Açıköğretim Ders Notları

Sporda Sponsorluk Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sporda Sponsorluk Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sponsorluk Bütçesi Ve Fiyatlandırması

1. Soru

Sponsorluk veren taraf sponsorluk bütçesi oluştururken hangi faktörleri göz önünde bulundurmaktadır?

Cevap

Sponsorluk veren taraf sponsorluk bütçesini oluştururken, spor olayının türü, hedef kitlesinin özelliği, medyanın ilgisi, rakiplerin durumu gibi birçok değişik faktörü dikkate alarak karar vermek durumundadır.


2. Soru

Fiyat nedir?

Cevap

Genel anlamda fiyat, bir ürün ya da hizmete sahip olmak veya kullanmak için ödenen bedeli ifade eder. Fiyat, elde edilen yararlar için değişime konu olan fedakârlık veya maliyet olarak da tanımlanmaktadır. Bu maliyet, finansal olabileceği gibi aynı zamanda tüketicinin harcadığı zaman, çaba, sıkıntı da olabilmektedir.


3. Soru

Kâr amacı gütmeyen örgütler bakımından fiyat neyi ifade eder?

Cevap

Geleneksel olarak fiyat çoğunlukla bir ürünün sunduğu değerin karşılığı olan parasal bir bedeli ifade ederken, kâr amacı gütmeyen örgütler bakımından para dışı bir değer de olabilir.


4. Soru

Değişim süreci neyi ifade eder?

Cevap

Değişim süreci, bir şeyi alma karşılığında bir şeyin verilmesini ifade eder.


5. Soru

Ürünün değeri neyi ifade eder?

Cevap

Bir ürünün değeri, fiyata karşılık ürünün sunduğu yararlara bağlı olan bir kavramı ifade eder.


6. Soru

Genel fiyatlandırma amaçları nelerdir?

Cevap

Genel fiyatlandırma amaçları, fiyatların oluşmasında belirleyici etmenlerden olup işletmenin yaşamını sürdürmesi (var olabilme), finansal gelir sağlama (kârlılık, yatırımın geri dönüşü, nakit akışı), pazarlamada etkinlik sağlama (Pazar payı ve konumu, satış hacmi, statükoyu koruma) ve sosyal olarak toplumun farklı kesimlerini yararlandırma gibi alt elemanlardan oluşur.


7. Soru

Sponsorluk açısından fiyat ne anlama gelir?

Cevap

Sponsorluk açısından fiyatı değerlendirdiğimizde spor olayını organize eden spor pazarlamacısının sponsora değer ifade eden şeyler sunması ve bunun karşılığında ise sponsordan değer ifade eden bir şey almasıdır. Fiyat, sponsorluğu veren organizasyon tarafından katlanılan maliyetlerin karşılanması, yani gelir getiren bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.


8. Soru

Genel fiyatlandırma amaçlarından biri olan sosyal amaçlar neyi ifade etmektedir?

Cevap

Bu amaçta halkın üründen yararlanmasını sağlamak ya da geniş halk kitlelerine ürünün ulaştırılmasını sağlamaktır. Sponsorların çocukları, yaşlıları ve özürlüleri parasal bir ücret karşılığı olmaksızın bazı müsabakalara dâhil etmesi bu amaç kapsamında değerlendirilebilir. Ülkemizde de bazı durumlarda müsabaka bilet fiyatlarında adeta bir damping uygulamasına gidilerek halkın özel bir eğlenceden yararlandırılması yoluna gidilebilir. Ancak talebin düşük olduğu dönemlerde bu tür stratejiler daha yaygın uygulanmaktadır.


9. Soru

Bir firmada fiyatla ilgili kararlar verilmeden önce hangi değişkenlere ilişkin kararların alınması önemlidir?

Cevap

Bir firmada fiyatla ilgili kararlar verilmeden önce, diğer bazı değişkenlerle ilgili alınması gereken bazı kararlar vardır. Öncelikle ürünle ilgili bazı stratejilerin, yani hedef kitle ve konumlandırma stratejilerinin belirlenmiş olması gerekir. Hedef kitle ve hedef kitleye uygun bir konumlandırma stratejisi belirlenmiş ise fiyatlandırma kararı nispeten daha kolay olacaktır. Aynı şekilde işletmenin dışında gerçekleşen bazı olgu ve olaylar da fiyatlandırmayı etkileyebilir. Bu bakımdan, ürüne ilişkin fiyat kararları çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörler içsel ve dışsal faktörler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.


10. Soru

Fiyatlandırmayı etkileyen içsel faktörler neyi ifade eder?

Cevap

Bu faktörler firmanın kendi bünyesini ilgilendiren faktörleri kapsamaktadır. Diğer bir ifade ile içsel faktörler çoğunlukla işletmenin kontrolü altındaki faktörlerdir.


11. Soru

Fiyatlandırmayı etkileyen içsel faktörler nelerdir?

Cevap

Bu faktörler sırası ile firmanın pazarlama amaçları, pazarlama karması stratejileri, maliyetler ve fiyat belirleme mekanizmalarıdır.


12. Soru

Bir firmada fiyatla ilgili kararlar verilmeden önce üzerinde karar verilen içsel faktörlerden biri olan maliyet neyi ifade eder?

Cevap

Maliyet, fiyat kararlarında önemli rol oynayan içsel faktördür. Kâr amaçlı pek çok işletme için fiyat maliyete bağlı olarak belirlenmektedir. Sponsor bir işletme maliyetlerini belirledikten sonra üzerine bir kâr marjı koyabilir. Dolayısıyla işletmenin maliyet kalemleri üzerindeki kontrolü dışsal faktörlere oranla daha olasıdır.


13. Soru

Bir firmada fiyatla ilgili kararlar verilmeden önce üzerinde karar verilen içsel faktörlerden biri olan pazarlama karması stratejileri neyi ifade eder?

Cevap

Pazarlama karması olan ürün, dağıtım ve tutundurma (reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler ve satış tutundurma) da firmanın kontrolü altında değerlendirilir. Bu elemanlarda yaşanabilecek bir sıkıntı nedeniyle ürün ya da dağıtımı farklılaştırılabilir. Örneğin, televizyondan canlı müsabaka yayınlama hakkını elde eden bir firma internetten müsabaka izleme davranışının ve izleme sıklığının gelişiminin farkına varıp bir sonraki ihaleye interneti de dâhil etmek isteyebilir. Benzer şekilde tanıtım için büyük paralar harcayıp etkinlik sağlayamayan sponsor marka daha farklı mecralara yönelebilir.


14. Soru

Dışsal faktörler neyi ifade eder?

Cevap

Dışsal faktörler içsel faktörlerin karşıtı olarak firmaların kontrol edemediği ya da kontrol dışında kalan faktörlerdir.


15. Soru

Fiyatlandırmayı etkileyen dışsal faktörlerin firmanın kontrolü dışında olmasının sebebi nedir?

Cevap

Fiyatlandırmayı etkilen dışsal faktörler firmanın kontrolü dışındadır. Bunun temel nedeni makro çevresel değişkenlerce ortaya çıkmış olmasından kaynaklanır.


16. Soru

Fiyatlandırmayı etkileyen dışsal faktörler nelerdir?

Cevap

Fiyatlandırmayı etkileyen dışsal faktörler arasında en önemlileri pazarın yapısı, talebin durumu, rakiplerin maliyet yapıları, rekabet durumu, yasal düzenlemeler, teknolojik yapı ve politik düzenlemelerdir.


17. Soru

Sponsor açısından fiyat neyi ifade eder?

Cevap

Sponsor açısından fiyat; spor faaliyetine doğrudan ödediği para olabileceği gibi (nakdi ödeme), sponsorluk konusu ile ilgili mal veya hizmet (ayni ödeme) şeklinde de olabilmektedir. Daha önce de ifade edildiği gibi her sponsorluğun bedeli parasal olmayabilmektedir. Bir değer karşılığında, mal ya da hizmet şeklindeki ayni destek sağlamak da fiyat kapsamında değerlendirilmelidir.


