Açıköğretim Ders Notları

Sporda Sponsorluk Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sporda Sponsorluk Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sponsorluk Yönetimi

1. Soru

Genel olarak sponsorluk faaliyetleri kapsamında bütçede yer alabilecek harcama kalemleri nelerdir?

Cevap

Sponsorluk bütçesinin belirlenmesinde gerçekleştirilecek faaliyetlere göre maliyet kalemleri de değişiklik gösterecektir. Bununla birlikte bütçe, sponsorluk faaliyetinin süresine, yerel, bölgesel, ulusal ya da uluslararası olmasına göre de farklılık gösterebilecektir. Bu çerçevede genel olarak sponsorluk faaliyetleri kapsamında bütçede yer alabilecek harcama kalemleri şunlardır:

 • Sponsorluğu yapılacak faaliyete, takıma, gruba veya kişiye ya da organi- zasyona sponsor olmak için kuruluş tarafından ödenen miktar ya da araç gereç olarak yapılacak katkıların toplamının oluşturduğu miktar,

 • Sponsorluğun yapılacağı yerde gerekli malzemeleri hazırlamak ve tedarik etmek için yapılacak harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında görevlendirilecek geçici personel ve faaliyete gelen personelin yaptığı harcamalar,

 • Eğlence ve misafir ağılamak için organizasyon ve harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında izleyicilere ücretsiz dağıtılan hediyeler, çı- kartmalar, posterler, şapkalar, broşürler, balonlar gibi satış tutundurma fa-

  aliyetlerine ilişkin harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyetlerini desteklemek amacıyla yapılacak reklam, halkla

  ilişkiler, satış tutundurma vb. faaliyet giderleri,

 • Sponsorluk faaliyetleri ile ilgili olarak gerçekleştirilecek çeşitli yönetim har-

  camaları,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında hizmetlerinden faydalanılan reklam, halkla

  ilişkiler ve/veya sponsorluk ajanslarına ödenecek miktar,

 • Sponsorluğa karar vermede, uygulanmasında ve etkinliğinin değerlendiril-

  mesinde kullanılacak araştırma, ölçme ve değerlendirme harcamaları,

 • Beklenmedik giderler için ayrılacak olan miktar.


2. Soru

Firmaların sponsorluk yönetiminde yaptıkları en büyük hata nedir?

Cevap

Kendinden önce ve sonra gelen aşamalarla yakından ilişkili olan sponsorluk yönetiminde yaşanan en büyük hata, firmaların yönetim işinin zorluğunu ve karmaşıklığını bilmemelerinden kaynaklanır. Yönetimin amacı, amaçlara ulaşmak, amaçlara ulaşmanın yolu da iyi yönetmektir.


3. Soru

Potansiyel sponsorlarla, sponsor arayan kuruluşun kesinlikle uyum sağlaması gereken alanlar nelerdir?

Cevap

Tüm sponsorluk teklifleri, amaçlanan mesaj ile hedef pazara en az risk ve etkili biçimde ulaşma yönünde çok sayıda güçlü potansiyel avantajlara sahiptir. Potansiyel sponsorlarla, sponsor arayan kuruluşun
kesinlikle uyum sağlaması gereken alanlar şunlardır:

 • Potansiyel sponsorun hedef pazarıyla uyum sağlama,
 • Potansiyel sponsorun mal ve hizmetleriyle uyum sağlama.

4. Soru

Günümüzde dünya genelindeki toplam 30 milyar dolarlık yatırımın yüzde kaçı sponsorluk harcamalarına katarılmaktadır?

Cevap

Günümüzde spor sponsorluğu pazarlamanın en büyük silahı hâline gelmiştir. Dünya genelindeki toplam 30 milyar dolarlık yatırımın yüzde 80’inin sponsorluk harcamalarına aktarılması, spor sponsorluğunun kısa vadeli hedeflerle yapılandırılan ve günün koşullarına göre şekillendirilmiş bir süreç olmanın ötesine geçme zorunluluğu yaratmaktadır.


5. Soru

Sponsorluk kapsamında ürün/marka ili ilgili amaçlar nelerdir?

Cevap

Spor sponsorluğu genellikle belirli ürün/markayı tutundurmaya hizmet eden bir platformdur. Bu platform, hedef pazarda farkındalığın yaratılmasından, ürünün pazar payı ve satışlarının artırılmasına kadar çok çeşitli amaçlara ulaşabilir. Sponsorluk kapsamında ürün/marka ili ilgili amaçlar şunlardır:

• Hedef pazardaki farkındalığı artırma,
• Hedef pazarda imaj yaratma (konumlandırma),
• Rekabete karşı durma,
• Satışları ve pazar payını artırma.


6. Soru

Altı adımdan oluşan sponsorluk yönetiminin ilk aşaması nedir?

Cevap

Sponsorluk yönetiminin ilk aşaması pazarlama planının gözden geçirilmesidir.
Geleceği tahminlemeye dayanan planlama, sponsorlukta; seçim sürecini, yönetimini
ve gelecekteki başarıyı önemli ölçüde etkiler.


7. Soru

Sponsorluğun gözden geçirilmesi ve seçimi sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Cevap

Sponsorluğun gözden geçirilmesi ve seçimi sürecinde şu noktalara dikkat edilmelidir:

• Sponsorluk programları proaktif (önlem alıcı şekilde) yönetilebilecek kadar basit düşünülmemeli,
• Sponsorluk programının baştan neleri, nasıl yapacağı ve taraflar arası ilişkileri nasıl yöneteceği açıklıkla ortaya konulmalı,
• Sponsorluk programları sponsorların sadece fiziki katkı sağlamalarının ötesinde destek sağlamaya teşvik edecek nitelikte olmalı,
• Sponsorluk kararlarında taraflar arası çeşitli anlaşmazlıklar ortaya çıksa da asıl olanın sponsorluk sonunda elde edilecek kazanımlar olduğu net bir şekilde ortaya konulmalı ve uzlaşı sağlanmalı,
• Sponsorluk kararının, sadece bir spor alanı seçme olayı değil, kurumsal bir olgu olduğu unutulmamalı,
• Sponsorluk anlaşması sonucu tarafların en iyi anlaşan ortakları olacaklarının garantisi olmadığı unutulmamalı,
• Sponsorluk kısa vadeli değil uzun vadeli ve stratejik öneme sahip bir süreç olarak görülmeli,
• Sponsorluk ilişkisinde güç dengelerinin farkında olunmalı,
• Sponsorluk programlarının en önemli özelliğinin fırsat yaratmak olduğu noktasından hareketle yeni medya olanakları arama yönelimli olacak şekilde yenilikçi ve yaratıcı olmalı,
• Bir sponsorluk programı sonucunda ulaşılan tek şeyin, vizyon sahibi ve yaratıcı bir şekilde amaçlar yönünde başarıya ulaşmak, ilişkileri yönetmek ve bu çerçevede diğer pazarlama iletişim amaçlarını da güvence altına almak olduğu unutulmamalıdır.


