Açıköğretim Ders Notları

Spor Tesisi İşletmeciliği ve Saha Malzeme Bilgisi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Spor Tesisi İşletmeciliği ve Saha Malzeme Bilgisi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Spor Tesis İşletmelerinde Risk Yönetimi

1. Soru

Bir riski tanımlayabilmek için neleri belirlemek gerekir?

Cevap

Bir riski tanımlayabilmek için öncelikle o riski oluşturacak kaynak, olay ve etkileri belirlemek gerekir.


2. Soru

Spor tesis işletmelerinde risk kaynakları nelerdir?

Cevap

Spor tesis işletmelerinde; • Sahalar, • Araç-gereç ve malzemeler, • Program ve • Kişiler olmak üzere dört ana risk kaynağı bulunmaktadır.


3. Soru

Spor tesis işletmelerinde risk kaynaklarından programın özellikleri ve kapsadığı alanlar nelerdir?

Cevap

Spor tesis işletmesinin genel ve özel amaçları doğrultusunda oluşturulan program ve planların hedeflere ulaştırılabilmesi için teknik, maliyet, çizelge ve zaman risklerinin belirlenmesi ve yönetilememesi riskleri beraberinde getirir.


4. Soru

Spor tesis işletmelerinde risk kaynaklarından kişilerin özellikleri ve kapsadığı alanlar nelerdir?

Cevap

Kişiler; sporcular, antrenörler, gönüllüler, idareciler, paylaşımcılar ve taraftarları kapsar. Bu kişilerin davranışları önceden tahmin edilemez ve görevlerini yaparlarken hata yapabilirler ve sorun yaratabilirler. Bu bakımdan risk kaynağı olarak görülebilirler.


5. Soru

Miller’e göre kişilere bağlı riskler nelerdir?

Cevap

Miller’e göre kişilere bağlı riskler şunlardır: • Kanunlara aykırı olarak personel ayrımı yapmak, • Cinsel taciz, • Yolsuzluk, • Çalışanların dürüst olmayışı, • Etkili yönetici yetersizliği, • Haksız yere atama ya da sürgün, • Kanunu kötüye kullanma, • Fesat.


6. Soru

Spor tesis işletmelerinde riskler kaynağına bağlı alanlar nelerdir?

Cevap

İlgili alanlar şunlardır: • Teknik, • Çizelge, • Maliyet.


7. Soru

Spor tesis işletmelerinde risk kaynaklarından sahaların özellikleri ve kapsadığı alanlar nelerdir?

Cevap

Takımın çalıştığı ya da sahip olunan spor sahalarının yetersiz olması, sahalarda güvenli çevrenin oluşturulamaması, yetersiz aydınlatma, temizlik vb. takımın çalışmasını ve amaçlara ulaşmayı etkileyebilecek risk kaynaklarıdır.


8. Soru

Spor tesis işletmelerinde risk kaynaklarından araç- gereç ve malzemelerin özellikleri ve kapsadığı alanlar nelerdir?

Cevap

Spor aktivitesinin içinde yer alan sporcular, antrenörler ve diğer görevliler tarafından kullanılan ve spor hizmetleri amacıyla spor tesis işletmesi tarafından kullanılan araç-gereçlerin bakımının düzenli yapılmaması ve kontrol edilmemesi risk kaynağı olabilir.


9. Soru

Tehlike nedir?

Cevap

Tehlike, kayıp ve hasar doğuran irade ve istek dışında meydana gelmesi muhtemel, mümkün ve mutlak bir olayı ifade eder. Kayıp, hasar ve zarar doğurur. Bu tehlikelerin varoluşu riski yaratır.


10. Soru

Risk kaynağı nedir?

Cevap

Riskin meydana gelmesinin temel nedenine işaret eder.


11. Soru

Olasılık nedir?

Cevap

Olasılık, risk değerlendirme tekniklerinin çoğunda kullanılan kritik bir niceleme ölçüsüdür. Olasılık, 0 ile 1 arasında değişir ve olasılık 1’e ne kadar yaklaşırsa olayın gerçekleşme ihtimali o oranda artar. İki farklı çıktının olabileceği bir durumda birinci sonucun olasılığı 0 ise risk sıfırdır.


12. Soru

Olasılık teorisi nedir?

Cevap

Olasılık teorisi, çıktıları şans tarafından etkilenen rastgele olaylar ile ilgilenir. Karar alma sırasında, olasılık kesinliğin yerine geçebilecek bir güç gibi davranabilir.


13. Soru

Fırsat nedir?

Cevap

Fırsat hedeflere ulaşmaya yardımcı olacak bir oluşumun gerçekleşme ihtimalidir.


14. Soru

Fırsatlar neye yardımcı olur?

Cevap

Fırsatlar değer yaratılmasına veya korunmasına yardımcı olur.


15. Soru

Risk yönetimi nedir?

Cevap

Risk yönetimi, belirsizliklerin yönetimi olarak da ifade edilebilir. Artan ve daha karmaşık hale gelen belirsizliğin özünde, riskler kadar fırsatların da olduğu unutulmamalıdır.


16. Soru

Risk nedir?

Cevap

Risk; İtalyanca “risco” kelimesinden gelmekte olup bir zarar veya kayba neden olabilecek bir olayın meydana gelme olasılığı, Fransızcada (Risque) “çekince” anlamına gelen bir kavramdır.


17. Soru

Genel anlamda risk nedir?

Cevap

Genel anlamda risk, beklenmeyen sonuçlarla karşılaşma olasılığı olarak tanımlanmaktadır. Risk terimi tahmin edebilme performansını düşüren belirsiz çevresel değişkenler anlamına da gelmektedir.


18. Soru

Fıkırkoca’ya göre risk nedir?

Cevap

Fıkırkoca’ya göre risk, belirli bir zaman aralığında, hedeflenen bir sonuca ulaşamama, kayba ya da zarar uğrama olasılığıdır.


19. Soru

Risk neleri işaret eder?

Cevap

Risk gelecekte oluşabilecek potansiyel problemlere, tehdit ve tehlikelere işaret eder.


20. Soru

Risk analizinde riski hangi kavramlarla ele alınır?

Cevap

Risk analizinde riski tanımlamak, önem derecesini belirlemek, nicelemek önceliklendirmek için başka kavramlar ele alınır. Bunlar belirsizlik ve fırsat kavramlarıdır.


21. Soru

Risk ve belirsizlik terimleri arasındaki ilişki nelerdir?

Cevap

Belirsizlik, gelecekte ne olup ne olmayacağı bilgisinden yoksun şüphelerle dolu bir fikri durumdur. Belirsizlik, riskin oluşma olasılığının bir ölçüsünü verir. Belirsizlik arttıkça riskin oluşma olasılığı artar. Belirsizlik tek başına ne negatif ne de pozitiftir. Negatif ve pozitif bileşenlerin her ikisine de sahiptir. Belirsizliğin negatif bileşeni risk, pozitif bileşeni fırsat içerir. Risk ve belirsizlik kavramları sıklıkla birbirinin yerine kullanılır, ancak aynı şeyi ifade etmezler. Risk ve belirsizlik gelecekteki olayların nasıl gelişeceğini ifade etmektedir.


22. Soru

Sporda risk yönetimi nasıl bir süreçtir?

Cevap

Sporda risk yönetimi; riskleri tanımlamak, spor kulüplerini ve organizasyonlarını korumak ve oluşan hasarı önlemek için program geliştirme ve bu programı uygulama sürecidir.


23. Soru

Bir risk yöneticisinin temel amacı nedir?

Cevap

Bir risk yöneticisinin temel amacı, bir spor tesis işletmesini etkili olarak yönetirken, mümkün olan parasal kayıpları azaltmak olmalıdır.


24. Soru

Risk yönetimi nasıl bir programdır?

Cevap

Risk yönetimi, kazaların nerede ve nasıl ortaya çıktığını, hasarların nasıl kontrol edilebileceğini analiz eden toplam bir programdır.


25. Soru

Spor organizasyonundaki risk yönetiminin amacı nedir?

Cevap

Spor organizasyonundaki bireyleri, spor organizasyonunun mülkünü, spor organizasyonunun gelirini ve spor organizasyonunun ününü korumak risk yönetiminin amacıdır.


26. Soru

Risk yönetimi kavramı neleri amaçlamaktadır?

Cevap

Risk yönetimi kavramı, çok geniş tanımlaması olan yönetim kavramı içerisinde önemli bir yer işgal etmektedir. Bu organizasyonların kaza ya da hata sonucu meydana gelebilecek etkileri en aza indirgemeyi amaçlamalarıdır.


27. Soru

Risk yönetimi süreci nelerdir?

Cevap

Risk yönetimi süreci şöyle sıralanabilir: • Organizasyonun temel hedeflerine etki eden kayıpların ve hataların ortaya konarak tanımlanması, • Bu kayıp ve hatalar ile ilişkili uygulanabilir risk yönetimi tekniklerinin incelenmesi, • Sorun için en iyi risk yönetimi tekniğinin seçilmesi, • Seçilen risk yönetimi tekniğinin uygulanması, • Seçilen tekniğin sonuçlarının izlenmesi.


28. Soru

Sporda risk yönetiminin temel ve ayırt edici özellikleri nelerdir?

Cevap

Sporda risk yönetiminin temel ve ayırt edici özellikleri şunlardır: • Risk yönetimi kaybın karşılanması ile ilgilidir. • Risk yönetimi spor kulüplerini ve organizasyonları korumaya yöneliktir. • Risk yönetimi yönetsel bir süreçtir. • Risk yönetimi strateji, plan ve program gerektirir. • Risk yönetimi finansal kayıpları azaltma ve olaylar sonucundaki sorumlulukları ortadan kaldırma ile ilgilidir.


29. Soru

Spengler ve ark. sporda risk yönetimini nasıl ifade etmişlerdir?

Cevap

Spengler ve ark. sporda risk yönetimini; “spor ve eğlence programları ile ilgili, sakatlanma ve ölüm olaylarını azaltma ya da yok etme ve bu olaylar sonucundaki sorumlulukları ortadan kaldırmak” olarak ifade etmişlerdir.


30. Soru

Sporda sakatlanma oranları ne kadardır?

Cevap

Spor riskli bir iştir. Sakatlanma istatistikleri; yetişkinlerdeki %30 oranındaki sakatlanmanın spor faaliyetleri sırasında oluştuğunu göstermektedir. Bu oran 15–24 yaşları arasında %40’lara çıkmaktadır.


