Açıköğretim Ders Notları

Sporda Risk Yönetimi Dersi 7. Ünite Özet

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sporda Risk Yönetimi Dersi 7. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sporda Sigorta Ve Finansal Boyutta Risk Yönetimi

Spor kulüpleri varlıklarını ve başarılarını sürdürebilmek ve geliştirebilmek için yapılan bütün faaliyetlerde bir takım risklerle karşı karşıyadırlar. Spor kulüplerinin başarısı, bu risklerin üstesinden gelebilmesiyle doğru orantılıdır Sporda risk yönetiminin tanımlarından ve amacından da anlaşılacağı gibi spor organizasyonlarını risk yönetim yaklaşımı açısından sigorta yönetimi, finans yönetimi, tesis yönetimi ve sakatlık yönetimi olmak üzere dört önemli yönetim alanında incelemek mümkündür.

Sporda Sigortacılık Boyutunda Risk Yönetimi

Risk yönetiminin bilinen en yaygın yöntemlerinden biri riski aktarmak için sigorta hizmeti almaktır. Birçok kurum belirli risklerini, ekonomik olarak uygun olacak maliyetlerle sigorta kurumlarına aktarmaktadır.Sigortanın temel amacı, ortaya çıkan hasara engel olmak değil, ortaya çıkan bu hasarı grup üyeleri arasında dağıtarak hasar yükünü grubun her üyesi için taşınabilir hale getirmektir. Sigorta, sigortalı kurum ya da kişiyi güvence altına almak amacıyla verilmiş bir hizmet olarak kabul edilebilir. Sigortanın, sigortalı kurum ya da kişiyi güvence altına almasındaki odak nokta, onu parasal ya da finansal kayıptan korumaktır.Sigorta tanımı; “Sigorta, tanımlanan kayıpların ödenmesi, kayıplarla ilgili ortaya çıkabilecek diğer maddi hasarların karşılanması anlaşmaya varılmış sigorta kurumlarına transfer edilmesi yolu ile tesadüfi kayıpların tek bir havuzda toplanmasıdır”.Bir başka tanımlamaya göre ise sigorta “aynı türden tehlikeyle karşı karşıya olan kişilerin, belirli bir miktar para ödemesi yoluyla toplanan tutarın, o tehlikenin gerçekleşmesi sonucu fiilen zarara uğrayanların zararını karşılamada kullanıldığı, bir risk transfer sistemidir”.Spor etkinliklerinde yaralanmaların yüksek olması da dava açılma potansiyelini artırmaktadır.Yine yaralanma riskleri nedeniyle, ferdi kaza sigortası kapsamında yapılan iddiaların meydana gelme olasılığı yüksektir.Ödenen yüksek miktardaki yardım taleplerinin ve sigortacılar için yüksek yönetim harcama oranlarının ortaya çıkma yüzdesi de fazladır.Sonuç olarak, spor organizasyonunda ortaya çıkabilecek riskleri kapsayacak şekilde sigorta poliçesi hazırlayan sınırlı sayıda sigorta şirketi bulunmaktadır.Sigorta poliçesindeki ifadeler ve poliçe tarafından sağlanan koruma sigorta şirketleri arasında çeşitlilik göstereceği anlaşılmalıdır Poliçe aynı isimle hazırlansa bile kapsamı farklı olabilir. Poliçe sahibinin gereksinmelerine uygun olacak bir kapsam belirlemek önemlidir ve bu mesleki bilgi ve deneyim gerektirir.Bir şirket ile diğer bir şirketin sigorta poliçesi karşılaştırıldığında poliçenin yararları, durumlara ve istisnalara karar verme sürecinde önemlidir.Satın alınan kararda, önemli olan faktör, poliçe tarafından sağlanan koruma olmalıdır.Poliçe yazısı, kapsadığı şeyi belirten ana hatlar ve uygulanabilir yararları ifade etmektedir. Sigorta, bir sigorta şirketinden doğrudan satın alınabilir ya da kurum bir sigorta danışmanına başvurabilir.Bir danışmana başvurmanın avantajı, onların bilgi, hizmet ve tarafsız olmalarından yararlanmaktır.

Aşağıda spor organizasyonları tarafından dikkate alınması gereken çeşitli sigorta türleri açıklanmıştır.

Yasal Sorumluluk Sigortası kapsamında; kamu sorumluluğu, mesleki sorumluluk, idareci ve yetkililerin sorumluluğu ve dernek sorumluluğu bulunmaktadır.

1. Kamu Sorumluluğu

Kamu sorumluluk sigortası,bir kazanın neden olduğu sorumlulukları kapsamaktadır.Oluşan kazanın poliçenin uygulamaya girdiği dönemde gerçekleşmesi gerekmektedir.Kaza sonucu sigortalı bireye dava açılır ve bu sigortalı birey hasarı ödemekle yükümlü kılınırsa, bu durumda sigortayı yapan işletme istenilen miktarı ödeyecek ya da talep edilen miktara itiraz edecektir.Kamu sorumluluk sigortası saha dışındaki etkinlikleri de kapsamaktadır.

Spor organizasyonları için uygun olan bir poliçede yer alması gereken diğer durumlar ise şu şekilde özetlenmektedir.

 1. Katılımcı Riski: Bir sporcunun spor kulübünün ihmalinden dolayı sakatlandığı durumları kapsamaktadır.
 2. Profesyonel Öneri: Antrenörler, hakemler, yetkililer ve eğitmenler tarafından verilen danışmanlığın sonuçlarını kapsamaktadır.
 3. İlk Yardım Tedavi Riski: Spor eğitmenleri ya da yetkililer gibi personel tarafından verilen ilk yardım tedavisinden doğan sorumluluklarla ilişkilidir.
 4. Üyelik Kapsamı: Bir üyenin diğer bir üyeye karşı yaptığı iddialar ile ilgili sorumluluğu kapsamaktadır
 5. Görev Sorumlulukları: Bakım görevlilerinin görevlerini ihmal sonucu ortaya çıkan maddi hasar ya da yaralanmadan sorumlu tutulması gerektiğini kapsamaktadır.
 6. Kiracı Sorumluluğu: Tesisleri kullanan insanları korumak için tesisleri kiralayan spor kulüpleri için bir zorunluluktur.
 7. Satılan Ürünlerle İlgili Sorumluluk: Yiyecek ve içecek, spor kıyafeti, ekipman, kupa gibi ürünlerin satışından doğan sorumlulukları kapsamaktadır.
 8. Fiziksel ve Yasal Kontroldeki Mülkler: Spor kulübünün sahip olduğu ya da kiraladığı mülklerin ya da ürünlerin hasar görmesi ile ilgili sorumlulukları kapsamaktadır.
 9. Mülk Sahiplerinin Sorumlulukları: Genel halkın mülkü kullanması sonucu ortaya çıkan risklerle ilgili sorumlulukları kapsamaktadır.
 10. Otopark: Otopark alanlarının kullanımı ya da kiralanması sonucu oluşan hasar ya da yaralanmaları kapsamaktadır.

