Açıköğretim Ders Notları

Spor Yönetimi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Spor Yönetimi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Spor Tesislerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

1. Soru

Spor tesisinde çalışan mavi yakalılar spor tesisinde hangi görevleri yaparlar?

Cevap

Bir spor tesisinde mavi yakalı çalışanlar spor ekipmanlarının bakımını yapar, işletmenin havalandırması ya da aydınlatmasıyla ilgilenen kişilerdir. Bir başka deyişle işletmedeki “kas” gücüyle yapılan tüm işlerden sorumludurlar.


2. Soru

Spor işletmelerine kafa gücüyle çalışarak katkı veren çalışanları tanımlamak için kullanılan kavram nedir?

Cevap

Spor işletmelerinde kafa gücünü kullanarak çalışanları tanımlamak için beyaz yakalı çalışanlar kullanılmaktadır.


3. Soru

İnsan kaynakları yönetimi nedir?

Cevap

İşletmenin amaç ve hedeflerine ulaşmak için gereken faaliyetleri gerçekleştirecek yeterli sayıda nitelikli çalışanın işletmeye kazandırılması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması süreci olarak ifade edilmektedir.


4. Soru

İnsan kaynakları yönetiminin temel amaçları nelerdir?

Cevap

İnsan kaynakları yönetiminin iki temel amacı vardır. Birincisi, çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerinin en iyi şekilde kullanılarak organizasyona en üst düzeyde katkıda bulunmasını sağlamaktır. İkincisi ise, iş yaşamı kalitesini yükseltmektir.


5. Soru

İnsan kaynakları yönetimi anlayışında insanı en önemli rekabet unsuru olarak gören gelişmeler nelerdir?

Cevap

İnsan kaynakları yönetimi anlayışında insanı en önemli rekabet unsuru olarak gören gelişmeler:

 • Küreselleşmenin işletmeler üzerindeki rekabet baskısını artırması,
 • Ekonomik ve sosyal gelişmelerin etkisi,
 • Yetişkin insan gücündeki artış,
 • Sendikacılığın gelişmesi,
 • Çalışma koşullarını düzenleyen mevzuatların artması,
 • Çalışanların eğitim ve kültür düzeyindeki artış,
 • Kadınların iş yaşamında daha çok yer alması,
 • Haberleşme olanaklarının (cep telefonu, İnternet vb.) artması,
 • Refah seviyesinin artmasıyla birlikte kamuoyunun istek ve beklentilerindeki artışlar,
 • Kurumsal sosyal sorumluluk (CSR), kurumsal yönetim (CG), Fair Trade vb. model düzenlemelerle iş hayatının yeniden yapılanmasıdır.

6. Soru

İnsan kaynakları departmanının görevlerini kısaca özetleyiniz.

Cevap

Tüm işletmelerde olduğu gibi spor tesislerinde de çalışanların işe alınması, eğitilmesi, örgütlenmesi, ödüllendirilmesi ve tesiste tutulmasına yönelik faaliyetleri koordine eden insan kaynakları departmanıdır.


7. Soru

İş gücü planlamasını tanımlayınız.

Cevap

İş gücü planlaması, “işletmenin bugün ve gelecekteki iş gücü ihtiyaçlarının niteliksel ve niceliksel olarak belirlenmesi” olarak tanımlanmaktadır.


8. Soru

Spor tesislerinde iş gücü planlaması yapabilmek için “çalışan kişilere” yönelik yapılan analizler nelerdir?

Cevap

Çalışan kişilere yönelik analizler hali hazırda tesiste çalışanlara yönelik yapılan hesaplamalardır. Bu analizler:

 • İş gücü envanteri,
 • İş gücü devir hızı,
 • Devamsızlık oranıdır.

9. Soru

İş gücü envanteri nedir?

Cevap

Tesiste çalışanların cinsiyet, yaş, kıdem, yapılan iş, eğitim düzeyi, ödenen ücret, alınan eğitim vb. konulara ilişkin sınıflandırılmasıdır. İş gücü envanteri yaparak tesisler ellerinde bulunan iş gücünü genel olarak ortaya koymuş olur.


10. Soru

İş gücü devir hız nedir?

