Açıköğretim Ders Notları

Spor Tesisi İşletmeciliği ve Saha Malzeme Bilgisi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Spor Tesisi İşletmeciliği ve Saha Malzeme Bilgisi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Spor Tesis İşletmelerinde Finans Ve Bütçeleme

1. Soru

Spor endüstrisini dikkat çekici hale getiren nedenler nelerdir?

Cevap

Günümüzde sporda giderek artan profesyonelleşme ve buna bağlı olarak artan sponsorluk, yayın gelirleri ve reklâmlar gibi büyük tutarlara ulaşabilen parasal boyut, spor endüstrisini dikkat çekici hale getirmektedir.


2. Soru

İç kârlılık oranı yönteminin formülünün sembol ifadeleri nasıl açıklanabilir?

Cevap

Sembol ifadeleri şöyle açıklanabilir: • I0 = Yatırım Tutarı, • NNG = Net Nakit Girişleri, • r = İskonto faktörü, • t = Süre.


3. Soru

İç kârlılık oranı yönteminde “k” değeri nasıl hesaplanmaktadır?

Cevap

İç kârlılık oranı (İKO) yönteminde NBD’yi sıfır yapan ıskonto ya da indirgeme oranı olan “k” hesaplanmaktadır. Deneme yanılma yoluyla hesaplanan yatırımın iç kârlılık oranı “k”, yatırımcının yatırım projesinden beklediği kârlılık oranından yüksek ise yatırım önerisi kabul edilir. Aksi durumda reddedilir.


4. Soru

Finansal denetim fonksiyonu nedir?

Cevap

Finansal planların yatırım ve finansman kararları çerçevesinde uygulanması sonucunda ortaya çıkan durumun değerlendirilmesi süreci ise finansal denetim fonksiyonunu meydana getirir. Denetim süreci işletme içinde etkinliğin sağlanmasında vazgeçilmez bir fonksiyon niteliğindedir.


5. Soru

İç kârlılık oranı yöntemi nasıl açıklanabilir?

Cevap

İç kârlılık oranı yöntemi, paranın zaman değerini ve yatırımın ekonomik ömrünü göz önüne alan, projenin vadettiği verimi bulmak için kullanılan bir yöntemdir. Bir yatırımın iç kârlılık oranı yatırımın net bugünkü değerini sıfıra eşitleyen iskonto oranıdır. Yani yatırımlardan elde edilecek gelirlerin şimdiki değeri toplamını yatırım tutarına eşitleyen oran iç kârlılık oranıdır.


6. Soru

Spor endüstrisinin çok büyük parasal boyutlara ulaşması işletmeler ne etki yaratmıştır?

Cevap

Spor endüstrisinin çok büyük parasal boyutlara ulaşması bu endüstride yer alan işletmelerin, kulüplerin, tesislerin faaliyetlerinin artması devamında finansal ihtiyaçlarının da artması sonucunu doğurmaktadır.


7. Soru

Spor işletmelerinin amacı nedir?

Cevap

Spor işletmelerinin amacı diğer işletmelerde olduğu gibi işletmenin piyasa değerini en yükseğe çıkarmaktır. Bu amaca ulaşmak ise finansal yönetim fonksiyonlarının yerine getirilmesi ile mümkün olmaktadır.


8. Soru

Finansal yönetim fonksiyonları nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Finansal yönetim fonksiyonları; • Finansal analiz, • Finansal planlama, • Yatırım kararları, • Finansman kararları ve • Finansal denetimden oluşmaktadır.


9. Soru

Muhasebe kavramı nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Muhasebe en temel anlamda işletmenin gelir ve giderlerinden hareketle son durumunu belirleyen bir hesaplama sürecidir.


10. Soru

Gelir kavramı nasıl açıklanabilir?

Cevap

Gelir, işletmenin faaliyetleri sonucu elde ettiği para iken, gider işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için harcadığı paradır.


11. Soru

İşletmeler neden muhasebeye gerek duymaktadır?

Cevap

İşletmenin faaliyetleri sonucunda kâr elde edip etmediğini görmek ya da kârlılığı ortaya çıkaran faaliyetleri belirlemek için muhasebeye gerek duyulmaktadır.


12. Soru

Finans ve finansal yönetim kavramları neyi ifade etmektedir?

Cevap

Finans ve finansal yönetim, işletmelerin piyasa değerini yükseltmek ve ortakların elde edecekleri gelirleri en üst seviyeye çıkarmak amacıyla ihtiyaç duyulan fonun sağlanması, korunması ve etkin olarak kullanılması olarak tanımlanmaktadır.


13. Soru

Finansman kavramı nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Finansman ise literatürde fon bulma ile eş anlamlı kullanılmaktadır diğer bir ifadeyle finansman, finans fonksiyonunun yalnızca, işletmeye gerekli olan fonların sağlanması bölümünü tanımlamaktadır.


14. Soru

Bilânço kavramı nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bilânço; tesisin varlıklarına ve borçlarına dayalı olarak yılsonunda durumunu özetleyen bir finansal tablodur. Bilânço, belirli bir tarihte bir firmanın varlıklarını, borçlarını ve öz sermayesini tasifli bir şekilde gösteren bir tablodur.


15. Soru

Spor işletmesinin dönen varlıkları, duran varlıkları ve kaynaklarını neler oluşturmaktadır?

Cevap

Spor işletmesinin dönen varlıklarını alacaklar, stoklar ve nakitler oluştururken, duran varlıklar araziler, isim hakları ya da imtiyazlardır. Kaynaklar ise varlıkların nasıl finanse edildiğinin gösterildiği bölümdür. Bir işletmenin sahip olduğu kaynaklar, bireylerin işletmeye ortak olmak için koydukları sermaye (özkaynaklar) ile yabancı kaynakların toplamından oluşmaktadır.


16. Soru

Varlıklar ve kaynaklar uzun ya da kısa vadede nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Varlıklar ve kaynaklar uzun ya da kısa vadeli olabilir. Kısa vadeli varlıklar nakitler, stoklar ve yatırım amacıyla alınmış başka işletmelerin hisse senetleridir. Kısa vadeli borçlar aylık faturalar ve satış giderleridir. Uzun dönemli varlıklar ise binalar gibi hizmet ya da üretimi sağlayacak varlıklardır. Uzun dönem borçlar ise ipotek ve borç senetlerini içerir.


17. Soru

Gelir tablosu kavramı nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Gelir tablosu ise, belirli bir hesap döneminde işletmenin elde ettiği gelirle, katlandığı tüm gider ve maliyetleri tasnifli bir şekilde gösteren ve dönem faaliyetinin net sonucunu, kâr ya da zarar olarak özetleyen bir tablodur.


18. Soru

Spor alanındaki işletmelerin genel finansal gelişimleri nasıl gerçekleşmektedir?

Cevap

Spor alanındaki işletmelerin genel finansal gelişimleri üç aşamadan meydana gelmektedir: • Üye odaklı amatör yapı: Gişe gelirleri, üyelik, bağış, yiyecek içecek satışları. • Profesyonel yapı: Sponsorluk, devlet yardımı, belediye desteği, gişe gelirleri. • Çağdaş profesyonel yapı: Kendi markasını yaratma, iş merkezli faaliyetler, halka açılma.


19. Soru

Spor alanında yaşanan gelişmelere bağlı olarak finansal yapı karmaşıklaşması neden finansal sorunlar ortaya çıkmaktadır?

Cevap

Spor alanında yaşanan gelişmelere bağlı olarak finansal yapı karmaşıklaşmakta, finansal sorunlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle sporculara ödenen ücretler, sporculara destek programları, teknik direktör, antrenör ve spor bilimcileri sayısındaki artış, yapılacak yeni tesisler, stadyumlar, ortaklara dağıtılması gereken kâr payları finansal boyutu büyütmekte ve karmaşık hale getirmektedir. Spor işletmeleri bu sorunları aşmak için kendi finansal yeteneklerini ve kontrol sistemlerini geliştirmelidir.


