Açıköğretim Ders Notları

Spor Pazarlaması Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Spor Pazarlaması Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sporda Tüketici Ve Taraftarlık Davranışı

1. Soru

Taraftar Kimlik Modeli içerisinde Tarftar kimliği kaç çeşit değerlendirilir?

Cevap

Taraftar Kimlik Modeli içerisinde Taraftar Kimliği düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç düzeyde değerlendirilmektedir; • Düşük kimlik (Sosyal taraftarlık) • Orta kimlik (Odaklanmış taraftar) • Yüksek kimlik (Sadık taraftar)


2. Soru

Derin taraftarlık ne anlama gelmektedir?

Cevap

Derin taraftarlar; sporcu portreleri, spor ile ilgili ticari reklâmlar, kitle iletişim sporları ve ürünleri ile özdeşim sergilemektedir. Derin taraftar için spor; özdeşim, kutlama, yaşama dair bir duruş ve sosyal yaşamın izahını ifade eder.


3. Soru

Sporda bireyin taraftarlık düzeyi nasıl gelişir?

Cevap

Sporda bireyin taraftarlık düzeyi taraftarı olunan spor ögesinin özelliklerini bilme, kitle iletişim araçlarında spor ögelerini takip etme ya da spor ile ilişkili ürünleri satın alma gibi birçok farklı davranış kalıbının oluşma nedenini açıklamaktadır. Spor literatürü içerisinde taraftarlık düzeylerine ait çeşitli sınıflamalar mevcuttur.


4. Soru

Bireylerin organizasyonlar ile kurdukları özdeşim kaç temel faktörden oluşur, Organizasyonel Kimlik Modeli ile açıklayınız?

Cevap

Model içerisinde organizasyon ve ürün özellikleri, bağlılık özellikleri ve aktivite özellikleri olmak üzere üç temel faktör bulunmaktadır. Organizasyonel Kimlik Modeli içerisindeki birçok özelliğin spor organizasyonlarına uyarlanabileceğini öne sürerek Taraftar Kimlik Modeli isimli yeni bir model hazırlamıştır. Model, taraftar kimliği ya da bir başka ifade ile taraftar özdeşimi kavramını bir spor organizasyonuna ilişkin kişisel adanmışlık ve duygusal bağlılık olarak, ifade etmektedir.


5. Soru

Taraftar Kimlik Modeli içerisinde Yönetsel Yararlar bölümü hangi bölümden etkilenir?

Cevap

Taraftar Kimliği bölümünden etkilenmektedir. Üst düzeylerde oluşan taraftar kimliği azalan fiyat duyarlılığı ve azalan performans-sonuç duyarlılığını ortaya çıkarır. Bu düzeyde oluşan bir kimlik yapısı sonucunda taraftarı olunan takım için harcanan para miktarı ya da takımın performansı bağlılık düzeyine asgari oranda etkide bulunacaktır. Ayrıca bu bölümde meydana gelen oluşum Yönetsel Faktörler bölümünü etkilemektedir.


6. Soru

Taraftar Kimlik Modeli içerisinde kaç bölüm vardır açıklayınız?

Cevap

Taraftar Kimlik Modeli içerisinde Yönetsel Faktörler, Taraftar Kimliği ve Yönetsel Yararlar olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır.


7. Soru

Yönetsel Faktörleri sayınız?

Cevap

Takım Özellikleri, Organizasyon Özellikleri Bağlılık Özellikleri, Aktivite Özellikleri.


8. Soru

Sporda Tüketici olmak ne demektir?

Cevap

Bireyin yaşantısı içerisinde tüketim için ve/ya da tüketimle ilgili konularda harcadığı zaman dilimi azımsanamayacak kadar önemli bir bölümü oluşturmaktadır. Özellikle serbest piyasa ekonomisinin dünya genelinde artan oranda ilgi görmesi, küreselleşme, tüketimle ilgili değer yargılarının değişmesi, kitle iletişim araçlarının ve teknolojinin gelişmesi gibi ögeler sadece tüketimin boyutlarını artırmamış, aynı zamanda tüketici olgusunun niteliğini de değiştirmiştir. Bu değişim süreci içerisinde farklı pazarların ortaya çıktığını, hem niteliksel hem de niceliksel olarak pazarların yeniden biçimlendiğini görmekteyiz.


9. Soru

Sporda taraftarlık olgusu nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Spor tüketiminin merkezinde bulunan kitleyi anlamak açısından oldukça önemlidir. Spor taraftarı, sporun temel müşterisi olarak spor tüketiminin merkezinde yer almakla birlikte klasik müşteri anlayışına göre farklılık gösterir. Bu yüzden “Taraftar-Müşteri” ikilisi spor dünyasında ve özellikle spor pazarlaması alanında sürekli tartışılan konular içerisinde yer almaktadır.


10. Soru

Spor tüketiminin boyutu nedir?

Cevap

Sporun bir endüstri biçimine dönüşmesi ile birlikte spor tüketiminin hem boyutu hem niteliği yeni bir görünüm kazanmıştır. Birçok yeni spor mal ve hizmeti spor pazarı içerisine girmiş ve bu oluşum hem tüketicinin ilgisini arttırmış ve spor tüketiminin boyutlarını genişletmiştir. Özellikle Amerikan spor dünyasında profesyonel sporcular, organizasyonlar ve pazarlamanın da katkısıyla artan profesyonelleşme eğilimi, spor tüketicisini sporun vazgeçilmez parçasına dönüştürmüş durumdadır.


11. Soru

Sporda tüketici olmak nasıl ifade edilir?

Cevap

Spor tüketicisi kavramını ele almadan önce kavramı şekillendiren yapılar olarak tüketici ve spor tüketimi olgularını ele almak yararlı olacaktır. Penguin Ekonomi sözlüğü (2003); tüketim kavramını, ihtiyaç ve isteklerin tatmini için belirli bir zaman aralığında kaynakların kullanılması olayı olarak ifade etmektedir.


12. Soru

Basit tanımla tüketici nedir, nasıl tanımlanır?

Cevap

Son kullanım amacı ile mal ve hizmetleri satın alan, kullanan kişiyi, müşteri ise; belirli bir mağaza ya da şirketten sürekli alışveriş yapan bireyi tarif etmektedir.


13. Soru

Ticari müşteri kimdir?

Cevap

Ticari amaçla mal ya da hizmetleri satın alan müşterilere ise “ticari müşteri” denmektedir.


14. Soru

Sporda tüketiciler kaç grupta toplanır?

Cevap

Sporda tüketiciler; uygulayıcılar (aktif katılımcı) ve seyirciler (pasif katılımcı) olarak iki ana grup altında sınıflandırılabilir.


15. Soru

Tüketici davranışları neden değişkendir?

Cevap

Tüketici davranışı mal ve hizmetlerin kimden, nasıl, nereden, ne zaman satın alınacağı, hangi mal ve hizmetlerin satın alınacağı ya da alınmayacağına ilişkin süreçleri inceler. Bir tanımlamaya göre tüketici davranışı; pazarlama bileşenleri ve sosyolojik etkenlerin psikolojik etkenler üzerindeki nispi etkisi sonucu oluşan davranışlardır. Neden bazıları Nike marka spor ayakkabısı satın almak isterken, diğerleri Adidas markasını seçme eğilimindedir? Neden izleyicisi ya da uygulayıcısı olmak için belirli bir spor branşını seçeriz? Ya da neden bazıları Formula 1 Avrupa Grand Prix’sini izlemek için Valencia’ya gider? Bu ve benzeri soruların cevabı sporda tüketici davranışı ile ilgili konular içerisinde yer alır.


