Açıköğretim Ders Notları

Spor Tesisi İşletmeciliği ve Saha Malzeme Bilgisi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Spor Tesisi İşletmeciliği ve Saha Malzeme Bilgisi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Spor Tesis İşletmelerinin Kuruluşu

1. Soru

Spor tesis işletmelerinin kuruluş nedenlerinden “Kazanç Elde Etmek” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Gerçek ve tüzel kişileri spor tesis işletmesi kurmaya teşvik eden nedenlerin başında kazanç elde etme isteği gelir. Özellikle spor etkinliklerine katılım konusunda toplum bilinci oluşmuş bölgelerde spor tesisi kurmak kârlı bir yatırım olarak ele alınabilir.


2. Soru

Bir spor tesis işletmesi neden kurulur ya da varlık nedeni nedir?

Cevap

Kâr etmek ve topluma hizmet sağlamak spor tesis işletmelerinin kuruluş nedenleri arasında ön plana çıkmaktadır. Ancak spor tesis işletmelerinin sadece bu iki nedene bağlı olarak kurulduğu düşünülmemelidir. Spor tesis işletmelerinin kuruluşu diğer işletmelerde olduğu gibi sosyal, ekonomik, hukuki ve teknik yönleri ile kapsamlı bir süreçtir.


3. Soru

Bir spor tesis işletmesinin ekonomik, teknik ve finansal yapılanması ve nasıl bir yasal düzen içinde İşleyiş göstereceği hangi çalışmalar sonunda ortaya çıkar?

Cevap

İşletmenin kuruluş yeri seçimi ve bu seçimi etkileyen faktörlerin ayrıntılı olarak ele alınması fizibilite çalışmalarının ardından ele alınması gereken konulardır. Bu çalışmalar ile beraber bir iş planının hazırlanması ve bu plan doğrultusunda harekete geçilmesi sorunsuz biçimde ilerlemek için önemlidir.


4. Soru

Spor tesis işletmelerinin kuruluş nedenleri nelerdir?

Cevap

Spor tesis işletmelerinin kuruluş nedenleri şöyle sıralanabilir: • Sosyal fayda sağlamak, • Kazanç elde etmek, • Bağımsız iş yapma isteği, • Bir misyonu yerine getirme isteği, • İtibar kazanmak.


5. Soru

Spor tesis işletmelerinin kuruluş nedenlerinden “Sosyal Fayda Sağlamak” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Toplumsal kurumlara ve devlete ait spor tesislerinin temel kuruluş amacı toplumun tüm kesimlerine yönelik spor hizmeti üreterek sosyal fayda sağlamaktır. Bu tesislerin kuruluş nedeni sporu kitlelere yaymak suretiyle toplumsal hizmet ve sosyal fayda yaratmaktır.


6. Soru

Atatürk Olimpiyat Stadyumunun kuruluş nedeni nasıl açıklanabilir?

Cevap

Atatürk Olimpiyat Stadyumu Olimpiyat Oyunlarına hazırlık amacı ile yapılmıştır. Yapımı 2002 yılında tamamlanan tesis; IAAF, FIFA, IOC şartlarını karşılamaktadır. Her türlü spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılabildiği tesiste, sporcu, antrenör ve eğitimci yetiştirilebilecek alt yapı bulunmaktadır. Bu özellikleri ile Atatürk Olimpiyat Stadyumunun kuruluş nedenlerinden biri toplumsal fayda sağlamaktır.


7. Soru

Spor tesis işletmelerinin kuruluş nedenlerinden “Bağımsız İş Yapma İsteği” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Herkes için geçerli olmasa bile, çoğu kimsenin kendi adına bir işletme kurup çalıştırmak istemesinin nedenlerinden biri, o kişilerin başkasına bağımlı olmadan çalışmak istemesidir.


8. Soru

Spor tesis işletmelerinin kuruluş nedenlerinden “Bir Misyonu Yerine Getirme İsteği” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Sporu yaygınlaştırmak, spor dallarını tanıtmak ve geleneksel sporları yaşatmak gibi amaçlar ve bu amaçlara bağlı olarak özellikle kamu kurum ve kuruluşlarına yüklenilen misyonlar spor tesis işletmelerinin kuruluş nedenleri arasında yer almaktadır.


9. Soru

Spor tesis işletmelerinin kuruluş nedenlerinden “İtibar Kazanmak” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Spor tesis işletmeleri faaliyet gösterdikleri bölgelerde gerek sundukları hizmetler gerekse de paydaşlar ile gerçekleşen ilişkilere bağlı olarak işletme sahiplerine toplumsal itibar sağlayabilir. Benzer biçimde, kurum spor tesislerinin varlık nedeni de bünyesinde bulunduğu kurumun itibarını yükseltmek olabilir.


10. Soru

Spor tesis işletmesi kurmanın ilk aşaması nedir?

Cevap

Spor tesis işletmesi kurmanın ilk aşaması, işletme kurma fikrinin doğup gelişmesi şeklinde ortaya çıkar. Spor tesis işletmelerinin kuruluş nedenleri içerisinde ele aldığımız nedenlerin biri, birkaçı ya da hepsine dayanarak bir işletme kurma fikri geliştirilebilir.


11. Soru

Spor tesis işletmesini kurmada planlama yapılırken göz önünde bulundurulacak iki husus nedir?

Cevap

İlgi iki husus şöyle sıralanabilir: • Tesisler yerel çevrenin ve programın bazı gereksinimlerinin doğması sonucunda inşa edilir. • Kaliteli tesislerin tasarlanması ve inşa edilmesi aşamasında planlamanın özenle ele alınması gerekir.


12. Soru

Fizibilite çalışmaları nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bir spor tesis işletmesi kurma fikri oluştuktan sonra bu düşüncenin uygulanabilir nitelikte olup olmadığı çeşitli ön araştırmalar sonucunda ortaya çıkacaktır. Bu araştırmaların tümüne fizibilite çalışmaları adı verilir. Spor tesis işletmelerinin kuruluşunda fizibilite çalışmaları yatırım kararının alınıp alınmamasına dair oluşturulan bir ön aşamadır.


13. Soru

Tesis planlaması ile ilgili yönetim rehber ilkeleri hangi şekilde ele alınabilir?

Cevap

İlgili yönetim rehber ilkeleri şöyle ele alınabilir: • Tesisler esasen katılımcılar ve kullanıcı gruplar için planlanmalıdır. • Tesisler potansiyel büyüme kalıpları ve eğilimleri göz önüne alınarak çoklu ve ortak kullanımlar için planlanmalıdır. • Tüm planlama faaliyeti, fiziksel olan ve olmayan bütün çevrenin güvenli, emniyetli, çekici, rahat, temiz, sağlıklı, pratik, ulaşımı kolay ve kişisel gereksinimlere uyum sağlayabilir olması hedefine dayanmalıdır. • Tesisler ekonomik, işletmesi, kontrolü ve bakımı kolay olmalıdır. • Planlama yapılırken beden eğitimi, rekreasyon ve spor tesisleri topluluğunun tamamı göz önünde bulundurulmalıdır. • Tesis planlaması yerel çevrenin korunması faktörünü hesaba katmalıdır (trafik; ses; ışık; itfaiye, polis, ulaşım ve acil yardım gibi kamu hizmetleri). • Tesisler kullanıcı grupları kadar çevrenin de sağlığının, rahatının ve güvenliğinin korunmasında önemli olan yasal düzenleme ve standartlara uygun şekilde planlanmalıdır. • Tesisler, engelliler dahil herkesin kolayca erişebileceği ve tesis sınırları içerisinde güvende olacağı şekilde planlanmalıdır. • Tesis planlaması, değişen toplumun gereksinimlerinin karşılanabilmesi için uyarlanabilirlik, değiştirile bilirlik ve genişletilebilirlik özelliklerini taşıyacak nitelikte, uzun vadeli olarak yapılmalıdır. • Tesisler sağlıklı bir çevre yaratılması açısından önemlidir.


14. Soru

Spor tesis işletmelerinin kuruluş aşamaları kaç bölümde ele alınır?

Cevap

Spor tesis işletmelerinin kuruluş aşamaları içerisinde fizibilite çalışmaları; ekonomik, teknik, finansal ve yasal araştırmalar olmak üzere dört temel bölüm içerisinde ele alınır.


15. Soru

Ekonomik araştırma aşaması nasıl açıklanabilir?

Cevap

Ekonomik araştırma ile kurulacak işletmenin verimli, kârlı ve rasyonel olup olmayacağı ekonomik açıdan analiz edilerek saptanmaya çalışılır.


16. Soru

Teknik araştırma aşaması nasıl açıklanabilir?

Cevap

Teknik araştırma ile üretilmesi düşünülen mal ve hizmetler konusunda mevcut teknolojilerin neler olduğu, girdilerle çıktılar arasında en uygun bileşimi sağlayabilmek için ne tür bir teknoloji uygulanması gerektiği gibi sorulara cevap aranır.


17. Soru

Yasal araştırma aşaması nasıl açıklanabilir?

Cevap

Yasal araştırma; • Kurulması düşünülen spor tesis işletmesini ilgilendiren yasalar, • Bu yasaların işletmeye getireceği yükümlülükler ve • Sağlayacağı kolaylıklar ile ilişkilidir.


18. Soru

Spor tesislerinin yapımında hangi esaslar göz önünde bulundurulmalıdır?