31. Soru

Teknik risk nedir?

Cevap

Hedeflenen performans değerine ulaşamamanın bir ölçüsüdür. Teknik riskler; teknolojik, performans, standartlar, yöntemler vb. konulardaki riskleri içerir.


32. Soru

Çizelge riski nedir?

Cevap

Çizelgelenen sürelerin aşılma olasılığının bir ölçüsüdür. Çizelgeleme sürecinde, bir işin ne zaman bitirileceğine ilişkin zaman tahminlerinin doğru yapılabilmesi için, bu işle ilgili ölçümlerin olması gerekir.


33. Soru

Maliyet riski nedir?

Cevap

Maliyet riski işletmenin faaliyet programı ile onun maliyet amaçlarına ulaşma yeteneği için birleştirilmiş risk olarak ifade edilmektedir. Maliyet riski, işletme faaliyetlerine ilişkin program uygulandığında maliyet amaçlarıyla uyuşmamasıdır.


34. Soru

Miller’e göre spor tesis işletmelerinde hangi ögelere bağlı riskler bulunmaktadır?

Cevap

Miller’e göre spor tesis işletmelerinde tesise, araç gerece, bireylere, yapılan sözleşmelere ve dışsal öğelere bağlı riskler bulunmaktadır.


35. Soru

Spor tesis işletmelerinde tesise bağlı riskler nelerdir?

Cevap

Tesise bağlı riskler şunlardır: • Sel, Yangın, Kasırga, Rüzgâr, Yıldırım, • Isıtma/Soğutma, havalandırma, • Uygun olmayan tesis planı, • Uygun olmayan zemin, • Vandalizim, • Kısıtlı park alanı, • Güvenlik birimlerine uzaklık, • Açık bırakılmış elektrik teller, • Kötü aydınlatma, • Stabil olmayan zemin, • Yetersiz sağlık önlemi, • Yetersiz güvenlik ve denetimi, • Mevzuata uymama, • Kalite standartlarına uymama


36. Soru

Spor tesis işletmelerinde araç-gerece bağlı riskler nelerdir?

Cevap

Araç-gerece bağlı riskler şunlardır: • Uygun olmayan ve yetersiz bakım veya servis, • Uygun olmayan malzeme planı, • Üyelerin uygun olmayan malzeme, • Uygun olmayan donanım, • Yetersiz uyarılar, • Kullanım sırasında malzeme denetiminin yapılmaması.


37. Soru

Spor tesis işletmelerinde bireylere bağlı riskler nelerdir?

Cevap

Bireylere bağlı riskler şunlardır: • Kanunlara aykırı olarak personel ayrımı yapmak, • Yolsuzluk, çalışanların dürüst olmayışı, • Etkili yönetici yetersizliği, • İtinasız davranış, • Haksız yere atama ya da sürgün, • Cinsel taciz.


38. Soru

Spor tesis işletmelerinde sözleşmeye bağlı riskler nelerdir?

Cevap

Sözleşmeye bağlı riskler şunlardır: • Beraat ettirmeye yönelik hükümlerin başarısızlığı, • İş sözleşmelerindi ikna edici kanıtlar içeren hükümlerin başarısızlığı, • Sözleşme dışı istemeden gerçekleşen oluşumlar, • Doğru görev tanımlama başarısızlığı, • Sözleşme kapsamının geniş olmaması.


39. Soru

Spor tesis işletmelerinde dışsal öğelere bağlı riskler nelerdir?

Cevap

Dışsal öğelere bağlı riskler şunlardır: • Ekonomik duraklama ve kriz, enflasyon, • Kısıtlı bütçe, • Talep azlığı, • Bölgesel ve ulusal ortak gereksinimler, • Uygun olmayan/yetersiz kanun.


41. Soru

Risk yönetimi nasıl bir yaklaşımdır?

Cevap

Problemlerin oluşmadan önlenmesini sağlayan proaktif bir yaklaşımdır.


42. Soru

Risk yönetimi neleri bağlar?

Cevap

Problem haline gelmeden, tehlikeye dönüşmeden önce, risklerin belirlenmesini, risklerin oluşma olasılığını ve/veya etkisini en aza indirgeyen faaliyetlerin planlanmasını ve yürütülmesini kapsar.


43. Soru

Risk yönetimi hangi temel faaliyetleri içerir?

Cevap

Risk yönetiminin içerdiği temel faaliyetler şunlardır: • Risk yönetiminin planlanması, • Risklerin belirlenmesi, • Risklerin oluşma olasılığı ve sonuca etkilerinin belirlenmesi, • Risklerin önem derecesinin belirlenmesi, • Risklerin incelenmesi, • En kritik risklerin belirlenmesi, • Risklerin temel nedenlerinin belirlenmesi, • Risklerin en aza indirgeyecek faaliyetlerin ve önlemlerin planlanması, uygulanması, • Risk azaltma ve yönetim faaliyetlerinin etkinliğinin izlenmesi, • Risk yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi


44. Soru

Risk yönetimi hangi gereklilikler nedeniyle ortaya çıkmıştır?

Cevap

Risk yönetimi kişisel, yasal ve politik gereklilikler nedeniyle ortaya çıkmıştır.


45. Soru

Spor tesis işletmeleri neleri geliştirmelidir?

Cevap

Spor tesis işletmeleri güvenli, dürüst ve verimli bir ortam sağlayarak kamuya karşı yasal sorumluluklarını yerine getirmeli ve bu sayede saygınlığını pozitif yönde geliştirilmelidir.


46. Soru

Etkili bir risk yönetimi gerçekleştirmek neler gereklidir?

Cevap

Etkili bir risk yönetimi gerçekleştirmek için tüm personelin sorumluluklarının belirlenmesi ve risk yönetimi faktörlerine karşı çözümler belirlenmesi ve etkili maliyet önerileri sunulması gerekir.


47. Soru

Risk yönetimi nelerin gerçekleşmesini sağlayarak spor tesis işletmesinin amaç ve hedeflerini destekler, tesisi, paydaşlarını korur ve tesise değer katar?

Cevap

Risk yönetimi aşağıdaki ifadelerin gerçekleşmesini sağlayarak spor tesislerine faydalı çeşitli katkılar sağlar: • Tesise gelecekteki faaliyetlerinde tutarlı ve kontrollü şekilde yer alması için bir bakış açısı geliştirir. • Karar verme mekanizmasını geliştirir, planlama ve önceliklendirme faaliyetlerinin önemini ortaya koyar, ticari faaliyetlerin yapılandırılmış bir anlayışla gerçekleştirilmesini ve projelerin fırsat ve tehditlerinin belirlenmesini sağlar. • Tesis içinde sermaye ve kaynakların daha verimli kullanılmasına ve tahsis edilmesine katkıda bulunur. • Tesis imajının korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur. • Tesis ve kişilerin veri tabanını destekler ve geliştirir. • Operasyonel verimliliği optimize eder.


48. Soru

Bucker ve Krotee sporda risk yönetimini nasıl ifade etmişlerdir?

Cevap

Bucker ve Krotee sporda risk yönetimini; sadece üyeleri bireysel sakatlanmalardan koruyan değil, aynı zamanda organizasyonu da finansal kayıplardan dolayı uğrayacağı zararlardan koruyan sistematik bir süreç olarak ifade etmişlerdir.


49. Soru

Sporda risk yönetiminde neler belirlenir?

Cevap

Sporda risk yönetiminde; potansiyel tehlikelerin istatistiği, risk kaynağı, yaşanmış kazaların raporları, kazazedenin etkinlik deneyimi, katılımcıların risk durumlarını nasıl algıladıkları, var olan tehlikelerin ne oranda yaşandığı belirlenir.


50. Soru

Risk yönetiminin spor tesis işletmelerine sağladığı başlıca faydaları nelerdir?

Cevap

Kaynakların etkili kullanımı, karşılaşılacak sürprizlere hazırlıklı olunması, risklere karşı alınacak önlem ve kararların sağlıklı bir şekilde alınması, fırsat ve tehditlerin iyi tespit edilmesi ve tesisin itibar ve güveninin korunmasıdır.


51. Soru

Riskle karşılaşıldığında nasıl bir tepki gösterilir?

Cevap

Riskle karşılaşıldığında, akıl ve deneyimler ışığında bir tepki gösterilir.


52. Soru

Sporda risk yönetiminde süreklilik arz eden süreçler nelerdir?

Cevap

Sporda risk yönetimi süreklilik arz eden üç temel süreçten oluşur. • Riskleri belirleme (tanımlama), • Riskleri sınıflandırma, • Riskleri azaltma/Önleme.


53. Soru

Risk belirleme süreci nedir?

Cevap

Risk belirleme süreci, risklerin ve kaynakların problem haline gelmeden belirlenmesidir.


54. Soru

Risk belirleme nedir?

Cevap

Risk belirleme; işletme faaliyetlerine etkide bulunabilecek riskleri belirlemek ve bunların karakteristik özelliklerini raporlamaktır.


55. Soru

Risk belirlemede öncelikli amaç nedir?

Cevap

Risk belirlemede öncelikli amaç; risk içeren olay ve durumların saptanması ve listelenmesidir.


56. Soru

Spor tesis işletmelerinde birinci faktörler nelerdir?

Cevap

Birincil faktörler tesis ile ilgili faktörlerdir (altyapı, işletme özellikleri vb.).


57. Soru

Spor tesis işletmelerinde ikinci faktörler nelerdir?

Cevap

İkincil faktörler deneyimli, becerikli ve iyi yetişmiş personeldir.


58. Soru

Potansiyel riskler hangi faaliyetlerle belirlenir?

Cevap

Potansiyel riskler aşağıdaki faaliyetlerle belirlenir: • Program yönetim değerlendirmesi, • Dokümantasyonun gözden geçirilmesi, • Geçmiş programların ve verilerin değerlendirilmesi, • Beyin fırtınası, • Risk listeleri, dokümanları, • Çalışma grupları, • Anketler, • Görüşmeler.


59. Soru

Spor tesis işletmeleri neleri göz önünde bulundurarak risk sınıflandırma kriterleri oluşturmalıdır?

Cevap

Spor tesis işletmeleri bağlı oldukları yasa ve tüzüklere, bulundukları çevre ve koşullara bağlı kalarak ve özel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak risk sınıflandırma kriterleri oluşturmalıdır.