16. Soru

Tüketici davranışı nedir?

Cevap

Satın alma kararı verilirken kullanılan yöntemleri, mal ve hizmetleri seçme ve kullanma biçimlerini, bunlara karşı içsel ya da dışsal faktörlerle oluşan tutumları kapsamaktadır (Muter, 2002). İhtiyaç ve istekleri tatmin etmek amacıyla ürünlerin seçilmesi, satın alınması ve kullanılmasına yönelik bireysel aktiviteler tüketici davranışını meydana getirir.


17. Soru

Tüketici davranışının yedi temel özelliği nedir?

Cevap

• Tüketici davranışı güdülenmiş davranıştır. • Tüketici davranışı çeşitli faaliyetlerden oluşur • Tüketici davranışı bir süreçtir. • Tüketici davranışı karmaşıklık ve zamanlama açısından farklılık gösterir. • Tüketici davranışı farklı rollerle ilgilenir. • Tüketici davranışı çevre faktörlerinden etkilenir. • Tüketici davranışı farklı kişiler için, farklılıklar gösterebilir.


18. Soru

Spor tüketicisinin satın alma davranışının bazı temel ön koşulları nelerdir?

Cevap

Spor tüketicisinin davranışı her şeyden önce bir insan davranışıdır. Bu yüzden, insan davranışını etkileyen bütün değişkenler, spor tüketicisinin davranışını da etkileyecektir. Ancak bu davranış spor tüketimi ile sınırlıdır. Amaç yönlü olmayan hiçbir davranış sporda tüketici davranışı konusu içinde incelenemez. Spor tüketicisi sorunlarına çözüm getirmek için spor ve/ya da spor ile ilişkili mal ve hizmet satın alır. Böyle bir amaca yönelmeyen davranışlar sporda tüketici davranışı konusu içerisinde ele alınmaz. Sporda tüketici davranışı, spor tüketicisinin satın alma ve ürün kullanma biçimlerini etkileyen değişkenlerle ilgilidir.


19. Soru

Sporda tüketici iki ana grup içerisinde sınıflandırılmaktadır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Bu gruplar; değişik düzeylerde spor yapan kişiler olarak uygulayıcılar (aktif katılımcı) ve sporu üretildiği yerde ve anda ya da kitle iletişim araçları vasıtasıyla izleyen seyirciler (pasif katılımcı) olarak ele alınabilir. Sporda tüketici davranış modeli her iki grup için benzerlikler gösterir.


20. Soru

Karar verme sürecinin aşamaları nelerdir?

Cevap

• Problemin Tanımlanması • Bilgi Arama • Alternatiflerin Değerlendirilmesi • Katılım • Katılım Sonrası Değerlendirme.


21. Soru

Tüketicinin içsel faktörleri nelerdir?

Cevap

• Kişilik • Güdülenme • Öğrenme • Algılama • Tutumlar


22. Soru

Tüketicinin dışsal faktörleri nelerdir?

Cevap

• Kültür • Sosyal Sınıf • Referans Gruplar • Aile


23. Soru

Durumsal Faktörler nedir?

Cevap

• Fiziksel Çevre • Sosyal Çevre • Zaman • Geçmişteki Durum


24. Soru

Karar verme sürecinin son aşaması nedir?

Cevap

Karar verme sürecinin son aşaması ise spora katılım sonrası değerlendirmedir. Tüketiciler önemli bir katılım kararı verdikten sonra, bu katılım sonrası tatmin olup olmama durumunu değerlendirir. Bu aşamada yapılacak olan değerlendirme gelecekteki olası katılım kararlarını etkileme potansiyeline sahip olacaktır.


25. Soru

Tatminin ortaya çıkması elde edilen yararın harcanan maliyetten daha fazla olması ile paralellik gösterir. Katılım sonrası değerlendirmede üç alternatif seçenek ortaya çıkabilir bunlar nelerdir?

Cevap

Eğer tatmin durumu ortaya çıkarsa gelecekte spor olayına katılım ya da spor ürününü satın alma ihtimali artar. • Eğer tatminsizlik durumu ortaya çıkarsa gelecekte spora olayına katılım ya da spor ürününü satın alma ihtimali azalır. • Eğer marjinal tatmin ya da tatminsizlik durumu ortaya çıkarsa çeşitli düzeylerde ürün tercihi ile ilgili karar ve bilgiler tekrar değerlendirilir.


26. Soru

Katılımcı tüketim davranış modeli içinde yer alan diğer faktörler nelerdir?

Cevap

Katılımcı tüketim davranış modeli içerisinde karar verme süreci merkezde yer alırken içsel (psikolojik), dışsal (sosyo-kültürel) ve durumsal faktörler olmak üzere üç temel yapı da çevresel olarak konumlandırılır. Bu yapılar karar verme sürecini etkilemektedir. Ayrıca bu yapılar içerisinde içsel ve dışsal faktörler birbirleri ile etkileşim hâlindedir.


27. Soru

Spora katılım kararını etkileyen faktörlerden biri olarak içsel faktör nedir?

Cevap

Daha çok tüketicileri etkileyen psikolojik faktörlerle ilişkilidir. Bu sebepten dolayı, içsel faktörler psikolojik faktörler olarak da isimlendirilir.


28. Soru

İçsel faktörler kaç bölümde incelenir?

Cevap

Kişilik, güdülenme, algılama, öğrenme, tutumdan oluşur.


29. Soru

Spora katılım kararını etkileyen faktörlerden biri olan Dışsal Faktörleri nasıl tanımlayabiliriz?

Cevap

Psikolojik faktörlerin dışında bireyi etkileyen sosyokültürel faktörler de bulunmaktadır ve bu faktörler dışsal faktörler olarak isimlendirilir.


30. Soru

Dışsal faktörler temel olarak kaça ayrılır?

Cevap

Kültür, sosyal sınıf, referans grupları, aile gibi dört öğeden oluşmaktadır.


31. Soru

Durumsal Faktörler nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Nispeten daha kalıcı olan içsel (psikolojik) ve dışsal (sosyo-kültürel) faktörlerin aksine, durumsal faktörler spora katılımı geniş olarak etkileyebilmektedir. Örneğin, katılım kararında etkili olan kültür uzun vadeli çevresel faktör olarak da kabul edilir. Benzer şekilde kişilik kavramı çevremize karşı verdiğimiz uyumlu tepkilerdir. Oysa durumsal faktörler özel bir yer ve zamanda ortaya çıkar ve geçici olma özelliğine sahiptir. Bu bakımdan durumsal faktörler karar verme sürecine etki eder.


32. Soru

Spor tüketicisine ulaşmada bağlantı nasıl sağlanır?

