Açıköğretim Ders Notları

Spor ve Medya İlişkisi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Spor ve Medya İlişkisi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sporda Halkla İlişkiler Ve Medyanın Rolü

1. Soru

Kitle iletişim araçlarının bir takım işlevleri olduğu ve bu işlevlerin varlığı sayesinde kitle üzerinde etkili olduğu kabul edilmektedir. Bu işlevler hangileridir?

Cevap

İlgili işlevler şöyle sıralanabilir: • Bilgilendirme İşlevi, • Eğlendirme İşlevi, • Siyasi İşlevi, • Toplumsallaştırma İşlevi, • Kültürel İşlevi, • Alışkanlık Yaratma İşlevi.


2. Soru

Kurumsal halkla ilişkiler hangi işlevlere sahiptir?

Cevap

Kurumsal halkla ilişkiler genel olarak şu işlevleri yerine getirir: • Öneri ve danışmanlık, • Kurumsal yayınlar, • Kurum hakkında yayın, • Toplumla ilişkiler, • Kurumsal imaja yönelik reklam/mesaj, • Kamuoyu yaratma-etkileme, • Sosyal içerikli programlar.


3. Soru

Pazarlama yönlü halkla ilişkileri açıklayınız?

Cevap

Pazarlama yönlü halkla ilişkiler (MPR); satışı ve müşteri memnuniyetini teşvik eden, şirketleri ve ürünleri tüketicilerin istekleri, ihtiyaçları, çıkarları ve özel ilgi alanları ile özleştiren, inanılır, güveniler, bilgi ve etkileşim iletişimini kullanan toplam bir planlama, yürütme ve değerlendirme programı sürecidir. Bir başka ifadeyle MPR, işletmenin satışını artırmak amacıyla pazarlama stratejileri doğrultusunda pazarlama faaliyetlerini destekleyen halkla ilişkiler uygulamalarıdır.


4. Soru

‘Spor pazarlaması’ kavramını nasıl tanımlayabiliriz?

Cevap

Spor pazarlaması, spor tüketicisinin istek ve ihtiyaçlarının tatmin edilmesi amacıyla bir spor ürününün üretilmesi, fiyatlanması, dağıtılması ve tutundurulması için gerekli olan etkinliklerin düzenlenmesini ve uygulanmasını içeren süreçtir.


5. Soru

‘Kurumsal halkla ilişkilerin’ fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Kurumsal halkla ilişkiler genel olarak şu işlevleri yerine getirir:

 • Öneri ve danışmanlık
 • Kurumsal yayınlar
 • Kurum hakkında yayın
 • Toplumla ilişkiler
 • Kurumsal imaja yönelik reklam / mesaj
 • Kamuoyu yaratma – etkileme
 • Sosyal içerikli programlar

6. Soru

Spor pazarlamasının tanımını yapınız?

Cevap

Spor pazarlaması, spor tüketicisinin istek ve ihtiyaçlarının tatmin edilmesi amacıyla bir spor ürününün üretilmesi, fiyatlanması, dağıtılması ve tutundurulması için gerekli olan etkinliklerin düzenlenmesini ve uygulanmasını içeren süreçtir (Argan ve Katırcı, 2008).


7. Soru

‘Pro-aktif halkla ilişkiler’ ile ‘re-aktif halkla ilişkiler’ arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Pro-aktif halkla ilişkiler, bir işletmenin pazarlama amaçları tarafından yönetilmektedir. Defansif olmaktan çok ofansif eğilimlidir ve problem çözmekten öte fırsat kollayıcıdır. İşletmenin ürün ve hizmetini tanıtmak, ek bir görüntü, haber değeri, meşruiyet ve güvenilirlik kazandırmak için diğer pazarlama iletişimi araçlarıyla bütünleşik bir şekilde kullanılır. Pro-aktif halkla ilişkilerin en önemli rolü ürün tanıtımları (lansmanı) ve var olan ürün yelpazesinde meydana gelen değişikliklerde olmaktadır. Diğer taraftan, re-aktif halkla ilişkiler, herhangi bir kurum ya da kuruluşun karşı karşıya kaldığı negatif durumları başarıyla atlatabilmesine yönelik giriştiği halkla ilişkiler çabalarıdır. Re-aktif halkla ilişkiler, dış etkenlere bir cevap tavrıdır.  Re-aktif halkla ilişkiler firma için olumsuz sonuçlar doğuran değişikliklerle uğraşır.


8. Soru

‘SWOT analiz yöntemi’ nedir, nerede kullanılır ve bölümleri nelerdir?

Cevap

SWOT analiz yöntemi, halkla ilişkiler sürecinde mevcut durumla ilişkili bilgilerin elde edilmesinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. SWOT analizi dış faktörlerin (fikir, olanak ve tehdit kaynakları) ve firmanın güçlü ya da zayıf yanlarını yansıtan iç faktörlerin analizini kapsar. Analiz kurumun hizmet ve ürünleri için de yapılmalıdır. Ürünün yaşı, çeşidi, kalitesi, fiyatı ve satış sonrası hizmetler gibi çeşitli unsurlar bu analiz içerisinde yer almalıdır. Ayrıca rakiplerin hizmet ve ürünleri de incelenerek strateji oluşturulmalıdır. SWOT analizi; güçlü yanlar, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler olmak üzere dört bölümden oluşur.


9. Soru

‘Var olan durumun değerlendirilmesi’ için hangi soruların cevaplanması gerekmektedir?

Cevap

Var olan durumun değerlendirilmesi için aşağıdaki anahtar soruların cevapları tanımlanmalıdır:

 • İnsanlar, kurumunuz hakkında ne düşünmektedir? Ya rakipler? Ya genel olarak faaliyet gösterdiğiniz sektör?
 • Halkla ilişkiler programınız için coğrafik olarak sınırlılığınız nedir? 5 km mi? 10 km mi? Yoksa bulunduğunuz şehir mi? Ya da ulusal tabanlı bir program mı uygulamak istiyorsunuz?
 • Olası tüketicileriniz ve rakipleriniz kimdir? Bunlar bilgileri nasıl kullanmaktadır? Hangi tür bilgiler ile ilgilenmektedirler?

10. Soru

Planın etkililiğini değerlendirme, değişiklik yapma ya da geliştirme halkla ilişkiler programının etkisinin ve verimliliğinin değerlendirilmesini nasıl yapabiliriz?

Cevap

Halkla ilişkiler programının etkisinin ve verimliliğinin değerlendirilmesidir. Aşağıda ifade edilen bazı sorular değerlendirme sürecine yardımcı olacaktır: • Hedefleriniz ve amaçlarınız karşılandı mı? • Belirlenmiş hedef kitlelere ulaşıldı mı? • Programınız pozitif mi negatif mi etki yaptı? • Plan maliyetin karşılığını verdi mi? • Tüm kaynaklar (beşeri ve finansal) etkili kullanıldı mı?


11. Soru

Bir halkla ilişkiler programında hedefler belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken kurallar nelerdir?

Cevap

Bir halkla ilişkiler programında hedefler belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken kurallar şunlardır:

 • Hedeflerin halkla ilişkiler hedefleri olmasına dikkat etme
 • Kurumsal hedeflere öncelik verme
 • Net olma
 • Erişebilir hedefler koyma
 • Değerlendirme yapabilmek için olabildiğince somut, rakamsal hedefler belirleme
 • Bütçe içinde kalma
 • Öncelikleri benimseme

12. Soru

İçsel ve Dışsal Paydaşlara Planı Anlatmak ne gibi yararlar sağlayabilir?

Cevap

Üçüncü adım halkla ilişkiler programımız içerisinde oluşturduğumuz planı hem içsel hem de dışsal paydaşlarımıza nasıl anlatacağımız ve onlarla nasıl iletişim kuracağımız ile ilişkilidir. Bir işletmenin çeşitli nedenlerle ilişkide bulunduğu kesimler “paydaş” (stakeholder) olarak tanımlanmaktadır.


13. Soru

Online halkla ilişkiler, geleneksel halkla ilişkiler uygulamalarından yararlanır, ancak kullandığı halkla ilişkiler araçları farklıdır. Online halkla ilişkilerin kullandığı araçlar hangileridir?

Cevap

Online halkla ilişkilerin kullandığı araçlar şöyle sıralanabilir: • Basın Bültenleri, • E-Bültenler, • Vodcastler, Webinarlar, Postcastler, • Sosyal Medyalar, • Arama Motoru Optimizasyonu (SEO).


14. Soru

İletimde Kaynak ne anlama gelir?

Cevap

İletişim süreci içerisinde kaynak, sürecin başlangıcı ile ilgili karar mercii olarak ele alınabilir. İletinin alıcı üzerinde istenilen etkiyi ya da sonucu oluşturmasında birinci derecede önemlidir. Kaynak; algılama, seçme, düşünme, yorumlama süreçlerinde ürettiği anlamlı iletileri simgeler aracılığı ile alıcıya gönderen kişi ya da kişilerdir.


15. Soru

Pro-aktif halkla ilişkiler ne anlama gelmektedir?

Cevap

Pro-aktif halkla ilişkiler, bir işletmenin pazarlama amaçları tarafından yönetilmektedir. Defansif olmaktan çok ofansif eğilimlidir ve problem çözmekten öte fırsat kollayıcıdır. İşletmenin ürün ve hizmetini tanıtmak, ek bir görüntü, haber değeri, meşruiyet ve güvenilirlik kazandırmak için diğer pazarlama iletişimi araçlarıyla bütünleşik bir şekilde kullanılır. Pro-aktif halkla ilişkilerin en önemli rolü ürün tanıtımları (lansmanı) ve var olan ürün yelpazesinde meydana gelen değişikliklerde olmaktadır. Proaktif halkla ilişkiler diğer pazarlama iletişimi unsurlarını bütünleştirerek ürün/hizmet lansmanına bir haber özelliği ve değeri katmaktadır. Genel olarak pazarlama ile iletişimin birlikteliğini içermektedir.


16. Soru

Halkla ilişkiler planı geliştirilirken mesajların kime iletileceği, hangi kitleler ile iletişim kurulacağı, kısacası hedef kitlenin saptanması önemli bir konudur. Bu açıklamaya göre halkla ilişkilerde hedef kitle hangileridir?

Cevap

İlgili açıklamaya göre halkla ilişkilerde hedef kitle şöyle sıralanabilir: • Çalışanlar: Yönetim, mevcut ve potansiyel işgörenler, işgörenlerin aileleri, üyeler, emekliler ve işten ayrılanlar. • Kuruluşun Çevresindeki Topluluklar: Resmi kuruluşlar, komşu kurumlar, sivil toplum örgütleri, mesleki örgütler, diğer kuruluşlar. • Tedarikçiler • Medya: Genel, ulusal, bölgesel, yerel, yabancı, ticari. • Tüketiciler: Yerel, ulusal, uluslararası, dağıtıcılar, satıcılar, toptancılar, perakendeciler, mevcut ve potansiyel tüketiciler. • Kanaat Önderleri: Politikacılar, kanun koyucular, eşik bekçileri, kanaat önderleri, toplumun ileri gelenleri, sanatçılar, akademik kurumlar. • Yatırımcılar.


