Açıköğretim Ders Notları

Sporda Sponsorluk Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sporda Sponsorluk Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Pazarlama İletişimi Ve Sponsorluk

1. Soru

Spor sponsorluğu uygulamaları Avrupa’da hangi tarihlerde yaygınlaşmaya başlamıştır?

Cevap

ABD’de çok daha önceleri yaygınlaşmaya başlayan pazarlama iletişiminde spor sponsorluğu uygulamaları, 1980’lerin sonları ve 1990’ların başında Avrupa ülkeleri arasında da dar kapsamlı olsa da görülmeye ve yaygınlaşmaya başlamıştır.


2. Soru

1980’lerin sonlarında ülkemizde yaygınlaşmaya başlayan spor sponsorluğu uygulamalarında ilk dönem uygulamaları neler olmuştur?

Cevap

ABD’de çok daha önceleri yaygınlaşmaya başlayan pazarlama iletişiminde spor sponsorluğu uygulamaları, 1980’lerin sonları ve 1990’ların başında Avrupa ülkeleri arasında da dar kapsamlı olsa da görülmeye ve yaygınlaşmaya başladı. Benzer biçimde ülkemizde de gözlenen ilk dönem uygulamaları daha çok formalarda markaların görünürlülüğünü sağlamaya yönelik idi. Buradaki ana amaç, görünürlüğü sağlamak yoluyla ”marka hatırlanma” oranını arttırmaktır.


3. Soru

Modern sporun bir ürün olarak kabul edilip tüketim ürünleri gibi ele alınıp pazarlamaya konu olması ve yönetilmesi anlayışının yaygınlaşmasının sonuçları nelerdir?

Cevap

Modern sporun bir ürün olarak kabul edilip tüketim ürünleri gibi ele alınıp pazarlamaya konu olması ve yönetilmesi anlayışının yaygınlaşması, insanların bunu rahatlıkla kabullenip içselleştirmesi, spor profesyonellerinin çoğalması, pazarlama iletişim uygulamalarının da bu yöne bakışlarını çevirmesine ve odaklanmasına neden olmaktadır.


4. Soru

Pazarlama iletişimi modelinde iletişim hangi kesimler arasında gerçekleşir?

Cevap

Kuruluşun hangi alanda çalıştığına, ne büyüklükte, ne türde olduğuna bakılmaksızın, her kuruluş iletişim ile uğraşmak zorundadır ve başarılı olabilmek için iletişimi iyi yönetmesi gerekmektedir. İletişim, kuruluş ile ilişki kurulması istenen hedef kitleyi oluşturan kesimler arasında gerçekleşir.


5. Soru

Spor pazarlama iletişiminde kullanılan iki ana yöntem nelerdir?

Cevap

Aslına bakılırsa spor pazarlama iletişiminin diğer pazarlama iletişim uygulamalarından hiçbir farkı
yoktur. Bilgilendirme ve ikna etme iki ana yöntemdir. Bunları gerçekleştirirken uygulanacak genel iletişim modeli sürecinin ögeleri olarak; kaynak, mesaj, iletişim araçları, alıcı ve geri beslemedir.


6. Soru

Spor pazarlama iletişiminde tek yönlü ve çift yönlü iletişim ne anlama gelir?

Cevap

Tek yönlü iletişime örnek olarak propaganda verilebilir ve alıcıdan bir geri beslemenin ve diyalogun olmadığı bir iletişim türüdür. Günümüzde ise, çift yönlü ve etkileşimli bir iletişim türü geçerli olmaya başlamıştır. En zengin ve etkili bir iletişim türü olarak çift yönlü bu tür iletişim, iki tarafın da kazançlı çıkmasını öngören uzun dönemli bir ilişki kurmayı amaçlar ve gerçekleştirir.


7. Soru

Pazarlama iletişimi süreci neleri içerir?

Cevap

Pazarlama iletişimi, tutundurma ya da satış çabaları, satış tutundurma kavramlarından daha geniş bir alanı kapsayan ve ürün kavramının, kuruluş kimliğinin tüketicilere sunuluşunu içeren bir süreçtir. Bir başka deyişle, pazarlamaya konu olan ve onun etkinliğini etkileyebilecek her alanda ve konuda hedef kitleyle iletişim kurmaktır.


8. Soru

Spor pazarlaması kapsamında pazarlama iletişiminde amaç nedir?

Cevap

Pazarlama iletişiminde amaç, tüketiciler ve örgütlerle bağlantı kurarak onların bilgilerini, tutumlarını ve davranışlarını, pazarlama politikası yönünde olumlu biçimde etkilemektir.


