafından gerçekleştirilen yatırımları kapsamaktadır.

12. Soru

Dış ticaret kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Günümüz dünyasında ülkeler arasında mal ve hizmetler ve üretim faktörü hareketliliği oldukça yüksektir. Bu gün bir marketten alışveriş yaparken, raflarda gördüğümüz ürünler arasında yurt dışında üretilmiş birçok ürüne rastlamak mümkünken, yine raflarda rastladığımız birçok yerli ürünün içeriğinde ithal girdi bulunmaktadır. Yine ülkemizde üretilen birçok ürün de yurt dışı marketlerin raflarında bulunmaktadır. Ekonomik birimlerin yurt dışında başka bir ülkede üretilen mallara yaptıkları harcamalar ithalat harcamasını (IM) oluşturmaktadır. İhracat ise, ülke içinde üretilip, yurt dışına satılan malları ifade etmektedir. İthalat harcamaları, ekonomik birimlerin kendi ülkelerinde üretilen mal ve hizmetlere yönelik harcamaları azalttığı için toplam harcamalardan çıkarılırken, ülkenizde üretilen mal ve hizmetlerin toplam parasal değerini arttırdığı için ihracat, toplam harcamaya ilave edilmektedir. Bu iki harcama unsurunu birlikte değerlendirmek için net dış ticaret kavramı kullanılmaktadır.

13. Soru

Net dış ticaret nasıl hesaplanmaktadır?

Cevap

Net dış ticaret (NX), ülkeye döviz girişi sağlayan ihracattan, döviz çıkışı sağlayan ithalatın çıkarılması ile hesaplanmaktadır (EX-IM).

14. Soru

Emek Geliri nedir?

Cevap

Emek Geliri (Ücret): Üretim sürecinde kullanılan insan gücü, emek olarak tanımlanmaktadır. Üretim faktörleri içinde emek, insani boyutu olan ve depolanamayan tek üretim faktörü olması sebebiyle, her ekonomide kullanım düzeyi özenle takip edilmektedir. Üretimde çalışan işgücünün bu süreçte elde ettiği gelir, ücret olarak tanımlanır. Bir ülkede tüm çalışanların elde ettiği ücretlerin toplanmasıyla, üretim faktörlerinden emeğin toplam faktör gelirini elde edilmektedir.

15. Soru

Sermaye Geliri nedir?

Cevap

Sermaye Geliri (Faiz): Üretimde kullanılan bir başka üretim faktörü ise sermayedir. Parasal bir değer olduğunun düşünülmesinin aksine sermaye, üretimde emeğin kullandığı doğal kaynaklar dışındaki her şey olarak tanımlanmaktadır. Sermayenin üretim sürecinde elde ettiği gelir ise faiz geliridir.

16. Soru

Doğal Kaynak Geliri nedir?

Cevap

Doğal Kaynak Gelirleri (Rant): Her üretim sürecinde fiziki anlamda toprak, deniz gibi tabiat unsurları ya da değerli maden gibi doğal kaynakların kullanımı söz konusudur. Bu kaynakların elde ettiği gelir ise rant geliri olarak tanımlanmaktadır.

17. Soru

Girişimcilik Geliri nedir?

Cevap

Girişimcilik Gelirleri (Kar): Üretimde çıktı elde edilmesinde kullanılması gereken son üretim faktörü girişimciliktir. Girişimcilik ele alınan diğer üç üretim faktörünü birleştirebilme becerisidir. Üretimde yaratılan gelirden, diğer üretim faktörlerinin payı çıktıktan sonra kalan kısım girişimcinin payını ifade eder. Girişimcinin elde ettiği bu gelir kar olarak tanımlanmaktadır.

18. Soru

Üretim Yöntemi ile Milli Gelir nasıl hesaplanmaktadır?

