Açıköğretim Ders Notları

Spor Pazarlaması Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Spor Pazarlaması Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sportif Ürün

1. Soru

Ürün kararları ile ilgili yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

• Statükoyu Korumak veya Ürünlerde Hiçbir Değişikliğe Gitmemek • Mevcut Ürünlerde Değişiklik Yapmak • Ürün Genişletme • Yeni Ürün Sunmak


2. Soru

Yeni ürün geliştirme sürecindeki aşamalar sırasıyla nelerdir?

Cevap

1. Fikir Geliştirme 2. En iyi Fikirlerin Seçimi 3. Kavram Testi 4. İş veya Ticari Durumunun Değerlendirilmesi 5. Ürünün Geliştirilmesi ve Testi 6. Pazar Testi 7. Ürünün Pazara Sunumu


3. Soru

Fikir geliştirme nedir?

Cevap

Fikir geliştirme, en iyi fikirlerin seçimi, kavram testi, iş ya da ticari durumunun değerlendirilmesi, ürünün geliştirilmesi ve testi, pazar testi ve ürünün pazara sunumudur.


4. Soru

Armstrong ve Kotler’in ürün tanımı nedir?

Cevap

Armstrong ve Kotler’in ürün tanımı; ürün; fiziksel bir objeyi, hizmeti, insanları, yerleri, organizasyonları ve fikirleri içeren; istek ve ihtiyaçların tatminine yönelik, pazara ilgi, edinme, kullanma veya tüketim için sunulan herhangi bir şeydir.


5. Soru

Sportif ürün ne demektir?

Cevap

Sportif ürün, spor seyircileri, katılımcıları ve sponsorlara yarar sağlamak için tasarlanan bir mal veya hizmeti veya bu ikisinin bileşkesini ifade eder.


6. Soru

Hizmet niteliği taşıyan sportif ürünlerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Hizmet niteliği taşıyan sportif ürünlerin özellikleri şöyledir; • Dokunulmazlık • Üretim ve Tüketimin Ayrılmazlığı • Heterojenlik (Türdeş Olmama) • Dayanıksızlık • Sahipsizlik


7. Soru

Dokunulabilir veya somut sportif ürünler nelerdir?

Cevap

Dokunulabilir ve somut sportif ürünler; spor ekipmanları, spor kıyafet ve ayakkabılarıdır.


8. Soru

Dokunulmaz veya soyut sportif ürünler nelerdir?

Cevap

Menajerlik, müsabaka, spor katılımı dokunulmaz veya soyut sportif ürünler arasında yer almaktadır.


9. Soru

Sportif ürün kategorileri nelerdir?

Cevap

1. Seyirci sporları 2. Katılım sporları 3. Spor ekipmanları 4. Spor kıyafetleri 5. Spor ayakkabılar 6. Sporla bağlantılı ürünlerdir.


10. Soru

Seyirci sporları sportif ürün kategorileri nelerdir?

Cevap

Katılım biletleri ve medya aracılığı ile izleme ve dinleme seyirci sporları sportif ürünleridir.


11. Soru

Katılım sporları sportif ürünleri nelerdir?

Cevap

Katılım sporları sportif ürünleri aşağıdaki gibidir; • Rekreatif ya da boş zamanı değerlendirme • Amatör • Profesyonel • Organize katılım (lig ve turnuvalar) • Kazara, tesadüfi ya da günlük • Kamu ve özel tesislere katılım


12. Soru

Katılım sporları türleri nelerdir?

Cevap

Katılım sporları türleri; organize olmuş katılım, kazara ya da tesadüfî katılım ve kamu ve özel spor tesislerine katılımdır.


13. Soru

Sporla bağlantı kurularak satılan mal ve hizmetler nelerdir?

Cevap

Sporla bağlantılı ürünler hediyelik eşyalar, dersler, dergiler, gazeteler, lisanslı ürünler ve yiyecekiçecekleri kapsar.


14. Soru

Marka nedir?

Cevap

Marka, bir ürünü rakip ürünlerden ayırt eden, kimliğini belirleyen bir isim, simge, sembol, şekil, imaj veya bunların bileşkesidir.


15. Soru

Markalama konusunda önplana çıkan içerikler nelerdir?

Cevap

Markalama konusunda; isim, simge ve ticari marka olarak üç önemli içerik ön plana çıkmaktadır.


16. Soru

Marka isminin seçilmesinde dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?

Cevap

• Kısa ve olumlu olmalı, • Kolay hatırlanabilmeli, • Kolay söylenebilmeli, • Kolay tanınmalı, • Ürünün kendisini, sağlayacağı yararları ve kullanım şeklini tanımlamalı, • Kayıtlı ve ticari bir marka olmalı, • Diğer dillere çevrilebilmeli veya diğer dillerde kötü anlamlar çağrıştırmamalıdır.