17. Soru

Bir halkla ilişkiler programında hedefler belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken kurallar nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkiler programında hedefler belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken kurallar şöyle sıralanabilir: • Hedeflerin halkla ilişkiler hedefleri olmasına dikkat etme, • Kurumsal hedeflere öncelik verme, • Net olma, • Erişebilir hedefler koyma, • Değerlendirme yapabilmek için olabildiğince somut, rakamsal hedefler belirleme, • Bütçe içinde kalma, • Öncelikleri benimseme


18. Soru

Var Olan Durumu Değerlendirmek hakkında bilgi veriniz

Cevap

Sporda bir halkla ilişkiler programı oluşturmadan önce yapılması gereken ilk adım var olan durumun değerlendirilmesidir. Halkla ilişkiler sürecinde mevcut durumla ilişkili bilgilerin elde edilmesinde SWOT analiz yöntemi yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.


19. Soru

Bir halkla ilişkiler planı geliştirirken, kurumun ya da kuruluşun göz önünde bulundurulması gereken iş ve faaliyet amaçları hangi unsurları kapsar?

Cevap

Bir halkla ilişkiler programının ölçümlenebilir amaçlarını oluştururken atılacak ilk adım, kurumun ya da kuruluşun iş ve faaliyet amaçlarını net bir biçimde ortaya koymaktır. İş amaçları aşağıdaki unsurları kapsayabilir:

 • Borsada işlem gören hisselerin değerini arttırmak
 • Satışları arttırmak
 • Pazar payını arttırmak
 • Verimi arttırmak
 • Giderleri azaltmak
 • Yeni iş alanları yaratmak
 • Nitelikli iş gören çekmek

20. Soru

MPR genel olarak hangi faaliyetlerde bulunmaktadır?

Cevap

Pro-aktif ve reaktif olmak üzere iki ayaktan oluşan MPR’nin bulunduğu faaliyetler genel olarak şöyle sıralanabilir: • Yeni ürünlerin tanıtımına yardımcı olmak. • Var olan ürünlerin tanıtımı yapmak ve canlandırmak. • İşletmeyi konusunda uzman ve lider olarak konumlandırmak. • Tüketicilerin ürüne olan ilgisini pekiştirmek güvenlerini kazanmak. • Ürüne destek veren güçlü kurum imajını yaratmak. (Bu amaçla CPR faaliyetlerini desteklemek) • Olası krizlere karşı hazırlıklı olmak ya da kriz döneminin olumsuz etkilerini en aza indirmek • Yeni pazarlar oluşturmak, ikincil pazarlara ulaşmak ya da zayıf olan pazarları desteklemek.


21. Soru

Yaygın olarak kullanılan duyurum yöntemleri hangileridir?

Cevap

Yaygın olarak kullanılan duyurum yöntemleri şöyle sıralanabilir: • Haber bültenleri, • Basın toplantıları, • Konuşmalar, • Özel haberler.


22. Soru

Sporda Halkla ilişkilerin tanımını yapınız?

Cevap

Sporda halkla ilişkiler ise hedef kitlelerin tanımlandığı, bu kitleler ile ilişkilerin değerlendirildiği ve spor organizasyonu ile hedef kitleler arasında arzulanan ilişkinin oluşturulmasının amaçlandığı yönetimsel iletişim faaliyetidir (Stoldt, Dittmore, Branvold, 2006).


23. Soru

Reklam uygulamaları nedir?

Cevap

Kitlelere ürünlerin tanıtılarak benimsetilmesi amacıyla bir ücret karşılığında yapılan eylemlerdir. William ve ark. (1998); reklamı “tüketiciyi etkilemek ya da ikna etmek için kitlesel medyayı kullanan belirli bir sponsorun (kişi ya da kuruluş) ödeme karşılığı yapmış olduğu kişisel olmayan bir iletişim şekli” olarak tanımlamaktadır.


24. Soru

Halkla ilişkiler stratejilerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkiler stratejilerinin özellikleri şöyle sıralanabilir: • Mutlaka bir temaya dayalı olmalıdır. • Ne zaman başlayıp, ne zaman biteceği baştan belirlenmelidir. • Dayandığı temanın kaynağını araştırma verileri ile kanıtlayabilmelidir. • Ölçümleme ve değerlendirmede geçerli olacak kriterler ortaya konmuş olmalıdır. • Yönetim, bu stratejinin içinde aktif rol almayı kabul etmiş olmalıdır. • Beklenilmeyen durumlar için elde bir plan mevcut olmalıdır. • İletişim planı ile stratejik hedefler arasında bir ilişki bulunmalıdır. • Görev dağılımı yapılmalıdır.


25. Soru

Halkla ilişkiler programlarının bütçesini yapmanın temelde dört nedeni nedir?

Cevap

Halkla ilişkiler programlarının bütçesini yapmanın dört nedeni şunlardır:

 • Halkla ilişkiler çalışmalarının genel bütçeye ne kadarlık bir yük getireceğini hesaplamak
 • Belirli bir bütçe ile ne gibi bir halkla ilişkiler programı yapılabileceğini öğrenmek
 • Hem belirlenmiş hem de ekstra harcamalar için bir disiplin oluşturmak
 • Kampanya bitiminde sonuçların değerlendirilmesine olanak sağlamak

26. Soru

Halkla ilişkileri meydana getiren temel nitelikler nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkileri meydana getiren temel nitelikler şöyle sıralanabilir: • Halkla ilişkiler faaliyetleri, örgütlü faaliyetler olduğu için örgütlenme halkla ilişkilerin önemli bir niteliğidir. • Belirli bir bütünlük içerisinde yürütülen halkla ilişkiler faaliyetleri önceden hedeflenen bir amaca yöneliktir. • Halkla ilişkilerin amaçlarına ulaşması için belirli araçlara ve aracılara ihtiyaç vardır. Kitle iletişim araçları başta olmak üzere hedef kitle ile iletişimi sağlayan her türlü araç ve aracı halkla ilişkilerin temel öğelerindendir. • Halkla ilişkiler, kamu yönetiminde devletvatandaş ilişkisi, işletme yönetiminde firmamüşteri ilişkisi şeklinde bir görünüme sahiptir. Yani hem kamuda hem özel sektörde bu faaliyetin tarafları vardır. Bu gruplar taraflar ve hedef kitle olarak ifade edebilir. • Kurum-hedef kitle arasındaki ilişkileri düzenleyen bir takım kurallara ihtiyaç vardır. Dolayısıyla mevzuat halkla ilişkiler açısından önemli bir yer tutar. • Halkla ilişkiler faaliyetleri ileri teknoloji ve nitelikli eleman gerektiren faaliyetlerdir. Bunların sağlanmasında ekonomik girdiye ihtiyaç olduğu için finansman konusu incelenmesi gereken bir nitelik arz eder. • Halkla ilişkiler faaliyetlerinin amacına ulaşıp ulaşmadığını, kurum için yararlı olup olmadığını tespit etmek için bu faaliyetlerin ilk aşamasından son aşamasına kadar denetlenmesi gerekir. Dolayısıyla denetim halkla ilişkiler açısından önemli bir konudur.


27. Soru

İletişimde geri bildirim (dönüt) ne anlama gelir?

Cevap

Dönüt; iletişim sürecinin son aşamasıdır. Kaynak iletiyi iletişim kanalları vasıtasıyla alıcıya iletir. İletinin alıcı üzerindeki etkisi dönüt ile anlaşılır. Bu anlamda dönüt iletişim süreci içerisindeki denetim mekanizmasıdır.


28. Soru

Halkla ilişkiler programlarının bütçeleri ne kadar ayrıntıda farklılık gösterse de temelde kaç öğeden oluşur?

Cevap

Halkla ilişkiler programlarının bütçelerin oluştuğu temel öğeler şöyle sıralanabilir: • İşgücü: Halkla ilişkiler kurumu ya da bölümünde çalışanlar, sekreter, diğer yardımcı kadro, satış elemanları, muhasebeciler, karşılama ekipleri, kurye memurları, idari elemanlar ve yöneticilerin maaşları. • Büro Genel Masrafları: Kira, vergi, sigortalar, ışıklandırma, telefon, kırtasiye vb. giderler. • Malzemeler: Posta ücretleri, baskı, stand, fotoğraflar, müzik, video ve diğer görüntülü araçlar için yapılan masraflar. • Diğer Harcamalar: Fuar, otel faturaları, diğer misafir ağırlama harcamaları ve taşıma araçları harcamaları gibi masraflar


29. Soru

Bir halkla ilişkiler programının başarısını ölçmede kullanılacak ölçütler, halkla ilişkiler programının hedefleri saptanırken belirlenir. Dolayısıyla programın açık ve anlaşılır hedeflerinin bulunması gerekir. Bu tür hedefleri belirlemek için uyulması gereken bazı adımlar hangileridir?

Cevap

İlgili hedefleri belirlemek için uyulması gereken bazı adımlar şöyle sıralanabilir: • Net bir başlangıç konumu oluşturmak: Ayırt edici bir şekilde tanımlanmış hedef kitlelerin var olan düşünceleri, davranışları ve bilgileri. • Arzulanan konumu belirlemek: hedef kitlenin davranış ve eylemlerinin neler olmasının istendiği. • Bu konuma erişilip erişilmediğine ve erişildiyse ne sürede ve maliyetle erişildiğine karar vermek. Acaba ulaşılan hedef harcanan zaman ve kaynağa değmiş midir? Bütün halkla ilişkiler bütçeleri, ön çözümleme, araştırma ve programların etkinliğinin izlenmesi giderlerini de içermelidir.


30. Soru

Sporda halkla ilişkiler süreci nasıl kurulur, korunur ya da güçlendirilir?

Cevap

Sporda halkla ilişkiler sürecinin kurulması, korunması ya da güçlendirilmesi şöyle özetlenebilir: • Var olan durumu değerlendirmek, • Bir halkla ilişkiler planı geliştirmek, • İçsel ve dışsal paydaşlara planı anlatma, • Planın etkililiğini değerlendirme, değişiklik yapma ya da geliştirme.


31. Soru

Sporda başarılı bir duyurum programı, etkili bir planlama geliştirilmesi ile oluşur. Yapılacak duyurum planında hangi unsurlar yer almalıdır?

Cevap

Yapılacak duyurum planında yer alan unsurlar şöyle sıralanabilir: • Duyurum ihtiyacının tanımlanması, • Uygun medya kaynaklarının belirlenmesi, • Her bir kaynak için hedef geliştirme, • Hedeflenen kaynaklar için özel bir metot geliştirme, • Seçilen tutundurma materyalleri aracılığı ile uygulamaya koyma, • Duyurum sonuçlarını değerlendirme.


32. Soru

Spor alanında, başarılı bir duyurum gerçekleştirmek için neler yapılmalıdır?

