Açıköğretim Ders Notları

Spor Ekonomisi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Spor Ekonomisi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Spor Endüstrisinde Düzenlemeler Ve Spor Endüstrisinin Uluslararası Boyutu

1. Soru

Düzenleme nedir?

Cevap

Düzenleme (regülasyon) terimi bir kaç farklı şekilde tanımlanmaktadır. Genellikle, düzenleme, belirli bir aktivitenin öznelerinin (taraflarının), aktivitenin doğrudan öznesi olmayan ya da bu aktiviteyle ilişkisi olmayan bir varlık tarafından iradi bir şekilde kısıtlanmasına işaret eder.


2. Soru

Düzenlemeler kaça ayrılır?

Cevap

Düzenlemeler, hükümet düzenlemesi ve endüstriiçi düzenleme (industry self-regulation) olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. ? Hükümet düzenlemesinde, spor endüstrisi bağlamında özne, spor endüstrisindeki tüm firmalar ve organizasyonlar iken, spor firmaları ve organizasyonları tarafından idare edilen aktivitenin ilişkili olmayan tarafı ise hükümettir. Hükümet düzenlemesi, kanunlar ile kamu otoriteleri tarafından çıkarılan tali kuralları kapsar. Düzenleme yoluyla, hükümet, spor firmaları ve organizasyonlarının aktiviteleri üzerinde yerine getirilecek çeşitli koşullar ile kısıtlama ve zorunlulukları ortaya koyar. ? Endüstri-içi düzenleme ise, uyulacak kural ve prosedürlerin bir denetim organizasyonunun idaresinde oluşturulması yoluyla bir endüstrinin üyelerinin faaliyetlerini denetleme süreci olarak tanımlanabilir. Buna göre, spor düzenlemeleri konu edildiğinde, hükümet tarafından gerçekleştirilen düzenleyici mekanizmalar ile spor endüstrisinin spesifik bir sektörü tarafından gönüllü uygulanan düzenleyici faaliyetler göz önüne alınmalıdır.


3. Soru

Asgari ücret nedir?

Cevap

Asgari ücret; işçiye ailesi ile birlikte yaşadığı toplumda kabul olunabilen bir yaşam düzeyi sağlayan ücrettir. Bir başka tanıma göre ise, asgari ücret, bir yandan (işçiye) insan hüviyeti sebebiyle sosyal bakımdan uygun asgari bir yaşama seviyesi sağlamaya elverişli olan; öte yandan da işverenleri daha düşük ücret ödemekten men eden, mecburi karaktere sahip bir ücrettir.


4. Soru

Hükümet düzenlemesi yaklaşımları nelerdir?

Cevap

Hükümetin endüstrilere müdahelesinde kullandığı üç yaklaşım söz konusudur. ? Anti-tröst Yasaları ? laissez-faire ? Kamu gözetimidir.


5. Soru

Anti-tröst Yasaları nedir?

Cevap

Firmaların tek yönetim altında gruplaşmasıyla tröstler meydana gelir. Tröstler 19. yüzyılda ABD’de ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Tröstler, ticari veya sınai işletmelerin piyasada daha güçlü olabilmek ve daha çok kâr sağlamak amacıyla gerek mali ve gerekse yönetim bakımından daha büyük kuruluşlar haline gelmeleridir. Tröstler rakip kuruluşları piyasadan uzaklaştırmak için çeşitli yöntemler kullanabilirler. Faaliyette bulunan rakip işletmeyi zayıf duruma sokmak ve sonuçta ortadan kaldırmak veya rakip işletmeyi kendine bağımlı bir duruma getirmek gibi. Tröstlerin piyasada egemenlik kurması ve piyasayı etkilemesi o derece ileri bir düzeye varmıştır ki, sonuçta antitröst yasalar ortaya çıkmıştır.


6. Soru

Rekabet kurumu nedir?

Cevap

Rekabet Kurumu, 4054 Sayılı Kanun’un 20’nci maddesine göre mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde teşekkülünün ve gelişmesinin temini ile bu Kanunun uygulanmasını gözetmek ve Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur. Bu çerçevede Rekabet Kurumu’nun esas görevi Kanun’da kendisine verilen yetkileri kullanarak mal ve hizmet piyasalarındaki rekabetçi sürecin tehdit edilmesini engellemektedir. Rekabetçi sürecin korunması yoluyla kaynakların etkin dağılımının sağlanması, toplumsal refahın arttırılması, Rekabet Kurumu’nun misyonunun temel dayanağını oluşturmaktadır.


7. Soru

Rekabetin korunması kanununda rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar nelerdir?

Cevap

? Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tespit edilmesi, ? Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü, ? Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi, ? Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi, ? Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması, ? Anlaşmanın niteliği veya ticarî teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi,


8. Soru

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un temel amacı nelerdir?

Cevap

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un temel amacı; ? En ağır rekabet ihlali olarak kabul edilen kartellerin ve diğer rekabet kısıtlamalarının önüne geçilmesi, ? Hâkim durumda olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarının engellenmesi, ? Piyasalarda rekabetin sınırlanması sonucunu doğuran yoğunlaşma işlemlerinin control edilmesidir.


9. Soru

Laissez-faire Yaklaşımı nedir?

Cevap

Bir serbest piyasa ekonomisinde hükümet tarafından laissez-faire yaklaşımının benimsenmesi nihai olarak özel tekellerin oluşmasına yol açacaktır. Bunun yanında, piyasa aksaklığı da, özel tekellere ilişkin tanımlanmış temel bir problemdir. Tekel, çıktının kısıtlanması, tüketici artığında bir azalmaya yol açmasıyla, bir refah kaybı (deadweight loss) meydana getirdiğinden rekabetçi durumdan daha az etkindir.


10. Soru

Kamu gözetimi nedir?

Cevap

Kamu gözetimi, hükümetin bir endüstriyi düzenlemede benimsediği üçüncü yaklaşımdır. Hükümetin bir endüstriyi yakın izlemeye almasını çağrıştıran bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın altındaki temel varsayım, kamu yararı teorileridir. Düzenlemeye ilişkin kamu yararı teorileri (hükümet) düzenleme(si)nin büyük ölçüde kamu yararıyla ilgili amaçlara karşılık olarak oluşturulduğunu varsayar. Düzenleyici kamu davranışına ilişkin kamu yararı teorisi, kaynakların etkin dağılımına ulaşmada hükümetin alabileceği tedbirler için başka bir teorik temel sağlar. Örneğin, profesyonel sporlar kamu malı gibi algılanabilir.


11. Soru

Şike durumunda kanuna göre verilecek ceza nedir?

Cevap

Belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kendisine menfaat temin edilen kişi de bu suçtan dolayı müşterek fail olarak cezalandırılır. Kazanç veya sair menfaat temini hususunda anlaşmaya varılmış olması halinde dahi, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.


