Açıköğretim Ders Notları

Spor Pazarlaması Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Spor Pazarlaması Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Stratejik Spor Pazarlaması Yönetimi

1. Soru

Spor pazarlamasında stratejik pazarlama yönetiminin temel görevi nedir?

Cevap

Spor pazarlamasında stratejik pazarlama yönetiminin temel görevi, spor işletmesinin mevcut ve elde edilebilir fiziksel, beşerî ve finansal kaynaklarını, bir yandan ulaşılmak istenen hedefleri, öte yandan içinde bulunulan çevresel şartları göz önünde tutarak en iyi biçimde kullanmaktır.


2. Soru

Pazarlama yönetimi nedir?

Cevap

Pazarlama yönetimi, pazarlama faaliyetlerinin analiz edilmesini, planlanmasını, uygulanmasını ve kontrol edilmesini içeren yönetsel bir süreçtir.


3. Soru

Sporda pazarlama yönetimi nedir?

Cevap

Sporda pazarlama yönetimi; spor işletmesi, örgütü ve/ya da organizasyonunun hedef pazarlarda etkili değişimler yaratması ve sürdürmesi için gerekli olan eylemleri analiz etme, planlama, uygulama ve denetleme işidir.


4. Soru

Pazarlama yönetiminin temel görevi nedir?

Cevap

Pazarlama yönetiminin temel görevinin pazarlanan mal, hizmet, kişi ve düşüncelere yönelik talep yaratmak olduğu düşünülür.


5. Soru

Pazarlama yönetiminde etkinliği sağlamak ve başarılı olmak için hangi unsurların ele alınması gerekir?

Cevap

Pazarlama yönetiminde etkinliği sağlamak ve başarılı olmak için; olayların, koşulların ve insanların sürekli değiştiği gerçeği benimsenmeli, tüketici istek ve ihtiyaçları bilinmeli, pazarlamada sistem yaklaşımına yer verilmeli, pazarlama yönetimine katkıda bulunan bilgi, kavram ve kuramlardan yararlanılmalı, pazarlama ile işletmenin diğer yönetim alanlarının yakın ilişkide olduğu unutulmamalı, uygun bir organizasyon oluşturmalıdır.


6. Soru

Vizyon nedir?

Cevap

Vizyon, organizasyonun yöneleceği uzun dönemli bir yol haritası olarak tanımlanır.


7. Soru

İşletme açısından misyon ne demektir?

Cevap

İşletme açısından misyon, örgüt üyelerine yön vermek amacıyla belirlenmiş ve örgütü benzerlerinden ayırt etmeye yarayan uzun dönemli görev ya da amaç olarak tanımlanabilir.


8. Soru

Spor işletmesi açısından amaç ve hedef nedir?

Cevap

Amaç, bir spor işletmesinin gelecekte ulaşmayı düşündüğü durumdur. Hedefler ise amaçlara erişmek için gerekli olan kısa süreli aşama durumlarını oluşturur.


9. Soru

Strateji kavramının tarihsel kökeni nedir?

Cevap

Strateji kavramı ilk ve yaygın şekilde askerî sevk ve idarede kullanılmıştır. Bu anlamda; strateji kavramı genel bir harp planı olarak tanımlanmakta ve savaşın hedefe yönelik planlanmasını ve yönetilmesini ifade etmektedir. Kökeni askerliğe dayanan stratejik planlama ve stratejik yönetimin 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde uluslararası politika değeri anlaşılmış ve daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1960’lardan sonra ise bir yönetim biçimi olarak ele alınmış ve kamu kesimine girmiştir. Bugün, askerî stratejide kullanılan ilkeler, temelde hızlı değişmeler ve küreselleşme karşısında ülke, bölge, işletme, kurum ve kuruluşlar için de geçerli olmaktadır. Böylece, strateji; ileriye yönelik (uzun dönemli) politikalar üretme, güçlü olma, güçleri birleştirme, amaç ve araç uygunluğunu sağlama, eldeki güçlerin etkin kullanımını gerçekleştirme, esnek ve tedbirli olma gibi ilkeleri de içeren bir anlayışı sergilemektedir.


10. Soru

İşletmeler açısından stratejik planlamanın önemi nedir?

Cevap

Rekabete dayalı ve hızlı değişme ve gelişmelerin yaşandığı bir ortamda, stratejik planlama öncelikle yenilikleri, ilerlemeyi ve işletmenin çevresi ile uyumunu sağlayarak meydana gelen değişiklikleri denetim altında tutmayı kolaylaştırır.


