Açıköğretim Ders Notları

Spor Yönetimi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Spor Yönetimi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Spor Yönetimi Fonksiyonları

1. Soru

Spor yönetimi fonksiyonları (PÖYED) unsurları nelerdir?

Cevap

Spor yönetimi fonksiyonları (PÖYED): Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Eşgüdümleme ve Denetleme şeklindedir.


2. Soru

Yönetim faaliyetinin ilk fonksiyonu nedir?

Cevap

Planlama yönetim faaliyetinin ilk fonksiyonudur. Sonra sırasıyla Örgütleme, Yöneltme, Eşgüdümleme ve Denetleme gelmektedir.


3. Soru

Örgütsel faaliyetler açısından planların önemini açıklayınız?

Cevap

Örgütsel faaliyetler açısından planların önemini şu şekilde açıklayabiliriz:
1. Standartların belirlemesine imkan verir.
2. Zaman ve emek israfı azalır.
3. Gelecek belirsizliğini ortadan kaldıracağı için stresi önler.
4. Yetki devrini kolaylaştırarak işleri hızlandırır.
5. İşletmenin esnekliği artar, karar verme kolaylaşır.
6. Faaliyetlerin amaçlara uygun olup olmadığını kontrol imkanı verir


4. Soru

I. Planın başarısının ölçülmesi 
II. Sürekli güncelleme 
III. Alternatif hareket tarzlarının oluşturulması
IV. Hedef ve amaçların oluşturulması
V. İç ve dış çevrenin incelenmesi
Yukarıda karmaşık olarak verilen Planlama Aşamalarından hangisi 4. adım olarak gerçekleşir?

Cevap

Planlama Aşamaları aşağıda verildiği sıralama ile gerçekleşir;
I. İç ve dış çevrenin incelenmesi
II. Hedef ve amaçların oluşturulması
III. Alternatif hareket tarzlarının oluşturulması
IV. Sürekli güncelleme
V. Planın başarısının ölçülmesidir.
Buna göre 4. adımda ‘Sürekli güncelleme’ vardır.


5. Soru

Planlar kaça temel bölüme ayrılır?

Cevap

Planlar, kullanım türleri, nitelik ve sürelerine göre planlar olmak üzere 3 temel bölüme ayrılır:
1. Kullanım şekline göre planlar; sabit planlar ve tek amaçlı planlar
2. Niteliklerine göre planlar; stratejik planlar ve taktik planlar
3. Sürelerine göre planlar; kısa süreli planlar; orta süreli planlar, uzun süreli planlar


6. Soru

Stratejik planlar ve taktik planlar hangi özellikteki plan gurubu kapsamına girmektedir?

Cevap

Planlar 3 temel bölüme ayrılır. Niteliklerine göre planlar kapsamında Stratejik planlar ve Taktik planlar vardır. 


7. Soru

Muhtemel kriz dönemlerinde örgütün toplumla iletişim içerisinde kalarak tekrar faaliyetlerine hızlı ve yumuşak bir geçiş ile devam etmesini sağlamaya dönük planlara ne ad verilir?

Cevap

Koşulsal planlar; muhtemel kriz dönemlerinde örgütün toplumla iletişim içerisinde kalarak tekrar faaliyetlerine hızlı ve yumuşak bir geçiş ile devam etmesini sağlamaya dönük planlardır.


8. Soru

Spor yönetimi içerisinde uygun örgütleme yapısı kurulurken hangi hususlara dikkat edilmelidir?

Cevap

Planlama gibi örgütlenmede bir süreçtir ve örgütlerin karar aşma hızını etkileyen en önemli faktörlerdendir. Spor yönetimi içerisinde uygun örgütleme yapısının kurulması ise çok önemlidir. Bu örgüt yapısı kurulurken şu hususlara dikkat edilmelidir:
• Yetki devri
• Kontrol alanı
• Yönetim kademeleri ve sayısı
• Uzmanlaşma.


9. Soru

Spor yönetimi örgütlemesinde yönetim şemasının hiyerarşik yapısında (ast üst ilişkisi) aynı yetkide olan birimler hangileridir?