12. Soru

Endüstri-içi Düzenleme ile Hükümetin Rolü Arasındaki İkilem nedir?

Cevap

Düzenlemelere ilişkin en iyi sonuçların, hükümet düzenlemesi ve içsel düzenlemenin her ikisinin birden birleştirildiği mekanizmaları içeren bir düzenleyici sistemin kullanılmasıyla elde edilebileceği düşünülmektedir. Bununla beraber, profesyonel sporlarda bu iki tip düzenleyici mekanizmanın karma bir şekilde kullanımı bazı amaçlanmayan ve istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir. Hükümet, profesyonel sporları, esas olarak yasama ve yargı erki eliyle düzenlemeye tabi tutarken, yürütme erki ise spor endüstrisinin düzenlenmesinde diğer endüstrilerde olduğu kadar ilgili değildir. Bir parça yasama faaliyetinin sonucu olan antitröst yasaları (rekabet hukuku çerçevesinde çıkarılan yasalar), spor endüstrisinde büyük ölçüde düzenleyici etkiye sahiptir. Bu yasalara uygunluk, hükümetin yargı erki aracılığıyla kontrol edilmekte ve sağlamlaştırılmaktadır.


13. Soru

Sporun globalleşmesi nasıl gelişmiştir?

Cevap

Düzeylerde global etkileşimler ve uluslararası rekabet görüldü. Spor endüstrisi de bunun dışında değildi. Çeşitli uluslararası spor federasyonlarının sponsor olduğu Olimpiyat Oyunları ve dünya şampiyonaları gibi organizasyonlar itibariyle ülkeler arasındaki ve ulusal sınırları aşan ilgi itibariyle bir profesyonel spor liginde yer alan takımlar arasındaki yarışlar ve rekabetteki artış her yerde dikkati çekmektedir. Uluslararası rekabette kazanma amacına ulaşabilmek için, birçok ülke ile bu ülkelerdeki spor kuruluşları, sporun globalleşmesinin getirdiği avantajlardan yararlanmaktadırlar.


14. Soru

Karşılaştırmalı üstünlük yasası perspektifinden yaklaşıldığında, globalleşmenin olası üç sonucu nedir?

Cevap

1. Uzmanlaşma: Ülkeler (nations) ve firmalar kâr maksimizasyonunun ısrarlı takipçisi olurlarsa, uzmanlaşma kaçınılmaz bir sonuçtur. 2. Üretilen Çıktı Miktarında Artış: Uzmanlaşma sayesinde tasarruf edilebilen üretim faktörleri (örneğin, emek), daha yüksek çıktının üretilmesi sürecinde üretimde yeniden kullanılabilmektedir. 3. Zengin ile Yoksul Arasındaki Farkın Artışı: Ticaretin tarafı olan her ülke veya firma, kârdan aynı düzeyde pay alamayacaklardır. Refah düzeylerini artıran ticaretin tarafı olan bu ülkeler ve firmalar üretimlerinde ölçek ekonomileri yaratılmasını sağlayan ileri teknolojilere sahi olabilecekler, daha iyi pazarlama olanaklarına kavuşabilecekler ve genellikle daha yüksek kâr elde edebileceklerdir. Sonuç olarak, bu trend sürdüğünde, zengin ve fakir arasındaki açık (fark) tedrici olarak genişleyecektir.


15. Soru

Sporun globalleşmesi ile birlikte önemli uygulama örnekleri nelerdir?

Cevap

Sporun globalleşmesi ile birlikte bazı önemli uygulama örnekleri ortaya çıkmaktadır. Bunlardan en önemlileri, tekel, dumping ve zorlamadır. ? Tekel: Tekel durumu, sporcu transferinde karşılaşılan zorluk verici bir durumdur. Bir ülkedeki bir takımın oyuncusu, kulübünün ve kendisinin başka bir ülkedeki takımla anlaşmasıyla transfer gerçekleştirdikten sonra, gittiği ülkede, bir zaman sonra kulüp değiştirmek isterse, kendisini gönderen ülkesindeki kulüp ile yabancı ülkedeki ilk transfer olduğu kulübün onayını alması gerekebilir. İşte bu iki farklı ülkenin kulüp çıkarlarını gözeten tekelci yapı nedeniyle sporcu mağdur olabilir. Avrupa’da çıkartılan 1995 tarihli Bosman Kanunu ile bu durumun nispeten sporcu lehine düzeltilmesi yoluna gidilmiştir. Ancak bu sefer de kulüpler futbolcuların elde ettiği hakları imtiyaz olarak değerlendirmekte ve bu durumdan şikâyetçi olmaktadırlar. ? Dumping, dünyada bir ülkenin sporcularının bir başka ülkeye sportif üstünlükleri nedeniyle göç etmeleri sonucu, bunun göç edilen ülkedeki sporcuları olumsuz etkilemesi ve onların refahını düşürmesidir. Yani, fazla yabancı sporcu bulundurulması, genç sporcuların yetişmesini engellediği gibi ekonomik olanaklarının azalmasına da yol açmaktadır. ? Zorlama, takımların, yararlandıkları yıldız sporcularının yurt dışına kolayca transfer olmasının önüne geçebilmek için, parlak ya da gelecek vaat eden sporcularıyla çok uzun süreli sözleşmeler yapmaları ve bonservis bedellerini de yüksek tutmalarından kaynaklanan durumdur.


16. Soru

Uluslararası yayılma nedir?

Cevap

Uluslararası yayılma, bir firma ya da organizasyonun ekonomik büyüme amacı doğrultusunda kendisine hedef seçtiği yabancı ülkelere yayılmasıdır.


17. Soru

Spor firmaları ve organizasyonlarının uluslararası yayılmada bulunmak istemelerinin temel nedeni nedir?

Cevap

Spor firmaları ve organizasyonlarının uluslararası yayılmada bulunmak istemelerinin temel nedenlerini, piyasa payı savaşı ve büyüme olarak ifade edebiliriz. Ayrıca bunlara, ilgili spor dalının takipçilerinin olmadığı başka ülkelerde bu sporlara ilgi ve talep yaratmayı da ekleyebiliriz. Spordan elde edilen faydayı artırmak ve sonrasında da sporla ilgilenen nüfusun büyümesi, sporun globalleşmesi sürecine eklenmiş unsurlardır. Spora katılan nüfustaki büyüme ise, spor endüstrisindeki firmalar için olağanüstü uluslararası yayılma fırsatları yaratır. Uluslararası yayılma sadece işletmelerin bir tercihi olarak gerçekleşmez, çünkü o, hayatta kalmak için zorunlu bir araçtır da.


18. Soru

Uluslararası yayılmadan sağlanacak faydalar nelerdir?