17. Soru

Bir spor marka oluşturmanın adımları nelerdir?

Cevap

Birinci adım; marka farkındalığıdır. İkinci adım; marka imajı, üçüncü adım marka değeri ve son adım ise marka bağlılığıdır.


18. Soru

Marka imajını etkileyen etmenler nelerdir?

Cevap

Marka imajını etkileyen etmenler aşağıdaki gibidir; • Marka ismi, • Markanın özellikleri, • Markanın performansı, • Ambalajı, • Fiyatı, • Reklam, • Promosyon, • Sponsorluk, • Müşteri hizmeti, • Dağıtım kanalıdır.


19. Soru

Shank’e ait marka değeri tanımı nedir?

Cevap

Marka değeri, pazar yerindeki bir ürüne markanın katmış olduğu katkıları ifade eder.


20. Soru

Smith’e ait marka değeri tanımı nedir?

Cevap

Marka değeri, bir markanın isminden dolayı sahip olduğu ilave değeri ortaya koyar.


21. Soru

Spor endüstrisi için marka değerini ortaya koymak üzere geliştirilen modeldeki öncüller nelerdir?

Cevap

Takımla bağlantılı, organizasyonla bağlantılı ve pazarla bağlantılı değişkenler spor endüstrisi için marka değerini ortaya koymak üzere geliştirilen modeldeki öncüllerdir.


22. Soru

Lisans nedir?

Cevap

Lisans, bir anlaşma biçimidir ve bir organizasyonun bir başka organizasyona marka ismini, patentini, ticari sırrını ve diğer imkanlarını bir ücret veya imtiyaz karşılığı kullanma yetkisi vermesidir.


23. Soru

Sportif malların kalitesine ilişkin değişkenler nelerdir?

Cevap

• Uygunluk • Özellikler • Performans • Güvenilirlik • Kullanım ömrü • Satış sonrası hizmetler • Estetik tasarım • Garanti


24. Soru

Parasuraman ve arkadaşlarının öne sürdüğü hizmet kalitesinin farklı alanlar için genelleştirilebilecek beş temel boyutu nelerdir?

Cevap

• Güvenilirlik • Karşılık verebilmek • Güvence • Empati • Fiziksel varlıklardır.


25. Soru

Ürün yaşam eğrisinin aşamaları nelerdir?

Cevap

• Giriş • Gelişme • Olgunluk • Gerileme’dir.


26. Soru

Ürün yaşam eğrisinin giriş aşamasında kullanılan fiyatlandırma stratejileri nelerdir?

Cevap

Ürün yaşam eğrisinin giriş aşamasında iki tür fiyatlandırma stratejisi uygulanabilir. Bunlardan ilki pazarın kaymağını alma stratejisi iken ikincisi ise pazara nüfuz etmedir.


27. Soru

Ürün yaşam eğrisinde en az kar hangi aşamada elde edilir?

Cevap

Ürün yaşam eğrisinde en az kar giriş aşamasında elde edilir.


28. Soru

Ürün yaşam eğrisi gelişme aşamasında tutundurma çabalarının kullanım nedenleri nelerdir?

Cevap

• Yeni ürünlerin rekabetine karşı koymak, • Pazar payını koruyabilmek ya da ürüne yönelik toplam talebi büyütmek, • Marka bağımlılığı yaratmak • Yeni kullanıcılara ulaşmak tutundurma çalışmalarının kullanım nedenleridir.


29. Soru

Ürünlerin gerileme aşamasına girmesine neler neden olabilir?

Cevap

• Tüketici beğeni durumlarındaki değişim, • İkame ürün rekabeti • Yeni ürünlerin piyasaya çıkması


30. Soru

En iyi fikirlerin seçiminde göz önünde bulundurulması gereken etmenler nelerdir?

Cevap

• İşletmenin ticari gücü • Maliyet • Teknolojik yetenek • Yapılabilirlik


31. Soru

İş veya ticari durumun değerlendirilmesi aşamasında hangi analizler yapılır?

Cevap

İş veya ticari durumun değerlendirilmesi aşamasında pazar potansiyeli, maliyet ve karlılık analizleri yapılmaktadır.


32. Soru

Ürün kalitesinin test edildiği aşama nedir?

Cevap

Ürün kalitesinin test edildiği aşama ürünün Geliştirilmesi ve Testi aşamasıdır.


33. Soru

Sınırlı sayıda kişiye ürünü sunmanın sebepleri nelerdir?

