Açıköğretim Ders Notları

Spor Finansmanı Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Spor Finansmanı Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sporda Finansal Yönetimin Fonksiyonları

1. Soru

Nakit bütçesi hazırlanırken hangi aşamalar izlenir?

Cevap

Nakit bütçesi hazırlanırken dört aşama izlenir. Birinci aşama nakit bütçenin hazırlanacağı sürenin belirlenmesi aşamasıdır. İkinci aşama, nakit girişlerinin tahmini aşamasıdır. Üçüncü aşama nakit çıkışlarının tahmini aşamasıdır. Dördüncü ve son aşama net nakit akışı ve nakit dengesi aşamasıdır.


2. Soru

Analizi yapacak kişiye göre analiz nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Analizi yapacak kişiye göre finansal analiz iç ve dış olarak adlandırılır. Eğer analiz işletmenin içinden biri tarafından yapılıyorsa bu iç analizdir. Ama analiz aracı kurum, denetim firması gibi işletme dışından biri tarafından yapılıyorsa bu dış analizdir.


3. Soru

Yönetim analizi, yatırım analizi ve kredi analizi ne amaçla kullanılır?

Cevap

Yönetim analizinde, işletme faaliyetlerinin planlanan hedefler doğrultusunda gerçekleşip gerçekleşmediği incelenmektedir. Yatırım analizi ise işletmenin planladığı duran varlık ya da finansal varlık yatırımlarının performansını değerlendirmek için yapılır. Kredi analizi, işletmeye kredi verenler tarafından borç ödeme gücünü ölçmek amacıyla yapılır.


4. Soru

Dönen varlıkların meydana geldiği kalemler nelerdir?

Cevap

Dönen varlıklar; hazır değerler kalemi, menkul kıymetler, ticari alacaklar kalemi ve diğer dönen varlıklar kalemlerinden meydana gelmektedir. Hazır değerler kalemi spor örgütünün kasasında ya da bankada tuttuğu nakit para ile istenildiğinde, değer kaybına maruz kalmadan paraya çevrilmesi mümkün olan varlıkları gösterir. Menkul kıymetler spor örgütlerinin geçici bir süre değerlendirilmek amacıyla aldığı, gerek duyduğunda da satabileceği konumdaki hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, finansman bonosu, yatırım fonu katılma belgesi, vb. varlıkları gösteren kalemdir. Ticari alacaklar kalemi Spor örgütlerinin asıl faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışından doğan senetli ya da senetsiz alacaklardan oluşmaktadır. Diğer dönen varlıklar ise dönen varlıklar bölümlenirken ayrı bir grup olma özelliği taşımayan varlıklardır.


5. Soru

Finansal analizin yapılış amacına göre ne şekilde gruplandırılır?

Cevap

Finansal analiz yapılma amacına göre; yönetim analizi, yatırım analizi ve kredi analizi olarak isimlendirilir.


6. Soru

Finansal analiz nedir?

Cevap

Finansal analiz, finansal tablolarda incelenmek istenen kalemler arasındaki ilişkinin yorumlanması işlemidir


7. Soru

Finansal analizde yaygın olarak kullanılan yöntemler hangileridir?

Cevap

Finansal analizde yaygın olarak kullanılan yöntemler oran analizi, karşılaştırmalı tablolar analizi (yatay analiz), yüzde yöntemi ile analiz (dikey analiz) ve trend analizidir.


8. Soru

Bir spor örgütünün bilançosunun temel denkliği veren formül nedir?

Cevap

Spor Örgütünün Varlıkları=Borçlar+Ortakların Getirdiği Sermaye ( Öz kaynak) Ortakların Getirdiği Sermaye=Varlıklar-Borçlar Burada varlıklar likidite özelliklerine göre Dönen varlıklar ve Duran varlıklar olmak üzere iki ayrı sınıfa ayrılmaktadır. Varlıklar=DönenVarlıklar+Duran Varlıklar


9. Soru

Bir spor örgütünün finans yöneticisinin yönetim başarısı elde edebilmesi için ne yapması gerekir?

Cevap

Bir spor örgütünün finans yöneticisinin yönetim başarısı elde edebilmesi için finansal tabloların nasıl analiz edileceğini iyi bilmesi ve doğru finansal tahmin ve planlamalar yapması gerekmektedir.


10. Soru

Bir spor örgütünün finansal tablolarının faydaları nelerdir?

Cevap

Bir spor örgütünün finansal tabloları yatırımcılara, kredi verenlere ve diğer ilgililere karar almada faydalı bilgiler sağlar.


11. Soru

Piyasa oranları nedir ve en sık kullanılan piyasa oranları nelerdir?

Cevap

Eğer bir spor örgütü halka açılmış ve borsada işlem görüyorsa, söz konusu spor örgütünün değerlendirilmesi fiyat/kazanç oranı ve piyasa değeri/defter değeri oranlarının yardımıyla yapılır. Fiyat/kazanç oranı yatırımcıların 1 liralık hisse başına kâr için işletmenin hisse senedine ne kadar fiyat ödemeye razı olduklarını gösterir ve hisse senedinin piyasa fiyatı/hisse senedi başına kâr şeklinde hesaplanmaktadır. Piyasa değeri/defter değeri oranı bir spor örgütünün piyasada oluşan değerlerinin, özkaynağının kaç katı olduğunu gösterir ve hisse senedinin piyasa fiyatı/hisse senedinin defter değeri şeklinde hesaplanır.


12. Soru

Kaynaklar ne zaman geri ödeneceği göz önüne alındığında ne şekilde sıralanır?

Cevap

Kaynaklar ne zaman geri ödeneceği göz önüne alındığında Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ve Öz kaynaklar şeklinde sıralanır. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar bilançonun kaynaklar kaleminin en yukarısında yer alan ve bir yıldan daha kısa süre içerisinde geri ödenme yükümlülüğü olan borçları göstermektedir. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar kalemi bir yıldan daha uzun sürede ödeme yükümlülüğü bulunan borçları gösterir. Öz kaynaklar kaleminin borçlarda olduğu gibi belirli bir vadede geri ödeme yükümlülüğü yoktur.


13. Soru

Gelir tablosunda indirimler kalemi, satışların maliyeti kalemi ve faaliyet giderleri kalemi ne için kullanılır?

Cevap

Gelir tablosunda bir spor örgütünün mal ve hizmet satışlarından elde ettiği toplam gelirleri brüt satışlar kaleminde, satışla ilgili faturanın düzenlenip satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü kasa ve miktar iskontoları ise satışlardan indirimler kaleminde gösterilir. Dönem içinde alıcılara satılan ya da devredilen mal ve hizmetlerin üretimi ya da satın alınması için yapılan tüm giderler ise gelir tablosunun satışların maliyeti kaleminde izlenir. Gelir tablosundaki faaliyet giderleri kalemi bir spor örgütünün esas faaliyeti ile ilgili bulunan ve üretim maliyetlerine yüklenmeyen araştırma ve geliştirme giderlerini; pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini ve genel yönetim giderlerini göstermektedir.