2. Mesleki Sorumluluk

Mesleki sorumluluk sigortası, bir insanın görevini ihmal etmesinden doğan hataları kapsayan mülk hasarları ya da kayıpları ve kişisel yaralanmalar sonucunda ortaya çıkan iddialara karşı sigortalının zararını ödemeyi kapsamaktadır. Mesleki görev ihmali, “kamu sorumluluğu” sigortası kapsamında yer almamaktadır. Mesleki sorumluluk sigortası, spor organizasyonları için özellikle antrenör ve hakemler ile ilişkilidir. Ancak spor organizasyonlarında yer alan diğer meslekler ve tıbbi personele de uygulanabilmektedir.

3. İdareci ve Yetkililerin Sorumluluğu

İki sigorta hükmüne sahiptir.İlk hüküm, sigortacının,idareci ya da yetkililerin kendileri tarafından işlenen herhangi bir “ haksız eylem ”den dolayı oluşabilecek kayıpların kuruluş adına ödenmesini, ikinci hüküm ise, sigortacının, idareci ya da yetkililerin kendileri tarafından işlenen herhangi bir “ haksız eylem ”in dışında oluşabilecek kayıpların kuruluş adına ödemesini kapsamaktadır.

Spor organizasyonları için uygun olan bir poliçede yer alması gereken durumlar;

 • Savunma masraflarının yükselmesi,
 • Sigortalıya karşı sigortalı,
 • Genişletilmiş raporlama dönemi,
 • İş sağlığı ve güvenliği,
 • Kapsamın sürekliliği,
 • Devam eden araştırma / soruşturma,
 • Emlak (mülk) ve yasal temsilciler,
 • Yeni şubeler,
 • Bağlı ortaklıklar için ortak kapsam,
 • Tazminatın (güvencenin) korunması,
 • Ortak girişim kapsamı,
 • Tanıtım sorumluluğu,
 • İstihdam uygulamaları sorumluluğu,
 • Kirlilik savunma maliyetleri,
 • Sözleşme ihlali,
 • Komiteler,
 • Mülk (varlık) kapsamı,
 • Fikri mülkiyet,
 • Devam eden yönetim ve bölünebilirliktir.

4. Dernek Sorumluluğu

Dernek sorumluluk sigortası, bir poliçe dokümanı altında kurulmuş dernekler için bazı sigortacılar tarafından sunulan bir poliçedir.

Gelir Koruma ile İlişkili Sigortalar , spor etkinliklerinde kalıcı sakatlığın oluştuğu, kazanç kayıpları ya da tıbbi ve ilgili masrafların oluştuğu yaralanma olaylarında uzlaşmacı yararlar sağlamaktadır.

1. İşçi Tazminatları

İşçi tazminat sigortası, tüm işçiler için yasal bir gerekliliktir ve iş yerinde yaralanan işçileri korumaktadır.

2. Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi kaza sigortası, spor organizasyonlarında ortaya çıkan herhangi bir yaralanma sonucu ölmüş, kalıcı tüm engelli ya da kalıcı kısmı engelli olan kişileri kapsamaktadır.Ferdi kaza sigortası, bireysel bir takımın tüm üyelerini kapsayabileceği gibi belirli bir ulusal kontrol birimine bağlı tüm organizasyonlara kayıt yaptıran bütün üyeleri de kapsayabilmektedir.

Ferdi kaza poliçesi altında sağlanan yararlar şunlardır

 • Ölüm
 • Kalıcı Tüm Engellilik
 • Kalıcı Kısmi Engellilik
 • Sağlık Sigortası Olmayan Tıbbi Giderlerin Karşılanması
 • Gelir Kaybı Durumlarında
 • Ev Yardımcısı/Asistan Öğrenci
 • Aile Rahatsızlık Ödeneği

3. Profesyonel Sporcu Sigortası

Profesyonel sporcu sigortası, ferdi kaza sigortasının bir çeşididir.Bu sigorta, spora katılımı engelleyen geçici iş göremezliğine karşı sporcuları korumamakta, aynı zamanda kalıcı yaralanmalarından dolayı ortaya çıkan finansal kayıplara karşı sporcuları korumaktadır.

4. Seyahat Sigortası

Seyahat sigortası, standart ferdi kaza korumasının yanı sıra hırsızlık, kiralık araç kazası, fidye ve haraç, adam kaçırma, seyahat iptal avantajları, bagaj ve kişisel eşyalarla ilgili hasar ve kayıpları da içerebilmektedir.

Varlıkları (Mülkleri) Koruma: Varlıklar, çok sayıda nedenden dolayı hasar görebilmektedir. Çeşitli hasarlar ve kazalar organizasyonu düzenleyen şirkete büyük finansal zorluklar yaşatabilmektedir.Bu durumlarla başa çıkabilmek için yapılması gereken ilk şey, sigorta yapılması düşünülen organizasyonun hangi varlıklara, sahip olduğunun belirlenmesidir.Varlıklar, genellikle, binalar, demirbaşlar, makineler, mobilyalar ve diğer içerikler, spor ve diğer ekipmanlar, para ve sermayeleri içermektedir.

Kulüpler için uygun sigorta türleri aşağıda verilmiştir.

 1. Belirtilmemiş Tehlikeler: Bu tehlikeler, deprem, yıldırım düşmesi, patlama, fırtına ve diğer su hasarları, kötü niyetli hasarlar, ayaklanmalar, grev ve sivil kargaşaları içerebilmektedir.
 2. Dolaylı Kayıp
 3. Hırsızlık
 4. Para: İş saatleri içindeki ve dışındaki zamanlarda tesislerde bulunan parayı kapsamaktadır..
 5. Cam: Sabitlenmiş iç ve dış camların kazara kırılmasını kapsamaktadır.
 6. Makine Arızası: Özel atölye ve ekipmanların elektriksel ya da mekaniksel arızalarını kapsamaktadır.
 7. Donmuş Yiyeceklerin Bozulması
 8. Elektronik Ekipmanların Arızası
 9. Sadakat Garantisi: Çalışanlar ya da özel memurlar tarafından uygun olmayan para ya da malların hileli kazanılmasını kapsamaktadır.
 10. Motorlu Taşıt, Mobil Atölye ve Ekipmanlar
 11. Deniz araçları: Araç, motor ve ekipmanların tahrip olması ya da kazara olan fiziksel kayıplara karşı olan kapsamı içermektedir.
 12. Endüstriyel Özel Riskler: Poliçenin bu türü sadece daha büyük riskler için mümkündür ve daha küçük spor organizasyonları için normal olarak uygulanmamaktadır.