Cevap

1. Daha fazla büyüme fırsatları 2. İlave gelir ya da kârlar ile ilave mali kazanç 3. Artan piyasa gücü ve piyasa payları 4. Namı yayılan uluslararası bir kimlik ve ismin daha fazla tanınması.


19. Soru

Uluslararası yayılma ile ilişkili konuların genel başlıkları nelerdir?

Cevap

? Mali Konular: Döviz riskleri ve farklı vergilendirme sistemleri ve bankacılık kanunları spor kuruluşlarının yayılma planlarını geliştirirken üzerinde dikkatle durmaları gereken bazı konulardır. ? Yasal Konular: Yayılmak isteyen firma yabancı ülkede özellikle antitröst yasaları konusunda farklı uygulamalarla karşılaşabilir, bu yüzden gidilecek ülkelerin yasaları özenle dikkate alınmalıdır. ? İmkânlara İlişkin Konular: Yabancı ülkede yayılmaya çalışılırken, iştigal olunan işle ilgili oluşturulmuş standartlar, yabancı ülkede sağlanamayabilir. Bu durum dikkate alınarak strateji geliştirilmelidir.


20. Soru

Spor kuruluşları, genişlemek için bir piyasa ya da ülkeyi düşündüklerinde neleri araştırmaları gerekir?

Cevap

Spor kuruluşları, genişlemek için bir piyasa ya da ülkeyi düşündüklerinde, onun potansiyeli aşağıdaki alanlar itibariyle araştırılmalıdır. 1. Nüfus miktarı ve nüfusun finansal durumu 2. Nüfusun bilgi düzeyi ve yayılınması düşünülen endüstrinin değeri 3. Yayılınması düşünülen endüstri için ülkenin kültürel yapısının uygunluğu 4. Yayılınması düşünülen endüstriye ilişkin hükümet düzenlemelerinin içeriğinin uygunluğu ve bu endüstri üzerindeki var olan kısıtlamalar 5. Aynı endüstrinin yerel segmentinin yaratacağı rekabetin durumu 6. Piyasanın büyüme potansiyeli 7. Yabancı spor kuruluşunu kabul edecek ülkedeki siyasi ve ekonomik istikrarın durumu 8. İnsan kaynaklarının elverişliliği ve nasıl bir maliyet oluşturduğu.


21. Soru

Globalleşme ve spor bazında globalleşme nedir?

Cevap

Globalleşme, uluslar ve ülkeler arasındaki siyasal, iktisadi ve kültürel etkileşim sürecidir. Spor babında, globalleşme, spor organizasyonları ile kuruluşları arasındaki dünya ölçeğindeki etkileşim ve entegrasyon artışını yansıtır.


22. Soru

Dünya ekonomisinin globalleşmesiyle, karşılaştırmalı üstünlük yasasına ilişkin uygulamalar hangi alanlarda yoğunlaşmıştır?

Cevap

? Birçok işletmeler ve şirket toplulukları, malzeme ve nakliye masraflarından tasarruf etmek doğrultusunda, ürünlerinin bir kısmını ya da tamamını üretmek için başka ülkelerde birimler kurma ya da ürünlerini doğrudan yerelde satma eğilimindedirler. ? Ülkeler arasında karşılıklı çıkarlarını gözeten ticari birlikler, anlaşmalar ve sözleşmeler oluşturulmaktadır. ? Birçok ülke ticari maliyetlerini azaltabilmek için Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlara katılmaktadır. Bu kuruluşların çatısı altında ve ülkeler arasında benzer tarifeler veya ürün fiyatlaması oluşturulması gibi işbirliklerinin bir sonucu olarak, bu kuruluşların üyeleri birçok eşit ekonomik fırsata sahip olmaktadır. ? Birçok ülke yerel endüstrilerine zarar verebilecek olan başka ülkelerden kaynaklı işlemleri önleyebilmek için gümrük vergisi ya da tarife engelleri koyarlar. Bu önlemler, mensup olunan bir kuruluşun kuralları çerçevesinde olabileceği gibi (Avrupa Birliği gözetim ve denetimindeki Gümrük Birliği’nde olduğu gibi), ülkelerin bireysel kararlarıyla da gerçekleşebilmektedir. Ancak, özellikle ülke bazlı önlemlerin, misillemeler yoluyla yumuşatılması ya da kaldırılması da yaygın bir durumdur.


23. Soru

Laissez-faire; kamunun tabiî kanunların en iyi işleyişini sağlayacak hukuk sistemini kurmak dışında piyasaya müdahale etmemesi, sadece, piyasa kanunlarının serbest işlemesini sağlamakla yetinmesini öngören bir yaklaşımdır. Kökeni hangi felsefi yaklaşıma dayanmaktadır?

Cevap

Laissez-faire; kamunun tabiî kanunların en iyi işleyişini sağlayacak
hukuk sistemini kurmak dışında piyasaya müdahale etmemesi, sadece, piyasa
kanunlarının serbest işlemesini sağlamakla yetinmesini öngören bir yaklaşımdır.
Kökenleri ise “Tabiî Kanun Felsefesi”ne dayanmaktadır


24. Soru

Faydacı yaklaşım nedir? 

Cevap

Akılcı davranışla hareket eden kişiler kendi bireysel çıkarlarına uygun davranışta bulunarak faydalarını maksimum, zahmetlerini minimum kılacaklar ve bu davranışlar toplum refahını da maksimumlaştıracaktır.


25. Soru

Onlara göre, piyasa aksaklıklarının (market failures) varlığı, düzenlenmemiş piyasaların her koşulda dağıtım etkinliğine ulaşmadaki yetersizliğini yansıtmaktadır. Bu bakış açısına sahip kişiler için ne söylenebilir? 

Cevap

Piyasa ekonomisinde kamunun yer alması gerektiğini savunan bir bakış açısına sahiptir. 


26. Soru

Örneğin, fazla miktarda beyzbol sopası üreten bir şirket, birçok ağacın yok olmasına yol açmak suretiyle çevreye verdiği zarar ve başka ürünler için gerekli olan kereste arzını azaltması nedenleriyle Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleriyle karşı karşıya kalabilir. Cumhurbaşkanlığı, şirketin ürettiği sopa miktarını kısıtlama yoluna gidebilir ya da üretilen her bir sopa başına şirkete vergi koyabilir, böylece daha az sopa üretilecektir ve çevrenin olumsuz etkilenmesi engellenmiş olacaktır.

Bu durum kamu müdahalesinin hangi etki türüne örnektir?

Cevap

Dışsallıklar. Düzenleme bağlamında, dışsallıklar, düzenleyici otoritenin uygulamaları sonucu ortaya çıkan dolaylı fayda ve maliyetlerdir.


27. Soru

Bireysel olarak tüketilemeyen mal ve hizmetlere ne ad verilir?

Cevap

Kamu Malları


28. Soru

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun temel amacı nedir? 