11. Soru

Sporda stratejik pazarlama yönetimi süreci nasıldır?

Cevap

Spor pazarlamasında stratejik pazarlama yönetimi işletme felsefesine bağlı olarak bir durum analizinin yapılması ile başlar. Spor pazarlama bilgi sisteminin oluşturulması ve bu sistem ile elde dilen bilgiler ışığında spor tüketicisinin ve spor endüstrisinin analizi sonraki adımları meydana getirir.  Yapılan analizlere bağlı olarak pazar bölümleme yapılır, hedef pazar kararları alınır ve spor pazarlaması karma elemanları ile ilgili stratejiler oluşturulur. Oluşturulan stratejilere bağlı olarak tüm pazarlama elemanları ile ilgili planlama, uygulama ve değerlendirme ölçütleri belirlenir. Bunun ardından, belirlenen ölçütlere bağlı olarak uygulamaya geçilir. Sürecin son aşamasında ise işleyiş içerisinde yapılan analizler sonucu, eğer gerek görülürse çeşitli düzenlemeler yapılarak bir değerlendirme yapılır.


12. Soru

Stratejik pazarlama planlamasının durum analizi aşamasında neler yapılır?

Cevap

Durum analizinde; işletme ürün portföyünü, pazarın çekiciliğini, mevcut pazar şartlarında işletmenin güçlü ve zayıf olduğu yönleri tespit eder. Mevcut pazar şartlarında işletmenin karşılaşabileceği çevresel fırsatlar ve yeni fırsatların değerlendirilmesi yapılır.


13. Soru

Bir durum analizi türü olan ‘‘SWOT’’ analizindeki harfler hangi kelimelerin baş harflerini içerir?  

Cevap

SWOT ifadesi; güçler-güçlü yönler (Strengths), zafiyetler-zayıflıklar (Weaknesses), imkânlar-fırsatlar (Opportunities) ve tehlikeler-tehditler (Threats) kelimelerinin baş harflerini içeren bir kısaltmadır.


14. Soru

Mikro çevre analizi nedir?

Cevap

Mikro çevre analizi, spor işletmesinin rekabet çevresinin analizi olarak da değerlendirilebilir.


15. Soru

Rekabet çevresi analizi boyutları nelerdir?

Cevap

Rekabet çevresi analizi; sektör analizi ve değer zinciri analizi olarak iki boyutta ele alınmaktadır. Sektör analizinde faaliyette bulunulan sektörün yapısı, gerçek ve olası rakipler ile ilgili değerlendirmeler yapılır. Değer zinciri analizinde ise ürünün tüketicilere ulaşana kadar değer katma özelliğine sahip tedarikçiler ve aracılık yapanlar değerlendirilir.


16. Soru

Spor işletmeleri için ön plana çıkan makro çevre faktörleri nelerdir?

Cevap

Spor işletmeleri için teknolojik, demografik, ekonomik, sosyo-kültürel ve politik-yasal faktörler ön plana çıkan makro çevre faktörleri olarak değerlendirilebilir.


17. Soru

Pazarlama bilgi sistemi nedir?

Cevap

Pazarlama bilgi sistemi, bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması, gerekli araştırmaların yapılması, analizi ve değerlendirilmesini kapsayan bir sistemdir.


18. Soru

Üreticiler, pazarlama firmaları ve tüketiciler için gerekli pazar bilgileri sınıflandırmaları nelerdir?

Cevap

Üreticiler, pazarlama firmaları ve tüketiciler için gerekli pazar bilgileri sınıflandırmaları; temel istatistiki bilgiler, pazar bilgileri, mevcut durum ve geleceğe ait analizler, pazarlama araştırmalarıdır.


19. Soru

Pazar bölümleme çalışmalarında amaç nedir?

Cevap

Pazar bölümleme çalışmalarında amaç, spor işletmesinin ürettiği ürünlerle ilgili ve ilgisiz homojen(türdeş) grupların saptanması ve bunlardan uygun görülenlerin hedef pazarlar olarak seçilmesidir. 


20. Soru

Spor pazarlamasında stratejik pazarlama yönetimi modelinin son adımı nedir?

Cevap

Spor pazarlamasında stratejik pazarlama yönetimi modelinin son adımı pazarlama stratejileri ile ilgili düzeltmeler ve ayarlamalar yapmaktır.