Cevap

Spor yönetimi örgütlemesinde yönetim şemasının hiyerarşik yapısında Kulüp Müdürüne bağlı, 3 birim vardır. Bunlar aynı yetki seviyesinde olan Pazarlama ve Sponsorluk Birimi, Tesisler Birimi, Sağlık Birimidir.


10. Soru

– Teknik Donanım ve Fiziksel Çalışma Koşullarının Hazırlanması
– Faaliyetleri Gerçekleştirecek Personelin Belirlenmesi
– Planların ve Amaçların İncelenmesi
– Amaçlara Ulaştıracak Faaliyetlerin Belirlenmesi
– Faaliyetlerin Gruplandırılması
– Yetki ve Sorumlulukların Düzenlenmesi
Yukarıda karmaşık olarak verilmiş olan “Spor Örgütlerinde Örgütleme Süreci”nin doğru sıralaması nasıldır?

Cevap

Spor Örgütlerinde Örgütleme Süreci aşağıdaki gibidir;
I. Planların ve Amaçların İncelenmesi: Nelerin, ne zaman, nasıl, nerede, ne kalitede ve kimlerle yapılması gerektiği araştırılır.
II. Amaçlara Ulaştıracak Faaliyetlerin Belirlenmesi: Amaçlara ulaşılması için antrenman, oyuncu transferi ve pazarlama gibi temel faaliyetlerle, beslenme, sağlık, fizik tedavi gibi yan faaliyetlere ihtiyaç varsa bunlar belirlenir.
III. Faaliyetlerin Gruplandırılması: Benzer faaliyetler aynı grupta ve tek bir yönetim altında toplanır. Pazarlama, muhasebe, altyapı, tesisler, sağlık vb. bölümler oluşturulur.
IV. Faaliyetleri Gerçekleştirecek Personelin Belirlenmesi: İşlerin etkinlikte görülebilmesi için gereksinme duyan iş gücünün nitelikleri ve sayısal belirlenir, “işe göre insan” ilkesine dikkat edilir. İnsan kaynakları birimi oluşturulmalıdır.
V. Yetki ve Sorumlulukların Düzenlenmesi: Ast üst ilişkisinin belirlendiği, yetki ve sorumluluk düzeyleri ile yetki alanlarının tespit edildiği süreçtir.
VI. Teknik Donanım ve Fiziksel Çalışma Koşullarının Hazırlanması: Stat ve spor salonları, antrenman malzemeleri, ofisler, analiz programları ve benzeri donanım hazır duruma getirilir.


11. Soru

Spor yönetimindeki en önemli fonksiyonlardan biri olan ve planlama ve örgütleme ile oluşturulan düzenin harekete geçirilmesi için yapılacak işlemin adı nedir?

Cevap

Yöneltme, planlama ve örgütleme ile oluşturulan düzenin harekete geçirilmesi için yapılacak işlemdir. Spor yönetimindeki en önemli fonksiyonlardan biridir. Yöneltme sürekli bir işlev olup, karar verme ve kararları talimatlar ile somutlaştırarak örgütün yöneticisi tarafından örgütsel hedeflere doğru yönlendirilmesidir.


12. Soru

Yöneltme fonksiyonunun spor yönetimi içerisindeki etkisini artırmak için ne yapılmalıdır?

Cevap

Yöneltme fonksiyonunun spor yönetimi içerisindeki etkisini artırmak için yetki ve sorumlulukların dağıtılması çok önemlidir. Lider yöneticiler çalışanları için yeni hedefler ve vizyonlar oluşturmalı, çalışanlarına rehber olmalıdır. Lider yöneticiler alçak gönüllü, affedici, adil ve örnek davranışlar sergilemelidir. Örgütlerdeki adalet duygusu spor örgütlerinde daha da önemlidir. Sporun doğası gereği sporcu guruplarının ve diğer çalışanların adil ücret, sorumluluk ve yetki konusunda daha hassas olduğunu unutmamak gerekir.


13. Soru

Yöneltme faaliyetinde, lider yöneticinin motivasyon teorilerini iyi bilmesini gerektiren en önemli nokta nedir?