Cevap

İş gücü devir oranı olarak da geçen kavram, belirli bir dönem içinde (genellikle bir yıl) bir tesise giriş-çıkış yapan iş gücü sayısı hakkında bilgi verir. İş gücü devir oranı özellikle işten ayrılmalar hakkında anlamlı bilgiler sunar. İş gücü devir hızı oranının yüksek çıkması o tesis için olumsuz bir göstergedir.


11. Soru

Devamsızlık oranı nedir?

Cevap

Çalışanların planladıkları halde işe gelmemeleri devamsızlık olarak adlandırılır ve iş gücü kaybına yol açar. İşe gelmeme, geç gelme, erken çıkma, mesai saatleri içerisinde işte olmama gibi şekillerde olabilir.


12. Soru

İş analizi nedir?

Cevap

İş Analizi: Tesiste yapılan herhangi bir işin özelliklerini, gereklerini, işin nasıl yapıldığını, ne zaman yapıldığını ve ne kadar zaman aldığını, işi yapmak için hangi niteliklere sahip olmak gerektiğini ve ne tür yöntemler kullanıldığını belirleme sürecidir.


13. Soru

İş analizi hangi yöntemler ile yapılır?

Cevap

İş analizi gözlem, mülakat ve anket yöntemleriyle yapılır.


14. Soru

İş tanımı nedir?

Cevap

İş tanımları çalışanların ya da adayların yaptıkları veya yapacakları işe ilişkin ayrıntılı açıklamalar sunar.


15. Soru

İş gerekleri neyi ifade eder? Kısaca açıklayınız.

Cevap

İş gerekleri, işi yerine getirebilmek için çalışanların taşıması gereken özellikleri ifade eder.


16. Soru

İnsan kaynağı bulma sürecini açıklayınız.

Cevap

İnsan kaynağı bulma süreci aday arama ile başlar ve bulunan adayların işe müracaat etmeleri ile son bulur. İnsan kaynağı bulma, işe uygun nitelikteki adayların aranması ve işletmeye çekilmesini ifade eder.


17. Soru

İnsan kaynağı bulma sürecinde işletmeler hangi yöntemleri kullanırlar?

Cevap

İnsan kaynağı bulma sürecinde işletmeler üç yöntem kullanır. Bu yöntemler:

 • “iç kaynaklardan insan kaynağı bulma”,
 • “dış kaynaklardan insan kaynağı bulma”,
 • ve “taşeron kullanma” olarak ifade edilir

18. Soru

“İç kaynaklardan insan kaynağı bulma” yöntemini kısaca açıklayınız.

Cevap

İç kaynaklardan insan kaynağı bulma yönteminde işletmeler, mevcut çalışanlarının gerekli olan pozisyona terfi ettirme (yükseltme) veya nakledilme (transfer, kaydırma) işlemleri gibi uygulamalarla işletme içi kaynaklardan yararlanır.


19. Soru

Terfi nedir?

Cevap

Terfi, bir çalışanın statü, yetki, ücret ve sorumluluk olarak daha üst bir pozisyona yükseltilmesidir.


20. Soru

Transfer nedir?

Cevap

Transfer (kaydırma) çalışanın ücret, yetki, sorumluluk açısından aynı düzeydeki işler arasında yatay yer değiştirmesi olarak ifade edilebilir.


21. Soru

İşletmelerde taşeron sisteminin kullanımının nedenleri nelerdir?

Cevap

İşletmelerde taşeron sisteminin kullanımının nedenleri aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

 • Küreselleşme: Pazarların dünyaya açılmasıyla, rekabetin artması ve işletmelerin uluslararası hizmetler sağlayabilmek amacıyla taşeron iş modelini kullanması,
 • Büyüyen ekonomi: Rekabetçi bir iş gücü bulmanın gitgide daha zor ve daha pahalı olması,
 • Teknoloji: Yeni teknolojilerin işletmelerin kaynak, iş gücü ve uzmanlık gibi faktörlerden daha az etkilenmesini sağlayacak zemin hazırlaması,
 • İnternet: Sermaye eksikliği gibi pazara girişteki engellerin, e-ticaretle birlikte azalmasıyla yeni rakiplerin, kısa sürelerde pazara girmeleri,
 • Deregülasyon: Telekomünikasyon ve enerji gibi endüstrilerdeki özel işletmelerin deregülasyonuyla (devletin geleneksel rolünün ve görevlerinin azaltılmasıyla) yeni pazarların açılarak rekabetin artmasıdır

22. Soru

İnsan kaynağı seçme sürecini açıklayınız.