Cevap

Sınırlı sayıda kişiye ürünü sunmanın sebepleri maliyetleri azaltmak ve imaj kaybına uğramamaktır.


34. Soru

Sporda ürün olgusu neyi ifade eder?

Cevap

Sporda ürün olgusu, somut ve soyut pek çok elemanın bir araya gelmesinden oluşan bir değeri ifade eder. Spor pazarlamasında başarının elde edilmesi, satışa konu olan ürünlerin iyi anlaşılmasına bağlıdır.


35. Soru

Pazarlama konusu içerisinde ürünün başarısı neye bağlıdır?

Cevap

Pazarlama konusu içerisinde ürün, işletme başarısı için temel teşkil eden bir elemandır. Zira zayıf bir ürünün iyi bir reklam ile uzun vadeli ve sürdürülebilir bir başarıyı yakalaması zordur. Ürünün başarısı, değer yaratmasına ve diğer bir tabir ile tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmesine ve rakiplerine
kıyasla farklı bir şey sunmasına bağlıdır


36. Soru

Ürünle ilgili stratejileri geliştirmenin yanısıra pazarlamada önemli olan elemanlar nelerdir?

Cevap

Ürün konusu tek başına önemli olarak görülse bile diğer pazarlama karma elemanları olan fiyat, dağıtım ve tutundurma ile uyumlu olarak düşünülmesi gerekir


37. Soru

Sportif ürün kapsamında ele alınan ürünler neleri kapsamaktadır?

Cevap

Spor pazarlaması perspektifinden değerlendirildiğinde ürünün farklı boyutlar altında değerlendirilmesi gereği ortaya çıkar.Daha önceki ünitelerde de değinildiği gibi sporla doğrudan ilgili olan mal ve hizmetlere ilişkin her tür konu ürün kategorisinde değerlendirilir. Sportif ürün kapsamında ele alınan
ürünler sporun icra edilmesini sağlayan her tür mal, hizmet, malzeme, teçhizat gibi ürünleri kapsar.


38. Soru

Sportif ürünler kapsamında markalamanın önemi nedir?

Cevap

Sportif ürünler kapsamında ele alınması gereken diğer önemli bir konu ise markalamadır. Zira marka ürünlere katma değer ekleyen önemli bir varlık olarak değerlendirilir. Bu bakımdan spor alanında çalışan yöneticilerin markalama süreci hakkında bilgi sahibi olması önemli olacaktır. Ürünlerin tüketiciler nezdinde güven vermesi herşeyden önce güçlü bir marka imajına bağlı olacaktır.


39. Soru

Bir sportif ürünün yaşam eğrisinin hangi aşamasında olduğunu bilmek ne gibi yarar sağlar?

Cevap

Bir sportif ürünün yaşam eğrisinin hangi aşamasında olduğunu bilmek, hangi
pazarlama iletişimi ve rekabet stratejilerinin uygulanması gerektiğine yön verecektir. Bu nedenle de ürün yaşam eğrisindeki her bir aşamanın ayırt edici özellikleri üzerinde durulacaktır. Yeni sportif ürün geliştirmek isteyen yöneticilerin ürün geliştirme süreci hakkında bilgi sahibi olması, ortaya çıkabilecek olası hataları önleyebilir. Zira ortaya çıkabilecek hatalar firmaları milyonlarca liralık zarara sokabilmektedir.


40. Soru

Sportif ürünlerde dokunulmazlık nedir?

Cevap

Hizmetler satın alınmadan önce görülemez, tadılamaz, dokunulamaz, koklanamaz ve hissedilemez özellik taşır. Tüm bu boyutlar dokunulmazlık özelliğine vurgu yapar. Hizmetin bu özelliği soyut nitelikli pek çok sportif ürün için de geçerlidir. Örneğin, bir futbol müsabakasının önceden görülmesi, koklanması ve ona dokunulması mümkün değildir. Taraftar ya da seyirciler bu tür ürünlerden sonra deneyim ve hoş vakit geçirmiş olmaktan başka bir şey elde edemezler.


41. Soru

Üretim ve Tüketimin Ayrılmazlığı nedir?

Cevap

Pek çok sportif üründe hizmetlerde olduğu gibi üretim ve tüketim zamanları birbirinden ayrılmaz. Bu durum eş zamanlı üretim ve tüketim durumunu tanımlar. Somut ve fiziksel mallar daha sonra tüketilmek
üzere satın alınabilirken, hizmetlerde bu durum söz konusu değildir. Pek çok malın üretim zamanı ile tüketim zamanı farklıdır. Örneğin, bir tenis raketi üretilir ve üretildikten altı ay ya da bir yıl sonra satılabilir.


