Açıköğretim Ders Notları

Spor ve Medya İlişkisi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Spor ve Medya İlişkisi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Spor Olayları Ve Televizyon

1. Soru

1980’li yıllardan sonra yapılan özelleştirmeler spor medyasını nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.

Cevap

1980’li yıllardan sonra yapılan özelleştirmeler sonrasında birçok yeni özel televizyon kanalları yayın hayatlarına başlamış, yaptıkları büyük yatırımlar ve beraberinde yüksek bütçeli işler sonucunda yüksek reklam gelirleri elde ederek bu sektörde önemli derecede yer edinmişlerdir. Reklamlar spor medyasında da çok önem arz etmektedirler. Spor branşlarından özellikle futbolun birçok grubu, kitleyi birleştirip ve ayrıştırarak yüksek izlenme oranları elde etmesi medyanın da dikkatini çekmiştir.


2. Soru

Kitle iletişimi aracı olan televizyon ve spor arasındaki bağlantı nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Kitle iletişim araçlarında en çok kullanılan televizyondur. Televizyonlar izleyiciye birçok kolaylık getirmiştir. Fakat günümüzde piyasadaki rekabet koşullarından ötürü spor karşılaşmalarını (özellikle futbol) televizyon karşısında canlı olarak izlemek çok ucuz değildir. Özet yayınlar bile yayın haklarından dolayı ancak belli kanallarda verilebilmektedir. Bunların hepsi ile kulüpler de ek gelirler elde etmektedirler.


3. Soru

Wolhfeil ve Whelan’a göre etkinlik pazarlamasının iletişim bağlamında yenilikçi temelleri nelerdir?

Cevap

İlgili etkinlik pazarlamasının iletişim bağlamında yenilikçi temelleri şöyle sıralanabilir: • Deneyim-yönelme (experience-orientation), • Etkileşim (interactivity), • Kişisel kabul (self-initation), • Dramaturji (dramaturgy).


4. Soru

Berridge’e (2007) göre etkinlikler nelerdir?

Cevap

Berridge’e göre etkinlikler şöyle sıralanabilir: • İşletme ve kurumsal etkinlikler, • Nedene dayalı ve para toplama kampanya etkinlikleri, • Spor etkinlikleri, • Fuar ve sergi etkinlikleri, • Eğlence ve boş zaman etkinlikleri, • Festival etkinlikleri, • Hükümet ve belediye etkinlikleri, • Hallmark (damga) etkinlikleri, • Pazarlama etkinlikleri, • Toplantı ve konferans etkinlikleri, • Sosyal yaşam döngüsü etkinlikleri.


5. Soru

Spor basını çalışanlarının taşıması gereken nitelikler nelerdir?

Cevap

Spor basını çalışanlarının taşıması gereken nitelikler şöyle sıralanabilir: • Haber konusuna hakim olmalı, • Muhabiri olduğu spor branşına ait bilgileri bilmeli, • Fotoğraf çekebilmeli ve seçebilmeli, • Güçlü iletişime sahip olmalı, • Spor gündemini takip etmeli, • Tarafsız olmalı, • Gelişmelere açık olmalı, • Araştırmacı olmalı, • Türkçeyi etkili konuşmalı ve yazmalı, • Yabancı bir dil bilmeli, • Spora etkinliklerine ilgili olmalı, • Girişken olmalı.


6. Soru

Etkinlik pazarlaması nedir?

Cevap

Etkinlik pazarlaması, bir sponsorluk ya da yaratılmış bir etkinliğin etrafında iletişimi koordine etme girişimidir. Etkinlik pazarlamasında etkinlik, hedef kitleyi belirlenmiş bir zaman ve yer bağlamında bir araya getiren aktivitedir; mesajın iletildiği, deneyimin paylaşıldığı toplanma yeridir.


7. Soru

Sponsorluk kavramı kısaca nasıl açıklanır?

Cevap

Sponsorluk kavramı genellikle herhangi bir özel projenin, bir kurum ya da birey yardımıyla gerçekleştirilmesini tanımlamak için kullanılır. Günlük yaşamda, konuşma diline böylesi bir biçimde katılan sponsor ya da sponsorluk kavramları, yalnızca bir etkinliğe destek vermek anlamında kullanıldığında yardım, bağış gibi bir destekleme faaliyeti olarak değerlendirilir. Başka bir ifade ile sponsorluk, bir faaliyet, etkinlik ya da olayda ticari fayda sağlamak amacıyla, söz konusu faaliyete ayni ya da nakdi yardım sağlanmasına sponsorluk denir.


8. Soru

Kitle iletişim araçlarından televizyonun spordaki önemi nedir?

Cevap

Kitle iletişim araçları içerisinde televizyon spor branşlarındaki hareketliliği en canlı, yerinde, hareketli ve renkli verme özellikleri içerir. Bir spor karşılaşması ya da etkinliğinin televizyonda eş zamanlı verilmesi, spor seyircileri için ayrı bir heyecan yaratır. Çünkü göze ve kulağa eş zamanlı hitap eden bu spor içeriğinin aktarımı, izleyicilerde sporun bu hareketliliğinin daha rahat hissettirilmesini sağlar.


9. Soru

2008 yılında sonuçlanmış bir araştırmaya herhangi bir spor branşının medyada yer alabilmesi için hangi niteliklere ihtiyaç duyar?

Cevap

Yapılan araştırmaya göre herhangi bir spor branşının medyada yer alabilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikler şöyle sıralanabilir: • Spor dalıyla etkin veya edilgen olarak ilgilenecek düzeyde bilgi sahibi olunması, • Ticarete de uygun bir yönetim ağına sahip olması, • Sponsorlar, reklamcılar ve televizyonlar için cazip olması, • Moda ve magazine • TV kanal ve yayınlarının artması, • Bir spor dalında uluslararası bir başarı ile o spor branşının kitle iletişim araçlarında daha fazla yer alması, izlenmesi ve takip edilmesi.


10. Soru

Spor etkinliklerini takipte en etkili kitle iletişim aracı nedir?

Cevap

Spor etkinliklerini takip etmenin en eğlenceli ve kolay yolu televizyondur ve bunun için özel spor kanalları da kurulmuştur.


11. Soru

Kitle iletişim araçlarının, medyanın spor endüstrisinin büyümesinde nasıl bir etkisi vardır?

Cevap

Spor dallarında süregelen rekabet, yatırımlar, elde edilen uluslararası başarılar spor medyasında izlenmeyi artırmış ve bunun sonucunda gelirler yükselerek spor endüstrisinin büyümesine katkıda bulunmuştur.


12. Soru

Televizyon haberlerinin spor haberlerinden farkı nedir?

Cevap

Televizyon haberlerinin, spor haberlerinden farklılaştığı konular bulunmaktadır. Spor doğasında enerji, rekabet, hareketlilik, plan ve disiplin gibi kavramları içerir. Bu nedenden dolayı spor haberleri, kavramın doğasına hitap edecek biçimde hazırlanmalıdır. Spor muhabiri, hazırladığı spor programı ya da haberi içerisinde bu olguları yansıtmasındaki diğer faktör, izleyicilerin de bu enerjiyi beklemeleridir. Aynı zamanda spor muhabiri, spor olayına ilişkin içerikten haberdar olmalıdır. Bu da muhabire, habere konu olan olayı daha dikkatli ve hazırlıklı biçimde inceleme ve izleme zorunluluğu getirir. Çünkü spor muhabiri, haber olarak ortaya koyduğu ürünü ilginç hale getirmelidir.


13. Soru

Gündem nasıl belirlenir?

Cevap

Kitle iletişim araçlarındaki haberler medyanın konuya verdiği önemle alakalı olarak eşit şekilde değerlendirilmez. Gündem belirleme üç ayrı gündem ile ilgilidir: • Medya gündemi (haber değeriyle ve ya izleyicilerin tercihleri ile fark edilir), • Kamu gündemi (medya tarafından etkilenir), • Politika gündemi (siyasal veya diğer çıkar gruplarınca belirlenir). Medya gündemi, kamu gündemini ve politik gündemi etkiler. Politika gündemi de medya gündemini belirleyebilir.


