Açıköğretim Ders Notları

Spor Finansmanı Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Spor Finansmanı Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Spor Örgütlerinde Sermaye Maliyeti Ve Yatırım Kararları

1. Soru

Adi hisse senetlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Gelir Üzerinde Hak: Hissedar şirketin elde ettiği gelir üzerinde hakka sahiptir. • Varlıklar Üzerinde Hak: Hissedar tasfiye durumunda şirketin varlıkları üzerinde hakka sahiptir. • Rüçhan Hakkı: Hissedarlar sermaye artırımına sahip oldukları payla orantılı olarak öncelikli katılım hakkına sahiptir. • Oy Kullanma Hakkı: Şirketin genel kuruluna katılıp alınan kararlar için oy kullanma hakkına sahiptir.


2. Soru

Finansal yapı oranı nedir ve en sık kullanılan finansal yapı oranları nelerdir?

Cevap

irf = % 6, B = 1.3, iP = % 10 ise Adi Hisse Senetlerinin Maliyeti = irf + B X (iP – irf) Adi Hisse Senetlerinin Maliyeti = % 6 + 1,3 X (% 10 – % 6) Adi hisse Senetlerinin Maliyeti = % 11,2


3. Soru

Bir spor örgütü ne tür durumda finansman bonosu ihraç ederek yada tahvil ihraç ederek fon sağlama işlemini gerçekleştirir?

Cevap

Bir spor örgütünün finansman bonosu ihraç ederek fon sağlaması 1 yıl ve daha kısa süreli fon gereksinimlerinde, tahvil ihraç ederek fon sağlaması ise 1 yıldan daha uzun süreli fon gereksinimlerinde tercih ettiği yöntemdir.


4. Soru

İmtiyazlı hisse senedi nasıl hesaplanır?

Cevap

İmtiyazlı hisse senedinin maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: İmtiyazlı Hisse Senedinin Maliyeti = İmtiyazlı Hisse Senedine Ödenen Kâr payı / Net Fiyat Net Fiyat = Fiyat – İhraç Maliyetleri


5. Soru

Geri ödeme süresi yöntemi nedir?

Cevap

Projenin başlangıç yatırımını karşılaması için geçen sürenin ne kadar olduğunu hesaplayan yöntem geri ödeme süresi yöntemidir.


6. Soru

Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti nedir ve nasıl hesaplanır?

Cevap

Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti sermaye maliyetinin bileşenleri olarak borç, imtiyazlı hisse senedi ve adi hisse senedi sermaye bileşenlerinin hedef sermaye yapısı içinde ağırlıkları ve her bir sermaye bileşenlerinin tek tek maliyetleri kullanılarak hesaplanmasıdır. Bir spor örgütünün ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM) = WB X MB + WİH X MİH + WAH X MAH Yukarıdaki denklemde WB, WİH ve WAH toplam sermaye yapısı içerisinde sırasıyla borcun, imtiyazlı hisse senedinin ve adi hisse senedinin oranını göstermektedir. Yine denklemde MB, MİH ve MAH sırasıyla borcun maliyetini, imtiyazlı hisse senedinin maliyetini ve adi hisse senedinin maliyetini temsil etmektedir.


7. Soru

Finansal varlıkları fiyatlama modeli nedir?

Cevap

Adi hisse senetlerinin sermaye maliyetinin hesaplanmasında en yaygın kullanılan yöntemlerden birisi Finansal Varlıkları Fiyatlama Modelidir. Bu model bir menkul kıymetin beklenen getirisi ile risk derecesi arasındaki doğrusal ilişkiyi gösteren bir modeldir.


8. Soru

Finansal varlıkları fiyatlandırma modeline göre adi hisse senetlerinin maliyeti nasıl hesaplanır?

Cevap

Finansal Varlıkları Fiyatlandırma Modeline göre adi hisse senetlerinin maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanabilir: Adi hisse Senetlerinin Maliyeti = irf + B X (iP – irf) Yukarıdaki denklemde irf risksiz faiz oranını, B spor örgütünün beta katsayısını, iP ise piyasadan beklenen ortalama getiriyi temsil etmektedir. Bu model, birçok değişkeni dikkate alarak adi hisse senetlerinin maliyetini ölçtüğü için oldukça popüler ve sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.


9. Soru

Spor örgütlerinde yatırım kararı vermede kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

Spor örgütlerinde yatırım kararı vermede çok sayıda yöntemden faydalanılabilir. Bu yöntemler net bugünkü değer yöntemi, kârlılık endeksi yöntemi, geri ödeme süresi yöntemi, iç kârlılık oranı yöntemidir.


10. Soru

Adi hisse senedi yoluyla sermaye artımı nasıl olmaktadır?

Cevap

Adi hisse senedi yoluyla sermaye artırımı iki farklı şekilde olmaktadır. Birinci durum yeni hisse senedi ihraç etmektedir. Burada spor örgütü yeni yatırımcıları etkileyebilmek için yatırımcılara cazip bir fiyattan hisse senedi ihracı gerçekleştirir. Spor örgütlerinin sermaye sağlamada tercih edebilecekleri bir diğer yol dağıtılmayan kârların kullanılmasıdır. Bu dağıtılmayan kârlar aslında spor örgütünün adi hisse senetlerine ödemeyerek bünyesinde tuttuğu kâr payı ödemeleridir.


11. Soru

Beta katsayısı ne için kullanılır ve ne şekilde hesaplanır?

Cevap

Beta katsayısı belirli bir hisse senedinin ne ölçüde piyasa (borsa) indeksi ile birlikte hareket ettiğini gösteren bir risk ölçütüdür. Beta katsayısı bir spor örgütünün hisse senedinin getirisinin, borsa endeksinin ortalama getirisi ile regresyon analizine sokulması sonucu hesaplanabilir.


12. Soru

Kârlılık endeksi yöntemi nedir ve nasıl hesaplanır?

Cevap

Kârlılık endeksi yöntemi bir yatırım projesinin yatırım yapılabilir olup olmadığına projenin gelecekte sağlayacağı nakit akışlarının bugünkü değerini proje maliyetine bölerek karar vermektedir. Sonuçta yatırımın gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerini proje maliyetine böldüğümüzde bulunan sonucun kabul edilebilir bir proje için 1’den büyük olması gerekmektedir. Bu kapsamda; Kârlılık Endeksi (KE) = Bugünkü Değer (BD) / Proje Maliyeti (PM)


13. Soru

Devlet tahvili ile spor örgütlerince ihraç edilen tahviller arasındaki temel fark nedir?

Cevap

Spor örgütlerinin ihraç ettiği tahviller devlet tahvillerinden farklı olarak geri ödememe riskini de içerirler. Oysa ki bir devlet tahvilinin riski yoktur çünkü geri ödenmesi devlet garantisindedir ve mutlaka devlet borcunu geri öder. Aynı mantıkla bir spor örgütünün tahvilinin geri ödenmesi de bu spor örgütünün garantisi kapsamında olduğundan spor örgütünün büyüklüğüne ve bu tahvili geri ödeme gücüne bağlı olarak bir risk içermektedir.