Cevap

Spor tesislerinin yapımında göz önünde bulundurulması gereken esaslar şunlardır: • Yalnız özel bir spor dalına hitap eden bir tesis ancak o spor dalının faaliyet gösterdiği ya da o spor dalı için büyük bir potansiyelin bulunduğu bölgede kurulur. • Tesislerin dizaynında, kapasitesinin tespitinde ve programlanmasında yerel gereksinimler, kullanma ve seyirci kapasitesi gibi faktörler kesinlikle göz önünde bulundurulur. • Antrenman tesislerinde ya da seyirci potansiyeli bulunmayan yerlerde tesise seyirci tribünü yapmaya gerek yoktur. • Uluslararası ve milli yarışmaların yapıldığı ana merkezlerde spor salonu ve sair tesislerde kesinlikle uluslararası normlar aranır. Bu gibi tesisler mümkün olduğu kadar çok amaçlı dizayn edilir. • Yapılacak tesislerde dayanıklılık, kolay bakım ve temizleme, en az personel kullanma yollarına gidilir. Kitleye açık, yetiştirici anlamda hizmet veren ve antrenman maksadıyla kullanılan tesislerde yaygınlık ve maliyet unsuru ile norm ve standart arasında denge kurulur.


19. Soru

Finansal araştırma aşaması nasıl açıklanabilir?

Cevap

Finansal araştırma, kurulması düşünülen işletmenin finansman ihtiyacı, bu ihtiyacın hangi kaynaklardan karşılanacağı, işletmenin yıllara göre gider, gelir ve fon akışının ne olacağı ve işletmenin hangi üretim düzeyinde kâra geçeceğinin belirlenmesine ilişkin sorulara tatminkâr cevaplar bulmaya çalışır.


20. Soru

Kuruluş yeri seçimiyle ilgili genel ilkeler nasıl özetlenebilir?

Cevap

Kuruluş yeri seçimiyle ilgili genel ilkeler şöyle özetlenebilir: • Kuruluş yeri ile ilgili bilgiler objektif ve bilimsel ölçütlere göre tespit edilmelidir. • Seçilecek yerin işletmenin faaliyetlerine yapacağı etkiler ve sağlayacağı katkılar ayrıntılarıyla ortaya konmalıdır. • Yer seçimi ile ilgili çalışmaların belirli aşamaları birbirine karıştırılmamalıdır. • Bilgi ve deneyimleriyle yararlı olacak uzman kişi ve kuruluşlardan kuruluş yeri seçiminin her aşamasında en üst düzeyde faydalanılmalıdır. • Kuruluş yeri ile ilgili karar aceleye getirilmemeli, seçenekler hakkında olabildiğince geniş ve kesin bilgilere ulaşılarak çalışma sonuçlarının güvenilirliği test edilmelidir.


21. Soru

Kuruluş yerinin seçilmesindeki etkinlik ölçüleri nelerdir?

Cevap

Kuruluş yerinin seçilmesindeki üç etkinlik ölçüsü kısaca şöyle açıklanabilir: • Verimlilik: İşletmenin üretim miktarı bakımından verimliliğini gösterir. • İktisadilik: Bir birim malın üretimi için gerekli maliyet düzeyini belirler. • Karlılık: Belli bir dönem içinde işletmenin öz varlığındaki net artışların (kar) sermayeye oranı olarak tanımlanır.


22. Soru

Spor tesis işletmelerinde kuruluş yeri kararını etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

İlgili kuruluş yeri kararını etkileyen faktörler şunlardır: • Hammadde, • Pazar, • İşgücü, • Ulaşım, • Fiziki Çevre, • Devlet Politikaları, • Diğer Faktörler.


23. Soru

Spor tesis işletmelerinde kuruluş yeri kararını etkileyen faktörlerden “Hammadde” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Hammadde, üretimin temel taşlarından biridir. Bu nedenden dolayı spor tesis işletmelerinde kuruluş yerine karar verilirken üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur. Örneğin; termal bir sudan yararlanarak kurulacak yüzme havuzunun kuruluş yeri hammadde kaynağı olan termal suya yakın düşünülmelidir.


24. Soru

Spor tesis işletmelerinde kuruluş yeri kararını etkileyen faktörlerden “Pazar” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Spor tesis işletmesinin faaliyette bulunacağı pazarın özelliği, genişliği ve sürekliliği kuruluş yeri seçimini etkileyen önemli faktörlerdendir. İşletme ister büyük, ister orta isterse de küçük olsun pazarın özelliği, fonksiyonları açısından tüm işletmeleri yakından ilgilendirir. Ayrıca pazar içerisindeki rakipler ve rekabet ortamı da kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler içerisinde değerlendirilir.


25. Soru

Spor tesis işletmelerinde kuruluş yeri kararını etkileyen faktörlerden “İşgücü” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kuşkusuz bir spor tesis işletmesinin işgücü olmadan faaliyette bulunması düşünülemez. Bu nedenden dolayı bir spor tesis işletmesinin kuruluş yeri seçilirken yeterli işgücünün bulunup bulunmadığı göz önüne alınmalıdır. Spor tesis işletmelerinde işgücü ile ilgili bir başka konu, uzmanlaşmış işgücüne ihtiyaç duyulmasıdır. Spor tesis işletmelerinde görev yapacak personelin son derece uzmanlaşmış olması beklenir.


26. Soru

Spor tesis işletmelerinde kuruluş yeri kararını etkileyen faktörlerden “Ulaşım” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Spor tesis işletmeleri gibi hizmet işletmelerinde yer seçimi kararının verilmesinde alternatif kuruluş yerlerinin gelir/fayda sağlayıcı özellikleri üzerinde durulur. Hizmet işletmelerinde üretimle tüketimin eş zamanlı olması nedeniyle kuruluş yeri seçiminde tüketicilerin yoğun olduğu bölgeler tercih edilmelidir. Zira tüketicinin kolay ulaşabileceği bir bölgede faaliyet gösteren hizmet işletmesinin satış/kullanım hacmini arttırma şansı her zaman mevcuttur.


27. Soru

Spor tesis işletmelerinde kuruluş yeri kararını etkileyen faktörlerden “Fiziki Çevre” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Spor tesis işletmelerinde kuruluş yeri kararını etkileyen bir diğer faktör de fiziki çevredir. İklimsel özellikler, arazi yapısı, enerji olanakları, sıcaklık soğukluk, yağış-nemlilik, rüzgâr ya da kuraklık gibi doğal elemanlardan oluşan fiziki çevre unsurları spor tesis işletmesinin açık ya da kapalı olması, büyük ya da küçük ölçekli olması gibi birçok konuyu ilgilendirmektedir.


28. Soru

Spor tesis işletmelerinde kuruluş yeri kararını etkileyen faktörlerden “Devlet Politikaları” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Devlet tarafından uygulanan sosyal ve ekonomik politikalar, spor tesis işletmesinin kuruluş yeri kararını etkiler. Bazı bölgelerde uygulanan teşvikler, vergi oranlarındaki azalma, uzun dönemli ve düşük faizli kredi bulma olanağı, devlet yardımları ve hibeler kuruluş yeri kararını etkileyen faktörler içerisinde yer almaktadır.


29. Soru

Spor tesis işletmelerinde kuruluş yeri kararını etkileyen faktörlerden “Diğer Faktörler” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Yukarıda açıklanan faktörlerin dışında kalan bazı faktörler de bulunmaktadır. Spor tesis işletmesinin sunduğu mal ve/ya da hizmetlere yönelik hedef kitlenin özellikleri ve bulundukları bölgeler, kültürel koşullar, yerel vergiler ve harçlar diğer faktörler başlığı altında incelenebilir.


30. Soru

Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinin 6. maddesine göre gerçek kişilerden istenen belgeler nelerdir?

Cevap

İstenen ilgili belgeler şunlardır: • Tesisin adı ve adresi ile uygulanacak spor dallarını belirtir dilekçe, • Tesis işletmecisinin nüfus cüzdanı örneği, • Tesis sahibi ya da vekâlet edecek olan tesis sorumlusunun açık adresi ile adli sicil kaydı, • İkametgâh belgesi, • Üç adet vesikalık fotoğraf, • Faaliyette bulunulacak her spor dalının çalıştırıcısına ait antrenör belgesi ve belge sahibi, • antrenörle yapılan bir yıllık sözleşmenin noterden tasdikli sureti, • Ticaret Odasına kayıt belgesi, Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatifine kayıtlı olanlara oda tarafından verilecek belge, • Tesisin onaylı 1/100 ölçekli planı, • Belediyelerce verilecek işyeri açma izin belgesi, itfaiye raporu, illerde il sağlık müdürlüğü, ilçelerde ilçe sağlık müdürlüğü raporu ve mahallin güvenlik teşkilatınca verilecek izin belgesi, • Faaliyette bulunulacak spor dalları federasyonlarınca düzenlenecek yeterlilik belgesi.


31. Soru

Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinin 7. maddesine göre tüzel kişilerden istenen belgeler nelerdir?

Cevap

İstenen ilgili belgeler şunlardır: • Kuruluşun, tesisin adı ve adresi ile uygulanacak spor dallarını belirtir dilekçe • Tesis sorumlusu ya da vekâlet edecek olan tesis amirinin açık adresi ve adli sicil kaydı • Faaliyette bulunulacak her spor dalının antrenör belgesi ve belge sahibi antrenörle yapılan bir yıllık sözleşmenin noterden tasdikli sureti • Tesisin tasdikli 1/100 ölçekli planı • Belediyelerce verilecek işyeri açma izin belgesi, itfaiye raporu, il sağlık müdürlüğü raporu ve il Emniyet müdürlüğünce verilecek izin belgesi • Faaliyette bulunulacak spor dalları federasyonlarınca düzenlenecek yeterlilik belgesi • Tesis açmak isteyen tüzel kişilerden; şirket ana sözleşmesi, dernek tüzüğü ya da vakıf senedinin yayınlandığı gazetenin bir nüshası


32. Soru

İş planı nedir?

Cevap

İş planı, girişimcinin kurulu ya da kurmayı düşündüğü iş ve işletmesi ile ilgili düşüncelerinin, hedeflerinin, planlarının yer aldığı bir dokümandır. Bu doküman, girişimciye iş kurma ve işletme sürecinde yol gösterici bir rehberdir. Bu anlamda iş planı; bir iş fırsatını açıklayan, hizmet edilecek pazarı betimleyen ve girişimci işletmenin nasıl yol almayı planladığını ayrıntılı bir şekilde gösteren belgedir.