20. Soru

Finansal analiz kavramı nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Finansal analiz, işletme finansal tablolarının dönemsel olarak karşılaştırılması ya da aynı dönem finansal tablolarının yatay veya dikey biçimde oranlanarak standartlarla, endüstride yer alan benzer işletmelerle ya da geçmiş yıl verileriyle karşılaştırılması ve değerlendirilmesidir.


21. Soru

Spor işletmelerinde ki amaç nedir?

Cevap

Spor işletmelerinde amaç işletmenin kârını maksimize etmektir. Bu nedenle klasik işletmelerde olduğu gibi spor işletmeleri içinde finansal analiz geçmiş dönem faaliyetlerinin eldeki finansal tablolardan (bilânçogelir tablosu) yararlanılarak risk, kârlılık, performans açısından ortaya koyulmasının amaçlandığı bir fonksiyondur.


22. Soru

Spor işletmelerinde finansal planlama nasıl bir fonksiyona sahiptir?

Cevap

Spor işletmelerinde finansal planlama, her türlü fon girişi ve çıkışlarının önceden bir programa bağlanarak nakit ihtiyacı ile nakit fazlalıklarına önceden çözüm aranmasını ve en uygun akışkan yapının kurulmasının amaçlandığı bir fonksiyondur.


23. Soru

Finansal planlamada kullanılan tahmin yöntemleri nelerdir?

Cevap

Finansal planlamada kullanılan tahmin yöntemleri; • Satışların yüzdesi yönetimi, • Oranlar yöntemi, • Bilanço kalemlerinin günlük satış tutarına oranı yöntemi ve regresyon analizi yöntemidir.


24. Soru

Özkaynaklar ve yabancı kaynaklar arasındaki temel farklılıklar nelerdir?

Cevap

İki kaynak arasında temel farklılık; işletmelerin yabancı kaynaklardan yararlanması durumunda anapara ve faiz ödeme yükümlülüğü altında olmalarıdır. Diğer yandan yabancı kaynak kullanmanın en önemli avantajı, faizin gider olarak vergiden düşülebilmesidir. Finansman kararları alınırken borç ve özsermaye maliyetlerinin belirlenmesi, borcun kaldıraç etkisinin hangi seviyelere kadar olumlu olacağının hesaplanması ve mevcut koşulların göz önüne alınarak özkaynak ve yabancı kaynağın avantaj ve dezavantajlarına göre tercih yapılması önemlidir.


25. Soru

Finansal denetim süreç ve sonuç denetimi olarak ayrı ifade edilmesinin sebebi nedir?

Cevap

Finansal denetimi; • Süreç ve • Sonuç denetimi olarak ikiye ayırmak mümkündür. Süreç denetimi; tahmin edilemeyen risklere karşı hazırlanan planların değişime karşı esnekliğinin ve duyarlılığının ölçümünü içermektedir. Hazırlanan planlardan sapmalar varsa bunların nedenlerinin araştırılması ve yeni düzenlemelerin yapılarak planlara dâhil edilmesi gerekmektedir. Sonuç denetimi ise, yapılan planlara bağlı olarak verilen yatırım ve finansman kararlarının uygulanmasının ardından ulaşılan sonuçların denetimini içermektedir.


26. Soru

Spor işletmesi yöneticilerinin üzerinde önemle durmaları gereken başlıklar nelerdir?

Cevap

Finansal yönetim çerçevesinde spor işletmesi yöneticilerinin aşağıdaki başlıklar üzerinde önemle durmaları gerekmektedir: • Finansal kayıtları tutmak, • Gerçekçi bütçeler ve finansal planlar hazırlamak, • Gelir ve giderleri takip etmek, • Likit yapıyı güçlendirmek, • Gelir getirici varlık yaratmak, • Borç seviyesini kontrol altına almak.


27. Soru

Spor işletmelerinde karşılaşılabilecek sorunlar nelerdir?

Cevap

Spor işletmelerinde karşılaşılabilecek sorunlar şöyle sıralanabilir: • Yönetim kontrolünde zayıflık, • Performans ölçümünde başarısızlık, • Varlık değerlerinde düşüş, • Borç seviyesinde artış, • Maliyet artışı, • Nakit yetersizliği ve likidite problemi, • Faaliyet kayıpları.


28. Soru

Kısa, orta ve uzun vadeli kaynaklar nelerdir?

Cevap

Spor tesis işletmelerinin finansmanında diğer bütün işletmelerde olduğu gibi çeşitli finansal kaynaklar kullanılmaktadır. Bu kaynaklar; • Kısa, • Orta ve • Uzun vadeli kaynaklar şeklinde sınıflandırılmaktadır. Kısa vadeli (1 yıl) finansman kaynakları olarak; ticari krediler (satıcı kredileri), kısa vadeli banka kredileri, finansman bonosu ve factoring işlemi literatürde yer almaktadır. Yatırım malları kredileri, orta vadeli banka kredileri, leasing (finansal kiralama) ve forfaiting ise orta vadeli (1-8 yıl) kaynaklardır. Uzun vadeli kaynaklar olarak özsermaye, otofinansman ve tahvil kullanılmaktadır.


29. Soru

Yurt dışında uygulama imkânı bulan tahvil türleri nelerdir?

Cevap

İlgili tahvil türleri şunlardır: • Genel Yükümlülük Tahvilleri, • Gelir Tahvilleri, • Vergi Destekli Tahviller


30. Soru

Yurt dışında uygulama imkânı bulan tahvil türlerinden genel yükümlülük tahvilleri nelerdir?

Cevap

Genel yükümlülük tahvilleri çoğunlukla devlete ait tesisleri finanse etmede kullanılan dokümanlardır. Bu tahviller genellikle devletin diğer birimlerinin gelir vergileriyle ödemeyi taahhüt ettiği yükümlülüklerdir.


31. Soru

Yurt dışında uygulama imkânı bulan tahvil türlerinden gelir tahvilleri nelerdir?

Cevap

Elinde bulunduran kimseye ancak şirket kâr elde ettiğinde gelir (faiz) sağlayan bir tür borç senedidir. Gelir tahvillerinde yatırımcılara yapılan ödemelerde projenin kendisinden gelen gelirlerin kullanılması esastır. Ödeme yapmak için yeterli gelirin elde edilememesi, gelir tahvillerinin ödenmemesiyle sonuçlanmaktadır.


32. Soru

Yurt dışında uygulama imkânı bulan tahvil türlerinden vergi destekli tahvilleri nelerdir?

Cevap

Kamu kuruluşu tahvili finanse etmek için özel bir vergiyi amaçlayabilir. Ayrıca özel gelir yaratabilecek kaynaklarda bulunabilmektedir. Kullanılan özel gelir kaynakları şunlardır: • Elektrik, su, doğalgaz vergileri, • Araba kiralama vergileri ve turist vergileri, • Bilet ek ücretleri, • Gayrimenkul vergileri, • Tüketim vergileri, • Loto ve oyun vergileri.


33. Soru

İşletmelerin nakit bulundurma nedenleri nelerdir?

Cevap

Çalışanların ücretlerinin ödenmesi, sabit varlıkların satın alınması, vergilerin ödenmesi, hammadde alımı, borçların ödenmesi ve kâr paylarının ödenmesi gibi pek çok nedenle işletmelerin nakit bulundurmaları gerekmektedir. Ancak nakit miktarının gerekenden fazla belirlenmesi kârlılığı düşürmektedir. Bu nedenle nakit yöneticisinin hedefi işletme faaliyetlerinin aksamasına neden olmayan, minimum nakit tutarını saptamak olmalıdır.


34. Soru

Nakit yönetimi işletmeler açısından neden hayati bir öneme sahiptir?

Cevap

Nakit yönetimi, finans yöneticilerine işletmenin faaliyetleri ve borçlanma sonucu elde ettiği fonları, faaliyet ile ilgili yükümlülüklere ve geleceğe ilişkin yatırımlara nasıl kanalize edeceği konusunda fikirler vermektedir. Bu nedenle nakit yönetimi işletmeler açısından hayati bir öneme sahiptir.