14. Soru

Spor ve medya ilişkisi nasıldır?

Cevap

Sporun medyayla, medyanın da sporla devamlı etkileşimde olduğu geçmişten beri kitle iletişim araçları sporun gelişmesi, değişik spor dallarının yaygınlaştırılması ve spora ilginin artmasında çok etkili araçlar olmuşlardır. İletişim araçlarının yeni teknolojiler ile birlikte gelişimi ve değişimi sonucu ulaşılabilirlik daha da artmıştır.


15. Soru

Sponsorluklar, stratejik uygulamalara göre hangi başlıklar altında ele alınırlar?

Cevap

Sponsorluklar, stratejik uygulamalara göre ele alındığı başlıklar şöyle sıralanabilir: • İlişkisellik, • Hedef Pazar, • Sponsora Yönelik Tutum, • Yöneticinin Sponsorluğa Bakışı.


16. Soru

Spor kulüplerinin gelirlerinin büyük ölçüde artması nasıl olmuştur?

Cevap

Spor kulüplerinin gelirlerinin büyük ölçüde artmasının nedenleri şöyle sıralanabilir: • Gelişen teknoloji ve yenilikler doğrultusunda yenilenen spor komplekslerinin artması, • Sponsorluk anlaşmalarının çoğalması, • Lisanslı ürünlerin satışları, • Reklam ve kombine gelirlerinin artması, • Yayın haklarından gelen büyük maddi kazanç


17. Soru

Etkinlik pazarlamasında yer alan hedefler nelerdir?

Cevap

Etkinlik pazarlamasında yer alan hedefler şöyle sıralanabilir: • Kurum Odaklı Hedefler, • Ürün Odaklı Hedefler, • Satış Hedefleri, • Medyada Yer Alma Hedefi,


18. Soru

Etkinlik kavramı nedir? Kısaca açıklayınız

Cevap

Etkinlik kavramı “Gerçek anlamda yaşanmışlık” ile marka değerleri ile iletişime geçerek, öncelikle gelişmiş toplumlarda bir değer algısı olarak önem kazanmıştır. Deneyimsel tüketim ile yaşam standartlarını ve kalitesini geliştirmek isteyen tüketicilerin duygusal faydalarına yönelik tecrübelerini zenginleştirme amacı gütmektedir.


19. Soru

Gündem oluşumu nasıl açıklanabilir?

Cevap

Gündem oluşumu, kitle iletişim araçlarının toplum üzerinde etkili olmasını sağlayan yollardan biridir ve kitle iletişim araçlarında yer alan haberlerin insanların ne düşüneceğini, ne ile ilgileneceğini biçimlendirdiği varsayımına dayanır.


20. Soru

Gündem oluşumu ile kitle iletişimi araçları arasındaki bağ nasıldır?

Cevap

Gündem oluşturma haber yayılımı ile doğrudan ilişkilidir. Konuyla ilgili araştırmalar, insanların neyi önemli buldukları ile hangi haber başlıklarının basın ya da televizyonda dikkat çektiği arasında yüksek bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bir başka deyişle halkın gündemi ile kitle iletişim araçlarının gündemi arasında güçlü bir ilişki söz konusudur.


21. Soru

Kitle iletişimi araçlarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Kitle iletişimi araçlarının özellikleri şunlardır: • Sürekli ve düzenlidirler (gazeteler, dergiler, televizyon programları, vb.), • Düzenli ve sürekli yayınlar ile üretilen içeriklere talep yaratırlar (reklam gelirleri ile sürekliliğini sağlayan program ve içeriklerinin devamlılığı gelen talebe bağlıdır), • Aktardıkları iletiler belgesel bir nitelik ve değer taşır, • Bilgi ve haberler olay anında kitlelere rahat bir şekilde ulaştırılır (televizyon yayıncılığı ile ileti eş zamanlı olarak izleyiciye aktarılır), • Hızlıdır (izleyiciye kısa sürede veya aynı anda ulaşılır), • Kamusaldır (ileti ve içerik halka açıktır), • Geçicidir (ileti ve içerik alındığı an tüketilir).


22. Soru

Duyurum nedir?

Cevap

Duyurum, uygulamaların kitle iletişim araçlarında bir haber niteliği taşıyarak yer almasıdır. Bununla izleyici kesimin algı ve tutumlarının değiştirilmesi veya pekiştirilmesi düşünülür. Kitle iletişim araçlarının seslendikleri kitle göz önüne alındığında ise en önemli araç olarak özellikle televizyon kullanılmaktadır.


23. Soru

Kitle iletişiminin temel işlevleri nelerdir?

Cevap

Kitle iletişiminin temel işlevleri sekiz ana başlık altında ele alınmıştır: • Haber ve bilgi sağlama • Toplumsallaştırma • Güdüleme • Tartışma ortamı hazırlama • Eğitim • Kültürün gelişmesine katkı • Eğlendirme • Bütünleştirme


24. Soru

Kamuoyu nedir?

Cevap

Karşılaştıkları bir sorunun üstesinden nasıl geleceklerine ilişkin farklı fikirlere sahip olan ve sorunun çözüm yolları üzerine tartışan sosyal bir gruptur.


25. Soru

Kitle iletişimini tanımlayınız.

Cevap

Gazete, dergi, radyo ve televizyon vb. gibi bir veya birden fazla aracın yardımıyla gerçekleştirilen iletişim türü.


26. Soru

Kamu kurum ya da kuruluşlarında kitle iletişiminin ne gibi önemi vardır?

Cevap

Kitle iletişimi araçları kamu kurum ya da kuruluşlarının faaliyetlerinin duyurulmasında en önemli araçlardır


27. Soru

Gündem oluşumuna etki eden başlıca unsurları nelerdir?

Cevap

Gündem oluşumuna etki eden başlıca unsurlar şöyle sıralanabilir: • Haber eleyiciler, • Etkileyici medya, • Dikkat çeken haber içerikleri, • Bir gündem konusunun önemliliğinin gerçek yaşamdaki göstergeleri, • Kişisel deneyim ve seçkinler ile diğer bireyler arasındaki kişilerarası iletişim.


28. Soru

Kitle iletişimi nasıl olur?

Cevap

Belirli bir mesafede, kalabalık insan topluluklarına teknolojinin sağladığı araçlar (gazete, dergi, radyo, televizyon, internet vb.) ile haber, bilgi ve enformasyon sağlanarak.


29. Soru

Kitle iletişim araçlarına haber ve konu olacak spor dalları ve olaylarının, haber değeri taşıyıp taşımadığının saptanmasında hangi ölçütler ve etmenler rol oynar?

Cevap

Spor dalları ve olaylarının, haber değeri taşıyıp taşımadığının saptanmasında rol oynayan ölçütler şöyle sıralanabilir: • Spor basını çalışanları arasındaki profesyonel ideolojiler, • Spor basınının kuralları ve amaçları, • Hedef kitleye ait toplumsal tutumlar, • Habere konusunun, haber toplama ve aktarımının ekonomikliği, • Spor basını psikolojisi ve sosyolojisi, • Spor basını çalışanlarının alışkanlıkları.


30. Soru

Kitle iletişiminin tarihsel süreci nasıldır?

Cevap

Kitle iletişiminin tarihsel süreci şöyle sıralanabilir: • Sözsüz iletişim (işaretlerle), • Sözlü iletişim (dilin gelişmesi ile konuşarak), • Yazılı iletişim (yazının icadı ile), • Basılı iletişim (baskı makinesi icadı ile), • Kitle iletişimi (kitle iletişimi araçlarının icadı ile).


31. Soru

Spor muhabiri kime denir?

Cevap

por muhabiri, habere en yakın olan kişidir ve spor müsabakalarının genelde hafta sonları, farklı şehirlerde bazen ülkelerde ve bazılarının da hava koşulları ne olursa olsun dışarıda icra edildiği düşünülürse çalışma şartları zordur. Spor muhabirlerinin her zaman haber almaları kolay değildir, genelde en doğru haber ilk yayınlama peşindedirler.