18. Soru

Sponsorluğu veren firma için fiyatlandırma amacı nedir?

Cevap

Sponsorluğu veren spor organizasyonları açısından amaç, mümkün olduğunca en uygun sponsorluk ücretini elde etmek ve olayın optimum pazar değerine göre fiyatlandırıldığından emin olmaktır.


19. Soru

Sponsorlar için değer kavramı nasıl formüle edilir?

Cevap

Değer Sponsorluktan Algılanan Yararlar/ Spor Sponsorluğunun Fiyatı Değer, sponsorun sponsorluktan algıladığı yararın bunun karşılığında ödeyeceği fiyata oranı olarak formüle edilebilir. Pay kısmı ne kadar büyük olursa değer de o derece büyüyecektir.


20. Soru

Sponsorluktan algılanan yararlar veya sponsor firmaya kattığı değerin somut ve soyut özellikleri nelerdir?

Cevap

Sponsorluktan algılanan yararlar veya sponsor firmaya kattığı değer somut veya soyut olabilir. Sponsorluk, sponsor firmaya kimlik yaratma, farkındalık sağlama, toplumla bütünleşme, satışları artırma ve işletmeler arası ilişkileri geliştirme gibi değerler katabilir. Sponsor firma, sponsorluğun kendilerine sağlayacağı avantaj ile spor organizasyonuna ödeyeceği sponsorluk fiyatını karşılaştıracaktır. Bu karşılaştırma sonucunda elde edeceği değerin katlanacağı maliyetten yüksek olduğuna kanaat getirirse sponsorluk kararı verecek, ancak elde edeceği yararın katlandığı maliyetin altında kalması durumunda ise sponsorluktan vazgeçebilecektir.


21. Soru

Uygulamada sponsorluğun ortalama değerine ilişkin bir kestirimde bulunmak neden imkânsızdır?

Cevap

Uygulamada sponsorluğun ortalama değerine ilişkin bir kestirimde bulunmak imkânsızdır. Bu imkânsızlığın en önemli nedeni sponsorluğa konu olan olay ya da organizasyonun ne olduğu ve profesyonellik düzeyidir.


22. Soru

Bir spor platformunun değeri nasıl belirlenir?

Cevap

Bir spor platformunun değeri, firmanın sponsorluk amacına bağlı olarak spordan spora değişiklik gösterir. Uluslararası, ulusal ve yerel sporların seyirci kitleleri birbirinden farklıdır. Seyirci kitlelerine bağlı olarak da sponsorluk fiyatları da farklılık gösterecektir. Bu tipteki spor platformlarının maliyeti yüz bin liradan 10-15 milyon liraya kadar olabilir. Örneğin, Ziraat Bankası 2009–2010 sezonu Türkiye Kupası`nın isim hakkı sponsorluğu için 4.5 milyon dolar ödemiştir.


23. Soru

Sponsorluk programının planlanması neye bağlıdır?

Cevap

Sponsorluk programının planlanması için bireysel sorumluluğa (sponsor planlayıcısı), sponsorluk planını satın alan kişiye (sponsorluk alıcısı) ve bireysel veya organizasyonel olarak sponsorluğu satanların (sponsorluk satıcısı) deneyimine bağlıdır.


24. Soru

Sponsorluk bütçesi neyi ifade eder?

Cevap

Sponsorluk bütçesi, bu pazarlama iletişim aracına konu olabilecek tüm kalemlerin ve hesapta olmayan elemanların maliyetlerini ortaya koyar.


25. Soru

Sponsorluk bütçesi oluşturulurken hangi faktörler göz önünde bulundurulur?

Cevap

Sponsorluk bütçesi oluşturulurken, sponsorluk uygulamaları, sponsorluk sırasında yapılacak diğer destekleme faaliyetleri ve sponsorluk sonrası araştırmayı kapsayacak şekilde yapılacak harcamaları ve bu harcamaların zamanlamasını gösteren bir çizelge oluşturulması gerekir. Bu plan içerisinde sponsorluğun etkin olması için yapılan diğer promosyon ve tanıtım unsurlarına ayrılacak miktarın da eldeki verilere göre ya da piyasa şartları içinde yapılacak ek iletişim ve eğlence faaliyetlerinin ne kadara mal olacağı pek fazla tahmine yer verilmeden belirlenmeye çalışılmalıdır.


26. Soru

Firmalar sponsorluk faaliyetini seçerken hangi faktörleri göz önünde bulundururlar?

Cevap

Firmalar, sponsorluk faaliyetini seçerken sponsorluk bütçesini de göz önünde bulundurmaktadır. Sponsorluk bütçesinin az veya çok olması; kuruluşun bireysel sporcu sponsorluğu, spor takımları sponsorluğu ya da spor organizasyonu sponsorluğuna yönelimi ile ilgili olacaktır. Çünkü sözü edilen her bir etkinliğin türü, çapı ve izleyici kitlesi farklı olduğu için fiyat da buna göre oluşacaktır.


27. Soru

Sponsorluk bütçesini belirleme yöntemleri nelerdir?

Cevap

Sponsorluk bütçesini belirleme yöntemlerinde de amaç ve görev yöntemi, satışların yüzdesi yöntemi, marjinal yöntem, rekabet göstergesi yöntemi, maksimum harcama yöntemi ve keyfi tahsis etme yaklaşımları göz önünde bulundurulur.


28. Soru

İyi bir bütçenin sahip olması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

İyi bir bütçenin sahip olması gereken özellikler planlı olma, sayılabilir ve ölçülebilir olma ve yeterli olmadır.


29. Soru

Sponsorluk bütçesinin planlı olması neyi ifade eder?

Cevap

Bütçenin planlı olması, sponsorluk için yapılacak her bir kalemin önceden düşünülmüş olması anlamı taşır. Tıpkı proje yönetiminde olduğu gibi, bütçenin iyi oluşturulmuş olması; projenin başarısı konusunda temel bir parametre olarak kabul edilir. Sponsorluk bütçesi belirlenirken de her bir kalemin, hesapta olmayan harcama kalemlerinin bütçeye dâhil edilmiş olması ve bunların zamanlama planlarının tahmini olarak saptanmış olması büyük önem taşır. Planlı olma geleceğin tahmin edilebilirliği ile ilgili olduğuna göre, sponsorluğa konu olacak her bir kaleme yapılacak harcamaların kestiriliyor olması başarıda önemli bir değişken olarak ele alınır.


30. Soru

Sponsorluk bütçesinin sayılabilir ve ölçülebilir olması neyi ifade eder?

Cevap

Sponsorluk bütçesinin sayılabilir ve ölçülebilir olması, bütçeyi oluşturan her bir kalemin sayısal olarak belirlenmiş olmasını ifade eder. Sayısal olarak ortaya konan amaç ya da hedeflerin ölçülmesi kolaylaşacaktır.


31. Soru

Sponsorluk konusunda deneyimli olan ve olmayan firmaların bütçe konusundaki uygulamaları arasındaki fark nedir?

Cevap

Sponsorluk konusunda deneyimli olan ve olmayan firmaların bütçe konusunda farklı uygulamalarda bulundukları görülür. Deneyimli firmalar karmaşık ve nispeten sistematik yöntemler kullanırken, sponsorluk konusunda yeni olanlar ise daha basit ya da yalın yöntem kullanmaktadır.


32. Soru

Kuruluşlara hangi zamanlarda sponsorluk için başvurulur?