Spor ve Rekreasyon Organizasyonları İçin Uygun Diğer Sigorta Kapsamları

Spor organizasyonları için düşünülebilecek diğer sigorta kapsamları aşağıda ifade edilmektedir:

 • İptal ve Terk Etme, Yağmur Sigortası – Bu sigorta, hava şartları, havayolu grevi, özel misafirlerin gelememesi gibi poliçede ifade edilen olaylardan dolayı etkinliklerin iptal edilmesi, ertelenmesi ya da terk edilmesi ile ilişkili gelir kayıplarına karşı koruma sağlamaktadır.
 • Özel Acil Durum Sigortası – Bu sigorta, spor organizasyonlarında ani gelişen olaylarda, finansal dezavantajlara karşı korumak için düzenlenmektedir.
 • Vergi Denetim Sigortası – Bu sigorta, eğer organizasyon denetim sonucunda ekstra muhasebeci giderlerinin oluşması gibi Vergi Komisyoncuları tarafından bir denetime maruz kalırsa yapılan tüm masrafları karşılamak için dizayn edilmektedir.
 • Yasal Masraf Sigortası – Bu sigorta, eğer sigortalı ona karşı alınan yasal işlem yeterli değilse ve masraf diğer sorumluluk sigorta poliçeleri tarafından karşılanamıyorsa yapılan yasal masrafları karşılamak için dizayn edilmektedir

Uygulanabilir Bir Spor Sigorta Programı İçin Takip Edilmesi Gereken 10 Adım

 1. İstenmeyen olayların sonuçlarını ve oluşma olasılığını azaltan eylemleri uygulamak amacıyla bir risk yönetim programı uygulanmalıdır.
 2. Bir sigorta danışmanı seçilmeli ve tayin edilmelidir.
 3. Danışmanla birlikte, bir sigorta güvenlik ağını uygulamak için organizasyonun içinde maruz kalınan riskler belirlenmelidir.
 4. Danışman, rapor vermelidir.Danışmanın etkili bir şekilde iş yaptığına güvenmek önemlidir.
 5. Danışman ile görüşmeler yoluyla probleme neden olan istisnaların ya da durumların poliçe de olmadığından emin olunmalıdır.
 6. Danışmanla birlikte poliçedeki ifadeler gözden geçirilmelidir.
 7. Grup sigorta poliçeleri için, poliçe altında kapsananların uygulanabilir yararlarının farkında olunması gerektiği bilinmelidir.
 8. Mevcut poliçelerin dışında kalan ya da ek kapsam gerektiren özel olaylardaki değişimler ile ilgili olarak tedbirli kalan sigorta portföyü devam ettirilmelidir.
 9. Ortaya çıkan kayıpları minimize etmek ve yapılan iddiaların gerçekliğini sağlamada hazırlıklı olunmalıdır.
 10. İddiaların sonuçlarını ya da ihtimalini azaltmak için, iddialar ile ilgili tüm varolan veriler analiz edilmelidir.

Sporda Finansal Boyutta Risk Yönetimi

Sporun profesyonelleşmesi ile birlikte büyük bir endüstri haline gelmesi, spor endüstrisine yapılan yatırımların artması, sporun yalnızca kulüpler ve sporcularla sınırlı kalma boyutunu aşmasına neden olmuştur. Eğlence sektörü, medya sektörü, müşterek bahis sektörü, spor malzemeleri sektörü, ulaşım sektörü, turizm sektörü, dolaylı ve doğrudan spor endüstrisindeki gelişmeleri izlemekte ve yararlanmaktadır Sporun endüstrileşmesinden sonra ise spora ve sporcuya verilen önem artmış spor kulüpleri birer ticari örgüt haline gelmiştir.Birçok spor kulübü şirketleşmiş, şirketleşmeyenler ise bünyelerinde iktisadi birimler kurmuşlardır.

Gelir Kalemleri

Spor işletmelerinin yeni gelir kaynakları bulmaları ile gelirleri büyük oranda artış göstermektedir.

Spor işletmelerinin başlıca gelir kaynakları:

 • Medya Gelirleri
 • Bilet ve Ürün Satış Gelirleri
 • Stad ve Gayrimenkul Gelirleri
 • Marka Hakkı Gelirleri
 • Sponsorluk ve Reklam Gelirleri
 • Turnuva Gelirleri;
 • Borsa Gelirleri;
 • Üye Aidatları;
 • Bağış ve Yardımlar;
 • Federasyon Ödemeleri;
 • Spor Okulu Gelirleri;
 • Çekiliş ve Şans Oyunlarıdır

Gider Kalemleri

Bir spor işletmesinin gider kaynakları:

 • Oyuncu Ücretleri;
 • Ekipman;
 • Seyahat Giderleri;
 • Yönetici Ücretleri;
 • Sigorta Primleri;
 • Bakım Giderleri.

Sporda Finansal Riskler

Finansal risk, şimdiki ve gelecekteki değişimlerin bir sonucu olarak olası maddi değişimlerin ölçümü olarak tanımlanmaktadır. Finansal risk ayrıca fiyatların dalgalanırlığı karşısında işletmelerin ya da bireylerin aktif veya pasif değerlerinin değişmesi olarak da tanımlanmaktadır.

Kredi Riski

Kredi riski, ödeme yükümlüsü olan karşı tarafın vadesinde ödemesi gereken tutarı ödeyememesi, ödememek istememesi olarak tanımlanabilir.Kredi riski sadece vadesinde ödenmesi gereken tutarın tam olarak ödenmemesi değildir, aynı zamanda kısmi ödeme veya gecikmeli ödeme de kredi riski tanımı içine girmektedir. Kredi riski, ödeme taahhüdü içeren her türlü sözleşmenin taraflarını da içine alan bir risk türüdür. Riske maruz tutar, kredi tutarı olsa da risk gerçekleştiği anda kayıp olarak değerlendirilebilecek tutarı hesaplarken teminat olarak alınan değerlerin niteliği ve likiditesinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir

Piyasa riski , spor işletmelerinin faiz oranları, hisse senedi fiyat değişiklikleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riskini ifade etmektedir.Tüm şirketlerde olduğu gibi, günümüzde birer şirket portföyüne sahip olan spor işletmelerinin piyasadaki gelişmelerden etkilenmemesi mümkün değildir.

Kur riski , döviz kurlarındaki değişimlerden dolayı spor işletmelerinin finansal varlıkları üzerindeki kâr veya zarar riskini ifade etmektedir..Sporcu transferleri, uluslararası müsabakalar, sponsorluk ilişkileri bu etkilenmenin oluşumunda önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle yabancı paralar ile yapılan transferlerin kur değişiklikleri nedeniyle spor işletmelerinin bütçelerine negatif ya da pozitif etkileri olmaktadır.