Cevap

Yöneltme faaliyetinin en önemli noktası çalışanları güdüleme işidir. Bu nedenle lider yönetici motivasyon teorilerini iyi bilmelidir. Sporcunun ve çalışanın psiko-sosyal durumunu anlama becerisi yüksek olmalıdır. İhtiyaçların belirlenmesi, içsel ve dışsal motivasyon durumlarının tespit edilmesi iş kalitesi ve verimi açısından çok önemlidir. Sporda başarı ile sporcunun ve spor yöneticisinin motivasyonu arasında çok yakın bir ilişki vardır.


14. Soru

Sporda iş tatmini faktörleri nelerdir?

Cevap

Sporda iş tatmini faktörlerini şu şekilde sayabiliriz:
1. İşin niteliği ve işe verilen değer
2. İş koşulları
3. İş ortamındaki güven
4. İşin çekiciliği
5. Adalet
6. Kişisel gelişim
7. Ücret
Bu faktörlere elbette eklemeler yapılabilir ancak spor yöneticileri öncelikli olarak yukarıda saydığımız konulara dikkat etmelidir.


15. Soru

Liderlik kavramı tarihsel gelişim içerisinde inceleyen yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

Liderlik kavramı tarihsel gelişim içerisinde dört yaklaşım tarafından incelenmiştir:
Ayırt edici Yaklaşım: Lider olunamayacağını, lider olarak doğulacağını ve liderin ayırt edileceğini; fiziki özelliği (beden yapısı ve görünüşü) zekâsı ve konuşma etkinliği olarak üç başlık altında toplar.
Özellik Yaklaşımı: Liderin ne yaptığı tanımlanıp, etkililiği ve başkalarını yönlendirebilmesi için gereken davranışları saptanmıştır. Liderlik davranışları belirlenirse kişiler bu davranışları elde etmek için eğitilebilir.
Durumlara Göre Yaklaşım: Genel bir liderlik davranışı yoktur, her durum için ayrı bir liderlik davranışı belirlenmelidir. Bir duruma uygun ölçüler başka bir duruma uygun olmayabilir.
Yeni Liderlik Yaklaşımı: Lider, örgütün gelecekteki durumunu gören ve örgütü o geleceğe yönlendiren karizma sahibi ve yaratıcıdır. Liderlik ve yöneticilik kavramları zaman zaman eş anlamlı kullanılsa bile özdeş kavramlar değildir.
Liderlik, insanları topluca etkileyebilecek ve harekete geçirebilecek vizyonları yaratabilme ve iletebilme yeteneğidir. Yöneticilik ise, yapılacak işleri algılama ve insanları çalıştırabilme yetkisidir.
Yönetici lider ilişkisi; liderin temelde gücünün yani yeteneğinin, yöneticinin ise yetkisinin ya da yöneltme hakkının olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bazı bireyler hem yönetici hem de lider özelliklerini bir arada bulundurabilir.


16. Soru

Vroom’un teorisi nedir?

Cevap

Vroom’un Beklenti Teorisi: insan gereksinimlerinin davranışı başlatmaya yetmeyeceği, bireyin bir davranışta bulunması sonucu gereksinimlerinin giderileceği konusunda bir beklentisinin de olduğu ileri sürülmüştür.
Bu teoriye göre, bir insanın güdülenmesi belli bir davranışın amaca ulaştırılacağı beklentisi ile o bireyin amaca verdiği önemin çarpımına eşittir.
Güç= Beklenti (olasılık) x Valence (Değer)


17. Soru

‘Başarı İhtiyacı Teorisi: Başarı, güç ve bağlanma ihtiyacı bireyi güdüler.’
Yukarıda verilen teori kim tarafından geliştirilmiştir?

Cevap

Başarı İhtiyacı Teorisi Mc Clelland tarafından geliştirilmiştir.


18. Soru

Spor Yönetiminde Etkin Yöneltmenin Koşulları nelerdir?

Cevap

Spor Yönetiminde Etkin Yöneltmenin Koşulları;
1. Takım Ruhu oluşturmak
2. Etkin insan kaynakları yönetimi kurmak işe uygun istihdam yapmak
3. Sporcular ve çalışanlar arasında etkin iletişim kurmak
4. İş görenlere insiyatif kullanma imkanı vermek
5. Örgütsel bağlılık oluşturulmak
6. Uygun örgütsel misyon ve vizyon oluşturmak
7. Uygun örgüt kültürü ve iklimi oluşturmaktır.


