Açıköğretim Ders Notları

Spor Finansmanı Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Spor Finansmanı Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Finansal Sistem, İşleyişi Ve Spor Ekonomisi İle Etkileşimi

1. Soru

Portföy nedir?

Cevap

Riskin dağıtılması amacıyla alternatif finansal varlıklardan oluşmuş yeni bir finansal varlık.


2. Soru

Spor endüstrisinin büyümesinde etkili olan faktörler nelerdir?

Cevap

• Yeni ve farklı fitness ve rekreasyon aktiviteleri sayılarındaki artış • Boş zamanın artması • Sporla ilgili görsel ve yazılı basına ilişkin yayın sayısının artması • 1970’lerde fitnessa olan ilginin artması • Piyasalarda sporla ilgili mal ve hizmet çeşitliliğinin artması • Sporun ve rekreasyon faaliyetlerinin profesyonel düzeyde artması • Spor eğitiminde meydana gelen artışlar • Spor endüstrisi üzerinden pazarlamaya yönelik stratejilerin artması • Sporun artan globalleşmesi süreci • Spor endüstrisinde yer alan firmaların artan kârları • Spor yönetimi yeteneğinin artması


3. Soru

Para piyasaları nedir?

Cevap

Kısa vadeli menkul kıymetlerin alınıp satıldığı piyasalardır.


4. Soru

Elektronik fon transferi sisteminin araçları nelerdir?

Cevap

Kredi kartları, ATMler (Automated Teller Machines) ve e-para (e-money) elektronik fon transferi sisteminin unsurlarıdır.


5. Soru

Elektronik para kullanmanın avantajları nelerdir?

Cevap

Teknolojideki değişim ve dönüşümün en çok etkilendiği piyasaların başında finansal piyasalar gelmekte, özellikle para transferlerinde işlem maliyetlerinin azalması ve transfer hızının artmasının ardında bu dönüşüm var. Bugün ofiste çalışırken aynı zamanda sahip olduğunuz internet bankacılığı üzerinden çok kısa süre içinde istediğiniz gibi fon transferi gerçekleştirebiliyorsunuz.


6. Soru

Finansal piyasaların sınıflandırılması nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Finansal piyasalar, çeşitli kriterlere göre sınıflandırılabilirler. Bu sınıflandırmada fonların yatırımcısına sağladığı borçlanma ya da ortaklık hakkı ise Borç ve Ortaklı piyasalar olarak bir sınıflandırmadan bahsedebiliriz. Eğer sınıflandırmada fonların piyasada kaçıncı kez alınıp satıldığı ilkesi gözönünde bulunduruluyorsa bu durumda birinci ve ikincil piyasa olarak sınıflandırıyoruz. Diğer bir sınıflama biçimi ise; fonların alınıp satıldığı fiziksel bir yerin olup olmaması durumudur. Bu durumda ayrım tezgâh üstü ya da organize piyasa olarak tanımlanıyor. Finansal varlığın bedeli önceden belirlenmiş ve gelecekteki biz zaman diliminde de teslimi söz konusu ise bu durumda piyasa vadeli ya da spot piyasa olarak ayrımlanıyor.


7. Soru

Bilginin temin edilmesi görevi nasıl gerçekleşir?

Cevap

Finansal sistemin sistematik olarak sistem içinde toplanan yatırımcı ya da yatırım bilgilerini sistem içinde yer alanlarla paylaşır. Bilgi, piyasalarda fiyat mekanizmasının oluşmasında oldukça kritik öneme sahiptir. Yatırımcılar ya da işletmelerin finansman yetkilileri gelecek dönem yatırım kararlarının alınmasında fon tercihlerini oluştururlarken gerek fonların gerekse bu fonları sunan kurumların mali bilgilerini bilmek isterler. İşte bu “bilginin temin edilmesi” görevini finansal piyasalar yerine getirir.


8. Soru

Spor endüstrisi içerisinde dış dünya nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Spor endüstrisi içinde üretim, harcama ve gelir elde etme süreci ve dolayısıyla para akımı devlet, yerel otoriteler, belediyeler gibi, ticari işletmeler, ticari olmayan işletmeler, spor mal ve hizmeti talep edenler, gönüllüler ve spor mal ve hizmet ihraç ve ithali olarak dış dünyayı kapsamaktadır.


9. Soru

Ortaklık Piyasası nedir?

Cevap

Satılan menkul kıymet tasarrufçusuna ortaklık hakkı sağlıyorsa bu durum da piyasa “Ortaklık Piyasası” olarak adlandırılır.


10. Soru

Finansal sistemde fon akışı içinde yer alan tasarrufta bulunanlar kimlerdir?

Cevap

• Hane Halkı • İşletmeler • Devlet • Dış Dünya


11. Soru

Spor endüstrisinde, spor orijinli başlıca alıcı ve satıcı tipleri nelerdir?

Cevap

spor endüstrisi, spor orijinli çok sayıda alıcı ve satıcı tipi tanımlamak mümkündür. Spor endüstrisi tüketicilere, spor, fitness, rekreasyon ve boş zamanla ilgili aktivite, mal, kişi, yer ve fikir sunan geniş bir ürün çeşitliliğine sahip endüstridir.


12. Soru

İşletmelerin temel amaçları finansman ilkeleri bakımından nelerdir?

Cevap

İşletmelerin temel amaçları finansman ilkeleri bakımından spor işletmeleri içinde benzerlik gösterir. Bu amaçlar; mal ve hizmet üreterek toplum refahını arttırmak, işletmelerde istihdamı sürekli hale getirmek, işletmelerin sürekliliğini sağlamak, üretimi ve satışları arttırmak, işletmenin piyasa payını arttırmak, işletmenin büyümesini sağlamak, işletme kârını arttırmak, işletmelerin cari piyasa değerini maksimum yapmak olarak sıralanabilir.


13. Soru

Finansal sistemde fon akışını açıklayınız.