8. Soru

Sponsorluk etkinliğinin değerlendirilmesindeki amaçlar nelerdir?

Cevap

Sponsorluk etkinliğinin değerlendirilmesinde iki amaç söz konusudur:
• Sponsorluk değerini ölçmek,
• Gelecek yönlü sponsorluk yönetimine ışık tutmak.


9. Soru

Stratejik spor pazarlama planının başarılı bir şekilde uygulanmasında temel faktör nedir?

Cevap

Sponsorlukta pazarlama planlarının gözden geçirilmesinde iletişimin önemi büyüktür. Etkili iletişim, stratejik spor pazarlama planının başarılı bir şekilde uygulanmasında temel faktördür. Doğru hedefe doğru mesaj iletmek amacıyla bir araya gelen tarafların beklentilerini karşılayarak, iyi sonuçlara ulaşılmasında planlama; işbirliği ve ortak iş ruhu yaratmanın da başlangıcıdır.


10. Soru

Sponsorluk yönetiminin pazarlama planlarını gözden geçirme aşamasında ele
alınması gereken üç temel konu nedir?

Cevap

Sponsorluk yönetiminin pazarlama planlarını gözden geçirme aşamasında ele
alınması gereken üç temel konu şunlardır;
• Pazarlama amaçları,
• İletişim,
• Pazarlama bütçesi tahsisi.

Pazarlama ve örgütsel amaçları bütünüyle destekleyecek bir sponsorluk yatırımı
için başlangıçta sponsorluk sürecinden beklentilerin, pazarlama amaçları ile
örtüşmesi son derece önemlidir. 
Sponsorlukta pazarlama planlarının gözden geçirilmesinde iletişimin önemi
büyüktür. Etkili iletişim, stratejik spor pazarlama planının başarılı bir şekilde
uygulanmasında temel faktördür. 
Pazarlama bütçesi oluşturulurken her ne kadar tam olarak belirlemek zor olsa
da sponsorluk faaliyetleri ile ilgili harcamaların zamana dayalı dökümü şeklinde
bütçelendirilmesi büyük önem taşır. 


11. Soru

Sponsorluk değerlendirmesinde sponsorluk değerini ölçmek ne anlama gelir?

Cevap

Sponsorluk değerlendirmesinde sponsorluk değerini ölçmek, beklenen değer ile gerçekleşen değerin doğru ölçülerek farkın ortaya konulmasıdır. İki değer arasındaki farkın azalması, o oranda sponsorluk değerinin de arttığının da göstergesidir. Değer ölçümlemesinde söz konusu olan başta ekonomik kazanç olmak üzere gerçekleştirilen faaliyetlerin hedef pazar üzerindeki etkisini belirlemektir. Ancak sponsorluk faaliyetlerinden elde edilen sonuçları her zaman kâr faktörüyle ölçmek mümkün değildir.


12. Soru

Sponsorluk amaçları, doğrudan ve dolaylı amaçlar olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Bu iki ayrım arasında nasıl bir fark vardır?

Cevap

Sponsorluk amaçları, doğrudan ve dolaylı amaçlar olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Doğrudan sponsorluk amaçları, tüketici davranışlarını kısa dönemli etkileyen ve satışların artırılmasına odaklı iken
dolaylı sponsorluk amaçları ise ürün satın alınmadan önce farkındalık yaratma, rekabet
gücünü artırma, yeni hedef pazarlara ulaşma, ilişkisel pazarlamayı geliştirme
ve imaj yaratma yoluyla satışları artırma amacına yöneliktir.


13. Soru

Sponsorluk kapsamında örgüt ile ilgili amaçlar nelerdir?

Cevap

Örgütler, çok yönlü olarak birçok amaca ulaşmak için spor sponsorluğunu kullanırlar.
Sponsorluk kapsamında örgüt ile ilgili amaçlar şunlardır:

 • Kamuoyunda Örgütün ve Hizmetlerin Farkındalığını Artırma
 • Örgüt İmajının Güçlendirilmesi
 • Kamuoyu Algısını Değiştirme
 • Toplumsal Bütünleşme
 • Ticari/İş İlişkileri Geliştirme ve İyi Niyet Oluşturma
 • Çalışanlar Arası İlişkiler Geliştirme ve Motivasyon Sağlama

14. Soru

Sponsorluğun etkilerini belirlemede sponsorluk sonrası yapılan etkinlik değerlendirmesinde izleme çalışmaları yeterli olamadığı durumlarda ne yapılmalıdır?

Cevap

Sponsorluk sonrası yapılan etkinlik değerlendirmesinde izleme çalışmaları, sponsorluğun etkilerini belirlemede yeterli olamayabilir. Bu yönde daha çok algılamaya yönelik (psikografik)
hedeflere bakılmalıdır. Sponsorluk faaliyeti sırasında yapılan iletişim faaliyetleri sonucu hedef pazarda meydana gelen bilme ve hatırlama etkileriyle (bilişsel tepkiler), tutum ve imaj etkileri (duygusal tepkiler) araştırılmalıdır.


15. Soru

Günümüzde spor sponsorluğu değerlendirmesinde önem taşıyan faktörler nelerdir?

Cevap

Spor sponsorluğu değerlendirmesi, objektif kriterlere dayalı bir süreç olduğu kadar dışsal ve subjektif faktörlerin de etkisinin görüldüğü bir süreçtir. Özellikle günümüzde sosyal paylaşım ağlarının etkisiyle kişisel ilişkilerin bu sürece etkisi irrasyonel karar almayı etkileyebilme özelliğine sahiptir. Bu amaçla sponsorluk tekliflerinin objektif değerlendirme esasına dayandırılması, potansiyel sponsorun amaçlarıyla uyumlu olan, mümkün olduğunca detaylı hazırlanan ve yazılı olarak sunulan tekliflerin sunulması, değerlendirmede büyük önem taşır.


16. Soru

Sponsorluk amaçlarının oluşturulmasında önemli olan faktörler nelerdir?

Cevap

Sponsorluk amaçlarının oluşturulmasında önemli olan, örgütsel amaçlarla uyumlu ve pazarlama amaçlarına ulaştıracak, doğru sponsorluk faaliyetini belirlemektir. Tutundurma bileşeni olarak sponsorlukta amaçlar; tutundurma ve pazarlama planlarının hazırlanmasında önemli bir itici güçtür. Tutundurma amaçları; pazarlama amaçlarına, pazarlama amaçları da örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlar. Bu önemli zincir, sponsorluğun tanımını da belirleyici özelliğe sahiptir.