35. Soru

Spor işletmelerinde nakit yönetiminde başlıca gider kalemlerinden sigorta primleri nelerdir?

Cevap

Özellikle profesyonel spor kulüplerinin vazgeçilmez bir unsuru olan sporcuların kaza, sakatlık gibi arzu edilmeyen durumlar ile hırsızlık, deprem, yangın vb. gibi spor işletmesini zarara uğratabilecek istenmeyen durumlara karşı korunmak amacıyla ödenen sigorta primleri önemli bir gider kalemidir.


36. Soru

Spor işletmelerinde nakit yönetimine göre başlıca gelir kalemleri nelerdir?

Cevap

İlgili gelir kalemleri şunlardır: • Bilet Gelirleri, • Loca Gelirleri, • Sponsorluk Gelirleri, • Medya Gelirleri, • Lisanslı Ürün Gelirleri, • Bağışlar, • Reklâm Gelirleri.


37. Soru

Spor işletmelerinde nakit yönetiminde başlıca gelir kalemlerinden bilet gelirleri nelerdir?

Cevap

Bilet Gelirleri: Spor işletmelerinin hesaplarında toplam gelirler içerisinde en büyük paya sahip olan kalem bilet gelirleridir. Bir spor organizasyonuna ait biletler beş şekilde satışa sunulabilir: • Kombine bilet satışları, • Grup bilet satışları, • Standart Biletler, • Ücretsiz Bilet, • Öğrenci Biletleri.


38. Soru

Spor işletmelerinde nakit yönetiminde başlıca gelir kalemlerinden sponsorluk gelirleri nelerdir?

Cevap

Sponsorluk bir reklâm aracı olmak ile birlikte iki tür sponsorluktan bahsedilebilir: • Bunlardan ilki spor sponsorluğu, • Diğeri ise değişik reklâm amaçlı sponsorluktur. Spor sponsorluğunun çoğu giyim, ayakkabı ve spor malzemeleri üzerinedir. Günümüz koşullarında özellikle büyük spor organizasyonlarının finans, teçhizat ya da insan desteği olmadan gerçekleştirilmesi zordur. Bugün pek çok spor dalının gelişmesinin ya da ayakta kalmasının nedeni sponsorluk anlaşmalarından elde edilen gelirlerdir.


39. Soru

Spor işletmelerinde nakit yönetiminde başlıca gelir kalemlerinden reklam gelirleri nelerdir?

Cevap

Reklâm, insanları belirli bir fikir, hizmet veya ürün hakkında yönlendirmek, dikkat çekmek ve bilgi vermek amacıyla; iletişim araçları vasıtasıyla belirli bir ücret karşılığı oluşturulan duyurudur. Spor organizasyonları, gerek forma reklâmları gerekse saha kenarında yer alan reklâm panoları kanalıyla önemli ölçüde gelir elde etmektedirler.


40. Soru

Spor işletmelerinde nakit yönetimine göre başlıca gider kalemleri nelerdir?

Cevap

İlgili gider kalemleri şunlardır: • Oyuncu Ücretleri, • Ekipman, • Seyahat Giderleri, • Yönetici Ücretleri, • Sigorta Primleri, • Bakım Giderleri, • Vergi Giderleri.


41. Soru

Spor işletmelerinde nakit yönetiminde başlıca gider kalemlerinden seyahat giderleri nelerdir?

Cevap

Coğrafi olarak büyük yüz ölçüme sahip ülkelerdeki spor ekiplerinin uzak mesafelerdeki spor organizasyonlarına ulaşımı için uçak gibi maliyeti yüksek ulaşım araçlarının yanı sıra barınma amacıyla otellerde kalınması gibi durumlarda seyahat giderlerindeki artışlar önemli olabilmektedir. Özellikle yurt dışındaki müsabakalar söz konusu olduğunda bu kalemdeki artışlar ciddi boyutlara ulaşabilir.


42. Soru

Nakit bütçelemesi sürecinde genellikle neler yer alır?

Cevap

Nakit bütçesinin hazırlanmasında birden çok yöntem mevcuttur. Ancak nakit bütçelemesi sürecinde genellikle şu üç adım yer alır: • Nakit kaynaklarının tahmin edilmesi, • Nakdin kullanım alanlarının tahmin edilmesi, • İşletmenin nakit açığı ya da fazlasının olup olmadığının hesaplanması.


43. Soru

Gider bütçelerinin gelir bütçeleriyle neden çakıştırılması gerekmektedir?

Cevap

Gider bütçelerinin gelir bütçeleriyle çakıştırılması gerekmektedir. Finans yöneticileri, faaliyet giderlerini ödemek için mevcut nakitle ilgili olarak giderleri analiz edebilmelidirler. Faaliyet giderleri sabit ve değişken gider bileşenlerine sahiptir. Finans yöneticilerinin finansal konularla ilgili kararlar alırken giderlerle ilgili detaylı bilgiye sahip olması gerekmektedir.


44. Soru

Finans yöneticilerinin hangi giderlerle ilgili detaylı bilgiye sahip olması gerekmektedir?

Cevap

Finans yöneticilerinin detaylı bilgiye sahip olması gereken giderler şunlardır: • Faaliyet gideri, • Değişken giderler, • Sabit gider, • Yarı değişken gider, • İhtiyari giderler.


45. Soru

Yatırım kavramı nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Yatırım, işletmeye uzun süre gelir (para girişi) sağlayacak her türlü harcamadır ve sermayenin mal ve hizmet üretimine yarayan tesislerin kurulmasına tahsisini içermektedir. Mikro açıdan yatırım ise işletmenin amacını oluşturan faaliyetleri sürdürmek, belli bir anda işletmenin varlığını, rekabet gücünü korumak ya da geliştirmek üzere, sürekli bir şekilde sahip olmak zorunda olduğu unsurlar ve özellikle dayanıklı varlıkları tedarikte yapılan harcamalardır.


46. Soru

Üretim ile ilgili yatırım türleri nelerdir?

Cevap

Üretim ile ilgili yatırım türleri; komple yeni yatırımlar, yenileme yatırımları, tevsii yatırımları, tamamlama yatırımları, modernizasyon yatırımları, dar boğaz giderme yatırımları, kalite düzeltme yatırımları, entegrasyon yatırımları, finansal kiralama yatırımları ve nakil yatırımları olmak üzere on grupta sınıflamak mümkündür.


47. Soru

Statik değerleme yöntemleri nelerdir?

Cevap

Statik değerleme yöntemleri paranın zaman değerinin göz önüne almayan yöntemlerdir. Bu yöntemlerin sayısı oldukça fazladır. Kontrol suretiyle sıralama yöntemi, masrafa oranla gelir yöntemi, masraf karşılaştırma yöntemi, ortalama yıllık gelirin yatırım tutarına oranı yöntemi ve geri ödeme süresi yöntemi bu gruba giren yöntemlerin başlıcalarıdır.


48. Soru

Geri ödeme süresi yöntemi kavramı nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Geri ödeme süresi yöntemi yatırım projelerinin değerlemesinde çok kullanılan basit bir yöntemdir. Geri ödeme süresi, bir yatırımın sağladığı nakit akımlarının, kaç dönem sonra o yatırım için kullanılan fon çıkışına eşit olacağını gösteren süre şeklinde tanımlanabilir. Bir yatırımın çekiciliği kolay ve anlaşılabilir şekilde ölçülmek isteniyorsa, bunun için uygun ölçü geri ödeme süresidir.


49. Soru

Geri ödeme süresi yöntemi neden eleştirilmektedir?

Cevap

Geri ödeme süresi yöntemi, geri ödeme süresinden sonra yatırımın gelirini hesaba katmadığı ve paranın zaman değerini göz önünde bulundurmaması nedenleriyle yatırım kararı alma konusunda eleştirilmektedir.


50. Soru

Dinamik değerleme yöntemleri nelerdir?

Cevap

Dinamik değerleme yöntemleri; paranın zaman değerini göz önüne alarak, gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarının bugünkü değere indirgenmesini esas alan yöntemlerdir. Yöntemlere geçmeden önce paranın zaman değeri ile ilgili bilgi vermek gerekmektedir.