33. Soru

Detaylı bir iş planı genellikle kaç bölümden oluşmaktadır?

Cevap

Detaylı bir iş planı genellikle 10 bölümden oluşmaktadır: • Giriş, • İşletmenin Tanımı, • Pazarlama Planı, • Üretim Planı, • Yönetim Planı, • Finansal Plan, • Araştırma ve Geliştirme Bölümü, • Önemli Riskler Bölümü, • Zaman Tablosu Bölümü, • Ekler.


34. Soru

Giriş bölümünün önemi nedir?

Cevap

Bankacılar, ortak sermayedarlar, yatırımcılar ve iş planını okuyan çoğu kişi, planın özelliklerini ve önemli bölümlerini gösteren bir giriş görmek isterler. Giriş, izlenecek tüm aşamalar hakkında genel bir fikir sağlayacaktır. Bu şekilde planın her bir bölümünün tanımlaması sağlanmış olacaktır.


35. Soru

İşletmenin Tanımı bölümü nasıl oluşturulmalıdır?

Cevap

Bu bölüm içerisinde öncelikle işletmenin ismi belirtilmelidir. Ardından faaliyet gösterilecek sektör analiz edilmeli ve planı etkileyebilecek endüstriyel gelişmelerden söz edilmelidir.


36. Soru

Pazarlama Planı bölümü neleri kapsamalıdır?

Cevap

Spor tesis işletmesinin üreteceği mal ve/ya da hizmetin pazarlana bilirlik özellikleri ve bunun nasıl gerçekleştirileceği pazarlama planının ayrıntılarını oluşturur. Bu bölümde girişimci, yatırımcılara pazarda var olan rekabet ortamı içerisinde başarılı olunabileceğini göstermelidir.


37. Soru

Üretim Planı bölümünde bahsedilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Bu bölüm işletmenin kuruluş yerinin tanımlanmasıyla başlar. Seçilen yer işgücü olanakları, ücret oranları, tüketicilere yakınlık ve toplum desteğinin sağlanması açısından uygun olmalıdır.


38. Soru

Yönetim Planını bölümünde bahsedilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Yatırımcılar, kilit varlıklar olarak gördükleri işin gerisindeki kişileri tanımakta ısrarlı davranırlar. Bu yüzden yönetim planı anahtar personelin görev ve sorumluluk alanlarını tanımlamalı, bilgi ve deneyimlerini ortaya koymalıdır.


39. Soru

Finansal Plan bölümünde bahsedilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Finansal plan, girişimcinin • Kısa, • Orta ve • Uzun dönemde parasal ihtiyacının belirlenmesi amacıyla oluşturulur. Bu bölüm içerisinde belirlenen bir dönem için ihtiyaç duyulan fonlar, nakit akışı, fon kaynaklarının nasıl bulunacağı ve nasıl kullanılacağı ayrıntılı biçimde yer alır.


40. Soru

Araştırma ve geliştirme bölümünde bahsedilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Yapılacak araştırma ve geliştirme faaliyetleri bu bölümde gösterilen maliyet ve zaman testlerine bağlı olarak ifade edilir. Yapılacak olan araştırma ve geliştirme çalışmaları ayrıntılı biçimde ele alınmalıdır.


41. Soru

Detaylı bir iş planının bölümlerinden “önemli riskler bölümü” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bu bölümde potansiyel riskler ifade edilir. Faaliyet gösterilen pazarda var olan riskler, tesis için gerekli mal ve hizmetlerin alınmasında karşılaşılan güçler ve olası rakipler bu bölüm içerisinde yer alacak risklerden bazılarıdır.


42. Soru

Zaman Tablosu Bölümü bölümünde bahsedilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Zaman tablosu bölümü, gerçekleştirilmesi düşünülen çeşitli faaliyetlerin sıralamasını vermektedir. Zaman tablosu içerisindeki zaman aralıkları haftalık, aylık ya da üçer aylık olarak verilebilir.


43. Soru

Ekler bölümünde bahsedilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Planın bu son bölümü, olması zorunlu bir bölüm değildir. Ancak planın ana bölümlerinde verilmesi uygun olmayan ek belgeler sunulmaktadır.


44. Soru

Spor tesis işletmelerinin kuruluş nedenlerini nasıl sıralandırabiliriz?

Cevap

Kesin bir listesi bulunmamakla birlikte spor tesis işletmelerinin kuruluş nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Sosyal fayda sağlamak: Toplumsal kurumlara ve devlete ait spor tesislerinin temel kuruluş amacı toplumun tüm kesimlerine yönelik spor hizmeti üreterek sosyal fayda sağlamaktır. 

2. Kazanç elde etmek: Gerçek ve tüzel kişileri spor tesis işletmesi kurmaya teşvik eden nedenlerin başında kazanç elde etme isteği gelir. Özellikle spor etkinliklerine katılım konusunda toplum bilinci oluşmuş bölgelerde spor tesisi kurmak karlı bir yatırımıdır.

3. Bağımsız iş yapma isteği: Başkalarına bağımlı olmadan çalışma isteği.

4. Bir misyonu yerine getirmek: Sporu yaygınlaştırıp, spor dallarını tanıtmak.

5. İtibar kazanmak: Spor tesisleri faaliyet gösterdikleri bölgelerde sahiplerine itibar sağlar.


45. Soru

Bir spor tesisi kurulurken ve işletmeye açılırken hangi aşamalardan geçer?

Cevap

Spor tesisi işletmesi kurma fikrinin ve proje fikrinin ortaya çıkışını, fizibilite çalışması, ekonomik araştırma, teknik araştırma, finansal araştırma, yasalaştırma, ön proje oluşması, değerlendirme ve yatırım kararı, kesin proje, proje uygulanması ve işletme kurulumu.


46. Soru

Spor tesis işletmesinin başarılı şekilde kurulmasının temel yolu nedir?

Cevap

Spor tesis işletmesinin başarılı bir biçimde kurulmasının temel yolu başarılıbir planlama yapmaktır. Planlama yapılırken şu iki husus mutlaka göz önüne alınmalıdır.:

1. Tesisler yerel çevrenin ve programın bazı gereksinimlerinin doğması sonucunda inşa edilir.

2. Kaliteli tesislerin tasarlanması ve inşa edilmesi aşamasında planlamanın özenle ele alınması gerekir. 


47. Soru

Tesis planlaması ile ilgili yönetim rehber ilkeleri nelerdir?

Cevap

Tesisler akılıca planlamalıdır. Tesis planlanırken; tesisler esasen katılımcılar ve kullanıcılar için planlanmalıdır. Tesisler potansiyel büyüme kalıpları ve eğilimleri göz önüne alınarak çoklu ortak kullanımlar için planlamalıdır. Tüm planlama faaliyeti fiziksel olan ve olmayan bütün çevrenin güvenli, emniyetli, çekici, rahat, temiz, sağlıklı, pratik, ulaşımı kolay ve kişisel gereksinimlere uyum sağlayabilir olmasını hedef almalıdır. Tesisler ekonomik, işletmesi, kontrolü ve bakımı kolay olmalıdır. Planlama yapılırken beden eğitimi rekreasyon ve spor tesisleri topluluğunun tamamı göz önünde bulundurulmalıdır. Tesis planlanırken yerel çevrenin korunması faktörü hesaba katılmalıdır. Tesisler kullanıcı grupları kadar çevre güvenliği sağlığı ve rahatının yasal düzenleme ve standartlarına uygun olmalıdır. Tesis hem engellilerin, hem de herkesin kolay erişeceği ve sınırları içinde güvende olacağı şekilde planlanmalıdır. Tesisler uzun vadeli yapılmalıdır. Tesisler sağlıklı bir çevre yaratılması için de önemlidir.


48. Soru

Spor tesislerinin yapımında göz önünde bulundurulan esaslar nelerdir?

Cevap

Yalnızca özel bir spor dalına hitap eden bir tesis ancak o spor dalının faaliyet gösterdiği ya da o spor dalı için büyük bir potansiyelin bulunduğu bölgede kurulur. Tesislerin dizaynında, kapasitesinin tespitinde ve programlamasında yerel gereksinimler kullanma ve seyirci kapasitesi gibi faktörler kesinlikle göz önünde bulundurulmalıdır. Antrenman tesislerinde ya da seyirci potansiyeli bulunmayan yerlerde tesise seyirci tribünü yapılmamalıdır. Uluslararası ve milli yarışmaların yapıldığı ana merkezlerde spor salonu ve sair tesislerde kesinlikle uluslararası normlar aranır. Bu tesisler mümkün olduğu kadar çok amaçlı dizayn edilir. Yapılacak tesislerde dayanıklılık, kolay bakım ve temizleme, en az personel kullanma yollarına gidilir. Kitleye açık antrenman maksatlı kullanılan tesislerde yaygınlık ve maliyet unsuru ile norm ve standartlar arasında denge kurulur.


49. Soru

Spor tesisi kuruluş aşamasında hangi ilkeler göz önüne alınmalıdır?

Cevap

Kuruluş yeri seçimiyle ilgili genel ilkeleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

Kuruluş yeri ile ilgili bilgiler objektif ve bilimsel ölçütlere göre tespit edilmelidir. Seçilecek yerin işletmenin faaliyetlerine yapacağı etkiler ve sağlayacağı katkılar ayrıntılarıyla ortaya konulmalıdır. Yer seçimi ile ilgili çalışmaların belirli aşamaları birbirine karıştırılmamalıdır. Bilgi ve deneyimleriyle yararlı olacak uzman kişi ve kuruluşlardan kuruluş yeri seçiminin her aşamasında en üst düzeyde faydalanılmalıdır. Kuruluş yeri ile ilgili karar aceleye getirilmemelidir. Seçenekler hakkında alabildiğince geniş ve kesin bilgilere ulaşılarak çalışma sonuçlarının güvenilirliği test edilmelidir. 