32. Soru

Kamuoyu nasıl oluşmaktadır?

Cevap

Kamuoyu, bir grubu etkileyebilecek ve sorun olarak algılanabilecek bir olay ya da durum ortaya çıktığında; grup, bu olay ya da durumun etkilerini değerlendirerek bir görüş oluşturduğunda ve bu görüşlerini belirli tutum ve buna bağlı davranışlar biçiminde gösterdiğinde oluşmaktadır. Dolayısıyla kamuoyunun oluşumunda tutumların oluşmasının önemli bir yeri vardır.


33. Soru

Etkinlikler, ölçeklerine göre genel olarak nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Etkinlikler, ölçeklerine göre genel olarak şöyle sıralanabilir: • Mega Etkinlikler, • Hallmark (Damga) Etkinlikler, • Büyük Etkinlikler, • Yerel Etkinlikler.


34. Soru

Sponsorluk türleri, en genel anlamda nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Sponsorluk türleri, en genel anlamda şöyle sıralanabilir: • Spor sponsorluğu, • Sanatsal faaliyet sponsorluğu, • Sosyal sponsorluk, • Eğitim ve kültür sponsorluğu, • Medya sponsorluğu.


35. Soru

Örgütlerin sponsorluk çalışmalarında yer alma nedenleri nelerdir?

Cevap

Örgütlerin sponsorluk çalışmalarında yer alma nedenleri şöyle sıralanabilir: • Sponsorluğun Reklam Amaçları • Sponsorluğun Halkla İlişkiler Amaçları • Sponsorluğun Pazarlama Amaçları


36. Soru

Kitle iletişimi nedir?

Cevap

Kitle iletişimi radyo, gazete, televizyon, dergi gibi bir veya birden fazla aracın yardımıyla gerçekleştirilen iletişim türüdür. Başka bir anlatımda ise kitle iletişimi; belirli bir mesafede, kalabalık insan topluluklarına teknolojinin sağladığı araçlar desteği ile haber, bilgi ve enformasyon sağlanmasıdır.


37. Soru

Kitlesel iletişimin tarihsel süreci nasıl gelişim göstermiştir?

Cevap

Kitlesel iletişimin tarihsel süreci şu şekilde oluşmuştur :
a. İşaretlerle iletişim (sözsüz iletişim)
b. Dilin gelişimi ve konuşarak iletişim (sözlü iletişim)
c. Yazının icadı (yazılı iletişim)
d. Baskı makinesini icadı (basılı iletişim)
e. Kitle iletişim araçlarının icadı (kitle iletişimi)


38. Soru

Unesco Komisyonunca hazırlanan MacBride Raporu’na göre  kitle iletişiminin işlevleri nelerdir?

Cevap

Unesco Komisyonunca hazırlanan ve kısaca MacBride Raporu olarak adlandırılan kapsamlı çalışmada kitle iletişiminin işlevleri sekiz ana başlık altında ele alınmıştır: 
a. Haber ve Bilgi Sağlama İşlevi
b. Toplumsallaştırma
c. Güdüleme
d. Tartışma Ortamı Hazırlama
e. Eğitim
f. Kültürün Gelişmesine Katkı 
g. Eğlendirme
h. Bütünleştirme


39. Soru

Duyurum nedir?

Cevap

Kurum ya da kuruluşların faaliyetlerinin tasarlanması, planlanması ve uygulanmasında önemli hedeflerden biri, bu faaliyetlerin kitle iletişim araçlarında yer almasıdır. Uygulamaların kitle iletişim araçlarında bir haber niteliği taşıyarak yer alması duyurum kavramı ile açıklanır.


40. Soru

Kamuoyunun oluşmasında önemli bir yere sahip olan toplumsal güçler nelerdir?

Cevap

Kişisel deneyimler, kitle iletişim araçları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve hükümet şeklinde sıralayabileceğimiz toplumsal güçler kamuoyunun oluşmasında önemli bir yere sahiptir. Özellikle günümüzde kitle iletişim araçlarının teknolojik gelişimi ve çeşitlenmesi ile kişilere ulaşan bilgi ve içerikleri kamuoyunun oluşumunda ve değişiminde oldukça hızlı bir etkiye sahiptir.


41. Soru

Gündem belirlemede etkili olan gündem başlıkları nelerdir?

Cevap

Gündem belirleme üç ayrı gündem ile ilgilidir. Birincisi haber değeriyle veya izleyicilerin tercihleriyle fark edilen “medya gündemi”dir. İkincisi, medya tarafından etkilendiği varsayılan “kamu gündemi”dir. Üçüncü siyasal ya da diğer çıkar gruplarının belirlediği “politika gündemi”dir.


42. Soru

Milli eğitim bakanlığının MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) raporuna göre herhangi bir spor dalının spor medyasında yer alabilmesi için sahip olması gereken nitelikler nelerdir?

Cevap

Milli eğitim bakanlığının MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) 2008 raporunda (s.7), herhangi spor dalının spor medyasında yer alabilmesi için sahip olması gereken nitelikler şu şekilde sıralanmıştır:
• Kamuoyunun ve spor medyası okur ve izleyicilerinin, spor medyasında yayınlanması beklenen o spor dalını bilmesi, tanıması ve o spor dalıyla etkin veya edilgen olarak ilgilenecek düzeyde bilgi sahibi olması,
• Ticaret sektörünün taleplerine uygun, güvenilir bir yönetim ağına sahip olması,
• Spor medyasında yer alması beklenen spor dalının sponsorlar, reklamcılar ve televizyon istasyonları için cazip olması,
• Video dünyasına, gençlik modasına, şöhretlerin dedikodusuna, kullanılan araç gereç ve giysilerin kitlesel tüketime uygun olması,
• TV istasyon ve yayınlarının, kanallarının çoğalması,
• Herhangi bir spor dalının uluslararası nitelikte bir başarı kazanması bir spor dalının kitle iletişim araçlarında daha sık yer almasını, kitleler tarafından beğenilmesine ve uygulanmasına olanak kılar.


43. Soru

Kitle iletişim araçlarına haber ve konu olacak spor dalları ve olaylarının, haber değeri taşıyıp taşımadığının saptanmasında rol oynayan ölçüt ve etmenler nelerdir?

Cevap

Kitle iletişim araçlarına haber ve konu olacak spor dalları ve olaylarının, haber değeri taşıyıp taşımadığının saptanmasında rol oynayan ölçütlerin ve etmenler şunlardır: 
• Spor basını çalışanları arasında geçerli olan profesyonel ideolojiler,
• Bir örgüt olarak spor basınının kuralları ve amaçları,
• Spor basınının hedef kitlesinin de sahip olduğu toplumsal tutumlar,
• Habere konu olan olay, olgu veya konunun haber toplama ve aktarımının ekonomik olma düzeyi,
• Bir örgüt olarak spor basınının psikolojisi ve sosyolojisi,
• Spor basını çalışanlarının alışkanlıkları, şeklinde sıralanabilecek konular bağlamında saptanmaktadır.


44. Soru

Spor basını çalışanlarının taşıması gereken nitelikler nelerdir?

Cevap

Spor basını çalışanlarının taşıması gereken nitelikleri şu şekilde sıralayabiliriz :
• Haber konusuna hâkim olmalıdır.
• İlgilendiği spor dalını kural, teknik, takım, oyuncu, örgüt ve organizasyon olarak bilmelidir.
• Fotoğraf çekme ve seçme yeterliğine sahip olmalıdır.
• İletişimi güçlü olmalı, haber kaynaklarıyla iyi ilişkiler kurabilmelidir.
• Gündemi, özellikle spor gündemini yakından takip etmelidir.
• Tarafsız olabilmelidir.
• Gelişmelere açık olmalıdır.
• Araştırmacı olmalı, araştırma yapmayı bilmelidir.
• Türkçe’ yi etkili konuşabilmeli ve yazabilmelidir.
• En az bir yabancı dile sahip olmalıdır.
• Spor etkinliklerine ilgi duymalıdır.
• Girişken olmalıdır.


45. Soru

Wolhfei ve Whelan’ a göre etkinlik pazarlamasının iletişim bağlamında temel unsurları nelerdir?