Cevap

Bağlantı noktaları, tüketicileri spor branşları ile buluşturan temas alanlarıdır. Spor tüketicisi tek ya da çoklu bağlantı noktası ile spor branşlarıyla ilişki kurar. Örneğin; beysbol gibi kimi sporlar ulusal özellikler taşır; tarihsel ya da ulusal nitelikler spora kimlik verir. Beysbol, Amerika’da her zaman için güçlü bir aile başı oluşturmuş, bu bağın temelini de tarihsel bir geri plan meydana getirmiştir.


33. Soru

Spor tüketicisine ulaşmada bağlantı noktaları nelerdir?

Cevap

Spor tüketicisi ile bağlantı noktaları temel bağlantılar, iletişim bağlantıları ve arayış bağlantıları olmak üzere üç bölüm içerisinde ele alınmaktadır.


34. Soru

Spor tüketicisini spor ile buluşturan bağlantıları nelerdir?

Cevap

Spor tüketicisini spor ile buluşturan bağlantıların başında gelen yıldız ögesi kapsamına sporcuların yanı sıra, antrenörler, takımlar, ligler, tesisler ya da spor ürününün geleceğini belirleyen herhangi bir şey de girebilir. Sporda yıldız ögesi izleyiciyi kendine çeken bir isim ya da çekim alanı olabilir. En bilinen ve tanınan yıldız öğesi oyunculardır.


35. Soru

Bağlantı noktaları içerisinde ikinci bölüm olan bağlantı çeşidini tanımlayınız?

Cevap

İletişim Bağlantıları: Toplumsal iletişim ve aile ögelerinden oluşan iletişim bağlantılarıdır. Toplumsal yaşam içerisinde spor, bireyin sosyalleşmesinde bir araç olarak değerlendirilmektedir. Özellikle bireyin diğerleri ile iletişim kurmasında spor önemli bir kaynak olarak karşımıza çıkar.


36. Soru

“Taraftar” kavramı nerede, nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

Kavram ilk kez 1899 yılında bir Amerikan sözlüğünde kullanıldığında “öncelikle sporda görülen coşku dolu birey” ifadesi “taraftar” kelimesinin anlamı olarak bu sözlüğün içerisinde yer almıştır.


37. Soru

Spor seyircisi- taraftar kavramlarını tanımlayınız?

Cevap

Bir spor olayını üretildiği anda izleyen ya da dinleyen bireyler olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlama ışığı altında spor izleyicisini her durumda spor taraftarı olarak değerlendiremeyeceğimizi, ancak spor taraftarının taraftarlığın doğası gereği genellikle spor izleyicisi olduğunu ifade edebiliriz.


38. Soru

Spor taraftarlığı nedir?

Cevap

Bireyin diğerleri tarafından algılanma biçimini etkileyecek ögelerden biri olarak düşünülebilir. Taraftarlık kavramı, sporun doğası içinde bir “elbise” olarak bireylerin üzerlerine giydikleri kimlikleri yansıtır. Sporda taraftarlık genellikle sosyal kimlik teorisi ile açıklanmaktadır. Diğerlerinin zihinlerinde kendisi hakkında bulunan imajların ayısı kadar sosyal benliğe sahiptir.


39. Soru

Sosyal kimlik kavramını açıklayınız?

Cevap

Taraftar olma, ebeveyn olma ya da çalışan olma gibi çeşitli sosyal kategorileri kapsar. Sahip olduğu roller ile sosyal sistem içerisinde tanımlanan birey, bir yere konumlandırılır ve bazı özellikleri ile diğerlerinden farklılaştırılır. Sosyal kimlik araştırmacıları bir organizasyon ile kurulan özdeşim düzeyinin organizasyona ait tatmin, organizasyonun ünü, temas sıklığı ve bağlılığın görünürlüğü gibi faktörlerden etkilendiğini savunurlar.


40. Soru

Steward ve Smith’e göre spor taraftarı müsabakaları takip etme biçimlerine göre kaç türde açıklamaktadır?

Cevap

Beş ayrı kategori içerisinde sınıflamıştır. Araştırmacılar; taraftarlık motivasyonu, taraftarın davranış biçimi ve müsabakayı izleme tipi olmak üzere üç farklı değişkene bağlı olarak spor taraftarını değerlendirmiştir.


41. Soru

Hunt, Bristol ve arkadaşları spor taraftarı müsabakaları takip etme biçimlerine göre kaç türde açıklamaktadır?

Cevap

Hunt, Bristol ve arkadaşları tarafından oluşturulan taraftar sınıflaması ise spor literatürü içerisindeki en ayrıntılı sınıflamalardan biri olarak dikkat çekmektedir. Bu sınıflama spor taraftarını geçici, yerel, sadık, fanatik ve sert taraftar olmak üzere beş farklı kategori içerisinde değerlendirmektedir. Bu taraftarlık yapıları taraftarların spor ögeleri ile kurdukları özdeşim biçimlerini etkilemekte, spor ögesi ve taraftar arasındaki ilişkinin yönünü belirlemektedir. Spor unsuru ve taraftar arasındaki ilişkinin merkezini bu iki yön arasındaki iletişim belirlemektedir.


42. Soru

Taraftar memnuniyetini etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Sporun endüstrileştiği günümüz dünyasında spor markalarının ve ögelerinin yaşamlarını devam ettirebilmeleri nitelikli ve sürdürülebilir taraftar tabanı yaratmaktan geçmektedir. Taraftarın spor ögesi ile devam eden ilişkisi taraftar memnuniyeti olarak ifade edebileceğimiz yapı ile yakından ilişkilidir. Taraftar memnuniyetini etkileyen faktörler bireyden bireye değişmekte; başarı, itibar, marka mirası, spor ögesi ile kurulan iletişimin niteliği, ulaşılabilirlik, güvenlik ve fiziksel varlıklar (spor alanları) gibi çeşitli unsurlar memnuniyet düzeyini etkilemektedir.


43. Soru

Taraftar tabanıyla ilişkileri canlı tutmada hangi stratejiler uygulanabilir?

Cevap

Taraftar tabanıyla ilişkileri canlı tutmada olay yaratma, yıldız sporculardan faydalanma, yabancı pazarlara girme, yeni pazar bölümleriyle bağlantı kurma, nostalji uyandırma, rekabet yaratma ve sinerjik deneyimler gerçekleştirme gibi birtakım farklı stratejiler uygulanabilir.


44. Soru

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre tüketici nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun; tüketiciyi, bir mal ve /ya da hizmeti ticari ya da
mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan, yararlanan gerçek ya da tüzel kişiler olarak
tanımlamaktadır.


45. Soru

Sporda tüketiciler kaça ayrılır? Açıklayınız.

Cevap

Sporda tüketiciler; uygulayıcılar (aktif katılımcı) ve seyirciler (pasif katılımcı) olarak iki ana grup altında sınıflandırılabilir. (Brooks, 1994). Spor yapmak üzere, amatör, profesyonel ya da rekreatif düzeyde spor faaliyetlerine katılan kişiler uygulayıcı ve/ya da aktif katılımcı olarak değerlendirilir. Seyirci ve/ya da pasif katılımcı ise spor faaliyetlerine izleyici ya da taraftar olarak katılan bireyleri tanımlamaktadır. Sporda pasif katılımcı bir spor olayını oluştuğu yerde (stadyum, salon, vs.) tüketebileceği gibi kitle iletişim araçları aracılığıyla da (gazete, TV, radyo, vs.) tüketebilir.