Cevap

Finansal sistem içinde spor endüstrisi içinde yer alan bireyler ya da işletmeler doğrudan ya da dolaylı finansman tarafında yer alabilir. Böylece fon fazlası olan ya da fon açığı olan tarafta yer alır. Spor işletmeleri, olarak tanımlanan işletmelerin ürettikleri ürün, hizmet veya aktivitenin türüne göre farklı finansman ihtiyaçları vardır. Sporla ilgili işletmelerde finansman türü, kamu finansmanı, özel finansman ya da karma finansman şeklinde olabilir. Örneğin, devlet bir spor ürünü ortaya koyuyorsa bu ürünün finansmanında, örneğin vergileri ya da kamu harcamaları olarak tanımladığımız maliye politikası araçlarını kullanması muhtemeldir. Ancak ilgili işletme özel ise bu durumda finansman türü farklılık gösterir. Bu durumda para piyasası ya da sermaye piyasası araçları ilgili işletmenin finansman sorununu giderebilir. Spor işletmeleri için gerek finansal piyasalar açısından gerekse işletmenin kendi finans yönetimi açısından en önemli konu “nakit akışıdır”. Sporun doğası gereği sezonluktur. Örneğin, önemli büyük karşılaşmalar yılın belli dönemlerinde gerçekleşir.


14. Soru

Borç Piyasası nedir?

Cevap

Eğer finansal piyasalarda menkul kıymet olarak tahvil ve bono gibi belirli bir vadeye sahip ve vade sonunda anapara ve faiz ödemelerini içeren bir menkul kıymet alım satımı yapılıyorsa bu piyasa “Borç Piyasası” denir.


15. Soru

“takas” ya da “trampa” ekonomisi kavramını açıklayınız.

Cevap

Paranın olmadığı bir dünya hayal edelim. İhtiyaç duyduğumuz şeyleri nasıl satın alırdık? Sahip olduğumuz işleri nasıl büyütür ve gelecek için nasıl tasarruf edebilirdik? Tüm bu ihtiyaçlarımızı para olmadan para yerine geçebilecek mallar ya da hizmetler üzerinden gerçekleştirebilirdik ki, bu tür bir ekonomi “takas” ya da “trampa” ekonomisi olarak adlandırılmaktadır.


16. Soru

Vadeli piyasaların finansal sistem içinde tanımlanmasının temel nedeni nedir?

Cevap

Vadeli piyasaların finansal sistem içinde tanımlanmasının temel nedeni, gelecekteki riskleri bugünden minimize etmektir.


17. Soru

Kısa ve uzun vadede menkul kıymetlerin değişiminde uygulama nasıldır?

Cevap

Kısa vadeli menkul kıymetlerin değişiminin gerçekleştiği yer para piyasaları, uzun ve orta vadeli menkul kıymetlerin değişiminin gerçekleştiği yer ise sermaye piyasalarıdır.


18. Soru

Finansal sistemde fon akışı içinde yer alan harcamada bulunanlar kimlerdir?

Cevap

Hane Halkı • İşletmeler • Devlet • Dış Dünya


19. Soru

Paranın taşıması gereken en temel özellik nedir?

Cevap

Paranın taşıması gereken en temel özellik, toplum tarafından genel kabul görmesi, kolaylıkla standardize edilebilen, taşınabilen nesneler olması gerekir.


20. Soru

Çek kullanımı kağıt para kullanımına göre avantajı nedir?

Cevap

Çek kullanımı kağıt para kullanımı ile kıyaslandığında özellikle paranın fiziksel olarak taşınması durumunu ortadan kaldırdığı için işlem maliyetini azaltmıştır.


21. Soru

İtibari parayı mal paradan ayıran en temel özellik nedir?

Cevap

İtibari para; paranın kendi değeri yani üzerinde yazan değeri dışında bir değeri mal olarak değeri yok. Ancak mal para olarak tanımladığımız her birim, finansal piyasalardaki dolaşımı esnasında taşımış olduğu mal olarak değerine göre satın alma gücü sunuyor.


22. Soru

Ortaklık ve alacak hakkı tanıyan menkul kıymetlerin tasarrufçu açısından sahip olduğu avantajlar nelerdir?

Cevap

Ortaklık ve alacak hakkı tanıyan menkul kıymetlerin tasarrufçu açısından sahip olduğu avantajları değerlendirdiğimizde; özellikle herhangi bir şirketin zarar edip tasfiye olması durumunda öncelikli olarak ödenmesi gereken menkul kıymetler “Alacak Hakkı” tanıyan menkul kıymetlerdir. Dolayısıyla bu menkul kıymetleri ellerinde bulunduran yatırımcılar böyle bir riski de almamış olurlar. Ortaklık hakkı sağlayan menkul kıymetlerin avantajı ise şirketin kâr elde etmesi durumunda yatırımcısına bu kâra ortak olma şansı tanımasıdır.


23. Soru

Mal paranın tarihsel gelişimini açıklayınız.

Cevap

paranın tarihsel gelişimini açıklayınız. Cevap: Tarihsel bu süreç içinde birçok nesnenin mal para olarak kullanıldığını görmekteyiz. Bunlar çeşitli baharatlardan salyangoz kabuklarına kadar sayılabilir bir yelpazede çeşitlilik göstermektedir. Mal paranın zaman içinde değişim göstermesi yani bir basketbol maçı için kullandığımız nakit para ya da kredi kartı şeklindeki para kullanımına varıncaya kadar para olarak kullanılan nesnelerin oldukça değiştiğini görüyoruz.


24. Soru

Spot piyasa kavramını açıklayınız

Cevap

Finansal varlığın alıcısına hemen teslim edilmemesine göre piyasa türü tanımlanır. Finansal varlığın teslimi +2 gün sonrayı da içerebilmektedir. Bu durumda tanımlanan piyasa türü “Spot Piyasa”dır.


25. Soru

Birincil piyasa nedir?

Cevap

Şirketler ya da hazine tarafından çıkarılmış olan menkul kıymetlerin ilk alıcılarına satıldığı piyasadır.


26. Soru

Para hesap birimi olması ne demektir?