19. Soru

Spor yönetiminde eşgüdümleme çeşitleri nelerdir?

Cevap

Spor Yönetiminde Eşgüdümleme Çeşitleri;
1. Hiyerarşiye dayanan eşgüdümleme,
2. İnandırıcı eşgüdümleme,
3. Komiteler yolu ile eşgüdümleme
4. Yatay ve dikey eşgüdümleme
5. Yapı ve görevle ilgili eşgüdümleme
6. İç ve dış koordinasyon eşgüdümleme
şeklinde çeşitlere ayrılır.


20. Soru

Spor yönetiminde eşgüdümleme fonksiyonunun iyi yapılabilmesi için hangi kriterlere dikkat etmek gereklidir?

Cevap

Spor yönetiminde eşgüdümleme fonksiyonunun iyi yapılabilmesi için şu kriterlere
dikkat etmek gereklidir:
1. Amaç birliği oluşturulmalı, çalışanlar bu amaç doğrultusunda motive edilmelidir.
2. İletişim kanallarının iyi düzenlenmiş olması gereklidir.
3. Görev ve sorumluluklar net bir şekilde belirlenmelidir.
4. Yetki devrinin iyi planlanması gereklidir.


21. Soru

Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından yönetmelik ile birlikte teftişe tabi kişi ve kurumlar hangileridir?

Cevap

Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Görevleri arasında yönetmelik ile birlikte teftişe tabi kişi ve kurumlar şu şekilde belirlenmiştir:
1. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıkları
2. Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri
3. Federasyonlar
4. Federasyon Vakıfları
5. Tescilleri Yapılmış Spor Kulüpleri ve Kuruluşları
6. Spor Amaçlı Teşekküllerin Her Türlü İşlem ve Denetimleri
7. Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı


22. Soru

Sporda denetlemenin, iç denetim, dış denetim, vergi denetimi, etkinlik ve verimlilik denetimi gibi çeşitleri vardır. Hepsinin ortak noktası nedir?

Cevap

İç denetim, dış denetim, vergi denetimi, etkinlik ve verimlilik denetiminin ortak noktası, işlerin yasal düzende uygun olup olmadığıdır.


1. Soru

Spor yönetimi fonksiyonları (PÖYED) unsurları nelerdir?

Cevap

Spor yönetimi fonksiyonları (PÖYED): Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Eşgüdümleme ve Denetleme şeklindedir.

2. Soru

Yönetim faaliyetinin ilk fonksiyonu nedir?

Cevap

Planlama yönetim faaliyetinin ilk fonksiyonudur. Sonra sırasıyla Örgütleme, Yöneltme, Eşgüdümleme ve Denetleme gelmektedir.

3. Soru

Örgütsel faaliyetler açısından planların önemini açıklayınız?

Cevap

Örgütsel faaliyetler açısından planların önemini şu şekilde açıklayabiliriz:
1. Standartların belirlemesine imkan verir.
2. Zaman ve emek israfı azalır.
3. Gelecek belirsizliğini ortadan kaldıracağı için stresi önler.
4. Yetki devrini kolaylaştırarak işleri hızlandırır.
5. İşletmenin esnekliği artar, karar verme kolaylaşır.
6. Faaliyetlerin amaçlara uygun olup olmadığını kontrol imkanı verir

4. Soru

I. Planın başarısının ölçülmesi 
II. Sürekli güncelleme 
III. Alternatif hareket tarzlarının oluşturulması
IV. Hedef ve amaçların oluşturulması
V. İç ve dış çevrenin incelenmesi
Yukarıda karmaşık olarak verilen Planlama Aşamalarından hangisi 4. adım olarak gerçekleşir?

Cevap

Planlama Aşamaları aşağıda verildiği sıralama ile gerçekleşir;
I. İç ve dış çevrenin incelenmesi
II. Hedef ve amaçların oluşturulması
III. Alternatif hareket tarzlarının oluşturulması
IV. Sürekli güncelleme
V. Planın başarısının ölçülmesidir.
Buna göre 4. adımda ‘Sürekli güncelleme’ vardır.

5. Soru

Planlar kaça temel bölüme ayrılır?