46. Soru

Tüketici davranışı nedir? Tanımlayınız.

Cevap

Tüketici davranışı; pazarlama bileşenleri ve sosyolojik etkenlerin psikolojik etkenler üzerindeki nispi etkisi sonucu oluşan davranışlardır (Karabulut, 1981: 15)


47. Soru

Muter’e göre tüketici davranışı nedir?

Cevap

Tüketici davranışı; satın alma kararı verilirken kullanılan yöntemleri, mal ve hizmetleri seçme ve
kullanma biçimlerini, bunlara karşı içsel ya da dışsal faktörlerle oluşan tutumları kapsamaktadır (Muter,
2002).


48. Soru

Tüketici davranışının özellikleri nelerdir?

Cevap

Tüketici davranışının özellikleri:

1. Tüketici davranışı güdülenmiş davranıştır.
2. Tüketici davranışı çeşitli faaliyetlerden oluşur.
3. Tüketici davranışı bir süreçtir.
4. Tüketici davranışı karmaşıklık ve zamanlama açısından farklılık gösterir.
5. Tüketici davranışı farklı rollerle ilgilenir.
6. Tüketici davranışı çevre faktörlerinden etkilenir.
7. Tüketici davranışı farklı kişiler için, farklılıklar gösterebilir


49. Soru

Karar verme süreci kaç adımdan oluşmaktadır? Açıklayınız.

Cevap

Karar verme süreci problemin tanımlanması, bilgi arama, alternatiflerin değerlendirilmesi, katılım ve katılım sonrası yapılan değerlendirme olarak beş adımı kapsar.


50. Soru

Bilgi kaynakları kaça ayrılır? Açıklayınız.

Cevap

Bilgi kaynakları içsel ve dı!sal olarak iki türde sınıflandırılabilir. #çsel bilgi kaynakları, belle”imizden
gelen kaynaklardır. Bu kaynaklar spor ve spor benzeri etkinlikler hakkında önceden var olan bilgilerden
beslenir. Dı!sal bilgi kaynakları ise çevresel kaynaklara dayanır; ki!isel, pazarlama ve deneyimsel
kaynaklar olmak üzere üç farklı !ekilde ele alınabilir.


51. Soru

Katılım sonrası değerlendirmedeki alternatif seçenekler nelerdir?

Cevap

Katılım sonrası değerlendirmede üç alternatif seçenek ortaya çıkabilir. Bunlar (Argan ve Katırcı, 2008):
• Eğer tatmin durumu ortaya çıkarsa gelecekte spor olayına katılım ya da spor ürününü satın alma
ihtimali artar.
• Eğer tatminsizlik durumu ortaya çıkarsa gelecekte spora olayına katılım ya da spor ürününü satın
alma ihtimali azalır.
• Eğer marjinal tatmin ya da tatminsizlik durumu ortaya çıkarsa çeşitli düzeylerde ürün tercihi ile
ilgili karar ve bilgiler tekrar değerlendirilir.


52. Soru

Spora katılım kararını etkileyen faktörlerden biri olarak içsel faktörler nelerdir?

Cevap

İçsel faktörler:

Kişilik
Güdülenme
Öğrenme
Algılama
Tutumlar


53. Soru

Spora katılım kararını etkileyen faktörlerden biri olarak dışsal faktörler nelerdir?

Cevap

Dışsal Faktörler:
Kültür
Sosyal Sınıf
Referans Gruplar
Aile


54. Soru

Karar verme sürecine etki eden durumsal faktörler nelerdir?

Cevap

Durumsal Faktörler:
Fiziksel Çevre
Sosyal Çevre
Görev Tanımı
Zaman
Geçmi!teki
Durum


55. Soru

Spor tüketicisi ile bağlantı noktaları nelerdir?

Cevap

Spor tüketicisi ile bağlantı noktaları temel bağlantılar, iletişim bağlantıları ve arayış bağlantıları olmak üzere üç bölüm içerisinde ele alınmaktadır.


56. Soru

Spor tüketicisini spor ile buluşturan bağlantıların başında gelen yıldız ögesi kapsamına kimler ve neler girer? 

Cevap

Spor tüketicisini spor ile buluşturan bağlantıların başında gelen yıldız ögesi kapsamına sporcuların yanı sıra, antrenörler, takımlar, ligler, tesisler ya da spor ürününün geleceğini belirleyen herhangi bir şey de girebilir.


57. Soru

Bağlantı noktalarından iletişim bağlantıları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Bağlantı noktaları içerisinde ikinci bölüm toplumsal iletişim ve aile ögelerinden oluşan iletişim bağlantılarıdır.


58. Soru

Bağlantı noktalarından arayış bağlantıları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Arayış bağlantıları bağlantı noktalarının son grubunu oluşturur ve başkası adına haz duyma, belirsizlik ve ütopyaya dayalı bağlantıları içerir


59. Soru

“Fanatic” kelimesi ilk kez ne zaman ve ne amaçla kullanılmıştır?

Cevap

Orijinal olarak, “fanatic” kelimesinden türetilen fan (taraftar) kavramı ilk kez 1682 yılında aşırı
hevesli bireyleri tanımlamak için kullanılmıştır.


60. Soru

Üç temel faktör üzerine konumlandırılan Organizasyonel Kimlik Modelindeki bu faktörler nelerdir?

Cevap

Organizasyonel Kimlik Modelindeki bu faktörler organizasyon ve ürün özellikleri, bağlılık özellikleri ve aktivite özellikleridir.


61. Soru

Bağlılık özellkleri nelerdir?

Cevap

Bağlılık özellikleri; üyelik süresi, üyeliğin görünürlüğü ve bireyin üyesi olduğu diğer benzer organizasyonlar gibi üyelik özelliklerini kapsamaktadır.


62. Soru

Taraftar kimliği hangi üç düzeyde değerlendirilmektedir?

Cevap

Taraftar Kimli”i dü!ük, orta ve yüksek olmak üzere üç düzeyde de”erlendirilmektedir.


63. Soru

Spor taraftarlığı türleri nelerdir? Açıklayınız

Cevap

• Performansa Bağımlı (The Aficionado): Bu taraftar tipi nitelikli performans arayışındadır.
Temelde takım bağlılığından çok oyuna bağlılık söz konusudur.
• Tiyatro İzleyicisi (The Theatregoer): Bu tip taraftar eğlence arayışındadır. Belirli ölçüde takım
sadakati gösterse de memnuniyeti sağlayan ana nokta mücadelenin niteliğidir.
• Hırslı Tutkulu (The Passionate Partisan): Takımın kazanmasını isteyen tiptir. Takımın
kazanması ve kaybetmesine bağlı olarak taraftar kimliği oluşur.
• Şampiyon Takipçisi (A Champ Follower): Takım sadakati takım başarısı ile ilişkilidir. Takım
kazandığı sürece takıma bağlılık devam eder ve takıma ait ürünler tüketilir.
• Münzevi Partizan (The Reclusive Partisan): Bu taraftar tipinin takım ile kurduğu özdeşim çok
yüksek düzeydedir. Takımın performansından çok, takımın kendisi bağlılık nedeni olarak ortaya
çıkar.