Cevap

Firmalar, genel anlamda, bazı girdileri çıktıya dönüştürmekte olan ekonomik birimlerdir. Üretim olarak isimlendirilen süreç sonunda elde edilen çıktılar mal ya da hizmet olarak tanımlanmaktadır. Bir ekonomide yer alan firmalar tarafından üretilen, bu mal ve hizmetlerin toplamı, o ülkenin firmalarının üretim gücünü bir başka ifadeyle, üretim büyüklüğünü göstermektedir. Bu büyüklük, o ülke ekonomisin bütünsel anlamın ulaştığı boyutu yani milli gelir düzeyini göstermektedir. Dolayısıyla bir ülke ekonomisinin büyüklüğünü hesaplayabilmek için kullanılacak yöntemlerden biri de üretim süreçlerinde elde edilmiş olan bu mal ve hizmetlerin parasal değerlerini toplamaktır.

19. Soru

Bir sektörün büyüklüğü nelere bağlıdır?

Cevap

Bir sektörün büyüklüğü; o sektörde üretilen mal ve hizmet miktarına, ekonomik birimlerin o sektörün ürettiği mal ve hizmetlere yaptığı harcamalara ve o sektörde kullanılan üretim faktörlerinin gelirlerinin toplamına bağlıdır.

20. Soru

Toplam Spor Tüketim Harcaması nedir?

Cevap

Toplam Spor Tüketim Harcaması (PSC): Toplam tüketim harcaması içinde spora yönelik mal ve hizmetler için yapılan özel tüketim harcamalarının toplamıdır. Mağazadan satın alınan bir spor ayakkabısı bu harcama kalemine bir örnektir.

21. Soru

Toplam Spor Yatırım Harcaması nedir?

Cevap

Toplam Spor Yatırım Harcaması (SI): Bir ekonomide özel sektörün spor ile ilgili yaptığı yatırım harcamalarının toplamıdır. Spor ayakkabısı üreten bir firmanın, tesislerinde kullanmak üzere yeni iş makinaları alması bu tip harcamalara örnektir.

22. Soru

Toplam Kamu Spor Harcaması nedir?

Cevap

Toplam Kamu Spor Harcaması (GS): Kamu sektörünün spora yönelik toplam harcaması bu harcama unsuru içinde değerlendirilmektedir. Milli takımlar için spor ayakkabı alımı ve ya da devletin spor salonu yaptırması gibi örnekler bu harcama unsuru için değerlendirilebilir.

23. Soru

Net Spor Dış Ticaret Harcaması nedir?

Cevap

Net Spor Dış Ticaret Harcaması (NXS): Ülkede üretilip dışarıya ihraç edilen spora ilişkin mal ve hizmetlerin parasal değerinden, dışarıdan ithal edilen spora ilişkin mal ve hizmetlerin parasal değerinin çıkarılması ile elde edilen toplam harcama büyüklüğüdür. Ülkede üretilen bir spor ayakkabısının yurt dışına satışı spor ihracat harcamasına, mağazadan satın alınan ithal bir futbol topu ise spor ithalat harcamasına ilişkin örneklerdendir.

24. Soru

Girdi çıktı analizi yöntemi kim tarafından geliştirilmiştir?

Cevap

Girdi çıktı analizi yöntemi Wassily Leontief tarafından 1930’lu yıllarda geliştirilmiştir.

25. Soru

Çarpan analizi nedir?

Cevap

Ekonomik etkilerin değerlendirilmesinde bir başka yöntem ise çarpan analizidir. Girdi çıktı analizi üretim sürecine odaklanmakta iken, çarpan analizinde harcama üzerine odaklanılmaktadır. Milli gelir hesaplama yöntemlerinden biri olan harcama yönteminde ele alındığı gibi, bir firmanın üretmiş olduğu mal ya da hizmetlere yapılan harcamalar, o firmanın gelirini oluşturmaktadır. Yani bir ekonomik birimin harcaması bir başka ekonomik birimin geliridir. Dolayısıyla bu harcamaların artması o firmanın gelirini artıracaktır. Bu durum ekonominin geneli içinde geçerlidir. Bir ekonomide yapılan harcamaların artması, o ekonomide gelirin ve üretimin artması anlamına gelir. Burada gözden kaçırılmaması gereken konu, harcamalardaki ilk değişimin, gelir üzerinde yaratacağı etkinin şiddeti azalarak devam edeceğidir.

26. Soru

Sportif başarıyı etkileyen faktörler kaç gruba ayrılmaktadır?