Cevap

Planlar, kullanım türleri, nitelik ve sürelerine göre planlar olmak üzere 3 temel bölüme ayrılır:
1. Kullanım şekline göre planlar; sabit planlar ve tek amaçlı planlar
2. Niteliklerine göre planlar; stratejik planlar ve taktik planlar
3. Sürelerine göre planlar; kısa süreli planlar; orta süreli planlar, uzun süreli planlar

6. Soru

Stratejik planlar ve taktik planlar hangi özellikteki plan gurubu kapsamına girmektedir?

Cevap

Planlar 3 temel bölüme ayrılır. Niteliklerine göre planlar kapsamında Stratejik planlar ve Taktik planlar vardır. 

7. Soru

Muhtemel kriz dönemlerinde örgütün toplumla iletişim içerisinde kalarak tekrar faaliyetlerine hızlı ve yumuşak bir geçiş ile devam etmesini sağlamaya dönük planlara ne ad verilir?

Cevap

Koşulsal planlar; muhtemel kriz dönemlerinde örgütün toplumla iletişim içerisinde kalarak tekrar faaliyetlerine hızlı ve yumuşak bir geçiş ile devam etmesini sağlamaya dönük planlardır.

8. Soru

Spor yönetimi içerisinde uygun örgütleme yapısı kurulurken hangi hususlara dikkat edilmelidir?

Cevap

Planlama gibi örgütlenmede bir süreçtir ve örgütlerin karar aşma hızını etkileyen en önemli faktörlerdendir. Spor yönetimi içerisinde uygun örgütleme yapısının kurulması ise çok önemlidir. Bu örgüt yapısı kurulurken şu hususlara dikkat edilmelidir:
• Yetki devri
• Kontrol alanı
• Yönetim kademeleri ve sayısı
• Uzmanlaşma.

9. Soru

Spor yönetimi örgütlemesinde yönetim şemasının hiyerarşik yapısında (ast üst ilişkisi) aynı yetkide olan birimler hangileridir?

Cevap

Spor yönetimi örgütlemesinde yönetim şemasının hiyerarşik yapısında Kulüp Müdürüne bağlı, 3 birim vardır. Bunlar aynı yetki seviyesinde olan Pazarlama ve Sponsorluk Birimi, Tesisler Birimi, Sağlık Birimidir.

10. Soru

– Teknik Donanım ve Fiziksel Çalışma Koşullarının Hazırlanması
– Faaliyetleri Gerçekleştirecek Personelin Belirlenmesi
– Planların ve Amaçların İncelenmesi
– Amaçlara Ulaştıracak Faaliyetlerin Belirlenmesi
– Faaliyetlerin Gruplandırılması
– Yetki ve Sorumlulukların Düzenlenmesi
Yukarıda karmaşık olarak verilmiş olan “Spor Örgütlerinde Örgütleme Süreci”nin doğru sıralaması nasıldır?

Cevap

Spor Örgütlerinde Örgütleme Süreci aşağıdaki gibidir;
I. Planların ve Amaçların İncelenmesi: Nelerin, ne zaman, nasıl, nerede, ne kalitede ve kimlerle yapılması gerektiği araştırılır.
II. Amaçlara Ulaştıracak Faaliyetlerin Belirlenmesi: Amaçlara ulaşılması için antrenman, oyuncu transferi ve pazarlama gibi temel faaliyetlerle, beslenme, sağlık, fizik tedavi gibi yan faaliyetlere ihtiyaç varsa bunlar belirlenir.
III. Faaliyetlerin Gruplandırılması: Benzer faaliyetler aynı grupta ve tek bir yönetim altında toplanır. Pazarlama, muhasebe, altyapı, tesisler, sağlık vb. bölümler oluşturulur.
IV. Faaliyetleri Gerçekleştirecek Personelin Belirlenmesi: İşlerin etkinlikte görülebilmesi için gereksinme duyan iş gücünün nitelikleri ve sayısal belirlenir, “işe göre insan” ilkesine dikkat edilir. İnsan kaynakları birimi oluşturulmalıdır.
V. Yetki ve Sorumlulukların Düzenlenmesi: Ast üst ilişkisinin belirlendiği, yetki ve sorumluluk düzeyleri ile yetki alanlarının tespit edildiği süreçtir.
VI. Teknik Donanım ve Fiziksel Çalışma Koşullarının Hazırlanması: Stat ve spor salonları, antrenman malzemeleri, ofisler, analiz programları ve benzeri donanım hazır duruma getirilir.