Faiz riski , faiz oranlarında ortaya çıkan değişimlerden dolayı spor işletmesinin pozisyonuna göre karşı karşıya kalabileceği zarar ihtimalini ifade etmektedir.Faiz oranlarının hızla yükselmesi ile birlikte finans kurumları tarafından artırılarak uygulanan faiz nedeniyle gelecek dönemlerdeki faiz oranlarının beklenen değerden sapması faiz riski olarak tanımlanmaktadır.

Likidite riski, spor işletmelerinin nakit akışında yaşanan dengesizlikler nedeniyle ödemelerini ve benzeri yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getirememe riskidir.

Uyum riski , spor işletmelerinin yürürlükteki yasal düzenlemelere aykırı davranışlar nedeniyle karşı karşıya kalabileceği riski ifade etmektedir.

Operasyonel risk , yetersiz veya yanlış uygulamalar nedeniyle meydana gelebilecek doğrudan veya dolaylı zarara uğrayabilme riskidir. Operasyonel riskin temel bileşenlerini açtığımızda aşağıdaki beş temel unsur ile karşılaşılmaktadır:

 • Personel Riski
 • Teknolojik Riskler
 • Organizasyon Riski
 • Dış Etkenler:
 • Hatalı Transfer Politikaları

İtibar riski, çeşitli nedenlerle spor işletmelerinin ulusal ve uluslararası alanda karşı karşıya kalabileceği güven, saygınlık ve itibar kaybı riskini ifade etmektedir.

Politik Risk, spor işletmesinin ülkedeki ve dünyadaki siyasi gelişmelere bağlı olarak faaliyetlerinin etkilenme riskidir

Hedging

Spor işletmelerinde ortaya çıkan risklere karşı korunma ile ilgili iki yöntem vardır.Bu yöntemlerden biri sigorta yaptırılması, diğeri ise riski sıfırlama olarak ifade edilen “hedging” yöntemidir.Gelecekte oluşması beklenen bir fiyatın bugünden belirlenerek gelecekteki nakit girişçıkışlarının şimdiden garanti altına alınması esasına dayanmaktadır.

Sporda Finansal Risk Yönetiminde Türev Ürünler

Sporda finansal risk yönetiminde ürünler, forward, futures, swap ve opsiyon sözleşmelerinden oluşmaktadır.

Forward İşlemleri

Belli miktarda malın önceden belirlenmiş bir fiyattan ve önceden belirlenmiş bir tarihte satın alınması ya da satılması yükümlülüklerini içeren sözleşmeye dayalı işlemlerdir.Forward sözleşmelerinde alıcı belirli bir ihtiyacını karşılayacak bir mal veya finansal araç için sözleşme yapmak istemektedir.Bu sözleşmenin gerçekleşebilmesi için de aynı özelliklere sahip ve aynı miktarda mal veya finansal aracı teslim etmeye istekli başka bir tarafın bulunması gerekmektedir.

Future İşlemleri

Future işlemler,satıcı ile alıcı arasında yapılan belirli bir miktar ve kalitedeki bir varlığın gelecekte belirlenmiş bir tarihte ve belirlenmiş bir fiyattan alım veya satımını düzenleyen anlaşmalar olarak ifade edilmektedir.Bu işlemlerdeki temel amaç, fiyat dalgalanmalarının getirdiği belirsizliği ortadan kaldırmak ve belli bir vade için söz konusu finansal aracın fiyatını sabitleştirmektir.

Opsiyon İşlemleri

Opsiyon sözleşmesi, bir pirim karşılığında üzerinde anlaşılan bir mal ya da finansal aracı gelecekteki bir tarihte alma veya satma hakkı veren bir menkul değer olarak ifade edilmektedir.Opsiyon sözleşmelerinde future sözleşmelerinde olduğu gibi bir taahhüdün yerine getirilmesi zorunluluğu yoktur.

Opsiyonlar alım veya satım opsiyonları olarak türlere ayrılır.

 • Satın Alma Opsiyonu: Sahibine belli bir kıymeti bugünden belirlenen bir fiyat üzerinden belli bir miktar ve belli bir vade içerisinde ya da sonunda satın alma hakkı veren opsiyondur.
 • Satma Opsiyonu : Alıcısına veya sahibine belli bir kıymeti bugünden sabitlenen bir fiyat üzerinden belli bir vade içerisinde veya sonunda satma hakkı veren opsiyondur. Opsiyonları bir başka şekilde de kendi arasında ikiye ayırabiliriz
 • Avrupa Tipi Opsiyonlar: Opsiyonu alan tarafın, sözleşmeye konu mal veya kıymeti satın alma veya satma hakkını sadece vade sonunda kullanmasını sağlayan opsiyonlardır.
 • Amerikan Tipi Opsiyonlar: Vade sonu da dahil olmak üzere opsiyon alıcısına istediği zaman hakkını kullanma imkanını sağlayan opsiyonlardır.

Swap İşlemleri

Genel anlamda swap,borçların değiş tokuş edilmesidir.Değişime konu olan ödemeler anapara faizi veya hem faiz hem anapara ödemeleri olabilir.Swap işleminde bir para birimi başka bir para birimi ile aynı gün içerisinde değiştirilmektedir.Swap işleminin en önemli özelliği,sizin vermek istediğiniz dövizi,yine size uygun olan vadede ve fiyatla alıp, karşılığında sizin ihtiyacınız olan dövizi size benzer koşullarda satmak arzusunda kişiyi ya da kurumu bulmaktır Bu noktada farklı döviz üzerinden yapılacak işlemde, iki taraf için de uygun vade ve miktarı bulmak zor olabilir.

Swap işlemleri temelde aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.

 • Döviz Swapı: Bir gerçek veya tüzel kişinin ilerleyen dönemlerde döviz fiyatları hakkındaki değerlendirmeleri sonucu evvelce sahip olduğu belirli bir döviz cinsinden ödemeli bir yükümlülüğünü diğer bir gerçek veya tüzel kişinin elindeki başka bir döviz cinsinden ödemeli bir yükümlülük ile değiştirmek istemesidir.
 • Faiz Oranı Swapı: Bir gerçek veya tüzel kişinin ilerleyen dönemlerde faiz oranları hakkındaki değerlendirmeleri sonucu evvelce sahip olduğu sabit faiz ödemeli bir yükümlülüğü diğer bir gerçek veya tüzel kişinin elindeki değişken oranlı yükümlülük ile değiştirmek istemesidir.
 • Mal Swapı: Mal swapı iki taraf arasında belirli miktar ve kalitedeki bir malın sabit ve değişken fiyatlarını belirli bir zaman süresince değiştirmeye yönelik bir anlaşmadır.