Cevap

Wolhfei ve Whelan’ a göre etkinlik pazarlamasının iletişim bağlamında yenilikçi temelleri 4 unsurda ele alınır:
1. Deneyim-yönelme (experience-orientation): kişisel yaşanmışlık deneyimlerinin, “ikinci el medya” deneyimlerinden daha güçlü olması beklenir. Marka gerçekliği katılımcı tüketicilerde daha fazladır ve hayat kalitesini daha üst düzeye taşımayı vaat eder.
2. Etkiletişim (interactivity): klasik pazarlama iletişiminin monolog yaklaşımından farklı olarak, etkinlik pazarlaması katılımcılar ile marka arasında etkileşimli ve dialog içeren bir zemin oluşturur.
3. Kişisel kabul (self-initation): etkinli pazarlaması tüketicilerin kişisel kabullerini pazarlama etkinliklerinde sağlamalarına fırsat vererek duygusal açıdan etkilemeyi amaçlar. Pazarlamacı tüketici duygu ve deneyim dünyasını marka deneyimi ile kontrol eder.
4. Dramaturji (dramaturgy): tüketiciler marka gerçeküstülüğünü duygusal bağlamda yaşamak için dramaturgilerle gerçekleştirmek gerekir. Tüketicinin günlük hayatından farklılaşan etkinlik pazarlaması stratejileri, farklılık yaratma yolunda bir adım önde olur.


46. Soru

Etkinlik pazarlamasında yer alan hedefler nasıl sınıflanır?

Cevap

Etkinlik pazarlamasında yer alan hedeflerin sınıflandırılması şu şekilde gösterilebilir :
Kurum Odaklı Hedefler: Bu hedefin örnekleri imaj yaratma, mevcut imajı değiştirme ve korumak şeklinde verilebilir. Burada önemli olan hususlardan biri icra edilen etkinliğin özelliklerinin, kurumsal çağrışımlara transfer edilmesidir. Diğer ortak bir hedef ise etkinliklerin çekicilikleri ile farkındalık yaratılıp kitle iletişim araçlarında yer almasıdır. İçsel ilişkilerin güçlendirilmesinde de önemli katkıları bulunmaktadır.
Ürün Odaklı Hedefler: Etkinlik pazarlaması kurum imajını etkilediği kadar ürün ya da markanın farkındalığını ve imajını da etkiler. Katılımcıların %90’ı etkinlik pazarlamasının en önemli amacının marka bilinirliği olduğunu savunmasıdır.
Satış Hedefleri: Satışlar, kısa vadede bir etkinlik sayesinde, tüketicilerin artması ve yaratılan ani alış veriş isteği ile arttırılabilir.
Medyada Yer Alma Hedefi (duyurum): Bir etkinlik halkla ilişkilere devamlılık fırsatı vermektedir. Etkinlik aynı zamanda yarattığı çekicilikle duyurum fırsatları yaratabilmektedir.


47. Soru

Özel etkinlik nedir?

Cevap

Özel bir etkinlik “normal programın dışında bir kerelik ya da seyrek olarak normal bir programın dışında karşılaşılan ya da sponsorların / organizatörlerin kurguladıkları aktiviteler” olarak tanımlanabilir.


48. Soru

Etkinlikler düzenleyenler bakımından nasıl sınıflanır?

Cevap

Etkinlikler  düzenleyenler bakımından da kategorileştirilebilirler. Bunlar : hükümet birimleri, etkinlik organizatörleri, halka açık alan yöneticileri, turizm acenteleri, kongre büroları, medya, STÖ, spor, sanat, ahlaki kuruluşlar ve organizasyonlardır.


49. Soru

Etkinlikler ölçeklerine göre nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Etkinlikler ölçeklerine göre değerlendirildiklerinde 4 ana başlık altında toplandığı görülür: Mega etkinlikler, Hallmar (damga) etkinlikler, Büyük etkinlikler ve Yerel etkinlikler. Büyüklük ve kapsam sadece coğrafi genişlik değil, aynı zamanda katılımcı sayısı, medya ilgisi, altyapı, maliyet ve sağladığı yaralarla da ilgilidir.


50. Soru

Olimpik Oyunlar, Paralimpik Oyunlar, FIFA Dünya Kupası, Dünya Atletizm Şampiyonası gibi etkinlikler hangi tür etkinlik kapsamındadır?

Cevap

Ekonomiyi ve küresel medyayı etkileme gücüne sahip olan etkinliklere mega etkinlikler adı verilir. Bu tür etkinlikler genlikle rekabetçi bir çerçevede tasarlanan büyük olayları kapsar. Olimpik Oyunlar, Paralimpik Oyunlar, FIFA Dünya Kupası, Dünya Atletizm Şampiyonası gibi etkinlikler Mega etkinliklere örnektir.


51. Soru

Hallmark etkinliklerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Hallmark etkinlikler, düzenlendiği bölgenin özellikleri ile özdeşleşen olaylardır. Kasaba, şehir veya ülkenin özellikleri bu etkinliklerde görülür ve genelde ismini de bu bölgeden alır. Hallmark etkinliklerin en önemli özelliği, yapılan bölgeye etkinliğin boyutu ile orantılı olarak imaj ve farkındalık yaratmasıdır. Halllmark etkinliklerin temel özelliklerinden biri de yapılan etkinliğin belirli zaman ve yer içerisinde yapılmasıdır. Diğer bir değişle etkinliğin ne zaman ve nerede yapılacağı bellidir. Bu nedenle turizm gelirleri açısından da gerçekleştirilen ülkeye önemli maddi katkılar sağlamaktadır. Rio Karnavalı, Fransa Bisiklet Turu, Hallmark etkinliklerden bir kaçıdır.


52. Soru

Sponsorluğun halka ilişkiler amaçları nelerdir?

Cevap

Sponsorluğun halka ilişkiler amaçları :
– İyi niyetin oluşturulması
– Kurum imajını desteklemek
– Kurum kimliğini pekiştirmek
– Örgütün ismini tanıtma
– Misafirperverlik ve personel ilişkilerini geliştirme
– Gazetecilerin ilgisini çekmektir.


53. Soru

Sponsorluğun reklam amaçları nelerdir?

Cevap

Sponsorluğun reklam amaçları:
– Kitle iletişim araçlarında yasak ürünlerin duyurulması 
– Ürünleri desteklemek 
– Diğer reklam olanaklarını kullanmaktır.


54. Soru

Sponsorluk türleri nelerdir?

Cevap

Sponsorluk türleri, değişik yazarlar ve araştırmacılar tarafından farklı şekillerde ele alınabilmektedir. Sınıflandırmalar içinde en çok kabul gören sponsorluk kategorileri aşağıdaki gibidir:

a. Spor sponsorluğu
b. Sanatsal faaliyet sponsorluğu
c. Sosyal sponsorluk
d. Eğitim ve kültür sponsorluğu
e. Medya sponsorluğu


55. Soru

Sponsorluğun stratejik uygulamaları nelerdir?

Cevap

Sponsorluk literatürü geçtiğimiz yıllarda gelişirken, akademisyenler sponsorluğun stratejik uygulamalarına değinmişlerdir. Bu bağlamda sponsorluklar şu başlıklarla ele alınmaktadır.
İlişkisellik: Tüketiciler sponsorun ürününü, ürünün sponsorla bağlantısını kurdukları zaman daha iyi hatırlamaktadırlar.
• Hedef Pazar: araştırmalar hangi tüketicilerin hangi sponsorluğa tepki verme eğiliminde olduğunu tanımladı. Örneğin bazı araştırmacılar düşük gelirli, yaşlı tüketicilerin diğer tüketici sınıflarına göre daha fazla sponsor ürün satın aldıklarını ortaya koydu.
• Sponsora yönelik tutum: tüketiciler sponsorluk öncesi tutumları ile sonrası arasında olumlu değişimler sergiledi.
• Yöneticinin Sponsorluğa Bakışı: Yöneticiler sponsorluğun katkılarının farkına vardılar ve sponsorluğun geçtiğimiz yıllardaki gelişimine büyük katkı sağladılar.