14. Soru

Oran analizinin temeli neye dayanmaktadır?

Cevap

Oran analizinin temelinde, birbiriyle ilişkili olduğu düşünülen bilanço ya da gelir tablosu kalemlerinin birbirleriyle oranlanarak anlamlı ilişkiler kurulmaya çalışılması yatmaktadır. Oran analizi sonucu hesaplanan bir oranın tek başına anlamlı bir sonuç ifade etmesi söz konusu değildir. Bununla beraber bir işletmenin oran analizinin anlamlı sonuçlar vermesi için elde edilen oranların geçmiş döneme ait oranlarla, sektör oranlarıyla, rakiplerin oranlarıyla, hedeflenen oranlarla ve genel kabul görmüş oranlarla kıyaslanarak yorumlanması gerekir.


15. Soru

Gelir tablosu nedir ve ne için kullanılır?

Cevap

Gelir tablosu en basit anlamıyla bir spor örgütünün belirli bir dönem sonunda elde ettiği gelirler ile bu gelirleri elde etmek için katlandığı giderleri gösteren mali tablodur. Gelir tablosu bir spor örgütünün belirli döneme ait kârlılığını ölçmektedir.


16. Soru

Bir spor örgütünün trend analizi yapabilmesi için ne gereklidir?

Cevap

Bir spor örgütünün trend analizinin yapılabilmesi için en az 5 yıllık bilanço ya da gelir tablosu verileri gerekmektedir. Bir spor örgütü için trend analizi yapılmak istendiğinde, birbirini izleyen dönemlere ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin, baz yıla ait hesap kalemlerine göre gösterdiği artış ya da azalışları yüzde olarak hesaplanır ve bu değişmelerin nedenleri analiz edilir.


17. Soru

Finansman kaynakları çeşitleri nelerdir?

Cevap

Finansman kaynakları kısa süreli finansman kaynakları, orta vadeli finansman kaynakları ve uzun süreli finansman kaynakları olmak üzere üç çeşittir. Kısa süreli finansman kaynakları bir spor örgütünün bir yıl içerisinde geri ödemekle yükümlü olduğu yabancı kaynaklara denir. Orta vadeli finansman kaynakları bir spor örgütünün vadeleri bir yıl ile beş yıl arasında değişen yabancı kaynaklarıdır. Uzun süreli finansman kaynakları bir spor örgütünün genellikle 5 yıldan daha uzun vadeli olarak kullandığı fon kaynaklarıdır.


18. Soru

Faaliyet oranı nedir ve en sık kullanılan faaliyet oranları nelerdir?

Cevap

Faaliyet oranları bir spor örgütünün varlıklarını ne derece etkin kullandıklarını göstermekte kullanılmaktadır. En sık kullanılan faaliyet oranları; stok devir hızı oranı, alacak devir hızı oranı ve aktif devir hızı oranıdır.


19. Soru

Analizde kullanılan oranlar nelerdir?

Cevap

Analizde kullanılan oranlar likidite oranları, finansal yapı oranları, faaliyet oranları, kârlılık oranları ve piyasa oranları olmak üzere, farklı şekilde ayrıma tabi tutulmaktadır.


20. Soru

Finansal yapı oranı nedir ve en sık kullanılan finansal yapı oranları nelerdir?

Cevap

Finansal yapı oranı bir spor örgütünün kaynak yapısının ve uzun vadeli borç ödeme gücünün ölçülmesinde kullanılan oranlardır. En sık kullanılan finansal yapı oranları; finansal kaldıraç oranı, kısa vadeli borçlar/toplam borç oranı, uzun vadeli borçlar/toplam borçlar oranı ve faiz karşılama oranıdır.


21. Soru

Kârlılık oraları nedir ve en sık kullanılan karlılık oranları nelerdir?

Cevap

Karlılık oranları bir spor örgütünün kârlı bir şekilde çalışıp çalışmadığını ölçmede kullanılır. Bir spor örgütü için gerekli olan sürekli büyümeyi sağlayacak ve ortakları tatmin edecek kârlılık düzeyine erişebilmek son derece önemlidir. Bu kapsamda bir spor örgütü için kârlılık basit anlamda toplam gelirden katlanılan toplam maliyetin çıkarılmasıyla bulunmaktadır. Bir spor örgütünün kârlılığının analizinde çok sayıda orandan faydalanılabilir. Bunlar; net kâr marjı oranı, aktif kârlılığı oranı ve öz kaynak kârlılığı oranıdır.


22. Soru

Spor örgütlerinde hangi çeşit yatırımlar mevcuttur?

Cevap

Bir spor örgütünde duran (sabit) ve dönen varlıklara olmak üzere iki farklı yatırım yapılır. Dönen varlıklara yapılan yatırımlar kısa vadeli yatırım kararları olup ilgili spor örgütünün sermaye yönetimi kapsamında değerlendirilir. Duran varlık yatırımları ise sermaye bütçelemesi bağlamında ele alınıp çeşitli proje değerlendirme yöntemleri ile analiz edilirler.


23. Soru

Dupont analizi nedir ve nasıl hesaplanır?

Cevap

Bir spor örgütünün özkaynağının getirisini alt oranlara ayırarak, kârlılığının nereden kaynak kârlılığı aşağıdaki gibi hesaplanabilir: Öz kaynak kârlılığı = Net Kâr / Satışlar X Satışlar / Varlıklar X Varlıklar / Öz Kaynak


24. Soru

Likit oran nedir ve en sık kullanılan likidite oranları nelerdir?

Cevap

Likidite oranları bir spor örgütünün kısa süreli finansal yükümlülüklerini yerine getirme gücünü ölçmektedir. Bir başka ifade ile bir spor örgütünün kısa vadeli borçlarını zamanında ödeyebilme gücünü göstermektedir. En sık kullanılan likidite oranları; cari oran, asit-test oran ve nakit orandır.


25. Soru

Bir spor örgütü karşılaştırmalı tablo analizi yapmak istediğinde ne yapar?

Cevap

Bir spor örgütü için karşılaştırmalı tablo analizi yapılmak istendiğinde, ilgili spor örgütüne ait finansal tablolar iki ya da daha fazla dönem için yan yana getirilerek bu tablolardaki kalemlerin mutlak ve yüzde olarak değişimi hesaplanır. Ancak karşılaştırmalı tablo analizi yapmak sadece bilanço kalemlerindeki değişmeleri göstermek değildir. Bir spor örgütü için karşılaştırmalı tablo analizi yapmanın esas amacı bilanço kalemlerindeki değişmelerin nedenlerini araştırıp, ilgili spor örgütü açısından olumlu ya da olumsuz yönlerini ortaya koymaktır.


26. Soru

Finansal planlama nedir?