14. Soru

Net bugünkü değer hesaplanırken izlenecek adımlar nelerdir?

Cevap

1. Adım: Gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri hesaplanmalıdır. 2. Adım: Gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerinden yatırımın maliyeti çıkarılmalıdır. 3. Adım: İkinci adımda bulunan sonuç sıfırdan büyükse projeye yatırım kararı kabul edilmeli, sonuç sıfırdan küçükse projeye yatırım kararı reddedilmelidir.


15. Soru

Bir spor örgütü %8 oranında 500.000 dolar borç kullanmıştır. Vergi oranı %40 ise borcun bu spor örgütüne maliyeti % kaçtır?

Cevap

Borcun Maliyeti (BM) = (%8) X [1 – 0,40] = % 4,8 Bu kapsamda bu spor örgütünün kullanmış¸ olduğu 500.000 Dolarlık borcun spor örgütüne yıllık ortalama maliyeti %4,8 bir başka ifade ile 24.000 Dolardır. Bu kapsamda borçlanma ile sağlanan vergi avantajı %3,2 bir başka ifade ile 16.000 Dolardır.


16. Soru

Spor örgütlerinde ihtiyaç duyulan finansal kaynakları sağlamanın yolları nelerdir?

Cevap

Spor örgütlerinin gereksinim duydukları finansal kaynakları sağlamalarının dört farklı yolu vardır. Bunlar; borçlanma (yabancı kaynak kullanımı) yoluyla fon sağlama, adi hisse senedi ihraç etmek yoluyla fon sağlama, imtiyazlı hisse senedi ihraç etmek yoluyla fon sağlama ve dağıtılmayan kârlar yoluyla fon sağlamadır.


17. Soru

Normal koşullarda ekonomideki risksiz faiz oranının %6 olduğu bilinmektedir. Bir spor örgütünün beta katsayısı 1.3 ve piyasanın ortalama getirisi %10 ise bu spor örgütünün adi hisse senedinin maliyeti nedir?

Cevap

Likidite oranları bir spor örgütünün kısa süreli finansal yükümlülüklerini yerine getirme gücünü ölçmektedir. Bir başka ifade ile bir spor örgütünün kısa vadeli borçlarını zamanında ödeyebilme gücünü göstermektedir. En sık kullanılan likidite oranları; cari oran, asit-test oran ve nakit orandır.


18. Soru

Risksiz faiz oranı ne gibi durumlarda kullanılır?

Cevap

Risksiz Faiz Oranı, risksiz yatırım olarak devlet tahvilleri ya da hazine bonolarının üzerinde yazan getiri oranları kullanılabilir. Risksiz getiri yerine devlet tahvilinin getirisi kullanılması yaygındır. Unutulmamalıdır ki devlet tahvili ve hazine bonolarının geri ödememe riski yoktur.


19. Soru

Bir spor örgütü için maliyet unsuru ne şekilde oluşur?

Cevap

Spor örgütlerine fon sağlayan kişi ya da kurumların bu fonu kullandırmaları sonucunda istedikleri getiri fonu kullanan spor örgütü için maliyet unsurunu oluşturmaktadır.


20. Soru

Net bugünkü değer nedir ve nasıl hesaplanır?

Cevap

Başarılı bir spor yöneticisi herhangi bir projenin yatırım kararını gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerini hesaplayarak vermektedir. Yatırımın gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri proje maliyetinden büyük olmalıdır. Bu kapsamda, net bugünkü değer (NBD) yatırımın gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri ile proje maliyeti arasındaki farkı temsil etmektedir. Net Bugünkü Değer (NBD) = Bugünkü Değer (BD) – Proje Maliyeti (PM)


21. Soru

Bir spor örgütü 100 milyon Dolar maliyetli 175.000 oturma kapasiteli bir basketbol stadyumu inşasına karar vermiştir. Gelecekte meydana gelecek ne gibi faktörler gelecekteki nakit girişlerinin seyrini etkileyebilir?

Cevap

• Spor örgütü maçlarında 175.000 bilet satabilecek mi? Bu yatırım kararını vermeden önce bu spor örgütünün taraftar yapısı analiz edilerek 175.000 biletin satılıp satılmayacağı önceden belirlenmelidir. • Bilet fiyatları taraftarın spor örgütünün basketbol maçlarına olan talebini etkilemekte midir? Örneğin, bilet fiyatlarının artması tarafların talebinde nasıl bir değişiklik yaratacaktır? • Spor örgütü maç kazandığında ya da kaybettiğinde taraftarların talebi başarı ya da başarısızlığa bağlı olarak nasıl değişiklik gösterecektir? • Eğer bu proje başarı ile sonuçlanırsa bu basketbol salonunun kapasitesi gelecekte arttırılabilir mi? • Eğer bu yeni basketbol stadyumu inşa edilirse bu spor örgütünün gelecekteki nakit girişleri, şimdiki nakit girişlerine kıyasla nasıl etkilenecektir? • Bu yeni basketbol stadyumu basketbol maçları bilet satışı dışında gelir getiren başka faaliyetler sunacak mı? • Eğer bu yeni basketbol stadyumuna yeni localar konulacaksa bu localara talep olacak mıdır ve bu locaların satış¸ fiyatları ne olmalıdır? • Bu yeni basketbol stadyumunun inşa maliyetinin dışında hangi periyotlarla ne kadarlık bakım ve onarım harcaması yapılması gerekecektir?


22. Soru

Duran ve dönen varlıklar arasındaki temel farkları sayınız?

Cevap

Genellikle duran varlıklarla ilgili olarak planlanan yatırımlar, dönen varlıklar için yapılan yatırımlara kıyasla daha büyük tutarlara ulaşmaktadır. Dönen varlıklara yapılan yatırımlar bölünebilir olduğu hâlde duran varlık yatırımları bölünmezlik göstermektedir. Dönen varlıklar için yapılan yatırımlar değer kaybına uğramadan süratle paraya çevrilme özelliğine sahip olduğu hâlde aynı özellik duran varlık yatırımları için söz konusu değildir. Duran varlıklara yapılan yatırımların, dönen varlıklara yapılan yatırımlara göre spor örgütlerinin risk derecesi üzerinde etkisi daha fazladır.


23. Soru

Borcun maliyeti nedir ve nasıl hesaplanır?

Cevap

Bir spor örgütünün kullanmış¸ olduğu borcun maliyeti bu spor örgütüne borç vermeye razı olan kişi ya da kurumların ilgili dönem boyunca spor örgütüne verdikleri sermayeyi kullanmadan vazgeçmeleri karşılığında istedikleri getiri oranıdır. Borcun maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: Borcun Maliyeti (BM) = (FO) X [1 – VO] Yukarıdaki formüldeki FO, faiz oranını; VO, vergi oranını göstermektedir.