1. Soru

Taraftar Kimlik Modeli içerisinde Tarftar kimliği kaç çeşit değerlendirilir?

Cevap

Taraftar Kimlik Modeli içerisinde Taraftar Kimliği düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç düzeyde değerlendirilmektedir; • Düşük kimlik (Sosyal taraftarlık) • Orta kimlik (Odaklanmış taraftar) • Yüksek kimlik (Sadık taraftar)

2. Soru

Derin taraftarlık ne anlama gelmektedir?

Cevap

Derin taraftarlar; sporcu portreleri, spor ile ilgili ticari reklâmlar, kitle iletişim sporları ve ürünleri ile özdeşim sergilemektedir. Derin taraftar için spor; özdeşim, kutlama, yaşama dair bir duruş ve sosyal yaşamın izahını ifade eder.

3. Soru

Sporda bireyin taraftarlık düzeyi nasıl gelişir?

Cevap

Sporda bireyin taraftarlık düzeyi taraftarı olunan spor ögesinin özelliklerini bilme, kitle iletişim araçlarında spor ögelerini takip etme ya da spor ile ilişkili ürünleri satın alma gibi birçok farklı davranış kalıbının oluşma nedenini açıklamaktadır. Spor literatürü içerisinde taraftarlık düzeylerine ait çeşitli sınıflamalar mevcuttur.

4. Soru

Bireylerin organizasyonlar ile kurdukları özdeşim kaç temel faktörden oluşur, Organizasyonel Kimlik Modeli ile açıklayınız?

Cevap

Model içerisinde organizasyon ve ürün özellikleri, bağlılık özellikleri ve aktivite özellikleri olmak üzere üç temel faktör bulunmaktadır. Organizasyonel Kimlik Modeli içerisindeki birçok özelliğin spor organizasyonlarına uyarlanabileceğini öne sürerek Taraftar Kimlik Modeli isimli yeni bir model hazırlamıştır. Model, taraftar kimliği ya da bir başka ifade ile taraftar özdeşimi kavramını bir spor organizasyonuna ilişkin kişisel adanmışlık ve duygusal bağlılık olarak, ifade etmektedir.

5. Soru

Taraftar Kimlik Modeli içerisinde Yönetsel Yararlar bölümü hangi bölümden etkilenir?

Cevap

Taraftar Kimliği bölümünden etkilenmektedir. Üst düzeylerde oluşan taraftar kimliği azalan fiyat duyarlılığı ve azalan performans-sonuç duyarlılığını ortaya çıkarır. Bu düzeyde oluşan bir kimlik yapısı sonucunda taraftarı olunan takım için harcanan para miktarı ya da takımın performansı bağlılık düzeyine asgari oranda etkide bulunacaktır. Ayrıca bu bölümde meydana gelen oluşum Yönetsel Faktörler bölümünü etkilemektedir.

6. Soru

Taraftar Kimlik Modeli içerisinde kaç bölüm vardır açıklayınız?

Cevap

Taraftar Kimlik Modeli içerisinde Yönetsel Faktörler, Taraftar Kimliği ve Yönetsel Yararlar olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır.

7. Soru

Yönetsel Faktörleri sayınız?

Cevap

Takım Özellikleri, Organizasyon Özellikleri Bağlılık Özellikleri, Aktivite Özellikleri.

8. Soru

Sporda Tüketici olmak ne demektir?

Cevap

Bireyin yaşantısı içerisinde tüketim için ve/ya da tüketimle ilgili konularda harcadığı zaman dilimi azımsanamayacak kadar önemli bir bölümü oluşturmaktadır. Özellikle serbest piyasa ekonomisinin dünya genelinde artan oranda ilgi görmesi, küreselleşme, tüketimle ilgili değer yargılarının değişmesi, kitle iletişim araçlarının ve teknolojinin gelişmesi gibi ögeler sadece tüketimin boyutlarını artırmamış, aynı zamanda tüketici olgusunun niteliğini de değiştirmiştir. Bu değişim süreci içerisinde farklı pazarların ortaya çıktığını, hem niteliksel hem de niceliksel olarak pazarların yeniden biçimlendiğini görmekteyiz.

9. Soru

Sporda taraftarlık olgusu nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Spor tüketiminin merkezinde bulunan kitleyi anlamak açısından oldukça önemlidir. Spor taraftarı, sporun temel müşterisi olarak spor tüketiminin merkezinde yer almakla birlikte klasik müşteri anlayışına göre farklılık gösterir. Bu yüzden “Taraftar-Müşteri” ikilisi spor dünyasında ve özellikle spor pazarlaması alanında sürekli tartışılan konular içerisinde yer almaktadır.

10. Soru

Spor tüketiminin boyutu nedir?

Cevap

Sporun bir endüstri biçimine dönüşmesi ile birlikte spor tüketiminin hem boyutu hem niteliği yeni bir görünüm kazanmıştır. Birçok yeni spor mal ve hizmeti spor pazarı içerisine girmiş ve bu oluşum hem tüketicinin ilgisini arttırmış ve spor tüketiminin boyutlarını genişletmiştir. Özellikle Amerikan spor dünyasında profesyonel sporcular, organizasyonlar ve pazarlamanın da katkısıyla artan profesyonelleşme eğilimi, spor tüketicisini sporun vazgeçilmez parçasına dönüştürmüş durumdadır.

11. Soru

Sporda tüketici olmak nasıl ifade edilir?

Cevap

Spor tüketicisi kavramını ele almadan önce kavramı şekillendiren yapılar olarak tüketici ve spor tüketimi olgularını ele almak yararlı olacaktır. Penguin Ekonomi sözlüğü (2003); tüketim kavramını, ihtiyaç ve isteklerin tatmini için belirli bir zaman aralığında kaynakların kullanılması olayı olarak ifade etmektedir.

12. Soru

Basit tanımla tüketici nedir, nasıl tanımlanır?

Cevap

Son kullanım amacı ile mal ve hizmetleri satın alan, kullanan kişiyi, müşteri ise; belirli bir mağaza ya da şirketten sürekli alışveriş yapan bireyi tarif etmektedir.

13. Soru

Ticari müşteri kimdir?

Cevap

Ticari amaçla mal ya da hizmetleri satın alan müşterilere ise “ticari müşteri” denmektedir.

14. Soru

Sporda tüketiciler kaç grupta toplanır?

Cevap

Sporda tüketiciler; uygulayıcılar (aktif katılımcı) ve seyirciler (pasif katılımcı) olarak iki ana grup altında sınıflandırılabilir.

15. Soru

Tüketici davranışları neden değişkendir?

Cevap

Tüketici davranışı mal ve hizmetlerin kimden, nasıl, nereden, ne zaman satın alınacağı, hangi mal ve hizmetlerin satın alınacağı ya da alınmayacağına ilişkin süreçleri inceler. Bir tanımlamaya göre tüketici davranışı; pazarlama bileşenleri ve sosyolojik etkenlerin psikolojik etkenler üzerindeki nispi etkisi sonucu oluşan davranışlardır. Neden bazıları Nike marka spor ayakkabısı satın almak isterken, diğerleri Adidas markasını seçme eğilimindedir? Neden izleyicisi ya da uygulayıcısı olmak için belirli bir spor branşını seçeriz? Ya da neden bazıları Formula 1 Avrupa Grand Prix’sini izlemek için Valencia’ya gider? Bu ve benzeri soruların cevabı sporda tüketici davranışı ile ilgili konular içerisinde yer alır.

