Açıköğretim Ders Notları

Spor Tesisi İşletmeciliği ve Saha Malzeme Bilgisi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Spor Tesisi İşletmeciliği ve Saha Malzeme Bilgisi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Spor Tesis İşletmeciliğinde Yönetim Ve Organizasyon

1. Soru

Spor tesis işletmelerinde yönetim süreci ne demektir?

Cevap

Spor tesis işletmelerinde yönetim, üretim unsurlarını verimli biçimde kullanarak başkaları aracılığıyla işgörme sürecidir ve belirli fonksiyonların bir bütün içerisinde düzenli işleyişi ile meydana gelir.


2. Soru

Misyonun açık ve belirgin olması bir örgüt için neden önemlidir?

Cevap

İyi düşünülmüş ve etkili bir şekilde ifade edilmiş bir misyon, örgütün çalışanları ve müşterileri tarafından nasıl algılandığını belirlemektedir. Bu nedenle misyonun açık ve belirgin olması, örgütün çalışanlarının ne yapacaklarını ya da ne yaptıklarını bildiklerini yansıtan en önemli göstergedir.


3. Soru

Spor tesis işletmelerindeki yönetim süreci kaç temel fonksiyondan meydana gelmektedir?

Cevap

Spor tesis işletmelerindeki yönetim süreci altı temel fonksiyondan meydana gelmektedir: • Planlama, • Organizasyon, • İnsan kaynakları yönetimi, • Yöneltme, • Koordinasyon, • Denetleme.


4. Soru

Örgütsel anlamda misyon ne demektir?

Cevap

Örgütsel bağlamda misyon, bir kurum ya da kuruluşun varoluş nedeni, ne yapmak ve hangi amaçla yapmak üzere kurulduğu, kendisini nasıl görmek istediği, kendisinden beklenen görev olarak tanımlanabilmektedir.


5. Soru

İş dışı eğitimin faydaları nelerdir?

Cevap

İş dışı eğitimin faydaları şunlardır: • İş dışında uygulanan eğitim zamandan kazandırır. • Olayların göreli önemi işbaşındaki rastlantılara göre değişir. • Kişinin işbaşında karşılaştığı olaylara bakarak genelleme yapması güçtür. • İş dışında düzenlenen bir eğitimin etkinliği duruma göre ayarlanabilir. • Bazı bilgi ve becerilerin işbaşında verilmesi güç ya da olanaksız olabilir. Bu bilgiler iş dışı eğitimde verilebilir.


6. Soru

İşlevsel planlar niçin hazırlanır?

Cevap

İşlevsel planlar ise eylemsel planların yerine getirilmesini hızlandırmak için hazırlanan planlardır.


7. Soru

Spor tesis işletmelerinde planlama süreci ne şekildedir?

Cevap

Spor tesis işletmelerinde planlama süreci şöyle sıralanabilir: • Amaç ya da amaçların belirlenmesi, • Amaçlara ulaşmayı kolaylaştıracak ya da zorlaştıracak faktörlerin belirlenmesi, • Alternatiflerin sıralanması, • Alternatiflerin karşılaştırılması, • Mevcut alternatifler arasından en uygununun seçilmesi, • Tercih edilen alternatiflerin uygulama planı olarak yürürlüğe konulması.


8. Soru

Orta süreli plan nedir?

Cevap

Orta süreli planlarda süre 1-5 yıl arasındadır. Bu planlar kısa süreli planlarda olduğu gibi uzun süreli planlar çerçevesinde uygulamaya dönük olarak hazırlanmaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından yapılan beş yıllık kalkınma planları ve genellikle beş yıllık projeksiyonları hedefleyen insan kaynakları planları orta süreli planlara örnek olarak verilebilmektedir.


9. Soru

Bir spor tesis işletmesinin misyonu olmalı mıdır?

Cevap

Misyon, herhangi bir işletmenin var oluş nedenidir ve stratejik amaçların nasıl gerçekleştirileceğini belirleyen çerçeveyi oluşturur. Bu nedenle her spor tesis işletmesi yazılı olsun ya da olmasın bir misyona sahip olmalıdır.


10. Soru

Vizyon nedir?

Cevap

Vizyon, mevcut gerçekler, umutlar, hayaller, tehlike ve fırsatların bir araya gelmesi ile oluşan geleceğin tanımlanması için bilinmeyene doğru bir bakış olarak ifade edilir.


11. Soru

Misyon ile vizyon arasındaki temel fark nedir?

Cevap

Vizyon, peşine düşülen bir hayal; misyon ise, bu hayale kavuşmak için özelleştirilmiş ve başarılması gereken bir amaçtır.


12. Soru

İşletme açısından amaç ne demektir? Hedef kavramı ile arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Amaç, bir işletmenin gelecekte ulaşmayı düşündüğü durumdur ve strateji oluşumuna temel teşkil etmektedir. Amaçlar, işletmelerin erişmeye çalıştığı uzun dönemli genel sonuçlar olarak tanımlanabilir. Hedefler ise amaçlara erişmek için gerekli olan kısa süreli aşama durumlarını oluşturur. Ayrıca hedefler daha açık ve ölçülebilir özellikler taşır. Amaçlar soyut olabilir fakat kesinlikle hedeflerin somut ve rakamsal olması gerekmektedir.


13. Soru

Planlama fonksiyonu nedir?

Cevap

Planlama, varılması tasarlanan hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere giden yol, yöntem ve araçların önceden seçilmesi olarak tanımlanır. Planlama süreci içerisinde neyin, neden, nasıl, nerede ve ne zaman yapılacağına karar verilirken, bütün bu çalışmalardan kimlerin sorumlu olacağı belirlenir.


14. Soru

Planlama fonksiyonunun temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Planlama fonksiyonunun temel özellikleri şunlardır: • Planlama, kaynakların verimli bir biçimde kullanılmasını sağlamaktadır. • Planlama, bir seçim ve tercih sürecidir. • Planlama, bir karar sürecidir. • Planlama, geleceğe dönüktür. • Planlama, kapsamlı ve sürekli bir faaliyettir. • Planlama, esnek ve dinamik bir süreçtir.


15. Soru

Uzun süreli planların dezavantajı nedir?

Cevap

Uzun süreli tahminlere dayandıkları için bu tür planlarda belirsizlik söz konusu olabilmektedir.


16. Soru

Spor tesis işletmelerinde kullanılan plan türleri nelerdir?

Cevap

Spor tesis işletmelerinde planlar niteliğine, kullanım sıklığına ve kapsadıkları süreye bağlı olarak farklılık göstermektedir. Niteliğine göre planlar; • Stratejik, • İşlevsel ve • Eylemsel planlar olmak üzere üçe ayrılır. Kullanım sıklığına göre; • Sürekli ve • Tek kullanımlı planlar olmak üzere iki plan türü bulunmaktadır. Sürekli planlar; • Politikalar, • Prosedürler ve • Kurallar olmak üzere üçe ayrılırken; Tek kullanımlı planlar; • Programlar, • Bütçeler ve • Projelerden oluşur. Kapsadıkları süreye göre planlar ise; • Kısa, • Orta ve • Uzun süreli planlardır.


17. Soru

Stratejik planlar niçin hazırlanır?

Cevap

Stratejik planlar tesisin üst düzey amaç ve hedeflerine ulaşması için hazırlanırlar. Bu yüzden bu planlar genelde master planlar olarak tanımlanır.


18. Soru

Eylemsel planlar niçin hazırlanır?

Cevap

Eylemsel planlar daha detaylı planlardır ve stratejik planların uygulanmasına yardımcı olmak üzere oluşturulurlar.


19. Soru

Kısa süreli plan nedir? Niçin hazırlanır?

Cevap

Kısa süreli planlar, çoğunlukla 1 yıldan daha az bir süreyi kapsamaktadır. Yıllık programlar ve bütçeler kısa süreli planlara örnek olarak verilebilir. Bu tür planlar uzun süreli planlarda görülen eksiklik ve boşlukların giderilmesi için hazırlanır. Bu tür planlamada tahminlemede bulunulması ve sonuçlara ulaşılması daha kolay olması nedeniyle de tercih edilir.


20. Soru

Sürekli planlar hangi amaç doğrultusunda oluşturulur? Bu plan türü içerisinde yer alan politika, prosedür ve kural kavramları nasıl açıklanabilir?

Cevap

Sürekli planlar, spor tesis işletmelerinde sürekliliği ve düzeni sağlamak amacıyla oluşturulurlar. Politikalar, spor tesis işletmelerinde alınacak kararların bağlı olacağı sınırları belirleyen ve karar alma sürecinde yol gösteren genel ifadelerdir. Prosedürler, spor tesis işletmelerinde bir amaca ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemleri içeren belgelerdir. Kurallar, politikalar gibi işletme içerisinde oluşturulan davranışları etkilemektedir.


21. Soru

Organizasyon fonksiyonu nedir?

Cevap

Organizasyon, üretim faktörlerini sistemli, uyumlu ve etkili biçimde kullanarak mal ve hizmet üretmek için insanların görevlerini en iyi biçimde yapmak üzere düzene konmaları ve her türlü araç gereç ve malzeme ile donatılmaları olarak tanımlanmaktadır.


22. Soru

Organizasyon fonksiyonunun aşamaları nelerdir?

Cevap

Organizasyon fonksiyonunun aşamaları şunlardır: • Organizasyon yapısının kurulması, • İlişkilerin saptanması, • Görev tanımlarının yapılması, • Görevin gerektirdiği niteliklerin tanımlanması.


23. Soru

Organizasyon fonksiyonunun temel ilkeleri nelerdir?

Cevap

Organizasyon fonksiyonunun temel ilkeleri şunlardır: • Amaç birliği ilkesi, • Ekonomik olma ilkesi, • Faaliyetlerin tanımlanması ilkesi, • Hiyerarşi ilkesi, • Komuta birliği ilkesi, • Yönetim birliği ilkesi, • Yetki ve sorumluluk ilkesi, • Liderliği kolaylaştırma ilkesi.


24. Soru

Spor işletmelerinde organizasyon şeması ne şekilde olmalıdır?

Cevap

Spor tesis işletmelerinde tepe yönetim tesis yöneticisinden ya da yönetim kurulundan oluşur. Bu üst yönetime bağlı bazı alt bölümler ile işletmenin sistemli ve verimli bir şekilde işlev görmesi sağlanabilir. Tesisin yapısal düzeni için muhasebe, finans ve yasal düzenlemelerle ilgili olan bir bölüm, pazarlanması konusunda ayrı bir bölüm ve tesisin işleyişi için ise personel, temizlik, güvenlik ve tesis bakımı gibi konularla ilişkili bir bölüm oluşturulmalıdır.


25. Soru

İnsan kaynakları yönetiminin işlevi nedir?

Cevap

Organizasyonun sahip olduğu insan gücünün örgütsel amaçlara yönelik olarak etkili ve verimli bir şekilde çalıştırılmasıdır.


26. Soru

İnsan kaynakları yönetiminin örgüt genelindeki rolü nedir?

Cevap

Çalışanların motivasyonunu ve verimini yükseltecek bir ortamın yaratılması ve bu ortamın korunup geliştirilmesi için gerekli politikaları ve teknik bilgilerin sağlanmasıdır.


27. Soru

Spor tesis işletmelerinde kullanılabilecek insan kaynakları yönetim konuları nelerdir?

Cevap

İlgili insan kaynakları yönetim konuları şunlardır: • Spor tesislerinde iş alanları, • Spor tesislerinde işe alım süreci, • Spor tesislerinde performans değerlendirme, • Spor tesislerinde insan kaynakları eğitimi.