Cevap

Para hesap birimi; satın almak istediğimi her mal ve hizmetin bir fiyatı var. Bu durum ise satın alma gücümüzü belirlemekten tutunda alışverişimizi hızlı yapmamıza kadar birçok kolaylığı da beraberinde getiriyor. Paranın hesap birimi olması ekonomide üretilen tüm mal ve hizmetlerin parasal değerini bilmemize neden oluyor. Paranın değer saklama aracı olması tüm değerlerin para cinsinden tutulabilmesine olanak sağlıyor.


27. Soru

İkincil piyasa nedir?

Cevap

Birincil piyasada satışa konu olan menkul kıymetlerin yeniden finansal piyasalarda satılması ile oluşan piyasadır.


28. Soru

İtibari para nedir?

Cevap

İtibari para; paranın kendi değeri yani üzerinde yazan değeri dışında bir değeri mal olarak değeri yok.


29. Soru

Tezgah üstü (OTC) piyasa nedir?

Cevap

Borsa dışında menkul kıymetlerin alınıp satıldığı piyasadır.


30. Soru

Sermaye piyasaları nedir?

Cevap

Orta ve uzun vadeli menkul kıymetlerin alınıp satıldığı piyasalardır.


31. Soru

Elektronik para nedir?

Cevap

e-para, İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde insanların kullanmış olduğu digital nakit para olarak tanımlanır.


32. Soru

Finansal piyasalar yerine getirdikleri işlevler açısından sağladıkları avantajlar nelerdir?

Cevap

Finansal piyasalar yerine getirdikleri işlevler açısından oldukça önemli role sahiptir. • Finansal piyasalar fon transferine olanak sağlayarak işletmelerin ve bireylerin ihtiyaç duydukları büyük miktarda fonları temin etmelerini sağlarlar. • Finansal sistem gerek doğrudan ve gerekse dolaylı olarak fonların bir havuzda toplanarak daha etkin yerlere yöneltilmesini sağlar. Böylece finansal sistem içinde değerlendirilir ve finansal sisteme aktarılmayan yani “gömülenen” fon miktarı azalır.


33. Soru

Gömüleme eğilimi nedir?

Cevap

Gömüleme eğilimi, tasarrufların herhangi bir şekilde finansal isteme aktarılmaksızın tasarrufçunun elinde atıl kalması durumudur.


34. Soru

Aracılık yüklenimi nedir?

Cevap

Bir şirket tarafından çıkarılan menkul kıymetlerin birincil piyasada fiyat garantisi ile satılmak üzere bir yatırım bankasına devredilmesi işlemidir.


35. Soru

Borsa nedir?

Cevap

Menkul kıymet alım satımı için düzenlemiş organize fiziksel mekanlardır.


36. Soru

İşletmeler tarafından alınan finansal kararlarda başarı ve etkinliğin arttırılabilmesi için ne yapılması gerekmektedir?

Cevap

İşletmeler tarafından alınan finansal kararalarda başarı ve etkinliğin arttırılabilmesi için fon
kaynaklarının doğru yönetilmesini sağlayan finansman ilkelerinin uygulanması gerekir


37. Soru

Finansman ilkeleri bakımından işletmelerin temel amaçları nelerdir?

Cevap

Bu amaçlar; mal ve hizmet üreterek toplum refahını arttırmak, işletmelerde istihdamı sürekli hale getirmek, işletmelerin sürekliliğini sağlamak, üretimi ve satışları arttırmak, işletmenin piyasa payını arttırmak, işletmenin büyümesini sağlamak, işletme kârını arttırmak, işletmelerin cari piyasa değerini maksimum yapmak olarak sıralanabilir.


38. Soru

Spor işletmeleri için gerek finansal piyasalar açısından gerekse işletmenin kendi finans yönetimi açısından en önemli konu nedir?

Cevap

Nakit akışı.


39. Soru

Devletin spor finansmanında kullandığı temel kaynak nedir?

Cevap

Devletin spor finansmanında kullandığı temel kaynak vergidir.


40. Soru

Özel sektörün spor finasmanı içinde başvurduğu finansman kaynakları nelerdir?

Cevap

Özel sektörün özellikle spor finasmanı içinde başvurduğu finansman kaynakları, sponsorluk, reklam, isim yiyecek ve içecek hakları, lisanslama hakları ve patent haklarının satışı gibi haklardan elde edilecek gelirler sayılabilir.


41. Soru

Portföy nedir?

Cevap

Riskin dağıtılması amacıyla alternatif finansal varlıklardan oluşmuş yeni bir finansal varlıktır. Yatırımcının sahip olduğu finansal varlıkların tümünün çeşitlendirilmesinde oluşmuş menkul kıymetlerin tümünün gebel ismidir. 


42. Soru

Takas ekonimisi nedir?

Cevap

Paranın olmadığı bir dünya hayal edelim. İhtiyaç duyduğumuz şeyleri nasıl satın alırdık? Sahip olduğumuz işleri nasıl büyütür ve gelecek için nasıl tasarruf edebilirdik? Tüm bu ihtiyaçlarımızı para olmadan para yerine geçebilecek mallar ya da hizmetler üzerinden gerçekleştirebilirdik ki, bu tür bir ekonomi “takas” ya da “trampa” ekonomisi olarak adlandırılmaktadır.


43. Soru

Paranın sahip olduğu değişim fonksiyonunun sağladığı kolaylıklar nelerdir?

Cevap

Paranın sahip olduğu “değişim fonksiyonu” hem mal ve hizmetlerin birbiri ile değişimini kolaylaştırıyor hem de değişim sırasında karşılaşılan işlem maliyetlerinin azalmasını olanaklı hale getiriyor.


44. Soru

Mal para nedir? Tarihsel süreciyle birlikte açıklayınız.