Cevap

Sporda başarılı bir duyurum için şu temel gereklilikler yerine getirilmelidir:

 • Duyurum ihtiyacının tanımlanması
 • Uygun medya kaynaklarının belirlenmesi
 • Her bir kaynak için hedef geliştirme
 • Hedeflenen kaynaklar için özel bir metot geliştirme
 • Seçilen tutundurma materyalleri aracılığı ile uygulamaya koyma
 • Duyurum sonuçlarını değerlendirme

33. Soru

Medya ile ilişkiler çerçevesinde sıklıkla kullanılan teknikler nelerdir?

Cevap

Medya ile ilişkiler içerisinde sıklıkla kullanılan tekniklerin bazıları şunlardır:

 • Basın bültenleri
 • Basın toplantıları
 • Basın kokteylleri
 • Basın gezileri
 • Medya ziyaretleri
 • Basın dosyası
 • Kupür derleme
 • Yeni teknolojilerin kullanımı

34. Soru

Re-aktif halkla ilişkiler ne anlama gelmektedir?

Cevap

Re-aktif halkla ilişkiler, herhangi bir kurum ya da kuruluşun karşı karşıya kaldığı negatif durumları başarıyla atlatabilmesine yönelik giriştiği halkla ilişkiler çabalarıdır. Re-aktif halkla ilişkiler, dış etkenlere bir cevap tavrıdır. Dış güçlerin ve rakiplerin ortaya çıkardığı durumlardan, tüketici davranışlarındaki değişmelerden, devlet politikalarında meydana gelen değişimlerden ve diğer dış etkenlerin sonuçları bağlamında gerçekleşmektedir. Reaktif halkla ilişkiler firma için olumsuz sonuçlar doğuran değişikliklerle uğraşır.


35. Soru

‘Kitle iletişim araçlarının işlevleri’ nelerdir?

Cevap

Kitle iletişim araçlarının bir takım işlevleri olduğu ve bu işlevlerin varlığı sayesinde kitle üzerinde etkili olduğu kabul edilmektedir. Bu işlevleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Bilgilendirme işlevi
 • Eğlendirme işlevi
 • Siyasi işlevi
 • Toplumsallaştırma işlevi
 • Kültürel işlevi
 • Alışkanlık yaratma işlevi

36. Soru

SWOT analizi kaç bölümden oluşur?

Cevap

SWOT analizi; • Güçlü yanlar, • Zayıf yönler, • Fırsatlar ve • Tehditler olmak üzere dört bölümden oluşur (Aydede, 2003).


37. Soru

Sporda halkla ilişkiler sürecini oluşturan dört adım nedir?

Cevap

Sporda bir halkla ilişkiler programını oluşturan dört adım şu şekilde özetlenebilir:

 • Adım 1: Var olan durumu değerlendirmek
 • Adım 2: Bir halkla ilişkiler planı geliştirmek
 • Adım 3: İçsel ve dışsal paydaşlara planı anlatma
 • Adım 4: Planın etkililiğini değerlendirme, değişiklik yapma ya da geliştirme

38. Soru

Sporda halkla ilişkilerin odaklandığı alanlar nelerdir?

Cevap

Sporda halkla ilişkilerde şu alanlara odaklanılır:

 • Müşteri ilişkileri
 • Medya ilişkileri
 • Toplum ilişkileri
 • Endüstri ilişkileri
 • Yatırımcı ilişkileri
 • STK ilişkileri
 • İş gören ilişkileri
 • Devlet kurumları ilişkileri

39. Soru

İletişimde Kanal ne anlama gelir?

Cevap

Kaynak ve alıcı arasında yer alan, simge ya da sembollere dönüşmüş iletinin gitmesine olanak sağlayan yoldur.


40. Soru

Halkla ilişkiler sürecinin ortam ve araçları kaça ayrılır ve nelerdir?

Cevap

Günümüzde halkla ilişkiler sürecinin ortam ve araçları üç ana başlık altında incelenebilir:

 • Kurum içi
  • Sözlü Ortam ve Araçlar
   • Toplantılar
   • Danışma birimleri
   • Kurum içi departman ziyaretleri
   • İşgören ailelerine yönelik etkinlikler
  • Yazılı Ortam ve Araçlar
   • Süreli yayınlar
   • Mektuplar
   • Pankartlar
   • Afişler
   • Broşürler
   • Yazılı diğer yayınlar
  • Diğer Ortam ve Araçlar
   • Eğitsel faaliyetler
   • Sosyal faaliyetler
   • Duyuru panoları
   • Intranet
   • Kapalı devre radyo ve televizyon
   • Extranet
  • Kurum dışı
   • Basılı Araçlar
    • Gazeteler
    • Dergiler
    • Kitaplar
    • El Kitapları
    • Broşürler
    • Bültenler
    • Yıllıklar
    • Raporlar
    • Mektuplar
    • Afişler
    • Rozetler, pullar ve damgalar
   • Görsel ve İşitsel Araçlar
    • Radyo
    • Televizyon
    • Sinema
    • Web sayfaları
    • Grafikler
    • Fotoğraflar
    • Ses ve görüntü dosyaları
   • Organizasyon Faaliyetleri
    • Toplantılar
    • Sergiler
    • Fuarlar
    • Festivaller
    • Yarışmalar
    • Açılış ve Yıldönümü Törenleri
   • Online Halkla İlişkiler
    • Basın bültenleri
    • E-bültenler
    • Postcastler
    • Vodcastler
    • Webinarlar
    • Sosyal medyalar
    • Arama motoru Optimizasyonu (SEO)

41. Soru

Medya spor dünyası içerisinde birçok olayı ve konunu bireylerin yaşamına hem bilişsel hem de davranışsal düzeyde yerleştiren araçlardan biri olarak ele alınabilir. Spor ve medya arasındaki ilişkiyi nasıl tanımlayabiliriz?

Cevap

Spor ve medya arasındaki ilişki şöyle özetlenebilir: • Birçok spor organizasyonu, organizasyonun medyada görünebilirliğini ve yayınlanabilirliğini arttırmak üzere planlanmaktadır. • Spor ilişkili konular medyanın önemli içerik alanlarından biri iken, spor ile ilişkili unsurlar (Örneğin, takım, lig, sporcu, branş, vs.) medyada kendine yer bulduğu oranda değerlenmektedir. Bu anlamda, birbirini besleyen bir yapı söz konusudur. • Medya sporda öne çıkan sporcular üzerinden ihtiyaç duyduğu figürleri oluşturabilmektedir. Bu • yüzden spordaki birçok yıldız sporcu medya tüketimini beslemektedir. • Bazı spor branşları medyanın özelliklerine göre yeniden biçimlenmektedir (Örneğin; NBA müsabakalarında takımların TV molası alma zorunluluğu). • Medya spor dünyasında tartışılacak, değerlendirilecek ya da ele alınacak konular üzerinde etkide bulunurken, spor da medyanın ele aldığı konuların önemli bir parçasını oluşturmaktadır. • Medya içerisinde spor ile ilişkili uzmanlar (Örneğin, spor yorumcuları, yazarları, programcıları, vs.) istihdam edilirken, spor dünyası içinde de medya ile ilişkili uzmanlar istihdam edilmektedir.


42. Soru

‘Kamuoyu oluşturma’ kavramını nasıl açıklayabiliriz?

Cevap

Kamuoyu oluşturma kavramı daha çok iletişim ve siyaset bilimi literatüründe medyanın rolü sorgulanırken anılır. Kavram, bir konu hakkında oluşan bireysel fikirlerden hareketle iletişim yoluyla karar vermeye dek uzanan sürece işaret eder. Literatürde kamuoyunu oluşturan araçlar denildiğinde; dolaylı olarak aile, eğitim, kültür, toplumsal kontrol mekanizmaları gibi kurumsal sosyolojik araçlar ve kanaat, motivasyon, algı, tutum gibi bireysel psikolojik araçlarla; doğrudan siyasal grup ve partiler, baskı grup ya da örgütleri gibi siyasal araçlar ve medyanın etkilerine işaret edilir. Kamuoyunun oluşumunda birçok unsur arasında medyanın en etkili araçların başında geldiği söylenebilir.


43. Soru

Bir Halkla İlişkiler Planı Geliştirmek için neler yapılabilir?

Cevap

Halkla ilişkiler planı oluşturulurken ön planda tutulması gereken konu, planın işletme amaçlarına uygunluk sergilemesidir. Halkla ilişkiler programları bunu nasıl gerçekleştirir? Bunun yanıtı, ölçümlenebilir amaçlar ortaya koymakta yatar. Halkla ilişkilerde ölçümlenir amaçlar iki farklı alanda yarar sağlar (Aydede, 2003): • Ticari amaçları ortaya koyarak bunları destekler. Bugüne dek gerçekleşen uygulamalar, halkla ilişkilerin bu niteliğinden kaynaklanan stratejik önemini ortaya koymuştur. • Halkla ilişkiler uzmanları açısından da, hedefe ne kadar ulaşıldığını gösteren bir ölçümleme birimi oluşturur.


44. Soru

‘Halkla ilişkileri’ meydana getiren temel özellikler nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkileri meydana getiren temel nitelikler şu şekilde sıralanabilir:

 • Halkla ilişkiler faaliyetleri, örgütlü faaliyetler olduğu için örgütlenme halkla ilişkilerin önemli bir niteliğidir.
 • Belirli bir bütünlük içerisinde yürütülen halkla ilişkiler faaliyetleri önceden hedeflenen bir amaca yöneliktir.
 • Halkla ilişkilerin amaçlarına ulaşması için belirli araçlara ve aracılara ihtiyaç vardır. Kitle iletişim araçları başta olmak üzere hedef kitle ile iletişimi sağlayan her türlü araç ve aracı halkla ilişkilerin temel öğelerindendir.
 • Halkla ilişkiler, kamu yönetiminde devlet-vatandaş ilişkisi, işletme yönetiminde firma-müşteri ilişkisi şeklinde bir görünüme sahiptir. Yani hem kamuda hem özel sektörde bu faaliyetin tarafları vardır. Bu gruplar taraflar ve hedef kitle olarak ifade edebilir.
 • Kurum-hedef kitle arasındaki ilişkileri düzenleyen bir takım kurallara ihtiyaç vardır. Dolayısıyla mevzuat halkla ilişkiler açısından önemli bir yer tutar.
 • Halkla ilişkiler faaliyetleri, ileri teknoloji ve nitelikli eleman gerektiren faaliyetlerdir. Bunların sağlanmasında ekonomik girdiye ihtiyaç olduğu için finansman konusu incelenmesi gereken bir nitelik arz eder.
 • Halkla ilişkiler faaliyetlerinin amacına ulaşıp ulaşmadığını, kurum için yararlı olup olmadığını tespit etmek için bu faaliyetlerin ilk aşamasından son aşamasına kadar denetlenmesi gerekir. Dolayısıyla denetim halkla ilişkiler açısından önemli bir konudur.

45. Soru

‘Hedef kitle’ kavramı genel olarak kimlere işaret eder?