Cevap

Kuruluşlara sponsorluk için başvuruda bulunurken yılın sonu ya da hemen başını tercih etmek yararlı olabilecektir. Zira bir sonraki pazarlama ve tutundurma bütçesinin ne gibi iletişim türlerine tahsis edileceği, genellikle mali yılbaşından önce veya başında belirlenir. Spor organizasyonları ve takımlar sponsor arayışına giderken bu zamanları da göz önünde bulundurmak durumundadır.


33. Soru

Sponsorluğa konu olan bir spor platformunun katacağı değerin ele alınması için göz önünde bulundurulması gereken değişkenler nelerdir?

Cevap

• Pazar yapısı • Sponsorluk kategorisi • Seyirci dağılımı • Medya tanıtımı • Satış olanakları • Yaşam tarzı • Mıknatıslık özelliği • Kaldıraç yeteneği • Rekabet yapısı • Promosyon fırsatları


34. Soru

Bir spor platformunun değerinin ele alınmasında göz önünde bulundurulacak değişkenlerden biri olan pazar yapısı kapsamı içinde ele alınan değişkenler nelerdir?

Cevap

Sponsorluğa konu etkinliklerin çapı, büyüklüğü, kapsamı ve izlenirlik oranları gibi değişkenler pazar yapısı kapsamı içerisinde ele alınır.


35. Soru

Bir spor platformunun değerinin ele alınmasında göz önünde bulundurulacak değişkenlerden biri olan sponsorluk kategorisi neyi ifade eder?

Cevap

Sponsorluk kategorileri, sponsorluğun değeri ile yakından ilgilidir. Bir olayı tek başına finanse etmek ile yüz sponsordan biri olarak sponse etmek aynı şey değildir. Bu kategoriler sponsorlara farklı düzeylerde ayrıcalıklar sağlar.


36. Soru

Bir spor platformunun değerinin ele alınmasında göz önünde bulundurulacak değişkenlerden biri olan sponsorluk kategorileri nelerdir?

Cevap

En yaygın kullanılan sponsorluk kategorileri özel sponsor, unvan sponsoru, resmî sponsor, ana sponsor, yardımcı sponsor ve resmî malzeme tedarikçiliği gibi kategorilerdir.


37. Soru

Bir spor platformunun değerinin ele alınmasında göz önünde bulundurulacak değişkenlerden biri olan satış olanakları neyi ifade eder?

Cevap

Firmanın satış noktası fırsatlarını, direkt mail listelerini, örnek ürün dağıtma fırsatlarını, diğer sponsorlarla yapacağı çapraz tutundurma faaliyetlerini, satış yapma fırsatını ve promosyonel bağlantı kurma fırsatlarının spor olayında kullanıp kullanılmayacağı, sponsor için önemlidir. Ayrıca, firmanın bu tutundurma çalışmalarını yapması için spor platformuna gerçekten ihtiyaç olup olmadığına karar verilmesi gerekir. Satış olanaklarının olması sponsorluğun bir yerde kısa vadeli geri dönüşümü anlamı taşır.


38. Soru

Bir spor platformunun değerinin ele alınmasında göz önünde bulundurulacak değişkenlerden biri olan mıknatıslık özelliği neyi ifade eder?

Cevap

Sponsorluğa konu olan organizasyon, takım ve etkinliklere kimin sponsor olduğu çekici ya da itici olabilir. Örneğin, dünya çapında üne sahip olan Ford markasının bulunduğu bir yere farkındalığı düşük bir yağ firmasının sponsorluğu bu mıknatıslık nedeniyle olabilecektir. Küresel düzeydeki marka ile bir arada bulunmak, her marka için prestij kaynağı olacaktır. Bu nedenle olaya sponsor olan markaların ya da firmaların kimler olduğu sponsorluğun değerini artırır ya da düşürür. Ünlü firmaların olduğu organizasyonlara sponsor bulmak daha kolay olacaktır.


39. Soru

Sponsorluk paketi fiyatlandırılırken yararlanılan stratejileri sıralayınız?

Cevap

• Maliyete dayalı fiyatlandırma • Talebe dayalı fiyatlandırma • Rekabete dayalı fiyatlandırma • Nispi değere dayalı fiyatlandırma • Karma fiyatlandırma


40. Soru

Sponsorluk fiyatlandırma stratejilerinden maliyete dayalı fiyatlandırma stratejisi nedir? Uygulamada kaç farklı şekilde kullanılır?

Cevap

En basit anlamda maliyete dayalı fiyatlandırma stratejisi, maliyetlerin belirlenip buna göre bir fiyatın oluşturulmasına dayanır. Maliyete dayalı fiyatlandırma uygulamada iki şekilde kullanılır. Bunlardan biri maliyet artı iken ikincisi ise hedef kâr fiyatlamasıdır. Maliyet artı fiyatlamada tüm maliyetler tek tek belirlendikten sonra üzerine kâr marjı konup fiyat bu şekilde belirlenirken, hedef kâr fiyatlamasında ise hedeflenen kâr başlangıçta ortaya konur ve fiyat buna göre ortaya çıkar. Sponsorluk bakımından her ikisi de uygulanabilir. Örneğin, bir sportif etkinlikte harcama yapılacak tüm kalemler belirlendikten sonra üzerinde kâr marjı konur ve rakam sponsorların sahip oldukları kategorilere göre bölünür. Hedef kârda ise elde edilmesi gereken kâr rakamı belirlenir ve bölünme işi buna göre yapılır.


41. Soru

Sponsorluk fiyatlandırma stratejilerinden talebe dayalı fiyatlandırmada yüksek ve düşük talep neyi ifade eder?

Cevap

Pazarda var olan ya da ortaya çıkması tahmin edilen talep durumu fiyatlandırma stratejisinin belirleyicisi konumundadır. Yüksek talebin söz konusu olduğu sponsorluklarda fiyatın yükselmesi söz konusu iken, son derece düşük talebin olduğu durumlarda ise tersi bir sonuç ortaya çıkacaktır.


42. Soru

Sponsorluk fiyatlandırma stratejilerinden rekabete dayalı fiyatlandırma stratejisi nedir?

Cevap

Her türlü ürünün fiyatında olduğu gibi firmaların kendini pazardan yalıtmaları ve sanki rakip yokmuş gibi hareket etmesi düşünülemez. Bu nedenle pazarda bulunan rakiplerin davranışları, verdikleri teklifler sponsorluğun fiyatının oluşmasını sağlayacaktır. Bu yaklaşım da rekabete dayalı fiyatlandırma olarak ifade edilir.


43. Soru

Sponsorlukta rekabete dayalı fiyatlandırma yapılırken göz önünde bulundurulabilecek diğer hususlar nelerdir?

Cevap

• Mıknatıs firma olunup olunmadığı, • Firmanın rekabetteki konumu, • Konumu yükseltme yetenek ve gücü, • Firmanın spor olayını tanıtmadaki harcama istekliliği, • Sponsorluk paketi için ödenmek istenen tutar.


44. Soru

Sponsorluk fiyatlandırma stratejilerinden nispi değere dayalı fiyatlandırma stratejisi neyi ifade eder?

Cevap

Nispi değer stratejisi çoğunlukla işletme yöneticilerinin değer yargılarına dayanır. Diğer bir deyişle yöneticilerin nispi algılamaları ya da pazarda oluşan nispi durum fiyatı ortaya koyar. Uygulamada sponsorluğun ücreti belirlenirken en sık başvurulan stratejilerden biridir. Yöneticilerin deneyimleri sonucu fiyata karar verirler. Esasında iyi bir strateji olmamakla birlikte, uygulamada yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.


45. Soru

Sponsorluk fiyatlandırma stratejilerinden karma fiyatlandırma stratejisi neyi ifade eder?