Cevap

Trampa yani “Takas ekonomisi” olarak adlandırılan ve malın mal ile değişimine olanak veren; takas ekonomisi içinde kullanılan “mal para” nın geçmişinin aslında milattan 4500 yıl kadar önce Mezopotomya ve Mısır’a kadar gittiği bilinmektedir. Deniz kabuğu, büyükbaş hayvan, sigara, balina dişi, çeşitli baharatlar ve papirüs gibi farklı nesnelerin para olarak kullanıldığı görülmüştür. İkinci Dünya savaşın’da Almanların kurdukları esir kamplarında, müttefik askerleri kendilerine verilen sabun, şeker ve benzeri malları takas etmek için sigarayı kullanmışlar. Aslında mal para kavramı üzerinden paranın taşıması gereken özelliklerden birisine de vurgu yapmış olduk. Bu özellik “genel kabul görme” para olarak
kabul edilen nesne ya da değerli maden bu fonksiyonunu yerine getirebilmesi için olmazsa olmaz kuraldır. Para; herkes tarafından kabul edilen bir nesne olmalıdır. Bu durum para olarak kabul edilen nesneyi ise tarih boyunca “mal para” olarak adlandırılmıştır. Tarihsel süreç içinde birçok nesnenin mal para olarak kullanıldığını görmekteyiz. Bunlar çeşitli baharatlardan salyangoz kabuklarına kadar sayılabilir bir yelpazede çeşitlilik göstermektedir. Mal paranın zaman içinde değişim göstermesi yani bir basketbol maçı için kullandığımız nakit para ya da kredi kartı şeklindeki para kullanımına varıncaya kadar para olarak kullanılan nesnelerin oldukça değiştiğini görüyoruz.


45. Soru

Paranın yerine getirmesi gereken fonksiyonlar nelerdir?

Cevap

Paranın değişim aracı olması, “takas” ekonomisinde kullandığımız malın malla değişimini ortadan kaldırarak mal ve hizmetlerin değişiminde para olarak genel kabul edilen bir değişim aracının varlığını tanımlıyor. Eğer geçerli olan ekonomi takas ekonomisi olsaydı, bu durumda ihtiyaç duyduğumuz mal ve hizmetleri satın alabilmek yine aynı şekilde mal ve hizmet ile ödeme yapmamız gerekirdi. Para bu durumda değişimin hızlanmasını sağladı. Para hesap birimi; satın almak istediğimi her mal ve hizmetin bir fiyatı var. Bu durum ise satın alma gücümüzü belirlemekten tutunda alışverişimizi hızlı yapmamıza kadar birçok kolaylığı da beraberinde getiriyor. Paranın hesap birimi olması ekonomide üretilen tüm mal ve hizmetlerin parasal değerini bilmemize neden oluyor. Paranın değer saklama aracı olması
tüm değerlerin para cinsinden tutulabilmesine olanak sağlıyor. Günlük hayatta sahip olduğumuz tüm parayı alışverişlerde harcamıyoruz. Elbette kalan kısmını tasarruf ediyoruz. Bunun biçimi paramızı sadece menkul kıymet olarak değil gayrimenkul olarak ya da iyi bir tablo alarak ya da araba alarak değerlendiriyoruz. Paraya ne zaman yeniden ihtiyaç duyacağımız sorusuna vereceğimiz cevap; Bize “likidite” kavramını hatırlatır. Paraya dönüşme hızı olarak tanımlayacağımız likidite, kısa zamanda tekrar paraya ihtiyaç duyacağımız zamanlar için, paranın paraya çabuk dönüşebilen ve bu dönüşüm esnasında değer kaybetmeyen menkul kıymetler cinsinde paranın tutulmasıdır.


46. Soru

e-para nedir?

Cevap

e-para, İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde insanların kullanmış olduğu digital nakit para olarak
tanımlanır.


47. Soru

Finansal piyasaların, çeşitli kriterlere göre yapılan temel sınıflandırmaları nelerdir?

Cevap

Finansal piyasalar, çeşitli kriterlere göre sınıflandırılabilirler. Bu sınıflandırmada fonların yatırımcısına sağladığı borçlanma ya da ortaklık hakkı ise Borç ve Ortaklı piyasalar olarak bir sınıflandırmadan bahsedebiliriz. Eğer sınıflandırmada fonların piyasada kaçıncı kez alınıp satıldığı ilkesi gözönünde bulunduruluyorsa bu durumda birinci ve ikincil piyasa olarak sınıflandırıyoruz. Diğer bir sınıflama biçimi ise; fonların alınıp satıldığı fiziksel bir yerin olup olmaması durumudur. Bu durumda ayrım tezgâh üstü ya da organize piyasa olarak tanımlanıyor. Finansal varlığın bedeli önceden belirlenmiş ve gelecekteki biz
zaman diliminde de teslimi söz konusu ise bu durumda piyasa vadeli ya da spot piyasa olarak ayrımlanıyor.


48. Soru

Borç piyasası nedir?

Cevap

Finansal piyasalarda menkul kıymet olarak tahvil ve bono gibi belirli bir vadeye sahip ve vade sonunda anapara ve faiz ödemelerini içeren bir menkul kıymet alım satımı yapılıyorsa bu piyasa borç piyasası olarak tanımlanmaktadır.


49. Soru

Ortaklık hakkı veren menkul kıymet hangisidir?

Cevap

Hisse senedi.


50. Soru

Uzun vadeli menkul kıymetlerde vade süresi en az ne kadardır?

Cevap

1 yıl.


51. Soru

Birincil piyasa nedir?

Cevap

Şirketler ya da hazine tarafından çıkarılmış olan menkul kıymetlerin ilk alıcılarına satıldığı piyasadır.


52. Soru

Tezgah üstü piyasa nedir?

Cevap

Borsa dışında menkul kıymetlerin alınıp satıldığı piyasadır.


53. Soru

Spor piyasa nedir?

Cevap

Finansal varlığın teslimi +2 gün sonrayı da içerebilmektedir. Bu durumda tanımlanan piyasa türü “Spot Piyasa’ dır”.


54. Soru

Para piyasalarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Para piyasalarının üç özelliği vardır; bu piyasalarda kredi ve borçlanma ve geri ödenmeme riski çok
azdır, vadeler kısadır ve son olarak likidite yüksektir. Ayrıca kısa süreli menkul kıymetlerin fiyatlarındaki dalgalanma uzun süreli menkul kıymetlerin fiyatlarındaki dalgalanmaya göre daha azdır.


55. Soru

Spor endüstrisinde gerçekleşen harcamalar spor endüstrisinin finansal gelişim trendine ilişkin bir fikir sunabilir mi?