24. Soru

Bir spor örgütünün borçlanma yoluyla fon sağlaması ne anlama gelir?

Cevap

Bir spor örgütünün finansman bonosu ya da tahvil ihraç ederek fon sağlaması o spor örgütünün borçlanma yoluyla fon sağlaması anlamına gelmektedir.


25. Soru

Proforma finansal tablolar ne amaçla kullanılır?

Cevap

Proforma finansal tabloların hazırlanması bir projeden beklenen gelecekteki nakit akışlarının tahmin edilmesinde en uygun yöntemdir. Bu proforma finansal tabloları oluşturmak için sabit maliyetler, değişken maliyetler ve birim satış¸ fiyatı gibi birçok unsurun da tahmin edilmesi gerekmektedir. Ayrıca net çalışma sermayesi ve toplam gelir bilgilerine de ihtiyaç vardır.


26. Soru

İç kârlılık yöntemi nedir ve iç kârlılık oranı nasıl hesaplanır?

Cevap

İç Kârlılık Oranı (İKO) bir sermaye yatırımından elde edilen getiri olarak tanımlanabilir. Basit bir şekilde bir proje yatırımının gelecekte sağlayacağı nakit akışlarının şimdiki değerini projenin başlangıç maliyetine eşitleyen getiri oranıdır. İç kârlılık oranı aşağıda matematiksel formülü verilen ve net bugünkü değeri sıfıra eşitleyen getiri oranıdır. NBD = (1 / 1 + r) X NA1] + [(1 / 1 + r) X NA2] – Başlangıç yatırımı = 0


27. Soru

Kârlılık endeksi hesaplanırken izlenecek adımlar nelerdir?

Cevap

1. Adım: Gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri hesaplanmalıdır. 2. Adım: Gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri yatırımın maliyetine bölünmelidir. 3. Adım: İkinci adımda bulunan sonuç 1’den büyükse ya da 1’e eşitse projeye yatırım kararı kabul, sonuç 1’den küçükse projeye yatırım kararı reddedilecektir.


28. Soru

Gordon büyüme modeli nedir ve bu modele göre hisse senedi maliyeti nasıl hesaplanır?

Cevap

Adi hisse senetlerinin sermaye maliyetinin hesaplanmasında kullanılan ikinci yöntem olan Gordon büyüme modeli gelecekte adi hisse senedi kar paylarının sabit oranda artacağını varsayan modeldir. Bu modele göre adi hisse senedi maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanabilir. Adi Hisse Senedi Maliyeti = (Kâr Payı Ödemesi / Piyasa Fiyatı) + Kâr Payının Yıllık Büyüme Oranı


29. Soru

Finans yöneticisinin yatırım kararı alırken yapması gerekenler nelerdir?

Cevap

Finans yöneticisi yatırım kararı verirken birçok faktörü göz önünde bulundurmak, diğer departmanlardan gerekli bilgileri toplamak ve gelecekteki nakit akışlarının doğru tahmin edilmesi açısından önemli bir görev üstlenmektedir. Burada finans yöneticisinin kaçınması gereken çok sayıda tuzak vardır. Duygusal bağlılıklar, bazı kariyer fırsatları, diğer departmanların bazı olası çıkarları, herhangi bir proje yatırımında bazı bireylerin kişisel çıkarlarının maksimize edilecek olması gibi birçok faktörün finans yöneticisinin kararları üzerinde etkili olabileceği göz önüne alındığında gelecekteki nakit akışlarının doğru tahmin edilmesi görevinin son derece kritik ve bir o kadar da zor bir görev olduğu açık bir şekilde görülmektedir.


30. Soru

Bir spor herhangi bir projeye yatırım yapmadan önce ne yapmalıdır?

Cevap

Bir spor yöneticisi herhangi bir projenin yatırım yapılabilirliğini değerlendirirken mutlaka o projenin riskliliğini de göz önünde bulundurarak karar vermelidir.


31. Soru

Bir yatırım projesi NBD yöntemine göre pozitif çıktığı zaman her zaman yatırım yapılabilir midir?

Cevap

Bir yatırım projesi NBD yöntemine göre pozitif çıktığı için yatırım yapılabilir olarak görülse de spor örgütünün uzun dönemli hedef eriyle örtüşmüyorsa yatırım yapılmayabilecektir.


32. Soru

İyi bir yatırım kararının verebilmesi neye bağlıdır?

Cevap

Spor örgütlerinde yatırım kararı verirken genellikle maliyet odaklı düşünülür. Tabi ki maliyet faktörü yatırım kararlarında çok önemlidir ancak yatırım kararının sadece yarısını oluşturmaktadır. Yatırım kararının diğer yarısı yatırımdan gelecekte beklenen nakit girişlerinin tahmin edilme sürecidir. Herhangi bir proje yatırımından beklenen gelecekteki nakit akışları birçok faktörden etkilenebilmektedir ve bu kapsamda iyi bir yatırım kararı verebilmek birçok faktöre göre değişebilecek olan gelecekteki nakit akışlarının doğru tahmin edilebilmesine bağlı olacaktır.


33. Soru

Spor örgütlerinin gereksinim duydukları finansal kaynakları sağlamalarının yolları nelerdir?

Cevap

Spor örgütlerinin gereksinim duydukları finansal kaynakları sağlamalarının dört farklı yolu vardır. Bunlar; borçlanma (yabancı kaynak kullanımı) yoluyla fon sağlama, adi hisse senedi ihraç etmek yoluyla fon sağlama, imtiyazlı hisse senedi ihraç etmek yoluyla fon sağlama ve dağıtılmayan kârlar yoluyla fon sağlamadır.


34. Soru

Spor örgütlerinin ihraç ettiği tahviller devlet tahvilleri arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Spor örgütlerinin ihraç ettiği tahviller devlet tahvillerinden farklı olarak geri ödememe riskini de içerirler. Oysa ki bir devlet tahvilinin riski yoktur çünkü geri ödenmesi devlet garantisindedir ve mutlaka devlet borcunu geri öder. Aynı mantıkla bir spor örgütünün tahvilinin geri ödenmesi de bu spor örgütünün garantisi kapsamında olduğundan spor örgütünün büyüklüğüne ve bu tahvili geri ödeme gücüne bağlı olarak bir risk içermektedir.


35. Soru

Adi hisse senedi yoluyla sermaye artırımı hangi şekillerde yapılabilir?

Cevap

Adi hisse senedi yoluyla sermaye artırımı iki farklı şekilde olmaktadır. Birinci durum yeni hisse senedi ihraç etmektedir. Burada spor örgütü yeni yatırımcıları etkileyebilmek için yatırımcılara cazip bir fiyattan hisse senedi ihracı gerçekleştirir. Spor örgütlerinin sermaye sağlamada tercih edebilecekleri bir diğer yol dağıtılmayan kârların kullanılmasıdır. Bu dağıtılmayan kârlar aslında spor örgütünün adi hisse senetlerine
ödemeyerek bünyesinde tuttuğu kâr payı ödemeleridir. Kârların dağıtılmayarak spor örgütü bünyesinde tutulmasının temel hedefi spor örgütünün piyasa değerini arttırmaktır.