Cevap

İnsan kaynağı bulma modelleri kullanılarak daha önce ifade edilen yöntemlerle bir aday havuzu oluşturulur. Ardından bu havuzdan en uygun kişiler açık olan pozisyonlar için seçilir.


23. Soru

İşletmelerde personel seçme süreci aşamaları nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

İşletmelerde personel seçme süreci aşamaları şunlardır:

 • Başvuruların kabulü ve ilk görüşme,
 • Başvuru formunun doldurulması,
 • Sınav/Test uygulaması,
 • İşe alma görüşmesi,
 • Adayın geçmişinin ve referanslarının incelenmesi,
 • Sağlık muayenesi ve diğer işlemler,
 • İşe alma kararı ve iş teklifi,
 • İşe yerleştirmedir.

24. Soru

Spor tesislerinde işe alma sürecini etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Spor tesislerinde işe alma sürecini etkileyen faktörler, ülkenin işsizlik oranı, ekonominin büyüme oranı gibi ekonomik faktörler ile pozisyon için düşünülen ücret, çalışana sağlanacak sosyal haklar, tesisin konumu gibi faktörlerdir.


25. Soru

Performans nedir?

Cevap

Performans kavramı, bir çalışanın kendisinden istenen zaman içerisinde verilen görevleri yerine getirme ölçüsünü ifade eder.


26. Soru

Performans değerlendirme nedir?

Cevap

Performans değerlendirme, çalışanların belirli bir dönemdeki başarılarını ve geleceğe ilişkin gelişme potansiyellerini belirlemek için yapılan çalışmalardır.


27. Soru

Performans değerlendirme sistemi ile spor tesislerinin sağladığı faydalar nelerdir?

Cevap

Performans değerlendirme sistemi ile spor tesislerinin;

 • Etkinliği ve kârlılığı artar,
 • Hizmet ve üretimin kalitesi gelişir,
 • Eğitim ihtiyacı ve eğitim bütçesi daha kolay ve doğru biçimde belirlenir,
 • İnsan kaynaklarının planlanması için gerekli bilgiler daha güvenli elde edilir,
 • Çalışanların gelişme potansiyelleri daha doğru belirlenir, •Kısa dönemli insan kaynakları ihtiyaçlarının (devamsızlık, iş gücü devri vb.) giderilmesinde esneklik sağlanır.

28. Soru

İşletmelerde kullanılan performans değerlendirme yöntemleri nelerdir?

Cevap

İşletmelerde kullanılan performans değerlendirme yöntemlerinden bazıları; 360 derece, sıralama, zorunlu dağılım, kritik olay, direk indeks, işaretleme listesi vb.dir.


29. Soru

Spor tesislerinde yürütülen eğitim faaliyetleri türleri nelerdir?

Cevap

Spor tesislerinde yürütülen eğitim faaliyetleri, diğer işletmelerde olduğu gibi “işbaşı eğitim” ve “iş dışı eğitim” olmak üzere iki grupta ele alınabilir.


30. Soru

Spor tesislerinde dış kaynaklardan yararlanma modelinin avantajları nelerdir?

Cevap

Bu avantajlar şu şekilde açıklanabilir:

 • Spor tesisleri dış kaynaklardan yararlanma yoluyla asıl ilgi alanı ve öz yeteneği olan konulara daha fazla odaklanabilir. Daha fazla kaynağını bu alanlara ayırabilir. Böylece tesiste yürütülen iş süreçlerinde ve sunulan hizmetlerde verimlilik ve kalite artar.
 • Dış kaynaklardan yararlanmanın en temel nedeni maliyetleri azaltmaktır. Dış kaynaklardan yararlanma modeliyle istihdam edilen çalışan sayısı ve işletmenin giderleri azalır. Bu sayede tesisin esnekliği artar ve değişen pazar koşullarına uyum daha kolaylaşır.
 • Dış kaynaklardan yararlanmak spor tesislerinin maliyetleri daha kesin öngörebilmesini ve daha kolay bütçe yapabilmesini sağlar.
 • Dış kaynaklardan yararlanma uygulamasıyla en son teknolojinin kullanılması kolaylaşarak yanlış ya da eski teknolojilerin seçilme riski ortadan kalkar.
 • Başka tesislerin entelektüel sermayesinden faydalanmayı sağlar.