28. Soru

Spor tesis işletmelerinde iş alanları nasıl oluşturulur?

Cevap

Spor tesis işletmelerinde iş alanları tesisin niteliğine göre oluşturulur. Küçük spor tesislerinde çalışanlar aynı anda farklı sorumlulukları üstlenebilirler. Büyük spor tesislerinde ise her birim için ayrı çalışan görevlendirilebilir.


29. Soru

Spor tesis işletmelerindeki işe alım süreci nasıl geçekleşir?

Cevap

İşe alım süreci iş analizi ile başlar. Daha sonra iş tanımları ayrıntılı bir şekilde açıklanır ve iş gerekleri belirlenir.


30. Soru

İş analizi nedir?

Cevap

İş analizi; bir işin özelliklerini, inceliklerini, gerekliliklerini ve çalışma koşullarını çeşitli yöntemlerle araştıran bilimsel bir çalışmadır. İş analizinde; işin gereklerinin neler olduğu, işin nasıl, ne zaman, nerede ve neden yapıldığı ile ilgili sorulara yanıt aranır.


31. Soru

İş tanımı nedir? Neden gerçekleştirilir?

Cevap

iş tanımları işin organizasyon içindeki yerini ve önemini belirler. İş tanımlarının amacı, işin kimliğinin ortaya çıkarılmasıdır. İş tanımları personel seçiminde, personelin yönlendirilmesinde, eğitilmesinde ve performans değerlemesinde yararlı olmaktadır.


32. Soru

İş gerekleri nedir? Nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

İş gerekleri belirli bir işi yerine getirmek için bireylerin sahip olması gereken yetenek ve becerilerdir. İş gerekleri çalışmalarında çalışılanların iş açısından fiziksel, zihinsel, duygusal ve davranışsal özelliklerine bakılır.


33. Soru

Spor tesislerinde performans değerlemenin faydaları nelerdir?

Cevap

İşletme yönetiminin çalışanlarını daha iyi tanımasına, onların detaylı analiz etmesine, karşılıklı iletişimin arttırılmasına, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine ve geleceğe yönelik planlama ve kariyer yönetimi işlerinin objektif olarak yapılmasına katkıda bulunur. Ayrıca çalışanların kendi potansiyellerinin ve eksikliklerinin farkına varmalarına, yönetimin beklentilerini daha net olarak görmelerine, işletme amaçlarını açık olarak kavramalarına yardımcı olur.


34. Soru

Spor tesislerinde insan kaynakları eğitimi neden önemlidir?

Cevap

Günümüzdeki teknolojik ve ekonomik gelişmeler ışığında kalifiyeli eleman ihtiyacı işletmeler açısında oldukça önemlidir. Bu nedenle çağımız işletmeleri eğitime ciddi bütçeler ayırmaktadırlar. Çünkü ayakta kalmanın, varlığını en verimli şekilde sürdürmenin ancak eğitim yoluyla, gelişmeleri izlemek yoluyla olabileceği anlaşılmış bulunmaktadır.


35. Soru

İnsan kaynakları eğitim yöntemleri kaç çeşittir?

Cevap

Eğitim yöntemleri iki çeşittir. Bunlar; • İş başı ve • İş dışı eğitimlerdir.


36. Soru

İş başı eğitimi ne demektir? Bu eğitimin faydaları nelerdir?

Cevap

İş başı eğitimi, kişiye, görevlerini yerine getirirken verilen eğitimdir. İş başında yapılan eğitimde ilgilinin güçlü ve zayıf yönlerini görüp derhal düzeltmek kolaylığı vardır. Öğretilen şeylerin hemen uygulanma olanağı ve fırsatı mevcuttur. Kişi de kendi isteği ile çalışmak adına his uyandırır. İş başında bir yöneticinin varlığı, öğrenme sürecini hızlandırır. İş başı eğitim sayesinde kişi asıl görevinden uzaklaşmamış olur.


37. Soru

İş başında uygulanan belli başlı eğitim yöntemleri nelerdir?

Cevap

İş başında uygulanan belli başlı eğitim yöntemleri şunlardır: • Yönetici gözetiminde eğitim, • Yetki göçerimi yoluyla eğitim, • Monitör aracılığıyla eğitim, • Staj yoluyla eğitim, • İş değiştirme (rotasyon) yoluyla eğitim, • Komiteler aracılığıyla eğitim, • İşe alıştırma (oryantasyon) eğitimi.


38. Soru

Yönetici gözetiminde eğitim neden tercih edilmektedir?

Cevap

Bu teknik basit işlerin öğretilmesinde çok etkili olmaktadır. Sık sık tekrarlanan unsurlardan oluşan bir işin kısa zamanda deneysel yöntemle öğretilmesi hem çok kolay, hem de işin öğrenimi tamamen işbaşında yapıldığından çok etkilidir. Ayrıca maliyetinin düşük olması nedeniyle tercih edilen bir yöntemdir.


39. Soru

Yetki göçerimi yoluyla eğitim nasıl gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Bu yöntemde üst, astına gerekli ve yeterli ölçüde yetki ve sorumluluk verir. Yönetici amaçları belirledikten sonra, işin yönetimini ve yapılma biçimini astına bırakır ve sadece onu sonuçta denetler.


40. Soru

Monitör aracılığıyla eğitim nedir?

Cevap

Kalifiye işçi, usta, ustabaşı veya teknisyenler arasından seçilen monitör denilen belirli kişiler teknik ve pedagojik bilgilerle donatılırlar. Bu monitörlerde tek tek veya gruplar halinde eğitilecek işçi kitlesine yapılacak işin bütün teknik gereklerini açıklar ve tanımlarlar.


41. Soru

Staj yoluyla eğitim yönteminde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

Cevap

Pratik çalışmalara ağırlık ve öncelik verilirken teorik bilgileri ve çalışmaları bir kenara itmeksizin birlikte yürütme yoluna gidilmelidir. Stajyerleri daha işin başında yıldırmamak için ilk evrede kolay bilgilere yer vermek ve giderek işin zorluklarını ve teknik inceliklerini öğretmek gerekir. Stajyerlerin zekâsını devamlı uyanık tutmak gerekir. Bireye verilen eğitim onda dinleme ve tepki gösterme yeteneğini geliştirmeli ve onu yaratıcılık, açıklık, sezgi ve yapıcı eleştiriye özendirmelidir. Staj süresi sonunda stajyerlerin yaptıkları çalışmaların verimli ve başarılı yönleri olduğu kadar işlenen yanlışlıkları ve eksiklikleri de kendilerine iletmek gerekir.


42. Soru

İş değiştirme yoluyla eğitim yöntemindeki amaç nedir?

Cevap

Amaç, ilerde çok önemli görevlere atanabilecek yöneticilerin işletmede yer alan çeşitli fonksiyonları yakından tanımasını sağlamak, sadece yönetim sorumluluğu değil aynı zamanda teknik yetenekler kazandırmaktır.


43. Soru

Komiteler aracılığıyla eğitim yönteminin başarılı olması için dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Bu yöntemin başarısı için iki noktaya dikkat etmek gerekir: • Komite çalışmalarında gruba uyum süresi çok fazla uzamamalıdır. • Komite çalışmasının doğal sonucu olarak ortak kararlara varılması bazı kişilerin sorumluluktan kaçmasına ya da kişisel görüşlerini belirtmekten tedirginlik duyduğu için son kararların alınmasını beklemesine yol açabilir.


44. Soru

İşe alıştırma eğitimi nedir?

Cevap

İşletmeye yeni giren ya da bölüm değiştiren işgörenlere işe başlama öncesi ya da işe girilen günlerde uygulanan ilk eğitim çabalarıdır. Yeni işin gereği olarak yeni bilgilerin elde edilmesi, düşünsel ve bedensel becerilerin kazandırılması, bir başka anlatımla işe en kısa zamanda uyumu sağlanması amacıyla ilk günlerde çoğu kez eğitsel programlar uygulanır.


45. Soru

İş dışı eğitimde kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

İş dışı eğitimde kullanılan yöntemler; anlatma, tartışmalı konferanslar, seminerler, kurslar, gezi-gözlem, duyarlık eğitimi, örnek olay yöntemi, rol oynama yöntemi, işletme oyunu yöntemi, beklenen sorunlar yöntemi ve görsel-işitsel eğitim yöntemleri şeklinde sıralanabilir.


46. Soru

Anlatma yöntemi etkili bir yöntem midir? Neden?

Cevap

Anlatma yöntemi, tek yönlü bir iletişim tekniği olması nedeniyle etkili bir yöntem değildir.


47. Soru

Tartışmalı konferanslar nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Forum ya da panel şeklinde gerçekleştirilebilir. Forum yönteminde konuşmacı önce konuya ilişkin kısa bilgi verir, daha sonra toplantıya katılanlar soru, görüş, eleştiri ve önerilerle tepkilerini belirtir. Panel şeklinde düzenlenen konferanslarda ise birkaç kişiden oluşan konuşmacılar değişik görüşlerini dinleyicilere sunar ve daha sonra konu tartışmaya açılır.


48. Soru

Seminerlerin tartışmalı konferanslara göre farkı nedir?

Cevap

Seminerler konferanslara göre daha uzun süreli olup genellikle birkaç gün sürer ve sonuncu gün belirli seanslarda incelenen konu dinleyicilerin soru ve önerilerine açılır.


49. Soru

Gezi-gözlem yöntemindeki amaç nedir?

Cevap

Amaç, işgöreni benzer işletmelere götürerek görgü ve bilgilerini arttırmak, çalışma düzeni, koşulları ve tekniği hakkında gözlem yoluyla eğitimlerini sağlamaktır.


50. Soru

Duyarlık yöntemi nasıl uygulanır?

Cevap

Grup çalışması şeklinde uygulanır. Grup tartışmasına katılan her üye hem kendisini hem de başkalarını, daha iyi anlamaya çalışır, güdülerini, duygularını analiz eder ve davranışlarının etkileri izler.


51. Soru

Örnek olay yöntemindeki temel amaç nedir?

Cevap

Uzun bir tartışma içinde bir gerçek durumu ya da sorunu bütün ayrıntılarıyla bir gruba incelettirmek ve her olay tartışmasından sonra katılanları daha bilinçli düşünmeye, etkili karar almaya ve çözümler bulmaya yönelmektir.


52. Soru

Örnek olay ile duyarlık yöntemleri arasındaki temel fark nedir?

Cevap

Duyarlık yönteminde soyut olaylar incelenirken örnek olay yönteminde daha çok somut olaylar incelenmektedir.


53. Soru

İşletme oyunu yönteminin sınırlılıkları nelerdir?

Cevap

Bu yöntem oldukça pahalıya mal olmaktadır. Ayrıca, varsayımlara göre alınan kararların gerçek iş yaşamına her zaman uygun düşmemesi ve sadece üst düzeydeki yönetici personelin yetişmesinde kullanılabilir olması yöntemin sınırlarını ve yetersizliklerini belirler.


54. Soru

Yöneltme işlevinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gereklilikler nelerdir?

Cevap

Yöneltme fonksiyonunun etkin bir şekilde yerine getirilmesi büyük ölçüde emir verme biçimi ile ilgilidir. İyi bir emir öncelikle yerine getirilebilir bir özellik taşımalıdır. Ayrıca emir açık ve net olmalı ve ne yapılması istendiğini tam olarak açıklamalıdır.


55. Soru

Etkin bir yöneltme sisteminin koşulları nelerdir?