51. Soru

Paranın zaman değeri nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bugün elde edilen para, gelecekte elde edilecek aynı tutardaki paradan her zaman daha değerli olduğunu belirtmiştik. Bunun nedeni, paranın bir zaman değerinin olmasıdır. Paranın zaman değerinin, sadece enflasyon nedeniyle paranın satın alma gücündeki azalmayla açıklanması mümkün değildir. Enflasyonun olmadığı bir ortamda dahi, paranın bir zaman değeri mevcuttur.


52. Soru

Net bugünkü değer yöntemi nasıl açıklanabilir?

Cevap

Net bugünkü değer yöntemi, esas olarak nakit akımlarının iskonto edilmesine dayanan bir yöntemdir. Bu yönteme göre, yatırımın ekonomik ömrü boyunca işletmeye sağlayacağı net nakit girişleri ve net nakit çıkışları sermaye maliyeti üzerinden iskonto edilir. Nakit girişlerinin bugünkü değeri toplamından nakit çıkışlarının bugünkü değeri çıkarılarak yatırımın net bugünkü değeri bulunur.


53. Soru

Net bugünkü değer yönteminin formülünün sembol ifadeleri nasıl açıklanabilir?

Cevap

Sembol ifadeleri şöyle açıklanabilir: • NBD = Net Bugünkü Değer, • R1 = Birinci yılsonunda elde edilecek gelir, • R2 = İkinci yılsonunda elde edilecek gelir, • Rn = n yılsonunda elde edilecek gelir, • C = Başlangıçta yatırılan sermaye tutarı.


54. Soru

Net bugünkü değer yönteminde “k” değeri neyi ifade etmektedir?

Cevap

Net bugünkü değer yönteminde k’nın değeri, başka bir deyişle bir yatırımın para akışının hangi iskonto oranı ile indirgeneceği ya da bir yatırımdan beklenen asgari kârlılık oranının ne olması gerektiği hayati önem taşır. Bu oranın yüksek veya düşük saptanması kabul edilmesi gereken bir projenin reddedilmesine, reddedilmesi gereken bir projenin kabul edilmesine veya alternatif projeler arasından yapılacak seçimin yanlış olmasına neden olabilir.


55. Soru

Finans fonksiyonunun yalnızca, işletmeye gerekli olan fonların sağlanması bölümüne ne ad verilir?

Cevap

Finansman, finans fonksiyonunun yalnızca, işletmeye gerekli olan fonların sağlanması bölümünü ifade eder. 


56. Soru

Finansal yönetim ile finansman arasındaki fark nedir?

Cevap

Finans ve finansal yönetim, işletmelerin piyasa değerini yükseltmek ve ortakların elde edecekleri gelirleri en üst seviyeye çıkarmak amacıyla ihtiyaç duyulan fonun sağlanması, korunması ve etkin olarak kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Finansman ise literatürde fon bulma ile eş anlamlı kullanılmaktadır diğer bir ifadeyle finansman, finans fonksiyonunun yalnızca, işletmeye gerekli olan fonların sağlanması bölümünü ifade eder. 


57. Soru

Belirli bir tarihte bir firmanın varlıklarını, borçlarını ve öz sermayesini tasnifli bir şekilde gösteren tabloya ne denir?

Cevap

Bilânço, belirli bir tarihte bir firmanın varlıklarını, borçlarını ve özsermayesini tasnifli bir şekilde gösteren bir tablodur. 


58. Soru

İç finansal analiz ile dış finansal analiz arasındaki fark nedir?

Cevap

Finansal analiz işletme tarafından yapılırsa iç finansal analiz, dışarıdan bir kişi ya da kuruluş tarafından yapılırsa dış finansal analiz olarak adlandırılmaktadır.


59. Soru

Uzun dönemli yatırım kararları ile kısa dönemli yatırım kararları arasındaki fark nedir?

Cevap

Duran varlıklara ilişkin yatırım kararları uzun, dönen varlıklara yatırım kararları ise kısa dönemli yatırım kararları olarak nitelendirilmektedir.


60. Soru

Sermaye bütçelemesinde kullanılan yöntemler hangi gruplarda ele alınmaktadır?

Cevap

Sermaye bütçelemesinde kullanılan yöntemler paranın zaman değerini göz önüne almayan “statik yöntemler” ve paranın zaman değerini dikkate alan “dinamik yöntemler” olarak iki grupta ele alınmaktadır.


61. Soru

Süreç denetimi nelerin ölçümünü içermektedir?

Cevap

Süreç denetimi; tahmin edilemeyen risklere karşı hazırlanan planların değişime karşı esnekliğinin ve duyarlılığının ölçümünü içermektedir.


62. Soru

Sonuç denetimi nelerin denetimini içermektedir?

Cevap

Sonuç denetimi ise, yapılan planlara bağlı olarak verilen yatırım ve finansman kararlarının uygulanmasının ardından ulaşılan sonuçların denetimini içermektedir.


63. Soru

Spor tesis işletmelerinin finansmanında uzun vadeli kaynaklar olarak neler kullanılmaktadır?

Cevap

Uzun vadeli kaynaklar olarak özsermaye, otofinansman ve tahvil kullanılmaktadır.


64. Soru

Genel yükümlülük tahvilleri ne tür dökümanlardır?

Cevap

Genel yükümlülük tahvilleri çoğunlukla devlete ait tesisleri finanse etmede kullanılan dokümanlardır.


65. Soru

Gelir tahvilleri ne tür bir borç senedidir?

Cevap

Gelir Tahvilleri: Elinde bulunduran kimseye ancak şirket kâr elde ettiğinde gelir (faiz) sağlayan bir tür borç senedidir


66. Soru

Spor işletmelerine ilişkin başlıca gelir kalemleri arasında bulunan standart biletlerin tanımı nedir?

Cevap

Standart Biletler: Tek bir oyunu izlemek için taraftarlara satılan biletlerdir.


67. Soru

Spor işletmelerine yapılan her türlü karşılıksız maddi yardımlara ne denir?

Cevap

Bağışlar: Spor işletmelerine yapılan her türlü karşılıksız maddi yardımları ifade etmektedir.


68. Soru

Ofis elektrik faturası gibi normal iş akışından ileri gelen gidere ne ad verilir?

Cevap

Ofis elektrik faturası gibi normal iş akışından ileri gelen gidere faaliyet gideri denir.


69. Soru

Sabit gider bileşeni ve değişken gider bileşenine sahip maliyete ne ad verilir?

Cevap

Sabit gider bileşeni ve değişken gider bileşenine sahip maliyete yarı değişken gider denir.


70. Soru

Paranın zaman değerini göz önüne alarak, gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarının bugünkü değere indirgenmesini esas alan yöntemlere ne ad verilir?

Cevap

Dinamik değerleme yöntemleri; paranın zaman değerini göz önüne alarak, gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarının bugünkü değere indirgenmesini esas alan yöntemlerdir.


71. Soru

Esas olarak nakit akımlarının iskonto edilmesine dayanan yönteme ne ad verilir?

Cevap

Net bugünkü değer yöntemi, esas olarak nakit akımlarının iskonto edilmesine dayanan bir yöntemdir.


72. Soru

Mal ve hizmetler için kalıcı veya geçici giderlere ne ad verilir?

Cevap

Mal ve hizmetler için kalıcı veya geçici giderlere ihtiyari giderler denir.


73. Soru

Elektrik, gaz ve su faturaları gibi sabit bir değeri olmayan kaçınılmaz periyodik maliyetlere ne denir?

Cevap

Elektrik, gaz ve su faturaları gibi sabit bir değeri olmayan kaçınılmaz periyodik maliyetlere değişken giderler denir.


74. Soru

Belediyelerin özel loto ve oyunlardan, okulların, yolların ya da stadyumların finanse edilmesinde kullanılmak üzere aldığı vergilere ne denir?