Cevap

Bu Kanunun amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.


29. Soru

Cumhurbaşkanlığının endüstrilere müdahelesinde kullandığı üç yaklaşımdan biri antitröst yasalarının kullanılmasıdır. Bu yaklaşımla ifade edilmek istenen nedir?

Cevap

Kanuni tedbirlerle, Cumhurbaşkanlığı firmalar arasındaki rekabetin adaletli olmasını sağlamaya çalışır. Kanunların muhtevası ihlal edilmedikçe, Cumhurbaşkanlığı konuya dâhil olmaz veya herhangi bir müdahalede bulunmaz.


30. Soru

Firmaların tek yönetim altında gruplaşmasına ne ad verilir?

Cevap

Firmaların tek yönetim altında gruplaşmasıyla tröstler meydana gelir.


31. Soru

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u kaç yılında yasalaşmıştır? 

Cevap

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u Gümrük Birliği yürürlüğe girmeden
önce 1994 yılında yasalaştırmıştır (13.12.1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir).


32. Soru

Ağrı Dağı tırmanışları için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından alınan
çıkış ücreti ile Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından tespit edilen mihmandarlık ücretine yapılan itiraz haksız rekabet kapsamında değerlendirilebilir mi? 

Cevap

Rekabet Kurumu’nun ilgili kararı ile(Rekabet İhlali – 20.7.2006 tarih ve 06-53/685-192 sayılı karar) bu kapsama girmediği belirtilmiştir. 


33. Soru

Kamu gözetimi nedir?

Cevap

Kamu gözetimi, Cumhurbaşkanlığının bir endüstriyi düzenlemede benimsediği üç yaklaşımdan biridir. Cumhurbaşkanlığının bir endüstriyi yakın izlemeye almasını çağrıştıran bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın altındaki temel varsayım, kamu yararı teorileridir.


34. Soru

Spor ve endüstrisi açısından, globalleşme ne anlama gelmektedir? 

Cevap

Spor ve endüstrisi açısından globalleşme, spor organizasyonları ile kuruluşları arasındaki dünya ölçeğindeki etkileşim ve entegrasyon artışını yansıtır.


35. Soru

Ricardo’nun karşılaştırmalı üstünlük yasasına ilişkin çıkış noktası nedir? 

Cevap

Kârını artırmak isteyen bir iktisadi birimin, kârını nasıl artıracağının mekanizmasını ortaya koymasıdır.


36. Soru

Ricardo Yasası’nın teorik açıdan en önemli yanları iki noktada özetlenebilir. Bunlar nelerdir?

Cevap

1. İki ülkeden (region) biri, bütün malların üretiminde mutlak olarak daha yüksek verimliliğe sahip olsun ya da olmasın, her ülke karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu (nispi olarak daha yüksek verimliliğe sahip olduğu) ürünlerde uzmanlaşırsa, ticaret her iki ülke için de kârlı olacaktır.
2. Üretim faktörünü korumaya yardımcı olmaktan uzak kötü düzenlenmiş yasaklayıcı bir tarife uygulaması, ithalatı pahalı hale getirmek ve uzmanlaşma ve iş bölümüne dair en iyi modelin gerçekleşmesini ortadan kaldırarak tüm bir dünya ölçeğinde verimliliğin düşmesine neden olmak suretiyle bireylerin alım gücünü düşürecektir.


37. Soru

Karşılaştırmalı üstünlük yasası perspektifinden yaklaşıldığında, globalleşmenin olası sonuçları nelerdir? 

Cevap

Uzmanlaşma,

Üretilen Çıktı Miktarında Artış, 

Zengin ile Yoksul Arasındaki Farkın Artışı.


38. Soru

Dünya ekonomisinin globalleşmesiyle, karşılaştırmalı üstünlük yasasına ilişkin uygulamalar hangi alanlarda yoğunlaşmıştır?

Cevap

• Birçok işletmeler ve şirket toplulukları, malzeme ve nakliye masraflarından tasarruf etmek doğrultusunda, ürünlerinin bir kısmını ya da tamamını üretmek için başka ülkelerde birimler kurma ya da ürünlerini doğrudan yerelde satma eğilimindedirler.
• Ülkeler arasında karşılıklı çıkarlarını gözeten ticari birlikler, anlaşmalar ve sözleşmeler
oluşturulmaktadır.
• Birçok ülke ticari maliyetlerini azaltabilmek için Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlara katılmaktadır. Bu kuruluşların çatısı altında ve ülkeler arasında benzer tarifeler veya ürün fiyatlaması oluşturulması gibi işbirliklerinin bir sonucu olarak, bu kuruluşların üyeleri birçok eşit ekonomik fırsata sahip olmaktadır.
• Birçok ülke yerel endüstrilerine zarar verebilecek olan başka ülkelerden kaynaklı işlemleri önleyebilmek için gümrük vergisi ya da tarife engelleri koyarlar. Bu önlemler, mensup olunan bir kuruluşun kuralları çerçevesinde olabileceği gibi (Avrupa Birliği gözetim ve denetimindeki Gümrük Birliği’nde olduğu gibi), ülkelerin bireysel kararlarıyla da gerçekleşebilmektedir. Ancak, özellikle ülke bazlı önlemlerin, misillemeler yoluyla yumuşatılması ya da kaldırılması da yaygın bir durumdur.


39. Soru

Spor ekonomisi perspektifinden, spor organizasyonları ve karşılaşmaları ne tür ürünler olarak görülmektedir? 

Cevap

Maddi olmayan ürünler olarak görülmektedir. 


40. Soru

Devşirme sporcular denilen, atletizmden, halter, güreş ve boksa kadar bir çok branşta Türk vatandaşlığına geçirilmiş yabancı kökenli sporcular ile ülkemiz uluslararası yarışmalarda hatırı sayılır sayıda madalya kazanmış, bu branşlarda çok sayıda yabancı antrenör de görev almıştır. Bu durum hangi yasa ile açıklanabilir? 

Cevap

Karşılaştırmalı üstünlük yasası aynı zamanda yetenekli sporcular, deneyimli antrenörler ve diğer sporla ilişkili personelin spor endüstrisindeki global emek hareketliliğini de açıklamada kullanılabilmektedir. 


41. Soru

Uluslararası yayılma ne demektir?

Cevap

Uluslararası yayılma, bir firma ya da organizasyonun ekonomik büyüme amacı doğrultusunda kendisine hedef seçtiği yabancı ülkelere yayılmasıdır.


42. Soru

Uluslararası yayılmadan sağlanacak faydaların inanılmaz ölçüde çok olduğuna inanılır. Bu faydalar temel olarak neleri kapsar?

Cevap

1. Daha fazla büyüme fırsatları
2. İlave gelir ya da kârlar ile ilave mali kazanç
3. Artan piyasa gücü ve piyasa payları
4. Namı yayılan uluslararası bir kimlik ve ismin daha fazla tanınması.