50. Soru

Üretim yapmak üzere bir müteşebbis hangi aşamaları göz önüne almalıdır?

Cevap

Üretim yapmak üzere yatırıma karar veren bir müteşebbis, neyi nasıl ve kaça üreteceğine karar verirken, kuşkusuz üretim yapacağı yeri de kararlaştırılmalıdır. Bunun için de şu 3 etkinlik ölçüsü göz önüne alınmalıdır:

1. Verimlilik: İşletmenin üretim miktarı bakımından verimliliğini gösterir. 

2. İktisadilik: Bir birim malın üretimi için gerekli maliyet düzeyini belirler. 

3. Karlılık: Belli bir dönem içinde işletmenin öz varlığındaki net artışların ( kar ) sermaye oranı olarak tanımlanır.


51. Soru

Spor tesis işletmelerinden kuruluş yeri kararını etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Spor tesis işletmelerinde kuruluş yeri kararını etkileyen faktörleri 7 ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlar;

1. Hammadde: Üretimin temel taşlarından biridir. Bu nedenlerden dolayı spor tesis işletmelerinde kuruluş yerine karar verilirken üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur. 

2. Pazar: Spor tesis işletmesinin faaliyette bulunacağı pazarın özelliği, genişliği ve sürekliliği kuruluş yeri seçimini etkileyen önemli faktörlerdendir.

3. İş gücü: Bir spor tesis işletmesinin kuruluş yeri seçilirken yeterli iş gücünün bulunup bulunmadığı göz önüne alınmalıdır.

4. Ulaşım: Spor tesis işletmesinin sunduğu etkinlik ve imkanlardan yararlanmak isteyen tüketicilerin işletmeye kolay, süratli ve güvenli biçimde ulaşılabilmesi işletmenin  varlığını sürdürebilmesi için önemlidir.

5. Fiziki çevre: Arazi yapısı, enerji olanağı, sıcaklık, soğukluk, nem, rüzgar, yağış, vb. işletmenin kuruluş yeri için önemlidir.

6. Devlet politikaları:

7. Diğer faktörler:


52. Soru

Spor tesis işletmelerinin faaliyet geçmesi için başvurulması gereken mekan neresidir?

Cevap

Türkiye’de spor tesislerinin kurulması ve işletilmesi ile ilgili usül ve esaslar Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.Yönetmeliğe göre; tesis açmak isteyen gerçek ya da tüzel kişiler, açılış izni alabilmek için tesisin açılacağı ilin Gençlik ve Spor İl Başkanlığına dilekçe ile başvururlar. Gerçek kişiler dilekçelerine yönetmeliğin 6., tüzel kişiler ise 7. maddesinde belirtilen belgeleri eklerler.


53. Soru

Spor tesisi açmak isteyen gerçek kişiler hangi belgelerle başvuru yapabilirler?

Cevap

Tesis adı ve adresi ile uygulanacak spor dallarını belirtir dilekçe, tesis işletmecisinin nüfus cüzdanı örneği, tesis sahibi ya da vekalet edecek olanın açık adresi ile adli sicil kaydı, ikametgah, 3 adet vesikalık fotoğraf, faaliyette bulunacak her spor dalının çalıştırıcısına ait antrenör belgesi ve belge sahibinin noter tasdikli yıllık sözleşmesi, Ticaret Odası kayıt belgesi, Esnaf ve Sanatkarlar Koop. kayıtlı olarak oda tarafından verilecek belge, tesis onaylı 1 / 100 ölçek planı, belediyelerce verilecek iş yeri açma izin belgesi, itfaiye raporu, İl Sağlık Müdürlüğü raporu ve mahalli güvenlik teşkilatınca verilen izin belgesi, faaliyette bulunulacak spor dalları federasyonlarınca düzenlenecek yeterlilik belgesi.


54. Soru

Spor tesisi açmak isteyen tüzel kişiler hangi belgelere sahip olmalı ve başvurmalıdır?

Cevap

Yönetmeliğin 7. maddesine göre tüzel kişilerden istenen belgeler şunlardır:

1. Kuruluşun, tesisin adı ve adresi ile uygulanacak spor dallarını belirtir dilekçe.

2. Tesis sorumlusu ya da vekalet edecek olan tesis amirinin açık adresi ve adli sicil kaydı.

3. Faaliyetle bulunacak her spor dalının antrenör belgesi ve belge sahibi antrenörle yapılan bir yıllık sözleşmenin noterden tasdikli sureti.

4. Tesisin tasdikli 1 / 100 ölçekli planı.

5. Belediyelerce verilecek işyeri açma izin belgesi, itfaiye raporu, İl Sağlık Müdürü raporu ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından verilecek izin belgesi.

6. Faaliyette bulunacak spor dalları federasyonlarınca düzenlenecek yeterlilik belgesi.

7. Tesis açmak isteyen tüzel kişilerden şirket ana sözleşmesi, dernek tüzüğü ya da vakıf senedinin yayınladığı gazetenin bir nüshası.


55. Soru

İş planı kavramını açıklayınız?

Cevap

İş planı; girişimcinin kurulu ya da kurmayı düşündüğü iş ve işletmesi ile ilgili düşüncelerinin, hedeflerinin, planlarının yer aldığı bir dokümandır. Bu doküman, girişimciye iş kurma ve işletme sürecinde yol gösterici bir rehberdir.


56. Soru

Detaylı bir iş planı genellikle kaç bölümden oluşur?

Cevap

Detaylı bir iş planı genellikle 10 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler:

1. Giriş

2. İşletmenin tanımı

3. Pazarlama planı

4. Üretim planı

5. Yönetim planı

6. Finansal plan

7. Araştırma ve geliştirme bölümü

8. Önemli riskler bölümü

9. Zaman tablosu bölümü

10. Ekler bölümüdür.


57. Soru

Küçük ölçekli bir spor tesisi işletmesinin kurulumu ile büyük bir işletme arasındaki fark nedir?

Cevap

Küçük bir spor tesisi işletmesinin kuruluşunda çok yönlü ve ayrıntılı bir çalışmaya gerek olmayabilir. İşletme sahibinin deneyimi, tahmini ve ayrıntılı olmayan araştırmaları tesis kuruluşunda yeterli olabilir. Ama büyük ölçekli bir spor tesisi işletmesinin kuruluşunda kapsamlı araştırmalara ihtiyaç vardır. Çünkü büyük bir işletmenin kurulması ekonomik, yasal, finansal ve örgütsel sorunlar doğurur. Bu sorunların çözümü için önceden ciddi ve kapsamlı araştırmalar yapılması gerekir. 


58. Soru

Fizibilite çalışması ne demektir?

Cevap

Fizibilite çalışmaları yatırım öncesinde yapılan çalışmalardır. Bir spor tesisi işletmesi kurma fikri oluştuktan sonra bu düşüncenin uygulanabilir bir nitelikte olup olmadığı çeşitli ön araştırmalar sonucunda ortaya çıkacaktır. Bu araştırmaların tümüne fizibilite çalışması adı verilir. Fizibilite İngilizceden  dilimize geçen bir kavram lup yapılabilirlik, olabilirlik anlamında kullanılmaktadır.


59. Soru

Fizibilite çalışmasının amacı nedir?

Cevap

Fizibilite çalışmasının amacı projeyle ilgili hem uzun hem kısa vadeli maliyetleri, tesissin muhtemel yerini, hedef kitle ve kullanıcı grubu nüfuslarını, tesisin doğal çevreye, ekonomiye ve yerel sosyal çevreye yapacağı etkiyi; yasal fizibilite ( tapu senedi, mülkiyet, irtifak hakkı, imar durumu ) ile tasarım ve yönetimi fizibilitesini belirlemektir. Bu bilgiler daha sonra bir ana planın ya da organizasyonun gereksinimlerini ya da önceliklerini belirleyen bir şemanın tasarlanmasında kullanılır. 


60. Soru

Spor tesisinin yerinin belirlenmesinde önemli konulardan biri olan yer seçiminin önemi nedir?

Cevap

Spor tesisinin kuruluş çalışmasında önemli konulardan biri de kuruluş yeridir. İşletmenin faaliyette bulunduğu kuruluş yerinin işletmenin varlığını sürdürmesi için gelişip büyümeye uygun, az maliyetli ve en çok hizmetin sağlanabildiği mekan olması önemlidir.


61. Soru

İşletmenin kuruluşundaki psikolojik faktörler nelerdir?

Cevap

İşletmelerin kuruluşunda çok önemli bir role sahip olmamakla birlikte sosyal ve psikolojik faktörler önemlidir. Örneğin işletmecinin kurucuları kendi bölgelerine hizmet etmek ya da o bölgede işletme kurarak saygınlık kazanmak amacı güdebilirler. Ayrıca işletme çalışanlarının kaliteli bir çalışma yaşamına sahip olmasında kuruluş yeri oldukça önemlidir. 


62. Soru

Tesis kurmak için yönetmelik hükümlerine göre gerçek ve tüzel kişiler başvuru yaptığında en az kaç dosya hazırlanır?

Cevap

Gerçek ve tüzel kişilerin gerekli belgeleri il başkanlığına vermelerinin ardından tesisin hizmete açılması için bir komisyon tarafından yerinde tetkik edilerek tutanak düzenlenir. Tesis yönetmelik hükümlerine uygun görülmesi halinde başvuru sahibinden alınan belgeler en az 4 dosya olarak hazırlanır.


63. Soru

Tesisle ilgili tüm belgelerin tamamlanması ve onayının yapılmasıyla izin belgesi hangi makamca onaylanır?

Cevap

Bütün belgelerin tamamlanması ve açılış izni verilmesinden sonra çalışma iznibelgesi Gençlik ve Spor İl Başkanlığınca düzenlenir ve işletmeye verilir. Bu belgenin verilmesinden sonra tesis faaliyet başlamış sayılır.