Cevap

Genel olarak hedef kitleleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Çalışanlar
 • Kuruluşun çevresindeki topluluklar
 • Tedarikçiler
 • Medya
 • Tüketiciler
 • Kanaat Önderleri
 • Yatırımcılar

46. Soru

Bir halkla ilişkiler programının ölçümlenebilir amaçlarını oluştururken atılacak ilk adım, kurumun ya da kuruluşun iş ve faaliyet amaçlarını net bir biçimde ortaya koymaktır. İş amaçları hangi unsurları kapsar?

Cevap

İş amaçlarının kapsadığı unsurlar şöyle sıralanabilir: • Borsada işlem gören hisselerin değerini arttırmak, • Satışları arttırmak, • Pazar payını arttırmak, • Verimi arttırmak, • Giderleri azaltmak, • Yeni iş alanları yaratmak, • Nitelikli işgören çekmek.


47. Soru

İletişimde alıcı ne anlama gelir?

Cevap

Hedef kitle; kişi ya da grup olabilir. Kaynaktan gelen iletileri belli biyolojik ve psiko-sosyal süreçlerden alıp yorumlayan ve bunlara sözlü, sözsüz tepkide bulunan kişi ya da gruplardır.


48. Soru

İletişim kavramını açıklayınız?

Cevap

En basit ifadesi ile “bir kaynaktan bir alıcıya bir kanal vasıtası ile mesaj gönderme işi” olarak tanımlanabilecek iletişim kavramı farklı yazarlar tarafından değişik biçimlerde tanımlanmıştır. Cüceloğlu’na (1987) göre iletişim; iki birim arasında birbirine ilişkin mesaj alış verişidir. Ergin (1998) ise iletişimi; “bir kaynağın bir mesajı bir kanal üzerinden bir alıcıya iletmesi sürecidir” biçiminde tanımlamaktadır. Zıllıoğlu (2007), iletişim süreci içerisindeki temel öğeleri kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve dönüt olarak ifade etmektedir.


49. Soru

Spor ile medya arasındaki ilişkiyi tanımlayan noktalar nelerdir?

Cevap

Spor ve medya arasındaki ilişkiyi tanımlayan bazı noktalar aşağıdaki gibidir:

 • Birçok spor organizasyonu, organizasyonun medyada görünebilirliğini ve yayınlanabilirliğini arttırmak üzere planlanmaktadır.
 • Spor ilişkili konular medyanın önemli içerik alanlarından biri iken, spor ile ilişkili unsurlar (Örn.,takım, lig, sporcu, branş, vs.) medyada kendine yer bulduğu oranda değerlenmektedir. Bu anlamda, birbirini besleyen bir yapı söz konusudur.
 • Medya sporda öne çıkan sporcular üzerinden ihtiyaç duyduğu figürleri oluşturabilmektedir. Bu yüzden spordaki birçok yıldız sporcu medya tüketimini beslemektedir.
 • Bazı spor branşları medyanın özelliklerine göre yeniden biçimlenmektedir. (Örn; NBA müsabakalarında takımların TV molası alma zorunluluğu.
 • Medya spor dünyasında tartışılacak, değerlendirilecek ya da ele alınacak konular üzerinde etkide bulunurken, spor da medyanın ele aldığı konuların önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
 • Medya içerisinde spor ile ilişkili uzmanlar (Örn., spor yorumcuları, yazarları, programcıları, vs.) istihdam edilirken, spor dünyası içinde de medya ile ilişkili uzmanlar istihdam edilmektedir.

50. Soru

Medyanın spor endüstrisinin üzerindeki etkileri nelerdir?

Cevap

Spor işletmelerinin ilişkili çevreler ile kurduğu iletişim içerisinde medya ilişkileri de önemli bir yer tutmaktadır. Medya şüphesiz ki, birçok spor branşının yaygınlaşması ve popülerleşmesinde baş rol oynamaktadır. Spor ve medya arasındaki ilişki birbirini besler niteliktedir ve bu ilişki birçok spor branşının endüstrileşmesine yardımcı olmuştur.


51. Soru

‘Pazarlama yönlü halkla ilişkilerin’ faaliyetleri nelerdir?

Cevap

Pazarlama yönlü halkla ilişkiler (MPR) genel olarak şu faaliyetlerde bulunmaktadır:

 • Yeni ürünlerin tanıtımına yardımcı olmak
 • Var olan ürünlerin tanıtımı yapmak ve canlandırmak
 • İşletmeyi konusunda uzman ve lider olarak konumlandırmak
 • Tüketicilerin ürüne olan ilgisini pekiştirmek güvenlerini kazanmak
 • Ürüne destek veren güçlü kurum imajını yaratmak (Bu amaçla CPR faaliyetlerini desteklemek)
 • Olası krizlere karşı hazırlıklı olmak ya da kriz döneminin olumsuz etkilerini en aza indirmek
 • Yeni pazarlar oluşturmak, ikincil pazarlara ulaşmak ya da zayıf olan pazarları desteklemek

52. Soru

‘Duyurum’ kavramı neyi ifade etmektedir ve hangi yöntemleri kullanır?

Cevap

Duyurum, medyada olumlu bir sunuşla bir ürün, hizmet ya da işletme hakkında ticari bakımdan önemli haberler yayarak firma ürünlerine olan talebi özendirmeye yarayan eylemlerdir. Başka bir ifadeyle; duyurum, bir örgüt ya da onun ürünleri ya da kuruluşlar ile ilgili kısa ya da ayrıntılı haberler ya da makaleleri, medya araçları ile yayınlayarak ve bu yayın araçlarına belirli bir bedel ödemeden yapılan olumlu tanıtma ve benimsetme çabalarıdır. Duyurumda şu yöntemler kullanılır:

 • Haber bültenleri
 • Basın toplantıları
 • Konuşmalar
 • Özel haberler

53. Soru

‘Halkla ilişkiler planı’ hangi sorulara cevap aramalıdır?

Cevap

Hazırlanan halkla ilişkiler planı şu sorulara cevap aramalıdır:

 • Programın hedefleri ve amaçları nelerdir?
 • Program ile etkilenmek istenen hedef kitle nasıl tanımlanabilir?
 • Programın mesajları ve medya stratejisi nedir?
 • Hazırlanan plan nasıl ve kim tarafından değerlendirilecektir?
 • Program içerisinde kimler hangi sorumlulukları alacaktır?
 • Hazırlanan programın maliyeti nedir?
 • Programın uygulanma süresi ne kadardır?

54. Soru

‘Halkla ilişkiler programının etkisinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi’ aşamasında ne tür soruların sorulması gerekmektedir?

Cevap

Değerlendirme sürecinde şu soruların sorulması yardımcı olacaktır:

 • Hedefleriniz ve amaçlarınız karşılandı mı?
 • Belirlenmiş hedef kitlelere ulaşıldı mı?
 • Programınız pozitif mi negatif mi etki yaptı?
 • Plan maliyetin karşılığını verdi mi?
 • Tüm kaynaklar (beşeri ve finansal) etkili kullanıldı mı?

55. Soru

Sporda halkla ilişkilerde kullanılan araçlar nelerdir?

Cevap

Sporda halkla ilişkilerde kullanılan araçlar arasında, radyo, televizyon, kitap, gazete, dergi, broşür, el kitapları, afiş, el ilanları, bültenler, yıllıklar, toplantı, sergi, seminer vb. araçlar bulunmaktadır.


56. Soru

SWOT analizi nedir?

Cevap

SWOT analizi, dış faktörlerin (fikir, olanak ve tehdit kaynakları) ve firmanın güçlü ya da zayıf yanlarını yansıtan iç faktörlerin analizini kapsar.


57. Soru

İletişimde Mesaj ne anlama gelir?

Cevap

Bir şeyi aktarmayı, iletmeyi isteyen kaynağın ürettiği sözel, görsel, görsel-işitsel fizik bir üründür.


58. Soru

İletişim süreci içerisindeki temel öğeler nelerdir?

Cevap

Zıllıoğlu’na göre iletişimi meydana getiren temel öğeler şunlardır:

 • Kaynak: İletişim süreci içerisinde kaynak, sürecin başlangıcı ile ilgili karar mercii olarak ele alınabilir. İletinin alıcı üzerinde istenilen etkiyi ya da sonucu oluşturmasında birinci derecede önemlidir. Kaynak; algılama, seçme, düşünme, yorumlama süreçlerinde ürettiği anlamlı iletileri simgeler aracılığı ile alıcıya gönderen kişi ya da kişilerdir.
 • Mesaj (İleti): Bir şeyi aktarmayı, iletmeyi isteyen kaynağın ürettiği sözel, görsel ve görsel-işitsel fiziki bir üründür.
 • Kanal: Kaynak ve alıcı arasında yer alan, simge ya da sembollere dönüşmüş iletinin gitmesine olanak sağlayan yoldur.
 • Alıcı (Hedef): Hedef kitle; kişi ya da grup olabilir. Kaynaktan gelen iletileri belli biyolojik ve psiko-sosyal süreçlerden alıp yorumlayan ve bunlara sözlü, sözsüz tepkide bulunan kişi ya da gruplardır.
 • Geri Bildirim (Dönüt): Dönüt; iletişim sürecinin son aşamasıdır. Kaynak iletiyi iletişim kanalları vasıtasıyla alıcıya iletir. İletinin alıcı üzerindeki etkisi dönüt ile anlaşılır. Bu anlamda dönüt iletişim süreci içerisindeki denetim mekanizmasıdır.

59. Soru

Halkla ilişkiler programlarının bütçelerini oluşturan dört temel unsur nedir?

Cevap

Halkla ilişkiler programlarının bütçeleri temelde şu dört öğeden oluşur:

 • İşgücü: Halkla ilişkiler kurumu ya da bölümünde çalışanlar, sekreter, diğer yardımcı kadro, satış elemanları, muhasebeciler, karşılama ekipleri, kurye memurları, idari elemanlar ve yöneticilerin maaşları
 • Büro Genel Masrafları: Kira, vergi, sigortalar, ışıklandırma, telefon, kırtasiye vb. giderler
 • Malzemeler: Posta ücretleri, baskı, stand, fotoğraflar, müzik, video ve diğer görüntülü araçlar için yapılan masraflar
 • Diğer Harcamalar: Fuar, otel faturaları, diğer misafir ağırlama harcamaları ve taşıma araçları harcamaları gibi masraflar

60. Soru

‘Halkla ilişkiler stratejilerinin’ özellikleri nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkiler stratejilerinin özellikleri şunlardır:

 • Mutlaka bir temaya dayalı olmalıdır.
 • Ne zaman başlayıp, ne zaman biteceği baştan belirlenmelidir.
 • Dayandığı temanın kaynağını araştırma verileri ile kanıtlayabilmelidir.
 • Ölçümleme ve değerlendirmede geçerli olacak kriterler ortaya konmuş olmalıdır.
 • Yönetim, bu stratejinin içinde aktif rol almayı kabul etmiş olmalıdır.
 • Beklenilmeyen durumlar için elde bir plan mevcut olmalıdır.
 • İletişim planı ile stratejik hedefler arasında bir ilişki bulunmalıdır.
 • Görev dağılımı yapılmalıdır.