Spor kulüpleri varlıklarını ve başarılarını sürdürebilmek ve geliştirebilmek için yapılan bütün faaliyetlerde bir takım risklerle karşı karşıyadırlar. Spor kulüplerinin başarısı, bu risklerin üstesinden gelebilmesiyle doğru orantılıdır Sporda risk yönetiminin tanımlarından ve amacından da anlaşılacağı gibi spor organizasyonlarını risk yönetim yaklaşımı açısından sigorta yönetimi, finans yönetimi, tesis yönetimi ve sakatlık yönetimi olmak üzere dört önemli yönetim alanında incelemek mümkündür.

Sporda Sigortacılık Boyutunda Risk Yönetimi

Risk yönetiminin bilinen en yaygın yöntemlerinden biri riski aktarmak için sigorta hizmeti almaktır. Birçok kurum belirli risklerini, ekonomik olarak uygun olacak maliyetlerle sigorta kurumlarına aktarmaktadır.Sigortanın temel amacı, ortaya çıkan hasara engel olmak değil, ortaya çıkan bu hasarı grup üyeleri arasında dağıtarak hasar yükünü grubun her üyesi için taşınabilir hale getirmektir. Sigorta, sigortalı kurum ya da kişiyi güvence altına almak amacıyla verilmiş bir hizmet olarak kabul edilebilir. Sigortanın, sigortalı kurum ya da kişiyi güvence altına almasındaki odak nokta, onu parasal ya da finansal kayıptan korumaktır.Sigorta tanımı; “Sigorta, tanımlanan kayıpların ödenmesi, kayıplarla ilgili ortaya çıkabilecek diğer maddi hasarların karşılanması anlaşmaya varılmış sigorta kurumlarına transfer edilmesi yolu ile tesadüfi kayıpların tek bir havuzda toplanmasıdır”.Bir başka tanımlamaya göre ise sigorta “aynı türden tehlikeyle karşı karşıya olan kişilerin, belirli bir miktar para ödemesi yoluyla toplanan tutarın, o tehlikenin gerçekleşmesi sonucu fiilen zarara uğrayanların zararını karşılamada kullanıldığı, bir risk transfer sistemidir”.Spor etkinliklerinde yaralanmaların yüksek olması da dava açılma potansiyelini artırmaktadır.Yine yaralanma riskleri nedeniyle, ferdi kaza sigortası kapsamında yapılan iddiaların meydana gelme olasılığı yüksektir.Ödenen yüksek miktardaki yardım taleplerinin ve sigortacılar için yüksek yönetim harcama oranlarının ortaya çıkma yüzdesi de fazladır.Sonuç olarak, spor organizasyonunda ortaya çıkabilecek riskleri kapsayacak şekilde sigorta poliçesi hazırlayan sınırlı sayıda sigorta şirketi bulunmaktadır.Sigorta poliçesindeki ifadeler ve poliçe tarafından sağlanan koruma sigorta şirketleri arasında çeşitlilik göstereceği anlaşılmalıdır Poliçe aynı isimle hazırlansa bile kapsamı farklı olabilir. Poliçe sahibinin gereksinmelerine uygun olacak bir kapsam belirlemek önemlidir ve bu mesleki bilgi ve deneyim gerektirir.Bir şirket ile diğer bir şirketin sigorta poliçesi karşılaştırıldığında poliçenin yararları, durumlara ve istisnalara karar verme sürecinde önemlidir.Satın alınan kararda, önemli olan faktör, poliçe tarafından sağlanan koruma olmalıdır.Poliçe yazısı, kapsadığı şeyi belirten ana hatlar ve uygulanabilir yararları ifade etmektedir. Sigorta, bir sigorta şirketinden doğrudan satın alınabilir ya da kurum bir sigorta danışmanına başvurabilir.Bir danışmana başvurmanın avantajı, onların bilgi, hizmet ve tarafsız olmalarından yararlanmaktır.

Aşağıda spor organizasyonları tarafından dikkate alınması gereken çeşitli sigorta türleri açıklanmıştır.

Yasal Sorumluluk Sigortası kapsamında; kamu sorumluluğu, mesleki sorumluluk, idareci ve yetkililerin sorumluluğu ve dernek sorumluluğu bulunmaktadır.

1. Kamu Sorumluluğu

Kamu sorumluluk sigortası,bir kazanın neden olduğu sorumlulukları kapsamaktadır.Oluşan kazanın poliçenin uygulamaya girdiği dönemde gerçekleşmesi gerekmektedir.Kaza sonucu sigortalı bireye dava açılır ve bu sigortalı birey hasarı ödemekle yükümlü kılınırsa, bu durumda sigortayı yapan işletme istenilen miktarı ödeyecek ya da talep edilen miktara itiraz edecektir.Kamu sorumluluk sigortası saha dışındaki etkinlikleri de kapsamaktadır.

Spor organizasyonları için uygun olan bir poliçede yer alması gereken diğer durumlar ise şu şekilde özetlenmektedir.

 1. Katılımcı Riski: Bir sporcunun spor kulübünün ihmalinden dolayı sakatlandığı durumları kapsamaktadır.
 2. Profesyonel Öneri: Antrenörler, hakemler, yetkililer ve eğitmenler tarafından verilen danışmanlığın sonuçlarını kapsamaktadır.
 3. İlk Yardım Tedavi Riski: Spor eğitmenleri ya da yetkililer gibi personel tarafından verilen ilk yardım tedavisinden doğan sorumluluklarla ilişkilidir.
 4. Üyelik Kapsamı: Bir üyenin diğer bir üyeye karşı yaptığı iddialar ile ilgili sorumluluğu kapsamaktadır
 5. Görev Sorumlulukları: Bakım görevlilerinin görevlerini ihmal sonucu ortaya çıkan maddi hasar ya da yaralanmadan sorumlu tutulması gerektiğini kapsamaktadır.
 6. Kiracı Sorumluluğu: Tesisleri kullanan insanları korumak için tesisleri kiralayan spor kulüpleri için bir zorunluluktur.
 7. Satılan Ürünlerle İlgili Sorumluluk: Yiyecek ve içecek, spor kıyafeti, ekipman, kupa gibi ürünlerin satışından doğan sorumlulukları kapsamaktadır.
 8. Fiziksel ve Yasal Kontroldeki Mülkler: Spor kulübünün sahip olduğu ya da kiraladığı mülklerin ya da ürünlerin hasar görmesi ile ilgili sorumlulukları kapsamaktadır.
 9. Mülk Sahiplerinin Sorumlulukları: Genel halkın mülkü kullanması sonucu ortaya çıkan risklerle ilgili sorumlulukları kapsamaktadır.
 10. Otopark: Otopark alanlarının kullanımı ya da kiralanması sonucu oluşan hasar ya da yaralanmaları kapsamaktadır.