Cevap

Finansal planlama en basit tanımıyla, bir spor örgütünün geleceğini etkileyecek kararların bu günden alınması demektir. Ayrıca finansal planlama bir spor örgütünün yatırım seçeneklerini analiz etme, cari kararların gelecekte doğuracağı sonuçları tahminleme, seçilecek alternatiflere karar verme ve finansal planda belirlenen hedeflere göre ulaşılan performansı ölçme aşamalarından oluşan bir süreçtir.


27. Soru

Finansal planlama kaç gruba ayrılır ve bu grupların temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Finansal planlama genellikle kısa vadeli ve uzun vadeli olmak üzere iki temel gruptan oluşur. Kısa vadeli planlamanın süreci genellikle bir yıla kadar uzamaktadır. Bu tür planlamanın konusu, işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyecek yeterli nakdi olup olmadığı ve kısa vadeli borçlanmanın en uygun şartlarla yapılması üzerine yoğunlaşmaktadır. Uzun vadeli finansal planlama süreci ise genelde 5-10 yıl arasında değişmektedir. Bir spor örgütünün uzun dönemli amaç ve hedeflerin belirlenip, bu amaçları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan fonların tahsis edilerek, uygun faaliyet programlarının hazırlanması uzun vadeli finansal planlama sürecini kapsamaktadır.


28. Soru

Finansal planlamanın hazırlanma süreci nasıl işlemektedir?

Cevap

• Planlamanın amaç değil, bir araç olduğunun bilinmesi gerekir. • Planlama sık sık yeniden gözden geçirilmeli, değişken koşullara uyum sağlamalı ve esnek olmalıdır. • Yönetim kademesinden her seviyedeki kişiler, planlama sürecine dahil olmalıdır. • Büyümeyi teşvik eden yaklaşımlara da finansal planlamada yer verilmelidir. Kısa sureli kârlılık için yeni pazarlara girme ya da yeni işletme satın alma gibi büyüme fırsatları gözden kaçmamalıdır


29. Soru

Finansal planlamada üzerinde temel faktörler nelerdir ve bu faktörlerin içerikleri nelerdir?

Cevap

Finansal planlamada üzerinde durulan temel faktörler nakit akımları, bölümlere ayrılmış analiz, senaryo analizi, uzun ve kısa vadeli zaman dilimleridir. Nakit akımları, başarılı bir finansman planın temelini oluşturur. Birçok spor örgütünde finansal planlama sürecinde, muhasebe verileri ve tabloları kullanılmaktadır. Finansal planlamada nakit akımları üzerine odaklanma riskin daha iyi yönetilmesine zemin hazırlayabilmektedir. Büyük spor örgütlerinde planlama süreci spor örgütü bölümleri ya da “stratejik işlem birimleri” temeline göre ayrımlanmaktadır. Bu durumda, her bir bölümün, yatırım, finansman ve toplam nakit akımları üzerinde ayrı ayrı durulmaktadır. Farklı seçeneklerin spor örgütü üzerindeki olası etkilerini belirlemek amacıyla senaryo analizleri kullanılmaktadır. Senaryo analizleri genelde iyimser ve kötümser senaryolar şeklinde uygulanmaktadır. Son olarak, finansal planlama hem kısa (1 yıldan daha az) hem de uzun vadeli (1 yıldan daha uzun) olarak yapılabilmektedir. Kısa dönemde spor örgütünün nakit ihtiyaçlarını en etkili şekilde nasıl karşılayacağı konusu üzerinde durulmaktayken, uzun zaman dilimlerinde ise maruz kalınan riske göre getirinin maksimizasyonu, likidite ve esneklik problemlerine daha fazla dikkat çekilmektedir


30. Soru

Finansal planlamanın boyutları ne şekildedir?

Cevap

Planlama yapılırken gelecek, uzun vade ya da kısa vade olarak iki dilimde ele alınmaktadır. Kısa vade, genelde bi yıla kadar sınırlandırılırken finansal planlama da daha fazla önem verilen uzun vade ise, ortalama 5 yıl ile ifade edilmektedir. Finansal planlama en kötü durum planı, normal durum planı ve en iyi durum planı olmak üzere üç ayrı şeklide gerçekleştirilebilir. Bu planlar şunlardır: • En Kötü Durum Planı: Bu plan, bir spor örgütünün ve ekonominin durumu hakkında olası en kötü varsayımların dikkate alınmasını gerektirir. Bu tür kötümser bir plan ekonomideki çeşitli problemlere karşı dayanma gücünü ve maliyet azaltımı ve hatta likiditasyon gibi konularda detaylı bilgileri içerecektir. • Normal Durum Planı: Bu plan, bir spor örgütünün ekonomik koşullarla ilgili gerçekleşme olasılığı en yüksek olan varsayımların dikkate alınmasıyla oluşmaktadır. • En İyi Durum Planı: Bu plan, bir spor örgütünün mümkün olan en iyimser varsayımlara göre oluşturduğu plandır. Bu planlar genelde büyük sermaye yatırımları, mevcut pazarlarda hızlı büyüme, yeni pazarlara girme gibi konuları içermektedir.


31. Soru

Finansal planlama araçları nelerdir?

Cevap

Finansal planlama araçları nakit bütçesi ve proforma bilanço ve gelir tablosu olarak iki başlık altında incelemek mümkündür.


32. Soru

Nakit bütçesi nedir ve ne amaçla kullanılır?

Cevap

İşletmenin ileriye yönelik nakit giriş ve çıkışlarını öngörerek, nakit giriş ve çıkışları arasında dengesizlik olan dönemlerde denge sağlayıcı önlemleri planlama adına oluşturulan tablolara nakit bütçesi denir. Nakit bütçesi hazırlamaktaki amaç bir spor örgütünün borçlarını vadesinde ödeyebilmek ve kasasındaki nakdi değerlendirebilmek için gerekli dengenin kurulmasına yardımcı olmaktır.


33. Soru

Duran varlıklara yatırımın bir spor örgütü açısından önemi nedir?

Cevap

Duran varlık yatırımları büyük tutarda kaynak gerektiren yatırımlardır. Bu yatırımlar aynı zamanda uzun sürede gerçekleştiği için nakit akımlarını tahmin etmekte zordur. Bir spor örgütünün faaliyet konusu ile ilgili yanlış bir yatırım kararı alması sonucu yaptığı duran varlık yatırımı ilgili spor örgütünün i ası ile sonuçlanabilir.


34. Soru

Bir spor örgütünde denetim ne demektir?

Cevap

Bir spor örgütü için denetim, planların uygulanmasını garanti altına almak ve piyasa koşullarına göre gerekli değişiklikleri yaparak, hedeflenen amaçlara ulaşmayı kolaylaştırıcı faaliyetler bütünüdür.


35. Soru

Yapılış biçimine göre finansal analiz türleri nelerdir?

Cevap

Analizin yapılış biçimine göre finansal analiz, statik ve dinamik olmak üzere iki şekilde yapılır.


36. Soru

Statik ve dinamik analiz nedir?

Cevap

Statik analizde işletmenin finansal durumu tek bir dönemde değerlendirilirken, dinamik analizde işletmenin birden fazla dönemi kapsayan finansal tabloları kullanılarak zaman içindeki değişim tespit edilmiş olur.