17. Soru

Yönetimin temel işlevleri doğrultusunda spor sponsorluğu yönetim sürecinin başlangıcında, bunun devamında ve sonunda hangi faaliyetler bulunur?

Cevap

İşletmeler başladıkları yolda başarılı bir şekilde ilerlemek istiyorsa belirli eylem ve görevleri etkin ve uyumlu bir şekilde bir araya getirmek durumundadır. Yönetim, insanları uyum içinde çalıştırarak amaca ulaşma sanatı olarak tanımlanabilir. Spor sponsorluğu yönetimi de bu çerçevede belli işlevleri, belli bir akış içinde gerçekleştirilmesi gereken süreçtir. Yönetimin temel işlevleri doğrultusunda spor sponsorluğu yönetim süreci de planlama ile başlar, uygulama ile devam eder ve denetleme ile son bulur.


18. Soru

Spor sponsorluğu yönetiminde ‘Altı Adım Yaklaşımı’nın adımları nelerdir?

Cevap

Yönetimin amacı, amaçlara ulaşmak, amaçlara ulaşmanın yolu da iyi yönetmektir. Bu çerçevede profesyonel sponsorluk yönetimini açıklamada geliştirilen model şu şekildedir:

 1. İşletme planının gözden geçirilmesi
 2. Sponsorluk amaçlarının oluşturulması
 3. Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi
 4. Sponsorluğun gözden geçirilmesi ve seçimi
 5. Sponsorluğun uygulanması
 6. Sponsorluk sonrası değerlendirme


19. Soru

Sponsorluk sonrası etkinliğin değerlendirilmesinde en fazla kullanılan yöntemler hangileridir?

Cevap

Sponsorluğu değerlendirme yöntemi, büyük ölçüde sponsorluk düzeyine bağlıdır.
Sponsorluk sonrası etkinliğin değerlendirilmesinde en fazla kullanılan yöntemler
aşağıda sıralanmıştır:
• Soru sormak,
• Gözlem yapmak,
• Ön araştırmalar,
• Sponsorluk sırasında yapılan araştırmalar,
• Faaliyet sonrasında yapılan araştırmalar,
• Nitel araştırma,
• Nicel araştırm,
• Laboratuar deneyi,
• Saha deneyi,
• Mevcut şirket araştırmaları,
• Kiralık sponsorluk izleme araştırmaları,
• Çok konulu araştırmalar,
• Özel inceleme araştırmaları.


1. Soru

Genel olarak sponsorluk faaliyetleri kapsamında bütçede yer alabilecek harcama kalemleri nelerdir?

Genel olarak sponsorluk faaliyetleri kapsamında bütçede yer alabilecek harcama kalemleri nelerdir?

Genel olarak sponsorluk faaliyetleri kapsamında bütçede yer alabilecek harcama kalemleri nelerdir?

Genel olarak sponsorluk faaliyetleri kapsamında bütçede yer alabilecek harcama kalemleri nelerdir?

Cevap

Sponsorluk bütçesinin belirlenmesinde gerçekleştirilecek faaliyetlere göre maliyet kalemleri de değişiklik gösterecektir. Bununla birlikte bütçe, sponsorluk faaliyetinin süresine, yerel, bölgesel, ulusal ya da uluslararası olmasına göre de farklılık gösterebilecektir. Bu çerçevede genel olarak sponsorluk faaliyetleri kapsamında bütçede yer alabilecek harcama kalemleri şunlardır:

 • Sponsorluğu yapılacak faaliyete, takıma, gruba veya kişiye ya da organi- zasyona sponsor olmak için kuruluş tarafından ödenen miktar ya da araç gereç olarak yapılacak katkıların toplamının oluşturduğu miktar,

 • Sponsorluğun yapılacağı yerde gerekli malzemeleri hazırlamak ve tedarik etmek için yapılacak harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında görevlendirilecek geçici personel ve faaliyete gelen personelin yaptığı harcamalar,

 • Eğlence ve misafir ağılamak için organizasyon ve harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında izleyicilere ücretsiz dağıtılan hediyeler, çı- kartmalar, posterler, şapkalar, broşürler, balonlar gibi satış tutundurma fa-

  aliyetlerine ilişkin harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyetlerini desteklemek amacıyla yapılacak reklam, halkla

  ilişkiler, satış tutundurma vb. faaliyet giderleri,

 • Sponsorluk faaliyetleri ile ilgili olarak gerçekleştirilecek çeşitli yönetim har-

  camaları,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında hizmetlerinden faydalanılan reklam, halkla

  ilişkiler ve/veya sponsorluk ajanslarına ödenecek miktar,

 • Sponsorluğa karar vermede, uygulanmasında ve etkinliğinin değerlendiril-

  mesinde kullanılacak araştırma, ölçme ve değerlendirme harcamaları,

 • Beklenmedik giderler için ayrılacak olan miktar.

Sponsorluk bütçesinin belirlenmesinde gerçekleştirilecek faaliyetlere göre maliyet kalemleri de değişiklik gösterecektir. Bununla birlikte bütçe, sponsorluk faaliyetinin süresine, yerel, bölgesel, ulusal ya da uluslararası olmasına göre de farklılık gösterebilecektir. Bu çerçevede genel olarak sponsorluk faaliyetleri kapsamında bütçede yer alabilecek harcama kalemleri şunlardır:

 • Sponsorluğu yapılacak faaliyete, takıma, gruba veya kişiye ya da organi- zasyona sponsor olmak için kuruluş tarafından ödenen miktar ya da araç gereç olarak yapılacak katkıların toplamının oluşturduğu miktar,

 • Sponsorluğun yapılacağı yerde gerekli malzemeleri hazırlamak ve tedarik etmek için yapılacak harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında görevlendirilecek geçici personel ve faaliyete gelen personelin yaptığı harcamalar,

 • Eğlence ve misafir ağılamak için organizasyon ve harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında izleyicilere ücretsiz dağıtılan hediyeler, çı- kartmalar, posterler, şapkalar, broşürler, balonlar gibi satış tutundurma fa-

  aliyetlerine ilişkin harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyetlerini desteklemek amacıyla yapılacak reklam, halkla

  ilişkiler, satış tutundurma vb. faaliyet giderleri,

 • Sponsorluk faaliyetleri ile ilgili olarak gerçekleştirilecek çeşitli yönetim har-

  camaları,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında hizmetlerinden faydalanılan reklam, halkla

  ilişkiler ve/veya sponsorluk ajanslarına ödenecek miktar,

 • Sponsorluğa karar vermede, uygulanmasında ve etkinliğinin değerlendiril-

  mesinde kullanılacak araştırma, ölçme ve değerlendirme harcamaları,

 • Beklenmedik giderler için ayrılacak olan miktar.