2. Mesleki Sorumluluk

Mesleki sorumluluk sigortası, bir insanın görevini ihmal etmesinden doğan hataları kapsayan mülk hasarları ya da kayıpları ve kişisel yaralanmalar sonucunda ortaya çıkan iddialara karşı sigortalının zararını ödemeyi kapsamaktadır. Mesleki görev ihmali, “kamu sorumluluğu” sigortası kapsamında yer almamaktadır. Mesleki sorumluluk sigortası, spor organizasyonları için özellikle antrenör ve hakemler ile ilişkilidir. Ancak spor organizasyonlarında yer alan diğer meslekler ve tıbbi personele de uygulanabilmektedir.

3. İdareci ve Yetkililerin Sorumluluğu

İki sigorta hükmüne sahiptir.İlk hüküm, sigortacının,idareci ya da yetkililerin kendileri tarafından işlenen herhangi bir “ haksız eylem ”den dolayı oluşabilecek kayıpların kuruluş adına ödenmesini, ikinci hüküm ise, sigortacının, idareci ya da yetkililerin kendileri tarafından işlenen herhangi bir “ haksız eylem ”in dışında oluşabilecek kayıpların kuruluş adına ödemesini kapsamaktadır.

Spor organizasyonları için uygun olan bir poliçede yer alması gereken durumlar;

 • Savunma masraflarının yükselmesi,
 • Sigortalıya karşı sigortalı,
 • Genişletilmiş raporlama dönemi,
 • İş sağlığı ve güvenliği,
 • Kapsamın sürekliliği,
 • Devam eden araştırma / soruşturma,
 • Emlak (mülk) ve yasal temsilciler,
 • Yeni şubeler,
 • Bağlı ortaklıklar için ortak kapsam,
 • Tazminatın (güvencenin) korunması,
 • Ortak girişim kapsamı,
 • Tanıtım sorumluluğu,
 • İstihdam uygulamaları sorumluluğu,
 • Kirlilik savunma maliyetleri,
 • Sözleşme ihlali,
 • Komiteler,
 • Mülk (varlık) kapsamı,
 • Fikri mülkiyet,
 • Devam eden yönetim ve bölünebilirliktir.

4. Dernek Sorumluluğu

Dernek sorumluluk sigortası, bir poliçe dokümanı altında kurulmuş dernekler için bazı sigortacılar tarafından sunulan bir poliçedir.

Gelir Koruma ile İlişkili Sigortalar , spor etkinliklerinde kalıcı sakatlığın oluştuğu, kazanç kayıpları ya da tıbbi ve ilgili masrafların oluştuğu yaralanma olaylarında uzlaşmacı yararlar sağlamaktadır.

1. İşçi Tazminatları

İşçi tazminat sigortası, tüm işçiler için yasal bir gerekliliktir ve iş yerinde yaralanan işçileri korumaktadır.

2. Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi kaza sigortası, spor organizasyonlarında ortaya çıkan herhangi bir yaralanma sonucu ölmüş, kalıcı tüm engelli ya da kalıcı kısmı engelli olan kişileri kapsamaktadır.Ferdi kaza sigortası, bireysel bir takımın tüm üyelerini kapsayabileceği gibi belirli bir ulusal kontrol birimine bağlı tüm organizasyonlara kayıt yaptıran bütün üyeleri de kapsayabilmektedir.

Ferdi kaza poliçesi altında sağlanan yararlar şunlardır

 • Ölüm
 • Kalıcı Tüm Engellilik
 • Kalıcı Kısmi Engellilik
 • Sağlık Sigortası Olmayan Tıbbi Giderlerin Karşılanması
 • Gelir Kaybı Durumlarında
 • Ev Yardımcısı/Asistan Öğrenci
 • Aile Rahatsızlık Ödeneği

3. Profesyonel Sporcu Sigortası

Profesyonel sporcu sigortası, ferdi kaza sigortasının bir çeşididir.Bu sigorta, spora katılımı engelleyen geçici iş göremezliğine karşı sporcuları korumamakta, aynı zamanda kalıcı yaralanmalarından dolayı ortaya çıkan finansal kayıplara karşı sporcuları korumaktadır.

4. Seyahat Sigortası

Seyahat sigortası, standart ferdi kaza korumasının yanı sıra hırsızlık, kiralık araç kazası, fidye ve haraç, adam kaçırma, seyahat iptal avantajları, bagaj ve kişisel eşyalarla ilgili hasar ve kayıpları da içerebilmektedir.

Varlıkları (Mülkleri) Koruma: Varlıklar, çok sayıda nedenden dolayı hasar görebilmektedir. Çeşitli hasarlar ve kazalar organizasyonu düzenleyen şirkete büyük finansal zorluklar yaşatabilmektedir.Bu durumlarla başa çıkabilmek için yapılması gereken ilk şey, sigorta yapılması düşünülen organizasyonun hangi varlıklara, sahip olduğunun belirlenmesidir.Varlıklar, genellikle, binalar, demirbaşlar, makineler, mobilyalar ve diğer içerikler, spor ve diğer ekipmanlar, para ve sermayeleri içermektedir.

Kulüpler için uygun sigorta türleri aşağıda verilmiştir.

 1. Belirtilmemiş Tehlikeler: Bu tehlikeler, deprem, yıldırım düşmesi, patlama, fırtına ve diğer su hasarları, kötü niyetli hasarlar, ayaklanmalar, grev ve sivil kargaşaları içerebilmektedir.
 2. Dolaylı Kayıp
 3. Hırsızlık
 4. Para: İş saatleri içindeki ve dışındaki zamanlarda tesislerde bulunan parayı kapsamaktadır..
 5. Cam: Sabitlenmiş iç ve dış camların kazara kırılmasını kapsamaktadır.
 6. Makine Arızası: Özel atölye ve ekipmanların elektriksel ya da mekaniksel arızalarını kapsamaktadır.
 7. Donmuş Yiyeceklerin Bozulması
 8. Elektronik Ekipmanların Arızası
 9. Sadakat Garantisi: Çalışanlar ya da özel memurlar tarafından uygun olmayan para ya da malların hileli kazanılmasını kapsamaktadır.
 10. Motorlu Taşıt, Mobil Atölye ve Ekipmanlar
 11. Deniz araçları: Araç, motor ve ekipmanların tahrip olması ya da kazara olan fiziksel kayıplara karşı olan kapsamı içermektedir.
 12. Endüstriyel Özel Riskler: Poliçenin bu türü sadece daha büyük riskler için mümkündür ve daha küçük spor organizasyonları için normal olarak uygulanmamaktadır.