1. Soru

Kitle iletişim araçlarının bir takım işlevleri olduğu ve bu işlevlerin varlığı sayesinde kitle üzerinde etkili olduğu kabul edilmektedir. Bu işlevler hangileridir?

Cevap

İlgili işlevler şöyle sıralanabilir: • Bilgilendirme İşlevi, • Eğlendirme İşlevi, • Siyasi İşlevi, • Toplumsallaştırma İşlevi, • Kültürel İşlevi, • Alışkanlık Yaratma İşlevi.

2. Soru

Kurumsal halkla ilişkiler hangi işlevlere sahiptir?

Cevap

Kurumsal halkla ilişkiler genel olarak şu işlevleri yerine getirir: • Öneri ve danışmanlık, • Kurumsal yayınlar, • Kurum hakkında yayın, • Toplumla ilişkiler, • Kurumsal imaja yönelik reklam/mesaj, • Kamuoyu yaratma-etkileme, • Sosyal içerikli programlar.

3. Soru

Pazarlama yönlü halkla ilişkileri açıklayınız?

Cevap

Pazarlama yönlü halkla ilişkiler (MPR); satışı ve müşteri memnuniyetini teşvik eden, şirketleri ve ürünleri tüketicilerin istekleri, ihtiyaçları, çıkarları ve özel ilgi alanları ile özleştiren, inanılır, güveniler, bilgi ve etkileşim iletişimini kullanan toplam bir planlama, yürütme ve değerlendirme programı sürecidir. Bir başka ifadeyle MPR, işletmenin satışını artırmak amacıyla pazarlama stratejileri doğrultusunda pazarlama faaliyetlerini destekleyen halkla ilişkiler uygulamalarıdır.

4. Soru

‘Spor pazarlaması’ kavramını nasıl tanımlayabiliriz?

Cevap

Spor pazarlaması, spor tüketicisinin istek ve ihtiyaçlarının tatmin edilmesi amacıyla bir spor ürününün üretilmesi, fiyatlanması, dağıtılması ve tutundurulması için gerekli olan etkinliklerin düzenlenmesini ve uygulanmasını içeren süreçtir.

5. Soru

‘Kurumsal halkla ilişkilerin’ fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Kurumsal halkla ilişkiler genel olarak şu işlevleri yerine getirir:

 • Öneri ve danışmanlık
 • Kurumsal yayınlar
 • Kurum hakkında yayın
 • Toplumla ilişkiler
 • Kurumsal imaja yönelik reklam / mesaj
 • Kamuoyu yaratma – etkileme
 • Sosyal içerikli programlar
6. Soru

Spor pazarlamasının tanımını yapınız?

Cevap

Spor pazarlaması, spor tüketicisinin istek ve ihtiyaçlarının tatmin edilmesi amacıyla bir spor ürününün üretilmesi, fiyatlanması, dağıtılması ve tutundurulması için gerekli olan etkinliklerin düzenlenmesini ve uygulanmasını içeren süreçtir (Argan ve Katırcı, 2008).

7. Soru

‘Pro-aktif halkla ilişkiler’ ile ‘re-aktif halkla ilişkiler’ arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Pro-aktif halkla ilişkiler, bir işletmenin pazarlama amaçları tarafından yönetilmektedir. Defansif olmaktan çok ofansif eğilimlidir ve problem çözmekten öte fırsat kollayıcıdır. İşletmenin ürün ve hizmetini tanıtmak, ek bir görüntü, haber değeri, meşruiyet ve güvenilirlik kazandırmak için diğer pazarlama iletişimi araçlarıyla bütünleşik bir şekilde kullanılır. Pro-aktif halkla ilişkilerin en önemli rolü ürün tanıtımları (lansmanı) ve var olan ürün yelpazesinde meydana gelen değişikliklerde olmaktadır. Diğer taraftan, re-aktif halkla ilişkiler, herhangi bir kurum ya da kuruluşun karşı karşıya kaldığı negatif durumları başarıyla atlatabilmesine yönelik giriştiği halkla ilişkiler çabalarıdır. Re-aktif halkla ilişkiler, dış etkenlere bir cevap tavrıdır.  Re-aktif halkla ilişkiler firma için olumsuz sonuçlar doğuran değişikliklerle uğraşır.

8. Soru

‘SWOT analiz yöntemi’ nedir, nerede kullanılır ve bölümleri nelerdir?

Cevap

SWOT analiz yöntemi, halkla ilişkiler sürecinde mevcut durumla ilişkili bilgilerin elde edilmesinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. SWOT analizi dış faktörlerin (fikir, olanak ve tehdit kaynakları) ve firmanın güçlü ya da zayıf yanlarını yansıtan iç faktörlerin analizini kapsar. Analiz kurumun hizmet ve ürünleri için de yapılmalıdır. Ürünün yaşı, çeşidi, kalitesi, fiyatı ve satış sonrası hizmetler gibi çeşitli unsurlar bu analiz içerisinde yer almalıdır. Ayrıca rakiplerin hizmet ve ürünleri de incelenerek strateji oluşturulmalıdır. SWOT analizi; güçlü yanlar, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler olmak üzere dört bölümden oluşur.

9. Soru

‘Var olan durumun değerlendirilmesi’ için hangi soruların cevaplanması gerekmektedir?

Cevap

Var olan durumun değerlendirilmesi için aşağıdaki anahtar soruların cevapları tanımlanmalıdır:

 • İnsanlar, kurumunuz hakkında ne düşünmektedir? Ya rakipler? Ya genel olarak faaliyet gösterdiğiniz sektör?
 • Halkla ilişkiler programınız için coğrafik olarak sınırlılığınız nedir? 5 km mi? 10 km mi? Yoksa bulunduğunuz şehir mi? Ya da ulusal tabanlı bir program mı uygulamak istiyorsunuz?
 • Olası tüketicileriniz ve rakipleriniz kimdir? Bunlar bilgileri nasıl kullanmaktadır? Hangi tür bilgiler ile ilgilenmektedirler?
10. Soru

Planın etkililiğini değerlendirme, değişiklik yapma ya da geliştirme halkla ilişkiler programının etkisinin ve verimliliğinin değerlendirilmesini nasıl yapabiliriz?

Cevap

Halkla ilişkiler programının etkisinin ve verimliliğinin değerlendirilmesidir. Aşağıda ifade edilen bazı sorular değerlendirme sürecine yardımcı olacaktır: • Hedefleriniz ve amaçlarınız karşılandı mı? • Belirlenmiş hedef kitlelere ulaşıldı mı? • Programınız pozitif mi negatif mi etki yaptı? • Plan maliyetin karşılığını verdi mi? • Tüm kaynaklar (beşeri ve finansal) etkili kullanıldı mı?

11. Soru

Bir halkla ilişkiler programında hedefler belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken kurallar nelerdir?

Cevap

Bir halkla ilişkiler programında hedefler belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken kurallar şunlardır:

 • Hedeflerin halkla ilişkiler hedefleri olmasına dikkat etme
 • Kurumsal hedeflere öncelik verme
 • Net olma
 • Erişebilir hedefler koyma
 • Değerlendirme yapabilmek için olabildiğince somut, rakamsal hedefler belirleme
 • Bütçe içinde kalma
 • Öncelikleri benimseme
12. Soru

İçsel ve Dışsal Paydaşlara Planı Anlatmak ne gibi yararlar sağlayabilir?

Cevap

Üçüncü adım halkla ilişkiler programımız içerisinde oluşturduğumuz planı hem içsel hem de dışsal paydaşlarımıza nasıl anlatacağımız ve onlarla nasıl iletişim kuracağımız ile ilişkilidir. Bir işletmenin çeşitli nedenlerle ilişkide bulunduğu kesimler “paydaş” (stakeholder) olarak tanımlanmaktadır.

13. Soru

Online halkla ilişkiler, geleneksel halkla ilişkiler uygulamalarından yararlanır, ancak kullandığı halkla ilişkiler araçları farklıdır. Online halkla ilişkilerin kullandığı araçlar hangileridir?

Cevap

Online halkla ilişkilerin kullandığı araçlar şöyle sıralanabilir: • Basın Bültenleri, • E-Bültenler, • Vodcastler, Webinarlar, Postcastler, • Sosyal Medyalar, • Arama Motoru Optimizasyonu (SEO).

14. Soru

İletimde Kaynak ne anlama gelir?

Cevap

İletişim süreci içerisinde kaynak, sürecin başlangıcı ile ilgili karar mercii olarak ele alınabilir. İletinin alıcı üzerinde istenilen etkiyi ya da sonucu oluşturmasında birinci derecede önemlidir. Kaynak; algılama, seçme, düşünme, yorumlama süreçlerinde ürettiği anlamlı iletileri simgeler aracılığı ile alıcıya gönderen kişi ya da kişilerdir.

15. Soru

Pro-aktif halkla ilişkiler ne anlama gelmektedir?

Cevap

Pro-aktif halkla ilişkiler, bir işletmenin pazarlama amaçları tarafından yönetilmektedir. Defansif olmaktan çok ofansif eğilimlidir ve problem çözmekten öte fırsat kollayıcıdır. İşletmenin ürün ve hizmetini tanıtmak, ek bir görüntü, haber değeri, meşruiyet ve güvenilirlik kazandırmak için diğer pazarlama iletişimi araçlarıyla bütünleşik bir şekilde kullanılır. Pro-aktif halkla ilişkilerin en önemli rolü ürün tanıtımları (lansmanı) ve var olan ürün yelpazesinde meydana gelen değişikliklerde olmaktadır. Proaktif halkla ilişkiler diğer pazarlama iletişimi unsurlarını bütünleştirerek ürün/hizmet lansmanına bir haber özelliği ve değeri katmaktadır. Genel olarak pazarlama ile iletişimin birlikteliğini içermektedir.

16. Soru

Halkla ilişkiler planı geliştirilirken mesajların kime iletileceği, hangi kitleler ile iletişim kurulacağı, kısacası hedef kitlenin saptanması önemli bir konudur. Bu açıklamaya göre halkla ilişkilerde hedef kitle hangileridir?

Cevap

İlgili açıklamaya göre halkla ilişkilerde hedef kitle şöyle sıralanabilir: • Çalışanlar: Yönetim, mevcut ve potansiyel işgörenler, işgörenlerin aileleri, üyeler, emekliler ve işten ayrılanlar. • Kuruluşun Çevresindeki Topluluklar: Resmi kuruluşlar, komşu kurumlar, sivil toplum örgütleri, mesleki örgütler, diğer kuruluşlar. • Tedarikçiler • Medya: Genel, ulusal, bölgesel, yerel, yabancı, ticari. • Tüketiciler: Yerel, ulusal, uluslararası, dağıtıcılar, satıcılar, toptancılar, perakendeciler, mevcut ve potansiyel tüketiciler. • Kanaat Önderleri: Politikacılar, kanun koyucular, eşik bekçileri, kanaat önderleri, toplumun ileri gelenleri, sanatçılar, akademik kurumlar. • Yatırımcılar.