Cevap

Spor endüstrisinde gerçekleşen harcamalar dolaylı olarak spor endüstrisinin finansal gelişim trendine ilişkin olarak bir fikir verebilir.


1. Soru

Portföy nedir?

Cevap

Riskin dağıtılması amacıyla alternatif finansal varlıklardan oluşmuş yeni bir finansal varlık.

2. Soru

Spor endüstrisinin büyümesinde etkili olan faktörler nelerdir?

Cevap

• Yeni ve farklı fitness ve rekreasyon aktiviteleri sayılarındaki artış • Boş zamanın artması • Sporla ilgili görsel ve yazılı basına ilişkin yayın sayısının artması • 1970’lerde fitnessa olan ilginin artması • Piyasalarda sporla ilgili mal ve hizmet çeşitliliğinin artması • Sporun ve rekreasyon faaliyetlerinin profesyonel düzeyde artması • Spor eğitiminde meydana gelen artışlar • Spor endüstrisi üzerinden pazarlamaya yönelik stratejilerin artması • Sporun artan globalleşmesi süreci • Spor endüstrisinde yer alan firmaların artan kârları • Spor yönetimi yeteneğinin artması

3. Soru

Para piyasaları nedir?

Cevap

Kısa vadeli menkul kıymetlerin alınıp satıldığı piyasalardır.

4. Soru

Elektronik fon transferi sisteminin araçları nelerdir?

Cevap

Kredi kartları, ATMler (Automated Teller Machines) ve e-para (e-money) elektronik fon transferi sisteminin unsurlarıdır.

5. Soru

Elektronik para kullanmanın avantajları nelerdir?

Cevap

Teknolojideki değişim ve dönüşümün en çok etkilendiği piyasaların başında finansal piyasalar gelmekte, özellikle para transferlerinde işlem maliyetlerinin azalması ve transfer hızının artmasının ardında bu dönüşüm var. Bugün ofiste çalışırken aynı zamanda sahip olduğunuz internet bankacılığı üzerinden çok kısa süre içinde istediğiniz gibi fon transferi gerçekleştirebiliyorsunuz.

6. Soru

Finansal piyasaların sınıflandırılması nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Finansal piyasalar, çeşitli kriterlere göre sınıflandırılabilirler. Bu sınıflandırmada fonların yatırımcısına sağladığı borçlanma ya da ortaklık hakkı ise Borç ve Ortaklı piyasalar olarak bir sınıflandırmadan bahsedebiliriz. Eğer sınıflandırmada fonların piyasada kaçıncı kez alınıp satıldığı ilkesi gözönünde bulunduruluyorsa bu durumda birinci ve ikincil piyasa olarak sınıflandırıyoruz. Diğer bir sınıflama biçimi ise; fonların alınıp satıldığı fiziksel bir yerin olup olmaması durumudur. Bu durumda ayrım tezgâh üstü ya da organize piyasa olarak tanımlanıyor. Finansal varlığın bedeli önceden belirlenmiş ve gelecekteki biz zaman diliminde de teslimi söz konusu ise bu durumda piyasa vadeli ya da spot piyasa olarak ayrımlanıyor.

7. Soru

Bilginin temin edilmesi görevi nasıl gerçekleşir?

Cevap

Finansal sistemin sistematik olarak sistem içinde toplanan yatırımcı ya da yatırım bilgilerini sistem içinde yer alanlarla paylaşır. Bilgi, piyasalarda fiyat mekanizmasının oluşmasında oldukça kritik öneme sahiptir. Yatırımcılar ya da işletmelerin finansman yetkilileri gelecek dönem yatırım kararlarının alınmasında fon tercihlerini oluştururlarken gerek fonların gerekse bu fonları sunan kurumların mali bilgilerini bilmek isterler. İşte bu “bilginin temin edilmesi” görevini finansal piyasalar yerine getirir.

8. Soru

Spor endüstrisi içerisinde dış dünya nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Spor endüstrisi içinde üretim, harcama ve gelir elde etme süreci ve dolayısıyla para akımı devlet, yerel otoriteler, belediyeler gibi, ticari işletmeler, ticari olmayan işletmeler, spor mal ve hizmeti talep edenler, gönüllüler ve spor mal ve hizmet ihraç ve ithali olarak dış dünyayı kapsamaktadır.

9. Soru

Ortaklık Piyasası nedir?

Cevap

Satılan menkul kıymet tasarrufçusuna ortaklık hakkı sağlıyorsa bu durum da piyasa “Ortaklık Piyasası” olarak adlandırılır.

10. Soru

Finansal sistemde fon akışı içinde yer alan tasarrufta bulunanlar kimlerdir?

Cevap

• Hane Halkı • İşletmeler • Devlet • Dış Dünya

11. Soru

Spor endüstrisinde, spor orijinli başlıca alıcı ve satıcı tipleri nelerdir?

Cevap

spor endüstrisi, spor orijinli çok sayıda alıcı ve satıcı tipi tanımlamak mümkündür. Spor endüstrisi tüketicilere, spor, fitness, rekreasyon ve boş zamanla ilgili aktivite, mal, kişi, yer ve fikir sunan geniş bir ürün çeşitliliğine sahip endüstridir.

12. Soru

İşletmelerin temel amaçları finansman ilkeleri bakımından nelerdir?

Cevap

İşletmelerin temel amaçları finansman ilkeleri bakımından spor işletmeleri içinde benzerlik gösterir. Bu amaçlar; mal ve hizmet üreterek toplum refahını arttırmak, işletmelerde istihdamı sürekli hale getirmek, işletmelerin sürekliliğini sağlamak, üretimi ve satışları arttırmak, işletmenin piyasa payını arttırmak, işletmenin büyümesini sağlamak, işletme kârını arttırmak, işletmelerin cari piyasa değerini maksimum yapmak olarak sıralanabilir.

13. Soru

Finansal sistemde fon akışını açıklayınız.