31. Soru

Spor tesislerinde dış kaynaklardan yararlanma modelinin dezavantajları nelerdir?

Cevap

Bu dezavantajlar şu şekilde açıklanabilir:

 • Bazı işleri tesisin kontrolü dışında yapmak yerine, dışarıdan yaptırmaya dayanan bir yönetim uygulaması olduğu için tedarikçiye “aşırı bağlılık” sorunu ortaya çıkabilir.
 • Dış kaynakların kullanımıyla tesisler daha az sayıda uzman istihdam ederler. Bu da yeni ürün, hizmet ve iş süreçlerinin bulunma olasılığını azaltır.
 • Dış kaynaklardan yararlanan işletmelerin, dış kaynağa başvurduğu iş süreci üzerindeki kontrolü azalır.
 • Dış kaynaklardan yararlanma, başka bir işletmeye önemli iş bilgilerini ve onları nasıl kullandığını anlatmayı gerektirir. Böylece bazı ticari sırlar ve önemli bilgiler ifşa edilmiş olur.

32. Soru

Spor tesislerinde uygulanan etkili insan kaynakları yönetiminin önemini kısaca açıklayınız.

Cevap

Spor tesislerinde uygulanan etkili insan kaynakları yönetimi uygulamaları insan sermayesinin oluşmasını sağlarken, örgütsel performansı da artırır. Çalışanların etkili
bir şekilde yönlendirilmeleri ve desteklenmeleriyle tesisin amaç ve hedefleriyle uyumlu
bir rekabet avantajı elde edilir. Ayrıca, başarıyla uygulanan insan kaynakları yönetimi uygulamaları çalışanların iş tatminini artırırken yaşam kalitelerini de artırır.


1. Soru

Spor tesisinde çalışan mavi yakalılar spor tesisinde hangi görevleri yaparlar?

Cevap

Bir spor tesisinde mavi yakalı çalışanlar spor ekipmanlarının bakımını yapar, işletmenin havalandırması ya da aydınlatmasıyla ilgilenen kişilerdir. Bir başka deyişle işletmedeki “kas” gücüyle yapılan tüm işlerden sorumludurlar.

2. Soru

Spor işletmelerine kafa gücüyle çalışarak katkı veren çalışanları tanımlamak için kullanılan kavram nedir?

Cevap

Spor işletmelerinde kafa gücünü kullanarak çalışanları tanımlamak için beyaz yakalı çalışanlar kullanılmaktadır.

3. Soru

İnsan kaynakları yönetimi nedir?

Cevap

İşletmenin amaç ve hedeflerine ulaşmak için gereken faaliyetleri gerçekleştirecek yeterli sayıda nitelikli çalışanın işletmeye kazandırılması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması süreci olarak ifade edilmektedir.

4. Soru

İnsan kaynakları yönetiminin temel amaçları nelerdir?

Cevap

İnsan kaynakları yönetiminin iki temel amacı vardır. Birincisi, çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerinin en iyi şekilde kullanılarak organizasyona en üst düzeyde katkıda bulunmasını sağlamaktır. İkincisi ise, iş yaşamı kalitesini yükseltmektir.

5. Soru

İnsan kaynakları yönetimi anlayışında insanı en önemli rekabet unsuru olarak gören gelişmeler nelerdir?