1. Soru

Spor tesis işletmelerinin kuruluş nedenlerinden “Kazanç Elde Etmek” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Gerçek ve tüzel kişileri spor tesis işletmesi kurmaya teşvik eden nedenlerin başında kazanç elde etme isteği gelir. Özellikle spor etkinliklerine katılım konusunda toplum bilinci oluşmuş bölgelerde spor tesisi kurmak kârlı bir yatırım olarak ele alınabilir.

2. Soru

Bir spor tesis işletmesi neden kurulur ya da varlık nedeni nedir?

Cevap

Kâr etmek ve topluma hizmet sağlamak spor tesis işletmelerinin kuruluş nedenleri arasında ön plana çıkmaktadır. Ancak spor tesis işletmelerinin sadece bu iki nedene bağlı olarak kurulduğu düşünülmemelidir. Spor tesis işletmelerinin kuruluşu diğer işletmelerde olduğu gibi sosyal, ekonomik, hukuki ve teknik yönleri ile kapsamlı bir süreçtir.

3. Soru

Bir spor tesis işletmesinin ekonomik, teknik ve finansal yapılanması ve nasıl bir yasal düzen içinde İşleyiş göstereceği hangi çalışmalar sonunda ortaya çıkar?

Cevap

İşletmenin kuruluş yeri seçimi ve bu seçimi etkileyen faktörlerin ayrıntılı olarak ele alınması fizibilite çalışmalarının ardından ele alınması gereken konulardır. Bu çalışmalar ile beraber bir iş planının hazırlanması ve bu plan doğrultusunda harekete geçilmesi sorunsuz biçimde ilerlemek için önemlidir.

4. Soru

Spor tesis işletmelerinin kuruluş nedenleri nelerdir?

Cevap

Spor tesis işletmelerinin kuruluş nedenleri şöyle sıralanabilir: • Sosyal fayda sağlamak, • Kazanç elde etmek, • Bağımsız iş yapma isteği, • Bir misyonu yerine getirme isteği, • İtibar kazanmak.

5. Soru

Spor tesis işletmelerinin kuruluş nedenlerinden “Sosyal Fayda Sağlamak” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Toplumsal kurumlara ve devlete ait spor tesislerinin temel kuruluş amacı toplumun tüm kesimlerine yönelik spor hizmeti üreterek sosyal fayda sağlamaktır. Bu tesislerin kuruluş nedeni sporu kitlelere yaymak suretiyle toplumsal hizmet ve sosyal fayda yaratmaktır.

6. Soru

Atatürk Olimpiyat Stadyumunun kuruluş nedeni nasıl açıklanabilir?

Cevap

Atatürk Olimpiyat Stadyumu Olimpiyat Oyunlarına hazırlık amacı ile yapılmıştır. Yapımı 2002 yılında tamamlanan tesis; IAAF, FIFA, IOC şartlarını karşılamaktadır. Her türlü spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılabildiği tesiste, sporcu, antrenör ve eğitimci yetiştirilebilecek alt yapı bulunmaktadır. Bu özellikleri ile Atatürk Olimpiyat Stadyumunun kuruluş nedenlerinden biri toplumsal fayda sağlamaktır.

7. Soru

Spor tesis işletmelerinin kuruluş nedenlerinden “Bağımsız İş Yapma İsteği” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Herkes için geçerli olmasa bile, çoğu kimsenin kendi adına bir işletme kurup çalıştırmak istemesinin nedenlerinden biri, o kişilerin başkasına bağımlı olmadan çalışmak istemesidir.

8. Soru

Spor tesis işletmelerinin kuruluş nedenlerinden “Bir Misyonu Yerine Getirme İsteği” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Sporu yaygınlaştırmak, spor dallarını tanıtmak ve geleneksel sporları yaşatmak gibi amaçlar ve bu amaçlara bağlı olarak özellikle kamu kurum ve kuruluşlarına yüklenilen misyonlar spor tesis işletmelerinin kuruluş nedenleri arasında yer almaktadır.

9. Soru

Spor tesis işletmelerinin kuruluş nedenlerinden “İtibar Kazanmak” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Spor tesis işletmeleri faaliyet gösterdikleri bölgelerde gerek sundukları hizmetler gerekse de paydaşlar ile gerçekleşen ilişkilere bağlı olarak işletme sahiplerine toplumsal itibar sağlayabilir. Benzer biçimde, kurum spor tesislerinin varlık nedeni de bünyesinde bulunduğu kurumun itibarını yükseltmek olabilir.

10. Soru

Spor tesis işletmesi kurmanın ilk aşaması nedir?

Cevap

Spor tesis işletmesi kurmanın ilk aşaması, işletme kurma fikrinin doğup gelişmesi şeklinde ortaya çıkar. Spor tesis işletmelerinin kuruluş nedenleri içerisinde ele aldığımız nedenlerin biri, birkaçı ya da hepsine dayanarak bir işletme kurma fikri geliştirilebilir.

11. Soru

Spor tesis işletmesini kurmada planlama yapılırken göz önünde bulundurulacak iki husus nedir?

Cevap

İlgi iki husus şöyle sıralanabilir: • Tesisler yerel çevrenin ve programın bazı gereksinimlerinin doğması sonucunda inşa edilir. • Kaliteli tesislerin tasarlanması ve inşa edilmesi aşamasında planlamanın özenle ele alınması gerekir.

12. Soru

Fizibilite çalışmaları nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bir spor tesis işletmesi kurma fikri oluştuktan sonra bu düşüncenin uygulanabilir nitelikte olup olmadığı çeşitli ön araştırmalar sonucunda ortaya çıkacaktır. Bu araştırmaların tümüne fizibilite çalışmaları adı verilir. Spor tesis işletmelerinin kuruluşunda fizibilite çalışmaları yatırım kararının alınıp alınmamasına dair oluşturulan bir ön aşamadır.

13. Soru

Tesis planlaması ile ilgili yönetim rehber ilkeleri hangi şekilde ele alınabilir?

Cevap

İlgili yönetim rehber ilkeleri şöyle ele alınabilir: • Tesisler esasen katılımcılar ve kullanıcı gruplar için planlanmalıdır. • Tesisler potansiyel büyüme kalıpları ve eğilimleri göz önüne alınarak çoklu ve ortak kullanımlar için planlanmalıdır. • Tüm planlama faaliyeti, fiziksel olan ve olmayan bütün çevrenin güvenli, emniyetli, çekici, rahat, temiz, sağlıklı, pratik, ulaşımı kolay ve kişisel gereksinimlere uyum sağlayabilir olması hedefine dayanmalıdır. • Tesisler ekonomik, işletmesi, kontrolü ve bakımı kolay olmalıdır. • Planlama yapılırken beden eğitimi, rekreasyon ve spor tesisleri topluluğunun tamamı göz önünde bulundurulmalıdır. • Tesis planlaması yerel çevrenin korunması faktörünü hesaba katmalıdır (trafik; ses; ışık; itfaiye, polis, ulaşım ve acil yardım gibi kamu hizmetleri). • Tesisler kullanıcı grupları kadar çevrenin de sağlığının, rahatının ve güvenliğinin korunmasında önemli olan yasal düzenleme ve standartlara uygun şekilde planlanmalıdır. • Tesisler, engelliler dahil herkesin kolayca erişebileceği ve tesis sınırları içerisinde güvende olacağı şekilde planlanmalıdır. • Tesis planlaması, değişen toplumun gereksinimlerinin karşılanabilmesi için uyarlanabilirlik, değiştirile bilirlik ve genişletilebilirlik özelliklerini taşıyacak nitelikte, uzun vadeli olarak yapılmalıdır. • Tesisler sağlıklı bir çevre yaratılması açısından önemlidir.

14. Soru

Spor tesis işletmelerinin kuruluş aşamaları kaç bölümde ele alınır?

Cevap

Spor tesis işletmelerinin kuruluş aşamaları içerisinde fizibilite çalışmaları; ekonomik, teknik, finansal ve yasal araştırmalar olmak üzere dört temel bölüm içerisinde ele alınır.

15. Soru

Ekonomik araştırma aşaması nasıl açıklanabilir?

Cevap

Ekonomik araştırma ile kurulacak işletmenin verimli, kârlı ve rasyonel olup olmayacağı ekonomik açıdan analiz edilerek saptanmaya çalışılır.

16. Soru

Teknik araştırma aşaması nasıl açıklanabilir?

Cevap

Teknik araştırma ile üretilmesi düşünülen mal ve hizmetler konusunda mevcut teknolojilerin neler olduğu, girdilerle çıktılar arasında en uygun bileşimi sağlayabilmek için ne tür bir teknoloji uygulanması gerektiği gibi sorulara cevap aranır.

17. Soru

Yasal araştırma aşaması nasıl açıklanabilir?

Cevap

Yasal araştırma; • Kurulması düşünülen spor tesis işletmesini ilgilendiren yasalar, • Bu yasaların işletmeye getireceği yükümlülükler ve • Sağlayacağı kolaylıklar ile ilişkilidir.

18. Soru

Spor tesislerinin yapımında hangi esaslar göz önünde bulundurulmalıdır?

Cevap

Spor tesislerinin yapımında göz önünde bulundurulması gereken esaslar şunlardır: • Yalnız özel bir spor dalına hitap eden bir tesis ancak o spor dalının faaliyet gösterdiği ya da o spor dalı için büyük bir potansiyelin bulunduğu bölgede kurulur. • Tesislerin dizaynında, kapasitesinin tespitinde ve programlanmasında yerel gereksinimler, kullanma ve seyirci kapasitesi gibi faktörler kesinlikle göz önünde bulundurulur. • Antrenman tesislerinde ya da seyirci potansiyeli bulunmayan yerlerde tesise seyirci tribünü yapmaya gerek yoktur. • Uluslararası ve milli yarışmaların yapıldığı ana merkezlerde spor salonu ve sair tesislerde kesinlikle uluslararası normlar aranır. Bu gibi tesisler mümkün olduğu kadar çok amaçlı dizayn edilir. • Yapılacak tesislerde dayanıklılık, kolay bakım ve temizleme, en az personel kullanma yollarına gidilir. Kitleye açık, yetiştirici anlamda hizmet veren ve antrenman maksadıyla kullanılan tesislerde yaygınlık ve maliyet unsuru ile norm ve standart arasında denge kurulur.