Cevap

Finansal sistem içinde spor endüstrisi içinde yer alan bireyler ya da işletmeler doğrudan ya da dolaylı finansman tarafında yer alabilir. Böylece fon fazlası olan ya da fon açığı olan tarafta yer alır. Spor işletmeleri, olarak tanımlanan işletmelerin ürettikleri ürün, hizmet veya aktivitenin türüne göre farklı finansman ihtiyaçları vardır. Sporla ilgili işletmelerde finansman türü, kamu finansmanı, özel finansman ya da karma finansman şeklinde olabilir. Örneğin, devlet bir spor ürünü ortaya koyuyorsa bu ürünün finansmanında, örneğin vergileri ya da kamu harcamaları olarak tanımladığımız maliye politikası araçlarını kullanması muhtemeldir. Ancak ilgili işletme özel ise bu durumda finansman türü farklılık gösterir. Bu durumda para piyasası ya da sermaye piyasası araçları ilgili işletmenin finansman sorununu giderebilir. Spor işletmeleri için gerek finansal piyasalar açısından gerekse işletmenin kendi finans yönetimi açısından en önemli konu “nakit akışıdır”. Sporun doğası gereği sezonluktur. Örneğin, önemli büyük karşılaşmalar yılın belli dönemlerinde gerçekleşir.

14. Soru

Borç Piyasası nedir?

Cevap

Eğer finansal piyasalarda menkul kıymet olarak tahvil ve bono gibi belirli bir vadeye sahip ve vade sonunda anapara ve faiz ödemelerini içeren bir menkul kıymet alım satımı yapılıyorsa bu piyasa “Borç Piyasası” denir.

15. Soru

“takas” ya da “trampa” ekonomisi kavramını açıklayınız.

Cevap

Paranın olmadığı bir dünya hayal edelim. İhtiyaç duyduğumuz şeyleri nasıl satın alırdık? Sahip olduğumuz işleri nasıl büyütür ve gelecek için nasıl tasarruf edebilirdik? Tüm bu ihtiyaçlarımızı para olmadan para yerine geçebilecek mallar ya da hizmetler üzerinden gerçekleştirebilirdik ki, bu tür bir ekonomi “takas” ya da “trampa” ekonomisi olarak adlandırılmaktadır.

16. Soru

Vadeli piyasaların finansal sistem içinde tanımlanmasının temel nedeni nedir?

Cevap

Vadeli piyasaların finansal sistem içinde tanımlanmasının temel nedeni, gelecekteki riskleri bugünden minimize etmektir.

17. Soru

Kısa ve uzun vadede menkul kıymetlerin değişiminde uygulama nasıldır?

Cevap

Kısa vadeli menkul kıymetlerin değişiminin gerçekleştiği yer para piyasaları, uzun ve orta vadeli menkul kıymetlerin değişiminin gerçekleştiği yer ise sermaye piyasalarıdır.

18. Soru

Finansal sistemde fon akışı içinde yer alan harcamada bulunanlar kimlerdir?

Cevap

Hane Halkı • İşletmeler • Devlet • Dış Dünya

19. Soru

Paranın taşıması gereken en temel özellik nedir?

Cevap

Paranın taşıması gereken en temel özellik, toplum tarafından genel kabul görmesi, kolaylıkla standardize edilebilen, taşınabilen nesneler olması gerekir.

20. Soru

Çek kullanımı kağıt para kullanımına göre avantajı nedir?

Cevap

Çek kullanımı kağıt para kullanımı ile kıyaslandığında özellikle paranın fiziksel olarak taşınması durumunu ortadan kaldırdığı için işlem maliyetini azaltmıştır.

21. Soru

İtibari parayı mal paradan ayıran en temel özellik nedir?

Cevap

İtibari para; paranın kendi değeri yani üzerinde yazan değeri dışında bir değeri mal olarak değeri yok. Ancak mal para olarak tanımladığımız her birim, finansal piyasalardaki dolaşımı esnasında taşımış olduğu mal olarak değerine göre satın alma gücü sunuyor.

22. Soru

Ortaklık ve alacak hakkı tanıyan menkul kıymetlerin tasarrufçu açısından sahip olduğu avantajlar nelerdir?

Cevap

Ortaklık ve alacak hakkı tanıyan menkul kıymetlerin tasarrufçu açısından sahip olduğu avantajları değerlendirdiğimizde; özellikle herhangi bir şirketin zarar edip tasfiye olması durumunda öncelikli olarak ödenmesi gereken menkul kıymetler “Alacak Hakkı” tanıyan menkul kıymetlerdir. Dolayısıyla bu menkul kıymetleri ellerinde bulunduran yatırımcılar böyle bir riski de almamış olurlar. Ortaklık hakkı sağlayan menkul kıymetlerin avantajı ise şirketin kâr elde etmesi durumunda yatırımcısına bu kâra ortak olma şansı tanımasıdır.

23. Soru

Mal paranın tarihsel gelişimini açıklayınız.

Cevap

paranın tarihsel gelişimini açıklayınız. Cevap: Tarihsel bu süreç içinde birçok nesnenin mal para olarak kullanıldığını görmekteyiz. Bunlar çeşitli baharatlardan salyangoz kabuklarına kadar sayılabilir bir yelpazede çeşitlilik göstermektedir. Mal paranın zaman içinde değişim göstermesi yani bir basketbol maçı için kullandığımız nakit para ya da kredi kartı şeklindeki para kullanımına varıncaya kadar para olarak kullanılan nesnelerin oldukça değiştiğini görüyoruz.

24. Soru

Spot piyasa kavramını açıklayınız

Cevap

Finansal varlığın alıcısına hemen teslim edilmemesine göre piyasa türü tanımlanır. Finansal varlığın teslimi +2 gün sonrayı da içerebilmektedir. Bu durumda tanımlanan piyasa türü “Spot Piyasa”dır.

25. Soru

Birincil piyasa nedir?

Cevap

Şirketler ya da hazine tarafından çıkarılmış olan menkul kıymetlerin ilk alıcılarına satıldığı piyasadır.

26. Soru

Para hesap birimi olması ne demektir?

Cevap

Para hesap birimi; satın almak istediğimi her mal ve hizmetin bir fiyatı var. Bu durum ise satın alma gücümüzü belirlemekten tutunda alışverişimizi hızlı yapmamıza kadar birçok kolaylığı da beraberinde getiriyor. Paranın hesap birimi olması ekonomide üretilen tüm mal ve hizmetlerin parasal değerini bilmemize neden oluyor. Paranın değer saklama aracı olması tüm değerlerin para cinsinden tutulabilmesine olanak sağlıyor.