60. Soru

Risk yöneticisi riskleri nelere göre değerlendirir?

Cevap

Risk yöneticisi riskleri frekansına ve ciddiyetine göre değerlendirir.


61. Soru

Riskin frekansı nedir?

Cevap

Frekans riskin kaç kez kayba sebep olduğuna bağlıdır. Risk yöneticisi riskleri frekansına göre; • Sık, • Orta ve • Nadir olarak sınıflandırır.


62. Soru

Riskin ciddiyeti nedir?

Cevap

Riskin ciddiyeti kaybın şiddeti ile tanımlanır ve; • Yüksek, • Orta ve • Düşük olarak sınıflandırılır.


63. Soru

Miller’a göre riskleri azaltma ve önleme süreçleri nelerdir?

Cevap

Riskten kaçınma, riski alıkoyma, riski transfer etme/paylaşma, riski azaltma gibi başlıklar altında incelemek mümkündür.


64. Soru

Risk azaltma stratejisi nedir?

Cevap

Risk azaltma stratejisi, riskin olasılığını ya da etkisini en aza indirgeyerek, projeler ya da kurum açısından riski daha kabul edilebilir hale getirebilmek için riskin boyutlarını küçültme durumudur.


65. Soru

Riskten kaçınmak nedir?

Cevap

Riskten kaçınmak olasılık azaltmanın bir parçasıdır ve yüksek risk kaynaklarının kaldırılarak yerine daha az riskli olan çözümlerin getirilmesidir.


66. Soru

Riski alıkoyma nedir?

Cevap

Riski tutmak ya da korumak gibi risk azaltma için üç seçeneğiniz vardır. Herhangi bir tesis riski alıkoymaya karar verirse oluşabilecek sakatlanma riskleri ya da mali risklerin oluşumundan sorumlu olur.


67. Soru

Riski transfer etme/paylaşma nedir?

Cevap

Risk transferi riskin paylaşılmasıdır ve maliyet hedeflerini etkileyebilir. Risk transferi risk kaynağının sahip olduğu kritikliği azaltmaz, yalnızca bunu bir başka tarafın üstlenmesini sağlar.


68. Soru

Sigorta nedir?

Cevap

Sigorta, bir bireyden riskin transferi ya da başka bir gruptan bir diğer gruba transferidir.


69. Soru

Riski azaltma nedir?

Cevap

“Riskin farkındayım ve riskin oluşumunu ve etkilerini hafifletmek için gerekli her şeyi yapacağım” durumuna karşılık gelir. Her bir riskin (yüksek, orta, düşük) oluşma olasılığını, sonuçlarını azaltmaya yönelik en az masraflı seçenekleri belirlemek ve seçmek için detaylı risk hareket planları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.


70. Soru

Risk hareket planı neleri özetler?

Cevap

Risk hareket planı, değerlendirmenin ve tercih edilen hareket planlarının çıktılarını özetler.


71. Soru

Risk hareket planında amaç nedir?

Cevap

Amaç; riskleri kabul edilebilir seviyeye indirgemektir. Bu planlar bütçeleme, faaliyet yönetimi, araç-gereç yönetimi, sağlık ve güvenlik, insan kaynakları ve diğer aktiviteler için uygun şekilde var olan prosedürlerle bütünleştirilmelidir.


72. Soru

Risk yönetimi uygulamalarında kritik başarı faktörleri nelerdir?

Cevap

İlgili başarı faktörleri şunlardır: • Risk yönetimi uygulamalarının işletmenin genelini kapsaması, • Uygulamaların tüm süreçleri içermesi, • Risk yönetiminin tüm personelin ortak işi olarak görülmesi, • Risk yönetimi politika ve stratejilerinin mevcut olması, • Riskleri doğru zamanda fırsat olarak değerlendirebilen risk yönetim anlayışına sahip olunması.


73. Soru

Bir risk yönetim programı neleri içerir?

Cevap

Bir risk yönetim programı program uygunluğu, riskin tanımlanması, risk işleyişi, risk uygulaması ve riskin değerlendirilmesini içerir.


74. Soru

Risk yönetim komitesi program ve olanak yönetimlerinin hangi yönleri ile ilgilenmelidir?

Cevap

Risk yönetim komitesi program ve olanak yönetimlerinin aşağıdaki yönleri ile ilgilenmelidir: • Yer ve tesis geliştirme, • Program geliştirme, • Danışman, • Personel politikaları, • Test prosedürleri, • Kurallar, düzenlemeler ve prosedürlerin oluşturulması, • Tesis ve malzeme denetleme prosedürleri, • Tesis ve malzeme koruma prosedürleri, • Kazaların raporlandırılması ve analizi, • İlk yardım ve acil servis prosedürleri, • Riske karşı sigorta yöntemleri, • Hizmet içi eğitim, • Halkla ilişkiler, • Sözleşme prosedürleri, • Dış kaynaklı uzmanlar; medikal, yasal ve sigortacılık, • Risk yönetiminin denetimi, • Periyodik gözlem.


75. Soru

Risk yönetim programı nasıl hazırlanmalıdır?

Cevap

Risk yönetim programı, risk yönetimi komitesi tarafından yönetici ya da iş sahipleri, danışmanlar, çalışanlar, gönüllüler ve katılımcılara sunularak hazırlanmalıdır.


76. Soru

Risk yönetim komitesi nelere sahip olmalıdır?

Cevap

Komite yasal ve sigorta konularında uzman danışmanlara sahip olmalıdır.


77. Soru

Risk yönetim komitesi hangi görevleri yerine getirmelidir?

Cevap

Risk yönetim komitesinin görevleri şunlardır: • Felsefe ve politikaların açıklanması, • Organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerini tanımlayan bir ihtiyaç değerlendirmesinin yapılması, • Özel, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamanı belli amaçların oluşturulması.


78. Soru

Risk yönetimi süreci stratejileri nelerdir?

Cevap

Risk yönetimi süreci dört stratejiyi içerir: • Risklerin tanımlanması, • Risklerin ölçülmesi, • Risklere karşı davranışın belirlenmesi, • Bu risklere karşı uygulanacak standart yöntemlerin yazılı hale getirilmesi.


79. Soru

Risk yönetimi hangi konular üzerinde yoğunlaşır?

Cevap

Risk yönetimi temel olarak iki konu üzerinde yoğunlaşır. Bunlar; • Risklerin tanımlanması ve • Sonrasında riskin ortadan kaldırılması ya da azaltılmasıdır.


80. Soru

Risk yönetimi programlarının içerisinde ön plana çıkan önemli unsurlar nelerdir?

Cevap

İlgili önemli unsurlar şunlardır: • Riskin Ölçülmesi, • Riskin Azaltılması/Hafifletilmesi, • Risk Algısı, • Kabul Edilebilir Risk Seviyesi, • Risk İletişimi.


81. Soru

Risk belirlemesinin ilk bölümünde neler yapılır?

Cevap

Risk belirlemesinin ilk bölümü spor ile ilgili risk faktörlerinin tanımlanması ve bu risklerin paydaşlar üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunun belirlenmesidir.


82. Soru

Risk faktörlerinin kaynakları nelerdir?

Cevap

Risk faktörlerinin kaynakları şunlardır: • Oynanan oyunun gerektirdiği tesisler, • Ekipmanlar, • Fiziksel aktivitenin kendisi.


83. Soru

Sporculara yönelik riskler nelerdir?

Cevap

Sporculara yönelik riskler; • Durumsal ve • Olay tabanlı riskler olmak üzere iki şekilde sınıflandırılabilir.


84. Soru

Durumsal riskler nelerdir?

Cevap

Durumsal riskler, tesis ya da ekipmanlar gibi konulardan doğan ve spor ortamında sürekli karşılaşılabilecek risklerdir.


85. Soru

Olay tabanlı riskler nelerdir?

Cevap

Olay tabanlı riskler, sadece özel durumlarda karşılaşılan riskleri içerir. Bir sporcunun diğer bir sporcuyu düşürmesi olay tabanlı risklere örnek teşkil eder.


86. Soru

Risk belirlemesinin ikinci bölümünde neler üzerinde durulur?

Cevap

Risk belirlemesinin ikinci bölümünde, her bir risk faktörünün katılımcıları nasıl etkileyebileceği üzerinde durulur. Katılımcıların (sporcuların) oluşturdukları grup içerisinde farklılıklar gözlenebilir.


87. Soru

Risk belirlemesinin en son bölümünde neler yapılır?

Cevap

Katılımcıların oluşturduğu her bir grubun risk seviyelerinin tahmin edilir ve değerlendirilir. Bu süreçte sınıflandırma; • Niteliksel olarak yüksek, orta, düşük şeklinde ya da • Niceliksel olarak özel çıktıların ve durumların olasılıklarından ya da oranlarından yararlanılarak gerçekleştirilebilir.


88. Soru

Temel olarak risk azaltımı için kullanışlı opsiyonlar nelerdir?

Cevap

İlgili opsiyonlar şunlardır: • Riski kabul etme, • Riski düşürme.


89. Soru

Bireylerin risk algılarının oluşmasında hangi değişken rol oynar?

Cevap

Bireylerin risk algılarının oluşmasında iki değişken rol oynar. Bunlar; • Fiziksel ve • Kavrama ile ilgili algıdır.


90. Soru

Fiziksel algı nedir?

Cevap

Fiziksel algı, sporcuların sportif aktivite sırasında, değişen durumlara hızlı bir şekilde yanıt vermesine olanak tanır.


91. Soru

Fiziksel ve kavramsal algı nelerle ilişkilidir?

Cevap

Fiziksel algı, duyulardan alınan gerçek bilgiler ile ilişkili iken, kavrama ile ilgili algı, alınan bilgilere bireylerin nasıl reaksiyon gösterdiğini belirten mental süreçler ile ilişkilidir. Diğer taraftan kavrama algısı ise, bireylerin bilgi ve deneyimleri ile ilişkilidir.


92. Soru

Risk algısı teorileri hangi konuların üzerine yapılandırılmıştır?

Cevap

Risk algısı teorileri, bireylerin bilgileri, kişilikleri, ekonomik durumları ve kültürleri gibi bir dizi konunun üzerine yapılandırılmıştır.