Cevap

Takım ruhunun geliştirilmesi, personelin iyi tanınması, görev kişiliği gelişmemiş kişilerin örgütten uzaklaştırılması, personel ve işletme arasındaki ilişkilerin yakından tanınması, yöneticinin çevresine iyi örnek olması, personelin devamlı teftiş ve denetim altında tutulması, yönetimde danışma sisteminin kurulması ve yöneticinin ayrıntı içinde boğulmamaya dikkat etmesi etkin bir yöneltme sisteminin koşullarıdır.


56. Soru

X-Y yaklaşımı nedir?

Cevap

X-Y yaklaşımı, 19050’li yıllarda Douglas McGreagor tarafından ortaya atılmıştır. Bu kuramda liderlerin tavır ve inanç yapıları üzerine odaklanılmıştır. Liderlerin çoğunun, çalışanları ile ilgili iki tavır ve inanç yapısından birini kabul ettiklerini düşünmektedir. Liderlikte Rol Yaklaşımı olarak da bilinen bu yaklaşıma göre, liderlik rolü yönetici ya da patron olmaktan çok işçi, ya da memur rolü şeklindedir.


57. Soru

Reddin’in Z kuramı nedir?

Cevap

William J. Reddin tarafından, X ve Y Kuramlarını birleştirerek geliştirilen Z kuramı; insanın ne melek, ne de şeytan olduğu görüşüne dayanmaktadır. İnsanı düşünme, karar verme ve azmetme yeteneklerine sahip bir varlık olarak kabul eden bu kuram; insanın doğuştan ne iyi, ne de kötü olduğunu savunmakta ve koşullara göre her ikisine de yatkın olabileceğinin altını çizmektedir. Güdülenmenin ne dıştan zorlamayla, ne de içten gönüllü olarak sağlanabileceğine dikkat çeken Z Kuramı; insanın ancak mantık yoluyla güdülenebileceğini söylemektedir.


58. Soru

Örgütsel bağlamda kapsam-içerik kuramlarının amacı nedir?

Cevap

Bu kuramlar, çalışanları hangi ihtiyaçların güdülediğini ortaya koymaya çalışmakta ve bireyi belirli bir yönde davranmaya yönelten çeşitli güçleri ya da güdüleri tanımlamayı amaçlamaktadır.


59. Soru

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi hangi temel varsayımlara dayanmaktadır?

Cevap

İlgili teorinin dayandığı temel varsayımlar şöyle sıralanabilir: • Sadece tatmin edilmemiş ihtiyaçlar insanları çeşitli şekillerde davranmaya yönlendirir, tatmin edilmiş ihtiyaçların davranışlar üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. • İnsan ihtiyaçları, önem derecesine göre aşağıdan yukarıya doğru hiyerarşik olarak sıralanır. • İnsan, ancak bir basamaktaki ihtiyacı belli bir dereceye kadar tatmin edilirse, bir üst basamaktaki ihtiyacının etkisi altına girer.


60. Soru

İhtiyaçların oluşturduğu hiyerarşi nasıldır?

Cevap

İhtiyaçların oluşturduğu hiyerarşi şöyle sıralanabilir: • Fizyolojik ihtiyaçlar, • Güvenlik ihtiyaçları, Sosyal ihtiyaçlar, • Saygınlık ihtiyaçları, • Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları.


62. Soru

Herzberg’in çift faktör kuramına göre doyumsuzluğu önleyen faktörler nelerdir?

Cevap

Herzberg’in çift faktör kuramına göre doyumsuzluğu önleyen faktörler; • Motive edici faktörler ve • Hijyen faktörlerdir.


63. Soru

Herzberg’in çift faktör kuramına göre motive edici faktörler nelerdir?

Cevap

Herzberg’in çift faktör kuramına göre motive edici faktörler doğrudan iş ile ilgilidir. Bunlar; • İş başarma, • Tanınma, • Çalışma, • Sorumluluk, • Gelişme ve • İlerlemedir.


64. Soru

Herzberg’in çift faktör kuramına göre hijyen faktörler nelerdir?

Cevap

Herzberg’in çift faktör kuramına göre hijyen faktörler doğrudan doğruya işin içeriği ile ilgili olmayıp, işin çevresel (dışsal) şartlarıyla ilgilidirler. Bunlar; • Şirket politikası ve yönetim, gözetim, • Üstlerle ilişkiler, • Astlarla ilişkiler, • İş koşulları, • Ücret, • İş arkadaşları ile ilişkiler, • Özel yaşantı, • Statü ve • Güvenlik faktörleridir.


65. Soru

Koordinasyon nedir?

Cevap

Koordinasyon, bir kurum ya da kuruluşun bir bütün olarak işlemesini kolaylaştıracak ve başarılı olmasını sağlayacak şekilde tüm faaliyetlerin ahenkleştirilmesidir.


66. Soru

Koordinasyon fonksiyonu işletmeler için neden önemlidir?

Cevap

Hizmet kalitesi oluşturmanın temel koşullarından biri işletme içerisinde birimler, çalışanlar, astlar ve üstler arasında koordinasyon sağlamaktan geçmektedir. Koordinasyon, işletme içerisinde takım çalışmasının oluşmasına katkı sağlar. Takımın koordineli çalışması sonucunda gelecek başarı aynı zamanda toplam kaliteyi belirler. Koordinasyon ile işletme için verimlilik artar ve bu artışın sağlayacağı faydalar tüketicilere direk, personele de dolaylı olarak yansır.


67. Soru

İşletmelerde kullanılan koordinasyon teknikleri nelerdir?

Cevap

İşletmelerde kullanılan koordinasyon teknikleri şunlardır: • İyi ve basit bir organizasyon yapısının kurulması, • Plan ve programların uyumlaştırılması, • İyi bir haberleşme düzeninin kurulması, • Gönüllü koordinasyon, • Gözetim yoluyla koordinasyon.


68. Soru

Denetleme nedir?

Cevap

Spor tesis işletmelerinde hazırlanan planlara bağlı olarak yürütülen işlerin gerektiği biçimde oluşturulup oluşturulmadığı denetleme fonksiyonu ile belirlenir. Amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının ya da ne derecede ulaşıldığının tespiti ve gerekli düzenlemelerin yapılması denetleme sürecini meydana getirir.


69. Soru

Kaç tür denetim vardır?

Cevap

Dört tür denetim vardır: • Finansal, • Uygunluk, • Performans ve • Ekonomik denetleme.


70. Soru

Spor tesis işletmelerindeki faaliyet alanları nelerdir?

Cevap

Spor tesis işletmelerindeki faaliyet alanları; mali denetim, spor branşı, araç-gereç, bütçeleme, etkinlik, bilgisayar işlemleri, davranış ve etik, müşteri memnuniyeti, harcamalar, istihdam, büyüme programları, tesis, film ofisi, reklam ve pazarlama, medya ilişkileri, etkinlik takvimi, iletişim ve haberleşme, gişe şeklinde sıralanabilir.


71. Soru

Türkiye’deki spor işletmelerinin yerine getirmesi gerekli görevler hangi yönetmelik ile belirlenmiştir?

Cevap

Türkiye’deki spor işletmelerinin yerine getirmesi gerekli görevler, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İşletme Yönetmeliğiyle belirlenir.


72. Soru

Tesis sorumlusunun görevleri nelerdir?

Cevap

Tesis sorumlusunun görevleri şunlardır: • Tesisin bakımlı ve hizmete hazır olmasını sağlamak, • Tesisin bakım, onarım ve korunması için önlemler almak, • Tesisin günlük kontrollerini yaparak eksikliklerini gidermek, • Tesisin tesisatlarının tam olarak çalışmasını sağlamak, • Tesiste bulunan demirbaşları temiz, bakımlı ve kullanılır halde bulundurmak, • Tesisin “tesis bilgi dosyası”nı tutmak, • Tesiste yapılacak spor faaliyetlerinin takvimini tutmak, • Tesisin gelir ve giderlerini bir işletme defterine kaydetmek, • Tesiste yapılacak çalışma ve antrenman isteklerine eşit olarak cevap vermek, • Altı ayda bir üst makama tesis hakkında rapor vermek.


73. Soru

Spor tesis işletmelerindeki faaliyetlerin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için hangi noktalara dikkat edilmesi gerekir?

Cevap

Hem kamuya ait hem de özel spor tesis işletmelerinde etkinlik takvimi hazırlama, gişe yönetimi, temizlik, iletişim ve haberleşme, güvenlik ve ilk yardım gibi konular tesislerin sorunsuz biçimde işleyiş göstermesi için önemli noktalardır.


74. Soru

Etkinlik takvimi hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Cevap

Öncelikle etkinlik takvimi içerisinde ön kayıt prosedürüne önem verilmelidir. Ön kayıt; bir etkinlik için belirli bir zaman diliminde tesiste yer ayırma ve sözleşme yapma işidir. Etkinlik takvimi içinde dikkat edilmesi gerek ikinci konu ise zamanlamadır. Zamanlama bir rezervasyon prosedürüdür. Son olarak dikkat edilmesi gerekli konu ise sözleşmenin hazırlanmasıdır.


75. Soru

Sözleşmede bulunması gereken unsurlar nelerdir?

Cevap

Sözleşmede bulunması gereken unsurlar şunlardır: • Bedel, • Geçerli teklif ve geçerli kabul, • Sözleşme maddelerinin yasal olması, • Sözleşmenin geçerli olduğu belirli bir sürenin (zaman) bulunması, • Sözleşmenin yazılı ve/ya da sözel bir belge olarak düzenlenmesi.


76. Soru

Etkinlik için bilet hazırlarken göz önünde bulundurulması gereken faktörler nelerdir?

Cevap

İlgili faktörler şunlardır: • Tesisin fiziksel özellikleri, • Oturma planları, • Fiyat yapısı, • Satış teşvik planları, • Bilet satış sisteminin tipi, • Rezerve koltuklar.


77. Soru

Müşterilerin spor tesisi ile ilk temas kurduğu noktalar neresidir?

Cevap

Müşterilerin spor tesisi ile ilk temas kurduğu noktalar, ön bürolar ve gişelerdir.


78. Soru

Spor tesislerinde güvenlik ve ilk yardım konusunda alınacak tedbirler nelerdir?

Cevap

Güvenlik ve ilk yardım konusunda bir el kitabının hazırlanması fayda sağlayacaktır. Hazırlanan el kitabı hem potansiyel tehlikeler konusunda hem de bu tehlikelerin ortaya çıktığı anda yerine getirilmesi gereken görevler hakkında personeli bilgilendirecektir. Spor tesislerinde güvenlik ve ilk yardım konusunda işaretler de oldukça önemlidir. Tesis içerisine ve dışarısına katılımcılara yardımcı olacak işaretler yerleştirilmelidir.


79. Soru

Kamuya ait spor tesislerinin bakımı kimler tarafından yapılır?

Cevap

Kamuya ait spor tesislerinin bakımı, il ve ilçe teşkilatları tarafından yapılır.


80. Soru

Spor tesislerindeki faaliyet öncesi yapılması gerekli bakımlar nelerdir?

Cevap

Yapılması gereken ilgili bakımlar şunlardır: • Tesise faaliyet için monte edilen her türlü spor alet ve malzemelerinin kontrol ve bakımı, • Aydınlatma, ısıtma, seslendirme ve skorboard gibi cihazların kontrol ve bakımı.


81. Soru

Spor tesis işletmelerinde misyon kavramını açıklayınız?