27. Soru

İkincil piyasa nedir?

Cevap

Birincil piyasada satışa konu olan menkul kıymetlerin yeniden finansal piyasalarda satılması ile oluşan piyasadır.

28. Soru

İtibari para nedir?

Cevap

İtibari para; paranın kendi değeri yani üzerinde yazan değeri dışında bir değeri mal olarak değeri yok.

29. Soru

Tezgah üstü (OTC) piyasa nedir?

Cevap

Borsa dışında menkul kıymetlerin alınıp satıldığı piyasadır.

30. Soru

Sermaye piyasaları nedir?

Cevap

Orta ve uzun vadeli menkul kıymetlerin alınıp satıldığı piyasalardır.

31. Soru

Elektronik para nedir?

Cevap

e-para, İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde insanların kullanmış olduğu digital nakit para olarak tanımlanır.

32. Soru

Finansal piyasalar yerine getirdikleri işlevler açısından sağladıkları avantajlar nelerdir?

Cevap

Finansal piyasalar yerine getirdikleri işlevler açısından oldukça önemli role sahiptir. • Finansal piyasalar fon transferine olanak sağlayarak işletmelerin ve bireylerin ihtiyaç duydukları büyük miktarda fonları temin etmelerini sağlarlar. • Finansal sistem gerek doğrudan ve gerekse dolaylı olarak fonların bir havuzda toplanarak daha etkin yerlere yöneltilmesini sağlar. Böylece finansal sistem içinde değerlendirilir ve finansal sisteme aktarılmayan yani “gömülenen” fon miktarı azalır.

33. Soru

Gömüleme eğilimi nedir?

Cevap

Gömüleme eğilimi, tasarrufların herhangi bir şekilde finansal isteme aktarılmaksızın tasarrufçunun elinde atıl kalması durumudur.

34. Soru

Aracılık yüklenimi nedir?

Cevap

Bir şirket tarafından çıkarılan menkul kıymetlerin birincil piyasada fiyat garantisi ile satılmak üzere bir yatırım bankasına devredilmesi işlemidir.

35. Soru

Borsa nedir?

Cevap

Menkul kıymet alım satımı için düzenlemiş organize fiziksel mekanlardır.

36. Soru

İşletmeler tarafından alınan finansal kararlarda başarı ve etkinliğin arttırılabilmesi için ne yapılması gerekmektedir?

Cevap

İşletmeler tarafından alınan finansal kararalarda başarı ve etkinliğin arttırılabilmesi için fon
kaynaklarının doğru yönetilmesini sağlayan finansman ilkelerinin uygulanması gerekir

37. Soru

Finansman ilkeleri bakımından işletmelerin temel amaçları nelerdir?

Cevap

Bu amaçlar; mal ve hizmet üreterek toplum refahını arttırmak, işletmelerde istihdamı sürekli hale getirmek, işletmelerin sürekliliğini sağlamak, üretimi ve satışları arttırmak, işletmenin piyasa payını arttırmak, işletmenin büyümesini sağlamak, işletme kârını arttırmak, işletmelerin cari piyasa değerini maksimum yapmak olarak sıralanabilir.

38. Soru

Spor işletmeleri için gerek finansal piyasalar açısından gerekse işletmenin kendi finans yönetimi açısından en önemli konu nedir?

Cevap

Nakit akışı.

39. Soru

Devletin spor finansmanında kullandığı temel kaynak nedir?

Cevap

Devletin spor finansmanında kullandığı temel kaynak vergidir.

40. Soru

Özel sektörün spor finasmanı içinde başvurduğu finansman kaynakları nelerdir?

Cevap

Özel sektörün özellikle spor finasmanı içinde başvurduğu finansman kaynakları, sponsorluk, reklam, isim yiyecek ve içecek hakları, lisanslama hakları ve patent haklarının satışı gibi haklardan elde edilecek gelirler sayılabilir.

41. Soru

Portföy nedir?

Cevap

Riskin dağıtılması amacıyla alternatif finansal varlıklardan oluşmuş yeni bir finansal varlıktır. Yatırımcının sahip olduğu finansal varlıkların tümünün çeşitlendirilmesinde oluşmuş menkul kıymetlerin tümünün gebel ismidir. 

42. Soru

Takas ekonimisi nedir?

Cevap

Paranın olmadığı bir dünya hayal edelim. İhtiyaç duyduğumuz şeyleri nasıl satın alırdık? Sahip olduğumuz işleri nasıl büyütür ve gelecek için nasıl tasarruf edebilirdik? Tüm bu ihtiyaçlarımızı para olmadan para yerine geçebilecek mallar ya da hizmetler üzerinden gerçekleştirebilirdik ki, bu tür bir ekonomi “takas” ya da “trampa” ekonomisi olarak adlandırılmaktadır.

43. Soru

Paranın sahip olduğu değişim fonksiyonunun sağladığı kolaylıklar nelerdir?

Cevap

Paranın sahip olduğu “değişim fonksiyonu” hem mal ve hizmetlerin birbiri ile değişimini kolaylaştırıyor hem de değişim sırasında karşılaşılan işlem maliyetlerinin azalmasını olanaklı hale getiriyor.

44. Soru

Mal para nedir? Tarihsel süreciyle birlikte açıklayınız.