1. Soru

Düzenleme nedir?

Cevap

Düzenleme (regülasyon) terimi bir kaç farklı şekilde tanımlanmaktadır. Genellikle, düzenleme, belirli bir aktivitenin öznelerinin (taraflarının), aktivitenin doğrudan öznesi olmayan ya da bu aktiviteyle ilişkisi olmayan bir varlık tarafından iradi bir şekilde kısıtlanmasına işaret eder.

2. Soru

Düzenlemeler kaça ayrılır?

Cevap

Düzenlemeler, hükümet düzenlemesi ve endüstriiçi düzenleme (industry self-regulation) olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. ? Hükümet düzenlemesinde, spor endüstrisi bağlamında özne, spor endüstrisindeki tüm firmalar ve organizasyonlar iken, spor firmaları ve organizasyonları tarafından idare edilen aktivitenin ilişkili olmayan tarafı ise hükümettir. Hükümet düzenlemesi, kanunlar ile kamu otoriteleri tarafından çıkarılan tali kuralları kapsar. Düzenleme yoluyla, hükümet, spor firmaları ve organizasyonlarının aktiviteleri üzerinde yerine getirilecek çeşitli koşullar ile kısıtlama ve zorunlulukları ortaya koyar. ? Endüstri-içi düzenleme ise, uyulacak kural ve prosedürlerin bir denetim organizasyonunun idaresinde oluşturulması yoluyla bir endüstrinin üyelerinin faaliyetlerini denetleme süreci olarak tanımlanabilir. Buna göre, spor düzenlemeleri konu edildiğinde, hükümet tarafından gerçekleştirilen düzenleyici mekanizmalar ile spor endüstrisinin spesifik bir sektörü tarafından gönüllü uygulanan düzenleyici faaliyetler göz önüne alınmalıdır.

3. Soru

Asgari ücret nedir?

Cevap

Asgari ücret; işçiye ailesi ile birlikte yaşadığı toplumda kabul olunabilen bir yaşam düzeyi sağlayan ücrettir. Bir başka tanıma göre ise, asgari ücret, bir yandan (işçiye) insan hüviyeti sebebiyle sosyal bakımdan uygun asgari bir yaşama seviyesi sağlamaya elverişli olan; öte yandan da işverenleri daha düşük ücret ödemekten men eden, mecburi karaktere sahip bir ücrettir.

4. Soru

Hükümet düzenlemesi yaklaşımları nelerdir?

Cevap

Hükümetin endüstrilere müdahelesinde kullandığı üç yaklaşım söz konusudur. ? Anti-tröst Yasaları ? laissez-faire ? Kamu gözetimidir.

5. Soru

Anti-tröst Yasaları nedir?

Cevap

Firmaların tek yönetim altında gruplaşmasıyla tröstler meydana gelir. Tröstler 19. yüzyılda ABD’de ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Tröstler, ticari veya sınai işletmelerin piyasada daha güçlü olabilmek ve daha çok kâr sağlamak amacıyla gerek mali ve gerekse yönetim bakımından daha büyük kuruluşlar haline gelmeleridir. Tröstler rakip kuruluşları piyasadan uzaklaştırmak için çeşitli yöntemler kullanabilirler. Faaliyette bulunan rakip işletmeyi zayıf duruma sokmak ve sonuçta ortadan kaldırmak veya rakip işletmeyi kendine bağımlı bir duruma getirmek gibi. Tröstlerin piyasada egemenlik kurması ve piyasayı etkilemesi o derece ileri bir düzeye varmıştır ki, sonuçta antitröst yasalar ortaya çıkmıştır.

6. Soru

Rekabet kurumu nedir?

Cevap

Rekabet Kurumu, 4054 Sayılı Kanun’un 20’nci maddesine göre mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde teşekkülünün ve gelişmesinin temini ile bu Kanunun uygulanmasını gözetmek ve Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur. Bu çerçevede Rekabet Kurumu’nun esas görevi Kanun’da kendisine verilen yetkileri kullanarak mal ve hizmet piyasalarındaki rekabetçi sürecin tehdit edilmesini engellemektedir. Rekabetçi sürecin korunması yoluyla kaynakların etkin dağılımının sağlanması, toplumsal refahın arttırılması, Rekabet Kurumu’nun misyonunun temel dayanağını oluşturmaktadır.

7. Soru

Rekabetin korunması kanununda rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar nelerdir?

Cevap

? Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tespit edilmesi, ? Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü, ? Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi, ? Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi, ? Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması, ? Anlaşmanın niteliği veya ticarî teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi,

8. Soru

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un temel amacı nelerdir?

Cevap

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un temel amacı; ? En ağır rekabet ihlali olarak kabul edilen kartellerin ve diğer rekabet kısıtlamalarının önüne geçilmesi, ? Hâkim durumda olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarının engellenmesi, ? Piyasalarda rekabetin sınırlanması sonucunu doğuran yoğunlaşma işlemlerinin control edilmesidir.

9. Soru

Laissez-faire Yaklaşımı nedir?

Cevap

Bir serbest piyasa ekonomisinde hükümet tarafından laissez-faire yaklaşımının benimsenmesi nihai olarak özel tekellerin oluşmasına yol açacaktır. Bunun yanında, piyasa aksaklığı da, özel tekellere ilişkin tanımlanmış temel bir problemdir. Tekel, çıktının kısıtlanması, tüketici artığında bir azalmaya yol açmasıyla, bir refah kaybı (deadweight loss) meydana getirdiğinden rekabetçi durumdan daha az etkindir.

10. Soru

Kamu gözetimi nedir?

Cevap

Kamu gözetimi, hükümetin bir endüstriyi düzenlemede benimsediği üçüncü yaklaşımdır. Hükümetin bir endüstriyi yakın izlemeye almasını çağrıştıran bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın altındaki temel varsayım, kamu yararı teorileridir. Düzenlemeye ilişkin kamu yararı teorileri (hükümet) düzenleme(si)nin büyük ölçüde kamu yararıyla ilgili amaçlara karşılık olarak oluşturulduğunu varsayar. Düzenleyici kamu davranışına ilişkin kamu yararı teorisi, kaynakların etkin dağılımına ulaşmada hükümetin alabileceği tedbirler için başka bir teorik temel sağlar. Örneğin, profesyonel sporlar kamu malı gibi algılanabilir.

11. Soru

Şike durumunda kanuna göre verilecek ceza nedir?

Cevap

Belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kendisine menfaat temin edilen kişi de bu suçtan dolayı müşterek fail olarak cezalandırılır. Kazanç veya sair menfaat temini hususunda anlaşmaya varılmış olması halinde dahi, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

12. Soru

Endüstri-içi Düzenleme ile Hükümetin Rolü Arasındaki İkilem nedir?