Cevap

Literatürde üzerinde çok durulmamakla birlikte uygulamada en fazla yapılan fiyatlandırma olarak ifade edilebilir. Firmalar maliyete dayalı fiyat belirlerken rekabeti durumunu göz önünde de bulundurur. Bunun böyle olması da karma stratejisinin uygulandığının en önemli göstergesi olarak kabul edilir. Sponsorlar ya da sponsorluğa konu olan organizasyon, etkinlik ve takımlar fiyat konusunu ele alırken pek çok parametrenin bileşkesine göre hareket etmek durumundadır. Aksi takdirde eksik unsurlarla bir fiyat oluşmuş olacak, bu da tarafları hataya sürükleyecektir. Bu bakımdan, karma fiyatlandırma stratejisi (çoklu fiyat stratejisinin aynı anda kullanılması anlamına gelir) olarak ifade edilen uygulamada sözü edilen dört fiyat stratejisi de bir arada kullanılabilir.


46. Soru

Genel anlamda bir ürün ya da hizmete sahip olmak veya kullanmak için ödenen bedeli ifade eden kavram nedir?

Cevap

Fiyat.


47. Soru

Sponsorlukta nakdî ödeme yerine kullanılan diğer uygulamalar nelerdir?

Cevap

Mal veya malzeme tedariki kullanılan diğer uygulamalar arasındadır.


48. Soru

Nakdî ödeme yerine yapılan sponsorluk uygulamalarını örnek vererek açıklayınız?

Cevap

Sponsorlukta nakdî ödeme yerine mal veya malzeme tedarikinde bulunma yaygın bir uygulama örneği teşkil eder. Amatör düzeydeki sporculara herhangi bir nakdî ödeme yapılmaksızın giyim ya da ayakkabının ünlü bir markaca tedarik edilmesi de fiyat konusu içerisinde değerlendirilmelidir.


49. Soru

Yapılan yatırım maliyetlerinin üstünde gerçekleşen nakit akışları neyi ifade eder?

Cevap

Kârlılığı ifade eder.


50. Soru

Fiyatlandırma amaçları nelerdir?

Cevap

Literatürde üzerinde en çok durulan ya da vurgu yapılan dört amaç bulunmaktadır. Bu amaçları; yaşamının sürdürülmesi (varolabilme), finansal amaçlar (kârlılık, yatırımın geri dönüşü, nakit akışı), pazarlama amaçları (pazar payı ve konumu, satış hacmi, statükoyu koruma) ve sosyal amaçlar olarak sınıflandırabiliriz.


51. Soru

Sosyal amaçlı fiyatlandırmaya örnek veriniz?

Cevap

Bir müsabakada bir loca yüz binlerce liraya pazarlanabilirken aynı müsabakada özürlüler ücretsiz bir biçimde üründen yararlandırılabilir.


52. Soru

Fiyatlandırmayı etkileyen içsel faktörleri tanımlayınız?

Cevap

Bu faktörler firmanın kendi bünyesini ilgilendiren faktörleri kapsamaktadır. Diğer bir ifade ile içsel faktörler çoğunlukla işletmenin kontrolü altındaki faktörlerdir.


53. Soru

Fiyatlandırmayı etkileyen ve firmanın kontrolü dışında gerçekleşen dışsal faktörler nelerdir?

Cevap

Belli başlı dışsal faktörler; ekonomi, rekabet, talep, yasal çevre, politik yapı ve teknolojidir.


54. Soru

Sponsorluk bütçesini belirleme yöntemlerinde göz önünde bulundurulması gereken yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

Sponsorluk bütçesini belirleme yöntemlerinde de amaç ve görev yöntemi, satışların yüzdesi yöntemi, marjinal yöntem, rekabet göstergesi yöntemi, maksimum harcama yöntemi ve keyfi tahsis etme yaklaşımları göz önünde bulundurulur.


55. Soru

İyi bir bütçenin sahip olması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

İyi bir bütçenin sahip olması gereken özellikler planlı olma, sayılabilir ve ölçülebilir olma ve yeterli olmadır.


56. Soru

Sponsorluk bütçesinin sayılabilir ve ölçülebilir olması neyi ifade eder?

Cevap

Bütçeyi oluşturan her bir kalemin sayısal olarak belirlenmiş olmasını ifade eder.


57. Soru

Yaygın kullanılan sponsorluk kategorileri nelerdir?

Cevap

En yaygın kullanılan sponsorluk kategorileri özel sponsor, unvan sponsoru, resmî sponsor, ana sponsor, yardımcı sponsor ve resmî malzeme tedarikçiliği gibi kategorilerdir.


58. Soru

Sponsorluğun fiyatlandırılmasında kullanılan fiyatlandırma stratejileri nelerdir?

Cevap

Sponsorluğun fiyatlandırılmasında kullanılan fiyatlandırma stratejileri maliyet, talep, rekabet, nispi değer ve karma stratejilerdir.


59. Soru

Maliyete dayalı fiyatlandırma uygulamada kaç şekilde kullanılır?

Cevap

Maliyete dayalı fiyatlandırma iki şekilde kullanılır. Bunlardan biri maliyet artı iken ikincisi ise hedef kâr fiyatlamasıdır. Maliyet artı fiyatlamada tüm maliyetler tek tek belirlendikten sonra üzerine kâr marjı konup fiyat bu şekilde belirlenirken, hedef kâr fiyatlamasında ise hedeflenen kâr başlangıçta ortaya konur ve fiyat buna göre ortaya çıkar. 


60. Soru

Sponsorlukta rekabete dayalı fiyatlandırma yapılırken göz önünde bulundurulabilecek hususlar nelerdir?

Cevap

• Mıknatıs firma olunup olunmadığı,
• Firmanın rekabetteki konumu,
• Konumu yükseltme yetenek ve gücü,
• Firmanın spor olayını tanıtmadaki harcama istekliliği,
• Sponsorluk paketi için ödenmek istenen tutar.


61. Soru

Sponsorluk değerini etkileyen faktörlerden nelerdir?

Cevap

Sponsorluk değerini etkileyen faktörler; pazar yapısı, sponsorluk kategorisi, seyirci dağılımı, medya tanıtımı, satış olanakları, yaşam tarzı, mıknatıslık özelliği, kaldıraç yeteneği, rekabet yapısı ve promosyon fırsatlarıdır.


62. Soru

” ……………………… işletmenin kontrolü altındaki maliyet, amaçlar, pazarlama karması gibi değişkenleri kapsarken, ……………………… ise işletmenin kontrolü dışında olan teknoloji, talep, rekabet, yasalar ve politik çevredir.” cümlesinde yer alan boşluklara uygun ifadeleri yazınız?

Cevap

İçsel faktörler, dışsal faktörler.


63. Soru

Sponsorluk konusu kapsamında fiyat kavramını açıklayınız?

Cevap

Sponsorluk konusu kapsamında fiyat, firmanın hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere ödeyeceği bedeli ifade eder.


64. Soru

Sponsorluk bütçesi ele alınırken hangi konular göz önünde bulundurulmalıdır?

Cevap

Sponsorluk bütçesi ele alınırken, sponsorluk yapan firmaların büyüklüğü, geçmiş yıllardaki deneyimleri, uygulama örnekleri ve taahhütlerini yerine getirme düzeyleri gibi konular göz önünde bulundurulur.


65. Soru

Sponsorluk değerini etkileyen faktörlerden biri olan mıknatıslık özelliğini açıklayınız? 

Cevap

Sponsorluğa konu olan organizasyon, takım ve etkinliklere kimin sponsor olduğu çekici ya da itici olabilir. Örneğin, dünya çapında üne sahip olan Ford markasının bulunduğu bir yere farkındalığı düşük bir yağ firmasının sponsorluğu bu mıknatıslık nedeniyle olabilecektir. Küresel düzeydeki marka ile bir arada bulunmak, her marka için prestij kaynağı olacaktır. Bu nedenle olaya sponsor olan markaların ya da firmaların kimler olduğu sponsorluğun değerini artırır ya da düşürür. Ünlü firmaların olduğu organizasyonlara sponsor bulmak daha kolay olacaktır.