Spor ve Rekreasyon Organizasyonları İçin Uygun Diğer Sigorta Kapsamları

Spor organizasyonları için düşünülebilecek diğer sigorta kapsamları aşağıda ifade edilmektedir:

 • İptal ve Terk Etme, Yağmur Sigortası – Bu sigorta, hava şartları, havayolu grevi, özel misafirlerin gelememesi gibi poliçede ifade edilen olaylardan dolayı etkinliklerin iptal edilmesi, ertelenmesi ya da terk edilmesi ile ilişkili gelir kayıplarına karşı koruma sağlamaktadır.
 • Özel Acil Durum Sigortası – Bu sigorta, spor organizasyonlarında ani gelişen olaylarda, finansal dezavantajlara karşı korumak için düzenlenmektedir.
 • Vergi Denetim Sigortası – Bu sigorta, eğer organizasyon denetim sonucunda ekstra muhasebeci giderlerinin oluşması gibi Vergi Komisyoncuları tarafından bir denetime maruz kalırsa yapılan tüm masrafları karşılamak için dizayn edilmektedir.
 • Yasal Masraf Sigortası – Bu sigorta, eğer sigortalı ona karşı alınan yasal işlem yeterli değilse ve masraf diğer sorumluluk sigorta poliçeleri tarafından karşılanamıyorsa yapılan yasal masrafları karşılamak için dizayn edilmektedir

Uygulanabilir Bir Spor Sigorta Programı İçin Takip Edilmesi Gereken 10 Adım

 1. İstenmeyen olayların sonuçlarını ve oluşma olasılığını azaltan eylemleri uygulamak amacıyla bir risk yönetim programı uygulanmalıdır.
 2. Bir sigorta danışmanı seçilmeli ve tayin edilmelidir.
 3. Danışmanla birlikte, bir sigorta güvenlik ağını uygulamak için organizasyonun içinde maruz kalınan riskler belirlenmelidir.
 4. Danışman, rapor vermelidir.Danışmanın etkili bir şekilde iş yaptığına güvenmek önemlidir.
 5. Danışman ile görüşmeler yoluyla probleme neden olan istisnaların ya da durumların poliçe de olmadığından emin olunmalıdır.
 6. Danışmanla birlikte poliçedeki ifadeler gözden geçirilmelidir.
 7. Grup sigorta poliçeleri için, poliçe altında kapsananların uygulanabilir yararlarının farkında olunması gerektiği bilinmelidir.
 8. Mevcut poliçelerin dışında kalan ya da ek kapsam gerektiren özel olaylardaki değişimler ile ilgili olarak tedbirli kalan sigorta portföyü devam ettirilmelidir.
 9. Ortaya çıkan kayıpları minimize etmek ve yapılan iddiaların gerçekliğini sağlamada hazırlıklı olunmalıdır.
 10. İddiaların sonuçlarını ya da ihtimalini azaltmak için, iddialar ile ilgili tüm varolan veriler analiz edilmelidir.

Sporda Finansal Boyutta Risk Yönetimi

Sporun profesyonelleşmesi ile birlikte büyük bir endüstri haline gelmesi, spor endüstrisine yapılan yatırımların artması, sporun yalnızca kulüpler ve sporcularla sınırlı kalma boyutunu aşmasına neden olmuştur. Eğlence sektörü, medya sektörü, müşterek bahis sektörü, spor malzemeleri sektörü, ulaşım sektörü, turizm sektörü, dolaylı ve doğrudan spor endüstrisindeki gelişmeleri izlemekte ve yararlanmaktadır Sporun endüstrileşmesinden sonra ise spora ve sporcuya verilen önem artmış spor kulüpleri birer ticari örgüt haline gelmiştir.Birçok spor kulübü şirketleşmiş, şirketleşmeyenler ise bünyelerinde iktisadi birimler kurmuşlardır.

Gelir Kalemleri

Spor işletmelerinin yeni gelir kaynakları bulmaları ile gelirleri büyük oranda artış göstermektedir.

Spor işletmelerinin başlıca gelir kaynakları:

 • Medya Gelirleri
 • Bilet ve Ürün Satış Gelirleri
 • Stad ve Gayrimenkul Gelirleri
 • Marka Hakkı Gelirleri
 • Sponsorluk ve Reklam Gelirleri
 • Turnuva Gelirleri;
 • Borsa Gelirleri;
 • Üye Aidatları;
 • Bağış ve Yardımlar;
 • Federasyon Ödemeleri;
 • Spor Okulu Gelirleri;
 • Çekiliş ve Şans Oyunlarıdır

Gider Kalemleri

Bir spor işletmesinin gider kaynakları:

 • Oyuncu Ücretleri;
 • Ekipman;
 • Seyahat Giderleri;
 • Yönetici Ücretleri;
 • Sigorta Primleri;
 • Bakım Giderleri.

Sporda Finansal Riskler

Finansal risk, şimdiki ve gelecekteki değişimlerin bir sonucu olarak olası maddi değişimlerin ölçümü olarak tanımlanmaktadır. Finansal risk ayrıca fiyatların dalgalanırlığı karşısında işletmelerin ya da bireylerin aktif veya pasif değerlerinin değişmesi olarak da tanımlanmaktadır.

Kredi Riski

Kredi riski, ödeme yükümlüsü olan karşı tarafın vadesinde ödemesi gereken tutarı ödeyememesi, ödememek istememesi olarak tanımlanabilir.Kredi riski sadece vadesinde ödenmesi gereken tutarın tam olarak ödenmemesi değildir, aynı zamanda kısmi ödeme veya gecikmeli ödeme de kredi riski tanımı içine girmektedir. Kredi riski, ödeme taahhüdü içeren her türlü sözleşmenin taraflarını da içine alan bir risk türüdür. Riske maruz tutar, kredi tutarı olsa da risk gerçekleştiği anda kayıp olarak değerlendirilebilecek tutarı hesaplarken teminat olarak alınan değerlerin niteliği ve likiditesinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir

Piyasa riski , spor işletmelerinin faiz oranları, hisse senedi fiyat değişiklikleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riskini ifade etmektedir.Tüm şirketlerde olduğu gibi, günümüzde birer şirket portföyüne sahip olan spor işletmelerinin piyasadaki gelişmelerden etkilenmemesi mümkün değildir.

Kur riski , döviz kurlarındaki değişimlerden dolayı spor işletmelerinin finansal varlıkları üzerindeki kâr veya zarar riskini ifade etmektedir..Sporcu transferleri, uluslararası müsabakalar, sponsorluk ilişkileri bu etkilenmenin oluşumunda önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle yabancı paralar ile yapılan transferlerin kur değişiklikleri nedeniyle spor işletmelerinin bütçelerine negatif ya da pozitif etkileri olmaktadır.