9. Soru

Spor pazarlamasının boyutları nelerdir?

Cevap

Spor pazarlamasının iki boyutu vardır. Birincisi, spor ürünleri ve hizmetlerinin doğrudan tüketicilere pazarlanması. İkincisi ise, spor dışı ürün ve hizmetlerin spor aracılığıyla pazarlama uygulamalarıdır.


10. Soru

Bir iletişim aracı olarak spor sponsorluğu nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Spor sponsorluğu sponsor tarafın sağladığı finansal, ayni ya da hizmet şeklindeki destekler sayesinde farkındalık yaratma, imajı güçlendirme ya da değiştirme, uzun vadede izleyiciler üzerinde iyi niyet geliştirme ve satışları artırma gibi amaçlar güden bir iletişim aracı olarak tanımlanabilir.


11. Soru

Doğrudan pazarlama iletişimi, kişisel ve doğrudan hedef kitle ile kişisel ve doğrudan iletişim kurmaktır. En yaygın doğrudan pazarlama türleri nelerdir?

Cevap

Doğrudan pazarlama iletişimi, kişisel ve doğrudan hedef kitle ile kişisel ve doğrudan iletişim kurmaktır. En yaygın kullanılan türleri arasında broşürler, doğrudan postalama ve tele pazarlama vardır.


12. Soru

‘Bütünleşik Pazarlama İletişimi’ nedir?

Cevap

Bütünleşik Pazarlama İletişimi; reklam, halkla ilişkiler, satış tutundurma gibi ayrı ayrı iletişim uygulamalarının bir bütün olarak uygulanması olarak tanımlanabilir.


13. Soru

Yaratıcı bir pazarlama iletişimi uygulamasının kendini gösterecek bir sonuç doğurabilmesi için tutarlılık göstermesi gereken konular nelerdir?

Cevap

Pazarlama iletişiminim yaratıcı bir uygulaması üç konuda tutarlı biçimde kendini gösterecek bir sonuç doğuracaktır. Bunlar;

• İçerik,
• Tasarım,
• Maksimum iletişim etkileri.

Pazarlama iletişiminin bu yaratıcı yapısında içeriğin dolu, hedef kitle ile uyumlu ve arzulanan etkiyi yaratabilecek nitelikte olması gerekirken, tasarım ise kullanılacak iletişim mesajlarının nasıl uygulanacağı konusunda bilgi vermektedir. Maksimum iletişim etkisi ise daha ziyade sinerjik bir kümülatif yapışı işaret eder.


14. Soru

Spor ve spor pazarlamadaki özel çevre faktörlerinin bütünleşik spor pazarlama
iletişiminde çıkarttığı zorluklar nelerdir?

Cevap

Spor ve spor pazarlamadaki özel çevre faktörleri bütünleşik spor pazarlama iletişimini zorluklar çıkartabilmektedir. Bunlar arasında şunlar sayılabilir:

• Spora hobi olarak yaklaşan amatör bakış,
• Spor projelerinde reklam ajanslarının tereddütleri ,
• Spordaki kontrol edilemeyen faktörlerin yarattığı korku,
• Logo görünürlülüğünün medyada yer alması ,
• İletişim ve koordinasyondaki yetersizlik.


15. Soru

Spor sponsorluğunda değişik amaçlar vardır. Spor sponsorluğuna profesyonelce yaklaşım neye göre biçim alır?

Cevap

Spor sponsorluğunun yapılmasında çok farklı güdüler ve amaçlar vardır. Spor sponsorluğuna profesyonelce yaklaşım, pazarlama iletişim amaçlarına ve hedef kitlenin özelliklerine göre biçim alır.


16. Soru

Sporda halkla ilişkilerin önemi nedir?

Cevap

Sporda halkla ilişkiler bir tarafta ilişkisel pazarlama diğer tarafta da medya ilişkileri ile bağlantılıdır. Sporda ilişkisel pazarlama ilişkilerinin geliştirilmesi, zenginleştirilmesi ve özgün deneyimlerin insanlara aktarılmasıyla ilgilidir. Bütünleşik spor pazarlama iletişim karması elemanı olarak halkla ilişkiler; pazarlama iletişimindeki köprü görevini üstlenmesinden dolayı vazgeçilemez öneme sahiptir.


17. Soru

Sporda ‘halkla ilişkiler’ ve ‘duyurum’ kavramları nasıl tanımlanır?