1. Soru

Sponsorluk veren taraf sponsorluk bütçesi oluştururken hangi faktörleri göz önünde bulundurmaktadır?

Cevap

Sponsorluk veren taraf sponsorluk bütçesini oluştururken, spor olayının türü, hedef kitlesinin özelliği, medyanın ilgisi, rakiplerin durumu gibi birçok değişik faktörü dikkate alarak karar vermek durumundadır.

2. Soru

Fiyat nedir?

Cevap

Genel anlamda fiyat, bir ürün ya da hizmete sahip olmak veya kullanmak için ödenen bedeli ifade eder. Fiyat, elde edilen yararlar için değişime konu olan fedakârlık veya maliyet olarak da tanımlanmaktadır. Bu maliyet, finansal olabileceği gibi aynı zamanda tüketicinin harcadığı zaman, çaba, sıkıntı da olabilmektedir.

3. Soru

Kâr amacı gütmeyen örgütler bakımından fiyat neyi ifade eder?

Cevap

Geleneksel olarak fiyat çoğunlukla bir ürünün sunduğu değerin karşılığı olan parasal bir bedeli ifade ederken, kâr amacı gütmeyen örgütler bakımından para dışı bir değer de olabilir.

4. Soru

Değişim süreci neyi ifade eder?

Cevap

Değişim süreci, bir şeyi alma karşılığında bir şeyin verilmesini ifade eder.

5. Soru

Ürünün değeri neyi ifade eder?

Cevap

Bir ürünün değeri, fiyata karşılık ürünün sunduğu yararlara bağlı olan bir kavramı ifade eder.

6. Soru

Genel fiyatlandırma amaçları nelerdir?

Cevap

Genel fiyatlandırma amaçları, fiyatların oluşmasında belirleyici etmenlerden olup işletmenin yaşamını sürdürmesi (var olabilme), finansal gelir sağlama (kârlılık, yatırımın geri dönüşü, nakit akışı), pazarlamada etkinlik sağlama (Pazar payı ve konumu, satış hacmi, statükoyu koruma) ve sosyal olarak toplumun farklı kesimlerini yararlandırma gibi alt elemanlardan oluşur.

7. Soru

Sponsorluk açısından fiyat ne anlama gelir?

Cevap

Sponsorluk açısından fiyatı değerlendirdiğimizde spor olayını organize eden spor pazarlamacısının sponsora değer ifade eden şeyler sunması ve bunun karşılığında ise sponsordan değer ifade eden bir şey almasıdır. Fiyat, sponsorluğu veren organizasyon tarafından katlanılan maliyetlerin karşılanması, yani gelir getiren bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.

8. Soru

Genel fiyatlandırma amaçlarından biri olan sosyal amaçlar neyi ifade etmektedir?

Cevap

Bu amaçta halkın üründen yararlanmasını sağlamak ya da geniş halk kitlelerine ürünün ulaştırılmasını sağlamaktır. Sponsorların çocukları, yaşlıları ve özürlüleri parasal bir ücret karşılığı olmaksızın bazı müsabakalara dâhil etmesi bu amaç kapsamında değerlendirilebilir. Ülkemizde de bazı durumlarda müsabaka bilet fiyatlarında adeta bir damping uygulamasına gidilerek halkın özel bir eğlenceden yararlandırılması yoluna gidilebilir. Ancak talebin düşük olduğu dönemlerde bu tür stratejiler daha yaygın uygulanmaktadır.

9. Soru

Bir firmada fiyatla ilgili kararlar verilmeden önce hangi değişkenlere ilişkin kararların alınması önemlidir?

Cevap

Bir firmada fiyatla ilgili kararlar verilmeden önce, diğer bazı değişkenlerle ilgili alınması gereken bazı kararlar vardır. Öncelikle ürünle ilgili bazı stratejilerin, yani hedef kitle ve konumlandırma stratejilerinin belirlenmiş olması gerekir. Hedef kitle ve hedef kitleye uygun bir konumlandırma stratejisi belirlenmiş ise fiyatlandırma kararı nispeten daha kolay olacaktır. Aynı şekilde işletmenin dışında gerçekleşen bazı olgu ve olaylar da fiyatlandırmayı etkileyebilir. Bu bakımdan, ürüne ilişkin fiyat kararları çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörler içsel ve dışsal faktörler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

10. Soru

Fiyatlandırmayı etkileyen içsel faktörler neyi ifade eder?

Cevap

Bu faktörler firmanın kendi bünyesini ilgilendiren faktörleri kapsamaktadır. Diğer bir ifade ile içsel faktörler çoğunlukla işletmenin kontrolü altındaki faktörlerdir.

11. Soru

Fiyatlandırmayı etkileyen içsel faktörler nelerdir?

Cevap

Bu faktörler sırası ile firmanın pazarlama amaçları, pazarlama karması stratejileri, maliyetler ve fiyat belirleme mekanizmalarıdır.

12. Soru

Bir firmada fiyatla ilgili kararlar verilmeden önce üzerinde karar verilen içsel faktörlerden biri olan maliyet neyi ifade eder?

Cevap

Maliyet, fiyat kararlarında önemli rol oynayan içsel faktördür. Kâr amaçlı pek çok işletme için fiyat maliyete bağlı olarak belirlenmektedir. Sponsor bir işletme maliyetlerini belirledikten sonra üzerine bir kâr marjı koyabilir. Dolayısıyla işletmenin maliyet kalemleri üzerindeki kontrolü dışsal faktörlere oranla daha olasıdır.

13. Soru

Bir firmada fiyatla ilgili kararlar verilmeden önce üzerinde karar verilen içsel faktörlerden biri olan pazarlama karması stratejileri neyi ifade eder?

Cevap

Pazarlama karması olan ürün, dağıtım ve tutundurma (reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler ve satış tutundurma) da firmanın kontrolü altında değerlendirilir. Bu elemanlarda yaşanabilecek bir sıkıntı nedeniyle ürün ya da dağıtımı farklılaştırılabilir. Örneğin, televizyondan canlı müsabaka yayınlama hakkını elde eden bir firma internetten müsabaka izleme davranışının ve izleme sıklığının gelişiminin farkına varıp bir sonraki ihaleye interneti de dâhil etmek isteyebilir. Benzer şekilde tanıtım için büyük paralar harcayıp etkinlik sağlayamayan sponsor marka daha farklı mecralara yönelebilir.

14. Soru

Dışsal faktörler neyi ifade eder?

Cevap

Dışsal faktörler içsel faktörlerin karşıtı olarak firmaların kontrol edemediği ya da kontrol dışında kalan faktörlerdir.

15. Soru

Fiyatlandırmayı etkileyen dışsal faktörlerin firmanın kontrolü dışında olmasının sebebi nedir?

Cevap

Fiyatlandırmayı etkilen dışsal faktörler firmanın kontrolü dışındadır. Bunun temel nedeni makro çevresel değişkenlerce ortaya çıkmış olmasından kaynaklanır.

16. Soru

Fiyatlandırmayı etkileyen dışsal faktörler nelerdir?

Cevap

Fiyatlandırmayı etkileyen dışsal faktörler arasında en önemlileri pazarın yapısı, talebin durumu, rakiplerin maliyet yapıları, rekabet durumu, yasal düzenlemeler, teknolojik yapı ve politik düzenlemelerdir.

17. Soru

Sponsor açısından fiyat neyi ifade eder?

Cevap

Sponsor açısından fiyat; spor faaliyetine doğrudan ödediği para olabileceği gibi (nakdi ödeme), sponsorluk konusu ile ilgili mal veya hizmet (ayni ödeme) şeklinde de olabilmektedir. Daha önce de ifade edildiği gibi her sponsorluğun bedeli parasal olmayabilmektedir. Bir değer karşılığında, mal ya da hizmet şeklindeki ayni destek sağlamak da fiyat kapsamında değerlendirilmelidir.