37. Soru

İç ve dış analiz nedir?

Cevap

Analizi yapacak kişiye göre finansal analiz iç ve dış olarak adlandırılır. Eğer analiz işletmenin içinden biri
tarafından yapılıyorsa bu iç analizdir. Ama analiz aracı kurum, denetim firması gibi işletme dışından biri tarafından yapılıyorsa bu dış analizdir.


38. Soru

Varlıklar bilançonun hangi tarafında yer alır?

Cevap

Bilançonun sol tarafı varlıkları, sağ tarafı ise kaynakları göstermektedir.


39. Soru

Bir spor örgütünün duran varlıkların ticari alacaklar kalemini ne oluşturur?

Cevap

Bir spor örgütünün asıl faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışından doğan ve vadesi 1 yılın üzerinde olan senetli ya da senetsiz alacakları Duran varlıkların ticari alacaklar kalemini oluşturmaktadır.


40. Soru

Haklar ve şerefiye gibi kullanılmaları sonucunda spor örgütlerinin gelirlerinde artış meydana getiren ticari bir fayda sağlayan hak, ayrıcalıklar veya üstünlükler bilançoda nerede gösterilir?

Cevap

Bunlar duran varlıkların maddi olmayan duran varlıklar hesabında izlenmektedir.


41. Soru

Bir spor örgütünün bankalara olan kısa vadeli borçlar ile para ve sermaye piyasası araçlarından (bono, tahvil, hisse senedi vb.) sağlanan kaynakların izlendiği hesap hangisidir?

Cevap

Söz konusu hesap mali borçlar hesabıdır. 


42. Soru

Spor örgütlerinde gelir tablosunu tanımlayınız?

Cevap

Gelir tablosu bir spor örgütünün belirli döneme ait kârlılığını ölçmektedir. Gelir tablosu en basit anlamıyla bir spor örgütünün belirli bir dönem sonunda elde ettiği gelirler ile bu gelirleri elde etmek için katlandığı giderleri gösteren mali tablodur.


43. Soru

Spor örgütlerinde dönem içinde alıcılara satılan ya da devredilen mal ve hizmetlerin üretimi ya da satın alınması için yapılan tüm giderler hangi kalemde izlenir?

Cevap

Gelir tablosunun satışların maliyeti kaleminde izlenir.


44. Soru

Finansal analizde yaygın olarak kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

Finansal analizde yaygın olarak kullanılan yöntemler oran analizi, karşılaştırmalı tablolar analizi (yatay analiz), yüzde yöntemi ile analiz (dikey analiz) ve trend analizidir.


45. Soru

Oran analizi sonucu hesaplanan bir oranın tek başına bir anlamı bulunur mu? Açıklayınız.

Cevap

Oran analizi sonucu hesaplanan bir oranın tek başına anlamlı bir sonuç ifade etmesi söz konusu değildir. Bununla beraber bir işletmenin oran analizinin anlamlı sonuçlar vermesi için elde edilen oranların geçmiş döneme ait oranlarla, sektör oranlarıyla, rakiplerin oranlarıyla, hedeflenen oranlarla ve genel kabul görmüş oranlarla kıyaslanarak yorumlanması gerekir.


46. Soru

Bir spor örgütünün kısa süreli finansal yükümlülüklerini yerine getirme gücünü ölçen finansal analiz yöntemi nedir?

Cevap

Likidite oranları.


47. Soru

Cari oran hesaplama formülü nedir?

Cevap

Cari oran Dönen Varlıkların, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar kalemine oranlanması ile aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:
Cari Oran = Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar


48. Soru

Bir spor örgütünün kaynak yapısının ve uzun vadeli borç ödeme gücünün ölçülmesinde kullanılan oranlara ne ad verilir?

Cevap

Finansal yapı oranları.


49. Soru

Bir spor örgütünün yaptığı her bir liralık satıştan ne kadar net kâr elde ettiğini analiz etmek için hangi oran kullanılır?

Cevap

Net kâr marjı oranı.


50. Soru

Bir spor örgütü halka açılmış ve borsada işlem görüyorsa, söz konusu spor örgütünün değerlendirilmesi hangi oranlar kullanılarak yapılır?

Cevap

Bir spor örgütü halka açılmış ve borsada işlem görüyorsa, söz konusu spor örgütünün değerlendirilmesi Fiyat/Kazanç oranı ve PiYASAa Değeri/Defter Değeri oranlarının yardımıyla yapılır.


51. Soru

DuPont analizi nedir?

Cevap

Bir spor örgütünün özkaynağının getirisini alt oranlara ayırarak, kârlılığının nereden hangi oranda kaynaklandığını bulmaya yarayan analize DuPont analizi denir.


52. Soru

Finansal planlama nedir?

Cevap

Finansal planlama en basit tanımıyla, bir spor örgütünün geleceğini etkileyecek kararların bu günden alınması demektir. Bir başka deyişle işletmenin gelecekte ulaşmak istediği hedeflere ulaşması için ihtiyaç
duyulan fonların tahsis edilerek, uygun faaliyet programlarının hazırlanması sürecidir.


53. Soru

Finansal planlamada üzerinde durulan temel faktörler nelerdir?

Cevap

Finansal planlamada üzerinde durulan temel faktörler nakit akımları, bölümlere ayrılmış analiz, senaryo analizi, uzun ve kısa vadeli zaman dilimleridir.


54. Soru

Nakit bütçesi nedir?

Cevap

Nakit bütçesi; bir spor örgütünün gelecekte belirlenen bir dönemdeki nakit giriş ve çıkışlarının tahmin edilerek özetlendiği bir tablodur.


55. Soru

Bir spor örgütü açısından yatırım nedir?

Cevap

Bir spor örgütü açısından yatırım, ilgili spor örgütüne uzun süre gelir sağlayacak her türlü harcamadır. Örneğin: bir stadyum yatırımına bağlı bilet satış gelirleri. Dolayısıyla spor örgütleri mevcut kaynakları ile kendilerine en uygun şekilde nakit akışı sağlayacak yatırım kararlarını almak durumundadırlar.


56. Soru

Bir spor örgütü ihtiyaç duyduğu fonu hangi şekillerde finanse edebilir?

Cevap

Bir spor örgütü ihtiyaç duyduğu fonu ya borçlanarak (yabancı kaynak kullanarak) ya da ortaklardan alarak (öz kaynaklardan yararlanarak) finanse eder.


57. Soru

Bir spor örgütünde denetimin sağladığı yararlar nelerdir?

Cevap

Bir spor örgütünde denetim mali tabloların doğru bir şekilde raporlanmasını ve yöneticiler için faaliyetlerle ilgili sağlıklı analiz yapılmasını sağlar. Bir başka ifade ile bir spor örgütü için denetim, planların uygulanmasını garanti altına almak ve piyasa koşullarına göre gerekli değişiklikleri yaparak, hedeflenen amaçlara ulaşmayı kolaylaştırıcı faaliyetler bütünüdür.