36. Soru

Finansal varlıkları fiyatlama modeli nedir?

Cevap

Bu model bir menkul kıymetin beklenen getirisi ile risk derecesi arasındaki doğrusal ilişkiyi gösteren bir modeldir. Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli bir hisse senedinin yatırımcılara sağlayacağı getiri oranının piyasadaki risksiz faiz oranına risk priminin ilave edilmesiyle elde edileceğini savunan bir önermeye dayanılarak geliştirilmiş bir modeldir. Modelin belirli varsayımları bulunmaktadır. Bu modelde kullanılan ilk parametre risksiz faiz oranının tahmin edilmesidir. 


37. Soru

Spor örgütlerinin risksiz yatırım olarak kullanabileceği araçlar nelerdir?

Cevap

Risksiz yatırım olarak devlet tahvilleri ya da hazine bonolarının üzerinde yazan getiri oranları kullanılabilir.
Risksiz getiri yerine devlet tahvilinin getirisi kullanılması yaygındır. Unutulmamalıdır ki devlet tahvili ve hazine bonolarının geri ödememe riski yoktur.


38. Soru

Gordon Büyüme Modeli nedir?

Cevap

Gelecekte adi hisse senedi kar paylarının sabit oranda artacağını varsayan model Gordon Büyüme Modelidir.


39. Soru

Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin hesaplanmasının sebebi nedir?

Cevap

Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti gelecekte ihtiyaç duyulan sermaye için hesaplanmaktadır.


40. Soru

Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti yönteminin tüm spor örgütleri için kullanım alanının kıstlı olmasının sebebi nedir?

Cevap

Özellikle küçük spor örgütlerinin (bir başka ifade ile sermaye piyasasında işlem görmeyen spor örgütleri) hisse senedi ihraç ederek fon sağlama seçenekleri kısıtlıdır. Bu durum da ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti yönteminin tüm spor örgütleri için kullanım
alanını kısıtlamaktadır.


41. Soru

Spor örgütlerinde duran varlıklar nelerden ibarettir?

Cevap

Spor örgütlerinde duran varlıklar, uzun süre kullanılan ve büyük miktarda fonların bağlanmasını gerektiren stadyum inşası, spor teçhizatı gibi varlıklardan oluşur.


42. Soru

Sermaye bütçelemesindeki en önemli unsur nedir?

Cevap

Zaman.


43. Soru

Spor örgütlerinde yatırım kararı vermede kullanılan yöntemler nelerdir? 

Cevap

Spor örgütlerinde yatırım kararı vermede çok sayıda yöntemden faydalanılabilir. Bunlardan öne çıkanlar; net bugünkü değer yöntemi, kârlılık endeksi yöntemi, geri ödeme süresi yöntemi, iç kârlılık oranı yöntemidir.


44. Soru

Net bugünkü değer yöntemi nasıl formüle edilmektedir?

Cevap

Net bugünkü değer (NBD) yatırımın gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri ile proje maliyeti arasındaki farkı temsil etmektedir:

Net Bugünkü Değer (NBD) = Bugünkü Değer (BD) – Proje Maliyeti (PM)


45. Soru

Net Bugünkü Değer hesaplanırken izlenecek adımları sırasıyla yazınız?

Cevap

Net Bugünkü Değer hesaplanırken izlenecek adımlar aşağıdaki gibidir :
1. Adım: Gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri hesaplanmalıdır.
2. Adım: Gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerinden yatırımın maliyeti çıkarılmalıdır.
3. Adım: İkinci adımda bulunan sonuç sıfırdan büyükse projeye yatırım kararı kabul edilmeli, sonuç sıfırdan küçükse projeye yatırım kararı reddedilmelidir.


46. Soru

Kârlılık endeksi (KE) yöntemi nasıl formüle edilmektedir?

Cevap

KE yöntemi bir yatırım projesinin yatırım yapılabilir olup olmadığına projenin gelecekte sağlayacağı nakit akışlarının bugünkü değerini proje maliyetine bölerek karar vermektedir. Sonuçta yatırımın gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerini proje maliyetine böldüğümüzde bulunan sonucun kabul edilebilir bir proje için 1’den büyük olması gerekmektedir. Bu kapsamda;

Kârlılık Endeksi (KE) = Bugünkü Değer (BD) / Proje Maliyeti (PM) formülü ortaya çıkmaktadır.


47. Soru

Kârlılık endeksi hesaplanırken izlenecek adımları sırasıyla yazınız?

Cevap

Kârlılık endeksi hesaplanırken izlenecek adımlar aşağıdaki gibidir :
1. Adım: Gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri hesaplanmalıdır.
2. Adım: Gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri yatırımın maliyetine bölünmelidir.
3. Adım: İkinci adımda bulunan sonuç 1’den büyükse ya da 1’e eşitse projeye yatırım
kararı kabul, sonuç 1’den küçükse projeye yatırım kararı reddedilecektir.


48. Soru

Geri ödeme süresi yöntemi nedir?

Cevap

Projenin başlangıç yatırımını karşılaması için geçen sürenin ne kadar olduğunu hesaplayan yöntem geri ödeme süresi yöntemidir.


49. Soru

İç kârlılık oranı nedir?

Cevap

İç Kârlılık Oranı (İKO) bir sermaye yatırımından elde edilen getiri olarak tanımlanabilir. Basit bir şekilde bir proje yatırımının gelecekte sağlayacağı nakit akışlarının şimdiki değerini projenin başlangıç maliyetine eşitleyen getiri oranıdır.


50. Soru

İmtiyazlı hisse senedinin maliyeti nasıl hesaplanmaktadır?

Cevap

İmtiyazlı hisse senedinin maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

İmtiyazlı Hisse Senedinin Maliyeti = İmtiyazlı Hisse Senedine Ödenen Kâr payı / Net Fiyat

Net Fiyat = Fiyat – İhraç Maliyetleri


51. Soru

Adi hisse senetlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Gelir Üzerinde Hak: Hissedar şirketin elde ettiği gelir üzerinde hakka sahiptir.

Varlıklar Üzerinde Hak: Hissedar tasfiye durumunda şirketin varlıkları üzerinde hakka sahiptir.

Rüçhan Hakkı: Hissedarlar sermaye artırımına sahip oldukları payla orantılı olarak öncelikli katılım hakkına sahiptir.

Oy Kullanma Hakkı: Şirketin genel kuruluna katılıp alınan kararlar için oy kullanma hakkına sahiptir.


52. Soru

Borsa İstanbul’da işlem gören spor kulüplerini sayınız?

Cevap

Borsa İstanbul’da işlem gören spor kulübü sayısı 4’tür. Bu kulüpler Beşiktaş A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş. ve Trabzonspor A.Ş.’ dir.