1. Soru

1980’li yıllardan sonra yapılan özelleştirmeler spor medyasını nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.

Cevap

1980’li yıllardan sonra yapılan özelleştirmeler sonrasında birçok yeni özel televizyon kanalları yayın hayatlarına başlamış, yaptıkları büyük yatırımlar ve beraberinde yüksek bütçeli işler sonucunda yüksek reklam gelirleri elde ederek bu sektörde önemli derecede yer edinmişlerdir. Reklamlar spor medyasında da çok önem arz etmektedirler. Spor branşlarından özellikle futbolun birçok grubu, kitleyi birleştirip ve ayrıştırarak yüksek izlenme oranları elde etmesi medyanın da dikkatini çekmiştir.

2. Soru

Kitle iletişimi aracı olan televizyon ve spor arasındaki bağlantı nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Kitle iletişim araçlarında en çok kullanılan televizyondur. Televizyonlar izleyiciye birçok kolaylık getirmiştir. Fakat günümüzde piyasadaki rekabet koşullarından ötürü spor karşılaşmalarını (özellikle futbol) televizyon karşısında canlı olarak izlemek çok ucuz değildir. Özet yayınlar bile yayın haklarından dolayı ancak belli kanallarda verilebilmektedir. Bunların hepsi ile kulüpler de ek gelirler elde etmektedirler.

3. Soru

Wolhfeil ve Whelan’a göre etkinlik pazarlamasının iletişim bağlamında yenilikçi temelleri nelerdir?

Cevap

İlgili etkinlik pazarlamasının iletişim bağlamında yenilikçi temelleri şöyle sıralanabilir: • Deneyim-yönelme (experience-orientation), • Etkileşim (interactivity), • Kişisel kabul (self-initation), • Dramaturji (dramaturgy).

4. Soru

Berridge’e (2007) göre etkinlikler nelerdir?

Cevap

Berridge’e göre etkinlikler şöyle sıralanabilir: • İşletme ve kurumsal etkinlikler, • Nedene dayalı ve para toplama kampanya etkinlikleri, • Spor etkinlikleri, • Fuar ve sergi etkinlikleri, • Eğlence ve boş zaman etkinlikleri, • Festival etkinlikleri, • Hükümet ve belediye etkinlikleri, • Hallmark (damga) etkinlikleri, • Pazarlama etkinlikleri, • Toplantı ve konferans etkinlikleri, • Sosyal yaşam döngüsü etkinlikleri.

5. Soru

Spor basını çalışanlarının taşıması gereken nitelikler nelerdir?

Cevap

Spor basını çalışanlarının taşıması gereken nitelikler şöyle sıralanabilir: • Haber konusuna hakim olmalı, • Muhabiri olduğu spor branşına ait bilgileri bilmeli, • Fotoğraf çekebilmeli ve seçebilmeli, • Güçlü iletişime sahip olmalı, • Spor gündemini takip etmeli, • Tarafsız olmalı, • Gelişmelere açık olmalı, • Araştırmacı olmalı, • Türkçeyi etkili konuşmalı ve yazmalı, • Yabancı bir dil bilmeli, • Spora etkinliklerine ilgili olmalı, • Girişken olmalı.

6. Soru

Etkinlik pazarlaması nedir?

Cevap

Etkinlik pazarlaması, bir sponsorluk ya da yaratılmış bir etkinliğin etrafında iletişimi koordine etme girişimidir. Etkinlik pazarlamasında etkinlik, hedef kitleyi belirlenmiş bir zaman ve yer bağlamında bir araya getiren aktivitedir; mesajın iletildiği, deneyimin paylaşıldığı toplanma yeridir.

7. Soru

Sponsorluk kavramı kısaca nasıl açıklanır?

Cevap

Sponsorluk kavramı genellikle herhangi bir özel projenin, bir kurum ya da birey yardımıyla gerçekleştirilmesini tanımlamak için kullanılır. Günlük yaşamda, konuşma diline böylesi bir biçimde katılan sponsor ya da sponsorluk kavramları, yalnızca bir etkinliğe destek vermek anlamında kullanıldığında yardım, bağış gibi bir destekleme faaliyeti olarak değerlendirilir. Başka bir ifade ile sponsorluk, bir faaliyet, etkinlik ya da olayda ticari fayda sağlamak amacıyla, söz konusu faaliyete ayni ya da nakdi yardım sağlanmasına sponsorluk denir.

8. Soru

Kitle iletişim araçlarından televizyonun spordaki önemi nedir?

Cevap

Kitle iletişim araçları içerisinde televizyon spor branşlarındaki hareketliliği en canlı, yerinde, hareketli ve renkli verme özellikleri içerir. Bir spor karşılaşması ya da etkinliğinin televizyonda eş zamanlı verilmesi, spor seyircileri için ayrı bir heyecan yaratır. Çünkü göze ve kulağa eş zamanlı hitap eden bu spor içeriğinin aktarımı, izleyicilerde sporun bu hareketliliğinin daha rahat hissettirilmesini sağlar.

9. Soru

2008 yılında sonuçlanmış bir araştırmaya herhangi bir spor branşının medyada yer alabilmesi için hangi niteliklere ihtiyaç duyar?

Cevap

Yapılan araştırmaya göre herhangi bir spor branşının medyada yer alabilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikler şöyle sıralanabilir: • Spor dalıyla etkin veya edilgen olarak ilgilenecek düzeyde bilgi sahibi olunması, • Ticarete de uygun bir yönetim ağına sahip olması, • Sponsorlar, reklamcılar ve televizyonlar için cazip olması, • Moda ve magazine • TV kanal ve yayınlarının artması, • Bir spor dalında uluslararası bir başarı ile o spor branşının kitle iletişim araçlarında daha fazla yer alması, izlenmesi ve takip edilmesi.

10. Soru

Spor etkinliklerini takipte en etkili kitle iletişim aracı nedir?

Cevap

Spor etkinliklerini takip etmenin en eğlenceli ve kolay yolu televizyondur ve bunun için özel spor kanalları da kurulmuştur.

11. Soru

Kitle iletişim araçlarının, medyanın spor endüstrisinin büyümesinde nasıl bir etkisi vardır?

Cevap

Spor dallarında süregelen rekabet, yatırımlar, elde edilen uluslararası başarılar spor medyasında izlenmeyi artırmış ve bunun sonucunda gelirler yükselerek spor endüstrisinin büyümesine katkıda bulunmuştur.

12. Soru

Televizyon haberlerinin spor haberlerinden farkı nedir?

Cevap

Televizyon haberlerinin, spor haberlerinden farklılaştığı konular bulunmaktadır. Spor doğasında enerji, rekabet, hareketlilik, plan ve disiplin gibi kavramları içerir. Bu nedenden dolayı spor haberleri, kavramın doğasına hitap edecek biçimde hazırlanmalıdır. Spor muhabiri, hazırladığı spor programı ya da haberi içerisinde bu olguları yansıtmasındaki diğer faktör, izleyicilerin de bu enerjiyi beklemeleridir. Aynı zamanda spor muhabiri, spor olayına ilişkin içerikten haberdar olmalıdır. Bu da muhabire, habere konu olan olayı daha dikkatli ve hazırlıklı biçimde inceleme ve izleme zorunluluğu getirir. Çünkü spor muhabiri, haber olarak ortaya koyduğu ürünü ilginç hale getirmelidir.

13. Soru

Gündem nasıl belirlenir?

Cevap

Kitle iletişim araçlarındaki haberler medyanın konuya verdiği önemle alakalı olarak eşit şekilde değerlendirilmez. Gündem belirleme üç ayrı gündem ile ilgilidir: • Medya gündemi (haber değeriyle ve ya izleyicilerin tercihleri ile fark edilir), • Kamu gündemi (medya tarafından etkilenir), • Politika gündemi (siyasal veya diğer çıkar gruplarınca belirlenir). Medya gündemi, kamu gündemini ve politik gündemi etkiler. Politika gündemi de medya gündemini belirleyebilir.