18. Soru

Sponsorluğu veren firma için fiyatlandırma amacı nedir?

Cevap

Sponsorluğu veren spor organizasyonları açısından amaç, mümkün olduğunca en uygun sponsorluk ücretini elde etmek ve olayın optimum pazar değerine göre fiyatlandırıldığından emin olmaktır.

19. Soru

Sponsorlar için değer kavramı nasıl formüle edilir?

Cevap

Değer Sponsorluktan Algılanan Yararlar/ Spor Sponsorluğunun Fiyatı Değer, sponsorun sponsorluktan algıladığı yararın bunun karşılığında ödeyeceği fiyata oranı olarak formüle edilebilir. Pay kısmı ne kadar büyük olursa değer de o derece büyüyecektir.

20. Soru

Sponsorluktan algılanan yararlar veya sponsor firmaya kattığı değerin somut ve soyut özellikleri nelerdir?

Cevap

Sponsorluktan algılanan yararlar veya sponsor firmaya kattığı değer somut veya soyut olabilir. Sponsorluk, sponsor firmaya kimlik yaratma, farkındalık sağlama, toplumla bütünleşme, satışları artırma ve işletmeler arası ilişkileri geliştirme gibi değerler katabilir. Sponsor firma, sponsorluğun kendilerine sağlayacağı avantaj ile spor organizasyonuna ödeyeceği sponsorluk fiyatını karşılaştıracaktır. Bu karşılaştırma sonucunda elde edeceği değerin katlanacağı maliyetten yüksek olduğuna kanaat getirirse sponsorluk kararı verecek, ancak elde edeceği yararın katlandığı maliyetin altında kalması durumunda ise sponsorluktan vazgeçebilecektir.

21. Soru

Uygulamada sponsorluğun ortalama değerine ilişkin bir kestirimde bulunmak neden imkânsızdır?

Cevap

Uygulamada sponsorluğun ortalama değerine ilişkin bir kestirimde bulunmak imkânsızdır. Bu imkânsızlığın en önemli nedeni sponsorluğa konu olan olay ya da organizasyonun ne olduğu ve profesyonellik düzeyidir.

22. Soru

Bir spor platformunun değeri nasıl belirlenir?

Cevap

Bir spor platformunun değeri, firmanın sponsorluk amacına bağlı olarak spordan spora değişiklik gösterir. Uluslararası, ulusal ve yerel sporların seyirci kitleleri birbirinden farklıdır. Seyirci kitlelerine bağlı olarak da sponsorluk fiyatları da farklılık gösterecektir. Bu tipteki spor platformlarının maliyeti yüz bin liradan 10-15 milyon liraya kadar olabilir. Örneğin, Ziraat Bankası 2009–2010 sezonu Türkiye Kupası`nın isim hakkı sponsorluğu için 4.5 milyon dolar ödemiştir.

23. Soru

Sponsorluk programının planlanması neye bağlıdır?

Cevap

Sponsorluk programının planlanması için bireysel sorumluluğa (sponsor planlayıcısı), sponsorluk planını satın alan kişiye (sponsorluk alıcısı) ve bireysel veya organizasyonel olarak sponsorluğu satanların (sponsorluk satıcısı) deneyimine bağlıdır.

24. Soru

Sponsorluk bütçesi neyi ifade eder?

Cevap

Sponsorluk bütçesi, bu pazarlama iletişim aracına konu olabilecek tüm kalemlerin ve hesapta olmayan elemanların maliyetlerini ortaya koyar.

25. Soru

Sponsorluk bütçesi oluşturulurken hangi faktörler göz önünde bulundurulur?

Cevap

Sponsorluk bütçesi oluşturulurken, sponsorluk uygulamaları, sponsorluk sırasında yapılacak diğer destekleme faaliyetleri ve sponsorluk sonrası araştırmayı kapsayacak şekilde yapılacak harcamaları ve bu harcamaların zamanlamasını gösteren bir çizelge oluşturulması gerekir. Bu plan içerisinde sponsorluğun etkin olması için yapılan diğer promosyon ve tanıtım unsurlarına ayrılacak miktarın da eldeki verilere göre ya da piyasa şartları içinde yapılacak ek iletişim ve eğlence faaliyetlerinin ne kadara mal olacağı pek fazla tahmine yer verilmeden belirlenmeye çalışılmalıdır.

26. Soru

Firmalar sponsorluk faaliyetini seçerken hangi faktörleri göz önünde bulundururlar?

Cevap

Firmalar, sponsorluk faaliyetini seçerken sponsorluk bütçesini de göz önünde bulundurmaktadır. Sponsorluk bütçesinin az veya çok olması; kuruluşun bireysel sporcu sponsorluğu, spor takımları sponsorluğu ya da spor organizasyonu sponsorluğuna yönelimi ile ilgili olacaktır. Çünkü sözü edilen her bir etkinliğin türü, çapı ve izleyici kitlesi farklı olduğu için fiyat da buna göre oluşacaktır.

27. Soru

Sponsorluk bütçesini belirleme yöntemleri nelerdir?

Cevap

Sponsorluk bütçesini belirleme yöntemlerinde de amaç ve görev yöntemi, satışların yüzdesi yöntemi, marjinal yöntem, rekabet göstergesi yöntemi, maksimum harcama yöntemi ve keyfi tahsis etme yaklaşımları göz önünde bulundurulur.

28. Soru

İyi bir bütçenin sahip olması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

İyi bir bütçenin sahip olması gereken özellikler planlı olma, sayılabilir ve ölçülebilir olma ve yeterli olmadır.

29. Soru

Sponsorluk bütçesinin planlı olması neyi ifade eder?

Cevap

Bütçenin planlı olması, sponsorluk için yapılacak her bir kalemin önceden düşünülmüş olması anlamı taşır. Tıpkı proje yönetiminde olduğu gibi, bütçenin iyi oluşturulmuş olması; projenin başarısı konusunda temel bir parametre olarak kabul edilir. Sponsorluk bütçesi belirlenirken de her bir kalemin, hesapta olmayan harcama kalemlerinin bütçeye dâhil edilmiş olması ve bunların zamanlama planlarının tahmini olarak saptanmış olması büyük önem taşır. Planlı olma geleceğin tahmin edilebilirliği ile ilgili olduğuna göre, sponsorluğa konu olacak her bir kaleme yapılacak harcamaların kestiriliyor olması başarıda önemli bir değişken olarak ele alınır.

30. Soru

Sponsorluk bütçesinin sayılabilir ve ölçülebilir olması neyi ifade eder?

Cevap

Sponsorluk bütçesinin sayılabilir ve ölçülebilir olması, bütçeyi oluşturan her bir kalemin sayısal olarak belirlenmiş olmasını ifade eder. Sayısal olarak ortaya konan amaç ya da hedeflerin ölçülmesi kolaylaşacaktır.

31. Soru

Sponsorluk konusunda deneyimli olan ve olmayan firmaların bütçe konusundaki uygulamaları arasındaki fark nedir?

Cevap

Sponsorluk konusunda deneyimli olan ve olmayan firmaların bütçe konusunda farklı uygulamalarda bulundukları görülür. Deneyimli firmalar karmaşık ve nispeten sistematik yöntemler kullanırken, sponsorluk konusunda yeni olanlar ise daha basit ya da yalın yöntem kullanmaktadır.

32. Soru

Kuruluşlara hangi zamanlarda sponsorluk için başvurulur?

Cevap

Kuruluşlara sponsorluk için başvuruda bulunurken yılın sonu ya da hemen başını tercih etmek yararlı olabilecektir. Zira bir sonraki pazarlama ve tutundurma bütçesinin ne gibi iletişim türlerine tahsis edileceği, genellikle mali yılbaşından önce veya başında belirlenir. Spor organizasyonları ve takımlar sponsor arayışına giderken bu zamanları da göz önünde bulundurmak durumundadır.