1. Soru

Adi hisse senetlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Gelir Üzerinde Hak: Hissedar şirketin elde ettiği gelir üzerinde hakka sahiptir. • Varlıklar Üzerinde Hak: Hissedar tasfiye durumunda şirketin varlıkları üzerinde hakka sahiptir. • Rüçhan Hakkı: Hissedarlar sermaye artırımına sahip oldukları payla orantılı olarak öncelikli katılım hakkına sahiptir. • Oy Kullanma Hakkı: Şirketin genel kuruluna katılıp alınan kararlar için oy kullanma hakkına sahiptir.

2. Soru

Finansal yapı oranı nedir ve en sık kullanılan finansal yapı oranları nelerdir?

Cevap

irf = % 6, B = 1.3, iP = % 10 ise Adi Hisse Senetlerinin Maliyeti = irf + B X (iP – irf) Adi Hisse Senetlerinin Maliyeti = % 6 + 1,3 X (% 10 – % 6) Adi hisse Senetlerinin Maliyeti = % 11,2

3. Soru

Bir spor örgütü ne tür durumda finansman bonosu ihraç ederek yada tahvil ihraç ederek fon sağlama işlemini gerçekleştirir?

Cevap

Bir spor örgütünün finansman bonosu ihraç ederek fon sağlaması 1 yıl ve daha kısa süreli fon gereksinimlerinde, tahvil ihraç ederek fon sağlaması ise 1 yıldan daha uzun süreli fon gereksinimlerinde tercih ettiği yöntemdir.

4. Soru

İmtiyazlı hisse senedi nasıl hesaplanır?

Cevap

İmtiyazlı hisse senedinin maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: İmtiyazlı Hisse Senedinin Maliyeti = İmtiyazlı Hisse Senedine Ödenen Kâr payı / Net Fiyat Net Fiyat = Fiyat – İhraç Maliyetleri

5. Soru

Geri ödeme süresi yöntemi nedir?

Cevap

Projenin başlangıç yatırımını karşılaması için geçen sürenin ne kadar olduğunu hesaplayan yöntem geri ödeme süresi yöntemidir.

6. Soru

Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti nedir ve nasıl hesaplanır?

Cevap

Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti sermaye maliyetinin bileşenleri olarak borç, imtiyazlı hisse senedi ve adi hisse senedi sermaye bileşenlerinin hedef sermaye yapısı içinde ağırlıkları ve her bir sermaye bileşenlerinin tek tek maliyetleri kullanılarak hesaplanmasıdır. Bir spor örgütünün ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM) = WB X MB + WİH X MİH + WAH X MAH Yukarıdaki denklemde WB, WİH ve WAH toplam sermaye yapısı içerisinde sırasıyla borcun, imtiyazlı hisse senedinin ve adi hisse senedinin oranını göstermektedir. Yine denklemde MB, MİH ve MAH sırasıyla borcun maliyetini, imtiyazlı hisse senedinin maliyetini ve adi hisse senedinin maliyetini temsil etmektedir.

7. Soru

Finansal varlıkları fiyatlama modeli nedir?

Cevap

Adi hisse senetlerinin sermaye maliyetinin hesaplanmasında en yaygın kullanılan yöntemlerden birisi Finansal Varlıkları Fiyatlama Modelidir. Bu model bir menkul kıymetin beklenen getirisi ile risk derecesi arasındaki doğrusal ilişkiyi gösteren bir modeldir.

8. Soru

Finansal varlıkları fiyatlandırma modeline göre adi hisse senetlerinin maliyeti nasıl hesaplanır?

Cevap

Finansal Varlıkları Fiyatlandırma Modeline göre adi hisse senetlerinin maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanabilir: Adi hisse Senetlerinin Maliyeti = irf + B X (iP – irf) Yukarıdaki denklemde irf risksiz faiz oranını, B spor örgütünün beta katsayısını, iP ise piyasadan beklenen ortalama getiriyi temsil etmektedir. Bu model, birçok değişkeni dikkate alarak adi hisse senetlerinin maliyetini ölçtüğü için oldukça popüler ve sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.

9. Soru

Spor örgütlerinde yatırım kararı vermede kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

Spor örgütlerinde yatırım kararı vermede çok sayıda yöntemden faydalanılabilir. Bu yöntemler net bugünkü değer yöntemi, kârlılık endeksi yöntemi, geri ödeme süresi yöntemi, iç kârlılık oranı yöntemidir.

10. Soru

Adi hisse senedi yoluyla sermaye artımı nasıl olmaktadır?

Cevap

Adi hisse senedi yoluyla sermaye artırımı iki farklı şekilde olmaktadır. Birinci durum yeni hisse senedi ihraç etmektedir. Burada spor örgütü yeni yatırımcıları etkileyebilmek için yatırımcılara cazip bir fiyattan hisse senedi ihracı gerçekleştirir. Spor örgütlerinin sermaye sağlamada tercih edebilecekleri bir diğer yol dağıtılmayan kârların kullanılmasıdır. Bu dağıtılmayan kârlar aslında spor örgütünün adi hisse senetlerine ödemeyerek bünyesinde tuttuğu kâr payı ödemeleridir.

11. Soru

Beta katsayısı ne için kullanılır ve ne şekilde hesaplanır?

Cevap

Beta katsayısı belirli bir hisse senedinin ne ölçüde piyasa (borsa) indeksi ile birlikte hareket ettiğini gösteren bir risk ölçütüdür. Beta katsayısı bir spor örgütünün hisse senedinin getirisinin, borsa endeksinin ortalama getirisi ile regresyon analizine sokulması sonucu hesaplanabilir.

12. Soru

Kârlılık endeksi yöntemi nedir ve nasıl hesaplanır?

Cevap

Kârlılık endeksi yöntemi bir yatırım projesinin yatırım yapılabilir olup olmadığına projenin gelecekte sağlayacağı nakit akışlarının bugünkü değerini proje maliyetine bölerek karar vermektedir. Sonuçta yatırımın gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerini proje maliyetine böldüğümüzde bulunan sonucun kabul edilebilir bir proje için 1’den büyük olması gerekmektedir. Bu kapsamda; Kârlılık Endeksi (KE) = Bugünkü Değer (BD) / Proje Maliyeti (PM)

13. Soru

Devlet tahvili ile spor örgütlerince ihraç edilen tahviller arasındaki temel fark nedir?

Cevap

Spor örgütlerinin ihraç ettiği tahviller devlet tahvillerinden farklı olarak geri ödememe riskini de içerirler. Oysa ki bir devlet tahvilinin riski yoktur çünkü geri ödenmesi devlet garantisindedir ve mutlaka devlet borcunu geri öder. Aynı mantıkla bir spor örgütünün tahvilinin geri ödenmesi de bu spor örgütünün garantisi kapsamında olduğundan spor örgütünün büyüklüğüne ve bu tahvili geri ödeme gücüne bağlı olarak bir risk içermektedir.