19. Soru

Finansal araştırma aşaması nasıl açıklanabilir?

Cevap

Finansal araştırma, kurulması düşünülen işletmenin finansman ihtiyacı, bu ihtiyacın hangi kaynaklardan karşılanacağı, işletmenin yıllara göre gider, gelir ve fon akışının ne olacağı ve işletmenin hangi üretim düzeyinde kâra geçeceğinin belirlenmesine ilişkin sorulara tatminkâr cevaplar bulmaya çalışır.

20. Soru

Kuruluş yeri seçimiyle ilgili genel ilkeler nasıl özetlenebilir?

Cevap

Kuruluş yeri seçimiyle ilgili genel ilkeler şöyle özetlenebilir: • Kuruluş yeri ile ilgili bilgiler objektif ve bilimsel ölçütlere göre tespit edilmelidir. • Seçilecek yerin işletmenin faaliyetlerine yapacağı etkiler ve sağlayacağı katkılar ayrıntılarıyla ortaya konmalıdır. • Yer seçimi ile ilgili çalışmaların belirli aşamaları birbirine karıştırılmamalıdır. • Bilgi ve deneyimleriyle yararlı olacak uzman kişi ve kuruluşlardan kuruluş yeri seçiminin her aşamasında en üst düzeyde faydalanılmalıdır. • Kuruluş yeri ile ilgili karar aceleye getirilmemeli, seçenekler hakkında olabildiğince geniş ve kesin bilgilere ulaşılarak çalışma sonuçlarının güvenilirliği test edilmelidir.

21. Soru

Kuruluş yerinin seçilmesindeki etkinlik ölçüleri nelerdir?

Cevap

Kuruluş yerinin seçilmesindeki üç etkinlik ölçüsü kısaca şöyle açıklanabilir: • Verimlilik: İşletmenin üretim miktarı bakımından verimliliğini gösterir. • İktisadilik: Bir birim malın üretimi için gerekli maliyet düzeyini belirler. • Karlılık: Belli bir dönem içinde işletmenin öz varlığındaki net artışların (kar) sermayeye oranı olarak tanımlanır.

22. Soru

Spor tesis işletmelerinde kuruluş yeri kararını etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

İlgili kuruluş yeri kararını etkileyen faktörler şunlardır: • Hammadde, • Pazar, • İşgücü, • Ulaşım, • Fiziki Çevre, • Devlet Politikaları, • Diğer Faktörler.

23. Soru

Spor tesis işletmelerinde kuruluş yeri kararını etkileyen faktörlerden “Hammadde” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Hammadde, üretimin temel taşlarından biridir. Bu nedenden dolayı spor tesis işletmelerinde kuruluş yerine karar verilirken üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur. Örneğin; termal bir sudan yararlanarak kurulacak yüzme havuzunun kuruluş yeri hammadde kaynağı olan termal suya yakın düşünülmelidir.

24. Soru

Spor tesis işletmelerinde kuruluş yeri kararını etkileyen faktörlerden “Pazar” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Spor tesis işletmesinin faaliyette bulunacağı pazarın özelliği, genişliği ve sürekliliği kuruluş yeri seçimini etkileyen önemli faktörlerdendir. İşletme ister büyük, ister orta isterse de küçük olsun pazarın özelliği, fonksiyonları açısından tüm işletmeleri yakından ilgilendirir. Ayrıca pazar içerisindeki rakipler ve rekabet ortamı da kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler içerisinde değerlendirilir.

25. Soru

Spor tesis işletmelerinde kuruluş yeri kararını etkileyen faktörlerden “İşgücü” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kuşkusuz bir spor tesis işletmesinin işgücü olmadan faaliyette bulunması düşünülemez. Bu nedenden dolayı bir spor tesis işletmesinin kuruluş yeri seçilirken yeterli işgücünün bulunup bulunmadığı göz önüne alınmalıdır. Spor tesis işletmelerinde işgücü ile ilgili bir başka konu, uzmanlaşmış işgücüne ihtiyaç duyulmasıdır. Spor tesis işletmelerinde görev yapacak personelin son derece uzmanlaşmış olması beklenir.

26. Soru

Spor tesis işletmelerinde kuruluş yeri kararını etkileyen faktörlerden “Ulaşım” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Spor tesis işletmeleri gibi hizmet işletmelerinde yer seçimi kararının verilmesinde alternatif kuruluş yerlerinin gelir/fayda sağlayıcı özellikleri üzerinde durulur. Hizmet işletmelerinde üretimle tüketimin eş zamanlı olması nedeniyle kuruluş yeri seçiminde tüketicilerin yoğun olduğu bölgeler tercih edilmelidir. Zira tüketicinin kolay ulaşabileceği bir bölgede faaliyet gösteren hizmet işletmesinin satış/kullanım hacmini arttırma şansı her zaman mevcuttur.

27. Soru

Spor tesis işletmelerinde kuruluş yeri kararını etkileyen faktörlerden “Fiziki Çevre” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Spor tesis işletmelerinde kuruluş yeri kararını etkileyen bir diğer faktör de fiziki çevredir. İklimsel özellikler, arazi yapısı, enerji olanakları, sıcaklık soğukluk, yağış-nemlilik, rüzgâr ya da kuraklık gibi doğal elemanlardan oluşan fiziki çevre unsurları spor tesis işletmesinin açık ya da kapalı olması, büyük ya da küçük ölçekli olması gibi birçok konuyu ilgilendirmektedir.

28. Soru

Spor tesis işletmelerinde kuruluş yeri kararını etkileyen faktörlerden “Devlet Politikaları” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Devlet tarafından uygulanan sosyal ve ekonomik politikalar, spor tesis işletmesinin kuruluş yeri kararını etkiler. Bazı bölgelerde uygulanan teşvikler, vergi oranlarındaki azalma, uzun dönemli ve düşük faizli kredi bulma olanağı, devlet yardımları ve hibeler kuruluş yeri kararını etkileyen faktörler içerisinde yer almaktadır.

29. Soru

Spor tesis işletmelerinde kuruluş yeri kararını etkileyen faktörlerden “Diğer Faktörler” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Yukarıda açıklanan faktörlerin dışında kalan bazı faktörler de bulunmaktadır. Spor tesis işletmesinin sunduğu mal ve/ya da hizmetlere yönelik hedef kitlenin özellikleri ve bulundukları bölgeler, kültürel koşullar, yerel vergiler ve harçlar diğer faktörler başlığı altında incelenebilir.

30. Soru

Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinin 6. maddesine göre gerçek kişilerden istenen belgeler nelerdir?

Cevap

İstenen ilgili belgeler şunlardır: • Tesisin adı ve adresi ile uygulanacak spor dallarını belirtir dilekçe, • Tesis işletmecisinin nüfus cüzdanı örneği, • Tesis sahibi ya da vekâlet edecek olan tesis sorumlusunun açık adresi ile adli sicil kaydı, • İkametgâh belgesi, • Üç adet vesikalık fotoğraf, • Faaliyette bulunulacak her spor dalının çalıştırıcısına ait antrenör belgesi ve belge sahibi, • antrenörle yapılan bir yıllık sözleşmenin noterden tasdikli sureti, • Ticaret Odasına kayıt belgesi, Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatifine kayıtlı olanlara oda tarafından verilecek belge, • Tesisin onaylı 1/100 ölçekli planı, • Belediyelerce verilecek işyeri açma izin belgesi, itfaiye raporu, illerde il sağlık müdürlüğü, ilçelerde ilçe sağlık müdürlüğü raporu ve mahallin güvenlik teşkilatınca verilecek izin belgesi, • Faaliyette bulunulacak spor dalları federasyonlarınca düzenlenecek yeterlilik belgesi.

31. Soru

Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinin 7. maddesine göre tüzel kişilerden istenen belgeler nelerdir?

Cevap

İstenen ilgili belgeler şunlardır: • Kuruluşun, tesisin adı ve adresi ile uygulanacak spor dallarını belirtir dilekçe • Tesis sorumlusu ya da vekâlet edecek olan tesis amirinin açık adresi ve adli sicil kaydı • Faaliyette bulunulacak her spor dalının antrenör belgesi ve belge sahibi antrenörle yapılan bir yıllık sözleşmenin noterden tasdikli sureti • Tesisin tasdikli 1/100 ölçekli planı • Belediyelerce verilecek işyeri açma izin belgesi, itfaiye raporu, il sağlık müdürlüğü raporu ve il Emniyet müdürlüğünce verilecek izin belgesi • Faaliyette bulunulacak spor dalları federasyonlarınca düzenlenecek yeterlilik belgesi • Tesis açmak isteyen tüzel kişilerden; şirket ana sözleşmesi, dernek tüzüğü ya da vakıf senedinin yayınlandığı gazetenin bir nüshası

32. Soru

İş planı nedir?

Cevap

İş planı, girişimcinin kurulu ya da kurmayı düşündüğü iş ve işletmesi ile ilgili düşüncelerinin, hedeflerinin, planlarının yer aldığı bir dokümandır. Bu doküman, girişimciye iş kurma ve işletme sürecinde yol gösterici bir rehberdir. Bu anlamda iş planı; bir iş fırsatını açıklayan, hizmet edilecek pazarı betimleyen ve girişimci işletmenin nasıl yol almayı planladığını ayrıntılı bir şekilde gösteren belgedir.