17. Soru

Bir halkla ilişkiler programında hedefler belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken kurallar nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkiler programında hedefler belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken kurallar şöyle sıralanabilir: • Hedeflerin halkla ilişkiler hedefleri olmasına dikkat etme, • Kurumsal hedeflere öncelik verme, • Net olma, • Erişebilir hedefler koyma, • Değerlendirme yapabilmek için olabildiğince somut, rakamsal hedefler belirleme, • Bütçe içinde kalma, • Öncelikleri benimseme

18. Soru

Var Olan Durumu Değerlendirmek hakkında bilgi veriniz

Cevap

Sporda bir halkla ilişkiler programı oluşturmadan önce yapılması gereken ilk adım var olan durumun değerlendirilmesidir. Halkla ilişkiler sürecinde mevcut durumla ilişkili bilgilerin elde edilmesinde SWOT analiz yöntemi yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

19. Soru

Bir halkla ilişkiler planı geliştirirken, kurumun ya da kuruluşun göz önünde bulundurulması gereken iş ve faaliyet amaçları hangi unsurları kapsar?

Cevap

Bir halkla ilişkiler programının ölçümlenebilir amaçlarını oluştururken atılacak ilk adım, kurumun ya da kuruluşun iş ve faaliyet amaçlarını net bir biçimde ortaya koymaktır. İş amaçları aşağıdaki unsurları kapsayabilir:

 • Borsada işlem gören hisselerin değerini arttırmak
 • Satışları arttırmak
 • Pazar payını arttırmak
 • Verimi arttırmak
 • Giderleri azaltmak
 • Yeni iş alanları yaratmak
 • Nitelikli iş gören çekmek
20. Soru

MPR genel olarak hangi faaliyetlerde bulunmaktadır?

Cevap

Pro-aktif ve reaktif olmak üzere iki ayaktan oluşan MPR’nin bulunduğu faaliyetler genel olarak şöyle sıralanabilir: • Yeni ürünlerin tanıtımına yardımcı olmak. • Var olan ürünlerin tanıtımı yapmak ve canlandırmak. • İşletmeyi konusunda uzman ve lider olarak konumlandırmak. • Tüketicilerin ürüne olan ilgisini pekiştirmek güvenlerini kazanmak. • Ürüne destek veren güçlü kurum imajını yaratmak. (Bu amaçla CPR faaliyetlerini desteklemek) • Olası krizlere karşı hazırlıklı olmak ya da kriz döneminin olumsuz etkilerini en aza indirmek • Yeni pazarlar oluşturmak, ikincil pazarlara ulaşmak ya da zayıf olan pazarları desteklemek.

21. Soru

Yaygın olarak kullanılan duyurum yöntemleri hangileridir?

Cevap

Yaygın olarak kullanılan duyurum yöntemleri şöyle sıralanabilir: • Haber bültenleri, • Basın toplantıları, • Konuşmalar, • Özel haberler.

22. Soru

Sporda Halkla ilişkilerin tanımını yapınız?

Cevap

Sporda halkla ilişkiler ise hedef kitlelerin tanımlandığı, bu kitleler ile ilişkilerin değerlendirildiği ve spor organizasyonu ile hedef kitleler arasında arzulanan ilişkinin oluşturulmasının amaçlandığı yönetimsel iletişim faaliyetidir (Stoldt, Dittmore, Branvold, 2006).

23. Soru

Reklam uygulamaları nedir?

Cevap

Kitlelere ürünlerin tanıtılarak benimsetilmesi amacıyla bir ücret karşılığında yapılan eylemlerdir. William ve ark. (1998); reklamı “tüketiciyi etkilemek ya da ikna etmek için kitlesel medyayı kullanan belirli bir sponsorun (kişi ya da kuruluş) ödeme karşılığı yapmış olduğu kişisel olmayan bir iletişim şekli” olarak tanımlamaktadır.

24. Soru

Halkla ilişkiler stratejilerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkiler stratejilerinin özellikleri şöyle sıralanabilir: • Mutlaka bir temaya dayalı olmalıdır. • Ne zaman başlayıp, ne zaman biteceği baştan belirlenmelidir. • Dayandığı temanın kaynağını araştırma verileri ile kanıtlayabilmelidir. • Ölçümleme ve değerlendirmede geçerli olacak kriterler ortaya konmuş olmalıdır. • Yönetim, bu stratejinin içinde aktif rol almayı kabul etmiş olmalıdır. • Beklenilmeyen durumlar için elde bir plan mevcut olmalıdır. • İletişim planı ile stratejik hedefler arasında bir ilişki bulunmalıdır. • Görev dağılımı yapılmalıdır.

25. Soru

Halkla ilişkiler programlarının bütçesini yapmanın temelde dört nedeni nedir?

Cevap

Halkla ilişkiler programlarının bütçesini yapmanın dört nedeni şunlardır:

 • Halkla ilişkiler çalışmalarının genel bütçeye ne kadarlık bir yük getireceğini hesaplamak
 • Belirli bir bütçe ile ne gibi bir halkla ilişkiler programı yapılabileceğini öğrenmek
 • Hem belirlenmiş hem de ekstra harcamalar için bir disiplin oluşturmak
 • Kampanya bitiminde sonuçların değerlendirilmesine olanak sağlamak
26. Soru

Halkla ilişkileri meydana getiren temel nitelikler nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkileri meydana getiren temel nitelikler şöyle sıralanabilir: • Halkla ilişkiler faaliyetleri, örgütlü faaliyetler olduğu için örgütlenme halkla ilişkilerin önemli bir niteliğidir. • Belirli bir bütünlük içerisinde yürütülen halkla ilişkiler faaliyetleri önceden hedeflenen bir amaca yöneliktir. • Halkla ilişkilerin amaçlarına ulaşması için belirli araçlara ve aracılara ihtiyaç vardır. Kitle iletişim araçları başta olmak üzere hedef kitle ile iletişimi sağlayan her türlü araç ve aracı halkla ilişkilerin temel öğelerindendir. • Halkla ilişkiler, kamu yönetiminde devletvatandaş ilişkisi, işletme yönetiminde firmamüşteri ilişkisi şeklinde bir görünüme sahiptir. Yani hem kamuda hem özel sektörde bu faaliyetin tarafları vardır. Bu gruplar taraflar ve hedef kitle olarak ifade edebilir. • Kurum-hedef kitle arasındaki ilişkileri düzenleyen bir takım kurallara ihtiyaç vardır. Dolayısıyla mevzuat halkla ilişkiler açısından önemli bir yer tutar. • Halkla ilişkiler faaliyetleri ileri teknoloji ve nitelikli eleman gerektiren faaliyetlerdir. Bunların sağlanmasında ekonomik girdiye ihtiyaç olduğu için finansman konusu incelenmesi gereken bir nitelik arz eder. • Halkla ilişkiler faaliyetlerinin amacına ulaşıp ulaşmadığını, kurum için yararlı olup olmadığını tespit etmek için bu faaliyetlerin ilk aşamasından son aşamasına kadar denetlenmesi gerekir. Dolayısıyla denetim halkla ilişkiler açısından önemli bir konudur.

27. Soru

İletişimde geri bildirim (dönüt) ne anlama gelir?

Cevap

Dönüt; iletişim sürecinin son aşamasıdır. Kaynak iletiyi iletişim kanalları vasıtasıyla alıcıya iletir. İletinin alıcı üzerindeki etkisi dönüt ile anlaşılır. Bu anlamda dönüt iletişim süreci içerisindeki denetim mekanizmasıdır.

28. Soru

Halkla ilişkiler programlarının bütçeleri ne kadar ayrıntıda farklılık gösterse de temelde kaç öğeden oluşur?

Cevap

Halkla ilişkiler programlarının bütçelerin oluştuğu temel öğeler şöyle sıralanabilir: • İşgücü: Halkla ilişkiler kurumu ya da bölümünde çalışanlar, sekreter, diğer yardımcı kadro, satış elemanları, muhasebeciler, karşılama ekipleri, kurye memurları, idari elemanlar ve yöneticilerin maaşları. • Büro Genel Masrafları: Kira, vergi, sigortalar, ışıklandırma, telefon, kırtasiye vb. giderler. • Malzemeler: Posta ücretleri, baskı, stand, fotoğraflar, müzik, video ve diğer görüntülü araçlar için yapılan masraflar. • Diğer Harcamalar: Fuar, otel faturaları, diğer misafir ağırlama harcamaları ve taşıma araçları harcamaları gibi masraflar

29. Soru

Bir halkla ilişkiler programının başarısını ölçmede kullanılacak ölçütler, halkla ilişkiler programının hedefleri saptanırken belirlenir. Dolayısıyla programın açık ve anlaşılır hedeflerinin bulunması gerekir. Bu tür hedefleri belirlemek için uyulması gereken bazı adımlar hangileridir?

Cevap

İlgili hedefleri belirlemek için uyulması gereken bazı adımlar şöyle sıralanabilir: • Net bir başlangıç konumu oluşturmak: Ayırt edici bir şekilde tanımlanmış hedef kitlelerin var olan düşünceleri, davranışları ve bilgileri. • Arzulanan konumu belirlemek: hedef kitlenin davranış ve eylemlerinin neler olmasının istendiği. • Bu konuma erişilip erişilmediğine ve erişildiyse ne sürede ve maliyetle erişildiğine karar vermek. Acaba ulaşılan hedef harcanan zaman ve kaynağa değmiş midir? Bütün halkla ilişkiler bütçeleri, ön çözümleme, araştırma ve programların etkinliğinin izlenmesi giderlerini de içermelidir.

30. Soru

Sporda halkla ilişkiler süreci nasıl kurulur, korunur ya da güçlendirilir?

Cevap

Sporda halkla ilişkiler sürecinin kurulması, korunması ya da güçlendirilmesi şöyle özetlenebilir: • Var olan durumu değerlendirmek, • Bir halkla ilişkiler planı geliştirmek, • İçsel ve dışsal paydaşlara planı anlatma, • Planın etkililiğini değerlendirme, değişiklik yapma ya da geliştirme.

31. Soru

Sporda başarılı bir duyurum programı, etkili bir planlama geliştirilmesi ile oluşur. Yapılacak duyurum planında hangi unsurlar yer almalıdır?

Cevap

Yapılacak duyurum planında yer alan unsurlar şöyle sıralanabilir: • Duyurum ihtiyacının tanımlanması, • Uygun medya kaynaklarının belirlenmesi, • Her bir kaynak için hedef geliştirme, • Hedeflenen kaynaklar için özel bir metot geliştirme, • Seçilen tutundurma materyalleri aracılığı ile uygulamaya koyma, • Duyurum sonuçlarını değerlendirme.

32. Soru

Spor alanında, başarılı bir duyurum gerçekleştirmek için neler yapılmalıdır?