14. Soru

Net bugünkü değer hesaplanırken izlenecek adımlar nelerdir?

Cevap

1. Adım: Gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri hesaplanmalıdır. 2. Adım: Gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerinden yatırımın maliyeti çıkarılmalıdır. 3. Adım: İkinci adımda bulunan sonuç sıfırdan büyükse projeye yatırım kararı kabul edilmeli, sonuç sıfırdan küçükse projeye yatırım kararı reddedilmelidir.

15. Soru

Bir spor örgütü %8 oranında 500.000 dolar borç kullanmıştır. Vergi oranı %40 ise borcun bu spor örgütüne maliyeti % kaçtır?

Cevap

Borcun Maliyeti (BM) = (%8) X [1 – 0,40] = % 4,8 Bu kapsamda bu spor örgütünün kullanmış¸ olduğu 500.000 Dolarlık borcun spor örgütüne yıllık ortalama maliyeti %4,8 bir başka ifade ile 24.000 Dolardır. Bu kapsamda borçlanma ile sağlanan vergi avantajı %3,2 bir başka ifade ile 16.000 Dolardır.

16. Soru

Spor örgütlerinde ihtiyaç duyulan finansal kaynakları sağlamanın yolları nelerdir?

Cevap

Spor örgütlerinin gereksinim duydukları finansal kaynakları sağlamalarının dört farklı yolu vardır. Bunlar; borçlanma (yabancı kaynak kullanımı) yoluyla fon sağlama, adi hisse senedi ihraç etmek yoluyla fon sağlama, imtiyazlı hisse senedi ihraç etmek yoluyla fon sağlama ve dağıtılmayan kârlar yoluyla fon sağlamadır.

17. Soru

Normal koşullarda ekonomideki risksiz faiz oranının %6 olduğu bilinmektedir. Bir spor örgütünün beta katsayısı 1.3 ve piyasanın ortalama getirisi %10 ise bu spor örgütünün adi hisse senedinin maliyeti nedir?

Cevap

Likidite oranları bir spor örgütünün kısa süreli finansal yükümlülüklerini yerine getirme gücünü ölçmektedir. Bir başka ifade ile bir spor örgütünün kısa vadeli borçlarını zamanında ödeyebilme gücünü göstermektedir. En sık kullanılan likidite oranları; cari oran, asit-test oran ve nakit orandır.

18. Soru

Risksiz faiz oranı ne gibi durumlarda kullanılır?

Cevap

Risksiz Faiz Oranı, risksiz yatırım olarak devlet tahvilleri ya da hazine bonolarının üzerinde yazan getiri oranları kullanılabilir. Risksiz getiri yerine devlet tahvilinin getirisi kullanılması yaygındır. Unutulmamalıdır ki devlet tahvili ve hazine bonolarının geri ödememe riski yoktur.

19. Soru

Bir spor örgütü için maliyet unsuru ne şekilde oluşur?

Cevap

Spor örgütlerine fon sağlayan kişi ya da kurumların bu fonu kullandırmaları sonucunda istedikleri getiri fonu kullanan spor örgütü için maliyet unsurunu oluşturmaktadır.

20. Soru

Net bugünkü değer nedir ve nasıl hesaplanır?

Cevap

Başarılı bir spor yöneticisi herhangi bir projenin yatırım kararını gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerini hesaplayarak vermektedir. Yatırımın gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri proje maliyetinden büyük olmalıdır. Bu kapsamda, net bugünkü değer (NBD) yatırımın gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri ile proje maliyeti arasındaki farkı temsil etmektedir. Net Bugünkü Değer (NBD) = Bugünkü Değer (BD) – Proje Maliyeti (PM)

21. Soru

Bir spor örgütü 100 milyon Dolar maliyetli 175.000 oturma kapasiteli bir basketbol stadyumu inşasına karar vermiştir. Gelecekte meydana gelecek ne gibi faktörler gelecekteki nakit girişlerinin seyrini etkileyebilir?

Cevap

• Spor örgütü maçlarında 175.000 bilet satabilecek mi? Bu yatırım kararını vermeden önce bu spor örgütünün taraftar yapısı analiz edilerek 175.000 biletin satılıp satılmayacağı önceden belirlenmelidir. • Bilet fiyatları taraftarın spor örgütünün basketbol maçlarına olan talebini etkilemekte midir? Örneğin, bilet fiyatlarının artması tarafların talebinde nasıl bir değişiklik yaratacaktır? • Spor örgütü maç kazandığında ya da kaybettiğinde taraftarların talebi başarı ya da başarısızlığa bağlı olarak nasıl değişiklik gösterecektir? • Eğer bu proje başarı ile sonuçlanırsa bu basketbol salonunun kapasitesi gelecekte arttırılabilir mi? • Eğer bu yeni basketbol stadyumu inşa edilirse bu spor örgütünün gelecekteki nakit girişleri, şimdiki nakit girişlerine kıyasla nasıl etkilenecektir? • Bu yeni basketbol stadyumu basketbol maçları bilet satışı dışında gelir getiren başka faaliyetler sunacak mı? • Eğer bu yeni basketbol stadyumuna yeni localar konulacaksa bu localara talep olacak mıdır ve bu locaların satış¸ fiyatları ne olmalıdır? • Bu yeni basketbol stadyumunun inşa maliyetinin dışında hangi periyotlarla ne kadarlık bakım ve onarım harcaması yapılması gerekecektir?

22. Soru

Duran ve dönen varlıklar arasındaki temel farkları sayınız?

Cevap

Genellikle duran varlıklarla ilgili olarak planlanan yatırımlar, dönen varlıklar için yapılan yatırımlara kıyasla daha büyük tutarlara ulaşmaktadır. Dönen varlıklara yapılan yatırımlar bölünebilir olduğu hâlde duran varlık yatırımları bölünmezlik göstermektedir. Dönen varlıklar için yapılan yatırımlar değer kaybına uğramadan süratle paraya çevrilme özelliğine sahip olduğu hâlde aynı özellik duran varlık yatırımları için söz konusu değildir. Duran varlıklara yapılan yatırımların, dönen varlıklara yapılan yatırımlara göre spor örgütlerinin risk derecesi üzerinde etkisi daha fazladır.

23. Soru

Borcun maliyeti nedir ve nasıl hesaplanır?

Cevap

Bir spor örgütünün kullanmış¸ olduğu borcun maliyeti bu spor örgütüne borç vermeye razı olan kişi ya da kurumların ilgili dönem boyunca spor örgütüne verdikleri sermayeyi kullanmadan vazgeçmeleri karşılığında istedikleri getiri oranıdır. Borcun maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: Borcun Maliyeti (BM) = (FO) X [1 – VO] Yukarıdaki formüldeki FO, faiz oranını; VO, vergi oranını göstermektedir.