Sponsorluk bütçesinin belirlenmesinde gerçekleştirilecek faaliyetlere göre maliyet kalemleri de değişiklik gösterecektir. Bununla birlikte bütçe, sponsorluk faaliyetinin süresine, yerel, bölgesel, ulusal ya da uluslararası olmasına göre de farklılık gösterebilecektir. Bu çerçevede genel olarak sponsorluk faaliyetleri kapsamında bütçede yer alabilecek harcama kalemleri şunlardır:

 • Sponsorluğu yapılacak faaliyete, takıma, gruba veya kişiye ya da organi- zasyona sponsor olmak için kuruluş tarafından ödenen miktar ya da araç gereç olarak yapılacak katkıların toplamının oluşturduğu miktar,

 • Sponsorluğun yapılacağı yerde gerekli malzemeleri hazırlamak ve tedarik etmek için yapılacak harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında görevlendirilecek geçici personel ve faaliyete gelen personelin yaptığı harcamalar,

 • Eğlence ve misafir ağılamak için organizasyon ve harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında izleyicilere ücretsiz dağıtılan hediyeler, çı- kartmalar, posterler, şapkalar, broşürler, balonlar gibi satış tutundurma fa-

  aliyetlerine ilişkin harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyetlerini desteklemek amacıyla yapılacak reklam, halkla

  ilişkiler, satış tutundurma vb. faaliyet giderleri,

 • Sponsorluk faaliyetleri ile ilgili olarak gerçekleştirilecek çeşitli yönetim har-

  camaları,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında hizmetlerinden faydalanılan reklam, halkla

  ilişkiler ve/veya sponsorluk ajanslarına ödenecek miktar,

 • Sponsorluğa karar vermede, uygulanmasında ve etkinliğinin değerlendiril-

  mesinde kullanılacak araştırma, ölçme ve değerlendirme harcamaları,

 • Beklenmedik giderler için ayrılacak olan miktar.

Sponsorluk bütçesinin belirlenmesinde gerçekleştirilecek faaliyetlere göre maliyet kalemleri de değişiklik gösterecektir. Bununla birlikte bütçe, sponsorluk faaliyetinin süresine, yerel, bölgesel, ulusal ya da uluslararası olmasına göre de farklılık gösterebilecektir. Bu çerçevede genel olarak sponsorluk faaliyetleri kapsamında bütçede yer alabilecek harcama kalemleri şunlardır:

 • Sponsorluğu yapılacak faaliyete, takıma, gruba veya kişiye ya da organi- zasyona sponsor olmak için kuruluş tarafından ödenen miktar ya da araç gereç olarak yapılacak katkıların toplamının oluşturduğu miktar,

 • Sponsorluğun yapılacağı yerde gerekli malzemeleri hazırlamak ve tedarik etmek için yapılacak harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında görevlendirilecek geçici personel ve faaliyete gelen personelin yaptığı harcamalar,

 • Eğlence ve misafir ağılamak için organizasyon ve harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında izleyicilere ücretsiz dağıtılan hediyeler, çı- kartmalar, posterler, şapkalar, broşürler, balonlar gibi satış tutundurma fa-

  aliyetlerine ilişkin harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyetlerini desteklemek amacıyla yapılacak reklam, halkla

  ilişkiler, satış tutundurma vb. faaliyet giderleri,

 • Sponsorluk faaliyetleri ile ilgili olarak gerçekleştirilecek çeşitli yönetim har-

  camaları,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında hizmetlerinden faydalanılan reklam, halkla

  ilişkiler ve/veya sponsorluk ajanslarına ödenecek miktar,

 • Sponsorluğa karar vermede, uygulanmasında ve etkinliğinin değerlendiril-

  mesinde kullanılacak araştırma, ölçme ve değerlendirme harcamaları,

 • Beklenmedik giderler için ayrılacak olan miktar.

 • Sponsorluğu yapılacak faaliyete, takıma, gruba veya kişiye ya da organi- zasyona sponsor olmak için kuruluş tarafından ödenen miktar ya da araç gereç olarak yapılacak katkıların toplamının oluşturduğu miktar,

 • Sponsorluğun yapılacağı yerde gerekli malzemeleri hazırlamak ve tedarik etmek için yapılacak harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında görevlendirilecek geçici personel ve faaliyete gelen personelin yaptığı harcamalar,

 • Eğlence ve misafir ağılamak için organizasyon ve harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında izleyicilere ücretsiz dağıtılan hediyeler, çı- kartmalar, posterler, şapkalar, broşürler, balonlar gibi satış tutundurma fa-

  aliyetlerine ilişkin harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyetlerini desteklemek amacıyla yapılacak reklam, halkla

  ilişkiler, satış tutundurma vb. faaliyet giderleri,

 • Sponsorluk faaliyetleri ile ilgili olarak gerçekleştirilecek çeşitli yönetim har-

  camaları,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında hizmetlerinden faydalanılan reklam, halkla

  ilişkiler ve/veya sponsorluk ajanslarına ödenecek miktar,

 • Sponsorluğa karar vermede, uygulanmasında ve etkinliğinin değerlendiril-

  mesinde kullanılacak araştırma, ölçme ve değerlendirme harcamaları,

 • Beklenmedik giderler için ayrılacak olan miktar.

 • Sponsorluğu yapılacak faaliyete, takıma, gruba veya kişiye ya da organi- zasyona sponsor olmak için kuruluş tarafından ödenen miktar ya da araç gereç olarak yapılacak katkıların toplamının oluşturduğu miktar,

 • Sponsorluğun yapılacağı yerde gerekli malzemeleri hazırlamak ve tedarik etmek için yapılacak harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında görevlendirilecek geçici personel ve faaliyete gelen personelin yaptığı harcamalar,

 • Eğlence ve misafir ağılamak için organizasyon ve harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında izleyicilere ücretsiz dağıtılan hediyeler, çı- kartmalar, posterler, şapkalar, broşürler, balonlar gibi satış tutundurma fa-

  aliyetlerine ilişkin harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyetlerini desteklemek amacıyla yapılacak reklam, halkla

  ilişkiler, satış tutundurma vb. faaliyet giderleri,

 • Sponsorluk faaliyetleri ile ilgili olarak gerçekleştirilecek çeşitli yönetim har-

  camaları,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında hizmetlerinden faydalanılan reklam, halkla

  ilişkiler ve/veya sponsorluk ajanslarına ödenecek miktar,

 • Sponsorluğa karar vermede, uygulanmasında ve etkinliğinin değerlendiril-

  mesinde kullanılacak araştırma, ölçme ve değerlendirme harcamaları,

 • Beklenmedik giderler için ayrılacak olan miktar.