Cevap

Sporda başarılı bir duyurum için şu temel gereklilikler yerine getirilmelidir:

 • Duyurum ihtiyacının tanımlanması
 • Uygun medya kaynaklarının belirlenmesi
 • Her bir kaynak için hedef geliştirme
 • Hedeflenen kaynaklar için özel bir metot geliştirme
 • Seçilen tutundurma materyalleri aracılığı ile uygulamaya koyma
 • Duyurum sonuçlarını değerlendirme
33. Soru

Medya ile ilişkiler çerçevesinde sıklıkla kullanılan teknikler nelerdir?

Cevap

Medya ile ilişkiler içerisinde sıklıkla kullanılan tekniklerin bazıları şunlardır:

 • Basın bültenleri
 • Basın toplantıları
 • Basın kokteylleri
 • Basın gezileri
 • Medya ziyaretleri
 • Basın dosyası
 • Kupür derleme
 • Yeni teknolojilerin kullanımı
34. Soru

Re-aktif halkla ilişkiler ne anlama gelmektedir?

Cevap

Re-aktif halkla ilişkiler, herhangi bir kurum ya da kuruluşun karşı karşıya kaldığı negatif durumları başarıyla atlatabilmesine yönelik giriştiği halkla ilişkiler çabalarıdır. Re-aktif halkla ilişkiler, dış etkenlere bir cevap tavrıdır. Dış güçlerin ve rakiplerin ortaya çıkardığı durumlardan, tüketici davranışlarındaki değişmelerden, devlet politikalarında meydana gelen değişimlerden ve diğer dış etkenlerin sonuçları bağlamında gerçekleşmektedir. Reaktif halkla ilişkiler firma için olumsuz sonuçlar doğuran değişikliklerle uğraşır.

35. Soru

‘Kitle iletişim araçlarının işlevleri’ nelerdir?

Cevap

Kitle iletişim araçlarının bir takım işlevleri olduğu ve bu işlevlerin varlığı sayesinde kitle üzerinde etkili olduğu kabul edilmektedir. Bu işlevleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Bilgilendirme işlevi
 • Eğlendirme işlevi
 • Siyasi işlevi
 • Toplumsallaştırma işlevi
 • Kültürel işlevi
 • Alışkanlık yaratma işlevi
36. Soru

SWOT analizi kaç bölümden oluşur?

Cevap

SWOT analizi; • Güçlü yanlar, • Zayıf yönler, • Fırsatlar ve • Tehditler olmak üzere dört bölümden oluşur (Aydede, 2003).

37. Soru

Sporda halkla ilişkiler sürecini oluşturan dört adım nedir?

Cevap

Sporda bir halkla ilişkiler programını oluşturan dört adım şu şekilde özetlenebilir:

 • Adım 1: Var olan durumu değerlendirmek
 • Adım 2: Bir halkla ilişkiler planı geliştirmek
 • Adım 3: İçsel ve dışsal paydaşlara planı anlatma
 • Adım 4: Planın etkililiğini değerlendirme, değişiklik yapma ya da geliştirme
38. Soru

Sporda halkla ilişkilerin odaklandığı alanlar nelerdir?

Cevap

Sporda halkla ilişkilerde şu alanlara odaklanılır:

 • Müşteri ilişkileri
 • Medya ilişkileri
 • Toplum ilişkileri
 • Endüstri ilişkileri
 • Yatırımcı ilişkileri
 • STK ilişkileri
 • İş gören ilişkileri
 • Devlet kurumları ilişkileri
39. Soru

İletişimde Kanal ne anlama gelir?

Cevap

Kaynak ve alıcı arasında yer alan, simge ya da sembollere dönüşmüş iletinin gitmesine olanak sağlayan yoldur.

40. Soru

Halkla ilişkiler sürecinin ortam ve araçları kaça ayrılır ve nelerdir?

Cevap

Günümüzde halkla ilişkiler sürecinin ortam ve araçları üç ana başlık altında incelenebilir:

 • Kurum içi
  • Sözlü Ortam ve Araçlar
   • Toplantılar
   • Danışma birimleri
   • Kurum içi departman ziyaretleri
   • İşgören ailelerine yönelik etkinlikler
  • Yazılı Ortam ve Araçlar
   • Süreli yayınlar
   • Mektuplar
   • Pankartlar
   • Afişler
   • Broşürler
   • Yazılı diğer yayınlar
  • Diğer Ortam ve Araçlar
   • Eğitsel faaliyetler
   • Sosyal faaliyetler
   • Duyuru panoları
   • Intranet
   • Kapalı devre radyo ve televizyon
   • Extranet
  • Kurum dışı
   • Basılı Araçlar
    • Gazeteler
    • Dergiler
    • Kitaplar
    • El Kitapları
    • Broşürler
    • Bültenler
    • Yıllıklar
    • Raporlar
    • Mektuplar
    • Afişler
    • Rozetler, pullar ve damgalar
   • Görsel ve İşitsel Araçlar
    • Radyo
    • Televizyon
    • Sinema
    • Web sayfaları
    • Grafikler
    • Fotoğraflar
    • Ses ve görüntü dosyaları
   • Organizasyon Faaliyetleri
    • Toplantılar
    • Sergiler
    • Fuarlar
    • Festivaller
    • Yarışmalar
    • Açılış ve Yıldönümü Törenleri
   • Online Halkla İlişkiler
    • Basın bültenleri
    • E-bültenler
    • Postcastler
    • Vodcastler
    • Webinarlar
    • Sosyal medyalar
    • Arama motoru Optimizasyonu (SEO)
41. Soru

Medya spor dünyası içerisinde birçok olayı ve konunu bireylerin yaşamına hem bilişsel hem de davranışsal düzeyde yerleştiren araçlardan biri olarak ele alınabilir. Spor ve medya arasındaki ilişkiyi nasıl tanımlayabiliriz?

Cevap

Spor ve medya arasındaki ilişki şöyle özetlenebilir: • Birçok spor organizasyonu, organizasyonun medyada görünebilirliğini ve yayınlanabilirliğini arttırmak üzere planlanmaktadır. • Spor ilişkili konular medyanın önemli içerik alanlarından biri iken, spor ile ilişkili unsurlar (Örneğin, takım, lig, sporcu, branş, vs.) medyada kendine yer bulduğu oranda değerlenmektedir. Bu anlamda, birbirini besleyen bir yapı söz konusudur. • Medya sporda öne çıkan sporcular üzerinden ihtiyaç duyduğu figürleri oluşturabilmektedir. Bu • yüzden spordaki birçok yıldız sporcu medya tüketimini beslemektedir. • Bazı spor branşları medyanın özelliklerine göre yeniden biçimlenmektedir (Örneğin; NBA müsabakalarında takımların TV molası alma zorunluluğu). • Medya spor dünyasında tartışılacak, değerlendirilecek ya da ele alınacak konular üzerinde etkide bulunurken, spor da medyanın ele aldığı konuların önemli bir parçasını oluşturmaktadır. • Medya içerisinde spor ile ilişkili uzmanlar (Örneğin, spor yorumcuları, yazarları, programcıları, vs.) istihdam edilirken, spor dünyası içinde de medya ile ilişkili uzmanlar istihdam edilmektedir.

42. Soru

‘Kamuoyu oluşturma’ kavramını nasıl açıklayabiliriz?

Cevap

Kamuoyu oluşturma kavramı daha çok iletişim ve siyaset bilimi literatüründe medyanın rolü sorgulanırken anılır. Kavram, bir konu hakkında oluşan bireysel fikirlerden hareketle iletişim yoluyla karar vermeye dek uzanan sürece işaret eder. Literatürde kamuoyunu oluşturan araçlar denildiğinde; dolaylı olarak aile, eğitim, kültür, toplumsal kontrol mekanizmaları gibi kurumsal sosyolojik araçlar ve kanaat, motivasyon, algı, tutum gibi bireysel psikolojik araçlarla; doğrudan siyasal grup ve partiler, baskı grup ya da örgütleri gibi siyasal araçlar ve medyanın etkilerine işaret edilir. Kamuoyunun oluşumunda birçok unsur arasında medyanın en etkili araçların başında geldiği söylenebilir.

43. Soru

Bir Halkla İlişkiler Planı Geliştirmek için neler yapılabilir?

Cevap

Halkla ilişkiler planı oluşturulurken ön planda tutulması gereken konu, planın işletme amaçlarına uygunluk sergilemesidir. Halkla ilişkiler programları bunu nasıl gerçekleştirir? Bunun yanıtı, ölçümlenebilir amaçlar ortaya koymakta yatar. Halkla ilişkilerde ölçümlenir amaçlar iki farklı alanda yarar sağlar (Aydede, 2003): • Ticari amaçları ortaya koyarak bunları destekler. Bugüne dek gerçekleşen uygulamalar, halkla ilişkilerin bu niteliğinden kaynaklanan stratejik önemini ortaya koymuştur. • Halkla ilişkiler uzmanları açısından da, hedefe ne kadar ulaşıldığını gösteren bir ölçümleme birimi oluşturur.

44. Soru

‘Halkla ilişkileri’ meydana getiren temel özellikler nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkileri meydana getiren temel nitelikler şu şekilde sıralanabilir:

 • Halkla ilişkiler faaliyetleri, örgütlü faaliyetler olduğu için örgütlenme halkla ilişkilerin önemli bir niteliğidir.
 • Belirli bir bütünlük içerisinde yürütülen halkla ilişkiler faaliyetleri önceden hedeflenen bir amaca yöneliktir.
 • Halkla ilişkilerin amaçlarına ulaşması için belirli araçlara ve aracılara ihtiyaç vardır. Kitle iletişim araçları başta olmak üzere hedef kitle ile iletişimi sağlayan her türlü araç ve aracı halkla ilişkilerin temel öğelerindendir.
 • Halkla ilişkiler, kamu yönetiminde devlet-vatandaş ilişkisi, işletme yönetiminde firma-müşteri ilişkisi şeklinde bir görünüme sahiptir. Yani hem kamuda hem özel sektörde bu faaliyetin tarafları vardır. Bu gruplar taraflar ve hedef kitle olarak ifade edebilir.
 • Kurum-hedef kitle arasındaki ilişkileri düzenleyen bir takım kurallara ihtiyaç vardır. Dolayısıyla mevzuat halkla ilişkiler açısından önemli bir yer tutar.
 • Halkla ilişkiler faaliyetleri, ileri teknoloji ve nitelikli eleman gerektiren faaliyetlerdir. Bunların sağlanmasında ekonomik girdiye ihtiyaç olduğu için finansman konusu incelenmesi gereken bir nitelik arz eder.
 • Halkla ilişkiler faaliyetlerinin amacına ulaşıp ulaşmadığını, kurum için yararlı olup olmadığını tespit etmek için bu faaliyetlerin ilk aşamasından son aşamasına kadar denetlenmesi gerekir. Dolayısıyla denetim halkla ilişkiler açısından önemli bir konudur.
45. Soru

‘Hedef kitle’ kavramı genel olarak kimlere işaret eder?