1. Soru

Spor pazarlamasında stratejik pazarlama yönetiminin temel görevi nedir?

Cevap

Spor pazarlamasında stratejik pazarlama yönetiminin temel görevi, spor işletmesinin mevcut ve elde edilebilir fiziksel, beşerî ve finansal kaynaklarını, bir yandan ulaşılmak istenen hedefleri, öte yandan içinde bulunulan çevresel şartları göz önünde tutarak en iyi biçimde kullanmaktır.

2. Soru

Pazarlama yönetimi nedir?

Cevap

Pazarlama yönetimi, pazarlama faaliyetlerinin analiz edilmesini, planlanmasını, uygulanmasını ve kontrol edilmesini içeren yönetsel bir süreçtir.

3. Soru

Sporda pazarlama yönetimi nedir?

Cevap

Sporda pazarlama yönetimi; spor işletmesi, örgütü ve/ya da organizasyonunun hedef pazarlarda etkili değişimler yaratması ve sürdürmesi için gerekli olan eylemleri analiz etme, planlama, uygulama ve denetleme işidir.

4. Soru

Pazarlama yönetiminin temel görevi nedir?

Cevap

Pazarlama yönetiminin temel görevinin pazarlanan mal, hizmet, kişi ve düşüncelere yönelik talep yaratmak olduğu düşünülür.

5. Soru

Pazarlama yönetiminde etkinliği sağlamak ve başarılı olmak için hangi unsurların ele alınması gerekir?

Cevap

Pazarlama yönetiminde etkinliği sağlamak ve başarılı olmak için; olayların, koşulların ve insanların sürekli değiştiği gerçeği benimsenmeli, tüketici istek ve ihtiyaçları bilinmeli, pazarlamada sistem yaklaşımına yer verilmeli, pazarlama yönetimine katkıda bulunan bilgi, kavram ve kuramlardan yararlanılmalı, pazarlama ile işletmenin diğer yönetim alanlarının yakın ilişkide olduğu unutulmamalı, uygun bir organizasyon oluşturmalıdır.

6. Soru

Vizyon nedir?

Cevap

Vizyon, organizasyonun yöneleceği uzun dönemli bir yol haritası olarak tanımlanır.

7. Soru

İşletme açısından misyon ne demektir?

Cevap

İşletme açısından misyon, örgüt üyelerine yön vermek amacıyla belirlenmiş ve örgütü benzerlerinden ayırt etmeye yarayan uzun dönemli görev ya da amaç olarak tanımlanabilir.

8. Soru

Spor işletmesi açısından amaç ve hedef nedir?

Cevap

Amaç, bir spor işletmesinin gelecekte ulaşmayı düşündüğü durumdur. Hedefler ise amaçlara erişmek için gerekli olan kısa süreli aşama durumlarını oluşturur.

9. Soru

Strateji kavramının tarihsel kökeni nedir?

Cevap

Strateji kavramı ilk ve yaygın şekilde askerî sevk ve idarede kullanılmıştır. Bu anlamda; strateji kavramı genel bir harp planı olarak tanımlanmakta ve savaşın hedefe yönelik planlanmasını ve yönetilmesini ifade etmektedir. Kökeni askerliğe dayanan stratejik planlama ve stratejik yönetimin 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde uluslararası politika değeri anlaşılmış ve daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1960’lardan sonra ise bir yönetim biçimi olarak ele alınmış ve kamu kesimine girmiştir. Bugün, askerî stratejide kullanılan ilkeler, temelde hızlı değişmeler ve küreselleşme karşısında ülke, bölge, işletme, kurum ve kuruluşlar için de geçerli olmaktadır. Böylece, strateji; ileriye yönelik (uzun dönemli) politikalar üretme, güçlü olma, güçleri birleştirme, amaç ve araç uygunluğunu sağlama, eldeki güçlerin etkin kullanımını gerçekleştirme, esnek ve tedbirli olma gibi ilkeleri de içeren bir anlayışı sergilemektedir.

10. Soru

İşletmeler açısından stratejik planlamanın önemi nedir?

Cevap

Rekabete dayalı ve hızlı değişme ve gelişmelerin yaşandığı bir ortamda, stratejik planlama öncelikle yenilikleri, ilerlemeyi ve işletmenin çevresi ile uyumunu sağlayarak meydana gelen değişiklikleri denetim altında tutmayı kolaylaştırır.