93. Soru

Bilgi teorisi nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bilgi teorilerine göre katılımcılar spor tesislerinin ekipmanlarının ya da aktivitelerinin tehlikeli olduğuna ilişkin algılamaları, ancak bunların tehlikeli olduğunu bilmeleri halinde mümkün olabilir.


94. Soru

Kişilik teorisi nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kişilik teorilerine göre bireyin kendi aktiviteleri içerisinde risk alma ya da almama eğilimi onun kişiliği ile ilişkili özelliklerden kaynaklanmaktadır.


95. Soru

Ekonomik teorisi nasıl açıklanabilir?

Cevap

Ekonomik teoriler göstermektedir ki, bireyler sonucunda daha iyi duruma gelecekleri ve ödüllendirileceklerini bildikleri durumlarda daha büyük riskler alabilmektedir.


96. Soru

Kültürel teorisi nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kültürel teorilerde ise bireylerin risk algısını içinde bulundukları sosyal çevre ve davranışlar belirlemektedir.


97. Soru

Spor gibi bilinen aktivitelerde risk nasıl algılanır?

Cevap

Spor gibi bilinen aktivitelerde, insanlar olumsuz çıktıları minimize etmektedirler. Çünkü riskin kontrol altında olduğunu hissederler ve mental olarak aktivitede sıfır risk algılarlar. Amatör sporlarda kabul edilebilir risk seviyesi, riskin değerlendirilmesi ve sayısal ölçümlerden daha çok, katılımcıların risk algılamaları ile belirlenmektedir.


98. Soru

Risk iletişimi nedir?

Cevap

Risk iletişiminin amacı, birbiriyle ilişkili karşılıklı bilgileri ya da görüşleri değiştirmek ya da birleştirmektir.


99. Soru

İletişimci risk bilgisi yaklaşımları nelerdir?

Cevap

Teknik, halkla ilişkiler ve multidisiplinerdir.


100. Soru

Teknik yaklaşım nedir?

Cevap

Teknik yaklaşım, sadece konular hakkındaki gerçek bilgilendirmeler ile ilgilidir.


101. Soru

Halkla ilişkiler yaklaşımı nedir?

Cevap

Halkla ilişkiler yaklaşımı mesajın karşı tarafa iletilmesinden çok sunulan bilginin doğrulanmasına çalışır.


102. Soru

Multidisipliner yaklaşım nedir?

Cevap

Multidisipliner yaklaşım ise, teknik ve halkla ilişkiler yaklaşımlarının iyi taraflarını alma eğilimindedir, ancak bunu teknik bilgi mesajları ile destekler.


103. Soru

Güvenlik nedir?

Cevap

Güvenlik bir insanı, mekânı ya da bir öğeyi savunmak anlamını içerir.


104. Soru

Bir tesis yöneticisi güvenlik tedbirlerini değerlendirirken hangi soruları sormalıdır?

Cevap

İlgili sorular şunlardır: • Tesisin tipi nedir? • Güvenlik personeli vardiyaya uygun çalışıyor mu? • Uygun şekilde alınan ve saklanan güvenlik kayıtları var mı? • Tesis standart güvenlik tedbirlerinden faydalanıyor mu? • Tesis yöneticisinin suç önleme ve güvenlik protokolleri uygulamada tecrübesi var mı? • Tesisin konumu nedir?


105. Soru

Daha güvenli bir çevre sağlamak için hangi planlama stratejileri izlenir?

Cevap

İlgili planlama stratejileri şunlardır: • Ek güvenlik sağlamak, • Sürekli eğitim dersleri sağlamak, • Bütün personelin uygun yerlerde olduğunu kontrol etmek ve emin olmak, • Gerekli devlet birimleriyle koordineli olmak, • Planların yolunda gittiğinden emin olmak, • Kritik alanlara girme yetkisi olan kişilere anahtarları dağıtmak, • Kalabalığı takip edecek bir birimin olması, • Tüm güvenlik görevlilerine rozet takma gibi belirgin ve uygun işaretler vermek, • Tesisin fotoğraflarını kişileri takip etmek, • Toplantılarla gazetelerin ve güvenlik protokolleri ile prosedürlerin kayıtlarını tutarak iç haberleşmeyi artırmak, • Acil durum planlarının doğruluğundan ve güncelliğinden emin olmak.


106. Soru

Hall ve ark. göre spor tesis işletmelerinde güvenlik açıklarını tespit etmek ve risk değerlendirmesi yapabilmek için spor tesis işletmeleri için bir güvenlik değerlendirme modeli nasıldır?

Cevap

İlgili güvenlik değerlendirme modeli şöyle sıralanabilir: • Spor Tesisi Güvenlik Ekibinin Kurulması, • Tehdit Değerlendirmesi, • Önemli Demirbaşların Güvenlik Açığı Analizi, • Sonuç Değerlendirilmesi, • Risk Değerlendirilmesi, • Risk Azaltma Önerileri.


107. Soru

Bir zarar veya kayba neden olabilecek bir olayın meydana gelme olasılığına ne denir?

Cevap

Risk; İtalyanca ‘’risco’’ kelimesinden gelmekte olup bir zarar veya kayba neden olabilecek bir olayın meydana gelme olasılığı, Fransızcada (Risque) ‘’çekince’’ anlamına gelen bir kavramdır. 


108. Soru

Kayıp ve hasar doğuran irade ve istek dışında meydana gelmesi muhtemel, mümkün ve mutlak bir olayı hangi terim ifade eder?

Cevap

Tehlike, kayıp ve hasar doğuran irade ve istek dışında meydana gelmesi muhtemel, mümkün ve mutlak bir olayı ifade eder.


109. Soru

Hedeflenen performans değerine ulaşamamanın ölçüsüne ne denir?

Cevap

Teknik risk, hedeflenen performans değerine ulaşamamanın bir ölçüsüdür.


110. Soru

İşletmenin faaliyet programı ile onun maliyet amaçlarına ulaşma yeteneği için birleştirilmiş risk olarak ifade edilen terim nedir?

Cevap

Maliyet riski işletmenin faaliyet programı ile onun maliyet amaçlarına ulaşma yeteneği için birleştirilmiş risk olarak ifade edilmektedir.


111. Soru

Risk yöneticisi riskleri frekansına göre ne olarak sınıflandırılır?

Cevap

Risk yöneticisi riskleri frekansına göre “sık”, “orta” ve “nadir” olarak sınıflandırır.


112. Soru

Kaybın şiddeti ile tanımlanan riskin ciddiyeti nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Riskin ciddiyeti kaybın şiddeti ile tanımlanır ve “yüksek”, “orta” ve “düşük” olarak sınıflandırılır.


113. Soru

Miller (2006)’a göre riskleri azaltma ve önleme sürecini ne gibi başlıklar altında incelemek mümkündür?

Cevap

Miller (2006)’a göre riskleri azaltma ve önleme sürecini; riskten kaçınma, riski alıkoyma, riski transfer etme/paylaşma, riski azaltma gibi başlıklar altında incelemek mümkündür.


114. Soru

Risk hareket planının amacı nedir?

Cevap

Risk hareket planı, değerlendirmenin ve tercih edilen hareket planlarının çıktılarını özetler. Amaç; riskleri kabul edilebilir seviyeye indirgemektir.


115. Soru

Risk belirlemesinin ilk bölümü neyin tanımlanmasını içerir?

Cevap

Risk belirlemesinin ilk bölümü spor ile ilgili risk faktörlerinin tanımlanması ve bu risklerin paydaşlar üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunun belirlenmesidir.


116. Soru

Tesis ya da ekipmanlar gibi konulardan doğan ve spor ortamında sürekli karşılaşılabilecek risklere ne ad verilir?

Cevap

Durumsal riskler, tesis ya da ekipmanlar gibi konulardan doğan ve spor ortamında sürekli karşılaşılabilecek risklerdir.


117. Soru

Risk iletişiminin amacı nedir?

Cevap

Risk iletişiminin amacı, birbiriyle ilişkili karşılıklı bilgileri ya da görüşleri değiştirmek ya da birleştirmektir. 


118. Soru

Riskin hangi tanımı “Riskin farkındayım ve riskin oluşumunu ve etkilerini hafifletmek için gerekli her şeyi yapacağım” durumuna karşılık gelir?

Cevap

Riski Azaltma: “Riskin farkındayım ve riskin oluşumunu ve etkilerini hafifletmek için gerekli her şeyi yapacağım” durumuna karşılık gelir.


119. Soru

İşletme faaliyetlerine etkide bulunabilecek riskleri belirlemek ve bunların karakteristik özelliklerini raporlama işine ne ad verilir?

Cevap

Risk belirleme; işletme faaliyetlerine etkide bulunabilecek riskleri belirlemek ve bunların karakteristik özelliklerini raporlamaktır.


120. Soru

Risk belirlemede öncelikli amaç nedir?

Cevap

Risk belirlemede öncelikli amaç; risk içeren olay ve durumların saptanması ve listelenmesidir.


121. Soru

Risk yönetiminin amacı nedir?

Cevap

Spor organizasyonundaki bireyleri (antrenör, sporcu, seyirci vb.), spor organizasyonunun mülkünü (saha, bina, tesis vb.), spor organizasyonunun gelirini ve spor organizasyonunun ününü korumak risk yönetiminin amacıdır. 


122. Soru

Sporda risk yönetimi nedir?

Cevap

Sporda risk yönetimi; riskleri tanımlamak, spor kulüplerini ve organizasyonlarını korumak ve oluşan hasarı önlemek için program geliştirme ve bu programı uygulama sürecidir.


123. Soru

Risk yönetimi hangi nedenlerle ortaya çıkmıştır?

Cevap

Risk yönetimi kişisel, yasal ve politik gereklilikler nedeniyle ortaya çıkmıştır.


124. Soru

Teknolojik, performans, standartlar, yöntemler vb. konuları içeren riskler nelerdir?

Cevap

Teknik riskler; teknolojik, performans, standartlar, yöntemler vb. konulardaki riskleri içerir.


125. Soru

Spor tesis işletmelerinde kaç ana risk bulunmaktadır?

Cevap

Spor tesis işletmelerinde sahalar, araç-gereç ve malzemeler, program ve kişiler olmak üzere dört ana risk kaynağı bulunmaktadır.


126. Soru

Çıktıları şans tarafından etkilenen rastgele olaylar ile ilgilenen teorinin adı nedir?