Cevap

Birçok bilim dalında sportif başarıları etkileyen faktörlerin neler olduğunu araştırmaya yönelik, birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda ülkelerin sportif başarılarını etkileyen değişkenlerin neler olduğu incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmalarda ele alınan sportif başarıyı etkileyen faktörleri genel olarak 5 gruba ayırmak mümkündür. Bunlar; ? Ekonomik, ? Demografik, ? Siyasi, ? Coğrafi ve ? Kültürel faktörlerdir.

27. Soru

Ekonomik gelişme beraberinde ne tür gelişmelere neden olmaktadır?

Cevap

Ekonomik gelişme, yaşandığı her ülkede, ? Sportif ürün ve hizmet talebinde, ? Tüketici gelirlerinde artış, ? Tüketici zevk ve tercihlerinde lehte değişim ve ? Piyasaya yeni tüketicilerin girmesi gibi gelişmelere neden olabilir. Bir ülkede ekonominin gelişmesi, milli gelirin artması anlamına gelmektedir. Yani o ülke ekonomik birimlerinin geliri artmaktadır. Sportif ürün ve hizmetler normal mallardır. Dolayısıyla talebin gelir esnekliği bu mal ve hizmetler için pozitiftir. Bu durumda talepçilerin gelirlerinin artması, bu mal ve hizmetlere yönelik tüketici talebinin artması anlamına gelmektedir.

28. Soru

Sportif ürün ve hizmetlere yönelik talebin, ekonomik gelişmeden artma yönünde etkilenmesinin bir başka nedeni ne olabilir?

Cevap

Sportif ürün ve hizmetlere yönelik talebin, ekonomik gelişmeden artma yönünde etkilenmesinin ikinci nedeni ise zevk ve tercihlerin o ürün ve hizmetler lehine değişmesidir. Ekonomik gelişme, bir ülkede aynı zamanda çalışma sürelerinin azalmasına, dolayısıyla kişilerin boş zamanlarının artmasına neden olmaktadır. Sporun boş zaman değerlendirmedeki önemini hatırlanırsa bu durumda ekonominin gelişmesi ile sportif ürün ve hizmet talep edenlerin zevk ve tercihleri bu ürün ve hizmetleri daha çok tüketme yönünde değişecektir. Benzer bir etki ekonomik gelişmenin bilinçlenme düzeyini etkilemesi sebebiyle de ortaya çıkmaktadır. Ekonomik birimlerin gelirlerinin yükselmesi, entelektüel birikimi olumlu etkilediği için toplumda sportif konulardaki bilinçlenme düzeyi bu durumdan olumlu etkilenecek, sağlıklı yaşam motivasyonuyla zevk ve tercihler sportif ürün ve hizmetleri daha fazla kullanma yönünde değişebilir. Ayrıca ekonomik gelişme ile birlikte geliri eskiden tüketim için yeterli olmayan ya da sağlıklı yaşam ve spor arasındaki ilişkiyi dikkate almayan ekonomik birimlerin tutumlarını değiştirerek, piyasaya giriş yapmalarına neden olabilir. Yeni talepçilerin piyasaya girmesiyle de sportif ürün ve hizmetlerine yönelik talep artacaktır. Bir ülkenin ekonomik gelişme düzeyinin artması her şeyden öte o ülke için mevcut kaynakların artması anlamına gelir. Bu durum gerek devlet tarafından gerekse de özel sektör tarafından spor piyasasına yönelik kaynak aktarımını arttıracaktır. Yani ekonominin gelişimi spora destek verme olanaklarının artması anlamına gelecektir. Spora ilişkin kamu desteğinin artması spor ürün ve hizmet üretiminin maliyetlerini düşürebilir bu da bu ürün ve hizmetlerin arzının artması anlamına gelmektedir. Maliyetlerle ilgili bir başka olası gelişme de üretim teknolojisi ve verimliliği ile ilgilidir. Ekonominin gelişimi, o ülke için teknoloji verimlilik konularında olumlu gelişmeler yaşanmasına neden olabilir. Bu gelişmeler ise, üretim maliyetlerini düşürebilir ve dolayısıyla sportif ürün ve hizmetleri arzı bu sebeple de artabilir.