Cevap

Halkla ilişkiler, bir kuruluşun çevresiyle ya da kamuoyuyla onların görüşlerini etkilemek, ikna etmek, onlarla iyi ilişkiler kurmak amacıyla çeşitli iletişim etkinliklerinin yöntemidir. Öte yandan duyurum ise haber değeri taşıması nedeniyle medya dışından bir kaynak tarafından, medyanın kullanımı için hazırlanan bilgidir.


18. Soru

Amerikan Pazarlama Birliği reklamı nasıl tanımlar?

Cevap

Amerikan Pazarlama Birliği’nin tanımına göre reklam, herhangi bir ürünün hizmetin ya da düşüncenin bedeli ödenerek ve bedelin kim tarafından ödendiği anlaşılacak biçimde yapılan ve kişisel satışın dışında kalan tanıtım eylemleridir.


19. Soru

Spor sponsorluğunda reklam kampanyasının geliştirilmesinde atılacak ilk adım nedir?

Cevap

Spor sponsorluğunda reklam kampanyasının geliştirilmesinde atılacak adımlar bazı farklılıklar gösterir. Bu adımların birincisi reklamın spor sponsorluk iletişimiyle bütünleşik olmasının sağlanmasıdır. Sponsorluk, şirket mesajlarını farklı, yeni ve daha az ticari formda sunma ve ileride anımsanacak bir deneyim kazandırma olanağına sahiptir. Geleneksel reklam uygulamalarının bu konulardaki zayıflıklarını böylece birlikte uygulama yoluyla giderebilmek olanaklıdır.


20. Soru

Spor sponsorluğunda doğrudan pazarlama neyi hedefler?

Cevap

Doğrudan pazarlama, tedarikçi ile müşteri açısından doğrudan ilişkinin yaratılması ve bunun sürdürülmesini hedefler. Doğrudan iletişimin yanında doğrudan dağıtım da söz konusudur. Doğrudan iletişimde, mesaj kişisel olarak müşterilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Doğrudan pazarlama iletişimi, ürün ve hizmet bilinirliliğini sağlamada, bağlantı kurmada, adresleri oluşturmada ya da kataloğun
istenmesini sağlamada birçok ortamı kullanır. Bunlar arasında en çok bilinen ve uygulananı, tele-pazarlama ve doğrudan postalamadır. Günümüzde, İnternet yoluyla iletişim de hızla gelişmekte ve önemli araçlardan biri olmaktadır.


1. Soru

Spor sponsorluğu uygulamaları Avrupa’da hangi tarihlerde yaygınlaşmaya başlamıştır?

Cevap

ABD’de çok daha önceleri yaygınlaşmaya başlayan pazarlama iletişiminde spor sponsorluğu uygulamaları, 1980’lerin sonları ve 1990’ların başında Avrupa ülkeleri arasında da dar kapsamlı olsa da görülmeye ve yaygınlaşmaya başlamıştır.

2. Soru

1980’lerin sonlarında ülkemizde yaygınlaşmaya başlayan spor sponsorluğu uygulamalarında ilk dönem uygulamaları neler olmuştur?

Cevap

ABD’de çok daha önceleri yaygınlaşmaya başlayan pazarlama iletişiminde spor sponsorluğu uygulamaları, 1980’lerin sonları ve 1990’ların başında Avrupa ülkeleri arasında da dar kapsamlı olsa da görülmeye ve yaygınlaşmaya başladı. Benzer biçimde ülkemizde de gözlenen ilk dönem uygulamaları daha çok formalarda markaların görünürlülüğünü sağlamaya yönelik idi. Buradaki ana amaç, görünürlüğü sağlamak yoluyla ”marka hatırlanma” oranını arttırmaktır.

3. Soru

Modern sporun bir ürün olarak kabul edilip tüketim ürünleri gibi ele alınıp pazarlamaya konu olması ve yönetilmesi anlayışının yaygınlaşmasının sonuçları nelerdir?

Cevap

Modern sporun bir ürün olarak kabul edilip tüketim ürünleri gibi ele alınıp pazarlamaya konu olması ve yönetilmesi anlayışının yaygınlaşması, insanların bunu rahatlıkla kabullenip içselleştirmesi, spor profesyonellerinin çoğalması, pazarlama iletişim uygulamalarının da bu yöne bakışlarını çevirmesine ve odaklanmasına neden olmaktadır.

4. Soru

Pazarlama iletişimi modelinde iletişim hangi kesimler arasında gerçekleşir?