42. Soru

Heterojenlik nedir?

Cevap

Fabrikalarda üretilen mallar neredeyse birbirinin tıpkısıdır. Bu durum kalitenin de bir göstergesi olarak değerlendirilebilmektedir. Ancak hizmetler üretim zamanlarına göre aynılık özelliği taşımaz. Diğer bir deyişle her bir hizmet pek çok faktörden (hizmeti sunan, hizmeti alan, çevresel koşullar, ruh hali vb.)
etkilendiği için heterojen bir nitelik taşır. Heterojenlik, türdeş olmama durumunu tanımlar. Aynı durum hizmet özelliği taşıyan ve deneyimsel sportif ürünler için de geçerlidir.


43. Soru

Spor Ekipmanları,spor Kıyafet ve a yakkabıları ve futbol topu  sportif ürünlerde hangi unsurlar kapsamındadır?

Cevap

Dokunulabilir veya Somut

Bazı sportif ürünler tam olarak ne mal ne de hizmet olarak kategorize
edilip iki uç arasında bir noktada yer almaktadır. Diğer bir deyişle sportif ürünler somut ve soyut özelliklere bir arada sahip olabilir.


44. Soru

Sportif ürün kategorileri nelerdir?

Cevap

Sportif ürün kategorileri şunlardır: Seyirci sporları, katılım sporları ve spor
ekipmanları, spor kıyafetleri, spor ayakkabıları ve sporla bağlantılı ürünlerdir.


45. Soru

Sportif ürün kategorilerinden ilki ve en büyük potansiyele sahip olanı hangisidir?

Cevap

Sportif ürün kategorilerinden ilki ve en büyük potansiyele sahip olanı seyirci sporlarıdır


46. Soru

Seyirci Sporlarında genel bir yaklaşımla kaç  tüketici grubu vardır?

Cevap

Sporların genel bir yaklaşımla iki tüketici grubu vardır. Bunlardan biri sporu icra eden katılımcılar, ikincisi ise seyircilerdir.


47. Soru

Seyirci sporları kendi içerisinde kaç grupta toplanır?

Cevap

Seyirci sporları da kendi içerisinde iki grup altında değerlendirilmektedir. Sportif olay, organizasyon ya da müsabakayı yerinde canlı olarak izleyenler ilk grubu oluştururken, ikinci grup ise medya aracılığı ile takip eden kişilerden
oluşmaktadır


48. Soru

Katılımcı grubunu  kimler oluşturur?

Cevap

Katılımcı grubu sporu icra eden kişilerden oluşmaktadır. Spor farklı şekillerde icra edilebilmektedir. İnsanlar sporu rekreatif ya da boş zamanlarını
değerlendirmek amacı ile amatör olarak veya bir meslek edinip profesyonel biçimde yapabilir. Spor hangi şekilde yapılırsa yapılsın burada kastedilen katılımcı pazarıdır.


49. Soru

Katılım sporları kaç tür altında incelenebilir?

Cevap

Katılım sporları üç tür altında incelenebilir. Bunlar: Organize olmuş katılım, kazara ya da tesadüfî katılım ve kamu ve özel spor tesislerine katılımdır.


50. Soru

Organize olmuş katılım nedir?

Cevap

Organize olmuş katılım lig ve turnuvalar şeklinde düzenlenen,
belirli kuralları olan, daha örgütlenmiş katılımı sembolize eder. Organize olmuş lig ve turnuvalar da kendi içerisinde profesyonel, amatör, ulusal ve uluslararası şeklinde ayrılabilmektedir.


51. Soru

Kazara ya da tesadüfi katılım nasıl olur?

Cevap

Kazara ya da tesadüfi katılımda, organize olmuşluk durumu çoğunlukla söz konusu değildir. Kişi tesadüfen orda olduğu için o sporu yapar ya da tüketir. Örneğin, tatil köyündeki bir turistin havuz başındaki bir
aktiviteye katılması bu şekilde değerlendirilebilir. Birey orada olmak zorunda değildir ve tesadüfî olarak bulunduğu için de olaya dâhil edilebilir.


52. Soru

Katılımcılar ve seyirciler dışında kalan tüm mal ve hizmetler hangi kategori altında sınıflandırılabilir?

Cevap

Spor Ekipmanları, Spor Kıyafetleri, Spor Ayakkabıları ve Sporla Bağlantılı
Ürünler


53. Soru

Spor ile ilgili özellikler kapsamında hangi konular ele alınmaktadır?

Cevap

Geleneksel olarak her türlü ürün için ve özelde de spor ile ilgili özellikler kapsamında çoğu zaman marka, kalite ve tasarım konuları ele alınmaktadır.