 • Sponsorluğu yapılacak faaliyete, takıma, gruba veya kişiye ya da organi- zasyona sponsor olmak için kuruluş tarafından ödenen miktar ya da araç gereç olarak yapılacak katkıların toplamının oluşturduğu miktar,

 • Sponsorluğun yapılacağı yerde gerekli malzemeleri hazırlamak ve tedarik etmek için yapılacak harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında görevlendirilecek geçici personel ve faaliyete gelen personelin yaptığı harcamalar,

 • Eğlence ve misafir ağılamak için organizasyon ve harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında izleyicilere ücretsiz dağıtılan hediyeler, çı- kartmalar, posterler, şapkalar, broşürler, balonlar gibi satış tutundurma fa-

  aliyetlerine ilişkin harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyetlerini desteklemek amacıyla yapılacak reklam, halkla

  ilişkiler, satış tutundurma vb. faaliyet giderleri,

 • Sponsorluk faaliyetleri ile ilgili olarak gerçekleştirilecek çeşitli yönetim har-

  camaları,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında hizmetlerinden faydalanılan reklam, halkla

  ilişkiler ve/veya sponsorluk ajanslarına ödenecek miktar,

 • Sponsorluğa karar vermede, uygulanmasında ve etkinliğinin değerlendiril-

  mesinde kullanılacak araştırma, ölçme ve değerlendirme harcamaları,

 • Beklenmedik giderler için ayrılacak olan miktar.

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında görevlendirilecek geçici personel ve faaliyete gelen personelin yaptığı harcamalar,

 • Eğlence ve misafir ağılamak için organizasyon ve harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında izleyicilere ücretsiz dağıtılan hediyeler, çı- kartmalar, posterler, şapkalar, broşürler, balonlar gibi satış tutundurma fa-

  aliyetlerine ilişkin harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyetlerini desteklemek amacıyla yapılacak reklam, halkla

  ilişkiler, satış tutundurma vb. faaliyet giderleri,

 • Sponsorluk faaliyetleri ile ilgili olarak gerçekleştirilecek çeşitli yönetim har-

  camaları,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında hizmetlerinden faydalanılan reklam, halkla

  ilişkiler ve/veya sponsorluk ajanslarına ödenecek miktar,

 • Sponsorluğa karar vermede, uygulanmasında ve etkinliğinin değerlendiril-

  mesinde kullanılacak araştırma, ölçme ve değerlendirme harcamaları,

 • Beklenmedik giderler için ayrılacak olan miktar.

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında görevlendirilecek geçici personel ve faaliyete gelen personelin yaptığı harcamalar,

 • Eğlence ve misafir ağılamak için organizasyon ve harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında izleyicilere ücretsiz dağıtılan hediyeler, çı- kartmalar, posterler, şapkalar, broşürler, balonlar gibi satış tutundurma fa-

  aliyetlerine ilişkin harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyetlerini desteklemek amacıyla yapılacak reklam, halkla

  ilişkiler, satış tutundurma vb. faaliyet giderleri,

 • Sponsorluk faaliyetleri ile ilgili olarak gerçekleştirilecek çeşitli yönetim har-

  camaları,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında hizmetlerinden faydalanılan reklam, halkla

  ilişkiler ve/veya sponsorluk ajanslarına ödenecek miktar,

 • Sponsorluğa karar vermede, uygulanmasında ve etkinliğinin değerlendiril-

  mesinde kullanılacak araştırma, ölçme ve değerlendirme harcamaları,

 • Beklenmedik giderler için ayrılacak olan miktar.

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında görevlendirilecek geçici personel ve faaliyete gelen personelin yaptığı harcamalar,

 • Eğlence ve misafir ağılamak için organizasyon ve harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında izleyicilere ücretsiz dağıtılan hediyeler, çı- kartmalar, posterler, şapkalar, broşürler, balonlar gibi satış tutundurma fa-

  aliyetlerine ilişkin harcamalar,

 • Sponsorluk faaliyetlerini desteklemek amacıyla yapılacak reklam, halkla

  ilişkiler, satış tutundurma vb. faaliyet giderleri,

 • Sponsorluk faaliyetleri ile ilgili olarak gerçekleştirilecek çeşitli yönetim har-

  camaları,

 • Sponsorluk faaliyeti sırasında hizmetlerinden faydalanılan reklam, halkla

  ilişkiler ve/veya sponsorluk ajanslarına ödenecek miktar,

 • Sponsorluğa karar vermede, uygulanmasında ve etkinliğinin değerlendiril-

  mesinde kullanılacak araştırma, ölçme ve değerlendirme harcamaları,

 • Beklenmedik giderler için ayrılacak olan miktar.

2. Soru

Firmaların sponsorluk yönetiminde yaptıkları en büyük hata nedir?

Cevap

Kendinden önce ve sonra gelen aşamalarla yakından ilişkili olan sponsorluk yönetiminde yaşanan en büyük hata, firmaların yönetim işinin zorluğunu ve karmaşıklığını bilmemelerinden kaynaklanır. Yönetimin amacı, amaçlara ulaşmak, amaçlara ulaşmanın yolu da iyi yönetmektir.

Kendinden önce ve sonra gelen aşamalarla yakından ilişkili olan sponsorluk yönetiminde yaşanan en büyük hata, firmaların yönetim işinin zorluğunu ve karmaşıklığını bilmemelerinden kaynaklanır. Yönetimin amacı, amaçlara ulaşmak, amaçlara ulaşmanın yolu da iyi yönetmektir.

Kendinden önce ve sonra gelen aşamalarla yakından ilişkili olan sponsorluk yönetiminde yaşanan en büyük hata, firmaların yönetim işinin zorluğunu ve karmaşıklığını bilmemelerinden kaynaklanır. Yönetimin amacı, amaçlara ulaşmak, amaçlara ulaşmanın yolu da iyi yönetmektir.

Kendinden önce ve sonra gelen aşamalarla yakından ilişkili olan sponsorluk yönetiminde yaşanan en büyük hata, firmaların yönetim işinin zorluğunu ve karmaşıklığını bilmemelerinden kaynaklanır. Yönetimin amacı, amaçlara ulaşmak, amaçlara ulaşmanın yolu da iyi yönetmektir.

3. Soru

Potansiyel sponsorlarla, sponsor arayan kuruluşun kesinlikle uyum sağlaması gereken alanlar nelerdir?