1. Soru

Nakit bütçesi hazırlanırken hangi aşamalar izlenir?

Cevap

Nakit bütçesi hazırlanırken dört aşama izlenir. Birinci aşama nakit bütçenin hazırlanacağı sürenin belirlenmesi aşamasıdır. İkinci aşama, nakit girişlerinin tahmini aşamasıdır. Üçüncü aşama nakit çıkışlarının tahmini aşamasıdır. Dördüncü ve son aşama net nakit akışı ve nakit dengesi aşamasıdır.

2. Soru

Analizi yapacak kişiye göre analiz nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Analizi yapacak kişiye göre finansal analiz iç ve dış olarak adlandırılır. Eğer analiz işletmenin içinden biri tarafından yapılıyorsa bu iç analizdir. Ama analiz aracı kurum, denetim firması gibi işletme dışından biri tarafından yapılıyorsa bu dış analizdir.

3. Soru

Yönetim analizi, yatırım analizi ve kredi analizi ne amaçla kullanılır?

Cevap

Yönetim analizinde, işletme faaliyetlerinin planlanan hedefler doğrultusunda gerçekleşip gerçekleşmediği incelenmektedir. Yatırım analizi ise işletmenin planladığı duran varlık ya da finansal varlık yatırımlarının performansını değerlendirmek için yapılır. Kredi analizi, işletmeye kredi verenler tarafından borç ödeme gücünü ölçmek amacıyla yapılır.

4. Soru

Dönen varlıkların meydana geldiği kalemler nelerdir?

Cevap

Dönen varlıklar; hazır değerler kalemi, menkul kıymetler, ticari alacaklar kalemi ve diğer dönen varlıklar kalemlerinden meydana gelmektedir. Hazır değerler kalemi spor örgütünün kasasında ya da bankada tuttuğu nakit para ile istenildiğinde, değer kaybına maruz kalmadan paraya çevrilmesi mümkün olan varlıkları gösterir. Menkul kıymetler spor örgütlerinin geçici bir süre değerlendirilmek amacıyla aldığı, gerek duyduğunda da satabileceği konumdaki hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, finansman bonosu, yatırım fonu katılma belgesi, vb. varlıkları gösteren kalemdir. Ticari alacaklar kalemi Spor örgütlerinin asıl faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışından doğan senetli ya da senetsiz alacaklardan oluşmaktadır. Diğer dönen varlıklar ise dönen varlıklar bölümlenirken ayrı bir grup olma özelliği taşımayan varlıklardır.

5. Soru

Finansal analizin yapılış amacına göre ne şekilde gruplandırılır?

Cevap

Finansal analiz yapılma amacına göre; yönetim analizi, yatırım analizi ve kredi analizi olarak isimlendirilir.

6. Soru

Finansal analiz nedir?

Cevap

Finansal analiz, finansal tablolarda incelenmek istenen kalemler arasındaki ilişkinin yorumlanması işlemidir

7. Soru

Finansal analizde yaygın olarak kullanılan yöntemler hangileridir?

Cevap

Finansal analizde yaygın olarak kullanılan yöntemler oran analizi, karşılaştırmalı tablolar analizi (yatay analiz), yüzde yöntemi ile analiz (dikey analiz) ve trend analizidir.

8. Soru

Bir spor örgütünün bilançosunun temel denkliği veren formül nedir?

Cevap

Spor Örgütünün Varlıkları=Borçlar+Ortakların Getirdiği Sermaye ( Öz kaynak) Ortakların Getirdiği Sermaye=Varlıklar-Borçlar Burada varlıklar likidite özelliklerine göre Dönen varlıklar ve Duran varlıklar olmak üzere iki ayrı sınıfa ayrılmaktadır. Varlıklar=DönenVarlıklar+Duran Varlıklar

9. Soru

Bir spor örgütünün finans yöneticisinin yönetim başarısı elde edebilmesi için ne yapması gerekir?

Cevap

Bir spor örgütünün finans yöneticisinin yönetim başarısı elde edebilmesi için finansal tabloların nasıl analiz edileceğini iyi bilmesi ve doğru finansal tahmin ve planlamalar yapması gerekmektedir.

10. Soru

Bir spor örgütünün finansal tablolarının faydaları nelerdir?

Cevap

Bir spor örgütünün finansal tabloları yatırımcılara, kredi verenlere ve diğer ilgililere karar almada faydalı bilgiler sağlar.

11. Soru

Piyasa oranları nedir ve en sık kullanılan piyasa oranları nelerdir?

Cevap

Eğer bir spor örgütü halka açılmış ve borsada işlem görüyorsa, söz konusu spor örgütünün değerlendirilmesi fiyat/kazanç oranı ve piyasa değeri/defter değeri oranlarının yardımıyla yapılır. Fiyat/kazanç oranı yatırımcıların 1 liralık hisse başına kâr için işletmenin hisse senedine ne kadar fiyat ödemeye razı olduklarını gösterir ve hisse senedinin piyasa fiyatı/hisse senedi başına kâr şeklinde hesaplanmaktadır. Piyasa değeri/defter değeri oranı bir spor örgütünün piyasada oluşan değerlerinin, özkaynağının kaç katı olduğunu gösterir ve hisse senedinin piyasa fiyatı/hisse senedinin defter değeri şeklinde hesaplanır.

12. Soru

Kaynaklar ne zaman geri ödeneceği göz önüne alındığında ne şekilde sıralanır?

Cevap

Kaynaklar ne zaman geri ödeneceği göz önüne alındığında Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ve Öz kaynaklar şeklinde sıralanır. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar bilançonun kaynaklar kaleminin en yukarısında yer alan ve bir yıldan daha kısa süre içerisinde geri ödenme yükümlülüğü olan borçları göstermektedir. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar kalemi bir yıldan daha uzun sürede ödeme yükümlülüğü bulunan borçları gösterir. Öz kaynaklar kaleminin borçlarda olduğu gibi belirli bir vadede geri ödeme yükümlülüğü yoktur.

13. Soru

Gelir tablosunda indirimler kalemi, satışların maliyeti kalemi ve faaliyet giderleri kalemi ne için kullanılır?

Cevap

Gelir tablosunda bir spor örgütünün mal ve hizmet satışlarından elde ettiği toplam gelirleri brüt satışlar kaleminde, satışla ilgili faturanın düzenlenip satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü kasa ve miktar iskontoları ise satışlardan indirimler kaleminde gösterilir. Dönem içinde alıcılara satılan ya da devredilen mal ve hizmetlerin üretimi ya da satın alınması için yapılan tüm giderler ise gelir tablosunun satışların maliyeti kaleminde izlenir. Gelir tablosundaki faaliyet giderleri kalemi bir spor örgütünün esas faaliyeti ile ilgili bulunan ve üretim maliyetlerine yüklenmeyen araştırma ve geliştirme giderlerini; pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini ve genel yönetim giderlerini göstermektedir.