Cevap

Belediyelerin özel loto ve oyunlardan, okulların, yolların ya da stadyumların finanse edilmesinde kullanılmak üzere aldığı vergilere loto ve oyun vergileri denir.


1. Soru

Spor endüstrisini dikkat çekici hale getiren nedenler nelerdir?

Cevap

Günümüzde sporda giderek artan profesyonelleşme ve buna bağlı olarak artan sponsorluk, yayın gelirleri ve reklâmlar gibi büyük tutarlara ulaşabilen parasal boyut, spor endüstrisini dikkat çekici hale getirmektedir.

2. Soru

İç kârlılık oranı yönteminin formülünün sembol ifadeleri nasıl açıklanabilir?

Cevap

Sembol ifadeleri şöyle açıklanabilir: • I0 = Yatırım Tutarı, • NNG = Net Nakit Girişleri, • r = İskonto faktörü, • t = Süre.

3. Soru

İç kârlılık oranı yönteminde “k” değeri nasıl hesaplanmaktadır?

Cevap

İç kârlılık oranı (İKO) yönteminde NBD’yi sıfır yapan ıskonto ya da indirgeme oranı olan “k” hesaplanmaktadır. Deneme yanılma yoluyla hesaplanan yatırımın iç kârlılık oranı “k”, yatırımcının yatırım projesinden beklediği kârlılık oranından yüksek ise yatırım önerisi kabul edilir. Aksi durumda reddedilir.

4. Soru

Finansal denetim fonksiyonu nedir?

Cevap

Finansal planların yatırım ve finansman kararları çerçevesinde uygulanması sonucunda ortaya çıkan durumun değerlendirilmesi süreci ise finansal denetim fonksiyonunu meydana getirir. Denetim süreci işletme içinde etkinliğin sağlanmasında vazgeçilmez bir fonksiyon niteliğindedir.

5. Soru

İç kârlılık oranı yöntemi nasıl açıklanabilir?

Cevap

İç kârlılık oranı yöntemi, paranın zaman değerini ve yatırımın ekonomik ömrünü göz önüne alan, projenin vadettiği verimi bulmak için kullanılan bir yöntemdir. Bir yatırımın iç kârlılık oranı yatırımın net bugünkü değerini sıfıra eşitleyen iskonto oranıdır. Yani yatırımlardan elde edilecek gelirlerin şimdiki değeri toplamını yatırım tutarına eşitleyen oran iç kârlılık oranıdır.

6. Soru

Spor endüstrisinin çok büyük parasal boyutlara ulaşması işletmeler ne etki yaratmıştır?

Cevap

Spor endüstrisinin çok büyük parasal boyutlara ulaşması bu endüstride yer alan işletmelerin, kulüplerin, tesislerin faaliyetlerinin artması devamında finansal ihtiyaçlarının da artması sonucunu doğurmaktadır.

7. Soru

Spor işletmelerinin amacı nedir?

Cevap

Spor işletmelerinin amacı diğer işletmelerde olduğu gibi işletmenin piyasa değerini en yükseğe çıkarmaktır. Bu amaca ulaşmak ise finansal yönetim fonksiyonlarının yerine getirilmesi ile mümkün olmaktadır.

8. Soru

Finansal yönetim fonksiyonları nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Finansal yönetim fonksiyonları; • Finansal analiz, • Finansal planlama, • Yatırım kararları, • Finansman kararları ve • Finansal denetimden oluşmaktadır.

9. Soru

Muhasebe kavramı nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Muhasebe en temel anlamda işletmenin gelir ve giderlerinden hareketle son durumunu belirleyen bir hesaplama sürecidir.

10. Soru

Gelir kavramı nasıl açıklanabilir?

Cevap

Gelir, işletmenin faaliyetleri sonucu elde ettiği para iken, gider işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için harcadığı paradır.

11. Soru

İşletmeler neden muhasebeye gerek duymaktadır?

Cevap

İşletmenin faaliyetleri sonucunda kâr elde edip etmediğini görmek ya da kârlılığı ortaya çıkaran faaliyetleri belirlemek için muhasebeye gerek duyulmaktadır.

12. Soru

Finans ve finansal yönetim kavramları neyi ifade etmektedir?

Cevap

Finans ve finansal yönetim, işletmelerin piyasa değerini yükseltmek ve ortakların elde edecekleri gelirleri en üst seviyeye çıkarmak amacıyla ihtiyaç duyulan fonun sağlanması, korunması ve etkin olarak kullanılması olarak tanımlanmaktadır.

13. Soru

Finansman kavramı nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Finansman ise literatürde fon bulma ile eş anlamlı kullanılmaktadır diğer bir ifadeyle finansman, finans fonksiyonunun yalnızca, işletmeye gerekli olan fonların sağlanması bölümünü tanımlamaktadır.

14. Soru

Bilânço kavramı nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bilânço; tesisin varlıklarına ve borçlarına dayalı olarak yılsonunda durumunu özetleyen bir finansal tablodur. Bilânço, belirli bir tarihte bir firmanın varlıklarını, borçlarını ve öz sermayesini tasifli bir şekilde gösteren bir tablodur.

15. Soru

Spor işletmesinin dönen varlıkları, duran varlıkları ve kaynaklarını neler oluşturmaktadır?

Cevap

Spor işletmesinin dönen varlıklarını alacaklar, stoklar ve nakitler oluştururken, duran varlıklar araziler, isim hakları ya da imtiyazlardır. Kaynaklar ise varlıkların nasıl finanse edildiğinin gösterildiği bölümdür. Bir işletmenin sahip olduğu kaynaklar, bireylerin işletmeye ortak olmak için koydukları sermaye (özkaynaklar) ile yabancı kaynakların toplamından oluşmaktadır.

16. Soru

Varlıklar ve kaynaklar uzun ya da kısa vadede nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Varlıklar ve kaynaklar uzun ya da kısa vadeli olabilir. Kısa vadeli varlıklar nakitler, stoklar ve yatırım amacıyla alınmış başka işletmelerin hisse senetleridir. Kısa vadeli borçlar aylık faturalar ve satış giderleridir. Uzun dönemli varlıklar ise binalar gibi hizmet ya da üretimi sağlayacak varlıklardır. Uzun dönem borçlar ise ipotek ve borç senetlerini içerir.

17. Soru

Gelir tablosu kavramı nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Gelir tablosu ise, belirli bir hesap döneminde işletmenin elde ettiği gelirle, katlandığı tüm gider ve maliyetleri tasnifli bir şekilde gösteren ve dönem faaliyetinin net sonucunu, kâr ya da zarar olarak özetleyen bir tablodur.

18. Soru

Spor alanındaki işletmelerin genel finansal gelişimleri nasıl gerçekleşmektedir?

Cevap

Spor alanındaki işletmelerin genel finansal gelişimleri üç aşamadan meydana gelmektedir: • Üye odaklı amatör yapı: Gişe gelirleri, üyelik, bağış, yiyecek içecek satışları. • Profesyonel yapı: Sponsorluk, devlet yardımı, belediye desteği, gişe gelirleri. • Çağdaş profesyonel yapı: Kendi markasını yaratma, iş merkezli faaliyetler, halka açılma.

19. Soru

Spor alanında yaşanan gelişmelere bağlı olarak finansal yapı karmaşıklaşması neden finansal sorunlar ortaya çıkmaktadır?

Cevap

Spor alanında yaşanan gelişmelere bağlı olarak finansal yapı karmaşıklaşmakta, finansal sorunlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle sporculara ödenen ücretler, sporculara destek programları, teknik direktör, antrenör ve spor bilimcileri sayısındaki artış, yapılacak yeni tesisler, stadyumlar, ortaklara dağıtılması gereken kâr payları finansal boyutu büyütmekte ve karmaşık hale getirmektedir. Spor işletmeleri bu sorunları aşmak için kendi finansal yeteneklerini ve kontrol sistemlerini geliştirmelidir.