Cevap

Tüm sponsorluk teklifleri, amaçlanan mesaj ile hedef pazara en az risk ve etkili biçimde ulaşma yönünde çok sayıda güçlü potansiyel avantajlara sahiptir. Potansiyel sponsorlarla, sponsor arayan kuruluşun
kesinlikle uyum sağlaması gereken alanlar şunlardır:

 • Potansiyel sponsorun hedef pazarıyla uyum sağlama,
 • Potansiyel sponsorun mal ve hizmetleriyle uyum sağlama.
4. Soru

Günümüzde dünya genelindeki toplam 30 milyar dolarlık yatırımın yüzde kaçı sponsorluk harcamalarına katarılmaktadır?

Cevap

Günümüzde spor sponsorluğu pazarlamanın en büyük silahı hâline gelmiştir. Dünya genelindeki toplam 30 milyar dolarlık yatırımın yüzde 80’inin sponsorluk harcamalarına aktarılması, spor sponsorluğunun kısa vadeli hedeflerle yapılandırılan ve günün koşullarına göre şekillendirilmiş bir süreç olmanın ötesine geçme zorunluluğu yaratmaktadır.

5. Soru

Sponsorluk kapsamında ürün/marka ili ilgili amaçlar nelerdir?

Cevap

Spor sponsorluğu genellikle belirli ürün/markayı tutundurmaya hizmet eden bir platformdur. Bu platform, hedef pazarda farkındalığın yaratılmasından, ürünün pazar payı ve satışlarının artırılmasına kadar çok çeşitli amaçlara ulaşabilir. Sponsorluk kapsamında ürün/marka ili ilgili amaçlar şunlardır:

• Hedef pazardaki farkındalığı artırma,
• Hedef pazarda imaj yaratma (konumlandırma),
• Rekabete karşı durma,
• Satışları ve pazar payını artırma.

6. Soru

Altı adımdan oluşan sponsorluk yönetiminin ilk aşaması nedir?

Cevap

Sponsorluk yönetiminin ilk aşaması pazarlama planının gözden geçirilmesidir.
Geleceği tahminlemeye dayanan planlama, sponsorlukta; seçim sürecini, yönetimini
ve gelecekteki başarıyı önemli ölçüde etkiler.

7. Soru

Sponsorluğun gözden geçirilmesi ve seçimi sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Cevap

Sponsorluğun gözden geçirilmesi ve seçimi sürecinde şu noktalara dikkat edilmelidir:

• Sponsorluk programları proaktif (önlem alıcı şekilde) yönetilebilecek kadar basit düşünülmemeli,
• Sponsorluk programının baştan neleri, nasıl yapacağı ve taraflar arası ilişkileri nasıl yöneteceği açıklıkla ortaya konulmalı,
• Sponsorluk programları sponsorların sadece fiziki katkı sağlamalarının ötesinde destek sağlamaya teşvik edecek nitelikte olmalı,
• Sponsorluk kararlarında taraflar arası çeşitli anlaşmazlıklar ortaya çıksa da asıl olanın sponsorluk sonunda elde edilecek kazanımlar olduğu net bir şekilde ortaya konulmalı ve uzlaşı sağlanmalı,
• Sponsorluk kararının, sadece bir spor alanı seçme olayı değil, kurumsal bir olgu olduğu unutulmamalı,
• Sponsorluk anlaşması sonucu tarafların en iyi anlaşan ortakları olacaklarının garantisi olmadığı unutulmamalı,
• Sponsorluk kısa vadeli değil uzun vadeli ve stratejik öneme sahip bir süreç olarak görülmeli,
• Sponsorluk ilişkisinde güç dengelerinin farkında olunmalı,
• Sponsorluk programlarının en önemli özelliğinin fırsat yaratmak olduğu noktasından hareketle yeni medya olanakları arama yönelimli olacak şekilde yenilikçi ve yaratıcı olmalı,
• Bir sponsorluk programı sonucunda ulaşılan tek şeyin, vizyon sahibi ve yaratıcı bir şekilde amaçlar yönünde başarıya ulaşmak, ilişkileri yönetmek ve bu çerçevede diğer pazarlama iletişim amaçlarını da güvence altına almak olduğu unutulmamalıdır.

8. Soru

Sponsorluk etkinliğinin değerlendirilmesindeki amaçlar nelerdir?

Cevap

Sponsorluk etkinliğinin değerlendirilmesinde iki amaç söz konusudur:
• Sponsorluk değerini ölçmek,
• Gelecek yönlü sponsorluk yönetimine ışık tutmak.

9. Soru

Stratejik spor pazarlama planının başarılı bir şekilde uygulanmasında temel faktör nedir?

Stratejik spor pazarlama planının başarılı bir şekilde uygulanmasında temel faktör nedir?

Stratejik spor pazarlama planının başarılı bir şekilde uygulanmasında temel faktör nedir?

Stratejik spor pazarlama planının başarılı bir şekilde uygulanmasında temel faktör nedir?

Cevap

Sponsorlukta pazarlama planlarının gözden geçirilmesinde iletişimin önemi büyüktür. Etkili iletişim, stratejik spor pazarlama planının başarılı bir şekilde uygulanmasında temel faktördür. Doğru hedefe doğru mesaj iletmek amacıyla bir araya gelen tarafların beklentilerini karşılayarak, iyi sonuçlara ulaşılmasında planlama; işbirliği ve ortak iş ruhu yaratmanın da başlangıcıdır.

Sponsorlukta pazarlama planlarının gözden geçirilmesinde iletişimin önemi büyüktür. Etkili iletişim, stratejik spor pazarlama planının başarılı bir şekilde uygulanmasında temel faktördür. Doğru hedefe doğru mesaj iletmek amacıyla bir araya gelen tarafların beklentilerini karşılayarak, iyi sonuçlara ulaşılmasında planlama; işbirliği ve ortak iş ruhu yaratmanın da başlangıcıdır.

Sponsorlukta pazarlama planlarının gözden geçirilmesinde iletişimin önemi büyüktür. Etkili iletişim, stratejik spor pazarlama planının başarılı bir şekilde uygulanmasında temel faktördür. Doğru hedefe doğru mesaj iletmek amacıyla bir araya gelen tarafların beklentilerini karşılayarak, iyi sonuçlara ulaşılmasında planlama; işbirliği ve ortak iş ruhu yaratmanın da başlangıcıdır.

Sponsorlukta pazarlama planlarının gözden geçirilmesinde iletişimin önemi büyüktür. Etkili iletişim, stratejik spor pazarlama planının başarılı bir şekilde uygulanmasında temel faktördür. Doğru hedefe doğru mesaj iletmek amacıyla bir araya gelen tarafların beklentilerini karşılayarak, iyi sonuçlara ulaşılmasında planlama; işbirliği ve ortak iş ruhu yaratmanın da başlangıcıdır.