14. Soru

Oran analizinin temeli neye dayanmaktadır?

Cevap

Oran analizinin temelinde, birbiriyle ilişkili olduğu düşünülen bilanço ya da gelir tablosu kalemlerinin birbirleriyle oranlanarak anlamlı ilişkiler kurulmaya çalışılması yatmaktadır. Oran analizi sonucu hesaplanan bir oranın tek başına anlamlı bir sonuç ifade etmesi söz konusu değildir. Bununla beraber bir işletmenin oran analizinin anlamlı sonuçlar vermesi için elde edilen oranların geçmiş döneme ait oranlarla, sektör oranlarıyla, rakiplerin oranlarıyla, hedeflenen oranlarla ve genel kabul görmüş oranlarla kıyaslanarak yorumlanması gerekir.

15. Soru

Gelir tablosu nedir ve ne için kullanılır?

Cevap

Gelir tablosu en basit anlamıyla bir spor örgütünün belirli bir dönem sonunda elde ettiği gelirler ile bu gelirleri elde etmek için katlandığı giderleri gösteren mali tablodur. Gelir tablosu bir spor örgütünün belirli döneme ait kârlılığını ölçmektedir.

16. Soru

Bir spor örgütünün trend analizi yapabilmesi için ne gereklidir?

Cevap

Bir spor örgütünün trend analizinin yapılabilmesi için en az 5 yıllık bilanço ya da gelir tablosu verileri gerekmektedir. Bir spor örgütü için trend analizi yapılmak istendiğinde, birbirini izleyen dönemlere ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin, baz yıla ait hesap kalemlerine göre gösterdiği artış ya da azalışları yüzde olarak hesaplanır ve bu değişmelerin nedenleri analiz edilir.

17. Soru

Finansman kaynakları çeşitleri nelerdir?

Cevap

Finansman kaynakları kısa süreli finansman kaynakları, orta vadeli finansman kaynakları ve uzun süreli finansman kaynakları olmak üzere üç çeşittir. Kısa süreli finansman kaynakları bir spor örgütünün bir yıl içerisinde geri ödemekle yükümlü olduğu yabancı kaynaklara denir. Orta vadeli finansman kaynakları bir spor örgütünün vadeleri bir yıl ile beş yıl arasında değişen yabancı kaynaklarıdır. Uzun süreli finansman kaynakları bir spor örgütünün genellikle 5 yıldan daha uzun vadeli olarak kullandığı fon kaynaklarıdır.

18. Soru

Faaliyet oranı nedir ve en sık kullanılan faaliyet oranları nelerdir?

Cevap

Faaliyet oranları bir spor örgütünün varlıklarını ne derece etkin kullandıklarını göstermekte kullanılmaktadır. En sık kullanılan faaliyet oranları; stok devir hızı oranı, alacak devir hızı oranı ve aktif devir hızı oranıdır.

19. Soru

Analizde kullanılan oranlar nelerdir?

Cevap

Analizde kullanılan oranlar likidite oranları, finansal yapı oranları, faaliyet oranları, kârlılık oranları ve piyasa oranları olmak üzere, farklı şekilde ayrıma tabi tutulmaktadır.

20. Soru

Finansal yapı oranı nedir ve en sık kullanılan finansal yapı oranları nelerdir?

Cevap

Finansal yapı oranı bir spor örgütünün kaynak yapısının ve uzun vadeli borç ödeme gücünün ölçülmesinde kullanılan oranlardır. En sık kullanılan finansal yapı oranları; finansal kaldıraç oranı, kısa vadeli borçlar/toplam borç oranı, uzun vadeli borçlar/toplam borçlar oranı ve faiz karşılama oranıdır.

21. Soru

Kârlılık oraları nedir ve en sık kullanılan karlılık oranları nelerdir?

Cevap

Karlılık oranları bir spor örgütünün kârlı bir şekilde çalışıp çalışmadığını ölçmede kullanılır. Bir spor örgütü için gerekli olan sürekli büyümeyi sağlayacak ve ortakları tatmin edecek kârlılık düzeyine erişebilmek son derece önemlidir. Bu kapsamda bir spor örgütü için kârlılık basit anlamda toplam gelirden katlanılan toplam maliyetin çıkarılmasıyla bulunmaktadır. Bir spor örgütünün kârlılığının analizinde çok sayıda orandan faydalanılabilir. Bunlar; net kâr marjı oranı, aktif kârlılığı oranı ve öz kaynak kârlılığı oranıdır.

22. Soru

Spor örgütlerinde hangi çeşit yatırımlar mevcuttur?

Cevap

Bir spor örgütünde duran (sabit) ve dönen varlıklara olmak üzere iki farklı yatırım yapılır. Dönen varlıklara yapılan yatırımlar kısa vadeli yatırım kararları olup ilgili spor örgütünün sermaye yönetimi kapsamında değerlendirilir. Duran varlık yatırımları ise sermaye bütçelemesi bağlamında ele alınıp çeşitli proje değerlendirme yöntemleri ile analiz edilirler.

23. Soru

Dupont analizi nedir ve nasıl hesaplanır?

Cevap

Bir spor örgütünün özkaynağının getirisini alt oranlara ayırarak, kârlılığının nereden kaynak kârlılığı aşağıdaki gibi hesaplanabilir: Öz kaynak kârlılığı = Net Kâr / Satışlar X Satışlar / Varlıklar X Varlıklar / Öz Kaynak

24. Soru

Likit oran nedir ve en sık kullanılan likidite oranları nelerdir?

Cevap

Likidite oranları bir spor örgütünün kısa süreli finansal yükümlülüklerini yerine getirme gücünü ölçmektedir. Bir başka ifade ile bir spor örgütünün kısa vadeli borçlarını zamanında ödeyebilme gücünü göstermektedir. En sık kullanılan likidite oranları; cari oran, asit-test oran ve nakit orandır.

25. Soru

Bir spor örgütü karşılaştırmalı tablo analizi yapmak istediğinde ne yapar?

Cevap

Bir spor örgütü için karşılaştırmalı tablo analizi yapılmak istendiğinde, ilgili spor örgütüne ait finansal tablolar iki ya da daha fazla dönem için yan yana getirilerek bu tablolardaki kalemlerin mutlak ve yüzde olarak değişimi hesaplanır. Ancak karşılaştırmalı tablo analizi yapmak sadece bilanço kalemlerindeki değişmeleri göstermek değildir. Bir spor örgütü için karşılaştırmalı tablo analizi yapmanın esas amacı bilanço kalemlerindeki değişmelerin nedenlerini araştırıp, ilgili spor örgütü açısından olumlu ya da olumsuz yönlerini ortaya koymaktır.

26. Soru

Finansal planlama nedir?

Cevap

Finansal planlama en basit tanımıyla, bir spor örgütünün geleceğini etkileyecek kararların bu günden alınması demektir. Ayrıca finansal planlama bir spor örgütünün yatırım seçeneklerini analiz etme, cari kararların gelecekte doğuracağı sonuçları tahminleme, seçilecek alternatiflere karar verme ve finansal planda belirlenen hedeflere göre ulaşılan performansı ölçme aşamalarından oluşan bir süreçtir.