16. Soru

Tüketici davranışı nedir?

Cevap

Satın alma kararı verilirken kullanılan yöntemleri, mal ve hizmetleri seçme ve kullanma biçimlerini, bunlara karşı içsel ya da dışsal faktörlerle oluşan tutumları kapsamaktadır (Muter, 2002). İhtiyaç ve istekleri tatmin etmek amacıyla ürünlerin seçilmesi, satın alınması ve kullanılmasına yönelik bireysel aktiviteler tüketici davranışını meydana getirir.

17. Soru

Tüketici davranışının yedi temel özelliği nedir?

Cevap

• Tüketici davranışı güdülenmiş davranıştır. • Tüketici davranışı çeşitli faaliyetlerden oluşur • Tüketici davranışı bir süreçtir. • Tüketici davranışı karmaşıklık ve zamanlama açısından farklılık gösterir. • Tüketici davranışı farklı rollerle ilgilenir. • Tüketici davranışı çevre faktörlerinden etkilenir. • Tüketici davranışı farklı kişiler için, farklılıklar gösterebilir.

18. Soru

Spor tüketicisinin satın alma davranışının bazı temel ön koşulları nelerdir?

Cevap

Spor tüketicisinin davranışı her şeyden önce bir insan davranışıdır. Bu yüzden, insan davranışını etkileyen bütün değişkenler, spor tüketicisinin davranışını da etkileyecektir. Ancak bu davranış spor tüketimi ile sınırlıdır. Amaç yönlü olmayan hiçbir davranış sporda tüketici davranışı konusu içinde incelenemez. Spor tüketicisi sorunlarına çözüm getirmek için spor ve/ya da spor ile ilişkili mal ve hizmet satın alır. Böyle bir amaca yönelmeyen davranışlar sporda tüketici davranışı konusu içerisinde ele alınmaz. Sporda tüketici davranışı, spor tüketicisinin satın alma ve ürün kullanma biçimlerini etkileyen değişkenlerle ilgilidir.

19. Soru

Sporda tüketici iki ana grup içerisinde sınıflandırılmaktadır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Bu gruplar; değişik düzeylerde spor yapan kişiler olarak uygulayıcılar (aktif katılımcı) ve sporu üretildiği yerde ve anda ya da kitle iletişim araçları vasıtasıyla izleyen seyirciler (pasif katılımcı) olarak ele alınabilir. Sporda tüketici davranış modeli her iki grup için benzerlikler gösterir.

20. Soru

Karar verme sürecinin aşamaları nelerdir?

Cevap

• Problemin Tanımlanması • Bilgi Arama • Alternatiflerin Değerlendirilmesi • Katılım • Katılım Sonrası Değerlendirme.

21. Soru

Tüketicinin içsel faktörleri nelerdir?

Cevap

• Kişilik • Güdülenme • Öğrenme • Algılama • Tutumlar

22. Soru

Tüketicinin dışsal faktörleri nelerdir?

Cevap

• Kültür • Sosyal Sınıf • Referans Gruplar • Aile

23. Soru

Durumsal Faktörler nedir?

Cevap

• Fiziksel Çevre • Sosyal Çevre • Zaman • Geçmişteki Durum

24. Soru

Karar verme sürecinin son aşaması nedir?

Cevap

Karar verme sürecinin son aşaması ise spora katılım sonrası değerlendirmedir. Tüketiciler önemli bir katılım kararı verdikten sonra, bu katılım sonrası tatmin olup olmama durumunu değerlendirir. Bu aşamada yapılacak olan değerlendirme gelecekteki olası katılım kararlarını etkileme potansiyeline sahip olacaktır.

25. Soru

Tatminin ortaya çıkması elde edilen yararın harcanan maliyetten daha fazla olması ile paralellik gösterir. Katılım sonrası değerlendirmede üç alternatif seçenek ortaya çıkabilir bunlar nelerdir?

Cevap

Eğer tatmin durumu ortaya çıkarsa gelecekte spor olayına katılım ya da spor ürününü satın alma ihtimali artar. • Eğer tatminsizlik durumu ortaya çıkarsa gelecekte spora olayına katılım ya da spor ürününü satın alma ihtimali azalır. • Eğer marjinal tatmin ya da tatminsizlik durumu ortaya çıkarsa çeşitli düzeylerde ürün tercihi ile ilgili karar ve bilgiler tekrar değerlendirilir.

26. Soru

Katılımcı tüketim davranış modeli içinde yer alan diğer faktörler nelerdir?

Cevap

Katılımcı tüketim davranış modeli içerisinde karar verme süreci merkezde yer alırken içsel (psikolojik), dışsal (sosyo-kültürel) ve durumsal faktörler olmak üzere üç temel yapı da çevresel olarak konumlandırılır. Bu yapılar karar verme sürecini etkilemektedir. Ayrıca bu yapılar içerisinde içsel ve dışsal faktörler birbirleri ile etkileşim hâlindedir.

27. Soru

Spora katılım kararını etkileyen faktörlerden biri olarak içsel faktör nedir?

Cevap

Daha çok tüketicileri etkileyen psikolojik faktörlerle ilişkilidir. Bu sebepten dolayı, içsel faktörler psikolojik faktörler olarak da isimlendirilir.

28. Soru

İçsel faktörler kaç bölümde incelenir?

Cevap

Kişilik, güdülenme, algılama, öğrenme, tutumdan oluşur.

29. Soru

Spora katılım kararını etkileyen faktörlerden biri olan Dışsal Faktörleri nasıl tanımlayabiliriz?

Cevap

Psikolojik faktörlerin dışında bireyi etkileyen sosyokültürel faktörler de bulunmaktadır ve bu faktörler dışsal faktörler olarak isimlendirilir.

30. Soru

Dışsal faktörler temel olarak kaça ayrılır?

Cevap

Kültür, sosyal sınıf, referans grupları, aile gibi dört öğeden oluşmaktadır.

31. Soru

Durumsal Faktörler nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Nispeten daha kalıcı olan içsel (psikolojik) ve dışsal (sosyo-kültürel) faktörlerin aksine, durumsal faktörler spora katılımı geniş olarak etkileyebilmektedir. Örneğin, katılım kararında etkili olan kültür uzun vadeli çevresel faktör olarak da kabul edilir. Benzer şekilde kişilik kavramı çevremize karşı verdiğimiz uyumlu tepkilerdir. Oysa durumsal faktörler özel bir yer ve zamanda ortaya çıkar ve geçici olma özelliğine sahiptir. Bu bakımdan durumsal faktörler karar verme sürecine etki eder.

32. Soru

Spor tüketicisine ulaşmada bağlantı nasıl sağlanır?