Cevap

Kuruluşun hangi alanda çalıştığına, ne büyüklükte, ne türde olduğuna bakılmaksızın, her kuruluş iletişim ile uğraşmak zorundadır ve başarılı olabilmek için iletişimi iyi yönetmesi gerekmektedir. İletişim, kuruluş ile ilişki kurulması istenen hedef kitleyi oluşturan kesimler arasında gerçekleşir.

5. Soru

Spor pazarlama iletişiminde kullanılan iki ana yöntem nelerdir?

Cevap

Aslına bakılırsa spor pazarlama iletişiminin diğer pazarlama iletişim uygulamalarından hiçbir farkı
yoktur. Bilgilendirme ve ikna etme iki ana yöntemdir. Bunları gerçekleştirirken uygulanacak genel iletişim modeli sürecinin ögeleri olarak; kaynak, mesaj, iletişim araçları, alıcı ve geri beslemedir.

6. Soru

Spor pazarlama iletişiminde tek yönlü ve çift yönlü iletişim ne anlama gelir?

Cevap

Tek yönlü iletişime örnek olarak propaganda verilebilir ve alıcıdan bir geri beslemenin ve diyalogun olmadığı bir iletişim türüdür. Günümüzde ise, çift yönlü ve etkileşimli bir iletişim türü geçerli olmaya başlamıştır. En zengin ve etkili bir iletişim türü olarak çift yönlü bu tür iletişim, iki tarafın da kazançlı çıkmasını öngören uzun dönemli bir ilişki kurmayı amaçlar ve gerçekleştirir.

7. Soru

Pazarlama iletişimi süreci neleri içerir?

Cevap

Pazarlama iletişimi, tutundurma ya da satış çabaları, satış tutundurma kavramlarından daha geniş bir alanı kapsayan ve ürün kavramının, kuruluş kimliğinin tüketicilere sunuluşunu içeren bir süreçtir. Bir başka deyişle, pazarlamaya konu olan ve onun etkinliğini etkileyebilecek her alanda ve konuda hedef kitleyle iletişim kurmaktır.

8. Soru

Spor pazarlaması kapsamında pazarlama iletişiminde amaç nedir?

Cevap

Pazarlama iletişiminde amaç, tüketiciler ve örgütlerle bağlantı kurarak onların bilgilerini, tutumlarını ve davranışlarını, pazarlama politikası yönünde olumlu biçimde etkilemektir.

9. Soru

Spor pazarlamasının boyutları nelerdir?

Cevap

Spor pazarlamasının iki boyutu vardır. Birincisi, spor ürünleri ve hizmetlerinin doğrudan tüketicilere pazarlanması. İkincisi ise, spor dışı ürün ve hizmetlerin spor aracılığıyla pazarlama uygulamalarıdır.

10. Soru

Bir iletişim aracı olarak spor sponsorluğu nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Spor sponsorluğu sponsor tarafın sağladığı finansal, ayni ya da hizmet şeklindeki destekler sayesinde farkındalık yaratma, imajı güçlendirme ya da değiştirme, uzun vadede izleyiciler üzerinde iyi niyet geliştirme ve satışları artırma gibi amaçlar güden bir iletişim aracı olarak tanımlanabilir.

11. Soru

Doğrudan pazarlama iletişimi, kişisel ve doğrudan hedef kitle ile kişisel ve doğrudan iletişim kurmaktır. En yaygın doğrudan pazarlama türleri nelerdir?

Cevap

Doğrudan pazarlama iletişimi, kişisel ve doğrudan hedef kitle ile kişisel ve doğrudan iletişim kurmaktır. En yaygın kullanılan türleri arasında broşürler, doğrudan postalama ve tele pazarlama vardır.

12. Soru

‘Bütünleşik Pazarlama İletişimi’ nedir?

Cevap

Bütünleşik Pazarlama İletişimi; reklam, halkla ilişkiler, satış tutundurma gibi ayrı ayrı iletişim uygulamalarının bir bütün olarak uygulanması olarak tanımlanabilir.

13. Soru

Yaratıcı bir pazarlama iletişimi uygulamasının kendini gösterecek bir sonuç doğurabilmesi için tutarlılık göstermesi gereken konular nelerdir?

Cevap

Pazarlama iletişiminim yaratıcı bir uygulaması üç konuda tutarlı biçimde kendini gösterecek bir sonuç doğuracaktır. Bunlar;

• İçerik,
• Tasarım,
• Maksimum iletişim etkileri.