Cevap

Misyon, kelime anlamı itibariyle, bir kişi ya da topluluğun üstlendiği özel görevdir. Örgütsel bağlamda misyon, bir kurum ya da kuruluşun varoluş nedeni, ne yapmak ve hangi amaçla yapmak üzere kurulduğu, kendisini nasıl görmek istediği, kendisinden beklenen görev olarak tanımlanabilmektedir.


82. Soru

Spor tesis işletmelerinde vizyon kavramını açıklayınız?

Cevap

Vizyon, mevcut gerçekler, umutlar, hayaller, tehlike ve fırsatların bir araya gelmesi ile oluşan geleceğin tanımlanması için bilinmeyene doğru bir bakış olarak ifade edilir.


83. Soru

Spor tesis işletmelerinde amaç kavramını açıklayınız?

Cevap

Amaç, bir işletmenin gelecekte ulaşmayı düşündüğü durumdur ve strateji oluşumuna temel teşkil etmektedir. Strateji ve misyon amaçların gerçekleştirilmesinde araç konumundadır. Amaçlar, işletmelerin erişmeye çalıştığı uzun dönemli genel sonuçlar olarak tanımlanabilir.


84. Soru

Spor tesis işletmelerinde planlamayı açıklayınız?

Cevap

Planlama, varılması tasarlanan hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere giden yol, yöntem ve araçların önceden seçilmesi olarak tanımlanır. En kısa anlatımla plan, bir amaca ulaşmak için izlenecek yolun önceden
saptanmasıdır.


85. Soru

Planlama sürecinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Planlama, kaynakların verimli bir biçimde kullanılmasını sağlamaktadır. Planlama, bir seçim ve tercih sürecidir. Planlama, bir karar sürecidir. Planlama, geleceğe dönüktür. Planlama, kapsamlı ve sürekli bir faaliyettir. Planlama, esnek ve dinamik bir süreçtir.


86. Soru

Niteliğine göre planlar kaç bölüme ayrılır bunlar nelerdir?

Cevap

Niteliğine göre planlar gibi stratejik, işlevsel ve eylemsel planlar olmak
üzere üçe ayrılır.


87. Soru

Orta süreli planları açıklayınız?

Cevap

Orta süreli planlarda süre 1-5 yıl arasındadır. Bu planlar kısa süreli planlarda olduğu gibi uzun süreli planlar çerçevesinde uygulamaya dönük olarak hazırlanmaktadır. Genellikle beş yıllık süreler için hazırlanan orta süreli planlar, kısa süreli planlara oranla daha az kesinlik taşımaktadırlar. Uzun süreli planlara kıyasla daha kesin olmaları nedeniyle ise, uzun süreli planların uygulanmasında bir araç olarak değerlendirilebilmektedirler.


88. Soru

Spor tesis işletmelerinde organizasyonu tanımlayınız?

Cevap

Organizasyon (örgütleme), Latincede müzik aleti anlamına gelen “organon” sözcüğünden türetilmiştir. Kaynaklandığı Latince köke bakarak, organizasyonu, yönetim organlarının belirtilmesi ve içinde insanların
etkile!im halinde bulundukları yapısal bir süreç olarak tanımlamak mümkündür. Organizasyonu daha ayrıntılı olarak, üretim faktörlerini sistemli, uyumlu ve etkili biçimde kullanarak mal ve hizmet üretmek için insanların görevlerini en iyi biçimde yapmak üzere düzene konmaları ve her türlü araç gereç ve malzeme ile donatılmaları şeklinde tanımlamak mümkündür.


89. Soru

Organizasyon işlevinde ilişkilerin saptanması aşamasını açıklayınız?

Cevap

İlişkilerin saptanması: Organizasyonun ikinci evresinde yönetim birimleri arasında haberleşme kanalları kurulur, eşgüdümü kolaylaştırmak amacıyla bağlantılar belirlenir.


90. Soru

Organizasyon işlevinin aşamaları nelerdir?

Cevap

  1. Organizasyon yapısının kurulması
  2. İlişkilerin saptanması
  3. Görev tanımlarının yapılması
  4. Görevin gerektirdiği niteliklerin tanımlanması

91. Soru

Spor tesislerinde insan kaynaklarının işlevi nedir açıklayınız?

Cevap

Organizasyon oluşturulduktan sonra, belirlenen birimlerde, belirlenen faaliyetlerin yerine getirilmesi için; işe uygun adayların toplanması, seçimi ve yerleştirilmesi, eğitilmesi, başarılarının değerlendirilmesi ve ücretlendirilmesi gibi bir dizi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yönetsel işlevler arasında önemli bir ayrıcalığa sahip olan insan kaynakları işlevi, organizasyonun sahip olduğu insan gücünün örgütsel amaçlara
yönelik olarak etkili ve verimli bir şekilde çalıştırılması amacına hizmet etmektedir.


92. Soru

Spor işletmelerinde kullanılabilecek temel insan kaynakları yönetimi konuları nelerdir?

Cevap

Bu konular; spor tesislerinde iş alanları, spor tesislerinde işe alım süreci, spor tesislerinde performans değerleme ve spor tesislerinde insan kaynakları eğitimidir.


93. Soru

Spor tesislerinde işe alım sürecinde iyi bir iş analizi yapmak için hangi sorulara yanıt aranır?

Cevap

İş analizinde:
• İşin gerekleri nelerdir?
• İş nasıl yapılır?
• İş ne zaman yapılır?
• İş nerede yapılır?
• İş neden yapılır? gibi sorulara yanıt aranır.


94. Soru

Eğer bir çalışan kendisinden iş tanımında belirlenen görevleri yerine getiremiyorsa hangi yollar izlenmelidir?

Cevap

Eğer bir çalışan kendisinden iş tanımında belirlenen görevleri hayata geçiremiyorsa; çalışan ya motive edilmeli, ya eğitilmeli ya da akdi sona
erdirilmelidir.


95. Soru

İş başında yapılan eğitimin üstünlüklerini açıklayınız?

Cevap

• Öğrenme her şeyden önce kişinin kendi isteğine bağlı bir süreçtir. Bu istek iş başında daha kolay uyandırılır. İş çevresi bu duygunun uyandırılmasında daha uygun bir ortam oluşturur.
• İş başında yapılan eğitimde ilgilinin güçlü ve zayıf yönlerini görüp derhal düzeltmek kolaylığı vardır.
• Öğretilen şeylerin hemen uygulanma olanağı ve fırsatı mevcuttur.
• İş başında bir yöneticinin varlığı, öğrenme sürecini hızlandırır. Yöneticinin etkisini, iş dışında sürdürmek ya da yaratmak olanaklı değildir.
• İş dışında düzenlenecek bir eğitim programına katılmak, ister istemez kişiyi belli süre asıl görevden uzak kalmayı gerektirir. Bu ise, hizmeti aksatabilir.


96. Soru

Staj yoluyla eğitimin faydaları nelerdir?

Cevap

İşletmeler işgören adaylarına eğitim programlarında çoğu kez yer alan staj yoluyla çeşitli dallarda ve çeşitli yerlerde eğitim olanakları sağlarlar. Staj işgörenlere ileride yüklenecekleri görevlere ilişkin çalışma ortamlarını,
koşullarını tanıtma, işleri öğrenme, yapısal değişikliklere kısa zamanda uyma, yeteneklerini geliştirme ve mesleki sorumluluk taşıma gibi yararlar sağlar. Staj etkili bir eğitim tekniğidir. İşgören adaylarının işe başlamadan önce ileride yapacakları işe benzer görevleri geçici bir süre için yürütmelerini sağlar ve işin fiziki ve moral koşullarına uyma yeteneklerini bilimsel yönde değiştirir. 


97. Soru

T grup yönteminin amacı nedir?

Cevap

T GRUP denilen yöntemin gerçek adı “Training Group” yani eğitim grubu olup bazı kaynaklarda “Duyarlık Eğitimi”olarak da adlandırılır. Bir grup çalışması şeklinde uygulanan yöntemin amacı katılanların mesleki ve teknik bilgilerini geliştirmek değil, bireylerin davranış yapılarında olumlu etkiler yaratmaktır.


98. Soru

Yöneltme fonksiyonunun etkin bir şekilde yerine getirilmesi için en önemli gereklilik nedir?

Cevap

Yöneltme fonksiyonunun etkin bir şekilde yerine getirilmesi büyük ölçüde emir verme biçimi ile ilgilidir. İyi bir emir öncelikle yerine getirilebilir bir özellik taşımalıdır. Ayrıca emir açık ve net olmalı ve ne yapılması istendiğini tam olarak açıklamalıdır.


99. Soru

Reddin’in Z Kuramı’nı açıklayınız?

Cevap

William J. Reddin tarafından, X ve Y Kuramlarını birleştirerek geliştirilen Z kuramı; insanın ne melek, ne de şeytan olduğu görüşüne dayanmaktadır. İnsanı düşünme, karar verme ve azmetme yeteneklerine sahip bir varlık
olarak kabul eden bu kuram; insanın doğuştan ne iyi, ne de kötü olduğunu savunmakta ve koşullara göre her ikisine de yatkın olabileceğinin altını çizmektedir. Güdülenmenin ne dıştan zorlamayla, ne de içten gönüllü
olarak sağlanabileceğine dikkat çeken Z Kuramı; insanın ancak mantık yoluyla güdülenebileceğini söylemektedir.


100. Soru

Spor tesis işletmelerinde koordinasyon ve işlevini açıklayınız?

Cevap

Bir kurum ya da kuruluşun bir bütün olarak işlemesini kolaylaştıracak ve başarılı olmasını sağlayacak şekilde tüm faaliyetlerin ahenkleştirilmesine koordinasyon denir. Koordinasyon; bireyleri ve bireylerin oluşturduğu
grupları, saptanan amaçların gerçekleştirilmesi için karar almada, faaliyetlerde ve fonksiyonlarda bir araya getirmektir.


101. Soru

İşletmelerde kullanılan koordinasyon tekniklerini sıralayınız?

Cevap

• İyi ve basit bir organizasyon yapısının kurulması

• Plan ve programların uyumlaştırılması

• İyi bir haberleşme düzeninin kurulması

• Gönüllü koordinasyon

• Gözetim yoluyla koordinasyon


102. Soru

Spor tesis işletmelerinde denetleme fonksiyonunun işlevi nedir?

Cevap

Spor tesis işletmelerinde hazırlanan planlara bağlı olarak yürütülen işlerin gerektiği biçimde oluşturulup oluşturulmadığı denetleme fonksiyonu ile belirlenir.


103. Soru

Spor tesis işletmelerinde denetleme fonksiyonu kaç bölüme ayrılır?

Cevap

Finansal Denetim

Uygunluk Denetimi

Performans Denetimi

Ekonomik Denetim olmak üzere dört bölüme ayrılır.


104. Soru

Tesislerde görev yapacak tesis sorumlusunun görevlerinden üç tanesini yazınız?

Cevap

• Tesisin bakımlı ve hizmete hazır olmasını sağlamak
• Tesisin bakım, onarım ve korunması için önlemler almak
• Tesisin günlük kontrollerini yaparak eksikliklerini gidermek


105. Soru

Spor tesis işletmelerinde güvenlik ve il yardımın önemini açıklayınız?

Cevap

Spor tesislerinde eğitimli ve profesyonel güvenlik ve ilk yardım birimlerinin
bulunması çok önemlidir. Güvenlik ve ilk yardım konusunda bir el kitabının hazırlanması fayda sağlayacaktır. Hazırlanan el kitabı hem potansiyel tehlikeler konusunda hem de bu tehlikelerin ortaya çıktığı anda yerine
getirilmesi gereken görevler hakkında personeli bilgilendirecektir.