Cevap

Düzenlemelere ilişkin en iyi sonuçların, hükümet düzenlemesi ve içsel düzenlemenin her ikisinin birden birleştirildiği mekanizmaları içeren bir düzenleyici sistemin kullanılmasıyla elde edilebileceği düşünülmektedir. Bununla beraber, profesyonel sporlarda bu iki tip düzenleyici mekanizmanın karma bir şekilde kullanımı bazı amaçlanmayan ve istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir. Hükümet, profesyonel sporları, esas olarak yasama ve yargı erki eliyle düzenlemeye tabi tutarken, yürütme erki ise spor endüstrisinin düzenlenmesinde diğer endüstrilerde olduğu kadar ilgili değildir. Bir parça yasama faaliyetinin sonucu olan antitröst yasaları (rekabet hukuku çerçevesinde çıkarılan yasalar), spor endüstrisinde büyük ölçüde düzenleyici etkiye sahiptir. Bu yasalara uygunluk, hükümetin yargı erki aracılığıyla kontrol edilmekte ve sağlamlaştırılmaktadır.

13. Soru

Sporun globalleşmesi nasıl gelişmiştir?

Cevap

Düzeylerde global etkileşimler ve uluslararası rekabet görüldü. Spor endüstrisi de bunun dışında değildi. Çeşitli uluslararası spor federasyonlarının sponsor olduğu Olimpiyat Oyunları ve dünya şampiyonaları gibi organizasyonlar itibariyle ülkeler arasındaki ve ulusal sınırları aşan ilgi itibariyle bir profesyonel spor liginde yer alan takımlar arasındaki yarışlar ve rekabetteki artış her yerde dikkati çekmektedir. Uluslararası rekabette kazanma amacına ulaşabilmek için, birçok ülke ile bu ülkelerdeki spor kuruluşları, sporun globalleşmesinin getirdiği avantajlardan yararlanmaktadırlar.

14. Soru

Karşılaştırmalı üstünlük yasası perspektifinden yaklaşıldığında, globalleşmenin olası üç sonucu nedir?

Cevap

1. Uzmanlaşma: Ülkeler (nations) ve firmalar kâr maksimizasyonunun ısrarlı takipçisi olurlarsa, uzmanlaşma kaçınılmaz bir sonuçtur. 2. Üretilen Çıktı Miktarında Artış: Uzmanlaşma sayesinde tasarruf edilebilen üretim faktörleri (örneğin, emek), daha yüksek çıktının üretilmesi sürecinde üretimde yeniden kullanılabilmektedir. 3. Zengin ile Yoksul Arasındaki Farkın Artışı: Ticaretin tarafı olan her ülke veya firma, kârdan aynı düzeyde pay alamayacaklardır. Refah düzeylerini artıran ticaretin tarafı olan bu ülkeler ve firmalar üretimlerinde ölçek ekonomileri yaratılmasını sağlayan ileri teknolojilere sahi olabilecekler, daha iyi pazarlama olanaklarına kavuşabilecekler ve genellikle daha yüksek kâr elde edebileceklerdir. Sonuç olarak, bu trend sürdüğünde, zengin ve fakir arasındaki açık (fark) tedrici olarak genişleyecektir.

15. Soru

Sporun globalleşmesi ile birlikte önemli uygulama örnekleri nelerdir?

Cevap

Sporun globalleşmesi ile birlikte bazı önemli uygulama örnekleri ortaya çıkmaktadır. Bunlardan en önemlileri, tekel, dumping ve zorlamadır. ? Tekel: Tekel durumu, sporcu transferinde karşılaşılan zorluk verici bir durumdur. Bir ülkedeki bir takımın oyuncusu, kulübünün ve kendisinin başka bir ülkedeki takımla anlaşmasıyla transfer gerçekleştirdikten sonra, gittiği ülkede, bir zaman sonra kulüp değiştirmek isterse, kendisini gönderen ülkesindeki kulüp ile yabancı ülkedeki ilk transfer olduğu kulübün onayını alması gerekebilir. İşte bu iki farklı ülkenin kulüp çıkarlarını gözeten tekelci yapı nedeniyle sporcu mağdur olabilir. Avrupa’da çıkartılan 1995 tarihli Bosman Kanunu ile bu durumun nispeten sporcu lehine düzeltilmesi yoluna gidilmiştir. Ancak bu sefer de kulüpler futbolcuların elde ettiği hakları imtiyaz olarak değerlendirmekte ve bu durumdan şikâyetçi olmaktadırlar. ? Dumping, dünyada bir ülkenin sporcularının bir başka ülkeye sportif üstünlükleri nedeniyle göç etmeleri sonucu, bunun göç edilen ülkedeki sporcuları olumsuz etkilemesi ve onların refahını düşürmesidir. Yani, fazla yabancı sporcu bulundurulması, genç sporcuların yetişmesini engellediği gibi ekonomik olanaklarının azalmasına da yol açmaktadır. ? Zorlama, takımların, yararlandıkları yıldız sporcularının yurt dışına kolayca transfer olmasının önüne geçebilmek için, parlak ya da gelecek vaat eden sporcularıyla çok uzun süreli sözleşmeler yapmaları ve bonservis bedellerini de yüksek tutmalarından kaynaklanan durumdur.

16. Soru

Uluslararası yayılma nedir?

Cevap

Uluslararası yayılma, bir firma ya da organizasyonun ekonomik büyüme amacı doğrultusunda kendisine hedef seçtiği yabancı ülkelere yayılmasıdır.

17. Soru

Spor firmaları ve organizasyonlarının uluslararası yayılmada bulunmak istemelerinin temel nedeni nedir?

Cevap

Spor firmaları ve organizasyonlarının uluslararası yayılmada bulunmak istemelerinin temel nedenlerini, piyasa payı savaşı ve büyüme olarak ifade edebiliriz. Ayrıca bunlara, ilgili spor dalının takipçilerinin olmadığı başka ülkelerde bu sporlara ilgi ve talep yaratmayı da ekleyebiliriz. Spordan elde edilen faydayı artırmak ve sonrasında da sporla ilgilenen nüfusun büyümesi, sporun globalleşmesi sürecine eklenmiş unsurlardır. Spora katılan nüfustaki büyüme ise, spor endüstrisindeki firmalar için olağanüstü uluslararası yayılma fırsatları yaratır. Uluslararası yayılma sadece işletmelerin bir tercihi olarak gerçekleşmez, çünkü o, hayatta kalmak için zorunlu bir araçtır da.

18. Soru

Uluslararası yayılmadan sağlanacak faydalar nelerdir?

Cevap

1. Daha fazla büyüme fırsatları 2. İlave gelir ya da kârlar ile ilave mali kazanç 3. Artan piyasa gücü ve piyasa payları 4. Namı yayılan uluslararası bir kimlik ve ismin daha fazla tanınması.