Cevap

Bağlantı noktaları, tüketicileri spor branşları ile buluşturan temas alanlarıdır. Spor tüketicisi tek ya da çoklu bağlantı noktası ile spor branşlarıyla ilişki kurar. Örneğin; beysbol gibi kimi sporlar ulusal özellikler taşır; tarihsel ya da ulusal nitelikler spora kimlik verir. Beysbol, Amerika’da her zaman için güçlü bir aile başı oluşturmuş, bu bağın temelini de tarihsel bir geri plan meydana getirmiştir.

33. Soru

Spor tüketicisine ulaşmada bağlantı noktaları nelerdir?

Cevap

Spor tüketicisi ile bağlantı noktaları temel bağlantılar, iletişim bağlantıları ve arayış bağlantıları olmak üzere üç bölüm içerisinde ele alınmaktadır.

34. Soru

Spor tüketicisini spor ile buluşturan bağlantıları nelerdir?

Cevap

Spor tüketicisini spor ile buluşturan bağlantıların başında gelen yıldız ögesi kapsamına sporcuların yanı sıra, antrenörler, takımlar, ligler, tesisler ya da spor ürününün geleceğini belirleyen herhangi bir şey de girebilir. Sporda yıldız ögesi izleyiciyi kendine çeken bir isim ya da çekim alanı olabilir. En bilinen ve tanınan yıldız öğesi oyunculardır.

35. Soru

Bağlantı noktaları içerisinde ikinci bölüm olan bağlantı çeşidini tanımlayınız?

Cevap

İletişim Bağlantıları: Toplumsal iletişim ve aile ögelerinden oluşan iletişim bağlantılarıdır. Toplumsal yaşam içerisinde spor, bireyin sosyalleşmesinde bir araç olarak değerlendirilmektedir. Özellikle bireyin diğerleri ile iletişim kurmasında spor önemli bir kaynak olarak karşımıza çıkar.

36. Soru

“Taraftar” kavramı nerede, nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

Kavram ilk kez 1899 yılında bir Amerikan sözlüğünde kullanıldığında “öncelikle sporda görülen coşku dolu birey” ifadesi “taraftar” kelimesinin anlamı olarak bu sözlüğün içerisinde yer almıştır.

37. Soru

Spor seyircisi- taraftar kavramlarını tanımlayınız?

Cevap

Bir spor olayını üretildiği anda izleyen ya da dinleyen bireyler olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlama ışığı altında spor izleyicisini her durumda spor taraftarı olarak değerlendiremeyeceğimizi, ancak spor taraftarının taraftarlığın doğası gereği genellikle spor izleyicisi olduğunu ifade edebiliriz.

38. Soru

Spor taraftarlığı nedir?

Cevap

Bireyin diğerleri tarafından algılanma biçimini etkileyecek ögelerden biri olarak düşünülebilir. Taraftarlık kavramı, sporun doğası içinde bir “elbise” olarak bireylerin üzerlerine giydikleri kimlikleri yansıtır. Sporda taraftarlık genellikle sosyal kimlik teorisi ile açıklanmaktadır. Diğerlerinin zihinlerinde kendisi hakkında bulunan imajların ayısı kadar sosyal benliğe sahiptir.

39. Soru

Sosyal kimlik kavramını açıklayınız?

Cevap

Taraftar olma, ebeveyn olma ya da çalışan olma gibi çeşitli sosyal kategorileri kapsar. Sahip olduğu roller ile sosyal sistem içerisinde tanımlanan birey, bir yere konumlandırılır ve bazı özellikleri ile diğerlerinden farklılaştırılır. Sosyal kimlik araştırmacıları bir organizasyon ile kurulan özdeşim düzeyinin organizasyona ait tatmin, organizasyonun ünü, temas sıklığı ve bağlılığın görünürlüğü gibi faktörlerden etkilendiğini savunurlar.

40. Soru

Steward ve Smith’e göre spor taraftarı müsabakaları takip etme biçimlerine göre kaç türde açıklamaktadır?

Cevap

Beş ayrı kategori içerisinde sınıflamıştır. Araştırmacılar; taraftarlık motivasyonu, taraftarın davranış biçimi ve müsabakayı izleme tipi olmak üzere üç farklı değişkene bağlı olarak spor taraftarını değerlendirmiştir.

41. Soru

Hunt, Bristol ve arkadaşları spor taraftarı müsabakaları takip etme biçimlerine göre kaç türde açıklamaktadır?

Cevap

Hunt, Bristol ve arkadaşları tarafından oluşturulan taraftar sınıflaması ise spor literatürü içerisindeki en ayrıntılı sınıflamalardan biri olarak dikkat çekmektedir. Bu sınıflama spor taraftarını geçici, yerel, sadık, fanatik ve sert taraftar olmak üzere beş farklı kategori içerisinde değerlendirmektedir. Bu taraftarlık yapıları taraftarların spor ögeleri ile kurdukları özdeşim biçimlerini etkilemekte, spor ögesi ve taraftar arasındaki ilişkinin yönünü belirlemektedir. Spor unsuru ve taraftar arasındaki ilişkinin merkezini bu iki yön arasındaki iletişim belirlemektedir.

42. Soru

Taraftar memnuniyetini etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Sporun endüstrileştiği günümüz dünyasında spor markalarının ve ögelerinin yaşamlarını devam ettirebilmeleri nitelikli ve sürdürülebilir taraftar tabanı yaratmaktan geçmektedir. Taraftarın spor ögesi ile devam eden ilişkisi taraftar memnuniyeti olarak ifade edebileceğimiz yapı ile yakından ilişkilidir. Taraftar memnuniyetini etkileyen faktörler bireyden bireye değişmekte; başarı, itibar, marka mirası, spor ögesi ile kurulan iletişimin niteliği, ulaşılabilirlik, güvenlik ve fiziksel varlıklar (spor alanları) gibi çeşitli unsurlar memnuniyet düzeyini etkilemektedir.

43. Soru

Taraftar tabanıyla ilişkileri canlı tutmada hangi stratejiler uygulanabilir?

Cevap

Taraftar tabanıyla ilişkileri canlı tutmada olay yaratma, yıldız sporculardan faydalanma, yabancı pazarlara girme, yeni pazar bölümleriyle bağlantı kurma, nostalji uyandırma, rekabet yaratma ve sinerjik deneyimler gerçekleştirme gibi birtakım farklı stratejiler uygulanabilir.

44. Soru

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre tüketici nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun; tüketiciyi, bir mal ve /ya da hizmeti ticari ya da
mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan, yararlanan gerçek ya da tüzel kişiler olarak
tanımlamaktadır.

45. Soru

Sporda tüketiciler kaça ayrılır? Açıklayınız.

Cevap

Sporda tüketiciler; uygulayıcılar (aktif katılımcı) ve seyirciler (pasif katılımcı) olarak iki ana grup altında sınıflandırılabilir. (Brooks, 1994). Spor yapmak üzere, amatör, profesyonel ya da rekreatif düzeyde spor faaliyetlerine katılan kişiler uygulayıcı ve/ya da aktif katılımcı olarak değerlendirilir. Seyirci ve/ya da pasif katılımcı ise spor faaliyetlerine izleyici ya da taraftar olarak katılan bireyleri tanımlamaktadır. Sporda pasif katılımcı bir spor olayını oluştuğu yerde (stadyum, salon, vs.) tüketebileceği gibi kitle iletişim araçları aracılığıyla da (gazete, TV, radyo, vs.) tüketebilir.