1. Soru

Spor tesis işletmelerinde yönetim süreci ne demektir?

Cevap

Spor tesis işletmelerinde yönetim, üretim unsurlarını verimli biçimde kullanarak başkaları aracılığıyla işgörme sürecidir ve belirli fonksiyonların bir bütün içerisinde düzenli işleyişi ile meydana gelir.

2. Soru

Misyonun açık ve belirgin olması bir örgüt için neden önemlidir?

Cevap

İyi düşünülmüş ve etkili bir şekilde ifade edilmiş bir misyon, örgütün çalışanları ve müşterileri tarafından nasıl algılandığını belirlemektedir. Bu nedenle misyonun açık ve belirgin olması, örgütün çalışanlarının ne yapacaklarını ya da ne yaptıklarını bildiklerini yansıtan en önemli göstergedir.

3. Soru

Spor tesis işletmelerindeki yönetim süreci kaç temel fonksiyondan meydana gelmektedir?

Cevap

Spor tesis işletmelerindeki yönetim süreci altı temel fonksiyondan meydana gelmektedir: • Planlama, • Organizasyon, • İnsan kaynakları yönetimi, • Yöneltme, • Koordinasyon, • Denetleme.

4. Soru

Örgütsel anlamda misyon ne demektir?

Cevap

Örgütsel bağlamda misyon, bir kurum ya da kuruluşun varoluş nedeni, ne yapmak ve hangi amaçla yapmak üzere kurulduğu, kendisini nasıl görmek istediği, kendisinden beklenen görev olarak tanımlanabilmektedir.

5. Soru

İş dışı eğitimin faydaları nelerdir?

Cevap

İş dışı eğitimin faydaları şunlardır: • İş dışında uygulanan eğitim zamandan kazandırır. • Olayların göreli önemi işbaşındaki rastlantılara göre değişir. • Kişinin işbaşında karşılaştığı olaylara bakarak genelleme yapması güçtür. • İş dışında düzenlenen bir eğitimin etkinliği duruma göre ayarlanabilir. • Bazı bilgi ve becerilerin işbaşında verilmesi güç ya da olanaksız olabilir. Bu bilgiler iş dışı eğitimde verilebilir.

6. Soru

İşlevsel planlar niçin hazırlanır?

Cevap

İşlevsel planlar ise eylemsel planların yerine getirilmesini hızlandırmak için hazırlanan planlardır.

7. Soru

Spor tesis işletmelerinde planlama süreci ne şekildedir?

Cevap

Spor tesis işletmelerinde planlama süreci şöyle sıralanabilir: • Amaç ya da amaçların belirlenmesi, • Amaçlara ulaşmayı kolaylaştıracak ya da zorlaştıracak faktörlerin belirlenmesi, • Alternatiflerin sıralanması, • Alternatiflerin karşılaştırılması, • Mevcut alternatifler arasından en uygununun seçilmesi, • Tercih edilen alternatiflerin uygulama planı olarak yürürlüğe konulması.

8. Soru

Orta süreli plan nedir?

Cevap

Orta süreli planlarda süre 1-5 yıl arasındadır. Bu planlar kısa süreli planlarda olduğu gibi uzun süreli planlar çerçevesinde uygulamaya dönük olarak hazırlanmaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından yapılan beş yıllık kalkınma planları ve genellikle beş yıllık projeksiyonları hedefleyen insan kaynakları planları orta süreli planlara örnek olarak verilebilmektedir.

9. Soru

Bir spor tesis işletmesinin misyonu olmalı mıdır?

Cevap

Misyon, herhangi bir işletmenin var oluş nedenidir ve stratejik amaçların nasıl gerçekleştirileceğini belirleyen çerçeveyi oluşturur. Bu nedenle her spor tesis işletmesi yazılı olsun ya da olmasın bir misyona sahip olmalıdır.

10. Soru

Vizyon nedir?

Cevap

Vizyon, mevcut gerçekler, umutlar, hayaller, tehlike ve fırsatların bir araya gelmesi ile oluşan geleceğin tanımlanması için bilinmeyene doğru bir bakış olarak ifade edilir.

11. Soru

Misyon ile vizyon arasındaki temel fark nedir?

Cevap

Vizyon, peşine düşülen bir hayal; misyon ise, bu hayale kavuşmak için özelleştirilmiş ve başarılması gereken bir amaçtır.

12. Soru

İşletme açısından amaç ne demektir? Hedef kavramı ile arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Amaç, bir işletmenin gelecekte ulaşmayı düşündüğü durumdur ve strateji oluşumuna temel teşkil etmektedir. Amaçlar, işletmelerin erişmeye çalıştığı uzun dönemli genel sonuçlar olarak tanımlanabilir. Hedefler ise amaçlara erişmek için gerekli olan kısa süreli aşama durumlarını oluşturur. Ayrıca hedefler daha açık ve ölçülebilir özellikler taşır. Amaçlar soyut olabilir fakat kesinlikle hedeflerin somut ve rakamsal olması gerekmektedir.

13. Soru

Planlama fonksiyonu nedir?

Cevap

Planlama, varılması tasarlanan hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere giden yol, yöntem ve araçların önceden seçilmesi olarak tanımlanır. Planlama süreci içerisinde neyin, neden, nasıl, nerede ve ne zaman yapılacağına karar verilirken, bütün bu çalışmalardan kimlerin sorumlu olacağı belirlenir.

14. Soru

Planlama fonksiyonunun temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Planlama fonksiyonunun temel özellikleri şunlardır: • Planlama, kaynakların verimli bir biçimde kullanılmasını sağlamaktadır. • Planlama, bir seçim ve tercih sürecidir. • Planlama, bir karar sürecidir. • Planlama, geleceğe dönüktür. • Planlama, kapsamlı ve sürekli bir faaliyettir. • Planlama, esnek ve dinamik bir süreçtir.

15. Soru

Uzun süreli planların dezavantajı nedir?

Cevap

Uzun süreli tahminlere dayandıkları için bu tür planlarda belirsizlik söz konusu olabilmektedir.

16. Soru

Spor tesis işletmelerinde kullanılan plan türleri nelerdir?

Cevap

Spor tesis işletmelerinde planlar niteliğine, kullanım sıklığına ve kapsadıkları süreye bağlı olarak farklılık göstermektedir. Niteliğine göre planlar; • Stratejik, • İşlevsel ve • Eylemsel planlar olmak üzere üçe ayrılır. Kullanım sıklığına göre; • Sürekli ve • Tek kullanımlı planlar olmak üzere iki plan türü bulunmaktadır. Sürekli planlar; • Politikalar, • Prosedürler ve • Kurallar olmak üzere üçe ayrılırken; Tek kullanımlı planlar; • Programlar, • Bütçeler ve • Projelerden oluşur. Kapsadıkları süreye göre planlar ise; • Kısa, • Orta ve • Uzun süreli planlardır.

17. Soru

Stratejik planlar niçin hazırlanır?

Cevap

Stratejik planlar tesisin üst düzey amaç ve hedeflerine ulaşması için hazırlanırlar. Bu yüzden bu planlar genelde master planlar olarak tanımlanır.

18. Soru

Eylemsel planlar niçin hazırlanır?

Cevap

Eylemsel planlar daha detaylı planlardır ve stratejik planların uygulanmasına yardımcı olmak üzere oluşturulurlar.

19. Soru

Kısa süreli plan nedir? Niçin hazırlanır?

Cevap

Kısa süreli planlar, çoğunlukla 1 yıldan daha az bir süreyi kapsamaktadır. Yıllık programlar ve bütçeler kısa süreli planlara örnek olarak verilebilir. Bu tür planlar uzun süreli planlarda görülen eksiklik ve boşlukların giderilmesi için hazırlanır. Bu tür planlamada tahminlemede bulunulması ve sonuçlara ulaşılması daha kolay olması nedeniyle de tercih edilir.

20. Soru

Sürekli planlar hangi amaç doğrultusunda oluşturulur? Bu plan türü içerisinde yer alan politika, prosedür ve kural kavramları nasıl açıklanabilir?

Cevap

Sürekli planlar, spor tesis işletmelerinde sürekliliği ve düzeni sağlamak amacıyla oluşturulurlar. Politikalar, spor tesis işletmelerinde alınacak kararların bağlı olacağı sınırları belirleyen ve karar alma sürecinde yol gösteren genel ifadelerdir. Prosedürler, spor tesis işletmelerinde bir amaca ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemleri içeren belgelerdir. Kurallar, politikalar gibi işletme içerisinde oluşturulan davranışları etkilemektedir.

21. Soru

Organizasyon fonksiyonu nedir?

Cevap

Organizasyon, üretim faktörlerini sistemli, uyumlu ve etkili biçimde kullanarak mal ve hizmet üretmek için insanların görevlerini en iyi biçimde yapmak üzere düzene konmaları ve her türlü araç gereç ve malzeme ile donatılmaları olarak tanımlanmaktadır.

22. Soru

Organizasyon fonksiyonunun aşamaları nelerdir?

Cevap

Organizasyon fonksiyonunun aşamaları şunlardır: • Organizasyon yapısının kurulması, • İlişkilerin saptanması, • Görev tanımlarının yapılması, • Görevin gerektirdiği niteliklerin tanımlanması.

23. Soru

Organizasyon fonksiyonunun temel ilkeleri nelerdir?

Cevap

Organizasyon fonksiyonunun temel ilkeleri şunlardır: • Amaç birliği ilkesi, • Ekonomik olma ilkesi, • Faaliyetlerin tanımlanması ilkesi, • Hiyerarşi ilkesi, • Komuta birliği ilkesi, • Yönetim birliği ilkesi, • Yetki ve sorumluluk ilkesi, • Liderliği kolaylaştırma ilkesi.

24. Soru

Spor işletmelerinde organizasyon şeması ne şekilde olmalıdır?

Cevap

Spor tesis işletmelerinde tepe yönetim tesis yöneticisinden ya da yönetim kurulundan oluşur. Bu üst yönetime bağlı bazı alt bölümler ile işletmenin sistemli ve verimli bir şekilde işlev görmesi sağlanabilir. Tesisin yapısal düzeni için muhasebe, finans ve yasal düzenlemelerle ilgili olan bir bölüm, pazarlanması konusunda ayrı bir bölüm ve tesisin işleyişi için ise personel, temizlik, güvenlik ve tesis bakımı gibi konularla ilişkili bir bölüm oluşturulmalıdır.

25. Soru

İnsan kaynakları yönetiminin işlevi nedir?

Cevap

Organizasyonun sahip olduğu insan gücünün örgütsel amaçlara yönelik olarak etkili ve verimli bir şekilde çalıştırılmasıdır.

26. Soru

İnsan kaynakları yönetiminin örgüt genelindeki rolü nedir?

Cevap

Çalışanların motivasyonunu ve verimini yükseltecek bir ortamın yaratılması ve bu ortamın korunup geliştirilmesi için gerekli politikaları ve teknik bilgilerin sağlanmasıdır.

27. Soru

Spor tesis işletmelerinde kullanılabilecek insan kaynakları yönetim konuları nelerdir?

Cevap

İlgili insan kaynakları yönetim konuları şunlardır: • Spor tesislerinde iş alanları, • Spor tesislerinde işe alım süreci, • Spor tesislerinde performans değerlendirme, • Spor tesislerinde insan kaynakları eğitimi.