11. Soru

Spor yönetimindeki en önemli fonksiyonlardan biri olan ve planlama ve örgütleme ile oluşturulan düzenin harekete geçirilmesi için yapılacak işlemin adı nedir?

Cevap

Yöneltme, planlama ve örgütleme ile oluşturulan düzenin harekete geçirilmesi için yapılacak işlemdir. Spor yönetimindeki en önemli fonksiyonlardan biridir. Yöneltme sürekli bir işlev olup, karar verme ve kararları talimatlar ile somutlaştırarak örgütün yöneticisi tarafından örgütsel hedeflere doğru yönlendirilmesidir.

12. Soru

Yöneltme fonksiyonunun spor yönetimi içerisindeki etkisini artırmak için ne yapılmalıdır?

Cevap

Yöneltme fonksiyonunun spor yönetimi içerisindeki etkisini artırmak için yetki ve sorumlulukların dağıtılması çok önemlidir. Lider yöneticiler çalışanları için yeni hedefler ve vizyonlar oluşturmalı, çalışanlarına rehber olmalıdır. Lider yöneticiler alçak gönüllü, affedici, adil ve örnek davranışlar sergilemelidir. Örgütlerdeki adalet duygusu spor örgütlerinde daha da önemlidir. Sporun doğası gereği sporcu guruplarının ve diğer çalışanların adil ücret, sorumluluk ve yetki konusunda daha hassas olduğunu unutmamak gerekir.

13. Soru

Yöneltme faaliyetinde, lider yöneticinin motivasyon teorilerini iyi bilmesini gerektiren en önemli nokta nedir?

Cevap

Yöneltme faaliyetinin en önemli noktası çalışanları güdüleme işidir. Bu nedenle lider yönetici motivasyon teorilerini iyi bilmelidir. Sporcunun ve çalışanın psiko-sosyal durumunu anlama becerisi yüksek olmalıdır. İhtiyaçların belirlenmesi, içsel ve dışsal motivasyon durumlarının tespit edilmesi iş kalitesi ve verimi açısından çok önemlidir. Sporda başarı ile sporcunun ve spor yöneticisinin motivasyonu arasında çok yakın bir ilişki vardır.

14. Soru

Sporda iş tatmini faktörleri nelerdir?

Cevap

Sporda iş tatmini faktörlerini şu şekilde sayabiliriz:
1. İşin niteliği ve işe verilen değer
2. İş koşulları
3. İş ortamındaki güven
4. İşin çekiciliği
5. Adalet
6. Kişisel gelişim
7. Ücret
Bu faktörlere elbette eklemeler yapılabilir ancak spor yöneticileri öncelikli olarak yukarıda saydığımız konulara dikkat etmelidir.

15. Soru

Liderlik kavramı tarihsel gelişim içerisinde inceleyen yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

Liderlik kavramı tarihsel gelişim içerisinde dört yaklaşım tarafından incelenmiştir:
Ayırt edici Yaklaşım: Lider olunamayacağını, lider olarak doğulacağını ve liderin ayırt edileceğini; fiziki özelliği (beden yapısı ve görünüşü) zekâsı ve konuşma etkinliği olarak üç başlık altında toplar.
Özellik Yaklaşımı: Liderin ne yaptığı tanımlanıp, etkililiği ve başkalarını yönlendirebilmesi için gereken davranışları saptanmıştır. Liderlik davranışları belirlenirse kişiler bu davranışları elde etmek için eğitilebilir.
Durumlara Göre Yaklaşım: Genel bir liderlik davranışı yoktur, her durum için ayrı bir liderlik davranışı belirlenmelidir. Bir duruma uygun ölçüler başka bir duruma uygun olmayabilir.
Yeni Liderlik Yaklaşımı: Lider, örgütün gelecekteki durumunu gören ve örgütü o geleceğe yönlendiren karizma sahibi ve yaratıcıdır. Liderlik ve yöneticilik kavramları zaman zaman eş anlamlı kullanılsa bile özdeş kavramlar değildir.
Liderlik, insanları topluca etkileyebilecek ve harekete geçirebilecek vizyonları yaratabilme ve iletebilme yeteneğidir. Yöneticilik ise, yapılacak işleri algılama ve insanları çalıştırabilme yetkisidir.
Yönetici lider ilişkisi; liderin temelde gücünün yani yeteneğinin, yöneticinin ise yetkisinin ya da yöneltme hakkının olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bazı bireyler hem yönetici hem de lider özelliklerini bir arada bulundurabilir.