24. Soru

Bir spor örgütünün borçlanma yoluyla fon sağlaması ne anlama gelir?

Cevap

Bir spor örgütünün finansman bonosu ya da tahvil ihraç ederek fon sağlaması o spor örgütünün borçlanma yoluyla fon sağlaması anlamına gelmektedir.

25. Soru

Proforma finansal tablolar ne amaçla kullanılır?

Cevap

Proforma finansal tabloların hazırlanması bir projeden beklenen gelecekteki nakit akışlarının tahmin edilmesinde en uygun yöntemdir. Bu proforma finansal tabloları oluşturmak için sabit maliyetler, değişken maliyetler ve birim satış¸ fiyatı gibi birçok unsurun da tahmin edilmesi gerekmektedir. Ayrıca net çalışma sermayesi ve toplam gelir bilgilerine de ihtiyaç vardır.

26. Soru

İç kârlılık yöntemi nedir ve iç kârlılık oranı nasıl hesaplanır?

Cevap

İç Kârlılık Oranı (İKO) bir sermaye yatırımından elde edilen getiri olarak tanımlanabilir. Basit bir şekilde bir proje yatırımının gelecekte sağlayacağı nakit akışlarının şimdiki değerini projenin başlangıç maliyetine eşitleyen getiri oranıdır. İç kârlılık oranı aşağıda matematiksel formülü verilen ve net bugünkü değeri sıfıra eşitleyen getiri oranıdır. NBD = (1 / 1 + r) X NA1] + [(1 / 1 + r) X NA2] – Başlangıç yatırımı = 0

27. Soru

Kârlılık endeksi hesaplanırken izlenecek adımlar nelerdir?

Cevap

1. Adım: Gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri hesaplanmalıdır. 2. Adım: Gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri yatırımın maliyetine bölünmelidir. 3. Adım: İkinci adımda bulunan sonuç 1’den büyükse ya da 1’e eşitse projeye yatırım kararı kabul, sonuç 1’den küçükse projeye yatırım kararı reddedilecektir.

28. Soru

Gordon büyüme modeli nedir ve bu modele göre hisse senedi maliyeti nasıl hesaplanır?

Cevap

Adi hisse senetlerinin sermaye maliyetinin hesaplanmasında kullanılan ikinci yöntem olan Gordon büyüme modeli gelecekte adi hisse senedi kar paylarının sabit oranda artacağını varsayan modeldir. Bu modele göre adi hisse senedi maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanabilir. Adi Hisse Senedi Maliyeti = (Kâr Payı Ödemesi / Piyasa Fiyatı) + Kâr Payının Yıllık Büyüme Oranı

29. Soru

Finans yöneticisinin yatırım kararı alırken yapması gerekenler nelerdir?

Cevap

Finans yöneticisi yatırım kararı verirken birçok faktörü göz önünde bulundurmak, diğer departmanlardan gerekli bilgileri toplamak ve gelecekteki nakit akışlarının doğru tahmin edilmesi açısından önemli bir görev üstlenmektedir. Burada finans yöneticisinin kaçınması gereken çok sayıda tuzak vardır. Duygusal bağlılıklar, bazı kariyer fırsatları, diğer departmanların bazı olası çıkarları, herhangi bir proje yatırımında bazı bireylerin kişisel çıkarlarının maksimize edilecek olması gibi birçok faktörün finans yöneticisinin kararları üzerinde etkili olabileceği göz önüne alındığında gelecekteki nakit akışlarının doğru tahmin edilmesi görevinin son derece kritik ve bir o kadar da zor bir görev olduğu açık bir şekilde görülmektedir.

30. Soru

Bir spor herhangi bir projeye yatırım yapmadan önce ne yapmalıdır?

Cevap

Bir spor yöneticisi herhangi bir projenin yatırım yapılabilirliğini değerlendirirken mutlaka o projenin riskliliğini de göz önünde bulundurarak karar vermelidir.

31. Soru

Bir yatırım projesi NBD yöntemine göre pozitif çıktığı zaman her zaman yatırım yapılabilir midir?

Cevap

Bir yatırım projesi NBD yöntemine göre pozitif çıktığı için yatırım yapılabilir olarak görülse de spor örgütünün uzun dönemli hedef eriyle örtüşmüyorsa yatırım yapılmayabilecektir.

32. Soru

İyi bir yatırım kararının verebilmesi neye bağlıdır?

Cevap

Spor örgütlerinde yatırım kararı verirken genellikle maliyet odaklı düşünülür. Tabi ki maliyet faktörü yatırım kararlarında çok önemlidir ancak yatırım kararının sadece yarısını oluşturmaktadır. Yatırım kararının diğer yarısı yatırımdan gelecekte beklenen nakit girişlerinin tahmin edilme sürecidir. Herhangi bir proje yatırımından beklenen gelecekteki nakit akışları birçok faktörden etkilenebilmektedir ve bu kapsamda iyi bir yatırım kararı verebilmek birçok faktöre göre değişebilecek olan gelecekteki nakit akışlarının doğru tahmin edilebilmesine bağlı olacaktır.

33. Soru

Spor örgütlerinin gereksinim duydukları finansal kaynakları sağlamalarının yolları nelerdir?

Cevap

Spor örgütlerinin gereksinim duydukları finansal kaynakları sağlamalarının dört farklı yolu vardır. Bunlar; borçlanma (yabancı kaynak kullanımı) yoluyla fon sağlama, adi hisse senedi ihraç etmek yoluyla fon sağlama, imtiyazlı hisse senedi ihraç etmek yoluyla fon sağlama ve dağıtılmayan kârlar yoluyla fon sağlamadır.

34. Soru

Spor örgütlerinin ihraç ettiği tahviller devlet tahvilleri arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Spor örgütlerinin ihraç ettiği tahviller devlet tahvillerinden farklı olarak geri ödememe riskini de içerirler. Oysa ki bir devlet tahvilinin riski yoktur çünkü geri ödenmesi devlet garantisindedir ve mutlaka devlet borcunu geri öder. Aynı mantıkla bir spor örgütünün tahvilinin geri ödenmesi de bu spor örgütünün garantisi kapsamında olduğundan spor örgütünün büyüklüğüne ve bu tahvili geri ödeme gücüne bağlı olarak bir risk içermektedir.

35. Soru

Adi hisse senedi yoluyla sermaye artırımı hangi şekillerde yapılabilir?

Cevap

Adi hisse senedi yoluyla sermaye artırımı iki farklı şekilde olmaktadır. Birinci durum yeni hisse senedi ihraç etmektedir. Burada spor örgütü yeni yatırımcıları etkileyebilmek için yatırımcılara cazip bir fiyattan hisse senedi ihracı gerçekleştirir. Spor örgütlerinin sermaye sağlamada tercih edebilecekleri bir diğer yol dağıtılmayan kârların kullanılmasıdır. Bu dağıtılmayan kârlar aslında spor örgütünün adi hisse senetlerine
ödemeyerek bünyesinde tuttuğu kâr payı ödemeleridir. Kârların dağıtılmayarak spor örgütü bünyesinde tutulmasının temel hedefi spor örgütünün piyasa değerini arttırmaktır.