27. Soru

Finansal planlama kaç gruba ayrılır ve bu grupların temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Finansal planlama genellikle kısa vadeli ve uzun vadeli olmak üzere iki temel gruptan oluşur. Kısa vadeli planlamanın süreci genellikle bir yıla kadar uzamaktadır. Bu tür planlamanın konusu, işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyecek yeterli nakdi olup olmadığı ve kısa vadeli borçlanmanın en uygun şartlarla yapılması üzerine yoğunlaşmaktadır. Uzun vadeli finansal planlama süreci ise genelde 5-10 yıl arasında değişmektedir. Bir spor örgütünün uzun dönemli amaç ve hedeflerin belirlenip, bu amaçları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan fonların tahsis edilerek, uygun faaliyet programlarının hazırlanması uzun vadeli finansal planlama sürecini kapsamaktadır.

28. Soru

Finansal planlamanın hazırlanma süreci nasıl işlemektedir?

Cevap

• Planlamanın amaç değil, bir araç olduğunun bilinmesi gerekir. • Planlama sık sık yeniden gözden geçirilmeli, değişken koşullara uyum sağlamalı ve esnek olmalıdır. • Yönetim kademesinden her seviyedeki kişiler, planlama sürecine dahil olmalıdır. • Büyümeyi teşvik eden yaklaşımlara da finansal planlamada yer verilmelidir. Kısa sureli kârlılık için yeni pazarlara girme ya da yeni işletme satın alma gibi büyüme fırsatları gözden kaçmamalıdır

29. Soru

Finansal planlamada üzerinde temel faktörler nelerdir ve bu faktörlerin içerikleri nelerdir?

Cevap

Finansal planlamada üzerinde durulan temel faktörler nakit akımları, bölümlere ayrılmış analiz, senaryo analizi, uzun ve kısa vadeli zaman dilimleridir. Nakit akımları, başarılı bir finansman planın temelini oluşturur. Birçok spor örgütünde finansal planlama sürecinde, muhasebe verileri ve tabloları kullanılmaktadır. Finansal planlamada nakit akımları üzerine odaklanma riskin daha iyi yönetilmesine zemin hazırlayabilmektedir. Büyük spor örgütlerinde planlama süreci spor örgütü bölümleri ya da “stratejik işlem birimleri” temeline göre ayrımlanmaktadır. Bu durumda, her bir bölümün, yatırım, finansman ve toplam nakit akımları üzerinde ayrı ayrı durulmaktadır. Farklı seçeneklerin spor örgütü üzerindeki olası etkilerini belirlemek amacıyla senaryo analizleri kullanılmaktadır. Senaryo analizleri genelde iyimser ve kötümser senaryolar şeklinde uygulanmaktadır. Son olarak, finansal planlama hem kısa (1 yıldan daha az) hem de uzun vadeli (1 yıldan daha uzun) olarak yapılabilmektedir. Kısa dönemde spor örgütünün nakit ihtiyaçlarını en etkili şekilde nasıl karşılayacağı konusu üzerinde durulmaktayken, uzun zaman dilimlerinde ise maruz kalınan riske göre getirinin maksimizasyonu, likidite ve esneklik problemlerine daha fazla dikkat çekilmektedir

30. Soru

Finansal planlamanın boyutları ne şekildedir?

Cevap

Planlama yapılırken gelecek, uzun vade ya da kısa vade olarak iki dilimde ele alınmaktadır. Kısa vade, genelde bi yıla kadar sınırlandırılırken finansal planlama da daha fazla önem verilen uzun vade ise, ortalama 5 yıl ile ifade edilmektedir. Finansal planlama en kötü durum planı, normal durum planı ve en iyi durum planı olmak üzere üç ayrı şeklide gerçekleştirilebilir. Bu planlar şunlardır: • En Kötü Durum Planı: Bu plan, bir spor örgütünün ve ekonominin durumu hakkında olası en kötü varsayımların dikkate alınmasını gerektirir. Bu tür kötümser bir plan ekonomideki çeşitli problemlere karşı dayanma gücünü ve maliyet azaltımı ve hatta likiditasyon gibi konularda detaylı bilgileri içerecektir. • Normal Durum Planı: Bu plan, bir spor örgütünün ekonomik koşullarla ilgili gerçekleşme olasılığı en yüksek olan varsayımların dikkate alınmasıyla oluşmaktadır. • En İyi Durum Planı: Bu plan, bir spor örgütünün mümkün olan en iyimser varsayımlara göre oluşturduğu plandır. Bu planlar genelde büyük sermaye yatırımları, mevcut pazarlarda hızlı büyüme, yeni pazarlara girme gibi konuları içermektedir.

31. Soru

Finansal planlama araçları nelerdir?

Cevap

Finansal planlama araçları nakit bütçesi ve proforma bilanço ve gelir tablosu olarak iki başlık altında incelemek mümkündür.

32. Soru

Nakit bütçesi nedir ve ne amaçla kullanılır?

Cevap

İşletmenin ileriye yönelik nakit giriş ve çıkışlarını öngörerek, nakit giriş ve çıkışları arasında dengesizlik olan dönemlerde denge sağlayıcı önlemleri planlama adına oluşturulan tablolara nakit bütçesi denir. Nakit bütçesi hazırlamaktaki amaç bir spor örgütünün borçlarını vadesinde ödeyebilmek ve kasasındaki nakdi değerlendirebilmek için gerekli dengenin kurulmasına yardımcı olmaktır.

33. Soru

Duran varlıklara yatırımın bir spor örgütü açısından önemi nedir?

Cevap

Duran varlık yatırımları büyük tutarda kaynak gerektiren yatırımlardır. Bu yatırımlar aynı zamanda uzun sürede gerçekleştiği için nakit akımlarını tahmin etmekte zordur. Bir spor örgütünün faaliyet konusu ile ilgili yanlış bir yatırım kararı alması sonucu yaptığı duran varlık yatırımı ilgili spor örgütünün i ası ile sonuçlanabilir.

34. Soru

Bir spor örgütünde denetim ne demektir?

Cevap

Bir spor örgütü için denetim, planların uygulanmasını garanti altına almak ve piyasa koşullarına göre gerekli değişiklikleri yaparak, hedeflenen amaçlara ulaşmayı kolaylaştırıcı faaliyetler bütünüdür.

35. Soru

Yapılış biçimine göre finansal analiz türleri nelerdir?

Cevap

Analizin yapılış biçimine göre finansal analiz, statik ve dinamik olmak üzere iki şekilde yapılır.

36. Soru

Statik ve dinamik analiz nedir?

Cevap

Statik analizde işletmenin finansal durumu tek bir dönemde değerlendirilirken, dinamik analizde işletmenin birden fazla dönemi kapsayan finansal tabloları kullanılarak zaman içindeki değişim tespit edilmiş olur.