33. Soru

Sponsorluğa konu olan bir spor platformunun katacağı değerin ele alınması için göz önünde bulundurulması gereken değişkenler nelerdir?

Cevap

• Pazar yapısı • Sponsorluk kategorisi • Seyirci dağılımı • Medya tanıtımı • Satış olanakları • Yaşam tarzı • Mıknatıslık özelliği • Kaldıraç yeteneği • Rekabet yapısı • Promosyon fırsatları

34. Soru

Bir spor platformunun değerinin ele alınmasında göz önünde bulundurulacak değişkenlerden biri olan pazar yapısı kapsamı içinde ele alınan değişkenler nelerdir?

Cevap

Sponsorluğa konu etkinliklerin çapı, büyüklüğü, kapsamı ve izlenirlik oranları gibi değişkenler pazar yapısı kapsamı içerisinde ele alınır.

35. Soru

Bir spor platformunun değerinin ele alınmasında göz önünde bulundurulacak değişkenlerden biri olan sponsorluk kategorisi neyi ifade eder?

Cevap

Sponsorluk kategorileri, sponsorluğun değeri ile yakından ilgilidir. Bir olayı tek başına finanse etmek ile yüz sponsordan biri olarak sponse etmek aynı şey değildir. Bu kategoriler sponsorlara farklı düzeylerde ayrıcalıklar sağlar.

36. Soru

Bir spor platformunun değerinin ele alınmasında göz önünde bulundurulacak değişkenlerden biri olan sponsorluk kategorileri nelerdir?

Cevap

En yaygın kullanılan sponsorluk kategorileri özel sponsor, unvan sponsoru, resmî sponsor, ana sponsor, yardımcı sponsor ve resmî malzeme tedarikçiliği gibi kategorilerdir.

37. Soru

Bir spor platformunun değerinin ele alınmasında göz önünde bulundurulacak değişkenlerden biri olan satış olanakları neyi ifade eder?

Cevap

Firmanın satış noktası fırsatlarını, direkt mail listelerini, örnek ürün dağıtma fırsatlarını, diğer sponsorlarla yapacağı çapraz tutundurma faaliyetlerini, satış yapma fırsatını ve promosyonel bağlantı kurma fırsatlarının spor olayında kullanıp kullanılmayacağı, sponsor için önemlidir. Ayrıca, firmanın bu tutundurma çalışmalarını yapması için spor platformuna gerçekten ihtiyaç olup olmadığına karar verilmesi gerekir. Satış olanaklarının olması sponsorluğun bir yerde kısa vadeli geri dönüşümü anlamı taşır.

38. Soru

Bir spor platformunun değerinin ele alınmasında göz önünde bulundurulacak değişkenlerden biri olan mıknatıslık özelliği neyi ifade eder?

Cevap

Sponsorluğa konu olan organizasyon, takım ve etkinliklere kimin sponsor olduğu çekici ya da itici olabilir. Örneğin, dünya çapında üne sahip olan Ford markasının bulunduğu bir yere farkındalığı düşük bir yağ firmasının sponsorluğu bu mıknatıslık nedeniyle olabilecektir. Küresel düzeydeki marka ile bir arada bulunmak, her marka için prestij kaynağı olacaktır. Bu nedenle olaya sponsor olan markaların ya da firmaların kimler olduğu sponsorluğun değerini artırır ya da düşürür. Ünlü firmaların olduğu organizasyonlara sponsor bulmak daha kolay olacaktır.

39. Soru

Sponsorluk paketi fiyatlandırılırken yararlanılan stratejileri sıralayınız?

Cevap

• Maliyete dayalı fiyatlandırma • Talebe dayalı fiyatlandırma • Rekabete dayalı fiyatlandırma • Nispi değere dayalı fiyatlandırma • Karma fiyatlandırma

40. Soru

Sponsorluk fiyatlandırma stratejilerinden maliyete dayalı fiyatlandırma stratejisi nedir? Uygulamada kaç farklı şekilde kullanılır?

Cevap

En basit anlamda maliyete dayalı fiyatlandırma stratejisi, maliyetlerin belirlenip buna göre bir fiyatın oluşturulmasına dayanır. Maliyete dayalı fiyatlandırma uygulamada iki şekilde kullanılır. Bunlardan biri maliyet artı iken ikincisi ise hedef kâr fiyatlamasıdır. Maliyet artı fiyatlamada tüm maliyetler tek tek belirlendikten sonra üzerine kâr marjı konup fiyat bu şekilde belirlenirken, hedef kâr fiyatlamasında ise hedeflenen kâr başlangıçta ortaya konur ve fiyat buna göre ortaya çıkar. Sponsorluk bakımından her ikisi de uygulanabilir. Örneğin, bir sportif etkinlikte harcama yapılacak tüm kalemler belirlendikten sonra üzerinde kâr marjı konur ve rakam sponsorların sahip oldukları kategorilere göre bölünür. Hedef kârda ise elde edilmesi gereken kâr rakamı belirlenir ve bölünme işi buna göre yapılır.

41. Soru

Sponsorluk fiyatlandırma stratejilerinden talebe dayalı fiyatlandırmada yüksek ve düşük talep neyi ifade eder?

Cevap

Pazarda var olan ya da ortaya çıkması tahmin edilen talep durumu fiyatlandırma stratejisinin belirleyicisi konumundadır. Yüksek talebin söz konusu olduğu sponsorluklarda fiyatın yükselmesi söz konusu iken, son derece düşük talebin olduğu durumlarda ise tersi bir sonuç ortaya çıkacaktır.

42. Soru

Sponsorluk fiyatlandırma stratejilerinden rekabete dayalı fiyatlandırma stratejisi nedir?

Cevap

Her türlü ürünün fiyatında olduğu gibi firmaların kendini pazardan yalıtmaları ve sanki rakip yokmuş gibi hareket etmesi düşünülemez. Bu nedenle pazarda bulunan rakiplerin davranışları, verdikleri teklifler sponsorluğun fiyatının oluşmasını sağlayacaktır. Bu yaklaşım da rekabete dayalı fiyatlandırma olarak ifade edilir.

43. Soru

Sponsorlukta rekabete dayalı fiyatlandırma yapılırken göz önünde bulundurulabilecek diğer hususlar nelerdir?

Cevap

• Mıknatıs firma olunup olunmadığı, • Firmanın rekabetteki konumu, • Konumu yükseltme yetenek ve gücü, • Firmanın spor olayını tanıtmadaki harcama istekliliği, • Sponsorluk paketi için ödenmek istenen tutar.

44. Soru

Sponsorluk fiyatlandırma stratejilerinden nispi değere dayalı fiyatlandırma stratejisi neyi ifade eder?

Cevap

Nispi değer stratejisi çoğunlukla işletme yöneticilerinin değer yargılarına dayanır. Diğer bir deyişle yöneticilerin nispi algılamaları ya da pazarda oluşan nispi durum fiyatı ortaya koyar. Uygulamada sponsorluğun ücreti belirlenirken en sık başvurulan stratejilerden biridir. Yöneticilerin deneyimleri sonucu fiyata karar verirler. Esasında iyi bir strateji olmamakla birlikte, uygulamada yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.

45. Soru

Sponsorluk fiyatlandırma stratejilerinden karma fiyatlandırma stratejisi neyi ifade eder?