10. Soru

Sponsorluk yönetiminin pazarlama planlarını gözden geçirme aşamasında ele
alınması gereken üç temel konu nedir?

Cevap

Sponsorluk yönetiminin pazarlama planlarını gözden geçirme aşamasında ele
alınması gereken üç temel konu şunlardır;
• Pazarlama amaçları,
• İletişim,
• Pazarlama bütçesi tahsisi.

Pazarlama ve örgütsel amaçları bütünüyle destekleyecek bir sponsorluk yatırımı
için başlangıçta sponsorluk sürecinden beklentilerin, pazarlama amaçları ile
örtüşmesi son derece önemlidir. 
Sponsorlukta pazarlama planlarının gözden geçirilmesinde iletişimin önemi
büyüktür. Etkili iletişim, stratejik spor pazarlama planının başarılı bir şekilde
uygulanmasında temel faktördür. 
Pazarlama bütçesi oluşturulurken her ne kadar tam olarak belirlemek zor olsa
da sponsorluk faaliyetleri ile ilgili harcamaların zamana dayalı dökümü şeklinde
bütçelendirilmesi büyük önem taşır. 

11. Soru

Sponsorluk değerlendirmesinde sponsorluk değerini ölçmek ne anlama gelir?

Cevap

Sponsorluk değerlendirmesinde sponsorluk değerini ölçmek, beklenen değer ile gerçekleşen değerin doğru ölçülerek farkın ortaya konulmasıdır. İki değer arasındaki farkın azalması, o oranda sponsorluk değerinin de arttığının da göstergesidir. Değer ölçümlemesinde söz konusu olan başta ekonomik kazanç olmak üzere gerçekleştirilen faaliyetlerin hedef pazar üzerindeki etkisini belirlemektir. Ancak sponsorluk faaliyetlerinden elde edilen sonuçları her zaman kâr faktörüyle ölçmek mümkün değildir.

12. Soru

Sponsorluk amaçları, doğrudan ve dolaylı amaçlar olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Bu iki ayrım arasında nasıl bir fark vardır?

Cevap

Sponsorluk amaçları, doğrudan ve dolaylı amaçlar olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Doğrudan sponsorluk amaçları, tüketici davranışlarını kısa dönemli etkileyen ve satışların artırılmasına odaklı iken
dolaylı sponsorluk amaçları ise ürün satın alınmadan önce farkındalık yaratma, rekabet
gücünü artırma, yeni hedef pazarlara ulaşma, ilişkisel pazarlamayı geliştirme
ve imaj yaratma yoluyla satışları artırma amacına yöneliktir.

13. Soru

Sponsorluk kapsamında örgüt ile ilgili amaçlar nelerdir?

Cevap

Örgütler, çok yönlü olarak birçok amaca ulaşmak için spor sponsorluğunu kullanırlar.
Sponsorluk kapsamında örgüt ile ilgili amaçlar şunlardır:

 • Kamuoyunda Örgütün ve Hizmetlerin Farkındalığını Artırma
 • Örgüt İmajının Güçlendirilmesi
 • Kamuoyu Algısını Değiştirme
 • Toplumsal Bütünleşme
 • Ticari/İş İlişkileri Geliştirme ve İyi Niyet Oluşturma
 • Çalışanlar Arası İlişkiler Geliştirme ve Motivasyon Sağlama
14. Soru

Sponsorluğun etkilerini belirlemede sponsorluk sonrası yapılan etkinlik değerlendirmesinde izleme çalışmaları yeterli olamadığı durumlarda ne yapılmalıdır?

Cevap

Sponsorluk sonrası yapılan etkinlik değerlendirmesinde izleme çalışmaları, sponsorluğun etkilerini belirlemede yeterli olamayabilir. Bu yönde daha çok algılamaya yönelik (psikografik)
hedeflere bakılmalıdır. Sponsorluk faaliyeti sırasında yapılan iletişim faaliyetleri sonucu hedef pazarda meydana gelen bilme ve hatırlama etkileriyle (bilişsel tepkiler), tutum ve imaj etkileri (duygusal tepkiler) araştırılmalıdır.

15. Soru

Günümüzde spor sponsorluğu değerlendirmesinde önem taşıyan faktörler nelerdir?

Cevap

Spor sponsorluğu değerlendirmesi, objektif kriterlere dayalı bir süreç olduğu kadar dışsal ve subjektif faktörlerin de etkisinin görüldüğü bir süreçtir. Özellikle günümüzde sosyal paylaşım ağlarının etkisiyle kişisel ilişkilerin bu sürece etkisi irrasyonel karar almayı etkileyebilme özelliğine sahiptir. Bu amaçla sponsorluk tekliflerinin objektif değerlendirme esasına dayandırılması, potansiyel sponsorun amaçlarıyla uyumlu olan, mümkün olduğunca detaylı hazırlanan ve yazılı olarak sunulan tekliflerin sunulması, değerlendirmede büyük önem taşır.

16. Soru

Sponsorluk amaçlarının oluşturulmasında önemli olan faktörler nelerdir?

Cevap

Sponsorluk amaçlarının oluşturulmasında önemli olan, örgütsel amaçlarla uyumlu ve pazarlama amaçlarına ulaştıracak, doğru sponsorluk faaliyetini belirlemektir. Tutundurma bileşeni olarak sponsorlukta amaçlar; tutundurma ve pazarlama planlarının hazırlanmasında önemli bir itici güçtür. Tutundurma amaçları; pazarlama amaçlarına, pazarlama amaçları da örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlar. Bu önemli zincir, sponsorluğun tanımını da belirleyici özelliğe sahiptir.

17. Soru

Yönetimin temel işlevleri doğrultusunda spor sponsorluğu yönetim sürecinin başlangıcında, bunun devamında ve sonunda hangi faaliyetler bulunur?

Yönetimin temel işlevleri doğrultusunda spor sponsorluğu yönetim sürecinin başlangıcında, bunun devamında ve sonunda hangi faaliyetler bulunur?

Yönetimin temel işlevleri doğrultusunda spor sponsorluğu yönetim sürecinin başlangıcında, bunun devamında ve sonunda hangi faaliyetler bulunur?

Yönetimin temel işlevleri doğrultusunda spor sponsorluğu yönetim sürecinin başlangıcında, bunun devamında ve sonunda hangi faaliyetler bulunur?

Yönetimin temel işlevleri doğrultusunda spor sponsorluğu yönetim sürecinin başlangıcında, bunun devamında ve sonunda hangi faaliyetler bulunur?