Cevap

Trampa yani “Takas ekonomisi” olarak adlandırılan ve malın mal ile değişimine olanak veren; takas ekonomisi içinde kullanılan “mal para” nın geçmişinin aslında milattan 4500 yıl kadar önce Mezopotomya ve Mısır’a kadar gittiği bilinmektedir. Deniz kabuğu, büyükbaş hayvan, sigara, balina dişi, çeşitli baharatlar ve papirüs gibi farklı nesnelerin para olarak kullanıldığı görülmüştür. İkinci Dünya savaşın’da Almanların kurdukları esir kamplarında, müttefik askerleri kendilerine verilen sabun, şeker ve benzeri malları takas etmek için sigarayı kullanmışlar. Aslında mal para kavramı üzerinden paranın taşıması gereken özelliklerden birisine de vurgu yapmış olduk. Bu özellik “genel kabul görme” para olarak
kabul edilen nesne ya da değerli maden bu fonksiyonunu yerine getirebilmesi için olmazsa olmaz kuraldır. Para; herkes tarafından kabul edilen bir nesne olmalıdır. Bu durum para olarak kabul edilen nesneyi ise tarih boyunca “mal para” olarak adlandırılmıştır. Tarihsel süreç içinde birçok nesnenin mal para olarak kullanıldığını görmekteyiz. Bunlar çeşitli baharatlardan salyangoz kabuklarına kadar sayılabilir bir yelpazede çeşitlilik göstermektedir. Mal paranın zaman içinde değişim göstermesi yani bir basketbol maçı için kullandığımız nakit para ya da kredi kartı şeklindeki para kullanımına varıncaya kadar para olarak kullanılan nesnelerin oldukça değiştiğini görüyoruz.

45. Soru

Paranın yerine getirmesi gereken fonksiyonlar nelerdir?

Cevap

Paranın değişim aracı olması, “takas” ekonomisinde kullandığımız malın malla değişimini ortadan kaldırarak mal ve hizmetlerin değişiminde para olarak genel kabul edilen bir değişim aracının varlığını tanımlıyor. Eğer geçerli olan ekonomi takas ekonomisi olsaydı, bu durumda ihtiyaç duyduğumuz mal ve hizmetleri satın alabilmek yine aynı şekilde mal ve hizmet ile ödeme yapmamız gerekirdi. Para bu durumda değişimin hızlanmasını sağladı. Para hesap birimi; satın almak istediğimi her mal ve hizmetin bir fiyatı var. Bu durum ise satın alma gücümüzü belirlemekten tutunda alışverişimizi hızlı yapmamıza kadar birçok kolaylığı da beraberinde getiriyor. Paranın hesap birimi olması ekonomide üretilen tüm mal ve hizmetlerin parasal değerini bilmemize neden oluyor. Paranın değer saklama aracı olması
tüm değerlerin para cinsinden tutulabilmesine olanak sağlıyor. Günlük hayatta sahip olduğumuz tüm parayı alışverişlerde harcamıyoruz. Elbette kalan kısmını tasarruf ediyoruz. Bunun biçimi paramızı sadece menkul kıymet olarak değil gayrimenkul olarak ya da iyi bir tablo alarak ya da araba alarak değerlendiriyoruz. Paraya ne zaman yeniden ihtiyaç duyacağımız sorusuna vereceğimiz cevap; Bize “likidite” kavramını hatırlatır. Paraya dönüşme hızı olarak tanımlayacağımız likidite, kısa zamanda tekrar paraya ihtiyaç duyacağımız zamanlar için, paranın paraya çabuk dönüşebilen ve bu dönüşüm esnasında değer kaybetmeyen menkul kıymetler cinsinde paranın tutulmasıdır.

46. Soru

e-para nedir?

Cevap

e-para, İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde insanların kullanmış olduğu digital nakit para olarak
tanımlanır.

47. Soru

Finansal piyasaların, çeşitli kriterlere göre yapılan temel sınıflandırmaları nelerdir?

Cevap

Finansal piyasalar, çeşitli kriterlere göre sınıflandırılabilirler. Bu sınıflandırmada fonların yatırımcısına sağladığı borçlanma ya da ortaklık hakkı ise Borç ve Ortaklı piyasalar olarak bir sınıflandırmadan bahsedebiliriz. Eğer sınıflandırmada fonların piyasada kaçıncı kez alınıp satıldığı ilkesi gözönünde bulunduruluyorsa bu durumda birinci ve ikincil piyasa olarak sınıflandırıyoruz. Diğer bir sınıflama biçimi ise; fonların alınıp satıldığı fiziksel bir yerin olup olmaması durumudur. Bu durumda ayrım tezgâh üstü ya da organize piyasa olarak tanımlanıyor. Finansal varlığın bedeli önceden belirlenmiş ve gelecekteki biz
zaman diliminde de teslimi söz konusu ise bu durumda piyasa vadeli ya da spot piyasa olarak ayrımlanıyor.

48. Soru

Borç piyasası nedir?

Cevap

Finansal piyasalarda menkul kıymet olarak tahvil ve bono gibi belirli bir vadeye sahip ve vade sonunda anapara ve faiz ödemelerini içeren bir menkul kıymet alım satımı yapılıyorsa bu piyasa borç piyasası olarak tanımlanmaktadır.

49. Soru

Ortaklık hakkı veren menkul kıymet hangisidir?

Cevap

Hisse senedi.

50. Soru

Uzun vadeli menkul kıymetlerde vade süresi en az ne kadardır?

Cevap

1 yıl.

51. Soru

Birincil piyasa nedir?

Cevap

Şirketler ya da hazine tarafından çıkarılmış olan menkul kıymetlerin ilk alıcılarına satıldığı piyasadır.

52. Soru

Tezgah üstü piyasa nedir?

Cevap

Borsa dışında menkul kıymetlerin alınıp satıldığı piyasadır.

53. Soru

Spor piyasa nedir?

Cevap

Finansal varlığın teslimi +2 gün sonrayı da içerebilmektedir. Bu durumda tanımlanan piyasa türü “Spot Piyasa’ dır”.

54. Soru

Para piyasalarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Para piyasalarının üç özelliği vardır; bu piyasalarda kredi ve borçlanma ve geri ödenmeme riski çok
azdır, vadeler kısadır ve son olarak likidite yüksektir. Ayrıca kısa süreli menkul kıymetlerin fiyatlarındaki dalgalanma uzun süreli menkul kıymetlerin fiyatlarındaki dalgalanmaya göre daha azdır.

55. Soru

Spor endüstrisinde gerçekleşen harcamalar spor endüstrisinin finansal gelişim trendine ilişkin bir fikir sunabilir mi?

Cevap

Spor endüstrisinde gerçekleşen harcamalar dolaylı olarak spor endüstrisinin finansal gelişim trendine ilişkin olarak bir fikir verebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.