16. Soru

Vroom’un teorisi nedir?

Cevap

Vroom’un Beklenti Teorisi: insan gereksinimlerinin davranışı başlatmaya yetmeyeceği, bireyin bir davranışta bulunması sonucu gereksinimlerinin giderileceği konusunda bir beklentisinin de olduğu ileri sürülmüştür.
Bu teoriye göre, bir insanın güdülenmesi belli bir davranışın amaca ulaştırılacağı beklentisi ile o bireyin amaca verdiği önemin çarpımına eşittir.
Güç= Beklenti (olasılık) x Valence (Değer)

17. Soru

‘Başarı İhtiyacı Teorisi: Başarı, güç ve bağlanma ihtiyacı bireyi güdüler.’
Yukarıda verilen teori kim tarafından geliştirilmiştir?

Cevap

Başarı İhtiyacı Teorisi Mc Clelland tarafından geliştirilmiştir.

18. Soru

Spor Yönetiminde Etkin Yöneltmenin Koşulları nelerdir?

Cevap

Spor Yönetiminde Etkin Yöneltmenin Koşulları;
1. Takım Ruhu oluşturmak
2. Etkin insan kaynakları yönetimi kurmak işe uygun istihdam yapmak
3. Sporcular ve çalışanlar arasında etkin iletişim kurmak
4. İş görenlere insiyatif kullanma imkanı vermek
5. Örgütsel bağlılık oluşturulmak
6. Uygun örgütsel misyon ve vizyon oluşturmak
7. Uygun örgüt kültürü ve iklimi oluşturmaktır.

19. Soru

Spor yönetiminde eşgüdümleme çeşitleri nelerdir?

Cevap

Spor Yönetiminde Eşgüdümleme Çeşitleri;
1. Hiyerarşiye dayanan eşgüdümleme,
2. İnandırıcı eşgüdümleme,
3. Komiteler yolu ile eşgüdümleme
4. Yatay ve dikey eşgüdümleme
5. Yapı ve görevle ilgili eşgüdümleme
6. İç ve dış koordinasyon eşgüdümleme
şeklinde çeşitlere ayrılır.

20. Soru

Spor yönetiminde eşgüdümleme fonksiyonunun iyi yapılabilmesi için hangi kriterlere dikkat etmek gereklidir?

Cevap

Spor yönetiminde eşgüdümleme fonksiyonunun iyi yapılabilmesi için şu kriterlere
dikkat etmek gereklidir:
1. Amaç birliği oluşturulmalı, çalışanlar bu amaç doğrultusunda motive edilmelidir.
2. İletişim kanallarının iyi düzenlenmiş olması gereklidir.
3. Görev ve sorumluluklar net bir şekilde belirlenmelidir.
4. Yetki devrinin iyi planlanması gereklidir.

21. Soru

Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından yönetmelik ile birlikte teftişe tabi kişi ve kurumlar hangileridir?

Cevap

Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Görevleri arasında yönetmelik ile birlikte teftişe tabi kişi ve kurumlar şu şekilde belirlenmiştir:
1. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıkları
2. Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri
3. Federasyonlar
4. Federasyon Vakıfları
5. Tescilleri Yapılmış Spor Kulüpleri ve Kuruluşları
6. Spor Amaçlı Teşekküllerin Her Türlü İşlem ve Denetimleri
7. Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı

22. Soru

Sporda denetlemenin, iç denetim, dış denetim, vergi denetimi, etkinlik ve verimlilik denetimi gibi çeşitleri vardır. Hepsinin ortak noktası nedir?

Cevap

İç denetim, dış denetim, vergi denetimi, etkinlik ve verimlilik denetiminin ortak noktası, işlerin yasal düzende uygun olup olmadığıdır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.