Cevap

Genel olarak hedef kitleleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Çalışanlar
 • Kuruluşun çevresindeki topluluklar
 • Tedarikçiler
 • Medya
 • Tüketiciler
 • Kanaat Önderleri
 • Yatırımcılar
46. Soru

Bir halkla ilişkiler programının ölçümlenebilir amaçlarını oluştururken atılacak ilk adım, kurumun ya da kuruluşun iş ve faaliyet amaçlarını net bir biçimde ortaya koymaktır. İş amaçları hangi unsurları kapsar?

Cevap

İş amaçlarının kapsadığı unsurlar şöyle sıralanabilir: • Borsada işlem gören hisselerin değerini arttırmak, • Satışları arttırmak, • Pazar payını arttırmak, • Verimi arttırmak, • Giderleri azaltmak, • Yeni iş alanları yaratmak, • Nitelikli işgören çekmek.

47. Soru

İletişimde alıcı ne anlama gelir?

Cevap

Hedef kitle; kişi ya da grup olabilir. Kaynaktan gelen iletileri belli biyolojik ve psiko-sosyal süreçlerden alıp yorumlayan ve bunlara sözlü, sözsüz tepkide bulunan kişi ya da gruplardır.

48. Soru

İletişim kavramını açıklayınız?

Cevap

En basit ifadesi ile “bir kaynaktan bir alıcıya bir kanal vasıtası ile mesaj gönderme işi” olarak tanımlanabilecek iletişim kavramı farklı yazarlar tarafından değişik biçimlerde tanımlanmıştır. Cüceloğlu’na (1987) göre iletişim; iki birim arasında birbirine ilişkin mesaj alış verişidir. Ergin (1998) ise iletişimi; “bir kaynağın bir mesajı bir kanal üzerinden bir alıcıya iletmesi sürecidir” biçiminde tanımlamaktadır. Zıllıoğlu (2007), iletişim süreci içerisindeki temel öğeleri kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve dönüt olarak ifade etmektedir.

49. Soru

Spor ile medya arasındaki ilişkiyi tanımlayan noktalar nelerdir?

Cevap

Spor ve medya arasındaki ilişkiyi tanımlayan bazı noktalar aşağıdaki gibidir:

 • Birçok spor organizasyonu, organizasyonun medyada görünebilirliğini ve yayınlanabilirliğini arttırmak üzere planlanmaktadır.
 • Spor ilişkili konular medyanın önemli içerik alanlarından biri iken, spor ile ilişkili unsurlar (Örn.,takım, lig, sporcu, branş, vs.) medyada kendine yer bulduğu oranda değerlenmektedir. Bu anlamda, birbirini besleyen bir yapı söz konusudur.
 • Medya sporda öne çıkan sporcular üzerinden ihtiyaç duyduğu figürleri oluşturabilmektedir. Bu yüzden spordaki birçok yıldız sporcu medya tüketimini beslemektedir.
 • Bazı spor branşları medyanın özelliklerine göre yeniden biçimlenmektedir. (Örn; NBA müsabakalarında takımların TV molası alma zorunluluğu.
 • Medya spor dünyasında tartışılacak, değerlendirilecek ya da ele alınacak konular üzerinde etkide bulunurken, spor da medyanın ele aldığı konuların önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
 • Medya içerisinde spor ile ilişkili uzmanlar (Örn., spor yorumcuları, yazarları, programcıları, vs.) istihdam edilirken, spor dünyası içinde de medya ile ilişkili uzmanlar istihdam edilmektedir.
50. Soru

Medyanın spor endüstrisinin üzerindeki etkileri nelerdir?

Cevap

Spor işletmelerinin ilişkili çevreler ile kurduğu iletişim içerisinde medya ilişkileri de önemli bir yer tutmaktadır. Medya şüphesiz ki, birçok spor branşının yaygınlaşması ve popülerleşmesinde baş rol oynamaktadır. Spor ve medya arasındaki ilişki birbirini besler niteliktedir ve bu ilişki birçok spor branşının endüstrileşmesine yardımcı olmuştur.

51. Soru

‘Pazarlama yönlü halkla ilişkilerin’ faaliyetleri nelerdir?

Cevap

Pazarlama yönlü halkla ilişkiler (MPR) genel olarak şu faaliyetlerde bulunmaktadır:

 • Yeni ürünlerin tanıtımına yardımcı olmak
 • Var olan ürünlerin tanıtımı yapmak ve canlandırmak
 • İşletmeyi konusunda uzman ve lider olarak konumlandırmak
 • Tüketicilerin ürüne olan ilgisini pekiştirmek güvenlerini kazanmak
 • Ürüne destek veren güçlü kurum imajını yaratmak (Bu amaçla CPR faaliyetlerini desteklemek)
 • Olası krizlere karşı hazırlıklı olmak ya da kriz döneminin olumsuz etkilerini en aza indirmek
 • Yeni pazarlar oluşturmak, ikincil pazarlara ulaşmak ya da zayıf olan pazarları desteklemek
52. Soru

‘Duyurum’ kavramı neyi ifade etmektedir ve hangi yöntemleri kullanır?

Cevap

Duyurum, medyada olumlu bir sunuşla bir ürün, hizmet ya da işletme hakkında ticari bakımdan önemli haberler yayarak firma ürünlerine olan talebi özendirmeye yarayan eylemlerdir. Başka bir ifadeyle; duyurum, bir örgüt ya da onun ürünleri ya da kuruluşlar ile ilgili kısa ya da ayrıntılı haberler ya da makaleleri, medya araçları ile yayınlayarak ve bu yayın araçlarına belirli bir bedel ödemeden yapılan olumlu tanıtma ve benimsetme çabalarıdır. Duyurumda şu yöntemler kullanılır:

 • Haber bültenleri
 • Basın toplantıları
 • Konuşmalar
 • Özel haberler
53. Soru

‘Halkla ilişkiler planı’ hangi sorulara cevap aramalıdır?

Cevap

Hazırlanan halkla ilişkiler planı şu sorulara cevap aramalıdır:

 • Programın hedefleri ve amaçları nelerdir?
 • Program ile etkilenmek istenen hedef kitle nasıl tanımlanabilir?
 • Programın mesajları ve medya stratejisi nedir?
 • Hazırlanan plan nasıl ve kim tarafından değerlendirilecektir?
 • Program içerisinde kimler hangi sorumlulukları alacaktır?
 • Hazırlanan programın maliyeti nedir?
 • Programın uygulanma süresi ne kadardır?
54. Soru

‘Halkla ilişkiler programının etkisinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi’ aşamasında ne tür soruların sorulması gerekmektedir?

Cevap

Değerlendirme sürecinde şu soruların sorulması yardımcı olacaktır:

 • Hedefleriniz ve amaçlarınız karşılandı mı?
 • Belirlenmiş hedef kitlelere ulaşıldı mı?
 • Programınız pozitif mi negatif mi etki yaptı?
 • Plan maliyetin karşılığını verdi mi?
 • Tüm kaynaklar (beşeri ve finansal) etkili kullanıldı mı?
55. Soru

Sporda halkla ilişkilerde kullanılan araçlar nelerdir?

Cevap

Sporda halkla ilişkilerde kullanılan araçlar arasında, radyo, televizyon, kitap, gazete, dergi, broşür, el kitapları, afiş, el ilanları, bültenler, yıllıklar, toplantı, sergi, seminer vb. araçlar bulunmaktadır.

56. Soru

SWOT analizi nedir?

Cevap

SWOT analizi, dış faktörlerin (fikir, olanak ve tehdit kaynakları) ve firmanın güçlü ya da zayıf yanlarını yansıtan iç faktörlerin analizini kapsar.

57. Soru

İletişimde Mesaj ne anlama gelir?

Cevap

Bir şeyi aktarmayı, iletmeyi isteyen kaynağın ürettiği sözel, görsel, görsel-işitsel fizik bir üründür.

58. Soru

İletişim süreci içerisindeki temel öğeler nelerdir?

Cevap

Zıllıoğlu’na göre iletişimi meydana getiren temel öğeler şunlardır:

 • Kaynak: İletişim süreci içerisinde kaynak, sürecin başlangıcı ile ilgili karar mercii olarak ele alınabilir. İletinin alıcı üzerinde istenilen etkiyi ya da sonucu oluşturmasında birinci derecede önemlidir. Kaynak; algılama, seçme, düşünme, yorumlama süreçlerinde ürettiği anlamlı iletileri simgeler aracılığı ile alıcıya gönderen kişi ya da kişilerdir.
 • Mesaj (İleti): Bir şeyi aktarmayı, iletmeyi isteyen kaynağın ürettiği sözel, görsel ve görsel-işitsel fiziki bir üründür.
 • Kanal: Kaynak ve alıcı arasında yer alan, simge ya da sembollere dönüşmüş iletinin gitmesine olanak sağlayan yoldur.
 • Alıcı (Hedef): Hedef kitle; kişi ya da grup olabilir. Kaynaktan gelen iletileri belli biyolojik ve psiko-sosyal süreçlerden alıp yorumlayan ve bunlara sözlü, sözsüz tepkide bulunan kişi ya da gruplardır.
 • Geri Bildirim (Dönüt): Dönüt; iletişim sürecinin son aşamasıdır. Kaynak iletiyi iletişim kanalları vasıtasıyla alıcıya iletir. İletinin alıcı üzerindeki etkisi dönüt ile anlaşılır. Bu anlamda dönüt iletişim süreci içerisindeki denetim mekanizmasıdır.
59. Soru

Halkla ilişkiler programlarının bütçelerini oluşturan dört temel unsur nedir?

Cevap

Halkla ilişkiler programlarının bütçeleri temelde şu dört öğeden oluşur:

 • İşgücü: Halkla ilişkiler kurumu ya da bölümünde çalışanlar, sekreter, diğer yardımcı kadro, satış elemanları, muhasebeciler, karşılama ekipleri, kurye memurları, idari elemanlar ve yöneticilerin maaşları
 • Büro Genel Masrafları: Kira, vergi, sigortalar, ışıklandırma, telefon, kırtasiye vb. giderler
 • Malzemeler: Posta ücretleri, baskı, stand, fotoğraflar, müzik, video ve diğer görüntülü araçlar için yapılan masraflar
 • Diğer Harcamalar: Fuar, otel faturaları, diğer misafir ağırlama harcamaları ve taşıma araçları harcamaları gibi masraflar
60. Soru

‘Halkla ilişkiler stratejilerinin’ özellikleri nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkiler stratejilerinin özellikleri şunlardır:

 • Mutlaka bir temaya dayalı olmalıdır.
 • Ne zaman başlayıp, ne zaman biteceği baştan belirlenmelidir.
 • Dayandığı temanın kaynağını araştırma verileri ile kanıtlayabilmelidir.
 • Ölçümleme ve değerlendirmede geçerli olacak kriterler ortaya konmuş olmalıdır.
 • Yönetim, bu stratejinin içinde aktif rol almayı kabul etmiş olmalıdır.
 • Beklenilmeyen durumlar için elde bir plan mevcut olmalıdır.
 • İletişim planı ile stratejik hedefler arasında bir ilişki bulunmalıdır.
 • Görev dağılımı yapılmalıdır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.