Cevap

Literatürde üzerinde çok durulmamakla birlikte uygulamada en fazla yapılan fiyatlandırma olarak ifade edilebilir. Firmalar maliyete dayalı fiyat belirlerken rekabeti durumunu göz önünde de bulundurur. Bunun böyle olması da karma stratejisinin uygulandığının en önemli göstergesi olarak kabul edilir. Sponsorlar ya da sponsorluğa konu olan organizasyon, etkinlik ve takımlar fiyat konusunu ele alırken pek çok parametrenin bileşkesine göre hareket etmek durumundadır. Aksi takdirde eksik unsurlarla bir fiyat oluşmuş olacak, bu da tarafları hataya sürükleyecektir. Bu bakımdan, karma fiyatlandırma stratejisi (çoklu fiyat stratejisinin aynı anda kullanılması anlamına gelir) olarak ifade edilen uygulamada sözü edilen dört fiyat stratejisi de bir arada kullanılabilir.

46. Soru

Genel anlamda bir ürün ya da hizmete sahip olmak veya kullanmak için ödenen bedeli ifade eden kavram nedir?

Cevap

Fiyat.

47. Soru

Sponsorlukta nakdî ödeme yerine kullanılan diğer uygulamalar nelerdir?

Cevap

Mal veya malzeme tedariki kullanılan diğer uygulamalar arasındadır.

48. Soru

Nakdî ödeme yerine yapılan sponsorluk uygulamalarını örnek vererek açıklayınız?

Cevap

Sponsorlukta nakdî ödeme yerine mal veya malzeme tedarikinde bulunma yaygın bir uygulama örneği teşkil eder. Amatör düzeydeki sporculara herhangi bir nakdî ödeme yapılmaksızın giyim ya da ayakkabının ünlü bir markaca tedarik edilmesi de fiyat konusu içerisinde değerlendirilmelidir.

49. Soru

Yapılan yatırım maliyetlerinin üstünde gerçekleşen nakit akışları neyi ifade eder?

Cevap

Kârlılığı ifade eder.

50. Soru

Fiyatlandırma amaçları nelerdir?

Cevap

Literatürde üzerinde en çok durulan ya da vurgu yapılan dört amaç bulunmaktadır. Bu amaçları; yaşamının sürdürülmesi (varolabilme), finansal amaçlar (kârlılık, yatırımın geri dönüşü, nakit akışı), pazarlama amaçları (pazar payı ve konumu, satış hacmi, statükoyu koruma) ve sosyal amaçlar olarak sınıflandırabiliriz.

51. Soru

Sosyal amaçlı fiyatlandırmaya örnek veriniz?

Cevap

Bir müsabakada bir loca yüz binlerce liraya pazarlanabilirken aynı müsabakada özürlüler ücretsiz bir biçimde üründen yararlandırılabilir.

52. Soru

Fiyatlandırmayı etkileyen içsel faktörleri tanımlayınız?

Cevap

Bu faktörler firmanın kendi bünyesini ilgilendiren faktörleri kapsamaktadır. Diğer bir ifade ile içsel faktörler çoğunlukla işletmenin kontrolü altındaki faktörlerdir.

53. Soru

Fiyatlandırmayı etkileyen ve firmanın kontrolü dışında gerçekleşen dışsal faktörler nelerdir?

Cevap

Belli başlı dışsal faktörler; ekonomi, rekabet, talep, yasal çevre, politik yapı ve teknolojidir.

54. Soru

Sponsorluk bütçesini belirleme yöntemlerinde göz önünde bulundurulması gereken yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

Sponsorluk bütçesini belirleme yöntemlerinde de amaç ve görev yöntemi, satışların yüzdesi yöntemi, marjinal yöntem, rekabet göstergesi yöntemi, maksimum harcama yöntemi ve keyfi tahsis etme yaklaşımları göz önünde bulundurulur.

55. Soru

İyi bir bütçenin sahip olması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

İyi bir bütçenin sahip olması gereken özellikler planlı olma, sayılabilir ve ölçülebilir olma ve yeterli olmadır.

56. Soru

Sponsorluk bütçesinin sayılabilir ve ölçülebilir olması neyi ifade eder?

Cevap

Bütçeyi oluşturan her bir kalemin sayısal olarak belirlenmiş olmasını ifade eder.

57. Soru

Yaygın kullanılan sponsorluk kategorileri nelerdir?

Cevap

En yaygın kullanılan sponsorluk kategorileri özel sponsor, unvan sponsoru, resmî sponsor, ana sponsor, yardımcı sponsor ve resmî malzeme tedarikçiliği gibi kategorilerdir.

58. Soru

Sponsorluğun fiyatlandırılmasında kullanılan fiyatlandırma stratejileri nelerdir?

Cevap

Sponsorluğun fiyatlandırılmasında kullanılan fiyatlandırma stratejileri maliyet, talep, rekabet, nispi değer ve karma stratejilerdir.

59. Soru

Maliyete dayalı fiyatlandırma uygulamada kaç şekilde kullanılır?

Cevap

Maliyete dayalı fiyatlandırma iki şekilde kullanılır. Bunlardan biri maliyet artı iken ikincisi ise hedef kâr fiyatlamasıdır. Maliyet artı fiyatlamada tüm maliyetler tek tek belirlendikten sonra üzerine kâr marjı konup fiyat bu şekilde belirlenirken, hedef kâr fiyatlamasında ise hedeflenen kâr başlangıçta ortaya konur ve fiyat buna göre ortaya çıkar. 

60. Soru

Sponsorlukta rekabete dayalı fiyatlandırma yapılırken göz önünde bulundurulabilecek hususlar nelerdir?

Cevap

• Mıknatıs firma olunup olunmadığı,
• Firmanın rekabetteki konumu,
• Konumu yükseltme yetenek ve gücü,
• Firmanın spor olayını tanıtmadaki harcama istekliliği,
• Sponsorluk paketi için ödenmek istenen tutar.

61. Soru

Sponsorluk değerini etkileyen faktörlerden nelerdir?

Cevap

Sponsorluk değerini etkileyen faktörler; pazar yapısı, sponsorluk kategorisi, seyirci dağılımı, medya tanıtımı, satış olanakları, yaşam tarzı, mıknatıslık özelliği, kaldıraç yeteneği, rekabet yapısı ve promosyon fırsatlarıdır.

62. Soru

” ……………………… işletmenin kontrolü altındaki maliyet, amaçlar, pazarlama karması gibi değişkenleri kapsarken, ……………………… ise işletmenin kontrolü dışında olan teknoloji, talep, rekabet, yasalar ve politik çevredir.” cümlesinde yer alan boşluklara uygun ifadeleri yazınız?

Cevap

İçsel faktörler, dışsal faktörler.

63. Soru

Sponsorluk konusu kapsamında fiyat kavramını açıklayınız?

Cevap

Sponsorluk konusu kapsamında fiyat, firmanın hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere ödeyeceği bedeli ifade eder.

64. Soru

Sponsorluk bütçesi ele alınırken hangi konular göz önünde bulundurulmalıdır?

Cevap

Sponsorluk bütçesi ele alınırken, sponsorluk yapan firmaların büyüklüğü, geçmiş yıllardaki deneyimleri, uygulama örnekleri ve taahhütlerini yerine getirme düzeyleri gibi konular göz önünde bulundurulur.

65. Soru

Sponsorluk değerini etkileyen faktörlerden biri olan mıknatıslık özelliğini açıklayınız? 

Cevap

Sponsorluğa konu olan organizasyon, takım ve etkinliklere kimin sponsor olduğu çekici ya da itici olabilir. Örneğin, dünya çapında üne sahip olan Ford markasının bulunduğu bir yere farkındalığı düşük bir yağ firmasının sponsorluğu bu mıknatıslık nedeniyle olabilecektir. Küresel düzeydeki marka ile bir arada bulunmak, her marka için prestij kaynağı olacaktır. Bu nedenle olaya sponsor olan markaların ya da firmaların kimler olduğu sponsorluğun değerini artırır ya da düşürür. Ünlü firmaların olduğu organizasyonlara sponsor bulmak daha kolay olacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.