36. Soru

Finansal varlıkları fiyatlama modeli nedir?

Cevap

Bu model bir menkul kıymetin beklenen getirisi ile risk derecesi arasındaki doğrusal ilişkiyi gösteren bir modeldir. Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli bir hisse senedinin yatırımcılara sağlayacağı getiri oranının piyasadaki risksiz faiz oranına risk priminin ilave edilmesiyle elde edileceğini savunan bir önermeye dayanılarak geliştirilmiş bir modeldir. Modelin belirli varsayımları bulunmaktadır. Bu modelde kullanılan ilk parametre risksiz faiz oranının tahmin edilmesidir. 

37. Soru

Spor örgütlerinin risksiz yatırım olarak kullanabileceği araçlar nelerdir?

Cevap

Risksiz yatırım olarak devlet tahvilleri ya da hazine bonolarının üzerinde yazan getiri oranları kullanılabilir.
Risksiz getiri yerine devlet tahvilinin getirisi kullanılması yaygındır. Unutulmamalıdır ki devlet tahvili ve hazine bonolarının geri ödememe riski yoktur.

38. Soru

Gordon Büyüme Modeli nedir?

Cevap

Gelecekte adi hisse senedi kar paylarının sabit oranda artacağını varsayan model Gordon Büyüme Modelidir.

39. Soru

Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin hesaplanmasının sebebi nedir?

Cevap

Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti gelecekte ihtiyaç duyulan sermaye için hesaplanmaktadır.

40. Soru

Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti yönteminin tüm spor örgütleri için kullanım alanının kıstlı olmasının sebebi nedir?

Cevap

Özellikle küçük spor örgütlerinin (bir başka ifade ile sermaye piyasasında işlem görmeyen spor örgütleri) hisse senedi ihraç ederek fon sağlama seçenekleri kısıtlıdır. Bu durum da ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti yönteminin tüm spor örgütleri için kullanım
alanını kısıtlamaktadır.

41. Soru

Spor örgütlerinde duran varlıklar nelerden ibarettir?

Cevap

Spor örgütlerinde duran varlıklar, uzun süre kullanılan ve büyük miktarda fonların bağlanmasını gerektiren stadyum inşası, spor teçhizatı gibi varlıklardan oluşur.

42. Soru

Sermaye bütçelemesindeki en önemli unsur nedir?

Cevap

Zaman.

43. Soru

Spor örgütlerinde yatırım kararı vermede kullanılan yöntemler nelerdir? 

Cevap

Spor örgütlerinde yatırım kararı vermede çok sayıda yöntemden faydalanılabilir. Bunlardan öne çıkanlar; net bugünkü değer yöntemi, kârlılık endeksi yöntemi, geri ödeme süresi yöntemi, iç kârlılık oranı yöntemidir.

44. Soru

Net bugünkü değer yöntemi nasıl formüle edilmektedir?

Cevap

Net bugünkü değer (NBD) yatırımın gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri ile proje maliyeti arasındaki farkı temsil etmektedir:

Net Bugünkü Değer (NBD) = Bugünkü Değer (BD) – Proje Maliyeti (PM)

45. Soru

Net Bugünkü Değer hesaplanırken izlenecek adımları sırasıyla yazınız?

Cevap

Net Bugünkü Değer hesaplanırken izlenecek adımlar aşağıdaki gibidir :
1. Adım: Gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri hesaplanmalıdır.
2. Adım: Gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerinden yatırımın maliyeti çıkarılmalıdır.
3. Adım: İkinci adımda bulunan sonuç sıfırdan büyükse projeye yatırım kararı kabul edilmeli, sonuç sıfırdan küçükse projeye yatırım kararı reddedilmelidir.

46. Soru

Kârlılık endeksi (KE) yöntemi nasıl formüle edilmektedir?

Cevap

KE yöntemi bir yatırım projesinin yatırım yapılabilir olup olmadığına projenin gelecekte sağlayacağı nakit akışlarının bugünkü değerini proje maliyetine bölerek karar vermektedir. Sonuçta yatırımın gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerini proje maliyetine böldüğümüzde bulunan sonucun kabul edilebilir bir proje için 1’den büyük olması gerekmektedir. Bu kapsamda;

Kârlılık Endeksi (KE) = Bugünkü Değer (BD) / Proje Maliyeti (PM) formülü ortaya çıkmaktadır.

47. Soru

Kârlılık endeksi hesaplanırken izlenecek adımları sırasıyla yazınız?

Cevap

Kârlılık endeksi hesaplanırken izlenecek adımlar aşağıdaki gibidir :
1. Adım: Gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri hesaplanmalıdır.
2. Adım: Gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri yatırımın maliyetine bölünmelidir.
3. Adım: İkinci adımda bulunan sonuç 1’den büyükse ya da 1’e eşitse projeye yatırım
kararı kabul, sonuç 1’den küçükse projeye yatırım kararı reddedilecektir.

48. Soru

Geri ödeme süresi yöntemi nedir?

Cevap

Projenin başlangıç yatırımını karşılaması için geçen sürenin ne kadar olduğunu hesaplayan yöntem geri ödeme süresi yöntemidir.

49. Soru

İç kârlılık oranı nedir?

Cevap

İç Kârlılık Oranı (İKO) bir sermaye yatırımından elde edilen getiri olarak tanımlanabilir. Basit bir şekilde bir proje yatırımının gelecekte sağlayacağı nakit akışlarının şimdiki değerini projenin başlangıç maliyetine eşitleyen getiri oranıdır.

50. Soru

İmtiyazlı hisse senedinin maliyeti nasıl hesaplanmaktadır?

Cevap

İmtiyazlı hisse senedinin maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

İmtiyazlı Hisse Senedinin Maliyeti = İmtiyazlı Hisse Senedine Ödenen Kâr payı / Net Fiyat

Net Fiyat = Fiyat – İhraç Maliyetleri

51. Soru

Adi hisse senetlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Gelir Üzerinde Hak: Hissedar şirketin elde ettiği gelir üzerinde hakka sahiptir.

Varlıklar Üzerinde Hak: Hissedar tasfiye durumunda şirketin varlıkları üzerinde hakka sahiptir.

Rüçhan Hakkı: Hissedarlar sermaye artırımına sahip oldukları payla orantılı olarak öncelikli katılım hakkına sahiptir.

Oy Kullanma Hakkı: Şirketin genel kuruluna katılıp alınan kararlar için oy kullanma hakkına sahiptir.

52. Soru

Borsa İstanbul’da işlem gören spor kulüplerini sayınız?

Cevap

Borsa İstanbul’da işlem gören spor kulübü sayısı 4’tür. Bu kulüpler Beşiktaş A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş. ve Trabzonspor A.Ş.’ dir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.