Cevap

İnsan kaynakları yönetimi anlayışında insanı en önemli rekabet unsuru olarak gören gelişmeler:

 • Küreselleşmenin işletmeler üzerindeki rekabet baskısını artırması,
 • Ekonomik ve sosyal gelişmelerin etkisi,
 • Yetişkin insan gücündeki artış,
 • Sendikacılığın gelişmesi,
 • Çalışma koşullarını düzenleyen mevzuatların artması,
 • Çalışanların eğitim ve kültür düzeyindeki artış,
 • Kadınların iş yaşamında daha çok yer alması,
 • Haberleşme olanaklarının (cep telefonu, İnternet vb.) artması,
 • Refah seviyesinin artmasıyla birlikte kamuoyunun istek ve beklentilerindeki artışlar,
 • Kurumsal sosyal sorumluluk (CSR), kurumsal yönetim (CG), Fair Trade vb. model düzenlemelerle iş hayatının yeniden yapılanmasıdır.
6. Soru

İnsan kaynakları departmanının görevlerini kısaca özetleyiniz.

Cevap

Tüm işletmelerde olduğu gibi spor tesislerinde de çalışanların işe alınması, eğitilmesi, örgütlenmesi, ödüllendirilmesi ve tesiste tutulmasına yönelik faaliyetleri koordine eden insan kaynakları departmanıdır.

7. Soru

İş gücü planlamasını tanımlayınız.

Cevap

İş gücü planlaması, “işletmenin bugün ve gelecekteki iş gücü ihtiyaçlarının niteliksel ve niceliksel olarak belirlenmesi” olarak tanımlanmaktadır.

8. Soru

Spor tesislerinde iş gücü planlaması yapabilmek için “çalışan kişilere” yönelik yapılan analizler nelerdir?

Cevap

Çalışan kişilere yönelik analizler hali hazırda tesiste çalışanlara yönelik yapılan hesaplamalardır. Bu analizler:

 • İş gücü envanteri,
 • İş gücü devir hızı,
 • Devamsızlık oranıdır.
9. Soru

İş gücü envanteri nedir?

Cevap

Tesiste çalışanların cinsiyet, yaş, kıdem, yapılan iş, eğitim düzeyi, ödenen ücret, alınan eğitim vb. konulara ilişkin sınıflandırılmasıdır. İş gücü envanteri yaparak tesisler ellerinde bulunan iş gücünü genel olarak ortaya koymuş olur.

10. Soru

İş gücü devir hız nedir?

Cevap

İş gücü devir oranı olarak da geçen kavram, belirli bir dönem içinde (genellikle bir yıl) bir tesise giriş-çıkış yapan iş gücü sayısı hakkında bilgi verir. İş gücü devir oranı özellikle işten ayrılmalar hakkında anlamlı bilgiler sunar. İş gücü devir hızı oranının yüksek çıkması o tesis için olumsuz bir göstergedir.

11. Soru

Devamsızlık oranı nedir?

Cevap

Çalışanların planladıkları halde işe gelmemeleri devamsızlık olarak adlandırılır ve iş gücü kaybına yol açar. İşe gelmeme, geç gelme, erken çıkma, mesai saatleri içerisinde işte olmama gibi şekillerde olabilir.

12. Soru

İş analizi nedir?

Cevap

İş Analizi: Tesiste yapılan herhangi bir işin özelliklerini, gereklerini, işin nasıl yapıldığını, ne zaman yapıldığını ve ne kadar zaman aldığını, işi yapmak için hangi niteliklere sahip olmak gerektiğini ve ne tür yöntemler kullanıldığını belirleme sürecidir.

13. Soru

İş analizi hangi yöntemler ile yapılır?

Cevap

İş analizi gözlem, mülakat ve anket yöntemleriyle yapılır.

14. Soru

İş tanımı nedir?

Cevap

İş tanımları çalışanların ya da adayların yaptıkları veya yapacakları işe ilişkin ayrıntılı açıklamalar sunar.

15. Soru

İş gerekleri neyi ifade eder? Kısaca açıklayınız.

Cevap

İş gerekleri, işi yerine getirebilmek için çalışanların taşıması gereken özellikleri ifade eder.

16. Soru

İnsan kaynağı bulma sürecini açıklayınız.

Cevap

İnsan kaynağı bulma süreci aday arama ile başlar ve bulunan adayların işe müracaat etmeleri ile son bulur. İnsan kaynağı bulma, işe uygun nitelikteki adayların aranması ve işletmeye çekilmesini ifade eder.

17. Soru

İnsan kaynağı bulma sürecinde işletmeler hangi yöntemleri kullanırlar?