Cevap

Olasılık teorisi, çıktıları şans tarafından etkilenen rastgele olaylar ile ilgilenir.


1. Soru

Bir riski tanımlayabilmek için neleri belirlemek gerekir?

Cevap

Bir riski tanımlayabilmek için öncelikle o riski oluşturacak kaynak, olay ve etkileri belirlemek gerekir.

2. Soru

Spor tesis işletmelerinde risk kaynakları nelerdir?

Cevap

Spor tesis işletmelerinde; • Sahalar, • Araç-gereç ve malzemeler, • Program ve • Kişiler olmak üzere dört ana risk kaynağı bulunmaktadır.

3. Soru

Spor tesis işletmelerinde risk kaynaklarından programın özellikleri ve kapsadığı alanlar nelerdir?

Cevap

Spor tesis işletmesinin genel ve özel amaçları doğrultusunda oluşturulan program ve planların hedeflere ulaştırılabilmesi için teknik, maliyet, çizelge ve zaman risklerinin belirlenmesi ve yönetilememesi riskleri beraberinde getirir.

4. Soru

Spor tesis işletmelerinde risk kaynaklarından kişilerin özellikleri ve kapsadığı alanlar nelerdir?

Cevap

Kişiler; sporcular, antrenörler, gönüllüler, idareciler, paylaşımcılar ve taraftarları kapsar. Bu kişilerin davranışları önceden tahmin edilemez ve görevlerini yaparlarken hata yapabilirler ve sorun yaratabilirler. Bu bakımdan risk kaynağı olarak görülebilirler.

5. Soru

Miller’e göre kişilere bağlı riskler nelerdir?

Cevap

Miller’e göre kişilere bağlı riskler şunlardır: • Kanunlara aykırı olarak personel ayrımı yapmak, • Cinsel taciz, • Yolsuzluk, • Çalışanların dürüst olmayışı, • Etkili yönetici yetersizliği, • Haksız yere atama ya da sürgün, • Kanunu kötüye kullanma, • Fesat.

6. Soru

Spor tesis işletmelerinde riskler kaynağına bağlı alanlar nelerdir?

Cevap

İlgili alanlar şunlardır: • Teknik, • Çizelge, • Maliyet.

7. Soru

Spor tesis işletmelerinde risk kaynaklarından sahaların özellikleri ve kapsadığı alanlar nelerdir?

Cevap

Takımın çalıştığı ya da sahip olunan spor sahalarının yetersiz olması, sahalarda güvenli çevrenin oluşturulamaması, yetersiz aydınlatma, temizlik vb. takımın çalışmasını ve amaçlara ulaşmayı etkileyebilecek risk kaynaklarıdır.

8. Soru

Spor tesis işletmelerinde risk kaynaklarından araç- gereç ve malzemelerin özellikleri ve kapsadığı alanlar nelerdir?

Cevap

Spor aktivitesinin içinde yer alan sporcular, antrenörler ve diğer görevliler tarafından kullanılan ve spor hizmetleri amacıyla spor tesis işletmesi tarafından kullanılan araç-gereçlerin bakımının düzenli yapılmaması ve kontrol edilmemesi risk kaynağı olabilir.

9. Soru

Tehlike nedir?

Cevap

Tehlike, kayıp ve hasar doğuran irade ve istek dışında meydana gelmesi muhtemel, mümkün ve mutlak bir olayı ifade eder. Kayıp, hasar ve zarar doğurur. Bu tehlikelerin varoluşu riski yaratır.

10. Soru

Risk kaynağı nedir?

Cevap

Riskin meydana gelmesinin temel nedenine işaret eder.

11. Soru

Olasılık nedir?

Cevap

Olasılık, risk değerlendirme tekniklerinin çoğunda kullanılan kritik bir niceleme ölçüsüdür. Olasılık, 0 ile 1 arasında değişir ve olasılık 1’e ne kadar yaklaşırsa olayın gerçekleşme ihtimali o oranda artar. İki farklı çıktının olabileceği bir durumda birinci sonucun olasılığı 0 ise risk sıfırdır.

12. Soru

Olasılık teorisi nedir?

Cevap

Olasılık teorisi, çıktıları şans tarafından etkilenen rastgele olaylar ile ilgilenir. Karar alma sırasında, olasılık kesinliğin yerine geçebilecek bir güç gibi davranabilir.

13. Soru

Fırsat nedir?

Cevap

Fırsat hedeflere ulaşmaya yardımcı olacak bir oluşumun gerçekleşme ihtimalidir.

14. Soru

Fırsatlar neye yardımcı olur?

Cevap

Fırsatlar değer yaratılmasına veya korunmasına yardımcı olur.

15. Soru

Risk yönetimi nedir?

Cevap

Risk yönetimi, belirsizliklerin yönetimi olarak da ifade edilebilir. Artan ve daha karmaşık hale gelen belirsizliğin özünde, riskler kadar fırsatların da olduğu unutulmamalıdır.

16. Soru

Risk nedir?

Cevap

Risk; İtalyanca “risco” kelimesinden gelmekte olup bir zarar veya kayba neden olabilecek bir olayın meydana gelme olasılığı, Fransızcada (Risque) “çekince” anlamına gelen bir kavramdır.

17. Soru

Genel anlamda risk nedir?

Cevap

Genel anlamda risk, beklenmeyen sonuçlarla karşılaşma olasılığı olarak tanımlanmaktadır. Risk terimi tahmin edebilme performansını düşüren belirsiz çevresel değişkenler anlamına da gelmektedir.

18. Soru

Fıkırkoca’ya göre risk nedir?

Cevap

Fıkırkoca’ya göre risk, belirli bir zaman aralığında, hedeflenen bir sonuca ulaşamama, kayba ya da zarar uğrama olasılığıdır.

19. Soru

Risk neleri işaret eder?

Cevap

Risk gelecekte oluşabilecek potansiyel problemlere, tehdit ve tehlikelere işaret eder.

20. Soru

Risk analizinde riski hangi kavramlarla ele alınır?

Cevap

Risk analizinde riski tanımlamak, önem derecesini belirlemek, nicelemek önceliklendirmek için başka kavramlar ele alınır. Bunlar belirsizlik ve fırsat kavramlarıdır.

21. Soru

Risk ve belirsizlik terimleri arasındaki ilişki nelerdir?

Cevap

Belirsizlik, gelecekte ne olup ne olmayacağı bilgisinden yoksun şüphelerle dolu bir fikri durumdur. Belirsizlik, riskin oluşma olasılığının bir ölçüsünü verir. Belirsizlik arttıkça riskin oluşma olasılığı artar. Belirsizlik tek başına ne negatif ne de pozitiftir. Negatif ve pozitif bileşenlerin her ikisine de sahiptir. Belirsizliğin negatif bileşeni risk, pozitif bileşeni fırsat içerir. Risk ve belirsizlik kavramları sıklıkla birbirinin yerine kullanılır, ancak aynı şeyi ifade etmezler. Risk ve belirsizlik gelecekteki olayların nasıl gelişeceğini ifade etmektedir.

22. Soru

Sporda risk yönetimi nasıl bir süreçtir?

Cevap

Sporda risk yönetimi; riskleri tanımlamak, spor kulüplerini ve organizasyonlarını korumak ve oluşan hasarı önlemek için program geliştirme ve bu programı uygulama sürecidir.

23. Soru

Bir risk yöneticisinin temel amacı nedir?

Cevap

Bir risk yöneticisinin temel amacı, bir spor tesis işletmesini etkili olarak yönetirken, mümkün olan parasal kayıpları azaltmak olmalıdır.

24. Soru

Risk yönetimi nasıl bir programdır?

Cevap

Risk yönetimi, kazaların nerede ve nasıl ortaya çıktığını, hasarların nasıl kontrol edilebileceğini analiz eden toplam bir programdır.

25. Soru

Spor organizasyonundaki risk yönetiminin amacı nedir?

Cevap

Spor organizasyonundaki bireyleri, spor organizasyonunun mülkünü, spor organizasyonunun gelirini ve spor organizasyonunun ününü korumak risk yönetiminin amacıdır.

26. Soru

Risk yönetimi kavramı neleri amaçlamaktadır?

Cevap

Risk yönetimi kavramı, çok geniş tanımlaması olan yönetim kavramı içerisinde önemli bir yer işgal etmektedir. Bu organizasyonların kaza ya da hata sonucu meydana gelebilecek etkileri en aza indirgemeyi amaçlamalarıdır.

27. Soru

Risk yönetimi süreci nelerdir?

Cevap

Risk yönetimi süreci şöyle sıralanabilir: • Organizasyonun temel hedeflerine etki eden kayıpların ve hataların ortaya konarak tanımlanması, • Bu kayıp ve hatalar ile ilişkili uygulanabilir risk yönetimi tekniklerinin incelenmesi, • Sorun için en iyi risk yönetimi tekniğinin seçilmesi, • Seçilen risk yönetimi tekniğinin uygulanması, • Seçilen tekniğin sonuçlarının izlenmesi.

28. Soru

Sporda risk yönetiminin temel ve ayırt edici özellikleri nelerdir?

Cevap

Sporda risk yönetiminin temel ve ayırt edici özellikleri şunlardır: • Risk yönetimi kaybın karşılanması ile ilgilidir. • Risk yönetimi spor kulüplerini ve organizasyonları korumaya yöneliktir. • Risk yönetimi yönetsel bir süreçtir. • Risk yönetimi strateji, plan ve program gerektirir. • Risk yönetimi finansal kayıpları azaltma ve olaylar sonucundaki sorumlulukları ortadan kaldırma ile ilgilidir.

29. Soru

Spengler ve ark. sporda risk yönetimini nasıl ifade etmişlerdir?

Cevap

Spengler ve ark. sporda risk yönetimini; “spor ve eğlence programları ile ilgili, sakatlanma ve ölüm olaylarını azaltma ya da yok etme ve bu olaylar sonucundaki sorumlulukları ortadan kaldırmak” olarak ifade etmişlerdir.

30. Soru

Sporda sakatlanma oranları ne kadardır?

Cevap

Spor riskli bir iştir. Sakatlanma istatistikleri; yetişkinlerdeki %30 oranındaki sakatlanmanın spor faaliyetleri sırasında oluştuğunu göstermektedir. Bu oran 15–24 yaşları arasında %40’lara çıkmaktadır.