28. Soru

Spor tesis işletmelerinde iş alanları nasıl oluşturulur?

Cevap

Spor tesis işletmelerinde iş alanları tesisin niteliğine göre oluşturulur. Küçük spor tesislerinde çalışanlar aynı anda farklı sorumlulukları üstlenebilirler. Büyük spor tesislerinde ise her birim için ayrı çalışan görevlendirilebilir.

29. Soru

Spor tesis işletmelerindeki işe alım süreci nasıl geçekleşir?

Cevap

İşe alım süreci iş analizi ile başlar. Daha sonra iş tanımları ayrıntılı bir şekilde açıklanır ve iş gerekleri belirlenir.

30. Soru

İş analizi nedir?

Cevap

İş analizi; bir işin özelliklerini, inceliklerini, gerekliliklerini ve çalışma koşullarını çeşitli yöntemlerle araştıran bilimsel bir çalışmadır. İş analizinde; işin gereklerinin neler olduğu, işin nasıl, ne zaman, nerede ve neden yapıldığı ile ilgili sorulara yanıt aranır.

31. Soru

İş tanımı nedir? Neden gerçekleştirilir?

Cevap

iş tanımları işin organizasyon içindeki yerini ve önemini belirler. İş tanımlarının amacı, işin kimliğinin ortaya çıkarılmasıdır. İş tanımları personel seçiminde, personelin yönlendirilmesinde, eğitilmesinde ve performans değerlemesinde yararlı olmaktadır.

32. Soru

İş gerekleri nedir? Nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

İş gerekleri belirli bir işi yerine getirmek için bireylerin sahip olması gereken yetenek ve becerilerdir. İş gerekleri çalışmalarında çalışılanların iş açısından fiziksel, zihinsel, duygusal ve davranışsal özelliklerine bakılır.

33. Soru

Spor tesislerinde performans değerlemenin faydaları nelerdir?

Cevap

İşletme yönetiminin çalışanlarını daha iyi tanımasına, onların detaylı analiz etmesine, karşılıklı iletişimin arttırılmasına, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine ve geleceğe yönelik planlama ve kariyer yönetimi işlerinin objektif olarak yapılmasına katkıda bulunur. Ayrıca çalışanların kendi potansiyellerinin ve eksikliklerinin farkına varmalarına, yönetimin beklentilerini daha net olarak görmelerine, işletme amaçlarını açık olarak kavramalarına yardımcı olur.

34. Soru

Spor tesislerinde insan kaynakları eğitimi neden önemlidir?

Cevap

Günümüzdeki teknolojik ve ekonomik gelişmeler ışığında kalifiyeli eleman ihtiyacı işletmeler açısında oldukça önemlidir. Bu nedenle çağımız işletmeleri eğitime ciddi bütçeler ayırmaktadırlar. Çünkü ayakta kalmanın, varlığını en verimli şekilde sürdürmenin ancak eğitim yoluyla, gelişmeleri izlemek yoluyla olabileceği anlaşılmış bulunmaktadır.

35. Soru

İnsan kaynakları eğitim yöntemleri kaç çeşittir?

Cevap

Eğitim yöntemleri iki çeşittir. Bunlar; • İş başı ve • İş dışı eğitimlerdir.

36. Soru

İş başı eğitimi ne demektir? Bu eğitimin faydaları nelerdir?

Cevap

İş başı eğitimi, kişiye, görevlerini yerine getirirken verilen eğitimdir. İş başında yapılan eğitimde ilgilinin güçlü ve zayıf yönlerini görüp derhal düzeltmek kolaylığı vardır. Öğretilen şeylerin hemen uygulanma olanağı ve fırsatı mevcuttur. Kişi de kendi isteği ile çalışmak adına his uyandırır. İş başında bir yöneticinin varlığı, öğrenme sürecini hızlandırır. İş başı eğitim sayesinde kişi asıl görevinden uzaklaşmamış olur.

37. Soru

İş başında uygulanan belli başlı eğitim yöntemleri nelerdir?

Cevap

İş başında uygulanan belli başlı eğitim yöntemleri şunlardır: • Yönetici gözetiminde eğitim, • Yetki göçerimi yoluyla eğitim, • Monitör aracılığıyla eğitim, • Staj yoluyla eğitim, • İş değiştirme (rotasyon) yoluyla eğitim, • Komiteler aracılığıyla eğitim, • İşe alıştırma (oryantasyon) eğitimi.

38. Soru

Yönetici gözetiminde eğitim neden tercih edilmektedir?

Cevap

Bu teknik basit işlerin öğretilmesinde çok etkili olmaktadır. Sık sık tekrarlanan unsurlardan oluşan bir işin kısa zamanda deneysel yöntemle öğretilmesi hem çok kolay, hem de işin öğrenimi tamamen işbaşında yapıldığından çok etkilidir. Ayrıca maliyetinin düşük olması nedeniyle tercih edilen bir yöntemdir.

39. Soru

Yetki göçerimi yoluyla eğitim nasıl gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Bu yöntemde üst, astına gerekli ve yeterli ölçüde yetki ve sorumluluk verir. Yönetici amaçları belirledikten sonra, işin yönetimini ve yapılma biçimini astına bırakır ve sadece onu sonuçta denetler.

40. Soru

Monitör aracılığıyla eğitim nedir?

Cevap

Kalifiye işçi, usta, ustabaşı veya teknisyenler arasından seçilen monitör denilen belirli kişiler teknik ve pedagojik bilgilerle donatılırlar. Bu monitörlerde tek tek veya gruplar halinde eğitilecek işçi kitlesine yapılacak işin bütün teknik gereklerini açıklar ve tanımlarlar.

41. Soru

Staj yoluyla eğitim yönteminde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

Cevap

Pratik çalışmalara ağırlık ve öncelik verilirken teorik bilgileri ve çalışmaları bir kenara itmeksizin birlikte yürütme yoluna gidilmelidir. Stajyerleri daha işin başında yıldırmamak için ilk evrede kolay bilgilere yer vermek ve giderek işin zorluklarını ve teknik inceliklerini öğretmek gerekir. Stajyerlerin zekâsını devamlı uyanık tutmak gerekir. Bireye verilen eğitim onda dinleme ve tepki gösterme yeteneğini geliştirmeli ve onu yaratıcılık, açıklık, sezgi ve yapıcı eleştiriye özendirmelidir. Staj süresi sonunda stajyerlerin yaptıkları çalışmaların verimli ve başarılı yönleri olduğu kadar işlenen yanlışlıkları ve eksiklikleri de kendilerine iletmek gerekir.

42. Soru

İş değiştirme yoluyla eğitim yöntemindeki amaç nedir?

Cevap

Amaç, ilerde çok önemli görevlere atanabilecek yöneticilerin işletmede yer alan çeşitli fonksiyonları yakından tanımasını sağlamak, sadece yönetim sorumluluğu değil aynı zamanda teknik yetenekler kazandırmaktır.

43. Soru

Komiteler aracılığıyla eğitim yönteminin başarılı olması için dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Bu yöntemin başarısı için iki noktaya dikkat etmek gerekir: • Komite çalışmalarında gruba uyum süresi çok fazla uzamamalıdır. • Komite çalışmasının doğal sonucu olarak ortak kararlara varılması bazı kişilerin sorumluluktan kaçmasına ya da kişisel görüşlerini belirtmekten tedirginlik duyduğu için son kararların alınmasını beklemesine yol açabilir.

44. Soru

İşe alıştırma eğitimi nedir?

Cevap

İşletmeye yeni giren ya da bölüm değiştiren işgörenlere işe başlama öncesi ya da işe girilen günlerde uygulanan ilk eğitim çabalarıdır. Yeni işin gereği olarak yeni bilgilerin elde edilmesi, düşünsel ve bedensel becerilerin kazandırılması, bir başka anlatımla işe en kısa zamanda uyumu sağlanması amacıyla ilk günlerde çoğu kez eğitsel programlar uygulanır.

45. Soru

İş dışı eğitimde kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

İş dışı eğitimde kullanılan yöntemler; anlatma, tartışmalı konferanslar, seminerler, kurslar, gezi-gözlem, duyarlık eğitimi, örnek olay yöntemi, rol oynama yöntemi, işletme oyunu yöntemi, beklenen sorunlar yöntemi ve görsel-işitsel eğitim yöntemleri şeklinde sıralanabilir.

46. Soru

Anlatma yöntemi etkili bir yöntem midir? Neden?

Cevap

Anlatma yöntemi, tek yönlü bir iletişim tekniği olması nedeniyle etkili bir yöntem değildir.

47. Soru

Tartışmalı konferanslar nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Forum ya da panel şeklinde gerçekleştirilebilir. Forum yönteminde konuşmacı önce konuya ilişkin kısa bilgi verir, daha sonra toplantıya katılanlar soru, görüş, eleştiri ve önerilerle tepkilerini belirtir. Panel şeklinde düzenlenen konferanslarda ise birkaç kişiden oluşan konuşmacılar değişik görüşlerini dinleyicilere sunar ve daha sonra konu tartışmaya açılır.

48. Soru

Seminerlerin tartışmalı konferanslara göre farkı nedir?

Cevap

Seminerler konferanslara göre daha uzun süreli olup genellikle birkaç gün sürer ve sonuncu gün belirli seanslarda incelenen konu dinleyicilerin soru ve önerilerine açılır.

49. Soru

Gezi-gözlem yöntemindeki amaç nedir?

Cevap

Amaç, işgöreni benzer işletmelere götürerek görgü ve bilgilerini arttırmak, çalışma düzeni, koşulları ve tekniği hakkında gözlem yoluyla eğitimlerini sağlamaktır.

50. Soru

Duyarlık yöntemi nasıl uygulanır?

Cevap

Grup çalışması şeklinde uygulanır. Grup tartışmasına katılan her üye hem kendisini hem de başkalarını, daha iyi anlamaya çalışır, güdülerini, duygularını analiz eder ve davranışlarının etkileri izler.

51. Soru

Örnek olay yöntemindeki temel amaç nedir?

Cevap

Uzun bir tartışma içinde bir gerçek durumu ya da sorunu bütün ayrıntılarıyla bir gruba incelettirmek ve her olay tartışmasından sonra katılanları daha bilinçli düşünmeye, etkili karar almaya ve çözümler bulmaya yönelmektir.

52. Soru

Örnek olay ile duyarlık yöntemleri arasındaki temel fark nedir?

Cevap

Duyarlık yönteminde soyut olaylar incelenirken örnek olay yönteminde daha çok somut olaylar incelenmektedir.

53. Soru

İşletme oyunu yönteminin sınırlılıkları nelerdir?

Cevap

Bu yöntem oldukça pahalıya mal olmaktadır. Ayrıca, varsayımlara göre alınan kararların gerçek iş yaşamına her zaman uygun düşmemesi ve sadece üst düzeydeki yönetici personelin yetişmesinde kullanılabilir olması yöntemin sınırlarını ve yetersizliklerini belirler.

54. Soru

Yöneltme işlevinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gereklilikler nelerdir?

Cevap

Yöneltme fonksiyonunun etkin bir şekilde yerine getirilmesi büyük ölçüde emir verme biçimi ile ilgilidir. İyi bir emir öncelikle yerine getirilebilir bir özellik taşımalıdır. Ayrıca emir açık ve net olmalı ve ne yapılması istendiğini tam olarak açıklamalıdır.

55. Soru

Etkin bir yöneltme sisteminin koşulları nelerdir?