14. Soru

Spor ve medya ilişkisi nasıldır?

Cevap

Sporun medyayla, medyanın da sporla devamlı etkileşimde olduğu geçmişten beri kitle iletişim araçları sporun gelişmesi, değişik spor dallarının yaygınlaştırılması ve spora ilginin artmasında çok etkili araçlar olmuşlardır. İletişim araçlarının yeni teknolojiler ile birlikte gelişimi ve değişimi sonucu ulaşılabilirlik daha da artmıştır.

15. Soru

Sponsorluklar, stratejik uygulamalara göre hangi başlıklar altında ele alınırlar?

Cevap

Sponsorluklar, stratejik uygulamalara göre ele alındığı başlıklar şöyle sıralanabilir: • İlişkisellik, • Hedef Pazar, • Sponsora Yönelik Tutum, • Yöneticinin Sponsorluğa Bakışı.

16. Soru

Spor kulüplerinin gelirlerinin büyük ölçüde artması nasıl olmuştur?

Cevap

Spor kulüplerinin gelirlerinin büyük ölçüde artmasının nedenleri şöyle sıralanabilir: • Gelişen teknoloji ve yenilikler doğrultusunda yenilenen spor komplekslerinin artması, • Sponsorluk anlaşmalarının çoğalması, • Lisanslı ürünlerin satışları, • Reklam ve kombine gelirlerinin artması, • Yayın haklarından gelen büyük maddi kazanç

17. Soru

Etkinlik pazarlamasında yer alan hedefler nelerdir?

Cevap

Etkinlik pazarlamasında yer alan hedefler şöyle sıralanabilir: • Kurum Odaklı Hedefler, • Ürün Odaklı Hedefler, • Satış Hedefleri, • Medyada Yer Alma Hedefi,

18. Soru

Etkinlik kavramı nedir? Kısaca açıklayınız

Cevap

Etkinlik kavramı “Gerçek anlamda yaşanmışlık” ile marka değerleri ile iletişime geçerek, öncelikle gelişmiş toplumlarda bir değer algısı olarak önem kazanmıştır. Deneyimsel tüketim ile yaşam standartlarını ve kalitesini geliştirmek isteyen tüketicilerin duygusal faydalarına yönelik tecrübelerini zenginleştirme amacı gütmektedir.

19. Soru

Gündem oluşumu nasıl açıklanabilir?

Cevap

Gündem oluşumu, kitle iletişim araçlarının toplum üzerinde etkili olmasını sağlayan yollardan biridir ve kitle iletişim araçlarında yer alan haberlerin insanların ne düşüneceğini, ne ile ilgileneceğini biçimlendirdiği varsayımına dayanır.

20. Soru

Gündem oluşumu ile kitle iletişimi araçları arasındaki bağ nasıldır?

Cevap

Gündem oluşturma haber yayılımı ile doğrudan ilişkilidir. Konuyla ilgili araştırmalar, insanların neyi önemli buldukları ile hangi haber başlıklarının basın ya da televizyonda dikkat çektiği arasında yüksek bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bir başka deyişle halkın gündemi ile kitle iletişim araçlarının gündemi arasında güçlü bir ilişki söz konusudur.

21. Soru

Kitle iletişimi araçlarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Kitle iletişimi araçlarının özellikleri şunlardır: • Sürekli ve düzenlidirler (gazeteler, dergiler, televizyon programları, vb.), • Düzenli ve sürekli yayınlar ile üretilen içeriklere talep yaratırlar (reklam gelirleri ile sürekliliğini sağlayan program ve içeriklerinin devamlılığı gelen talebe bağlıdır), • Aktardıkları iletiler belgesel bir nitelik ve değer taşır, • Bilgi ve haberler olay anında kitlelere rahat bir şekilde ulaştırılır (televizyon yayıncılığı ile ileti eş zamanlı olarak izleyiciye aktarılır), • Hızlıdır (izleyiciye kısa sürede veya aynı anda ulaşılır), • Kamusaldır (ileti ve içerik halka açıktır), • Geçicidir (ileti ve içerik alındığı an tüketilir).

22. Soru

Duyurum nedir?

Cevap

Duyurum, uygulamaların kitle iletişim araçlarında bir haber niteliği taşıyarak yer almasıdır. Bununla izleyici kesimin algı ve tutumlarının değiştirilmesi veya pekiştirilmesi düşünülür. Kitle iletişim araçlarının seslendikleri kitle göz önüne alındığında ise en önemli araç olarak özellikle televizyon kullanılmaktadır.

23. Soru

Kitle iletişiminin temel işlevleri nelerdir?

Cevap

Kitle iletişiminin temel işlevleri sekiz ana başlık altında ele alınmıştır: • Haber ve bilgi sağlama • Toplumsallaştırma • Güdüleme • Tartışma ortamı hazırlama • Eğitim • Kültürün gelişmesine katkı • Eğlendirme • Bütünleştirme

24. Soru

Kamuoyu nedir?

Cevap

Karşılaştıkları bir sorunun üstesinden nasıl geleceklerine ilişkin farklı fikirlere sahip olan ve sorunun çözüm yolları üzerine tartışan sosyal bir gruptur.

25. Soru

Kitle iletişimini tanımlayınız.

Cevap

Gazete, dergi, radyo ve televizyon vb. gibi bir veya birden fazla aracın yardımıyla gerçekleştirilen iletişim türü.

26. Soru

Kamu kurum ya da kuruluşlarında kitle iletişiminin ne gibi önemi vardır?

Cevap

Kitle iletişimi araçları kamu kurum ya da kuruluşlarının faaliyetlerinin duyurulmasında en önemli araçlardır

27. Soru

Gündem oluşumuna etki eden başlıca unsurları nelerdir?

Cevap

Gündem oluşumuna etki eden başlıca unsurlar şöyle sıralanabilir: • Haber eleyiciler, • Etkileyici medya, • Dikkat çeken haber içerikleri, • Bir gündem konusunun önemliliğinin gerçek yaşamdaki göstergeleri, • Kişisel deneyim ve seçkinler ile diğer bireyler arasındaki kişilerarası iletişim.

28. Soru

Kitle iletişimi nasıl olur?

Cevap

Belirli bir mesafede, kalabalık insan topluluklarına teknolojinin sağladığı araçlar (gazete, dergi, radyo, televizyon, internet vb.) ile haber, bilgi ve enformasyon sağlanarak.

29. Soru

Kitle iletişim araçlarına haber ve konu olacak spor dalları ve olaylarının, haber değeri taşıyıp taşımadığının saptanmasında hangi ölçütler ve etmenler rol oynar?

Cevap

Spor dalları ve olaylarının, haber değeri taşıyıp taşımadığının saptanmasında rol oynayan ölçütler şöyle sıralanabilir: • Spor basını çalışanları arasındaki profesyonel ideolojiler, • Spor basınının kuralları ve amaçları, • Hedef kitleye ait toplumsal tutumlar, • Habere konusunun, haber toplama ve aktarımının ekonomikliği, • Spor basını psikolojisi ve sosyolojisi, • Spor basını çalışanlarının alışkanlıkları.

30. Soru

Kitle iletişiminin tarihsel süreci nasıldır?

Cevap

Kitle iletişiminin tarihsel süreci şöyle sıralanabilir: • Sözsüz iletişim (işaretlerle), • Sözlü iletişim (dilin gelişmesi ile konuşarak), • Yazılı iletişim (yazının icadı ile), • Basılı iletişim (baskı makinesi icadı ile), • Kitle iletişimi (kitle iletişimi araçlarının icadı ile).

31. Soru

Spor muhabiri kime denir?

Cevap

por muhabiri, habere en yakın olan kişidir ve spor müsabakalarının genelde hafta sonları, farklı şehirlerde bazen ülkelerde ve bazılarının da hava koşulları ne olursa olsun dışarıda icra edildiği düşünülürse çalışma şartları zordur. Spor muhabirlerinin her zaman haber almaları kolay değildir, genelde en doğru haber ilk yayınlama peşindedirler.

32. Soru

Kamuoyu nasıl oluşmaktadır?