1. Soru

Ürün kararları ile ilgili yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

• Statükoyu Korumak veya Ürünlerde Hiçbir Değişikliğe Gitmemek • Mevcut Ürünlerde Değişiklik Yapmak • Ürün Genişletme • Yeni Ürün Sunmak

2. Soru

Yeni ürün geliştirme sürecindeki aşamalar sırasıyla nelerdir?

Cevap

1. Fikir Geliştirme 2. En iyi Fikirlerin Seçimi 3. Kavram Testi 4. İş veya Ticari Durumunun Değerlendirilmesi 5. Ürünün Geliştirilmesi ve Testi 6. Pazar Testi 7. Ürünün Pazara Sunumu

3. Soru

Fikir geliştirme nedir?

Cevap

Fikir geliştirme, en iyi fikirlerin seçimi, kavram testi, iş ya da ticari durumunun değerlendirilmesi, ürünün geliştirilmesi ve testi, pazar testi ve ürünün pazara sunumudur.

4. Soru

Armstrong ve Kotler’in ürün tanımı nedir?

Cevap

Armstrong ve Kotler’in ürün tanımı; ürün; fiziksel bir objeyi, hizmeti, insanları, yerleri, organizasyonları ve fikirleri içeren; istek ve ihtiyaçların tatminine yönelik, pazara ilgi, edinme, kullanma veya tüketim için sunulan herhangi bir şeydir.

5. Soru

Sportif ürün ne demektir?

Cevap

Sportif ürün, spor seyircileri, katılımcıları ve sponsorlara yarar sağlamak için tasarlanan bir mal veya hizmeti veya bu ikisinin bileşkesini ifade eder.

6. Soru

Hizmet niteliği taşıyan sportif ürünlerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Hizmet niteliği taşıyan sportif ürünlerin özellikleri şöyledir; • Dokunulmazlık • Üretim ve Tüketimin Ayrılmazlığı • Heterojenlik (Türdeş Olmama) • Dayanıksızlık • Sahipsizlik

7. Soru

Dokunulabilir veya somut sportif ürünler nelerdir?

Cevap

Dokunulabilir ve somut sportif ürünler; spor ekipmanları, spor kıyafet ve ayakkabılarıdır.

8. Soru

Dokunulmaz veya soyut sportif ürünler nelerdir?

Cevap

Menajerlik, müsabaka, spor katılımı dokunulmaz veya soyut sportif ürünler arasında yer almaktadır.

9. Soru

Sportif ürün kategorileri nelerdir?

Cevap

1. Seyirci sporları 2. Katılım sporları 3. Spor ekipmanları 4. Spor kıyafetleri 5. Spor ayakkabılar 6. Sporla bağlantılı ürünlerdir.

10. Soru

Seyirci sporları sportif ürün kategorileri nelerdir?

Cevap

Katılım biletleri ve medya aracılığı ile izleme ve dinleme seyirci sporları sportif ürünleridir.

11. Soru

Katılım sporları sportif ürünleri nelerdir?

Cevap

Katılım sporları sportif ürünleri aşağıdaki gibidir; • Rekreatif ya da boş zamanı değerlendirme • Amatör • Profesyonel • Organize katılım (lig ve turnuvalar) • Kazara, tesadüfi ya da günlük • Kamu ve özel tesislere katılım

12. Soru

Katılım sporları türleri nelerdir?

Cevap

Katılım sporları türleri; organize olmuş katılım, kazara ya da tesadüfî katılım ve kamu ve özel spor tesislerine katılımdır.

13. Soru

Sporla bağlantı kurularak satılan mal ve hizmetler nelerdir?

Cevap

Sporla bağlantılı ürünler hediyelik eşyalar, dersler, dergiler, gazeteler, lisanslı ürünler ve yiyecekiçecekleri kapsar.

14. Soru

Marka nedir?

Cevap

Marka, bir ürünü rakip ürünlerden ayırt eden, kimliğini belirleyen bir isim, simge, sembol, şekil, imaj veya bunların bileşkesidir.

15. Soru

Markalama konusunda önplana çıkan içerikler nelerdir?

Cevap

Markalama konusunda; isim, simge ve ticari marka olarak üç önemli içerik ön plana çıkmaktadır.

16. Soru

Marka isminin seçilmesinde dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?

Cevap

• Kısa ve olumlu olmalı, • Kolay hatırlanabilmeli, • Kolay söylenebilmeli, • Kolay tanınmalı, • Ürünün kendisini, sağlayacağı yararları ve kullanım şeklini tanımlamalı, • Kayıtlı ve ticari bir marka olmalı, • Diğer dillere çevrilebilmeli veya diğer dillerde kötü anlamlar çağrıştırmamalıdır.