19. Soru

Uluslararası yayılma ile ilişkili konuların genel başlıkları nelerdir?

Cevap

? Mali Konular: Döviz riskleri ve farklı vergilendirme sistemleri ve bankacılık kanunları spor kuruluşlarının yayılma planlarını geliştirirken üzerinde dikkatle durmaları gereken bazı konulardır. ? Yasal Konular: Yayılmak isteyen firma yabancı ülkede özellikle antitröst yasaları konusunda farklı uygulamalarla karşılaşabilir, bu yüzden gidilecek ülkelerin yasaları özenle dikkate alınmalıdır. ? İmkânlara İlişkin Konular: Yabancı ülkede yayılmaya çalışılırken, iştigal olunan işle ilgili oluşturulmuş standartlar, yabancı ülkede sağlanamayabilir. Bu durum dikkate alınarak strateji geliştirilmelidir.

20. Soru

Spor kuruluşları, genişlemek için bir piyasa ya da ülkeyi düşündüklerinde neleri araştırmaları gerekir?

Cevap

Spor kuruluşları, genişlemek için bir piyasa ya da ülkeyi düşündüklerinde, onun potansiyeli aşağıdaki alanlar itibariyle araştırılmalıdır. 1. Nüfus miktarı ve nüfusun finansal durumu 2. Nüfusun bilgi düzeyi ve yayılınması düşünülen endüstrinin değeri 3. Yayılınması düşünülen endüstri için ülkenin kültürel yapısının uygunluğu 4. Yayılınması düşünülen endüstriye ilişkin hükümet düzenlemelerinin içeriğinin uygunluğu ve bu endüstri üzerindeki var olan kısıtlamalar 5. Aynı endüstrinin yerel segmentinin yaratacağı rekabetin durumu 6. Piyasanın büyüme potansiyeli 7. Yabancı spor kuruluşunu kabul edecek ülkedeki siyasi ve ekonomik istikrarın durumu 8. İnsan kaynaklarının elverişliliği ve nasıl bir maliyet oluşturduğu.

21. Soru

Globalleşme ve spor bazında globalleşme nedir?

Cevap

Globalleşme, uluslar ve ülkeler arasındaki siyasal, iktisadi ve kültürel etkileşim sürecidir. Spor babında, globalleşme, spor organizasyonları ile kuruluşları arasındaki dünya ölçeğindeki etkileşim ve entegrasyon artışını yansıtır.

22. Soru

Dünya ekonomisinin globalleşmesiyle, karşılaştırmalı üstünlük yasasına ilişkin uygulamalar hangi alanlarda yoğunlaşmıştır?

Cevap

? Birçok işletmeler ve şirket toplulukları, malzeme ve nakliye masraflarından tasarruf etmek doğrultusunda, ürünlerinin bir kısmını ya da tamamını üretmek için başka ülkelerde birimler kurma ya da ürünlerini doğrudan yerelde satma eğilimindedirler. ? Ülkeler arasında karşılıklı çıkarlarını gözeten ticari birlikler, anlaşmalar ve sözleşmeler oluşturulmaktadır. ? Birçok ülke ticari maliyetlerini azaltabilmek için Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlara katılmaktadır. Bu kuruluşların çatısı altında ve ülkeler arasında benzer tarifeler veya ürün fiyatlaması oluşturulması gibi işbirliklerinin bir sonucu olarak, bu kuruluşların üyeleri birçok eşit ekonomik fırsata sahip olmaktadır. ? Birçok ülke yerel endüstrilerine zarar verebilecek olan başka ülkelerden kaynaklı işlemleri önleyebilmek için gümrük vergisi ya da tarife engelleri koyarlar. Bu önlemler, mensup olunan bir kuruluşun kuralları çerçevesinde olabileceği gibi (Avrupa Birliği gözetim ve denetimindeki Gümrük Birliği’nde olduğu gibi), ülkelerin bireysel kararlarıyla da gerçekleşebilmektedir. Ancak, özellikle ülke bazlı önlemlerin, misillemeler yoluyla yumuşatılması ya da kaldırılması da yaygın bir durumdur.

23. Soru

Laissez-faire; kamunun tabiî kanunların en iyi işleyişini sağlayacak hukuk sistemini kurmak dışında piyasaya müdahale etmemesi, sadece, piyasa kanunlarının serbest işlemesini sağlamakla yetinmesini öngören bir yaklaşımdır. Kökeni hangi felsefi yaklaşıma dayanmaktadır?

Cevap

Laissez-faire; kamunun tabiî kanunların en iyi işleyişini sağlayacak
hukuk sistemini kurmak dışında piyasaya müdahale etmemesi, sadece, piyasa
kanunlarının serbest işlemesini sağlamakla yetinmesini öngören bir yaklaşımdır.
Kökenleri ise “Tabiî Kanun Felsefesi”ne dayanmaktadır

24. Soru

Faydacı yaklaşım nedir? 

Cevap

Akılcı davranışla hareket eden kişiler kendi bireysel çıkarlarına uygun davranışta bulunarak faydalarını maksimum, zahmetlerini minimum kılacaklar ve bu davranışlar toplum refahını da maksimumlaştıracaktır.

25. Soru

Onlara göre, piyasa aksaklıklarının (market failures) varlığı, düzenlenmemiş piyasaların her koşulda dağıtım etkinliğine ulaşmadaki yetersizliğini yansıtmaktadır. Bu bakış açısına sahip kişiler için ne söylenebilir? 

Cevap

Piyasa ekonomisinde kamunun yer alması gerektiğini savunan bir bakış açısına sahiptir. 

26. Soru

Örneğin, fazla miktarda beyzbol sopası üreten bir şirket, birçok ağacın yok olmasına yol açmak suretiyle çevreye verdiği zarar ve başka ürünler için gerekli olan kereste arzını azaltması nedenleriyle Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleriyle karşı karşıya kalabilir. Cumhurbaşkanlığı, şirketin ürettiği sopa miktarını kısıtlama yoluna gidebilir ya da üretilen her bir sopa başına şirkete vergi koyabilir, böylece daha az sopa üretilecektir ve çevrenin olumsuz etkilenmesi engellenmiş olacaktır.

Bu durum kamu müdahalesinin hangi etki türüne örnektir?

Cevap

Dışsallıklar. Düzenleme bağlamında, dışsallıklar, düzenleyici otoritenin uygulamaları sonucu ortaya çıkan dolaylı fayda ve maliyetlerdir.

27. Soru

Bireysel olarak tüketilemeyen mal ve hizmetlere ne ad verilir?

Cevap

Kamu Malları

28. Soru

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun temel amacı nedir? 

Cevap

Bu Kanunun amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.