Cevap

İnsan kaynağı bulma sürecinde işletmeler üç yöntem kullanır. Bu yöntemler:

 • “iç kaynaklardan insan kaynağı bulma”,
 • “dış kaynaklardan insan kaynağı bulma”,
 • ve “taşeron kullanma” olarak ifade edilir
18. Soru

“İç kaynaklardan insan kaynağı bulma” yöntemini kısaca açıklayınız.

Cevap

İç kaynaklardan insan kaynağı bulma yönteminde işletmeler, mevcut çalışanlarının gerekli olan pozisyona terfi ettirme (yükseltme) veya nakledilme (transfer, kaydırma) işlemleri gibi uygulamalarla işletme içi kaynaklardan yararlanır.

19. Soru

Terfi nedir?

Cevap

Terfi, bir çalışanın statü, yetki, ücret ve sorumluluk olarak daha üst bir pozisyona yükseltilmesidir.

20. Soru

Transfer nedir?

Cevap

Transfer (kaydırma) çalışanın ücret, yetki, sorumluluk açısından aynı düzeydeki işler arasında yatay yer değiştirmesi olarak ifade edilebilir.

21. Soru

İşletmelerde taşeron sisteminin kullanımının nedenleri nelerdir?

Cevap

İşletmelerde taşeron sisteminin kullanımının nedenleri aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

 • Küreselleşme: Pazarların dünyaya açılmasıyla, rekabetin artması ve işletmelerin uluslararası hizmetler sağlayabilmek amacıyla taşeron iş modelini kullanması,
 • Büyüyen ekonomi: Rekabetçi bir iş gücü bulmanın gitgide daha zor ve daha pahalı olması,
 • Teknoloji: Yeni teknolojilerin işletmelerin kaynak, iş gücü ve uzmanlık gibi faktörlerden daha az etkilenmesini sağlayacak zemin hazırlaması,
 • İnternet: Sermaye eksikliği gibi pazara girişteki engellerin, e-ticaretle birlikte azalmasıyla yeni rakiplerin, kısa sürelerde pazara girmeleri,
 • Deregülasyon: Telekomünikasyon ve enerji gibi endüstrilerdeki özel işletmelerin deregülasyonuyla (devletin geleneksel rolünün ve görevlerinin azaltılmasıyla) yeni pazarların açılarak rekabetin artmasıdır
22. Soru

İnsan kaynağı seçme sürecini açıklayınız.

Cevap

İnsan kaynağı bulma modelleri kullanılarak daha önce ifade edilen yöntemlerle bir aday havuzu oluşturulur. Ardından bu havuzdan en uygun kişiler açık olan pozisyonlar için seçilir.

23. Soru

İşletmelerde personel seçme süreci aşamaları nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

İşletmelerde personel seçme süreci aşamaları şunlardır:

 • Başvuruların kabulü ve ilk görüşme,
 • Başvuru formunun doldurulması,
 • Sınav/Test uygulaması,
 • İşe alma görüşmesi,
 • Adayın geçmişinin ve referanslarının incelenmesi,
 • Sağlık muayenesi ve diğer işlemler,
 • İşe alma kararı ve iş teklifi,
 • İşe yerleştirmedir.
24. Soru

Spor tesislerinde işe alma sürecini etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Spor tesislerinde işe alma sürecini etkileyen faktörler, ülkenin işsizlik oranı, ekonominin büyüme oranı gibi ekonomik faktörler ile pozisyon için düşünülen ücret, çalışana sağlanacak sosyal haklar, tesisin konumu gibi faktörlerdir.

25. Soru

Performans nedir?

Cevap

Performans kavramı, bir çalışanın kendisinden istenen zaman içerisinde verilen görevleri yerine getirme ölçüsünü ifade eder.

26. Soru

Performans değerlendirme nedir?

Cevap

Performans değerlendirme, çalışanların belirli bir dönemdeki başarılarını ve geleceğe ilişkin gelişme potansiyellerini belirlemek için yapılan çalışmalardır.

27. Soru

Performans değerlendirme sistemi ile spor tesislerinin sağladığı faydalar nelerdir?