Cevap

Takım ruhunun geliştirilmesi, personelin iyi tanınması, görev kişiliği gelişmemiş kişilerin örgütten uzaklaştırılması, personel ve işletme arasındaki ilişkilerin yakından tanınması, yöneticinin çevresine iyi örnek olması, personelin devamlı teftiş ve denetim altında tutulması, yönetimde danışma sisteminin kurulması ve yöneticinin ayrıntı içinde boğulmamaya dikkat etmesi etkin bir yöneltme sisteminin koşullarıdır.

56. Soru

X-Y yaklaşımı nedir?

Cevap

X-Y yaklaşımı, 19050’li yıllarda Douglas McGreagor tarafından ortaya atılmıştır. Bu kuramda liderlerin tavır ve inanç yapıları üzerine odaklanılmıştır. Liderlerin çoğunun, çalışanları ile ilgili iki tavır ve inanç yapısından birini kabul ettiklerini düşünmektedir. Liderlikte Rol Yaklaşımı olarak da bilinen bu yaklaşıma göre, liderlik rolü yönetici ya da patron olmaktan çok işçi, ya da memur rolü şeklindedir.

57. Soru

Reddin’in Z kuramı nedir?

Cevap

William J. Reddin tarafından, X ve Y Kuramlarını birleştirerek geliştirilen Z kuramı; insanın ne melek, ne de şeytan olduğu görüşüne dayanmaktadır. İnsanı düşünme, karar verme ve azmetme yeteneklerine sahip bir varlık olarak kabul eden bu kuram; insanın doğuştan ne iyi, ne de kötü olduğunu savunmakta ve koşullara göre her ikisine de yatkın olabileceğinin altını çizmektedir. Güdülenmenin ne dıştan zorlamayla, ne de içten gönüllü olarak sağlanabileceğine dikkat çeken Z Kuramı; insanın ancak mantık yoluyla güdülenebileceğini söylemektedir.

58. Soru

Örgütsel bağlamda kapsam-içerik kuramlarının amacı nedir?

Cevap

Bu kuramlar, çalışanları hangi ihtiyaçların güdülediğini ortaya koymaya çalışmakta ve bireyi belirli bir yönde davranmaya yönelten çeşitli güçleri ya da güdüleri tanımlamayı amaçlamaktadır.

59. Soru

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi hangi temel varsayımlara dayanmaktadır?

Cevap

İlgili teorinin dayandığı temel varsayımlar şöyle sıralanabilir: • Sadece tatmin edilmemiş ihtiyaçlar insanları çeşitli şekillerde davranmaya yönlendirir, tatmin edilmiş ihtiyaçların davranışlar üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. • İnsan ihtiyaçları, önem derecesine göre aşağıdan yukarıya doğru hiyerarşik olarak sıralanır. • İnsan, ancak bir basamaktaki ihtiyacı belli bir dereceye kadar tatmin edilirse, bir üst basamaktaki ihtiyacının etkisi altına girer.

60. Soru

İhtiyaçların oluşturduğu hiyerarşi nasıldır?

Cevap

İhtiyaçların oluşturduğu hiyerarşi şöyle sıralanabilir: • Fizyolojik ihtiyaçlar, • Güvenlik ihtiyaçları, Sosyal ihtiyaçlar, • Saygınlık ihtiyaçları, • Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları.

62. Soru

Herzberg’in çift faktör kuramına göre doyumsuzluğu önleyen faktörler nelerdir?

Cevap

Herzberg’in çift faktör kuramına göre doyumsuzluğu önleyen faktörler; • Motive edici faktörler ve • Hijyen faktörlerdir.

63. Soru

Herzberg’in çift faktör kuramına göre motive edici faktörler nelerdir?

Cevap

Herzberg’in çift faktör kuramına göre motive edici faktörler doğrudan iş ile ilgilidir. Bunlar; • İş başarma, • Tanınma, • Çalışma, • Sorumluluk, • Gelişme ve • İlerlemedir.

64. Soru

Herzberg’in çift faktör kuramına göre hijyen faktörler nelerdir?

Cevap

Herzberg’in çift faktör kuramına göre hijyen faktörler doğrudan doğruya işin içeriği ile ilgili olmayıp, işin çevresel (dışsal) şartlarıyla ilgilidirler. Bunlar; • Şirket politikası ve yönetim, gözetim, • Üstlerle ilişkiler, • Astlarla ilişkiler, • İş koşulları, • Ücret, • İş arkadaşları ile ilişkiler, • Özel yaşantı, • Statü ve • Güvenlik faktörleridir.

65. Soru

Koordinasyon nedir?

Cevap

Koordinasyon, bir kurum ya da kuruluşun bir bütün olarak işlemesini kolaylaştıracak ve başarılı olmasını sağlayacak şekilde tüm faaliyetlerin ahenkleştirilmesidir.

66. Soru

Koordinasyon fonksiyonu işletmeler için neden önemlidir?

Cevap

Hizmet kalitesi oluşturmanın temel koşullarından biri işletme içerisinde birimler, çalışanlar, astlar ve üstler arasında koordinasyon sağlamaktan geçmektedir. Koordinasyon, işletme içerisinde takım çalışmasının oluşmasına katkı sağlar. Takımın koordineli çalışması sonucunda gelecek başarı aynı zamanda toplam kaliteyi belirler. Koordinasyon ile işletme için verimlilik artar ve bu artışın sağlayacağı faydalar tüketicilere direk, personele de dolaylı olarak yansır.

67. Soru

İşletmelerde kullanılan koordinasyon teknikleri nelerdir?

Cevap

İşletmelerde kullanılan koordinasyon teknikleri şunlardır: • İyi ve basit bir organizasyon yapısının kurulması, • Plan ve programların uyumlaştırılması, • İyi bir haberleşme düzeninin kurulması, • Gönüllü koordinasyon, • Gözetim yoluyla koordinasyon.

68. Soru

Denetleme nedir?

Cevap

Spor tesis işletmelerinde hazırlanan planlara bağlı olarak yürütülen işlerin gerektiği biçimde oluşturulup oluşturulmadığı denetleme fonksiyonu ile belirlenir. Amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının ya da ne derecede ulaşıldığının tespiti ve gerekli düzenlemelerin yapılması denetleme sürecini meydana getirir.

69. Soru

Kaç tür denetim vardır?

Cevap

Dört tür denetim vardır: • Finansal, • Uygunluk, • Performans ve • Ekonomik denetleme.

70. Soru

Spor tesis işletmelerindeki faaliyet alanları nelerdir?

Cevap

Spor tesis işletmelerindeki faaliyet alanları; mali denetim, spor branşı, araç-gereç, bütçeleme, etkinlik, bilgisayar işlemleri, davranış ve etik, müşteri memnuniyeti, harcamalar, istihdam, büyüme programları, tesis, film ofisi, reklam ve pazarlama, medya ilişkileri, etkinlik takvimi, iletişim ve haberleşme, gişe şeklinde sıralanabilir.

71. Soru

Türkiye’deki spor işletmelerinin yerine getirmesi gerekli görevler hangi yönetmelik ile belirlenmiştir?

Cevap

Türkiye’deki spor işletmelerinin yerine getirmesi gerekli görevler, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İşletme Yönetmeliğiyle belirlenir.

72. Soru

Tesis sorumlusunun görevleri nelerdir?

Cevap

Tesis sorumlusunun görevleri şunlardır: • Tesisin bakımlı ve hizmete hazır olmasını sağlamak, • Tesisin bakım, onarım ve korunması için önlemler almak, • Tesisin günlük kontrollerini yaparak eksikliklerini gidermek, • Tesisin tesisatlarının tam olarak çalışmasını sağlamak, • Tesiste bulunan demirbaşları temiz, bakımlı ve kullanılır halde bulundurmak, • Tesisin “tesis bilgi dosyası”nı tutmak, • Tesiste yapılacak spor faaliyetlerinin takvimini tutmak, • Tesisin gelir ve giderlerini bir işletme defterine kaydetmek, • Tesiste yapılacak çalışma ve antrenman isteklerine eşit olarak cevap vermek, • Altı ayda bir üst makama tesis hakkında rapor vermek.

73. Soru

Spor tesis işletmelerindeki faaliyetlerin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için hangi noktalara dikkat edilmesi gerekir?

Cevap

Hem kamuya ait hem de özel spor tesis işletmelerinde etkinlik takvimi hazırlama, gişe yönetimi, temizlik, iletişim ve haberleşme, güvenlik ve ilk yardım gibi konular tesislerin sorunsuz biçimde işleyiş göstermesi için önemli noktalardır.

74. Soru

Etkinlik takvimi hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Cevap

Öncelikle etkinlik takvimi içerisinde ön kayıt prosedürüne önem verilmelidir. Ön kayıt; bir etkinlik için belirli bir zaman diliminde tesiste yer ayırma ve sözleşme yapma işidir. Etkinlik takvimi içinde dikkat edilmesi gerek ikinci konu ise zamanlamadır. Zamanlama bir rezervasyon prosedürüdür. Son olarak dikkat edilmesi gerekli konu ise sözleşmenin hazırlanmasıdır.

75. Soru

Sözleşmede bulunması gereken unsurlar nelerdir?

Cevap

Sözleşmede bulunması gereken unsurlar şunlardır: • Bedel, • Geçerli teklif ve geçerli kabul, • Sözleşme maddelerinin yasal olması, • Sözleşmenin geçerli olduğu belirli bir sürenin (zaman) bulunması, • Sözleşmenin yazılı ve/ya da sözel bir belge olarak düzenlenmesi.

76. Soru

Etkinlik için bilet hazırlarken göz önünde bulundurulması gereken faktörler nelerdir?

Cevap

İlgili faktörler şunlardır: • Tesisin fiziksel özellikleri, • Oturma planları, • Fiyat yapısı, • Satış teşvik planları, • Bilet satış sisteminin tipi, • Rezerve koltuklar.

77. Soru

Müşterilerin spor tesisi ile ilk temas kurduğu noktalar neresidir?

Cevap

Müşterilerin spor tesisi ile ilk temas kurduğu noktalar, ön bürolar ve gişelerdir.

78. Soru

Spor tesislerinde güvenlik ve ilk yardım konusunda alınacak tedbirler nelerdir?

Cevap

Güvenlik ve ilk yardım konusunda bir el kitabının hazırlanması fayda sağlayacaktır. Hazırlanan el kitabı hem potansiyel tehlikeler konusunda hem de bu tehlikelerin ortaya çıktığı anda yerine getirilmesi gereken görevler hakkında personeli bilgilendirecektir. Spor tesislerinde güvenlik ve ilk yardım konusunda işaretler de oldukça önemlidir. Tesis içerisine ve dışarısına katılımcılara yardımcı olacak işaretler yerleştirilmelidir.

79. Soru

Kamuya ait spor tesislerinin bakımı kimler tarafından yapılır?

Cevap

Kamuya ait spor tesislerinin bakımı, il ve ilçe teşkilatları tarafından yapılır.

80. Soru

Spor tesislerindeki faaliyet öncesi yapılması gerekli bakımlar nelerdir?

Cevap

Yapılması gereken ilgili bakımlar şunlardır: • Tesise faaliyet için monte edilen her türlü spor alet ve malzemelerinin kontrol ve bakımı, • Aydınlatma, ısıtma, seslendirme ve skorboard gibi cihazların kontrol ve bakımı.

81. Soru

Spor tesis işletmelerinde misyon kavramını açıklayınız?