Pazarlama iletişiminin bu yaratıcı yapısında içeriğin dolu, hedef kitle ile uyumlu ve arzulanan etkiyi yaratabilecek nitelikte olması gerekirken, tasarım ise kullanılacak iletişim mesajlarının nasıl uygulanacağı konusunda bilgi vermektedir. Maksimum iletişim etkisi ise daha ziyade sinerjik bir kümülatif yapışı işaret eder.

14. Soru

Spor ve spor pazarlamadaki özel çevre faktörlerinin bütünleşik spor pazarlama
iletişiminde çıkarttığı zorluklar nelerdir?

Cevap

Spor ve spor pazarlamadaki özel çevre faktörleri bütünleşik spor pazarlama iletişimini zorluklar çıkartabilmektedir. Bunlar arasında şunlar sayılabilir:

• Spora hobi olarak yaklaşan amatör bakış,
• Spor projelerinde reklam ajanslarının tereddütleri ,
• Spordaki kontrol edilemeyen faktörlerin yarattığı korku,
• Logo görünürlülüğünün medyada yer alması ,
• İletişim ve koordinasyondaki yetersizlik.

15. Soru

Spor sponsorluğunda değişik amaçlar vardır. Spor sponsorluğuna profesyonelce yaklaşım neye göre biçim alır?

Cevap

Spor sponsorluğunun yapılmasında çok farklı güdüler ve amaçlar vardır. Spor sponsorluğuna profesyonelce yaklaşım, pazarlama iletişim amaçlarına ve hedef kitlenin özelliklerine göre biçim alır.

16. Soru

Sporda halkla ilişkilerin önemi nedir?

Cevap

Sporda halkla ilişkiler bir tarafta ilişkisel pazarlama diğer tarafta da medya ilişkileri ile bağlantılıdır. Sporda ilişkisel pazarlama ilişkilerinin geliştirilmesi, zenginleştirilmesi ve özgün deneyimlerin insanlara aktarılmasıyla ilgilidir. Bütünleşik spor pazarlama iletişim karması elemanı olarak halkla ilişkiler; pazarlama iletişimindeki köprü görevini üstlenmesinden dolayı vazgeçilemez öneme sahiptir.

17. Soru

Sporda ‘halkla ilişkiler’ ve ‘duyurum’ kavramları nasıl tanımlanır?

Cevap

Halkla ilişkiler, bir kuruluşun çevresiyle ya da kamuoyuyla onların görüşlerini etkilemek, ikna etmek, onlarla iyi ilişkiler kurmak amacıyla çeşitli iletişim etkinliklerinin yöntemidir. Öte yandan duyurum ise haber değeri taşıması nedeniyle medya dışından bir kaynak tarafından, medyanın kullanımı için hazırlanan bilgidir.

18. Soru

Amerikan Pazarlama Birliği reklamı nasıl tanımlar?

Cevap

Amerikan Pazarlama Birliği’nin tanımına göre reklam, herhangi bir ürünün hizmetin ya da düşüncenin bedeli ödenerek ve bedelin kim tarafından ödendiği anlaşılacak biçimde yapılan ve kişisel satışın dışında kalan tanıtım eylemleridir.

19. Soru

Spor sponsorluğunda reklam kampanyasının geliştirilmesinde atılacak ilk adım nedir?

Cevap

Spor sponsorluğunda reklam kampanyasının geliştirilmesinde atılacak adımlar bazı farklılıklar gösterir. Bu adımların birincisi reklamın spor sponsorluk iletişimiyle bütünleşik olmasının sağlanmasıdır. Sponsorluk, şirket mesajlarını farklı, yeni ve daha az ticari formda sunma ve ileride anımsanacak bir deneyim kazandırma olanağına sahiptir. Geleneksel reklam uygulamalarının bu konulardaki zayıflıklarını böylece birlikte uygulama yoluyla giderebilmek olanaklıdır.

20. Soru

Spor sponsorluğunda doğrudan pazarlama neyi hedefler?

Cevap

Doğrudan pazarlama, tedarikçi ile müşteri açısından doğrudan ilişkinin yaratılması ve bunun sürdürülmesini hedefler. Doğrudan iletişimin yanında doğrudan dağıtım da söz konusudur. Doğrudan iletişimde, mesaj kişisel olarak müşterilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Doğrudan pazarlama iletişimi, ürün ve hizmet bilinirliliğini sağlamada, bağlantı kurmada, adresleri oluşturmada ya da kataloğun
istenmesini sağlamada birçok ortamı kullanır. Bunlar arasında en çok bilinen ve uygulananı, tele-pazarlama ve doğrudan postalamadır. Günümüzde, İnternet yoluyla iletişim de hızla gelişmekte ve önemli araçlardan biri olmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.