29. Soru

Sporun ekonomi üzerindeki etkileri nelerdir?

Cevap

Bir olayın ortaya çıkardığı ekonomik bir sonuç, başka ekonomik sonuçların nedeni olabilmekteydi. Dolayısıyla spor ile ilgili bir eylem ekonomik bir boyut taşıyor ise (harcama yapmak gibi) ekonomide bazı sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ülke ekonomileri geliştikçe spor sektörleri de elbette bu gelişmeden pay almaktadır. Ancak ülkelerin organizasyonları gerçekleştirmek için istekli olmalarının tek nedeninin, sporda isimlerini daha çok duyurmayı istemek olduğunu düşünmek, biraz eksik bir değerlendirme olacaktır. Sporun, ülkelerin ekonomilerinin gelişimine sağladığı azımsanmayacak katkı, ülkelerin bu organizasyonları gerçekleştirme konusundaki istekliliklerinin temel nedenlerinin başında gelmektedir. Günümüzde birçok ülke ve şehrin benzer organizasyonları gerçekleştirebilmek için kıyasıya rekabet etmesinin en önemli nedenlerinden biri, sporun ekonominin gelişimi üzerindeki etkisidir. Çünkü bu tip organizasyonlar için yapılan yatırımlar; hem ülke ekonomilerinin gelişimine hem de sporun gelişimine olumlu katkılar sağlamaktadır.

30. Soru

Sporun ekonomi üzerinde etkisinin çıkış noktası nedir?

Cevap

Spor ekonomi üzerinde etkisinin çıkış noktası, spor ile ilgili bir aksiyondur. Sportif bir olay, bir organizasyon, bir yatırım, bir harcama, ekonomi üzerinde bazı etkilere neden olmaktadır. Şüphesiz ki genel olarak değinmeye çalışacağımız bu etkilerin şiddet ve gözlemleneceği sektörler, sportif aksiyonun şekline ve hacmine göre değişebileceği gözden kaçırılmamalıdır. Örneğin bir şehre yapılması düşünülen bir futbol stadının, 10000 ya da 20000 kişilik olması, o stadın yapımı sebebiyle ekonomide yaratacağı etkinin şiddetini etkileyecektir. Ya da stadın yapılacağı şehrin bile ekonomi üzerinde yaratılacağı etkinin boyutlarını etkileyebilir. Aynı boyuttaki iki sportif harcamanın ekonomi üzerindeki sonuçları dahi farklılık gösterebilir, arz edebilir. Çünkü hatırlanacağı gibi çarpanın değeri, bölgeden bölgeye ve endüstriden endüstriye değişebilir.

31. Soru

Sporun ekonomi üzerinde yarattığı etkilerin incelenmesinde neler dikkate alınmaktadır?

Cevap

Sporun ekonomi üzerinde yarattığı etkilerin incelenmesinde genelde sportif haklara ve altyapı yatırımlarına yapılan harcamalar dikkate alınsa da, bu yapı nihai etkiyi analiz etmede yeterli olmayabilir. Bu etkileri değerlendirilirken bütüncül sonuçların gerçekçi olabilmesi için göz ardı edilen bazı maliyetler dikkate alınmalıdır. Bu sebeple toplam faydanın ne olacağı veya çarpan rakamındaki farklılık göz ardı edilmemelidir. Bu değerlendirmelerde ise gözden kaçırılmaması gereken bir başka husus ise fırsat maliyetinin yani alternatif maliyetin ne olduğudur. Bir eylem sebebiyle vazgeçtiğimiz eylemler, o eylemin fırsat maliyetidir. Ekonomik bir harcama neticesinde toplumsal anlamda faydayı arttırmak tek arzulanır sonuç değildir. Kaynakların kıt olması sebebiyle, arzulanan sonuç, toplumsal faydayı en fazla arttırmak olmaktadır. Dolayısıyla bazen sportif bir eylem, ekonomi üzerinde olumlu etkilere sebep olsa da, ekonomi üzerinde daha çok olumlu etkiler yaratabilecek alternatiflere göre tercih edilmeyebilir.

32. Soru

Sporun ekonomik etkilerini temelde kaça ayırmak mümkündür?