20. Soru

Finansal analiz kavramı nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Finansal analiz, işletme finansal tablolarının dönemsel olarak karşılaştırılması ya da aynı dönem finansal tablolarının yatay veya dikey biçimde oranlanarak standartlarla, endüstride yer alan benzer işletmelerle ya da geçmiş yıl verileriyle karşılaştırılması ve değerlendirilmesidir.

21. Soru

Spor işletmelerinde ki amaç nedir?

Cevap

Spor işletmelerinde amaç işletmenin kârını maksimize etmektir. Bu nedenle klasik işletmelerde olduğu gibi spor işletmeleri içinde finansal analiz geçmiş dönem faaliyetlerinin eldeki finansal tablolardan (bilânçogelir tablosu) yararlanılarak risk, kârlılık, performans açısından ortaya koyulmasının amaçlandığı bir fonksiyondur.

22. Soru

Spor işletmelerinde finansal planlama nasıl bir fonksiyona sahiptir?

Cevap

Spor işletmelerinde finansal planlama, her türlü fon girişi ve çıkışlarının önceden bir programa bağlanarak nakit ihtiyacı ile nakit fazlalıklarına önceden çözüm aranmasını ve en uygun akışkan yapının kurulmasının amaçlandığı bir fonksiyondur.

23. Soru

Finansal planlamada kullanılan tahmin yöntemleri nelerdir?

Cevap

Finansal planlamada kullanılan tahmin yöntemleri; • Satışların yüzdesi yönetimi, • Oranlar yöntemi, • Bilanço kalemlerinin günlük satış tutarına oranı yöntemi ve regresyon analizi yöntemidir.

24. Soru

Özkaynaklar ve yabancı kaynaklar arasındaki temel farklılıklar nelerdir?

Cevap

İki kaynak arasında temel farklılık; işletmelerin yabancı kaynaklardan yararlanması durumunda anapara ve faiz ödeme yükümlülüğü altında olmalarıdır. Diğer yandan yabancı kaynak kullanmanın en önemli avantajı, faizin gider olarak vergiden düşülebilmesidir. Finansman kararları alınırken borç ve özsermaye maliyetlerinin belirlenmesi, borcun kaldıraç etkisinin hangi seviyelere kadar olumlu olacağının hesaplanması ve mevcut koşulların göz önüne alınarak özkaynak ve yabancı kaynağın avantaj ve dezavantajlarına göre tercih yapılması önemlidir.

25. Soru

Finansal denetim süreç ve sonuç denetimi olarak ayrı ifade edilmesinin sebebi nedir?

Cevap

Finansal denetimi; • Süreç ve • Sonuç denetimi olarak ikiye ayırmak mümkündür. Süreç denetimi; tahmin edilemeyen risklere karşı hazırlanan planların değişime karşı esnekliğinin ve duyarlılığının ölçümünü içermektedir. Hazırlanan planlardan sapmalar varsa bunların nedenlerinin araştırılması ve yeni düzenlemelerin yapılarak planlara dâhil edilmesi gerekmektedir. Sonuç denetimi ise, yapılan planlara bağlı olarak verilen yatırım ve finansman kararlarının uygulanmasının ardından ulaşılan sonuçların denetimini içermektedir.

26. Soru

Spor işletmesi yöneticilerinin üzerinde önemle durmaları gereken başlıklar nelerdir?

Cevap

Finansal yönetim çerçevesinde spor işletmesi yöneticilerinin aşağıdaki başlıklar üzerinde önemle durmaları gerekmektedir: • Finansal kayıtları tutmak, • Gerçekçi bütçeler ve finansal planlar hazırlamak, • Gelir ve giderleri takip etmek, • Likit yapıyı güçlendirmek, • Gelir getirici varlık yaratmak, • Borç seviyesini kontrol altına almak.

27. Soru

Spor işletmelerinde karşılaşılabilecek sorunlar nelerdir?

Cevap

Spor işletmelerinde karşılaşılabilecek sorunlar şöyle sıralanabilir: • Yönetim kontrolünde zayıflık, • Performans ölçümünde başarısızlık, • Varlık değerlerinde düşüş, • Borç seviyesinde artış, • Maliyet artışı, • Nakit yetersizliği ve likidite problemi, • Faaliyet kayıpları.

28. Soru

Kısa, orta ve uzun vadeli kaynaklar nelerdir?

Cevap

Spor tesis işletmelerinin finansmanında diğer bütün işletmelerde olduğu gibi çeşitli finansal kaynaklar kullanılmaktadır. Bu kaynaklar; • Kısa, • Orta ve • Uzun vadeli kaynaklar şeklinde sınıflandırılmaktadır. Kısa vadeli (1 yıl) finansman kaynakları olarak; ticari krediler (satıcı kredileri), kısa vadeli banka kredileri, finansman bonosu ve factoring işlemi literatürde yer almaktadır. Yatırım malları kredileri, orta vadeli banka kredileri, leasing (finansal kiralama) ve forfaiting ise orta vadeli (1-8 yıl) kaynaklardır. Uzun vadeli kaynaklar olarak özsermaye, otofinansman ve tahvil kullanılmaktadır.

29. Soru

Yurt dışında uygulama imkânı bulan tahvil türleri nelerdir?

Cevap

İlgili tahvil türleri şunlardır: • Genel Yükümlülük Tahvilleri, • Gelir Tahvilleri, • Vergi Destekli Tahviller

30. Soru

Yurt dışında uygulama imkânı bulan tahvil türlerinden genel yükümlülük tahvilleri nelerdir?

Cevap

Genel yükümlülük tahvilleri çoğunlukla devlete ait tesisleri finanse etmede kullanılan dokümanlardır. Bu tahviller genellikle devletin diğer birimlerinin gelir vergileriyle ödemeyi taahhüt ettiği yükümlülüklerdir.

31. Soru

Yurt dışında uygulama imkânı bulan tahvil türlerinden gelir tahvilleri nelerdir?

Cevap

Elinde bulunduran kimseye ancak şirket kâr elde ettiğinde gelir (faiz) sağlayan bir tür borç senedidir. Gelir tahvillerinde yatırımcılara yapılan ödemelerde projenin kendisinden gelen gelirlerin kullanılması esastır. Ödeme yapmak için yeterli gelirin elde edilememesi, gelir tahvillerinin ödenmemesiyle sonuçlanmaktadır.

32. Soru

Yurt dışında uygulama imkânı bulan tahvil türlerinden vergi destekli tahvilleri nelerdir?

Cevap

Kamu kuruluşu tahvili finanse etmek için özel bir vergiyi amaçlayabilir. Ayrıca özel gelir yaratabilecek kaynaklarda bulunabilmektedir. Kullanılan özel gelir kaynakları şunlardır: • Elektrik, su, doğalgaz vergileri, • Araba kiralama vergileri ve turist vergileri, • Bilet ek ücretleri, • Gayrimenkul vergileri, • Tüketim vergileri, • Loto ve oyun vergileri.

33. Soru

İşletmelerin nakit bulundurma nedenleri nelerdir?

Cevap

Çalışanların ücretlerinin ödenmesi, sabit varlıkların satın alınması, vergilerin ödenmesi, hammadde alımı, borçların ödenmesi ve kâr paylarının ödenmesi gibi pek çok nedenle işletmelerin nakit bulundurmaları gerekmektedir. Ancak nakit miktarının gerekenden fazla belirlenmesi kârlılığı düşürmektedir. Bu nedenle nakit yöneticisinin hedefi işletme faaliyetlerinin aksamasına neden olmayan, minimum nakit tutarını saptamak olmalıdır.

34. Soru

Nakit yönetimi işletmeler açısından neden hayati bir öneme sahiptir?

Cevap

Nakit yönetimi, finans yöneticilerine işletmenin faaliyetleri ve borçlanma sonucu elde ettiği fonları, faaliyet ile ilgili yükümlülüklere ve geleceğe ilişkin yatırımlara nasıl kanalize edeceği konusunda fikirler vermektedir. Bu nedenle nakit yönetimi işletmeler açısından hayati bir öneme sahiptir.

35. Soru

Spor işletmelerinde nakit yönetiminde başlıca gider kalemlerinden sigorta primleri nelerdir?