29. Soru

Cumhurbaşkanlığının endüstrilere müdahelesinde kullandığı üç yaklaşımdan biri antitröst yasalarının kullanılmasıdır. Bu yaklaşımla ifade edilmek istenen nedir?

Cevap

Kanuni tedbirlerle, Cumhurbaşkanlığı firmalar arasındaki rekabetin adaletli olmasını sağlamaya çalışır. Kanunların muhtevası ihlal edilmedikçe, Cumhurbaşkanlığı konuya dâhil olmaz veya herhangi bir müdahalede bulunmaz.

30. Soru

Firmaların tek yönetim altında gruplaşmasına ne ad verilir?

Cevap

Firmaların tek yönetim altında gruplaşmasıyla tröstler meydana gelir.

31. Soru

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u kaç yılında yasalaşmıştır? 

Cevap

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u Gümrük Birliği yürürlüğe girmeden
önce 1994 yılında yasalaştırmıştır (13.12.1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir).

32. Soru

Ağrı Dağı tırmanışları için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından alınan
çıkış ücreti ile Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından tespit edilen mihmandarlık ücretine yapılan itiraz haksız rekabet kapsamında değerlendirilebilir mi? 

Cevap

Rekabet Kurumu’nun ilgili kararı ile(Rekabet İhlali – 20.7.2006 tarih ve 06-53/685-192 sayılı karar) bu kapsama girmediği belirtilmiştir. 

33. Soru

Kamu gözetimi nedir?

Cevap

Kamu gözetimi, Cumhurbaşkanlığının bir endüstriyi düzenlemede benimsediği üç yaklaşımdan biridir. Cumhurbaşkanlığının bir endüstriyi yakın izlemeye almasını çağrıştıran bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın altındaki temel varsayım, kamu yararı teorileridir.

34. Soru

Spor ve endüstrisi açısından, globalleşme ne anlama gelmektedir? 

Cevap

Spor ve endüstrisi açısından globalleşme, spor organizasyonları ile kuruluşları arasındaki dünya ölçeğindeki etkileşim ve entegrasyon artışını yansıtır.

35. Soru

Ricardo’nun karşılaştırmalı üstünlük yasasına ilişkin çıkış noktası nedir? 

Cevap

Kârını artırmak isteyen bir iktisadi birimin, kârını nasıl artıracağının mekanizmasını ortaya koymasıdır.

36. Soru

Ricardo Yasası’nın teorik açıdan en önemli yanları iki noktada özetlenebilir. Bunlar nelerdir?

Cevap

1. İki ülkeden (region) biri, bütün malların üretiminde mutlak olarak daha yüksek verimliliğe sahip olsun ya da olmasın, her ülke karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu (nispi olarak daha yüksek verimliliğe sahip olduğu) ürünlerde uzmanlaşırsa, ticaret her iki ülke için de kârlı olacaktır.
2. Üretim faktörünü korumaya yardımcı olmaktan uzak kötü düzenlenmiş yasaklayıcı bir tarife uygulaması, ithalatı pahalı hale getirmek ve uzmanlaşma ve iş bölümüne dair en iyi modelin gerçekleşmesini ortadan kaldırarak tüm bir dünya ölçeğinde verimliliğin düşmesine neden olmak suretiyle bireylerin alım gücünü düşürecektir.

37. Soru

Karşılaştırmalı üstünlük yasası perspektifinden yaklaşıldığında, globalleşmenin olası sonuçları nelerdir? 

Cevap

Uzmanlaşma,

Üretilen Çıktı Miktarında Artış, 

Zengin ile Yoksul Arasındaki Farkın Artışı.

38. Soru

Dünya ekonomisinin globalleşmesiyle, karşılaştırmalı üstünlük yasasına ilişkin uygulamalar hangi alanlarda yoğunlaşmıştır?

Cevap

• Birçok işletmeler ve şirket toplulukları, malzeme ve nakliye masraflarından tasarruf etmek doğrultusunda, ürünlerinin bir kısmını ya da tamamını üretmek için başka ülkelerde birimler kurma ya da ürünlerini doğrudan yerelde satma eğilimindedirler.
• Ülkeler arasında karşılıklı çıkarlarını gözeten ticari birlikler, anlaşmalar ve sözleşmeler
oluşturulmaktadır.
• Birçok ülke ticari maliyetlerini azaltabilmek için Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlara katılmaktadır. Bu kuruluşların çatısı altında ve ülkeler arasında benzer tarifeler veya ürün fiyatlaması oluşturulması gibi işbirliklerinin bir sonucu olarak, bu kuruluşların üyeleri birçok eşit ekonomik fırsata sahip olmaktadır.
• Birçok ülke yerel endüstrilerine zarar verebilecek olan başka ülkelerden kaynaklı işlemleri önleyebilmek için gümrük vergisi ya da tarife engelleri koyarlar. Bu önlemler, mensup olunan bir kuruluşun kuralları çerçevesinde olabileceği gibi (Avrupa Birliği gözetim ve denetimindeki Gümrük Birliği’nde olduğu gibi), ülkelerin bireysel kararlarıyla da gerçekleşebilmektedir. Ancak, özellikle ülke bazlı önlemlerin, misillemeler yoluyla yumuşatılması ya da kaldırılması da yaygın bir durumdur.

39. Soru

Spor ekonomisi perspektifinden, spor organizasyonları ve karşılaşmaları ne tür ürünler olarak görülmektedir? 

Cevap

Maddi olmayan ürünler olarak görülmektedir. 

40. Soru

Devşirme sporcular denilen, atletizmden, halter, güreş ve boksa kadar bir çok branşta Türk vatandaşlığına geçirilmiş yabancı kökenli sporcular ile ülkemiz uluslararası yarışmalarda hatırı sayılır sayıda madalya kazanmış, bu branşlarda çok sayıda yabancı antrenör de görev almıştır. Bu durum hangi yasa ile açıklanabilir? 

Cevap

Karşılaştırmalı üstünlük yasası aynı zamanda yetenekli sporcular, deneyimli antrenörler ve diğer sporla ilişkili personelin spor endüstrisindeki global emek hareketliliğini de açıklamada kullanılabilmektedir. 

41. Soru

Uluslararası yayılma ne demektir?

Cevap

Uluslararası yayılma, bir firma ya da organizasyonun ekonomik büyüme amacı doğrultusunda kendisine hedef seçtiği yabancı ülkelere yayılmasıdır.

42. Soru

Uluslararası yayılmadan sağlanacak faydaların inanılmaz ölçüde çok olduğuna inanılır. Bu faydalar temel olarak neleri kapsar?

Cevap

1. Daha fazla büyüme fırsatları
2. İlave gelir ya da kârlar ile ilave mali kazanç
3. Artan piyasa gücü ve piyasa payları
4. Namı yayılan uluslararası bir kimlik ve ismin daha fazla tanınması.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.