Faiz riski , faiz oranlarında ortaya çıkan değişimlerden dolayı spor işletmesinin pozisyonuna göre karşı karşıya kalabileceği zarar ihtimalini ifade etmektedir.Faiz oranlarının hızla yükselmesi ile birlikte finans kurumları tarafından artırılarak uygulanan faiz nedeniyle gelecek dönemlerdeki faiz oranlarının beklenen değerden sapması faiz riski olarak tanımlanmaktadır.

Likidite riski, spor işletmelerinin nakit akışında yaşanan dengesizlikler nedeniyle ödemelerini ve benzeri yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getirememe riskidir.

Uyum riski , spor işletmelerinin yürürlükteki yasal düzenlemelere aykırı davranışlar nedeniyle karşı karşıya kalabileceği riski ifade etmektedir.

Operasyonel risk , yetersiz veya yanlış uygulamalar nedeniyle meydana gelebilecek doğrudan veya dolaylı zarara uğrayabilme riskidir. Operasyonel riskin temel bileşenlerini açtığımızda aşağıdaki beş temel unsur ile karşılaşılmaktadır:

 • Personel Riski
 • Teknolojik Riskler
 • Organizasyon Riski
 • Dış Etkenler:
 • Hatalı Transfer Politikaları

İtibar riski, çeşitli nedenlerle spor işletmelerinin ulusal ve uluslararası alanda karşı karşıya kalabileceği güven, saygınlık ve itibar kaybı riskini ifade etmektedir.

Politik Risk, spor işletmesinin ülkedeki ve dünyadaki siyasi gelişmelere bağlı olarak faaliyetlerinin etkilenme riskidir

Hedging

Spor işletmelerinde ortaya çıkan risklere karşı korunma ile ilgili iki yöntem vardır.Bu yöntemlerden biri sigorta yaptırılması, diğeri ise riski sıfırlama olarak ifade edilen “hedging” yöntemidir.Gelecekte oluşması beklenen bir fiyatın bugünden belirlenerek gelecekteki nakit girişçıkışlarının şimdiden garanti altına alınması esasına dayanmaktadır.

Sporda Finansal Risk Yönetiminde Türev Ürünler

Sporda finansal risk yönetiminde ürünler, forward, futures, swap ve opsiyon sözleşmelerinden oluşmaktadır.

Forward İşlemleri

Belli miktarda malın önceden belirlenmiş bir fiyattan ve önceden belirlenmiş bir tarihte satın alınması ya da satılması yükümlülüklerini içeren sözleşmeye dayalı işlemlerdir.Forward sözleşmelerinde alıcı belirli bir ihtiyacını karşılayacak bir mal veya finansal araç için sözleşme yapmak istemektedir.Bu sözleşmenin gerçekleşebilmesi için de aynı özelliklere sahip ve aynı miktarda mal veya finansal aracı teslim etmeye istekli başka bir tarafın bulunması gerekmektedir.

Future İşlemleri

Future işlemler,satıcı ile alıcı arasında yapılan belirli bir miktar ve kalitedeki bir varlığın gelecekte belirlenmiş bir tarihte ve belirlenmiş bir fiyattan alım veya satımını düzenleyen anlaşmalar olarak ifade edilmektedir.Bu işlemlerdeki temel amaç, fiyat dalgalanmalarının getirdiği belirsizliği ortadan kaldırmak ve belli bir vade için söz konusu finansal aracın fiyatını sabitleştirmektir.

Opsiyon İşlemleri

Opsiyon sözleşmesi, bir pirim karşılığında üzerinde anlaşılan bir mal ya da finansal aracı gelecekteki bir tarihte alma veya satma hakkı veren bir menkul değer olarak ifade edilmektedir.Opsiyon sözleşmelerinde future sözleşmelerinde olduğu gibi bir taahhüdün yerine getirilmesi zorunluluğu yoktur.

Opsiyonlar alım veya satım opsiyonları olarak türlere ayrılır.

 • Satın Alma Opsiyonu: Sahibine belli bir kıymeti bugünden belirlenen bir fiyat üzerinden belli bir miktar ve belli bir vade içerisinde ya da sonunda satın alma hakkı veren opsiyondur.
 • Satma Opsiyonu : Alıcısına veya sahibine belli bir kıymeti bugünden sabitlenen bir fiyat üzerinden belli bir vade içerisinde veya sonunda satma hakkı veren opsiyondur. Opsiyonları bir başka şekilde de kendi arasında ikiye ayırabiliriz
 • Avrupa Tipi Opsiyonlar: Opsiyonu alan tarafın, sözleşmeye konu mal veya kıymeti satın alma veya satma hakkını sadece vade sonunda kullanmasını sağlayan opsiyonlardır.
 • Amerikan Tipi Opsiyonlar: Vade sonu da dahil olmak üzere opsiyon alıcısına istediği zaman hakkını kullanma imkanını sağlayan opsiyonlardır.

Swap İşlemleri

Genel anlamda swap,borçların değiş tokuş edilmesidir.Değişime konu olan ödemeler anapara faizi veya hem faiz hem anapara ödemeleri olabilir.Swap işleminde bir para birimi başka bir para birimi ile aynı gün içerisinde değiştirilmektedir.Swap işleminin en önemli özelliği,sizin vermek istediğiniz dövizi,yine size uygun olan vadede ve fiyatla alıp, karşılığında sizin ihtiyacınız olan dövizi size benzer koşullarda satmak arzusunda kişiyi ya da kurumu bulmaktır Bu noktada farklı döviz üzerinden yapılacak işlemde, iki taraf için de uygun vade ve miktarı bulmak zor olabilir.

Swap işlemleri temelde aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.

 • Döviz Swapı: Bir gerçek veya tüzel kişinin ilerleyen dönemlerde döviz fiyatları hakkındaki değerlendirmeleri sonucu evvelce sahip olduğu belirli bir döviz cinsinden ödemeli bir yükümlülüğünü diğer bir gerçek veya tüzel kişinin elindeki başka bir döviz cinsinden ödemeli bir yükümlülük ile değiştirmek istemesidir.
 • Faiz Oranı Swapı: Bir gerçek veya tüzel kişinin ilerleyen dönemlerde faiz oranları hakkındaki değerlendirmeleri sonucu evvelce sahip olduğu sabit faiz ödemeli bir yükümlülüğü diğer bir gerçek veya tüzel kişinin elindeki değişken oranlı yükümlülük ile değiştirmek istemesidir.
 • Mal Swapı: Mal swapı iki taraf arasında belirli miktar ve kalitedeki bir malın sabit ve değişken fiyatlarını belirli bir zaman süresince değiştirmeye yönelik bir anlaşmadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.