Cevap

Performans değerlendirme sistemi ile spor tesislerinin;

 • Etkinliği ve kârlılığı artar,
 • Hizmet ve üretimin kalitesi gelişir,
 • Eğitim ihtiyacı ve eğitim bütçesi daha kolay ve doğru biçimde belirlenir,
 • İnsan kaynaklarının planlanması için gerekli bilgiler daha güvenli elde edilir,
 • Çalışanların gelişme potansiyelleri daha doğru belirlenir, •Kısa dönemli insan kaynakları ihtiyaçlarının (devamsızlık, iş gücü devri vb.) giderilmesinde esneklik sağlanır.
28. Soru

İşletmelerde kullanılan performans değerlendirme yöntemleri nelerdir?

Cevap

İşletmelerde kullanılan performans değerlendirme yöntemlerinden bazıları; 360 derece, sıralama, zorunlu dağılım, kritik olay, direk indeks, işaretleme listesi vb.dir.

29. Soru

Spor tesislerinde yürütülen eğitim faaliyetleri türleri nelerdir?

Cevap

Spor tesislerinde yürütülen eğitim faaliyetleri, diğer işletmelerde olduğu gibi “işbaşı eğitim” ve “iş dışı eğitim” olmak üzere iki grupta ele alınabilir.

30. Soru

Spor tesislerinde dış kaynaklardan yararlanma modelinin avantajları nelerdir?

Cevap

Bu avantajlar şu şekilde açıklanabilir:

 • Spor tesisleri dış kaynaklardan yararlanma yoluyla asıl ilgi alanı ve öz yeteneği olan konulara daha fazla odaklanabilir. Daha fazla kaynağını bu alanlara ayırabilir. Böylece tesiste yürütülen iş süreçlerinde ve sunulan hizmetlerde verimlilik ve kalite artar.
 • Dış kaynaklardan yararlanmanın en temel nedeni maliyetleri azaltmaktır. Dış kaynaklardan yararlanma modeliyle istihdam edilen çalışan sayısı ve işletmenin giderleri azalır. Bu sayede tesisin esnekliği artar ve değişen pazar koşullarına uyum daha kolaylaşır.
 • Dış kaynaklardan yararlanmak spor tesislerinin maliyetleri daha kesin öngörebilmesini ve daha kolay bütçe yapabilmesini sağlar.
 • Dış kaynaklardan yararlanma uygulamasıyla en son teknolojinin kullanılması kolaylaşarak yanlış ya da eski teknolojilerin seçilme riski ortadan kalkar.
 • Başka tesislerin entelektüel sermayesinden faydalanmayı sağlar.
31. Soru

Spor tesislerinde dış kaynaklardan yararlanma modelinin dezavantajları nelerdir?

Cevap

Bu dezavantajlar şu şekilde açıklanabilir:

 • Bazı işleri tesisin kontrolü dışında yapmak yerine, dışarıdan yaptırmaya dayanan bir yönetim uygulaması olduğu için tedarikçiye “aşırı bağlılık” sorunu ortaya çıkabilir.
 • Dış kaynakların kullanımıyla tesisler daha az sayıda uzman istihdam ederler. Bu da yeni ürün, hizmet ve iş süreçlerinin bulunma olasılığını azaltır.
 • Dış kaynaklardan yararlanan işletmelerin, dış kaynağa başvurduğu iş süreci üzerindeki kontrolü azalır.
 • Dış kaynaklardan yararlanma, başka bir işletmeye önemli iş bilgilerini ve onları nasıl kullandığını anlatmayı gerektirir. Böylece bazı ticari sırlar ve önemli bilgiler ifşa edilmiş olur.
32. Soru

Spor tesislerinde uygulanan etkili insan kaynakları yönetiminin önemini kısaca açıklayınız.

Cevap

Spor tesislerinde uygulanan etkili insan kaynakları yönetimi uygulamaları insan sermayesinin oluşmasını sağlarken, örgütsel performansı da artırır. Çalışanların etkili
bir şekilde yönlendirilmeleri ve desteklenmeleriyle tesisin amaç ve hedefleriyle uyumlu
bir rekabet avantajı elde edilir. Ayrıca, başarıyla uygulanan insan kaynakları yönetimi uygulamaları çalışanların iş tatminini artırırken yaşam kalitelerini de artırır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.