33. Soru

Detaylı bir iş planı genellikle kaç bölümden oluşmaktadır?

Cevap

Detaylı bir iş planı genellikle 10 bölümden oluşmaktadır: • Giriş, • İşletmenin Tanımı, • Pazarlama Planı, • Üretim Planı, • Yönetim Planı, • Finansal Plan, • Araştırma ve Geliştirme Bölümü, • Önemli Riskler Bölümü, • Zaman Tablosu Bölümü, • Ekler.

34. Soru

Giriş bölümünün önemi nedir?

Cevap

Bankacılar, ortak sermayedarlar, yatırımcılar ve iş planını okuyan çoğu kişi, planın özelliklerini ve önemli bölümlerini gösteren bir giriş görmek isterler. Giriş, izlenecek tüm aşamalar hakkında genel bir fikir sağlayacaktır. Bu şekilde planın her bir bölümünün tanımlaması sağlanmış olacaktır.

35. Soru

İşletmenin Tanımı bölümü nasıl oluşturulmalıdır?

Cevap

Bu bölüm içerisinde öncelikle işletmenin ismi belirtilmelidir. Ardından faaliyet gösterilecek sektör analiz edilmeli ve planı etkileyebilecek endüstriyel gelişmelerden söz edilmelidir.

36. Soru

Pazarlama Planı bölümü neleri kapsamalıdır?

Cevap

Spor tesis işletmesinin üreteceği mal ve/ya da hizmetin pazarlana bilirlik özellikleri ve bunun nasıl gerçekleştirileceği pazarlama planının ayrıntılarını oluşturur. Bu bölümde girişimci, yatırımcılara pazarda var olan rekabet ortamı içerisinde başarılı olunabileceğini göstermelidir.

37. Soru

Üretim Planı bölümünde bahsedilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Bu bölüm işletmenin kuruluş yerinin tanımlanmasıyla başlar. Seçilen yer işgücü olanakları, ücret oranları, tüketicilere yakınlık ve toplum desteğinin sağlanması açısından uygun olmalıdır.

38. Soru

Yönetim Planını bölümünde bahsedilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Yatırımcılar, kilit varlıklar olarak gördükleri işin gerisindeki kişileri tanımakta ısrarlı davranırlar. Bu yüzden yönetim planı anahtar personelin görev ve sorumluluk alanlarını tanımlamalı, bilgi ve deneyimlerini ortaya koymalıdır.

39. Soru

Finansal Plan bölümünde bahsedilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Finansal plan, girişimcinin • Kısa, • Orta ve • Uzun dönemde parasal ihtiyacının belirlenmesi amacıyla oluşturulur. Bu bölüm içerisinde belirlenen bir dönem için ihtiyaç duyulan fonlar, nakit akışı, fon kaynaklarının nasıl bulunacağı ve nasıl kullanılacağı ayrıntılı biçimde yer alır.

40. Soru

Araştırma ve geliştirme bölümünde bahsedilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Yapılacak araştırma ve geliştirme faaliyetleri bu bölümde gösterilen maliyet ve zaman testlerine bağlı olarak ifade edilir. Yapılacak olan araştırma ve geliştirme çalışmaları ayrıntılı biçimde ele alınmalıdır.

41. Soru

Detaylı bir iş planının bölümlerinden “önemli riskler bölümü” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bu bölümde potansiyel riskler ifade edilir. Faaliyet gösterilen pazarda var olan riskler, tesis için gerekli mal ve hizmetlerin alınmasında karşılaşılan güçler ve olası rakipler bu bölüm içerisinde yer alacak risklerden bazılarıdır.

42. Soru

Zaman Tablosu Bölümü bölümünde bahsedilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Zaman tablosu bölümü, gerçekleştirilmesi düşünülen çeşitli faaliyetlerin sıralamasını vermektedir. Zaman tablosu içerisindeki zaman aralıkları haftalık, aylık ya da üçer aylık olarak verilebilir.

43. Soru

Ekler bölümünde bahsedilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Planın bu son bölümü, olması zorunlu bir bölüm değildir. Ancak planın ana bölümlerinde verilmesi uygun olmayan ek belgeler sunulmaktadır.

44. Soru

Spor tesis işletmelerinin kuruluş nedenlerini nasıl sıralandırabiliriz?

Cevap

Kesin bir listesi bulunmamakla birlikte spor tesis işletmelerinin kuruluş nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Sosyal fayda sağlamak: Toplumsal kurumlara ve devlete ait spor tesislerinin temel kuruluş amacı toplumun tüm kesimlerine yönelik spor hizmeti üreterek sosyal fayda sağlamaktır. 

2. Kazanç elde etmek: Gerçek ve tüzel kişileri spor tesis işletmesi kurmaya teşvik eden nedenlerin başında kazanç elde etme isteği gelir. Özellikle spor etkinliklerine katılım konusunda toplum bilinci oluşmuş bölgelerde spor tesisi kurmak karlı bir yatırımıdır.

3. Bağımsız iş yapma isteği: Başkalarına bağımlı olmadan çalışma isteği.

4. Bir misyonu yerine getirmek: Sporu yaygınlaştırıp, spor dallarını tanıtmak.

5. İtibar kazanmak: Spor tesisleri faaliyet gösterdikleri bölgelerde sahiplerine itibar sağlar.

45. Soru

Bir spor tesisi kurulurken ve işletmeye açılırken hangi aşamalardan geçer?

Cevap

Spor tesisi işletmesi kurma fikrinin ve proje fikrinin ortaya çıkışını, fizibilite çalışması, ekonomik araştırma, teknik araştırma, finansal araştırma, yasalaştırma, ön proje oluşması, değerlendirme ve yatırım kararı, kesin proje, proje uygulanması ve işletme kurulumu.

46. Soru

Spor tesis işletmesinin başarılı şekilde kurulmasının temel yolu nedir?

Cevap

Spor tesis işletmesinin başarılı bir biçimde kurulmasının temel yolu başarılıbir planlama yapmaktır. Planlama yapılırken şu iki husus mutlaka göz önüne alınmalıdır.:

1. Tesisler yerel çevrenin ve programın bazı gereksinimlerinin doğması sonucunda inşa edilir.

2. Kaliteli tesislerin tasarlanması ve inşa edilmesi aşamasında planlamanın özenle ele alınması gerekir. 

47. Soru

Tesis planlaması ile ilgili yönetim rehber ilkeleri nelerdir?

Cevap

Tesisler akılıca planlamalıdır. Tesis planlanırken; tesisler esasen katılımcılar ve kullanıcılar için planlanmalıdır. Tesisler potansiyel büyüme kalıpları ve eğilimleri göz önüne alınarak çoklu ortak kullanımlar için planlamalıdır. Tüm planlama faaliyeti fiziksel olan ve olmayan bütün çevrenin güvenli, emniyetli, çekici, rahat, temiz, sağlıklı, pratik, ulaşımı kolay ve kişisel gereksinimlere uyum sağlayabilir olmasını hedef almalıdır. Tesisler ekonomik, işletmesi, kontrolü ve bakımı kolay olmalıdır. Planlama yapılırken beden eğitimi rekreasyon ve spor tesisleri topluluğunun tamamı göz önünde bulundurulmalıdır. Tesis planlanırken yerel çevrenin korunması faktörü hesaba katılmalıdır. Tesisler kullanıcı grupları kadar çevre güvenliği sağlığı ve rahatının yasal düzenleme ve standartlarına uygun olmalıdır. Tesis hem engellilerin, hem de herkesin kolay erişeceği ve sınırları içinde güvende olacağı şekilde planlanmalıdır. Tesisler uzun vadeli yapılmalıdır. Tesisler sağlıklı bir çevre yaratılması için de önemlidir.

48. Soru

Spor tesislerinin yapımında göz önünde bulundurulan esaslar nelerdir?

Cevap

Yalnızca özel bir spor dalına hitap eden bir tesis ancak o spor dalının faaliyet gösterdiği ya da o spor dalı için büyük bir potansiyelin bulunduğu bölgede kurulur. Tesislerin dizaynında, kapasitesinin tespitinde ve programlamasında yerel gereksinimler kullanma ve seyirci kapasitesi gibi faktörler kesinlikle göz önünde bulundurulmalıdır. Antrenman tesislerinde ya da seyirci potansiyeli bulunmayan yerlerde tesise seyirci tribünü yapılmamalıdır. Uluslararası ve milli yarışmaların yapıldığı ana merkezlerde spor salonu ve sair tesislerde kesinlikle uluslararası normlar aranır. Bu tesisler mümkün olduğu kadar çok amaçlı dizayn edilir. Yapılacak tesislerde dayanıklılık, kolay bakım ve temizleme, en az personel kullanma yollarına gidilir. Kitleye açık antrenman maksatlı kullanılan tesislerde yaygınlık ve maliyet unsuru ile norm ve standartlar arasında denge kurulur.

49. Soru

Spor tesisi kuruluş aşamasında hangi ilkeler göz önüne alınmalıdır?

Cevap

Kuruluş yeri seçimiyle ilgili genel ilkeleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

Kuruluş yeri ile ilgili bilgiler objektif ve bilimsel ölçütlere göre tespit edilmelidir. Seçilecek yerin işletmenin faaliyetlerine yapacağı etkiler ve sağlayacağı katkılar ayrıntılarıyla ortaya konulmalıdır. Yer seçimi ile ilgili çalışmaların belirli aşamaları birbirine karıştırılmamalıdır. Bilgi ve deneyimleriyle yararlı olacak uzman kişi ve kuruluşlardan kuruluş yeri seçiminin her aşamasında en üst düzeyde faydalanılmalıdır. Kuruluş yeri ile ilgili karar aceleye getirilmemelidir. Seçenekler hakkında alabildiğince geniş ve kesin bilgilere ulaşılarak çalışma sonuçlarının güvenilirliği test edilmelidir. 