31. Soru

Teknik risk nedir?

Cevap

Hedeflenen performans değerine ulaşamamanın bir ölçüsüdür. Teknik riskler; teknolojik, performans, standartlar, yöntemler vb. konulardaki riskleri içerir.

32. Soru

Çizelge riski nedir?

Cevap

Çizelgelenen sürelerin aşılma olasılığının bir ölçüsüdür. Çizelgeleme sürecinde, bir işin ne zaman bitirileceğine ilişkin zaman tahminlerinin doğru yapılabilmesi için, bu işle ilgili ölçümlerin olması gerekir.

33. Soru

Maliyet riski nedir?

Cevap

Maliyet riski işletmenin faaliyet programı ile onun maliyet amaçlarına ulaşma yeteneği için birleştirilmiş risk olarak ifade edilmektedir. Maliyet riski, işletme faaliyetlerine ilişkin program uygulandığında maliyet amaçlarıyla uyuşmamasıdır.

34. Soru

Miller’e göre spor tesis işletmelerinde hangi ögelere bağlı riskler bulunmaktadır?

Cevap

Miller’e göre spor tesis işletmelerinde tesise, araç gerece, bireylere, yapılan sözleşmelere ve dışsal öğelere bağlı riskler bulunmaktadır.

35. Soru

Spor tesis işletmelerinde tesise bağlı riskler nelerdir?

Cevap

Tesise bağlı riskler şunlardır: • Sel, Yangın, Kasırga, Rüzgâr, Yıldırım, • Isıtma/Soğutma, havalandırma, • Uygun olmayan tesis planı, • Uygun olmayan zemin, • Vandalizim, • Kısıtlı park alanı, • Güvenlik birimlerine uzaklık, • Açık bırakılmış elektrik teller, • Kötü aydınlatma, • Stabil olmayan zemin, • Yetersiz sağlık önlemi, • Yetersiz güvenlik ve denetimi, • Mevzuata uymama, • Kalite standartlarına uymama

36. Soru

Spor tesis işletmelerinde araç-gerece bağlı riskler nelerdir?

Cevap

Araç-gerece bağlı riskler şunlardır: • Uygun olmayan ve yetersiz bakım veya servis, • Uygun olmayan malzeme planı, • Üyelerin uygun olmayan malzeme, • Uygun olmayan donanım, • Yetersiz uyarılar, • Kullanım sırasında malzeme denetiminin yapılmaması.

37. Soru

Spor tesis işletmelerinde bireylere bağlı riskler nelerdir?

Cevap

Bireylere bağlı riskler şunlardır: • Kanunlara aykırı olarak personel ayrımı yapmak, • Yolsuzluk, çalışanların dürüst olmayışı, • Etkili yönetici yetersizliği, • İtinasız davranış, • Haksız yere atama ya da sürgün, • Cinsel taciz.

38. Soru

Spor tesis işletmelerinde sözleşmeye bağlı riskler nelerdir?

Cevap

Sözleşmeye bağlı riskler şunlardır: • Beraat ettirmeye yönelik hükümlerin başarısızlığı, • İş sözleşmelerindi ikna edici kanıtlar içeren hükümlerin başarısızlığı, • Sözleşme dışı istemeden gerçekleşen oluşumlar, • Doğru görev tanımlama başarısızlığı, • Sözleşme kapsamının geniş olmaması.

39. Soru

Spor tesis işletmelerinde dışsal öğelere bağlı riskler nelerdir?

Cevap

Dışsal öğelere bağlı riskler şunlardır: • Ekonomik duraklama ve kriz, enflasyon, • Kısıtlı bütçe, • Talep azlığı, • Bölgesel ve ulusal ortak gereksinimler, • Uygun olmayan/yetersiz kanun.

41. Soru

Risk yönetimi nasıl bir yaklaşımdır?

Cevap

Problemlerin oluşmadan önlenmesini sağlayan proaktif bir yaklaşımdır.

42. Soru

Risk yönetimi neleri bağlar?

Cevap

Problem haline gelmeden, tehlikeye dönüşmeden önce, risklerin belirlenmesini, risklerin oluşma olasılığını ve/veya etkisini en aza indirgeyen faaliyetlerin planlanmasını ve yürütülmesini kapsar.

43. Soru

Risk yönetimi hangi temel faaliyetleri içerir?

Cevap

Risk yönetiminin içerdiği temel faaliyetler şunlardır: • Risk yönetiminin planlanması, • Risklerin belirlenmesi, • Risklerin oluşma olasılığı ve sonuca etkilerinin belirlenmesi, • Risklerin önem derecesinin belirlenmesi, • Risklerin incelenmesi, • En kritik risklerin belirlenmesi, • Risklerin temel nedenlerinin belirlenmesi, • Risklerin en aza indirgeyecek faaliyetlerin ve önlemlerin planlanması, uygulanması, • Risk azaltma ve yönetim faaliyetlerinin etkinliğinin izlenmesi, • Risk yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi

44. Soru

Risk yönetimi hangi gereklilikler nedeniyle ortaya çıkmıştır?

Cevap

Risk yönetimi kişisel, yasal ve politik gereklilikler nedeniyle ortaya çıkmıştır.

45. Soru

Spor tesis işletmeleri neleri geliştirmelidir?

Cevap

Spor tesis işletmeleri güvenli, dürüst ve verimli bir ortam sağlayarak kamuya karşı yasal sorumluluklarını yerine getirmeli ve bu sayede saygınlığını pozitif yönde geliştirilmelidir.

46. Soru

Etkili bir risk yönetimi gerçekleştirmek neler gereklidir?

Cevap

Etkili bir risk yönetimi gerçekleştirmek için tüm personelin sorumluluklarının belirlenmesi ve risk yönetimi faktörlerine karşı çözümler belirlenmesi ve etkili maliyet önerileri sunulması gerekir.

47. Soru

Risk yönetimi nelerin gerçekleşmesini sağlayarak spor tesis işletmesinin amaç ve hedeflerini destekler, tesisi, paydaşlarını korur ve tesise değer katar?

Cevap

Risk yönetimi aşağıdaki ifadelerin gerçekleşmesini sağlayarak spor tesislerine faydalı çeşitli katkılar sağlar: • Tesise gelecekteki faaliyetlerinde tutarlı ve kontrollü şekilde yer alması için bir bakış açısı geliştirir. • Karar verme mekanizmasını geliştirir, planlama ve önceliklendirme faaliyetlerinin önemini ortaya koyar, ticari faaliyetlerin yapılandırılmış bir anlayışla gerçekleştirilmesini ve projelerin fırsat ve tehditlerinin belirlenmesini sağlar. • Tesis içinde sermaye ve kaynakların daha verimli kullanılmasına ve tahsis edilmesine katkıda bulunur. • Tesis imajının korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur. • Tesis ve kişilerin veri tabanını destekler ve geliştirir. • Operasyonel verimliliği optimize eder.

48. Soru

Bucker ve Krotee sporda risk yönetimini nasıl ifade etmişlerdir?

Cevap

Bucker ve Krotee sporda risk yönetimini; sadece üyeleri bireysel sakatlanmalardan koruyan değil, aynı zamanda organizasyonu da finansal kayıplardan dolayı uğrayacağı zararlardan koruyan sistematik bir süreç olarak ifade etmişlerdir.

49. Soru

Sporda risk yönetiminde neler belirlenir?

Cevap

Sporda risk yönetiminde; potansiyel tehlikelerin istatistiği, risk kaynağı, yaşanmış kazaların raporları, kazazedenin etkinlik deneyimi, katılımcıların risk durumlarını nasıl algıladıkları, var olan tehlikelerin ne oranda yaşandığı belirlenir.

50. Soru

Risk yönetiminin spor tesis işletmelerine sağladığı başlıca faydaları nelerdir?

Cevap

Kaynakların etkili kullanımı, karşılaşılacak sürprizlere hazırlıklı olunması, risklere karşı alınacak önlem ve kararların sağlıklı bir şekilde alınması, fırsat ve tehditlerin iyi tespit edilmesi ve tesisin itibar ve güveninin korunmasıdır.

51. Soru

Riskle karşılaşıldığında nasıl bir tepki gösterilir?

Cevap

Riskle karşılaşıldığında, akıl ve deneyimler ışığında bir tepki gösterilir.

52. Soru

Sporda risk yönetiminde süreklilik arz eden süreçler nelerdir?

Cevap

Sporda risk yönetimi süreklilik arz eden üç temel süreçten oluşur. • Riskleri belirleme (tanımlama), • Riskleri sınıflandırma, • Riskleri azaltma/Önleme.

53. Soru

Risk belirleme süreci nedir?

Cevap

Risk belirleme süreci, risklerin ve kaynakların problem haline gelmeden belirlenmesidir.

54. Soru

Risk belirleme nedir?

Cevap

Risk belirleme; işletme faaliyetlerine etkide bulunabilecek riskleri belirlemek ve bunların karakteristik özelliklerini raporlamaktır.

55. Soru

Risk belirlemede öncelikli amaç nedir?

Cevap

Risk belirlemede öncelikli amaç; risk içeren olay ve durumların saptanması ve listelenmesidir.

56. Soru

Spor tesis işletmelerinde birinci faktörler nelerdir?

Cevap

Birincil faktörler tesis ile ilgili faktörlerdir (altyapı, işletme özellikleri vb.).

57. Soru

Spor tesis işletmelerinde ikinci faktörler nelerdir?

Cevap

İkincil faktörler deneyimli, becerikli ve iyi yetişmiş personeldir.

58. Soru

Potansiyel riskler hangi faaliyetlerle belirlenir?

Cevap

Potansiyel riskler aşağıdaki faaliyetlerle belirlenir: • Program yönetim değerlendirmesi, • Dokümantasyonun gözden geçirilmesi, • Geçmiş programların ve verilerin değerlendirilmesi, • Beyin fırtınası, • Risk listeleri, dokümanları, • Çalışma grupları, • Anketler, • Görüşmeler.

59. Soru

Spor tesis işletmeleri neleri göz önünde bulundurarak risk sınıflandırma kriterleri oluşturmalıdır?

Cevap

Spor tesis işletmeleri bağlı oldukları yasa ve tüzüklere, bulundukları çevre ve koşullara bağlı kalarak ve özel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak risk sınıflandırma kriterleri oluşturmalıdır.