Cevap

Kamuoyu, bir grubu etkileyebilecek ve sorun olarak algılanabilecek bir olay ya da durum ortaya çıktığında; grup, bu olay ya da durumun etkilerini değerlendirerek bir görüş oluşturduğunda ve bu görüşlerini belirli tutum ve buna bağlı davranışlar biçiminde gösterdiğinde oluşmaktadır. Dolayısıyla kamuoyunun oluşumunda tutumların oluşmasının önemli bir yeri vardır.

33. Soru

Etkinlikler, ölçeklerine göre genel olarak nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Etkinlikler, ölçeklerine göre genel olarak şöyle sıralanabilir: • Mega Etkinlikler, • Hallmark (Damga) Etkinlikler, • Büyük Etkinlikler, • Yerel Etkinlikler.

34. Soru

Sponsorluk türleri, en genel anlamda nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Sponsorluk türleri, en genel anlamda şöyle sıralanabilir: • Spor sponsorluğu, • Sanatsal faaliyet sponsorluğu, • Sosyal sponsorluk, • Eğitim ve kültür sponsorluğu, • Medya sponsorluğu.

35. Soru

Örgütlerin sponsorluk çalışmalarında yer alma nedenleri nelerdir?

Cevap

Örgütlerin sponsorluk çalışmalarında yer alma nedenleri şöyle sıralanabilir: • Sponsorluğun Reklam Amaçları • Sponsorluğun Halkla İlişkiler Amaçları • Sponsorluğun Pazarlama Amaçları

36. Soru

Kitle iletişimi nedir?

Cevap

Kitle iletişimi radyo, gazete, televizyon, dergi gibi bir veya birden fazla aracın yardımıyla gerçekleştirilen iletişim türüdür. Başka bir anlatımda ise kitle iletişimi; belirli bir mesafede, kalabalık insan topluluklarına teknolojinin sağladığı araçlar desteği ile haber, bilgi ve enformasyon sağlanmasıdır.

37. Soru

Kitlesel iletişimin tarihsel süreci nasıl gelişim göstermiştir?

Cevap

Kitlesel iletişimin tarihsel süreci şu şekilde oluşmuştur :
a. İşaretlerle iletişim (sözsüz iletişim)
b. Dilin gelişimi ve konuşarak iletişim (sözlü iletişim)
c. Yazının icadı (yazılı iletişim)
d. Baskı makinesini icadı (basılı iletişim)
e. Kitle iletişim araçlarının icadı (kitle iletişimi)

38. Soru

Unesco Komisyonunca hazırlanan MacBride Raporu’na göre  kitle iletişiminin işlevleri nelerdir?

Cevap

Unesco Komisyonunca hazırlanan ve kısaca MacBride Raporu olarak adlandırılan kapsamlı çalışmada kitle iletişiminin işlevleri sekiz ana başlık altında ele alınmıştır: 
a. Haber ve Bilgi Sağlama İşlevi
b. Toplumsallaştırma
c. Güdüleme
d. Tartışma Ortamı Hazırlama
e. Eğitim
f. Kültürün Gelişmesine Katkı 
g. Eğlendirme
h. Bütünleştirme

39. Soru

Duyurum nedir?

Cevap

Kurum ya da kuruluşların faaliyetlerinin tasarlanması, planlanması ve uygulanmasında önemli hedeflerden biri, bu faaliyetlerin kitle iletişim araçlarında yer almasıdır. Uygulamaların kitle iletişim araçlarında bir haber niteliği taşıyarak yer alması duyurum kavramı ile açıklanır.

40. Soru

Kamuoyunun oluşmasında önemli bir yere sahip olan toplumsal güçler nelerdir?

Cevap

Kişisel deneyimler, kitle iletişim araçları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve hükümet şeklinde sıralayabileceğimiz toplumsal güçler kamuoyunun oluşmasında önemli bir yere sahiptir. Özellikle günümüzde kitle iletişim araçlarının teknolojik gelişimi ve çeşitlenmesi ile kişilere ulaşan bilgi ve içerikleri kamuoyunun oluşumunda ve değişiminde oldukça hızlı bir etkiye sahiptir.

41. Soru

Gündem belirlemede etkili olan gündem başlıkları nelerdir?

Cevap

Gündem belirleme üç ayrı gündem ile ilgilidir. Birincisi haber değeriyle veya izleyicilerin tercihleriyle fark edilen “medya gündemi”dir. İkincisi, medya tarafından etkilendiği varsayılan “kamu gündemi”dir. Üçüncü siyasal ya da diğer çıkar gruplarının belirlediği “politika gündemi”dir.

42. Soru

Milli eğitim bakanlığının MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) raporuna göre herhangi bir spor dalının spor medyasında yer alabilmesi için sahip olması gereken nitelikler nelerdir?

Cevap

Milli eğitim bakanlığının MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) 2008 raporunda (s.7), herhangi spor dalının spor medyasında yer alabilmesi için sahip olması gereken nitelikler şu şekilde sıralanmıştır:
• Kamuoyunun ve spor medyası okur ve izleyicilerinin, spor medyasında yayınlanması beklenen o spor dalını bilmesi, tanıması ve o spor dalıyla etkin veya edilgen olarak ilgilenecek düzeyde bilgi sahibi olması,
• Ticaret sektörünün taleplerine uygun, güvenilir bir yönetim ağına sahip olması,
• Spor medyasında yer alması beklenen spor dalının sponsorlar, reklamcılar ve televizyon istasyonları için cazip olması,
• Video dünyasına, gençlik modasına, şöhretlerin dedikodusuna, kullanılan araç gereç ve giysilerin kitlesel tüketime uygun olması,
• TV istasyon ve yayınlarının, kanallarının çoğalması,
• Herhangi bir spor dalının uluslararası nitelikte bir başarı kazanması bir spor dalının kitle iletişim araçlarında daha sık yer almasını, kitleler tarafından beğenilmesine ve uygulanmasına olanak kılar.

43. Soru

Kitle iletişim araçlarına haber ve konu olacak spor dalları ve olaylarının, haber değeri taşıyıp taşımadığının saptanmasında rol oynayan ölçüt ve etmenler nelerdir?

Cevap

Kitle iletişim araçlarına haber ve konu olacak spor dalları ve olaylarının, haber değeri taşıyıp taşımadığının saptanmasında rol oynayan ölçütlerin ve etmenler şunlardır: 
• Spor basını çalışanları arasında geçerli olan profesyonel ideolojiler,
• Bir örgüt olarak spor basınının kuralları ve amaçları,
• Spor basınının hedef kitlesinin de sahip olduğu toplumsal tutumlar,
• Habere konu olan olay, olgu veya konunun haber toplama ve aktarımının ekonomik olma düzeyi,
• Bir örgüt olarak spor basınının psikolojisi ve sosyolojisi,
• Spor basını çalışanlarının alışkanlıkları, şeklinde sıralanabilecek konular bağlamında saptanmaktadır.

44. Soru

Spor basını çalışanlarının taşıması gereken nitelikler nelerdir?

Cevap

Spor basını çalışanlarının taşıması gereken nitelikleri şu şekilde sıralayabiliriz :
• Haber konusuna hâkim olmalıdır.
• İlgilendiği spor dalını kural, teknik, takım, oyuncu, örgüt ve organizasyon olarak bilmelidir.
• Fotoğraf çekme ve seçme yeterliğine sahip olmalıdır.
• İletişimi güçlü olmalı, haber kaynaklarıyla iyi ilişkiler kurabilmelidir.
• Gündemi, özellikle spor gündemini yakından takip etmelidir.
• Tarafsız olabilmelidir.
• Gelişmelere açık olmalıdır.
• Araştırmacı olmalı, araştırma yapmayı bilmelidir.
• Türkçe’ yi etkili konuşabilmeli ve yazabilmelidir.
• En az bir yabancı dile sahip olmalıdır.
• Spor etkinliklerine ilgi duymalıdır.
• Girişken olmalıdır.

45. Soru

Wolhfei ve Whelan’ a göre etkinlik pazarlamasının iletişim bağlamında temel unsurları nelerdir?