Cevap

İşletmeler başladıkları yolda başarılı bir şekilde ilerlemek istiyorsa belirli eylem ve görevleri etkin ve uyumlu bir şekilde bir araya getirmek durumundadır. Yönetim, insanları uyum içinde çalıştırarak amaca ulaşma sanatı olarak tanımlanabilir. Spor sponsorluğu yönetimi de bu çerçevede belli işlevleri, belli bir akış içinde gerçekleştirilmesi gereken süreçtir. Yönetimin temel işlevleri doğrultusunda spor sponsorluğu yönetim süreci de planlama ile başlar, uygulama ile devam eder ve denetleme ile son bulur.

İşletmeler başladıkları yolda başarılı bir şekilde ilerlemek istiyorsa belirli eylem ve görevleri etkin ve uyumlu bir şekilde bir araya getirmek durumundadır. Yönetim, insanları uyum içinde çalıştırarak amaca ulaşma sanatı olarak tanımlanabilir. Spor sponsorluğu yönetimi de bu çerçevede belli işlevleri, belli bir akış içinde gerçekleştirilmesi gereken süreçtir. Yönetimin temel işlevleri doğrultusunda spor sponsorluğu yönetim süreci de planlama ile başlar, uygulama ile devam eder ve denetleme ile son bulur.

İşletmeler başladıkları yolda başarılı bir şekilde ilerlemek istiyorsa belirli eylem ve görevleri etkin ve uyumlu bir şekilde bir araya getirmek durumundadır. Yönetim, insanları uyum içinde çalıştırarak amaca ulaşma sanatı olarak tanımlanabilir. Spor sponsorluğu yönetimi de bu çerçevede belli işlevleri, belli bir akış içinde gerçekleştirilmesi gereken süreçtir. Yönetimin temel işlevleri doğrultusunda spor sponsorluğu yönetim süreci de planlama ile başlar, uygulama ile devam eder ve denetleme ile son bulur.

İşletmeler başladıkları yolda başarılı bir şekilde ilerlemek istiyorsa belirli eylem ve görevleri etkin ve uyumlu bir şekilde bir araya getirmek durumundadır. Yönetim, insanları uyum içinde çalıştırarak amaca ulaşma sanatı olarak tanımlanabilir. Spor sponsorluğu yönetimi de bu çerçevede belli işlevleri, belli bir akış içinde gerçekleştirilmesi gereken süreçtir. Yönetimin temel işlevleri doğrultusunda spor sponsorluğu yönetim süreci de planlama ile başlar, uygulama ile devam eder ve denetleme ile son bulur.

İşletmeler başladıkları yolda başarılı bir şekilde ilerlemek istiyorsa belirli eylem ve görevleri etkin ve uyumlu bir şekilde bir araya getirmek durumundadır. Yönetim, insanları uyum içinde çalıştırarak amaca ulaşma sanatı olarak tanımlanabilir. Spor sponsorluğu yönetimi de bu çerçevede belli işlevleri, belli bir akış içinde gerçekleştirilmesi gereken süreçtir. Yönetimin temel işlevleri doğrultusunda spor sponsorluğu yönetim süreci de planlama ile başlar, uygulama ile devam eder ve denetleme ile son bulur.

18. Soru

Spor sponsorluğu yönetiminde ‘Altı Adım Yaklaşımı’nın adımları nelerdir?

Spor sponsorluğu yönetiminde ‘Altı Adım Yaklaşımı’nın adımları nelerdir?

Spor sponsorluğu yönetiminde ‘Altı Adım Yaklaşımı’nın adımları nelerdir?

Spor sponsorluğu yönetiminde ‘Altı Adım Yaklaşımı’nın adımları nelerdir?

Cevap

Yönetimin amacı, amaçlara ulaşmak, amaçlara ulaşmanın yolu da iyi yönetmektir. Bu çerçevede profesyonel sponsorluk yönetimini açıklamada geliştirilen model şu şekildedir:

 1. İşletme planının gözden geçirilmesi
 2. Sponsorluk amaçlarının oluşturulması
 3. Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi
 4. Sponsorluğun gözden geçirilmesi ve seçimi
 5. Sponsorluğun uygulanması
 6. Sponsorluk sonrası değerlendirme

Yönetimin amacı, amaçlara ulaşmak, amaçlara ulaşmanın yolu da iyi yönetmektir. Bu çerçevede profesyonel sponsorluk yönetimini açıklamada geliştirilen model şu şekildedir:

 1. İşletme planının gözden geçirilmesi
 2. Sponsorluk amaçlarının oluşturulması
 3. Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi
 4. Sponsorluğun gözden geçirilmesi ve seçimi
 5. Sponsorluğun uygulanması
 6. Sponsorluk sonrası değerlendirme

Yönetimin amacı, amaçlara ulaşmak, amaçlara ulaşmanın yolu da iyi yönetmektir. Bu çerçevede profesyonel sponsorluk yönetimini açıklamada geliştirilen model şu şekildedir:

 1. İşletme planının gözden geçirilmesi
 2. Sponsorluk amaçlarının oluşturulması
 3. Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi
 4. Sponsorluğun gözden geçirilmesi ve seçimi
 5. Sponsorluğun uygulanması
 6. Sponsorluk sonrası değerlendirme

Yönetimin amacı, amaçlara ulaşmak, amaçlara ulaşmanın yolu da iyi yönetmektir. Bu çerçevede profesyonel sponsorluk yönetimini açıklamada geliştirilen model şu şekildedir:

 1. İşletme planının gözden geçirilmesi
 2. Sponsorluk amaçlarının oluşturulması
 3. Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi
 4. Sponsorluğun gözden geçirilmesi ve seçimi
 5. Sponsorluğun uygulanması
 6. Sponsorluk sonrası değerlendirme
19. Soru

Sponsorluk sonrası etkinliğin değerlendirilmesinde en fazla kullanılan yöntemler hangileridir?

Cevap

Sponsorluğu değerlendirme yöntemi, büyük ölçüde sponsorluk düzeyine bağlıdır.
Sponsorluk sonrası etkinliğin değerlendirilmesinde en fazla kullanılan yöntemler
aşağıda sıralanmıştır:
• Soru sormak,
• Gözlem yapmak,
• Ön araştırmalar,
• Sponsorluk sırasında yapılan araştırmalar,
• Faaliyet sonrasında yapılan araştırmalar,
• Nitel araştırma,
• Nicel araştırm,
• Laboratuar deneyi,
• Saha deneyi,
• Mevcut şirket araştırmaları,
• Kiralık sponsorluk izleme araştırmaları,
• Çok konulu araştırmalar,
• Özel inceleme araştırmaları.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.