60. Soru

Risk yöneticisi riskleri nelere göre değerlendirir?

Cevap

Risk yöneticisi riskleri frekansına ve ciddiyetine göre değerlendirir.

61. Soru

Riskin frekansı nedir?

Cevap

Frekans riskin kaç kez kayba sebep olduğuna bağlıdır. Risk yöneticisi riskleri frekansına göre; • Sık, • Orta ve • Nadir olarak sınıflandırır.

62. Soru

Riskin ciddiyeti nedir?

Cevap

Riskin ciddiyeti kaybın şiddeti ile tanımlanır ve; • Yüksek, • Orta ve • Düşük olarak sınıflandırılır.

63. Soru

Miller’a göre riskleri azaltma ve önleme süreçleri nelerdir?

Cevap

Riskten kaçınma, riski alıkoyma, riski transfer etme/paylaşma, riski azaltma gibi başlıklar altında incelemek mümkündür.

64. Soru

Risk azaltma stratejisi nedir?

Cevap

Risk azaltma stratejisi, riskin olasılığını ya da etkisini en aza indirgeyerek, projeler ya da kurum açısından riski daha kabul edilebilir hale getirebilmek için riskin boyutlarını küçültme durumudur.

65. Soru

Riskten kaçınmak nedir?

Cevap

Riskten kaçınmak olasılık azaltmanın bir parçasıdır ve yüksek risk kaynaklarının kaldırılarak yerine daha az riskli olan çözümlerin getirilmesidir.

66. Soru

Riski alıkoyma nedir?

Cevap

Riski tutmak ya da korumak gibi risk azaltma için üç seçeneğiniz vardır. Herhangi bir tesis riski alıkoymaya karar verirse oluşabilecek sakatlanma riskleri ya da mali risklerin oluşumundan sorumlu olur.

67. Soru

Riski transfer etme/paylaşma nedir?

Cevap

Risk transferi riskin paylaşılmasıdır ve maliyet hedeflerini etkileyebilir. Risk transferi risk kaynağının sahip olduğu kritikliği azaltmaz, yalnızca bunu bir başka tarafın üstlenmesini sağlar.

68. Soru

Sigorta nedir?

Cevap

Sigorta, bir bireyden riskin transferi ya da başka bir gruptan bir diğer gruba transferidir.

69. Soru

Riski azaltma nedir?

Cevap

“Riskin farkındayım ve riskin oluşumunu ve etkilerini hafifletmek için gerekli her şeyi yapacağım” durumuna karşılık gelir. Her bir riskin (yüksek, orta, düşük) oluşma olasılığını, sonuçlarını azaltmaya yönelik en az masraflı seçenekleri belirlemek ve seçmek için detaylı risk hareket planları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.

70. Soru

Risk hareket planı neleri özetler?

Cevap

Risk hareket planı, değerlendirmenin ve tercih edilen hareket planlarının çıktılarını özetler.

71. Soru

Risk hareket planında amaç nedir?

Cevap

Amaç; riskleri kabul edilebilir seviyeye indirgemektir. Bu planlar bütçeleme, faaliyet yönetimi, araç-gereç yönetimi, sağlık ve güvenlik, insan kaynakları ve diğer aktiviteler için uygun şekilde var olan prosedürlerle bütünleştirilmelidir.

72. Soru

Risk yönetimi uygulamalarında kritik başarı faktörleri nelerdir?

Cevap

İlgili başarı faktörleri şunlardır: • Risk yönetimi uygulamalarının işletmenin genelini kapsaması, • Uygulamaların tüm süreçleri içermesi, • Risk yönetiminin tüm personelin ortak işi olarak görülmesi, • Risk yönetimi politika ve stratejilerinin mevcut olması, • Riskleri doğru zamanda fırsat olarak değerlendirebilen risk yönetim anlayışına sahip olunması.

73. Soru

Bir risk yönetim programı neleri içerir?

Cevap

Bir risk yönetim programı program uygunluğu, riskin tanımlanması, risk işleyişi, risk uygulaması ve riskin değerlendirilmesini içerir.

74. Soru

Risk yönetim komitesi program ve olanak yönetimlerinin hangi yönleri ile ilgilenmelidir?

Cevap

Risk yönetim komitesi program ve olanak yönetimlerinin aşağıdaki yönleri ile ilgilenmelidir: • Yer ve tesis geliştirme, • Program geliştirme, • Danışman, • Personel politikaları, • Test prosedürleri, • Kurallar, düzenlemeler ve prosedürlerin oluşturulması, • Tesis ve malzeme denetleme prosedürleri, • Tesis ve malzeme koruma prosedürleri, • Kazaların raporlandırılması ve analizi, • İlk yardım ve acil servis prosedürleri, • Riske karşı sigorta yöntemleri, • Hizmet içi eğitim, • Halkla ilişkiler, • Sözleşme prosedürleri, • Dış kaynaklı uzmanlar; medikal, yasal ve sigortacılık, • Risk yönetiminin denetimi, • Periyodik gözlem.

75. Soru

Risk yönetim programı nasıl hazırlanmalıdır?

Cevap

Risk yönetim programı, risk yönetimi komitesi tarafından yönetici ya da iş sahipleri, danışmanlar, çalışanlar, gönüllüler ve katılımcılara sunularak hazırlanmalıdır.

76. Soru

Risk yönetim komitesi nelere sahip olmalıdır?

Cevap

Komite yasal ve sigorta konularında uzman danışmanlara sahip olmalıdır.

77. Soru

Risk yönetim komitesi hangi görevleri yerine getirmelidir?

Cevap

Risk yönetim komitesinin görevleri şunlardır: • Felsefe ve politikaların açıklanması, • Organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerini tanımlayan bir ihtiyaç değerlendirmesinin yapılması, • Özel, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamanı belli amaçların oluşturulması.

78. Soru

Risk yönetimi süreci stratejileri nelerdir?

Cevap

Risk yönetimi süreci dört stratejiyi içerir: • Risklerin tanımlanması, • Risklerin ölçülmesi, • Risklere karşı davranışın belirlenmesi, • Bu risklere karşı uygulanacak standart yöntemlerin yazılı hale getirilmesi.

79. Soru

Risk yönetimi hangi konular üzerinde yoğunlaşır?

Cevap

Risk yönetimi temel olarak iki konu üzerinde yoğunlaşır. Bunlar; • Risklerin tanımlanması ve • Sonrasında riskin ortadan kaldırılması ya da azaltılmasıdır.

80. Soru

Risk yönetimi programlarının içerisinde ön plana çıkan önemli unsurlar nelerdir?

Cevap

İlgili önemli unsurlar şunlardır: • Riskin Ölçülmesi, • Riskin Azaltılması/Hafifletilmesi, • Risk Algısı, • Kabul Edilebilir Risk Seviyesi, • Risk İletişimi.

81. Soru

Risk belirlemesinin ilk bölümünde neler yapılır?

Cevap

Risk belirlemesinin ilk bölümü spor ile ilgili risk faktörlerinin tanımlanması ve bu risklerin paydaşlar üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunun belirlenmesidir.

82. Soru

Risk faktörlerinin kaynakları nelerdir?

Cevap

Risk faktörlerinin kaynakları şunlardır: • Oynanan oyunun gerektirdiği tesisler, • Ekipmanlar, • Fiziksel aktivitenin kendisi.

83. Soru

Sporculara yönelik riskler nelerdir?

Cevap

Sporculara yönelik riskler; • Durumsal ve • Olay tabanlı riskler olmak üzere iki şekilde sınıflandırılabilir.

84. Soru

Durumsal riskler nelerdir?

Cevap

Durumsal riskler, tesis ya da ekipmanlar gibi konulardan doğan ve spor ortamında sürekli karşılaşılabilecek risklerdir.

85. Soru

Olay tabanlı riskler nelerdir?

Cevap

Olay tabanlı riskler, sadece özel durumlarda karşılaşılan riskleri içerir. Bir sporcunun diğer bir sporcuyu düşürmesi olay tabanlı risklere örnek teşkil eder.

86. Soru

Risk belirlemesinin ikinci bölümünde neler üzerinde durulur?

Cevap

Risk belirlemesinin ikinci bölümünde, her bir risk faktörünün katılımcıları nasıl etkileyebileceği üzerinde durulur. Katılımcıların (sporcuların) oluşturdukları grup içerisinde farklılıklar gözlenebilir.

87. Soru

Risk belirlemesinin en son bölümünde neler yapılır?

Cevap

Katılımcıların oluşturduğu her bir grubun risk seviyelerinin tahmin edilir ve değerlendirilir. Bu süreçte sınıflandırma; • Niteliksel olarak yüksek, orta, düşük şeklinde ya da • Niceliksel olarak özel çıktıların ve durumların olasılıklarından ya da oranlarından yararlanılarak gerçekleştirilebilir.

88. Soru

Temel olarak risk azaltımı için kullanışlı opsiyonlar nelerdir?

Cevap

İlgili opsiyonlar şunlardır: • Riski kabul etme, • Riski düşürme.

89. Soru

Bireylerin risk algılarının oluşmasında hangi değişken rol oynar?

Cevap

Bireylerin risk algılarının oluşmasında iki değişken rol oynar. Bunlar; • Fiziksel ve • Kavrama ile ilgili algıdır.

90. Soru

Fiziksel algı nedir?

Cevap

Fiziksel algı, sporcuların sportif aktivite sırasında, değişen durumlara hızlı bir şekilde yanıt vermesine olanak tanır.

91. Soru

Fiziksel ve kavramsal algı nelerle ilişkilidir?

Cevap

Fiziksel algı, duyulardan alınan gerçek bilgiler ile ilişkili iken, kavrama ile ilgili algı, alınan bilgilere bireylerin nasıl reaksiyon gösterdiğini belirten mental süreçler ile ilişkilidir. Diğer taraftan kavrama algısı ise, bireylerin bilgi ve deneyimleri ile ilişkilidir.

92. Soru

Risk algısı teorileri hangi konuların üzerine yapılandırılmıştır?

Cevap

Risk algısı teorileri, bireylerin bilgileri, kişilikleri, ekonomik durumları ve kültürleri gibi bir dizi konunun üzerine yapılandırılmıştır.

93. Soru

Bilgi teorisi nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bilgi teorilerine göre katılımcılar spor tesislerinin ekipmanlarının ya da aktivitelerinin tehlikeli olduğuna ilişkin algılamaları, ancak bunların tehlikeli olduğunu bilmeleri halinde mümkün olabilir.