Cevap

Sporun ekonomik etkilerini temelde kısa ve uzun dönem olarak ikiye ayırmak mümkündür. Spor alnında yapılan bir faaliyet ya da bu alanda yapılan bir yatırımın, kısa dönemde ekonomi üzerinde üç tür etki yaratması söz konusudur.

33. Soru

Sporun birincil etkileri neye neden olur?

Cevap

Sporun birincil etkileri, ekonomide ikincil ya da yayılma etkisi olarak adlandırabildiğimiz etkilere neden olmaktadır. Sporun ekonomi üzerinde kısa dönemde yarattığı ikincil etkileri, dolaylı ve uyarılmış etkiler olarak ikiye ayırmak mümkündür.

34. Soru

Dolaylı etki nedir?

Cevap

Dolaylı etki, ilk etki olan doğrudan etkinin uzantısı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu etkide, sportif organizasyonun gerçekleştiği bölgede, ilk harcamalar ile ilişkili sektörler üzerinde gerçekleşen üretim, gelir ve istihdam etkileri kastedilmektedir. Girdi çıktı modelinden de hatırladığımız gibi, bir sektördeki çıktı, başka bir sektörde girdi olarak kullanılabilmektedir. Dolayısıyla, sportif olay sebebiyle yapılan harcamalar, örneğin ziyaretçilerin yaptıkları harcamalar, o alanda çıktı artışı anlamına gelir. Yapılan bu harcamalara konu olan mal ve hizmetleri üreten firmaların, bu üretimi gerçekleştirmek için daha fazla girdi kullanmaya başlaması gerekecektir. Yani bu sektörlere girdi sağlayan, ilişkili diğer sektörlerde üretim, gelir ve üretimde kullanılan emek miktarı olan istihdam miktarları artacaktır.

35. Soru

Uyarılmış etki nedir?

Cevap

Sporun ekonomi üzerinde yaratacağı yayılma etkilerinden ikincisi ise sporun uyarılmış etkisi ya da teşvik etkisidir. Sportif olayın gerçekleştiği bölgede, doğrudan ve dolaylı etkiler sebebiyle hane halkının geliri artacaktır. Bu etkiler sebebiyle geliri yükselen hane halkı ise, harcamalarını arttıracak dolayısıyla sporun ekonomik hayat üzerindeki etkileri devam edecektir. Köfte-ekmek ile başlattığımız örneğe geri dönecek olursak, sportif olay sebebiyle geliri artan köfte ekmek satıcılarının, kasapların ve fırıncıların ve kasap ve fırınlarda yeni işe alınan işçilerin, yaptıkları harcamalardaki artış, sporun ekonomi üzerindeki yayılma etkisine örnektir. Çarpan analizinden hatırlanabileceği gibi, bir ekonomik birimin yaptığı harcama başka bir ekonomik birimin gelirini oluşturmakta, geliri artan ekonomik birimin ise, harcamaları artmaktaydı. Yayılma etkisi çarpan analizinde bahsedilen harcama-gelir-harcama ilişkisinin uzantısıdır.

36. Soru

Sporun Uzun Dönem Ekonomik Etkileri nelerdir?

Cevap

Kısa dönem etkilerinin bir önceki başlıkta ele aldığımızı sporu uzun dönemli etkilerini, sporun uzun dönemde ekonominin geneline yayılan faydası olarak da isimlendirmek mümkündür. Bu etkileri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. ? Yeni tesis, bölüm ve olanakların gelişmesi ? Sportif olayın, gerçekleştiği bölgenin tanıtımı üzerindeki etkisi ile iç ve dış turizmde (yerli ve yabancı turist talebi yaratması) öneminin artması ? Gerçekleştiği bölgedeki gönüllük duyarlılığını arttırmak ? Yeni iş olanakları yaratmak ? Sportif antrenman olanaklarını arttırmak ? Gençlik eğitim projelerini arttırmak ? Ekonomik kalkınma ve kültürel programlara fon sağlama olanaklarını geliştirmek.

37. Soru

Ekonomi biliminin en temel tanımı nedir?

Cevap

Ekonomi biliminin tanımı “kıt kaynakları etkin
kullanma bilimi” olarak yapılmaktadır.