Cevap

Wolhfei ve Whelan’ a göre etkinlik pazarlamasının iletişim bağlamında yenilikçi temelleri 4 unsurda ele alınır:
1. Deneyim-yönelme (experience-orientation): kişisel yaşanmışlık deneyimlerinin, “ikinci el medya” deneyimlerinden daha güçlü olması beklenir. Marka gerçekliği katılımcı tüketicilerde daha fazladır ve hayat kalitesini daha üst düzeye taşımayı vaat eder.
2. Etkiletişim (interactivity): klasik pazarlama iletişiminin monolog yaklaşımından farklı olarak, etkinlik pazarlaması katılımcılar ile marka arasında etkileşimli ve dialog içeren bir zemin oluşturur.
3. Kişisel kabul (self-initation): etkinli pazarlaması tüketicilerin kişisel kabullerini pazarlama etkinliklerinde sağlamalarına fırsat vererek duygusal açıdan etkilemeyi amaçlar. Pazarlamacı tüketici duygu ve deneyim dünyasını marka deneyimi ile kontrol eder.
4. Dramaturji (dramaturgy): tüketiciler marka gerçeküstülüğünü duygusal bağlamda yaşamak için dramaturgilerle gerçekleştirmek gerekir. Tüketicinin günlük hayatından farklılaşan etkinlik pazarlaması stratejileri, farklılık yaratma yolunda bir adım önde olur.

46. Soru

Etkinlik pazarlamasında yer alan hedefler nasıl sınıflanır?

Cevap

Etkinlik pazarlamasında yer alan hedeflerin sınıflandırılması şu şekilde gösterilebilir :
Kurum Odaklı Hedefler: Bu hedefin örnekleri imaj yaratma, mevcut imajı değiştirme ve korumak şeklinde verilebilir. Burada önemli olan hususlardan biri icra edilen etkinliğin özelliklerinin, kurumsal çağrışımlara transfer edilmesidir. Diğer ortak bir hedef ise etkinliklerin çekicilikleri ile farkındalık yaratılıp kitle iletişim araçlarında yer almasıdır. İçsel ilişkilerin güçlendirilmesinde de önemli katkıları bulunmaktadır.
Ürün Odaklı Hedefler: Etkinlik pazarlaması kurum imajını etkilediği kadar ürün ya da markanın farkındalığını ve imajını da etkiler. Katılımcıların %90’ı etkinlik pazarlamasının en önemli amacının marka bilinirliği olduğunu savunmasıdır.
Satış Hedefleri: Satışlar, kısa vadede bir etkinlik sayesinde, tüketicilerin artması ve yaratılan ani alış veriş isteği ile arttırılabilir.
Medyada Yer Alma Hedefi (duyurum): Bir etkinlik halkla ilişkilere devamlılık fırsatı vermektedir. Etkinlik aynı zamanda yarattığı çekicilikle duyurum fırsatları yaratabilmektedir.

47. Soru

Özel etkinlik nedir?

Cevap

Özel bir etkinlik “normal programın dışında bir kerelik ya da seyrek olarak normal bir programın dışında karşılaşılan ya da sponsorların / organizatörlerin kurguladıkları aktiviteler” olarak tanımlanabilir.

48. Soru

Etkinlikler düzenleyenler bakımından nasıl sınıflanır?

Cevap

Etkinlikler  düzenleyenler bakımından da kategorileştirilebilirler. Bunlar : hükümet birimleri, etkinlik organizatörleri, halka açık alan yöneticileri, turizm acenteleri, kongre büroları, medya, STÖ, spor, sanat, ahlaki kuruluşlar ve organizasyonlardır.

49. Soru

Etkinlikler ölçeklerine göre nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Etkinlikler ölçeklerine göre değerlendirildiklerinde 4 ana başlık altında toplandığı görülür: Mega etkinlikler, Hallmar (damga) etkinlikler, Büyük etkinlikler ve Yerel etkinlikler. Büyüklük ve kapsam sadece coğrafi genişlik değil, aynı zamanda katılımcı sayısı, medya ilgisi, altyapı, maliyet ve sağladığı yaralarla da ilgilidir.

50. Soru

Olimpik Oyunlar, Paralimpik Oyunlar, FIFA Dünya Kupası, Dünya Atletizm Şampiyonası gibi etkinlikler hangi tür etkinlik kapsamındadır?

Cevap

Ekonomiyi ve küresel medyayı etkileme gücüne sahip olan etkinliklere mega etkinlikler adı verilir. Bu tür etkinlikler genlikle rekabetçi bir çerçevede tasarlanan büyük olayları kapsar. Olimpik Oyunlar, Paralimpik Oyunlar, FIFA Dünya Kupası, Dünya Atletizm Şampiyonası gibi etkinlikler Mega etkinliklere örnektir.

51. Soru

Hallmark etkinliklerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Hallmark etkinlikler, düzenlendiği bölgenin özellikleri ile özdeşleşen olaylardır. Kasaba, şehir veya ülkenin özellikleri bu etkinliklerde görülür ve genelde ismini de bu bölgeden alır. Hallmark etkinliklerin en önemli özelliği, yapılan bölgeye etkinliğin boyutu ile orantılı olarak imaj ve farkındalık yaratmasıdır. Halllmark etkinliklerin temel özelliklerinden biri de yapılan etkinliğin belirli zaman ve yer içerisinde yapılmasıdır. Diğer bir değişle etkinliğin ne zaman ve nerede yapılacağı bellidir. Bu nedenle turizm gelirleri açısından da gerçekleştirilen ülkeye önemli maddi katkılar sağlamaktadır. Rio Karnavalı, Fransa Bisiklet Turu, Hallmark etkinliklerden bir kaçıdır.

52. Soru

Sponsorluğun halka ilişkiler amaçları nelerdir?

Cevap

Sponsorluğun halka ilişkiler amaçları :
– İyi niyetin oluşturulması
– Kurum imajını desteklemek
– Kurum kimliğini pekiştirmek
– Örgütün ismini tanıtma
– Misafirperverlik ve personel ilişkilerini geliştirme
– Gazetecilerin ilgisini çekmektir.

53. Soru

Sponsorluğun reklam amaçları nelerdir?

Cevap

Sponsorluğun reklam amaçları:
– Kitle iletişim araçlarında yasak ürünlerin duyurulması 
– Ürünleri desteklemek 
– Diğer reklam olanaklarını kullanmaktır.

54. Soru

Sponsorluk türleri nelerdir?

Cevap

Sponsorluk türleri, değişik yazarlar ve araştırmacılar tarafından farklı şekillerde ele alınabilmektedir. Sınıflandırmalar içinde en çok kabul gören sponsorluk kategorileri aşağıdaki gibidir:

a. Spor sponsorluğu
b. Sanatsal faaliyet sponsorluğu
c. Sosyal sponsorluk
d. Eğitim ve kültür sponsorluğu
e. Medya sponsorluğu

55. Soru

Sponsorluğun stratejik uygulamaları nelerdir?

Cevap

Sponsorluk literatürü geçtiğimiz yıllarda gelişirken, akademisyenler sponsorluğun stratejik uygulamalarına değinmişlerdir. Bu bağlamda sponsorluklar şu başlıklarla ele alınmaktadır.
İlişkisellik: Tüketiciler sponsorun ürününü, ürünün sponsorla bağlantısını kurdukları zaman daha iyi hatırlamaktadırlar.
• Hedef Pazar: araştırmalar hangi tüketicilerin hangi sponsorluğa tepki verme eğiliminde olduğunu tanımladı. Örneğin bazı araştırmacılar düşük gelirli, yaşlı tüketicilerin diğer tüketici sınıflarına göre daha fazla sponsor ürün satın aldıklarını ortaya koydu.
• Sponsora yönelik tutum: tüketiciler sponsorluk öncesi tutumları ile sonrası arasında olumlu değişimler sergiledi.
• Yöneticinin Sponsorluğa Bakışı: Yöneticiler sponsorluğun katkılarının farkına vardılar ve sponsorluğun geçtiğimiz yıllardaki gelişimine büyük katkı sağladılar.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.