94. Soru

Kişilik teorisi nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kişilik teorilerine göre bireyin kendi aktiviteleri içerisinde risk alma ya da almama eğilimi onun kişiliği ile ilişkili özelliklerden kaynaklanmaktadır.

95. Soru

Ekonomik teorisi nasıl açıklanabilir?

Cevap

Ekonomik teoriler göstermektedir ki, bireyler sonucunda daha iyi duruma gelecekleri ve ödüllendirileceklerini bildikleri durumlarda daha büyük riskler alabilmektedir.

96. Soru

Kültürel teorisi nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kültürel teorilerde ise bireylerin risk algısını içinde bulundukları sosyal çevre ve davranışlar belirlemektedir.

97. Soru

Spor gibi bilinen aktivitelerde risk nasıl algılanır?

Cevap

Spor gibi bilinen aktivitelerde, insanlar olumsuz çıktıları minimize etmektedirler. Çünkü riskin kontrol altında olduğunu hissederler ve mental olarak aktivitede sıfır risk algılarlar. Amatör sporlarda kabul edilebilir risk seviyesi, riskin değerlendirilmesi ve sayısal ölçümlerden daha çok, katılımcıların risk algılamaları ile belirlenmektedir.

98. Soru

Risk iletişimi nedir?

Cevap

Risk iletişiminin amacı, birbiriyle ilişkili karşılıklı bilgileri ya da görüşleri değiştirmek ya da birleştirmektir.

99. Soru

İletişimci risk bilgisi yaklaşımları nelerdir?

Cevap

Teknik, halkla ilişkiler ve multidisiplinerdir.

100. Soru

Teknik yaklaşım nedir?

Cevap

Teknik yaklaşım, sadece konular hakkındaki gerçek bilgilendirmeler ile ilgilidir.

101. Soru

Halkla ilişkiler yaklaşımı nedir?

Cevap

Halkla ilişkiler yaklaşımı mesajın karşı tarafa iletilmesinden çok sunulan bilginin doğrulanmasına çalışır.

102. Soru

Multidisipliner yaklaşım nedir?

Cevap

Multidisipliner yaklaşım ise, teknik ve halkla ilişkiler yaklaşımlarının iyi taraflarını alma eğilimindedir, ancak bunu teknik bilgi mesajları ile destekler.

103. Soru

Güvenlik nedir?

Cevap

Güvenlik bir insanı, mekânı ya da bir öğeyi savunmak anlamını içerir.

104. Soru

Bir tesis yöneticisi güvenlik tedbirlerini değerlendirirken hangi soruları sormalıdır?

Cevap

İlgili sorular şunlardır: • Tesisin tipi nedir? • Güvenlik personeli vardiyaya uygun çalışıyor mu? • Uygun şekilde alınan ve saklanan güvenlik kayıtları var mı? • Tesis standart güvenlik tedbirlerinden faydalanıyor mu? • Tesis yöneticisinin suç önleme ve güvenlik protokolleri uygulamada tecrübesi var mı? • Tesisin konumu nedir?

105. Soru

Daha güvenli bir çevre sağlamak için hangi planlama stratejileri izlenir?

Cevap

İlgili planlama stratejileri şunlardır: • Ek güvenlik sağlamak, • Sürekli eğitim dersleri sağlamak, • Bütün personelin uygun yerlerde olduğunu kontrol etmek ve emin olmak, • Gerekli devlet birimleriyle koordineli olmak, • Planların yolunda gittiğinden emin olmak, • Kritik alanlara girme yetkisi olan kişilere anahtarları dağıtmak, • Kalabalığı takip edecek bir birimin olması, • Tüm güvenlik görevlilerine rozet takma gibi belirgin ve uygun işaretler vermek, • Tesisin fotoğraflarını kişileri takip etmek, • Toplantılarla gazetelerin ve güvenlik protokolleri ile prosedürlerin kayıtlarını tutarak iç haberleşmeyi artırmak, • Acil durum planlarının doğruluğundan ve güncelliğinden emin olmak.

106. Soru

Hall ve ark. göre spor tesis işletmelerinde güvenlik açıklarını tespit etmek ve risk değerlendirmesi yapabilmek için spor tesis işletmeleri için bir güvenlik değerlendirme modeli nasıldır?

Cevap

İlgili güvenlik değerlendirme modeli şöyle sıralanabilir: • Spor Tesisi Güvenlik Ekibinin Kurulması, • Tehdit Değerlendirmesi, • Önemli Demirbaşların Güvenlik Açığı Analizi, • Sonuç Değerlendirilmesi, • Risk Değerlendirilmesi, • Risk Azaltma Önerileri.

107. Soru

Bir zarar veya kayba neden olabilecek bir olayın meydana gelme olasılığına ne denir?

Cevap

Risk; İtalyanca ‘’risco’’ kelimesinden gelmekte olup bir zarar veya kayba neden olabilecek bir olayın meydana gelme olasılığı, Fransızcada (Risque) ‘’çekince’’ anlamına gelen bir kavramdır. 

108. Soru

Kayıp ve hasar doğuran irade ve istek dışında meydana gelmesi muhtemel, mümkün ve mutlak bir olayı hangi terim ifade eder?

Cevap

Tehlike, kayıp ve hasar doğuran irade ve istek dışında meydana gelmesi muhtemel, mümkün ve mutlak bir olayı ifade eder.

109. Soru

Hedeflenen performans değerine ulaşamamanın ölçüsüne ne denir?

Cevap

Teknik risk, hedeflenen performans değerine ulaşamamanın bir ölçüsüdür.

110. Soru

İşletmenin faaliyet programı ile onun maliyet amaçlarına ulaşma yeteneği için birleştirilmiş risk olarak ifade edilen terim nedir?

Cevap

Maliyet riski işletmenin faaliyet programı ile onun maliyet amaçlarına ulaşma yeteneği için birleştirilmiş risk olarak ifade edilmektedir.

111. Soru

Risk yöneticisi riskleri frekansına göre ne olarak sınıflandırılır?

Cevap

Risk yöneticisi riskleri frekansına göre “sık”, “orta” ve “nadir” olarak sınıflandırır.

112. Soru

Kaybın şiddeti ile tanımlanan riskin ciddiyeti nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Riskin ciddiyeti kaybın şiddeti ile tanımlanır ve “yüksek”, “orta” ve “düşük” olarak sınıflandırılır.

113. Soru

Miller (2006)’a göre riskleri azaltma ve önleme sürecini ne gibi başlıklar altında incelemek mümkündür?

Cevap

Miller (2006)’a göre riskleri azaltma ve önleme sürecini; riskten kaçınma, riski alıkoyma, riski transfer etme/paylaşma, riski azaltma gibi başlıklar altında incelemek mümkündür.

114. Soru

Risk hareket planının amacı nedir?

Cevap

Risk hareket planı, değerlendirmenin ve tercih edilen hareket planlarının çıktılarını özetler. Amaç; riskleri kabul edilebilir seviyeye indirgemektir.

115. Soru

Risk belirlemesinin ilk bölümü neyin tanımlanmasını içerir?

Cevap

Risk belirlemesinin ilk bölümü spor ile ilgili risk faktörlerinin tanımlanması ve bu risklerin paydaşlar üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunun belirlenmesidir.

116. Soru

Tesis ya da ekipmanlar gibi konulardan doğan ve spor ortamında sürekli karşılaşılabilecek risklere ne ad verilir?

Cevap

Durumsal riskler, tesis ya da ekipmanlar gibi konulardan doğan ve spor ortamında sürekli karşılaşılabilecek risklerdir.

117. Soru

Risk iletişiminin amacı nedir?

Cevap

Risk iletişiminin amacı, birbiriyle ilişkili karşılıklı bilgileri ya da görüşleri değiştirmek ya da birleştirmektir. 

118. Soru

Riskin hangi tanımı “Riskin farkındayım ve riskin oluşumunu ve etkilerini hafifletmek için gerekli her şeyi yapacağım” durumuna karşılık gelir?

Cevap

Riski Azaltma: “Riskin farkındayım ve riskin oluşumunu ve etkilerini hafifletmek için gerekli her şeyi yapacağım” durumuna karşılık gelir.

119. Soru

İşletme faaliyetlerine etkide bulunabilecek riskleri belirlemek ve bunların karakteristik özelliklerini raporlama işine ne ad verilir?

Cevap

Risk belirleme; işletme faaliyetlerine etkide bulunabilecek riskleri belirlemek ve bunların karakteristik özelliklerini raporlamaktır.

120. Soru

Risk belirlemede öncelikli amaç nedir?

Cevap

Risk belirlemede öncelikli amaç; risk içeren olay ve durumların saptanması ve listelenmesidir.

121. Soru

Risk yönetiminin amacı nedir?

Cevap

Spor organizasyonundaki bireyleri (antrenör, sporcu, seyirci vb.), spor organizasyonunun mülkünü (saha, bina, tesis vb.), spor organizasyonunun gelirini ve spor organizasyonunun ününü korumak risk yönetiminin amacıdır. 

122. Soru

Sporda risk yönetimi nedir?

Cevap

Sporda risk yönetimi; riskleri tanımlamak, spor kulüplerini ve organizasyonlarını korumak ve oluşan hasarı önlemek için program geliştirme ve bu programı uygulama sürecidir.

123. Soru

Risk yönetimi hangi nedenlerle ortaya çıkmıştır?

Cevap

Risk yönetimi kişisel, yasal ve politik gereklilikler nedeniyle ortaya çıkmıştır.

124. Soru

Teknolojik, performans, standartlar, yöntemler vb. konuları içeren riskler nelerdir?

Cevap

Teknik riskler; teknolojik, performans, standartlar, yöntemler vb. konulardaki riskleri içerir.

125. Soru

Spor tesis işletmelerinde kaç ana risk bulunmaktadır?

Cevap

Spor tesis işletmelerinde sahalar, araç-gereç ve malzemeler, program ve kişiler olmak üzere dört ana risk kaynağı bulunmaktadır.

126. Soru

Çıktıları şans tarafından etkilenen rastgele olaylar ile ilgilenen teorinin adı nedir?

Cevap

Olasılık teorisi, çıktıları şans tarafından etkilenen rastgele olaylar ile ilgilenir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.