38. Soru

Bir ekonomideki toplam harcama, üretim, tüketim, yatırım, istihdam ve enflasyon gibi konular hangi ekonomik kavramın ilgi alanları içinde bulunmaktadır? 

Cevap

Makroekonomi, toplumdaki tüm ekonomik birimlerin tercihlerinin sonuçları ile ilgilenir. Bir ekonomideki toplam harcama, üretim, tüketim, yatırım, istihdam ve enflasyon gibi konular makroekonominin ilgi alanları içinde bulunmaktadır

39. Soru

Bir toplumun zenginliğin düzeyi ne ile kıyaslanmaktadır?

Cevap

Bir toplumda zenginliğin düzeyi o toplum için ekonominin ulaştığı büyüklük ile kıyaslanmaktadır. Kişisel anlamda zenginliği belirleyen en önemli unsurlardan biri gelirdir. Dolayısıyla bir ülkenin zenginliğini etkileyen en önemli unsur da o toplumun geliridir. Bir ülkenin geliri, milli gelir olarak isimlendirilir.

40. Soru

Milli gelir nedir?

Cevap

Milli gelir, bir ülkede belirli bir dönemde üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin net parasal değeridir. 

41. Soru

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH nedir? 

Cevap

Bir ülke vatandaşlarının, belirli bir dönemde ürettikleri nihai mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin toplamıdır.

42. Soru

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) nedir? 

Cevap

Bir ülke sınırları içerisinde belirli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin toplamıdır. 

43. Soru

Kişi Başına Düşen Milli Gelir nedir?

Cevap

Bir ülkenin milli gelir rakamını, nüfusa bölümüyle elde edilen, bir kişiye düşen ortalama gelirdir.

44. Soru

Günümüzde ülkeler arası refah düzeyi karşılaştırmaları yaparken sıklıkla hangi rakam dikkate alınmaktadır? 

Cevap

Günümüzde ülkeler arası refah düzeyi karşılaştırmaları yaparken, ülkelerin kişi başına
düşen milli gelir rakamları dikkate alınmaktadır.

45. Soru

Ekonomik etkilerin değerlendirilme yöntemlerinden birisi de çarpan analizidir. Girdi çıktı analizi üretim sürecine odaklanmakta iken, çarpan analizinde hangi konu üzerine odaklanılmaktadır? 

Cevap

Harcama üzerine odaklanılmaktadır. Girdi çıktı analizi üretim sürecine odaklanmakta iken, çarpan analizinde harcama üzerine odaklanılmaktadır.

46. Soru

Yapılan çalışmalarda sportif başarıyı etkileyen faktörleri genel olarak 5
gruba ayrılmıştır. Bu faktörler nelerdir? 

Cevap

Çalışmalarda ele alınan sportif başarıyı etkileyen faktörleri genel olarak 5
gruba ayırmak mümkündür. Bunlar;

• Ekonomik,
• Demografik,
• Siyasi,
• Coğrafi ve
• Kültürel faktörlerdir.

47. Soru

1960-1990 arası olimpiyat oyunlarında ülkelerin başarılarını değerlendirilerek, ülkelerin kişi başına düşen GSYİH ile sportif başarıları arasında anlamlı bir ilişki tespit etmiştir. Bu durum hangi ilişkiyi kanıtlamaktadır? 

Cevap

Ekonomik gelişme ve uluslararası sportif başarı arasındaki pozitif ilişkiyi göstermektedir. Ekonomik büyüklük arttıkça sportif başarıların da artmakta olduğunu göstermektedir. 

48. Soru

Ülkelerin refah düzeylerini yansıtmada daha sağlıklı bir gösterge olduğu düşünülen kişi
başına düşen GSYİH nasıl hesaplanmaktadır? 

Cevap

Bu rakam bir ülkenin GSYİH değerini, o ülkenin nüfusuna bölerek hesaplanmaktadır.

49. Soru

Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde, ekonominin gelişiminin, spora temel etkileri nelerdir?

Cevap

• Spora yönelik talep üzerinde ve
• Sportif arz üzerinde olumlu etkiler yaratılmaktadır.

Dolayısıyla ekonominin gelişimi bu iki kanal üzerinden sporun gelişimi üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. 