Cevap

Misyon, kelime anlamı itibariyle, bir kişi ya da topluluğun üstlendiği özel görevdir. Örgütsel bağlamda misyon, bir kurum ya da kuruluşun varoluş nedeni, ne yapmak ve hangi amaçla yapmak üzere kurulduğu, kendisini nasıl görmek istediği, kendisinden beklenen görev olarak tanımlanabilmektedir.

82. Soru

Spor tesis işletmelerinde vizyon kavramını açıklayınız?

Cevap

Vizyon, mevcut gerçekler, umutlar, hayaller, tehlike ve fırsatların bir araya gelmesi ile oluşan geleceğin tanımlanması için bilinmeyene doğru bir bakış olarak ifade edilir.

83. Soru

Spor tesis işletmelerinde amaç kavramını açıklayınız?

Cevap

Amaç, bir işletmenin gelecekte ulaşmayı düşündüğü durumdur ve strateji oluşumuna temel teşkil etmektedir. Strateji ve misyon amaçların gerçekleştirilmesinde araç konumundadır. Amaçlar, işletmelerin erişmeye çalıştığı uzun dönemli genel sonuçlar olarak tanımlanabilir.

84. Soru

Spor tesis işletmelerinde planlamayı açıklayınız?

Cevap

Planlama, varılması tasarlanan hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere giden yol, yöntem ve araçların önceden seçilmesi olarak tanımlanır. En kısa anlatımla plan, bir amaca ulaşmak için izlenecek yolun önceden
saptanmasıdır.

85. Soru

Planlama sürecinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Planlama, kaynakların verimli bir biçimde kullanılmasını sağlamaktadır. Planlama, bir seçim ve tercih sürecidir. Planlama, bir karar sürecidir. Planlama, geleceğe dönüktür. Planlama, kapsamlı ve sürekli bir faaliyettir. Planlama, esnek ve dinamik bir süreçtir.

86. Soru

Niteliğine göre planlar kaç bölüme ayrılır bunlar nelerdir?

Cevap

Niteliğine göre planlar gibi stratejik, işlevsel ve eylemsel planlar olmak
üzere üçe ayrılır.

87. Soru

Orta süreli planları açıklayınız?

Cevap

Orta süreli planlarda süre 1-5 yıl arasındadır. Bu planlar kısa süreli planlarda olduğu gibi uzun süreli planlar çerçevesinde uygulamaya dönük olarak hazırlanmaktadır. Genellikle beş yıllık süreler için hazırlanan orta süreli planlar, kısa süreli planlara oranla daha az kesinlik taşımaktadırlar. Uzun süreli planlara kıyasla daha kesin olmaları nedeniyle ise, uzun süreli planların uygulanmasında bir araç olarak değerlendirilebilmektedirler.

88. Soru

Spor tesis işletmelerinde organizasyonu tanımlayınız?

Cevap

Organizasyon (örgütleme), Latincede müzik aleti anlamına gelen “organon” sözcüğünden türetilmiştir. Kaynaklandığı Latince köke bakarak, organizasyonu, yönetim organlarının belirtilmesi ve içinde insanların
etkile!im halinde bulundukları yapısal bir süreç olarak tanımlamak mümkündür. Organizasyonu daha ayrıntılı olarak, üretim faktörlerini sistemli, uyumlu ve etkili biçimde kullanarak mal ve hizmet üretmek için insanların görevlerini en iyi biçimde yapmak üzere düzene konmaları ve her türlü araç gereç ve malzeme ile donatılmaları şeklinde tanımlamak mümkündür.

89. Soru

Organizasyon işlevinde ilişkilerin saptanması aşamasını açıklayınız?

Cevap

İlişkilerin saptanması: Organizasyonun ikinci evresinde yönetim birimleri arasında haberleşme kanalları kurulur, eşgüdümü kolaylaştırmak amacıyla bağlantılar belirlenir.

90. Soru

Organizasyon işlevinin aşamaları nelerdir?

Cevap

  1. Organizasyon yapısının kurulması
  2. İlişkilerin saptanması
  3. Görev tanımlarının yapılması
  4. Görevin gerektirdiği niteliklerin tanımlanması
91. Soru

Spor tesislerinde insan kaynaklarının işlevi nedir açıklayınız?

Cevap

Organizasyon oluşturulduktan sonra, belirlenen birimlerde, belirlenen faaliyetlerin yerine getirilmesi için; işe uygun adayların toplanması, seçimi ve yerleştirilmesi, eğitilmesi, başarılarının değerlendirilmesi ve ücretlendirilmesi gibi bir dizi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yönetsel işlevler arasında önemli bir ayrıcalığa sahip olan insan kaynakları işlevi, organizasyonun sahip olduğu insan gücünün örgütsel amaçlara
yönelik olarak etkili ve verimli bir şekilde çalıştırılması amacına hizmet etmektedir.

92. Soru

Spor işletmelerinde kullanılabilecek temel insan kaynakları yönetimi konuları nelerdir?

Cevap

Bu konular; spor tesislerinde iş alanları, spor tesislerinde işe alım süreci, spor tesislerinde performans değerleme ve spor tesislerinde insan kaynakları eğitimidir.

93. Soru

Spor tesislerinde işe alım sürecinde iyi bir iş analizi yapmak için hangi sorulara yanıt aranır?

Cevap

İş analizinde:
• İşin gerekleri nelerdir?
• İş nasıl yapılır?
• İş ne zaman yapılır?
• İş nerede yapılır?
• İş neden yapılır? gibi sorulara yanıt aranır.

94. Soru

Eğer bir çalışan kendisinden iş tanımında belirlenen görevleri yerine getiremiyorsa hangi yollar izlenmelidir?

Cevap

Eğer bir çalışan kendisinden iş tanımında belirlenen görevleri hayata geçiremiyorsa; çalışan ya motive edilmeli, ya eğitilmeli ya da akdi sona
erdirilmelidir.

95. Soru

İş başında yapılan eğitimin üstünlüklerini açıklayınız?

Cevap

• Öğrenme her şeyden önce kişinin kendi isteğine bağlı bir süreçtir. Bu istek iş başında daha kolay uyandırılır. İş çevresi bu duygunun uyandırılmasında daha uygun bir ortam oluşturur.
• İş başında yapılan eğitimde ilgilinin güçlü ve zayıf yönlerini görüp derhal düzeltmek kolaylığı vardır.
• Öğretilen şeylerin hemen uygulanma olanağı ve fırsatı mevcuttur.
• İş başında bir yöneticinin varlığı, öğrenme sürecini hızlandırır. Yöneticinin etkisini, iş dışında sürdürmek ya da yaratmak olanaklı değildir.
• İş dışında düzenlenecek bir eğitim programına katılmak, ister istemez kişiyi belli süre asıl görevden uzak kalmayı gerektirir. Bu ise, hizmeti aksatabilir.

96. Soru

Staj yoluyla eğitimin faydaları nelerdir?

Cevap

İşletmeler işgören adaylarına eğitim programlarında çoğu kez yer alan staj yoluyla çeşitli dallarda ve çeşitli yerlerde eğitim olanakları sağlarlar. Staj işgörenlere ileride yüklenecekleri görevlere ilişkin çalışma ortamlarını,
koşullarını tanıtma, işleri öğrenme, yapısal değişikliklere kısa zamanda uyma, yeteneklerini geliştirme ve mesleki sorumluluk taşıma gibi yararlar sağlar. Staj etkili bir eğitim tekniğidir. İşgören adaylarının işe başlamadan önce ileride yapacakları işe benzer görevleri geçici bir süre için yürütmelerini sağlar ve işin fiziki ve moral koşullarına uyma yeteneklerini bilimsel yönde değiştirir. 

97. Soru

T grup yönteminin amacı nedir?

Cevap

T GRUP denilen yöntemin gerçek adı “Training Group” yani eğitim grubu olup bazı kaynaklarda “Duyarlık Eğitimi”olarak da adlandırılır. Bir grup çalışması şeklinde uygulanan yöntemin amacı katılanların mesleki ve teknik bilgilerini geliştirmek değil, bireylerin davranış yapılarında olumlu etkiler yaratmaktır.

98. Soru

Yöneltme fonksiyonunun etkin bir şekilde yerine getirilmesi için en önemli gereklilik nedir?

Cevap

Yöneltme fonksiyonunun etkin bir şekilde yerine getirilmesi büyük ölçüde emir verme biçimi ile ilgilidir. İyi bir emir öncelikle yerine getirilebilir bir özellik taşımalıdır. Ayrıca emir açık ve net olmalı ve ne yapılması istendiğini tam olarak açıklamalıdır.

99. Soru

Reddin’in Z Kuramı’nı açıklayınız?

Cevap

William J. Reddin tarafından, X ve Y Kuramlarını birleştirerek geliştirilen Z kuramı; insanın ne melek, ne de şeytan olduğu görüşüne dayanmaktadır. İnsanı düşünme, karar verme ve azmetme yeteneklerine sahip bir varlık
olarak kabul eden bu kuram; insanın doğuştan ne iyi, ne de kötü olduğunu savunmakta ve koşullara göre her ikisine de yatkın olabileceğinin altını çizmektedir. Güdülenmenin ne dıştan zorlamayla, ne de içten gönüllü
olarak sağlanabileceğine dikkat çeken Z Kuramı; insanın ancak mantık yoluyla güdülenebileceğini söylemektedir.

100. Soru

Spor tesis işletmelerinde koordinasyon ve işlevini açıklayınız?

Cevap

Bir kurum ya da kuruluşun bir bütün olarak işlemesini kolaylaştıracak ve başarılı olmasını sağlayacak şekilde tüm faaliyetlerin ahenkleştirilmesine koordinasyon denir. Koordinasyon; bireyleri ve bireylerin oluşturduğu
grupları, saptanan amaçların gerçekleştirilmesi için karar almada, faaliyetlerde ve fonksiyonlarda bir araya getirmektir.

101. Soru

İşletmelerde kullanılan koordinasyon tekniklerini sıralayınız?

Cevap

• İyi ve basit bir organizasyon yapısının kurulması

• Plan ve programların uyumlaştırılması

• İyi bir haberleşme düzeninin kurulması

• Gönüllü koordinasyon

• Gözetim yoluyla koordinasyon

102. Soru

Spor tesis işletmelerinde denetleme fonksiyonunun işlevi nedir?

Cevap

Spor tesis işletmelerinde hazırlanan planlara bağlı olarak yürütülen işlerin gerektiği biçimde oluşturulup oluşturulmadığı denetleme fonksiyonu ile belirlenir.

103. Soru

Spor tesis işletmelerinde denetleme fonksiyonu kaç bölüme ayrılır?

Cevap

Finansal Denetim

Uygunluk Denetimi

Performans Denetimi

Ekonomik Denetim olmak üzere dört bölüme ayrılır.

104. Soru

Tesislerde görev yapacak tesis sorumlusunun görevlerinden üç tanesini yazınız?

Cevap

• Tesisin bakımlı ve hizmete hazır olmasını sağlamak
• Tesisin bakım, onarım ve korunması için önlemler almak
• Tesisin günlük kontrollerini yaparak eksikliklerini gidermek

105. Soru

Spor tesis işletmelerinde güvenlik ve il yardımın önemini açıklayınız?

Cevap

Spor tesislerinde eğitimli ve profesyonel güvenlik ve ilk yardım birimlerinin
bulunması çok önemlidir. Güvenlik ve ilk yardım konusunda bir el kitabının hazırlanması fayda sağlayacaktır. Hazırlanan el kitabı hem potansiyel tehlikeler konusunda hem de bu tehlikelerin ortaya çıktığı anda yerine
getirilmesi gereken görevler hakkında personeli bilgilendirecektir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.