17. Soru

Bir spor marka oluşturmanın adımları nelerdir?

Cevap

Birinci adım; marka farkındalığıdır. İkinci adım; marka imajı, üçüncü adım marka değeri ve son adım ise marka bağlılığıdır.

18. Soru

Marka imajını etkileyen etmenler nelerdir?

Cevap

Marka imajını etkileyen etmenler aşağıdaki gibidir; • Marka ismi, • Markanın özellikleri, • Markanın performansı, • Ambalajı, • Fiyatı, • Reklam, • Promosyon, • Sponsorluk, • Müşteri hizmeti, • Dağıtım kanalıdır.

19. Soru

Shank’e ait marka değeri tanımı nedir?

Cevap

Marka değeri, pazar yerindeki bir ürüne markanın katmış olduğu katkıları ifade eder.

20. Soru

Smith’e ait marka değeri tanımı nedir?

Cevap

Marka değeri, bir markanın isminden dolayı sahip olduğu ilave değeri ortaya koyar.

21. Soru

Spor endüstrisi için marka değerini ortaya koymak üzere geliştirilen modeldeki öncüller nelerdir?

Cevap

Takımla bağlantılı, organizasyonla bağlantılı ve pazarla bağlantılı değişkenler spor endüstrisi için marka değerini ortaya koymak üzere geliştirilen modeldeki öncüllerdir.

22. Soru

Lisans nedir?

Cevap

Lisans, bir anlaşma biçimidir ve bir organizasyonun bir başka organizasyona marka ismini, patentini, ticari sırrını ve diğer imkanlarını bir ücret veya imtiyaz karşılığı kullanma yetkisi vermesidir.

23. Soru

Sportif malların kalitesine ilişkin değişkenler nelerdir?

Cevap

• Uygunluk • Özellikler • Performans • Güvenilirlik • Kullanım ömrü • Satış sonrası hizmetler • Estetik tasarım • Garanti

24. Soru

Parasuraman ve arkadaşlarının öne sürdüğü hizmet kalitesinin farklı alanlar için genelleştirilebilecek beş temel boyutu nelerdir?

Cevap

• Güvenilirlik • Karşılık verebilmek • Güvence • Empati • Fiziksel varlıklardır.

25. Soru

Ürün yaşam eğrisinin aşamaları nelerdir?

Cevap

• Giriş • Gelişme • Olgunluk • Gerileme’dir.

26. Soru

Ürün yaşam eğrisinin giriş aşamasında kullanılan fiyatlandırma stratejileri nelerdir?

Cevap

Ürün yaşam eğrisinin giriş aşamasında iki tür fiyatlandırma stratejisi uygulanabilir. Bunlardan ilki pazarın kaymağını alma stratejisi iken ikincisi ise pazara nüfuz etmedir.

27. Soru

Ürün yaşam eğrisinde en az kar hangi aşamada elde edilir?

Cevap

Ürün yaşam eğrisinde en az kar giriş aşamasında elde edilir.

28. Soru

Ürün yaşam eğrisi gelişme aşamasında tutundurma çabalarının kullanım nedenleri nelerdir?

Cevap

• Yeni ürünlerin rekabetine karşı koymak, • Pazar payını koruyabilmek ya da ürüne yönelik toplam talebi büyütmek, • Marka bağımlılığı yaratmak • Yeni kullanıcılara ulaşmak tutundurma çalışmalarının kullanım nedenleridir.

29. Soru

Ürünlerin gerileme aşamasına girmesine neler neden olabilir?

Cevap

• Tüketici beğeni durumlarındaki değişim, • İkame ürün rekabeti • Yeni ürünlerin piyasaya çıkması

30. Soru

En iyi fikirlerin seçiminde göz önünde bulundurulması gereken etmenler nelerdir?

Cevap

• İşletmenin ticari gücü • Maliyet • Teknolojik yetenek • Yapılabilirlik

31. Soru

İş veya ticari durumun değerlendirilmesi aşamasında hangi analizler yapılır?

Cevap

İş veya ticari durumun değerlendirilmesi aşamasında pazar potansiyeli, maliyet ve karlılık analizleri yapılmaktadır.

32. Soru

Ürün kalitesinin test edildiği aşama nedir?

Cevap

Ürün kalitesinin test edildiği aşama ürünün Geliştirilmesi ve Testi aşamasıdır.

33. Soru

Sınırlı sayıda kişiye ürünü sunmanın sebepleri nelerdir?