50. Soru

Üretim yapmak üzere bir müteşebbis hangi aşamaları göz önüne almalıdır?

Cevap

Üretim yapmak üzere yatırıma karar veren bir müteşebbis, neyi nasıl ve kaça üreteceğine karar verirken, kuşkusuz üretim yapacağı yeri de kararlaştırılmalıdır. Bunun için de şu 3 etkinlik ölçüsü göz önüne alınmalıdır:

1. Verimlilik: İşletmenin üretim miktarı bakımından verimliliğini gösterir. 

2. İktisadilik: Bir birim malın üretimi için gerekli maliyet düzeyini belirler. 

3. Karlılık: Belli bir dönem içinde işletmenin öz varlığındaki net artışların ( kar ) sermaye oranı olarak tanımlanır.

51. Soru

Spor tesis işletmelerinden kuruluş yeri kararını etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Spor tesis işletmelerinde kuruluş yeri kararını etkileyen faktörleri 7 ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlar;

1. Hammadde: Üretimin temel taşlarından biridir. Bu nedenlerden dolayı spor tesis işletmelerinde kuruluş yerine karar verilirken üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur. 

2. Pazar: Spor tesis işletmesinin faaliyette bulunacağı pazarın özelliği, genişliği ve sürekliliği kuruluş yeri seçimini etkileyen önemli faktörlerdendir.

3. İş gücü: Bir spor tesis işletmesinin kuruluş yeri seçilirken yeterli iş gücünün bulunup bulunmadığı göz önüne alınmalıdır.

4. Ulaşım: Spor tesis işletmesinin sunduğu etkinlik ve imkanlardan yararlanmak isteyen tüketicilerin işletmeye kolay, süratli ve güvenli biçimde ulaşılabilmesi işletmenin  varlığını sürdürebilmesi için önemlidir.

5. Fiziki çevre: Arazi yapısı, enerji olanağı, sıcaklık, soğukluk, nem, rüzgar, yağış, vb. işletmenin kuruluş yeri için önemlidir.

6. Devlet politikaları:

7. Diğer faktörler:

52. Soru

Spor tesis işletmelerinin faaliyet geçmesi için başvurulması gereken mekan neresidir?

Cevap

Türkiye’de spor tesislerinin kurulması ve işletilmesi ile ilgili usül ve esaslar Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.Yönetmeliğe göre; tesis açmak isteyen gerçek ya da tüzel kişiler, açılış izni alabilmek için tesisin açılacağı ilin Gençlik ve Spor İl Başkanlığına dilekçe ile başvururlar. Gerçek kişiler dilekçelerine yönetmeliğin 6., tüzel kişiler ise 7. maddesinde belirtilen belgeleri eklerler.

53. Soru

Spor tesisi açmak isteyen gerçek kişiler hangi belgelerle başvuru yapabilirler?

Cevap

Tesis adı ve adresi ile uygulanacak spor dallarını belirtir dilekçe, tesis işletmecisinin nüfus cüzdanı örneği, tesis sahibi ya da vekalet edecek olanın açık adresi ile adli sicil kaydı, ikametgah, 3 adet vesikalık fotoğraf, faaliyette bulunacak her spor dalının çalıştırıcısına ait antrenör belgesi ve belge sahibinin noter tasdikli yıllık sözleşmesi, Ticaret Odası kayıt belgesi, Esnaf ve Sanatkarlar Koop. kayıtlı olarak oda tarafından verilecek belge, tesis onaylı 1 / 100 ölçek planı, belediyelerce verilecek iş yeri açma izin belgesi, itfaiye raporu, İl Sağlık Müdürlüğü raporu ve mahalli güvenlik teşkilatınca verilen izin belgesi, faaliyette bulunulacak spor dalları federasyonlarınca düzenlenecek yeterlilik belgesi.

54. Soru

Spor tesisi açmak isteyen tüzel kişiler hangi belgelere sahip olmalı ve başvurmalıdır?

Cevap

Yönetmeliğin 7. maddesine göre tüzel kişilerden istenen belgeler şunlardır:

1. Kuruluşun, tesisin adı ve adresi ile uygulanacak spor dallarını belirtir dilekçe.

2. Tesis sorumlusu ya da vekalet edecek olan tesis amirinin açık adresi ve adli sicil kaydı.

3. Faaliyetle bulunacak her spor dalının antrenör belgesi ve belge sahibi antrenörle yapılan bir yıllık sözleşmenin noterden tasdikli sureti.

4. Tesisin tasdikli 1 / 100 ölçekli planı.

5. Belediyelerce verilecek işyeri açma izin belgesi, itfaiye raporu, İl Sağlık Müdürü raporu ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından verilecek izin belgesi.

6. Faaliyette bulunacak spor dalları federasyonlarınca düzenlenecek yeterlilik belgesi.

7. Tesis açmak isteyen tüzel kişilerden şirket ana sözleşmesi, dernek tüzüğü ya da vakıf senedinin yayınladığı gazetenin bir nüshası.

55. Soru

İş planı kavramını açıklayınız?

Cevap

İş planı; girişimcinin kurulu ya da kurmayı düşündüğü iş ve işletmesi ile ilgili düşüncelerinin, hedeflerinin, planlarının yer aldığı bir dokümandır. Bu doküman, girişimciye iş kurma ve işletme sürecinde yol gösterici bir rehberdir.

56. Soru

Detaylı bir iş planı genellikle kaç bölümden oluşur?

Cevap

Detaylı bir iş planı genellikle 10 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler:

1. Giriş

2. İşletmenin tanımı

3. Pazarlama planı

4. Üretim planı

5. Yönetim planı

6. Finansal plan

7. Araştırma ve geliştirme bölümü

8. Önemli riskler bölümü

9. Zaman tablosu bölümü

10. Ekler bölümüdür.

57. Soru

Küçük ölçekli bir spor tesisi işletmesinin kurulumu ile büyük bir işletme arasındaki fark nedir?

Cevap

Küçük bir spor tesisi işletmesinin kuruluşunda çok yönlü ve ayrıntılı bir çalışmaya gerek olmayabilir. İşletme sahibinin deneyimi, tahmini ve ayrıntılı olmayan araştırmaları tesis kuruluşunda yeterli olabilir. Ama büyük ölçekli bir spor tesisi işletmesinin kuruluşunda kapsamlı araştırmalara ihtiyaç vardır. Çünkü büyük bir işletmenin kurulması ekonomik, yasal, finansal ve örgütsel sorunlar doğurur. Bu sorunların çözümü için önceden ciddi ve kapsamlı araştırmalar yapılması gerekir. 

58. Soru

Fizibilite çalışması ne demektir?

Cevap

Fizibilite çalışmaları yatırım öncesinde yapılan çalışmalardır. Bir spor tesisi işletmesi kurma fikri oluştuktan sonra bu düşüncenin uygulanabilir bir nitelikte olup olmadığı çeşitli ön araştırmalar sonucunda ortaya çıkacaktır. Bu araştırmaların tümüne fizibilite çalışması adı verilir. Fizibilite İngilizceden  dilimize geçen bir kavram lup yapılabilirlik, olabilirlik anlamında kullanılmaktadır.

59. Soru

Fizibilite çalışmasının amacı nedir?

Cevap

Fizibilite çalışmasının amacı projeyle ilgili hem uzun hem kısa vadeli maliyetleri, tesissin muhtemel yerini, hedef kitle ve kullanıcı grubu nüfuslarını, tesisin doğal çevreye, ekonomiye ve yerel sosyal çevreye yapacağı etkiyi; yasal fizibilite ( tapu senedi, mülkiyet, irtifak hakkı, imar durumu ) ile tasarım ve yönetimi fizibilitesini belirlemektir. Bu bilgiler daha sonra bir ana planın ya da organizasyonun gereksinimlerini ya da önceliklerini belirleyen bir şemanın tasarlanmasında kullanılır. 

60. Soru

Spor tesisinin yerinin belirlenmesinde önemli konulardan biri olan yer seçiminin önemi nedir?

Cevap

Spor tesisinin kuruluş çalışmasında önemli konulardan biri de kuruluş yeridir. İşletmenin faaliyette bulunduğu kuruluş yerinin işletmenin varlığını sürdürmesi için gelişip büyümeye uygun, az maliyetli ve en çok hizmetin sağlanabildiği mekan olması önemlidir.

61. Soru

İşletmenin kuruluşundaki psikolojik faktörler nelerdir?

Cevap

İşletmelerin kuruluşunda çok önemli bir role sahip olmamakla birlikte sosyal ve psikolojik faktörler önemlidir. Örneğin işletmecinin kurucuları kendi bölgelerine hizmet etmek ya da o bölgede işletme kurarak saygınlık kazanmak amacı güdebilirler. Ayrıca işletme çalışanlarının kaliteli bir çalışma yaşamına sahip olmasında kuruluş yeri oldukça önemlidir. 

62. Soru

Tesis kurmak için yönetmelik hükümlerine göre gerçek ve tüzel kişiler başvuru yaptığında en az kaç dosya hazırlanır?

Cevap

Gerçek ve tüzel kişilerin gerekli belgeleri il başkanlığına vermelerinin ardından tesisin hizmete açılması için bir komisyon tarafından yerinde tetkik edilerek tutanak düzenlenir. Tesis yönetmelik hükümlerine uygun görülmesi halinde başvuru sahibinden alınan belgeler en az 4 dosya olarak hazırlanır.

63. Soru

Tesisle ilgili tüm belgelerin tamamlanması ve onayının yapılmasıyla izin belgesi hangi makamca onaylanır?

Cevap

Bütün belgelerin tamamlanması ve açılış izni verilmesinden sonra çalışma iznibelgesi Gençlik ve Spor İl Başkanlığınca düzenlenir ve işletmeye verilir. Bu belgenin verilmesinden sonra tesis faaliyet başlamış sayılır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.