Cevap

Özellikle profesyonel spor kulüplerinin vazgeçilmez bir unsuru olan sporcuların kaza, sakatlık gibi arzu edilmeyen durumlar ile hırsızlık, deprem, yangın vb. gibi spor işletmesini zarara uğratabilecek istenmeyen durumlara karşı korunmak amacıyla ödenen sigorta primleri önemli bir gider kalemidir.

36. Soru

Spor işletmelerinde nakit yönetimine göre başlıca gelir kalemleri nelerdir?

Cevap

İlgili gelir kalemleri şunlardır: • Bilet Gelirleri, • Loca Gelirleri, • Sponsorluk Gelirleri, • Medya Gelirleri, • Lisanslı Ürün Gelirleri, • Bağışlar, • Reklâm Gelirleri.

37. Soru

Spor işletmelerinde nakit yönetiminde başlıca gelir kalemlerinden bilet gelirleri nelerdir?

Cevap

Bilet Gelirleri: Spor işletmelerinin hesaplarında toplam gelirler içerisinde en büyük paya sahip olan kalem bilet gelirleridir. Bir spor organizasyonuna ait biletler beş şekilde satışa sunulabilir: • Kombine bilet satışları, • Grup bilet satışları, • Standart Biletler, • Ücretsiz Bilet, • Öğrenci Biletleri.

38. Soru

Spor işletmelerinde nakit yönetiminde başlıca gelir kalemlerinden sponsorluk gelirleri nelerdir?

Cevap

Sponsorluk bir reklâm aracı olmak ile birlikte iki tür sponsorluktan bahsedilebilir: • Bunlardan ilki spor sponsorluğu, • Diğeri ise değişik reklâm amaçlı sponsorluktur. Spor sponsorluğunun çoğu giyim, ayakkabı ve spor malzemeleri üzerinedir. Günümüz koşullarında özellikle büyük spor organizasyonlarının finans, teçhizat ya da insan desteği olmadan gerçekleştirilmesi zordur. Bugün pek çok spor dalının gelişmesinin ya da ayakta kalmasının nedeni sponsorluk anlaşmalarından elde edilen gelirlerdir.

39. Soru

Spor işletmelerinde nakit yönetiminde başlıca gelir kalemlerinden reklam gelirleri nelerdir?

Cevap

Reklâm, insanları belirli bir fikir, hizmet veya ürün hakkında yönlendirmek, dikkat çekmek ve bilgi vermek amacıyla; iletişim araçları vasıtasıyla belirli bir ücret karşılığı oluşturulan duyurudur. Spor organizasyonları, gerek forma reklâmları gerekse saha kenarında yer alan reklâm panoları kanalıyla önemli ölçüde gelir elde etmektedirler.

40. Soru

Spor işletmelerinde nakit yönetimine göre başlıca gider kalemleri nelerdir?

Cevap

İlgili gider kalemleri şunlardır: • Oyuncu Ücretleri, • Ekipman, • Seyahat Giderleri, • Yönetici Ücretleri, • Sigorta Primleri, • Bakım Giderleri, • Vergi Giderleri.

41. Soru

Spor işletmelerinde nakit yönetiminde başlıca gider kalemlerinden seyahat giderleri nelerdir?

Cevap

Coğrafi olarak büyük yüz ölçüme sahip ülkelerdeki spor ekiplerinin uzak mesafelerdeki spor organizasyonlarına ulaşımı için uçak gibi maliyeti yüksek ulaşım araçlarının yanı sıra barınma amacıyla otellerde kalınması gibi durumlarda seyahat giderlerindeki artışlar önemli olabilmektedir. Özellikle yurt dışındaki müsabakalar söz konusu olduğunda bu kalemdeki artışlar ciddi boyutlara ulaşabilir.

42. Soru

Nakit bütçelemesi sürecinde genellikle neler yer alır?

Cevap

Nakit bütçesinin hazırlanmasında birden çok yöntem mevcuttur. Ancak nakit bütçelemesi sürecinde genellikle şu üç adım yer alır: • Nakit kaynaklarının tahmin edilmesi, • Nakdin kullanım alanlarının tahmin edilmesi, • İşletmenin nakit açığı ya da fazlasının olup olmadığının hesaplanması.

43. Soru

Gider bütçelerinin gelir bütçeleriyle neden çakıştırılması gerekmektedir?

Cevap

Gider bütçelerinin gelir bütçeleriyle çakıştırılması gerekmektedir. Finans yöneticileri, faaliyet giderlerini ödemek için mevcut nakitle ilgili olarak giderleri analiz edebilmelidirler. Faaliyet giderleri sabit ve değişken gider bileşenlerine sahiptir. Finans yöneticilerinin finansal konularla ilgili kararlar alırken giderlerle ilgili detaylı bilgiye sahip olması gerekmektedir.

44. Soru

Finans yöneticilerinin hangi giderlerle ilgili detaylı bilgiye sahip olması gerekmektedir?

Cevap

Finans yöneticilerinin detaylı bilgiye sahip olması gereken giderler şunlardır: • Faaliyet gideri, • Değişken giderler, • Sabit gider, • Yarı değişken gider, • İhtiyari giderler.

45. Soru

Yatırım kavramı nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Yatırım, işletmeye uzun süre gelir (para girişi) sağlayacak her türlü harcamadır ve sermayenin mal ve hizmet üretimine yarayan tesislerin kurulmasına tahsisini içermektedir. Mikro açıdan yatırım ise işletmenin amacını oluşturan faaliyetleri sürdürmek, belli bir anda işletmenin varlığını, rekabet gücünü korumak ya da geliştirmek üzere, sürekli bir şekilde sahip olmak zorunda olduğu unsurlar ve özellikle dayanıklı varlıkları tedarikte yapılan harcamalardır.

46. Soru

Üretim ile ilgili yatırım türleri nelerdir?

Cevap

Üretim ile ilgili yatırım türleri; komple yeni yatırımlar, yenileme yatırımları, tevsii yatırımları, tamamlama yatırımları, modernizasyon yatırımları, dar boğaz giderme yatırımları, kalite düzeltme yatırımları, entegrasyon yatırımları, finansal kiralama yatırımları ve nakil yatırımları olmak üzere on grupta sınıflamak mümkündür.

47. Soru

Statik değerleme yöntemleri nelerdir?

Cevap

Statik değerleme yöntemleri paranın zaman değerinin göz önüne almayan yöntemlerdir. Bu yöntemlerin sayısı oldukça fazladır. Kontrol suretiyle sıralama yöntemi, masrafa oranla gelir yöntemi, masraf karşılaştırma yöntemi, ortalama yıllık gelirin yatırım tutarına oranı yöntemi ve geri ödeme süresi yöntemi bu gruba giren yöntemlerin başlıcalarıdır.

48. Soru

Geri ödeme süresi yöntemi kavramı nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Geri ödeme süresi yöntemi yatırım projelerinin değerlemesinde çok kullanılan basit bir yöntemdir. Geri ödeme süresi, bir yatırımın sağladığı nakit akımlarının, kaç dönem sonra o yatırım için kullanılan fon çıkışına eşit olacağını gösteren süre şeklinde tanımlanabilir. Bir yatırımın çekiciliği kolay ve anlaşılabilir şekilde ölçülmek isteniyorsa, bunun için uygun ölçü geri ödeme süresidir.

49. Soru

Geri ödeme süresi yöntemi neden eleştirilmektedir?

Cevap

Geri ödeme süresi yöntemi, geri ödeme süresinden sonra yatırımın gelirini hesaba katmadığı ve paranın zaman değerini göz önünde bulundurmaması nedenleriyle yatırım kararı alma konusunda eleştirilmektedir.

50. Soru

Dinamik değerleme yöntemleri nelerdir?

Cevap

Dinamik değerleme yöntemleri; paranın zaman değerini göz önüne alarak, gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarının bugünkü değere indirgenmesini esas alan yöntemlerdir. Yöntemlere geçmeden önce paranın zaman değeri ile ilgili bilgi vermek gerekmektedir.