37. Soru

İç ve dış analiz nedir?

Cevap

Analizi yapacak kişiye göre finansal analiz iç ve dış olarak adlandırılır. Eğer analiz işletmenin içinden biri
tarafından yapılıyorsa bu iç analizdir. Ama analiz aracı kurum, denetim firması gibi işletme dışından biri tarafından yapılıyorsa bu dış analizdir.

38. Soru

Varlıklar bilançonun hangi tarafında yer alır?

Cevap

Bilançonun sol tarafı varlıkları, sağ tarafı ise kaynakları göstermektedir.

39. Soru

Bir spor örgütünün duran varlıkların ticari alacaklar kalemini ne oluşturur?

Cevap

Bir spor örgütünün asıl faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışından doğan ve vadesi 1 yılın üzerinde olan senetli ya da senetsiz alacakları Duran varlıkların ticari alacaklar kalemini oluşturmaktadır.

40. Soru

Haklar ve şerefiye gibi kullanılmaları sonucunda spor örgütlerinin gelirlerinde artış meydana getiren ticari bir fayda sağlayan hak, ayrıcalıklar veya üstünlükler bilançoda nerede gösterilir?

Cevap

Bunlar duran varlıkların maddi olmayan duran varlıklar hesabında izlenmektedir.

41. Soru

Bir spor örgütünün bankalara olan kısa vadeli borçlar ile para ve sermaye piyasası araçlarından (bono, tahvil, hisse senedi vb.) sağlanan kaynakların izlendiği hesap hangisidir?

Cevap

Söz konusu hesap mali borçlar hesabıdır. 

42. Soru

Spor örgütlerinde gelir tablosunu tanımlayınız?

Cevap

Gelir tablosu bir spor örgütünün belirli döneme ait kârlılığını ölçmektedir. Gelir tablosu en basit anlamıyla bir spor örgütünün belirli bir dönem sonunda elde ettiği gelirler ile bu gelirleri elde etmek için katlandığı giderleri gösteren mali tablodur.

43. Soru

Spor örgütlerinde dönem içinde alıcılara satılan ya da devredilen mal ve hizmetlerin üretimi ya da satın alınması için yapılan tüm giderler hangi kalemde izlenir?

Cevap

Gelir tablosunun satışların maliyeti kaleminde izlenir.

44. Soru

Finansal analizde yaygın olarak kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

Finansal analizde yaygın olarak kullanılan yöntemler oran analizi, karşılaştırmalı tablolar analizi (yatay analiz), yüzde yöntemi ile analiz (dikey analiz) ve trend analizidir.

45. Soru

Oran analizi sonucu hesaplanan bir oranın tek başına bir anlamı bulunur mu? Açıklayınız.

Cevap

Oran analizi sonucu hesaplanan bir oranın tek başına anlamlı bir sonuç ifade etmesi söz konusu değildir. Bununla beraber bir işletmenin oran analizinin anlamlı sonuçlar vermesi için elde edilen oranların geçmiş döneme ait oranlarla, sektör oranlarıyla, rakiplerin oranlarıyla, hedeflenen oranlarla ve genel kabul görmüş oranlarla kıyaslanarak yorumlanması gerekir.

46. Soru

Bir spor örgütünün kısa süreli finansal yükümlülüklerini yerine getirme gücünü ölçen finansal analiz yöntemi nedir?

Cevap

Likidite oranları.

47. Soru

Cari oran hesaplama formülü nedir?

Cevap

Cari oran Dönen Varlıkların, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar kalemine oranlanması ile aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:
Cari Oran = Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

48. Soru

Bir spor örgütünün kaynak yapısının ve uzun vadeli borç ödeme gücünün ölçülmesinde kullanılan oranlara ne ad verilir?

Cevap

Finansal yapı oranları.

49. Soru

Bir spor örgütünün yaptığı her bir liralık satıştan ne kadar net kâr elde ettiğini analiz etmek için hangi oran kullanılır?

Cevap

Net kâr marjı oranı.

50. Soru

Bir spor örgütü halka açılmış ve borsada işlem görüyorsa, söz konusu spor örgütünün değerlendirilmesi hangi oranlar kullanılarak yapılır?

Cevap

Bir spor örgütü halka açılmış ve borsada işlem görüyorsa, söz konusu spor örgütünün değerlendirilmesi Fiyat/Kazanç oranı ve PiYASAa Değeri/Defter Değeri oranlarının yardımıyla yapılır.

51. Soru

DuPont analizi nedir?

Cevap

Bir spor örgütünün özkaynağının getirisini alt oranlara ayırarak, kârlılığının nereden hangi oranda kaynaklandığını bulmaya yarayan analize DuPont analizi denir.

52. Soru

Finansal planlama nedir?

Cevap

Finansal planlama en basit tanımıyla, bir spor örgütünün geleceğini etkileyecek kararların bu günden alınması demektir. Bir başka deyişle işletmenin gelecekte ulaşmak istediği hedeflere ulaşması için ihtiyaç
duyulan fonların tahsis edilerek, uygun faaliyet programlarının hazırlanması sürecidir.

53. Soru

Finansal planlamada üzerinde durulan temel faktörler nelerdir?

Cevap

Finansal planlamada üzerinde durulan temel faktörler nakit akımları, bölümlere ayrılmış analiz, senaryo analizi, uzun ve kısa vadeli zaman dilimleridir.

54. Soru

Nakit bütçesi nedir?

Cevap

Nakit bütçesi; bir spor örgütünün gelecekte belirlenen bir dönemdeki nakit giriş ve çıkışlarının tahmin edilerek özetlendiği bir tablodur.

55. Soru

Bir spor örgütü açısından yatırım nedir?

Cevap

Bir spor örgütü açısından yatırım, ilgili spor örgütüne uzun süre gelir sağlayacak her türlü harcamadır. Örneğin: bir stadyum yatırımına bağlı bilet satış gelirleri. Dolayısıyla spor örgütleri mevcut kaynakları ile kendilerine en uygun şekilde nakit akışı sağlayacak yatırım kararlarını almak durumundadırlar.

56. Soru

Bir spor örgütü ihtiyaç duyduğu fonu hangi şekillerde finanse edebilir?

Cevap

Bir spor örgütü ihtiyaç duyduğu fonu ya borçlanarak (yabancı kaynak kullanarak) ya da ortaklardan alarak (öz kaynaklardan yararlanarak) finanse eder.

57. Soru

Bir spor örgütünde denetimin sağladığı yararlar nelerdir?

Cevap

Bir spor örgütünde denetim mali tabloların doğru bir şekilde raporlanmasını ve yöneticiler için faaliyetlerle ilgili sağlıklı analiz yapılmasını sağlar. Bir başka ifade ile bir spor örgütü için denetim, planların uygulanmasını garanti altına almak ve piyasa koşullarına göre gerekli değişiklikleri yaparak, hedeflenen amaçlara ulaşmayı kolaylaştırıcı faaliyetler bütünüdür.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.