11. Soru

Sporda stratejik pazarlama yönetimi süreci nasıldır?

Cevap

Spor pazarlamasında stratejik pazarlama yönetimi işletme felsefesine bağlı olarak bir durum analizinin yapılması ile başlar. Spor pazarlama bilgi sisteminin oluşturulması ve bu sistem ile elde dilen bilgiler ışığında spor tüketicisinin ve spor endüstrisinin analizi sonraki adımları meydana getirir.  Yapılan analizlere bağlı olarak pazar bölümleme yapılır, hedef pazar kararları alınır ve spor pazarlaması karma elemanları ile ilgili stratejiler oluşturulur. Oluşturulan stratejilere bağlı olarak tüm pazarlama elemanları ile ilgili planlama, uygulama ve değerlendirme ölçütleri belirlenir. Bunun ardından, belirlenen ölçütlere bağlı olarak uygulamaya geçilir. Sürecin son aşamasında ise işleyiş içerisinde yapılan analizler sonucu, eğer gerek görülürse çeşitli düzenlemeler yapılarak bir değerlendirme yapılır.

12. Soru

Stratejik pazarlama planlamasının durum analizi aşamasında neler yapılır?

Cevap

Durum analizinde; işletme ürün portföyünü, pazarın çekiciliğini, mevcut pazar şartlarında işletmenin güçlü ve zayıf olduğu yönleri tespit eder. Mevcut pazar şartlarında işletmenin karşılaşabileceği çevresel fırsatlar ve yeni fırsatların değerlendirilmesi yapılır.

13. Soru

Bir durum analizi türü olan ‘‘SWOT’’ analizindeki harfler hangi kelimelerin baş harflerini içerir?  

Cevap

SWOT ifadesi; güçler-güçlü yönler (Strengths), zafiyetler-zayıflıklar (Weaknesses), imkânlar-fırsatlar (Opportunities) ve tehlikeler-tehditler (Threats) kelimelerinin baş harflerini içeren bir kısaltmadır.

14. Soru

Mikro çevre analizi nedir?

Cevap

Mikro çevre analizi, spor işletmesinin rekabet çevresinin analizi olarak da değerlendirilebilir.

15. Soru

Rekabet çevresi analizi boyutları nelerdir?

Cevap

Rekabet çevresi analizi; sektör analizi ve değer zinciri analizi olarak iki boyutta ele alınmaktadır. Sektör analizinde faaliyette bulunulan sektörün yapısı, gerçek ve olası rakipler ile ilgili değerlendirmeler yapılır. Değer zinciri analizinde ise ürünün tüketicilere ulaşana kadar değer katma özelliğine sahip tedarikçiler ve aracılık yapanlar değerlendirilir.

16. Soru

Spor işletmeleri için ön plana çıkan makro çevre faktörleri nelerdir?

Cevap

Spor işletmeleri için teknolojik, demografik, ekonomik, sosyo-kültürel ve politik-yasal faktörler ön plana çıkan makro çevre faktörleri olarak değerlendirilebilir.

17. Soru

Pazarlama bilgi sistemi nedir?

Cevap

Pazarlama bilgi sistemi, bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması, gerekli araştırmaların yapılması, analizi ve değerlendirilmesini kapsayan bir sistemdir.

18. Soru

Üreticiler, pazarlama firmaları ve tüketiciler için gerekli pazar bilgileri sınıflandırmaları nelerdir?

Cevap

Üreticiler, pazarlama firmaları ve tüketiciler için gerekli pazar bilgileri sınıflandırmaları; temel istatistiki bilgiler, pazar bilgileri, mevcut durum ve geleceğe ait analizler, pazarlama araştırmalarıdır.

19. Soru

Pazar bölümleme çalışmalarında amaç nedir?

Cevap

Pazar bölümleme çalışmalarında amaç, spor işletmesinin ürettiği ürünlerle ilgili ve ilgisiz homojen(türdeş) grupların saptanması ve bunlardan uygun görülenlerin hedef pazarlar olarak seçilmesidir. 

20. Soru

Spor pazarlamasında stratejik pazarlama yönetimi modelinin son adımı nedir?

Cevap

Spor pazarlamasında stratejik pazarlama yönetimi modelinin son adımı pazarlama stratejileri ile ilgili düzeltmeler ve ayarlamalar yapmaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.