46. Soru

Tüketici davranışı nedir? Tanımlayınız.

Cevap

Tüketici davranışı; pazarlama bileşenleri ve sosyolojik etkenlerin psikolojik etkenler üzerindeki nispi etkisi sonucu oluşan davranışlardır (Karabulut, 1981: 15)

47. Soru

Muter’e göre tüketici davranışı nedir?

Cevap

Tüketici davranışı; satın alma kararı verilirken kullanılan yöntemleri, mal ve hizmetleri seçme ve
kullanma biçimlerini, bunlara karşı içsel ya da dışsal faktörlerle oluşan tutumları kapsamaktadır (Muter,
2002).

48. Soru

Tüketici davranışının özellikleri nelerdir?

Cevap

Tüketici davranışının özellikleri:

1. Tüketici davranışı güdülenmiş davranıştır.
2. Tüketici davranışı çeşitli faaliyetlerden oluşur.
3. Tüketici davranışı bir süreçtir.
4. Tüketici davranışı karmaşıklık ve zamanlama açısından farklılık gösterir.
5. Tüketici davranışı farklı rollerle ilgilenir.
6. Tüketici davranışı çevre faktörlerinden etkilenir.
7. Tüketici davranışı farklı kişiler için, farklılıklar gösterebilir

49. Soru

Karar verme süreci kaç adımdan oluşmaktadır? Açıklayınız.

Cevap

Karar verme süreci problemin tanımlanması, bilgi arama, alternatiflerin değerlendirilmesi, katılım ve katılım sonrası yapılan değerlendirme olarak beş adımı kapsar.

50. Soru

Bilgi kaynakları kaça ayrılır? Açıklayınız.

Cevap

Bilgi kaynakları içsel ve dı!sal olarak iki türde sınıflandırılabilir. #çsel bilgi kaynakları, belle”imizden
gelen kaynaklardır. Bu kaynaklar spor ve spor benzeri etkinlikler hakkında önceden var olan bilgilerden
beslenir. Dı!sal bilgi kaynakları ise çevresel kaynaklara dayanır; ki!isel, pazarlama ve deneyimsel
kaynaklar olmak üzere üç farklı !ekilde ele alınabilir.

51. Soru

Katılım sonrası değerlendirmedeki alternatif seçenekler nelerdir?

Cevap

Katılım sonrası değerlendirmede üç alternatif seçenek ortaya çıkabilir. Bunlar (Argan ve Katırcı, 2008):
• Eğer tatmin durumu ortaya çıkarsa gelecekte spor olayına katılım ya da spor ürününü satın alma
ihtimali artar.
• Eğer tatminsizlik durumu ortaya çıkarsa gelecekte spora olayına katılım ya da spor ürününü satın
alma ihtimali azalır.
• Eğer marjinal tatmin ya da tatminsizlik durumu ortaya çıkarsa çeşitli düzeylerde ürün tercihi ile
ilgili karar ve bilgiler tekrar değerlendirilir.

52. Soru

Spora katılım kararını etkileyen faktörlerden biri olarak içsel faktörler nelerdir?

Cevap

İçsel faktörler:

Kişilik
Güdülenme
Öğrenme
Algılama
Tutumlar

53. Soru

Spora katılım kararını etkileyen faktörlerden biri olarak dışsal faktörler nelerdir?

Cevap

Dışsal Faktörler:
Kültür
Sosyal Sınıf
Referans Gruplar
Aile

54. Soru

Karar verme sürecine etki eden durumsal faktörler nelerdir?

Cevap

Durumsal Faktörler:
Fiziksel Çevre
Sosyal Çevre
Görev Tanımı
Zaman
Geçmi!teki
Durum

55. Soru

Spor tüketicisi ile bağlantı noktaları nelerdir?

Cevap

Spor tüketicisi ile bağlantı noktaları temel bağlantılar, iletişim bağlantıları ve arayış bağlantıları olmak üzere üç bölüm içerisinde ele alınmaktadır.

56. Soru

Spor tüketicisini spor ile buluşturan bağlantıların başında gelen yıldız ögesi kapsamına kimler ve neler girer? 

Cevap

Spor tüketicisini spor ile buluşturan bağlantıların başında gelen yıldız ögesi kapsamına sporcuların yanı sıra, antrenörler, takımlar, ligler, tesisler ya da spor ürününün geleceğini belirleyen herhangi bir şey de girebilir.

57. Soru

Bağlantı noktalarından iletişim bağlantıları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Bağlantı noktaları içerisinde ikinci bölüm toplumsal iletişim ve aile ögelerinden oluşan iletişim bağlantılarıdır.

58. Soru

Bağlantı noktalarından arayış bağlantıları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Arayış bağlantıları bağlantı noktalarının son grubunu oluşturur ve başkası adına haz duyma, belirsizlik ve ütopyaya dayalı bağlantıları içerir

59. Soru

“Fanatic” kelimesi ilk kez ne zaman ve ne amaçla kullanılmıştır?

Cevap

Orijinal olarak, “fanatic” kelimesinden türetilen fan (taraftar) kavramı ilk kez 1682 yılında aşırı
hevesli bireyleri tanımlamak için kullanılmıştır.

60. Soru

Üç temel faktör üzerine konumlandırılan Organizasyonel Kimlik Modelindeki bu faktörler nelerdir?

Cevap

Organizasyonel Kimlik Modelindeki bu faktörler organizasyon ve ürün özellikleri, bağlılık özellikleri ve aktivite özellikleridir.

61. Soru

Bağlılık özellkleri nelerdir?

Cevap

Bağlılık özellikleri; üyelik süresi, üyeliğin görünürlüğü ve bireyin üyesi olduğu diğer benzer organizasyonlar gibi üyelik özelliklerini kapsamaktadır.

62. Soru

Taraftar kimliği hangi üç düzeyde değerlendirilmektedir?

Cevap

Taraftar Kimli”i dü!ük, orta ve yüksek olmak üzere üç düzeyde de”erlendirilmektedir.

63. Soru

Spor taraftarlığı türleri nelerdir? Açıklayınız

Cevap

• Performansa Bağımlı (The Aficionado): Bu taraftar tipi nitelikli performans arayışındadır.
Temelde takım bağlılığından çok oyuna bağlılık söz konusudur.
• Tiyatro İzleyicisi (The Theatregoer): Bu tip taraftar eğlence arayışındadır. Belirli ölçüde takım
sadakati gösterse de memnuniyeti sağlayan ana nokta mücadelenin niteliğidir.
• Hırslı Tutkulu (The Passionate Partisan): Takımın kazanmasını isteyen tiptir. Takımın
kazanması ve kaybetmesine bağlı olarak taraftar kimliği oluşur.
• Şampiyon Takipçisi (A Champ Follower): Takım sadakati takım başarısı ile ilişkilidir. Takım
kazandığı sürece takıma bağlılık devam eder ve takıma ait ürünler tüketilir.
• Münzevi Partizan (The Reclusive Partisan): Bu taraftar tipinin takım ile kurduğu özdeşim çok
yüksek düzeydedir. Takımın performansından çok, takımın kendisi bağlılık nedeni olarak ortaya
çıkar.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.