50. Soru

Görünü (2016) Özel Fitness Merkezlerine Devam Eden Bireylerin Spor Ekonomisine Katkısının Demografik Değişkenlere Göre İncelediği çalışmasında, spor salonlarına devam eden bireylerin gelir düzeyleri arttıkça, sportif harcamalarının da arttığını ortaya koymuştur. Bu durum bize ekonominin hangi etkisini göstermektedir?   

Cevap

Bir ülkede ekonominin gelişmesi, milli gelirin artması anlamına gelmektedir. Yani o ülke ekonomik birimlerinin geliri artmaktadır. Sportif ürün ve hizmetler normal mallardır. Dolayısıyla talebin gelir esnekliği bu mal ve hizmetler için pozitiftir. Bu durumda talepçilerin gelirlerinin artması, bu mal ve hizmetlere yönelik tüketici talebinin artması anlamına gelmektedir.

51. Soru

Ekonominin spor üzerine etkileri ile sporun ekonomi üzerine etkileri farklılık göstermektedir. Sporun ekonomi üzerine etkileri hangi dört kanal ile oluşmaktadır?

Cevap

Sporun Ekonomi Üzerindeki Etkisi; Sportif olay, sportif organizasyon, spora ilişkin altyapı yatırımı,spora yönelik harcama şeklinde 4 ana başlığa ayrılabilir.

52. Soru

Bir spor alanı inşa etmek yerine aynı bütçe ile bir havaalanı inşa etme kararı alınmışsa eğer, hangi durum göz önünde bulundurulmuş olabilir? 

Cevap

Sportif bir eylem, ekonomi üzerinde olumlu etkilere sebep olsa da, ekonomi üzerinde daha çok olumlu etkiler yaratabilecek alternatiflere göre tercih edilmeyebilir. aynı bütçe ile bir havaalanı inşa etmenin ekonomi üzerinde daha güçlü sonuçlara neden olması durumunda, spor alanı inşasından vazgeçilebilir. Böylelikle bu ekonomide kıt Kaynakların bu spor alanı inşası yerine, havaalanı inşasında değerlendirilmesi ile toplumsal fayda daha da arttırılmış olacaktır.

53. Soru

Örneğin bir futbol karşılaşması sebebiyle, bir takımın deplasmana giden
taraftarları, ziyaret ettikleri şehirde yaptıkları harcamalar,  sporun ekonomiye ne tür etkisi olarak adlandırılmaktadır? 

Cevap

Sporun ekonomiye doğrudan etkisi olarak adlandırılmaktadır. Örneğin bir futbol karşılaşması sebebiyle, bir takımın deplasmana giden taraftarları, ziyaret ettikleri şehirde yaptıkları harcamalar doğrudan etki olarak tanımlanır

54. Soru

Deplasman maçı için Bursa’ya giden rakip takım taraftarı, maçtan önce iskender yemişler ve stada geçmişlerdir. Bu durum spor-ekonomi ilişkisi içerisinde hangi kavramla açıklanabilir? 

Cevap

Kısa Dönem Doğrudan Ekonomik Etki. 

55. Soru

Sporun uzun dönem etkileri nelerdir?

Cevap

• Yeni tesis, bölüm ve olanakların gelişmesi
• Sportif olayın, gerçekleştiği bölgenin tanıtımı üzerindeki etkisi ile iç ve dış turizmde (yerli ve yabancı turist talebi yaratması) öneminin artması
• Gerçekleştiği bölgedeki gönüllük duyarlılığını arttırmak
• Yeni iş olanakları yaratmak
• Sportif antrenman olanaklarını arttırmak
• Gençlik eğitim projelerini arttırmak
• Ekonomik kalkınma ve kültürel programlara fon sağlama olanaklarını geliştirmek. 

56. Soru

Sporun ekonomik etkilerini analiz eden çalışmaların aşamaları nelerdir? 

Cevap

Dört ana başlık altında incelenebilir:

1. Amaç ve kapsamın belirlenmesi

2. Veri toplama yönteminin belirlenmesi

3. Verilerin toplanması ve analizi

4. Sonuçların yorumu ve sunumudur. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.