51. Soru

Paranın zaman değeri nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bugün elde edilen para, gelecekte elde edilecek aynı tutardaki paradan her zaman daha değerli olduğunu belirtmiştik. Bunun nedeni, paranın bir zaman değerinin olmasıdır. Paranın zaman değerinin, sadece enflasyon nedeniyle paranın satın alma gücündeki azalmayla açıklanması mümkün değildir. Enflasyonun olmadığı bir ortamda dahi, paranın bir zaman değeri mevcuttur.

52. Soru

Net bugünkü değer yöntemi nasıl açıklanabilir?

Cevap

Net bugünkü değer yöntemi, esas olarak nakit akımlarının iskonto edilmesine dayanan bir yöntemdir. Bu yönteme göre, yatırımın ekonomik ömrü boyunca işletmeye sağlayacağı net nakit girişleri ve net nakit çıkışları sermaye maliyeti üzerinden iskonto edilir. Nakit girişlerinin bugünkü değeri toplamından nakit çıkışlarının bugünkü değeri çıkarılarak yatırımın net bugünkü değeri bulunur.

53. Soru

Net bugünkü değer yönteminin formülünün sembol ifadeleri nasıl açıklanabilir?

Cevap

Sembol ifadeleri şöyle açıklanabilir: • NBD = Net Bugünkü Değer, • R1 = Birinci yılsonunda elde edilecek gelir, • R2 = İkinci yılsonunda elde edilecek gelir, • Rn = n yılsonunda elde edilecek gelir, • C = Başlangıçta yatırılan sermaye tutarı.

54. Soru

Net bugünkü değer yönteminde “k” değeri neyi ifade etmektedir?

Cevap

Net bugünkü değer yönteminde k’nın değeri, başka bir deyişle bir yatırımın para akışının hangi iskonto oranı ile indirgeneceği ya da bir yatırımdan beklenen asgari kârlılık oranının ne olması gerektiği hayati önem taşır. Bu oranın yüksek veya düşük saptanması kabul edilmesi gereken bir projenin reddedilmesine, reddedilmesi gereken bir projenin kabul edilmesine veya alternatif projeler arasından yapılacak seçimin yanlış olmasına neden olabilir.

55. Soru

Finans fonksiyonunun yalnızca, işletmeye gerekli olan fonların sağlanması bölümüne ne ad verilir?

Cevap

Finansman, finans fonksiyonunun yalnızca, işletmeye gerekli olan fonların sağlanması bölümünü ifade eder. 

56. Soru

Finansal yönetim ile finansman arasındaki fark nedir?

Cevap

Finans ve finansal yönetim, işletmelerin piyasa değerini yükseltmek ve ortakların elde edecekleri gelirleri en üst seviyeye çıkarmak amacıyla ihtiyaç duyulan fonun sağlanması, korunması ve etkin olarak kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Finansman ise literatürde fon bulma ile eş anlamlı kullanılmaktadır diğer bir ifadeyle finansman, finans fonksiyonunun yalnızca, işletmeye gerekli olan fonların sağlanması bölümünü ifade eder. 

57. Soru

Belirli bir tarihte bir firmanın varlıklarını, borçlarını ve öz sermayesini tasnifli bir şekilde gösteren tabloya ne denir?

Cevap

Bilânço, belirli bir tarihte bir firmanın varlıklarını, borçlarını ve özsermayesini tasnifli bir şekilde gösteren bir tablodur. 

58. Soru

İç finansal analiz ile dış finansal analiz arasındaki fark nedir?

Cevap

Finansal analiz işletme tarafından yapılırsa iç finansal analiz, dışarıdan bir kişi ya da kuruluş tarafından yapılırsa dış finansal analiz olarak adlandırılmaktadır.

59. Soru

Uzun dönemli yatırım kararları ile kısa dönemli yatırım kararları arasındaki fark nedir?

Cevap

Duran varlıklara ilişkin yatırım kararları uzun, dönen varlıklara yatırım kararları ise kısa dönemli yatırım kararları olarak nitelendirilmektedir.

60. Soru

Sermaye bütçelemesinde kullanılan yöntemler hangi gruplarda ele alınmaktadır?

Cevap

Sermaye bütçelemesinde kullanılan yöntemler paranın zaman değerini göz önüne almayan “statik yöntemler” ve paranın zaman değerini dikkate alan “dinamik yöntemler” olarak iki grupta ele alınmaktadır.

61. Soru

Süreç denetimi nelerin ölçümünü içermektedir?

Cevap

Süreç denetimi; tahmin edilemeyen risklere karşı hazırlanan planların değişime karşı esnekliğinin ve duyarlılığının ölçümünü içermektedir.

62. Soru

Sonuç denetimi nelerin denetimini içermektedir?

Cevap

Sonuç denetimi ise, yapılan planlara bağlı olarak verilen yatırım ve finansman kararlarının uygulanmasının ardından ulaşılan sonuçların denetimini içermektedir.

63. Soru

Spor tesis işletmelerinin finansmanında uzun vadeli kaynaklar olarak neler kullanılmaktadır?

Cevap

Uzun vadeli kaynaklar olarak özsermaye, otofinansman ve tahvil kullanılmaktadır.

64. Soru

Genel yükümlülük tahvilleri ne tür dökümanlardır?

Cevap

Genel yükümlülük tahvilleri çoğunlukla devlete ait tesisleri finanse etmede kullanılan dokümanlardır.

65. Soru

Gelir tahvilleri ne tür bir borç senedidir?

Cevap

Gelir Tahvilleri: Elinde bulunduran kimseye ancak şirket kâr elde ettiğinde gelir (faiz) sağlayan bir tür borç senedidir

66. Soru

Spor işletmelerine ilişkin başlıca gelir kalemleri arasında bulunan standart biletlerin tanımı nedir?

Cevap

Standart Biletler: Tek bir oyunu izlemek için taraftarlara satılan biletlerdir.

67. Soru

Spor işletmelerine yapılan her türlü karşılıksız maddi yardımlara ne denir?

Cevap

Bağışlar: Spor işletmelerine yapılan her türlü karşılıksız maddi yardımları ifade etmektedir.

68. Soru

Ofis elektrik faturası gibi normal iş akışından ileri gelen gidere ne ad verilir?

Cevap

Ofis elektrik faturası gibi normal iş akışından ileri gelen gidere faaliyet gideri denir.

69. Soru

Sabit gider bileşeni ve değişken gider bileşenine sahip maliyete ne ad verilir?

Cevap

Sabit gider bileşeni ve değişken gider bileşenine sahip maliyete yarı değişken gider denir.

70. Soru

Paranın zaman değerini göz önüne alarak, gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarının bugünkü değere indirgenmesini esas alan yöntemlere ne ad verilir?

Cevap

Dinamik değerleme yöntemleri; paranın zaman değerini göz önüne alarak, gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarının bugünkü değere indirgenmesini esas alan yöntemlerdir.

71. Soru

Esas olarak nakit akımlarının iskonto edilmesine dayanan yönteme ne ad verilir?

Cevap

Net bugünkü değer yöntemi, esas olarak nakit akımlarının iskonto edilmesine dayanan bir yöntemdir.

72. Soru

Mal ve hizmetler için kalıcı veya geçici giderlere ne ad verilir?

Cevap

Mal ve hizmetler için kalıcı veya geçici giderlere ihtiyari giderler denir.

73. Soru

Elektrik, gaz ve su faturaları gibi sabit bir değeri olmayan kaçınılmaz periyodik maliyetlere ne denir?

Cevap

Elektrik, gaz ve su faturaları gibi sabit bir değeri olmayan kaçınılmaz periyodik maliyetlere değişken giderler denir.

74. Soru

Belediyelerin özel loto ve oyunlardan, okulların, yolların ya da stadyumların finanse edilmesinde kullanılmak üzere aldığı vergilere ne denir?

Cevap

Belediyelerin özel loto ve oyunlardan, okulların, yolların ya da stadyumların finanse edilmesinde kullanılmak üzere aldığı vergilere loto ve oyun vergileri denir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.