Cevap

Sınırlı sayıda kişiye ürünü sunmanın sebepleri maliyetleri azaltmak ve imaj kaybına uğramamaktır.

34. Soru

Sporda ürün olgusu neyi ifade eder?

Cevap

Sporda ürün olgusu, somut ve soyut pek çok elemanın bir araya gelmesinden oluşan bir değeri ifade eder. Spor pazarlamasında başarının elde edilmesi, satışa konu olan ürünlerin iyi anlaşılmasına bağlıdır.

35. Soru

Pazarlama konusu içerisinde ürünün başarısı neye bağlıdır?

Cevap

Pazarlama konusu içerisinde ürün, işletme başarısı için temel teşkil eden bir elemandır. Zira zayıf bir ürünün iyi bir reklam ile uzun vadeli ve sürdürülebilir bir başarıyı yakalaması zordur. Ürünün başarısı, değer yaratmasına ve diğer bir tabir ile tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmesine ve rakiplerine
kıyasla farklı bir şey sunmasına bağlıdır

36. Soru

Ürünle ilgili stratejileri geliştirmenin yanısıra pazarlamada önemli olan elemanlar nelerdir?

Cevap

Ürün konusu tek başına önemli olarak görülse bile diğer pazarlama karma elemanları olan fiyat, dağıtım ve tutundurma ile uyumlu olarak düşünülmesi gerekir

37. Soru

Sportif ürün kapsamında ele alınan ürünler neleri kapsamaktadır?

Cevap

Spor pazarlaması perspektifinden değerlendirildiğinde ürünün farklı boyutlar altında değerlendirilmesi gereği ortaya çıkar.Daha önceki ünitelerde de değinildiği gibi sporla doğrudan ilgili olan mal ve hizmetlere ilişkin her tür konu ürün kategorisinde değerlendirilir. Sportif ürün kapsamında ele alınan
ürünler sporun icra edilmesini sağlayan her tür mal, hizmet, malzeme, teçhizat gibi ürünleri kapsar.

38. Soru

Sportif ürünler kapsamında markalamanın önemi nedir?

Cevap

Sportif ürünler kapsamında ele alınması gereken diğer önemli bir konu ise markalamadır. Zira marka ürünlere katma değer ekleyen önemli bir varlık olarak değerlendirilir. Bu bakımdan spor alanında çalışan yöneticilerin markalama süreci hakkında bilgi sahibi olması önemli olacaktır. Ürünlerin tüketiciler nezdinde güven vermesi herşeyden önce güçlü bir marka imajına bağlı olacaktır.

39. Soru

Bir sportif ürünün yaşam eğrisinin hangi aşamasında olduğunu bilmek ne gibi yarar sağlar?

Cevap

Bir sportif ürünün yaşam eğrisinin hangi aşamasında olduğunu bilmek, hangi
pazarlama iletişimi ve rekabet stratejilerinin uygulanması gerektiğine yön verecektir. Bu nedenle de ürün yaşam eğrisindeki her bir aşamanın ayırt edici özellikleri üzerinde durulacaktır. Yeni sportif ürün geliştirmek isteyen yöneticilerin ürün geliştirme süreci hakkında bilgi sahibi olması, ortaya çıkabilecek olası hataları önleyebilir. Zira ortaya çıkabilecek hatalar firmaları milyonlarca liralık zarara sokabilmektedir.

40. Soru

Sportif ürünlerde dokunulmazlık nedir?

Cevap

Hizmetler satın alınmadan önce görülemez, tadılamaz, dokunulamaz, koklanamaz ve hissedilemez özellik taşır. Tüm bu boyutlar dokunulmazlık özelliğine vurgu yapar. Hizmetin bu özelliği soyut nitelikli pek çok sportif ürün için de geçerlidir. Örneğin, bir futbol müsabakasının önceden görülmesi, koklanması ve ona dokunulması mümkün değildir. Taraftar ya da seyirciler bu tür ürünlerden sonra deneyim ve hoş vakit geçirmiş olmaktan başka bir şey elde edemezler.

41. Soru

Üretim ve Tüketimin Ayrılmazlığı nedir?

Cevap

Pek çok sportif üründe hizmetlerde olduğu gibi üretim ve tüketim zamanları birbirinden ayrılmaz. Bu durum eş zamanlı üretim ve tüketim durumunu tanımlar. Somut ve fiziksel mallar daha sonra tüketilmek
üzere satın alınabilirken, hizmetlerde bu durum söz konusu değildir. Pek çok malın üretim zamanı ile tüketim zamanı farklıdır. Örneğin, bir tenis raketi üretilir ve üretildikten altı ay ya da bir yıl sonra satılabilir.

42. Soru

Heterojenlik nedir?

Cevap

Fabrikalarda üretilen mallar neredeyse birbirinin tıpkısıdır. Bu durum kalitenin de bir göstergesi olarak değerlendirilebilmektedir. Ancak hizmetler üretim zamanlarına göre aynılık özelliği taşımaz. Diğer bir deyişle her bir hizmet pek çok faktörden (hizmeti sunan, hizmeti alan, çevresel koşullar, ruh hali vb.)
etkilendiği için heterojen bir nitelik taşır. Heterojenlik, türdeş olmama durumunu tanımlar. Aynı durum hizmet özelliği taşıyan ve deneyimsel sportif ürünler için de geçerlidir.

43. Soru

Spor Ekipmanları,spor Kıyafet ve a yakkabıları ve futbol topu  sportif ürünlerde hangi unsurlar kapsamındadır?

Cevap

Dokunulabilir veya Somut

Bazı sportif ürünler tam olarak ne mal ne de hizmet olarak kategorize
edilip iki uç arasında bir noktada yer almaktadır. Diğer bir deyişle sportif ürünler somut ve soyut özelliklere bir arada sahip olabilir.

44. Soru

Sportif ürün kategorileri nelerdir?

Cevap

Sportif ürün kategorileri şunlardır: Seyirci sporları, katılım sporları ve spor
ekipmanları, spor kıyafetleri, spor ayakkabıları ve sporla bağlantılı ürünlerdir.

45. Soru

Sportif ürün kategorilerinden ilki ve en büyük potansiyele sahip olanı hangisidir?

Cevap

Sportif ürün kategorilerinden ilki ve en büyük potansiyele sahip olanı seyirci sporlarıdır

46. Soru

Seyirci Sporlarında genel bir yaklaşımla kaç  tüketici grubu vardır?

Cevap

Sporların genel bir yaklaşımla iki tüketici grubu vardır. Bunlardan biri sporu icra eden katılımcılar, ikincisi ise seyircilerdir.

47. Soru

Seyirci sporları kendi içerisinde kaç grupta toplanır?

Cevap

Seyirci sporları da kendi içerisinde iki grup altında değerlendirilmektedir. Sportif olay, organizasyon ya da müsabakayı yerinde canlı olarak izleyenler ilk grubu oluştururken, ikinci grup ise medya aracılığı ile takip eden kişilerden
oluşmaktadır

48. Soru

Katılımcı grubunu  kimler oluşturur?

Cevap

Katılımcı grubu sporu icra eden kişilerden oluşmaktadır. Spor farklı şekillerde icra edilebilmektedir. İnsanlar sporu rekreatif ya da boş zamanlarını
değerlendirmek amacı ile amatör olarak veya bir meslek edinip profesyonel biçimde yapabilir. Spor hangi şekilde yapılırsa yapılsın burada kastedilen katılımcı pazarıdır.

49. Soru

Katılım sporları kaç tür altında incelenebilir?

Cevap

Katılım sporları üç tür altında incelenebilir. Bunlar: Organize olmuş katılım, kazara ya da tesadüfî katılım ve kamu ve özel spor tesislerine katılımdır.

50. Soru

Organize olmuş katılım nedir?

Cevap

Organize olmuş katılım lig ve turnuvalar şeklinde düzenlenen,
belirli kuralları olan, daha örgütlenmiş katılımı sembolize eder. Organize olmuş lig ve turnuvalar da kendi içerisinde profesyonel, amatör, ulusal ve uluslararası şeklinde ayrılabilmektedir.

51. Soru

Kazara ya da tesadüfi katılım nasıl olur?

Cevap

Kazara ya da tesadüfi katılımda, organize olmuşluk durumu çoğunlukla söz konusu değildir. Kişi tesadüfen orda olduğu için o sporu yapar ya da tüketir. Örneğin, tatil köyündeki bir turistin havuz başındaki bir
aktiviteye katılması bu şekilde değerlendirilebilir. Birey orada olmak zorunda değildir ve tesadüfî olarak bulunduğu için de olaya dâhil edilebilir.

52. Soru

Katılımcılar ve seyirciler dışında kalan tüm mal ve hizmetler hangi kategori altında sınıflandırılabilir?

Cevap

Spor Ekipmanları, Spor Kıyafetleri, Spor Ayakkabıları ve Sporla Bağlantılı
Ürünler

53. Soru

Spor ile ilgili özellikler kapsamında hangi konular ele alınmaktadır?

Cevap

Geleneksel olarak her türlü ürün için ve özelde de spor ile ilgili özellikler kapsamında çoğu zaman marka, kalite ve tasarım konuları ele alınmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.