Açıköğretim Ders Notları

Sporda Sponsorluk Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sporda Sponsorluk Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sponsorluk Duyurumu

1. Soru

Genel iletişim modelinde mesaj nedir?

Cevap

Sponsorluk mesajı mutlaka hedef kitlelerin, sponsor kurumdan haberdar olmasını sağlamalıdır. Bunun anlamı kurumun logosunun, renklerinin, kimi durumlarda ise kurumun sloganının hedef kitleye duyurulması demektir. Esas olarak sponsorluk ile duyurum kavramı ilk olarak bu aşamada kesişmektedir. Çünkü mesajın diğer bir işlevi de hedef kitlenin ona maruz kalmasını sağlayacak içerikte, sunumda ve hedef kitle ile en fazla örtüşen mecralarda yer almasıdır. Hatta daha ileri bir söylemle, salt hedef kitlenin değil, geniş halk kitlelerinin de sponsorluk mesajlarına maruz kalarak, duyurumun bir özelliği olan olumlu kamuoyu yaratma işlevini yerine getirmesidir.


2. Soru

Genel iletişim modelinde kanal öğesini örneklendiriniz?

Cevap

Örneğin sponsorluğa konu olan bir futbol karşılaşması hedef kitle ile kurumsal markayı bir araya getiren araç görevi görecektir. Bu yönüyle de oldukça canlı ve etkileşime açık bir yapıya sahip olduğu söylenebilir.


3. Soru

Genel iletişim modelinde alıcı nedir?

Cevap

Duyurum faaliyetlerindeki hedef kitledir. Sponsorun ürün veya hizmet kalitesinde göre alt kümelere ayrılabilir. Bunlar: Kamuoyu, tüketiciler, olası müşteriler ve çalışanlar ve iç paydaşlar olarak belirtilir.


4. Soru

Kurum dışı iletişim araçlarından biri olan Gazete ve dergiler hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Kurumun dış dünya ile iletişim kurduğu en önemli iletişim aracı olarak basılı medya olan gazete ve dergileri saymak mümkündür. Basın bültenleri yine genellikle basılı iletişim araçlarında yer alır.


5. Soru

Halkla ilişkiler fonksiyonunu tanımlayınız?

Cevap

Halkla ilişkiler bir yönetim fonksiyonudur. Halkla ilişkiler kurum veya kuruluş ile ilgili hedef kitleleri arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı oluşturmaya ve sürdürmeye yarayan bir yönetim fonksiyonu olarak tanımlanır. Bu tanımdaki önemli noktalara değinmek gerekirse halkla ilişkiler, kurum ya da kuruluşun hedef kitleleri ile paydaşları arasındaki iletişimi sürekli ve sağlıklı biçimde sürdürmesi için yapılan ve çift yönlü iletişim faaliyetlerinden oluşan bir yönetim işlevidir.


6. Soru

Kurum dışı iletişim araçlarından biri olan Web sayfaları hakkında bilgi veriniz?

Cevap

İnternet’te yer alan kurumsal web sayfaları, iç ve dış paydaşların haber alma ve kurumun çeşitli birimleri ile iletişim kurmaları için teknoloji temelli ortamlardır. Web sayfaları eş zamanlı, görsel nitelikli ve tasarımlarına bağlı olarak etkileşime dayalı olması ve özellikle de göreli daha genç paydaşların sıklıkla kullandıkları ortamlar olarak öne çıkar.


7. Soru

Halkla ilişkiler araçları neyi amaçlamaktadırlar?

Cevap

Halkla ilişkiler araçlarının her birinin kullanım yeri faklı olmakla birlikte, hepsi bütünleşik ve olumlu bir kurum algısı yaratmayı amaçlar.


8. Soru

Kurum dışı iletişim araçlarından biri olan Duyurum faaliyetleri hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Basit anlatımıyla duyurum, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bilgi ve iletişim öğelerinin, yazılı ve görsel medya için haber değeri taşıyan bölümlerinin; yine sözü edilen medyalarda ücretsiz olarak yayımlanması faaliyeti olarak tanımlanabilir.


9. Soru

Duyurum türlerinden biri olan planlanmış duyurum hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Bu tip duyurumlar kurumun amaçları doğrultusunda açılış, sergi, kokteyl, basın toplantısı gibi kurum veya kuruluş tarafından planlanmış faaliyetlerden oluşur. Bu tür faaliyetler basın toplantıları, basın bültenleri, kurumsal içerikli konuşmalar ve sunuşlardan oluşur.


10. Soru

Genel iletişim modelinde gürültü nedir?

Cevap

Kaynakla alıcı arasındaki giden mesajın veya alıcıdan kaynağa dönen geri bildirimin başka kaynaklardan gelen farklı iletilerle kirletilmesidir. Örneğin, iki kişi arasındaki konuşma, dış ortamdan gelen sesler nedeniyle zor anlaşılır hâle gelebilir. Duyurum için bu durum rakiplerin gerçekleştirdikleri benzer faaliyetler olarak sıralanabilir. Hedef kitleyi oluşturan insanlar rakiplerin sponsorluk faaliyetlerine katıldığında, iletişim modelindeki gürültü ögesi ortaya çıkar.


11. Soru

Elektronik bültenler nelerdir?

Cevap

Günümüzde çevreci bakış açısının kurumlara hakim olmasıyla birlikte, basılı gazete ve dergilerin yerini elektronik ortamda hazırlanan ve internet ya da kurum içi ağlar olan intranet üzerinden yayınlanan bültenler almaktadır.


12. Soru

Genel İletişim Modelinden ne anlam çıkarmalıyız?

Cevap

İletişim kişilerin ve kurumların yaşamında vazgeçilmez bir olgudur. Yine iletişim kimi zaman salt sözcükler, kimi zaman ise semboller ve uygulamalar yardımıyla gerçekleştirilebilir. Model, sözel ve kişiler arası iletişim sürecini olduğu kadar, duyurumun da dâhil olduğu halkla ilişkiler iletişim sürecini açıklamada kullanılabilir. Genel iletişim modeli, kaynak, mesaj, kanal, alıcı ile gürültü ve geri besleme ögeleri modeli bileşenlerini oluşturmaktadır.


13. Soru

Farklı sponsorluk ve duyurum mesajlarına maruz kalan farklı hedef kitlelerinden biri olan Kamuoyu hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Büyük bir kuruluş, özellikle de uluslararası bir yapıya sahipse duyurum faaliyetleri uluslararası kamuoyu gözünde kurum algısını ve kurumsal markayı öne çıkaracaktır. Yine özellikle bu yapıdaki kurumların satın alma ya da birleşmeler yoluyla diğer kuruluşlarla bütünleşmesi durumunda, kurumsal reklam yoluyla bu birleşmeyi duyurmak mümkün olsa da oldukça maliyetlidir. Duyurum faaliyetleri ise kurumsal reklamlara göre hem oldukça ucuza mal olacak hem de daha sonra yapılacak halkla ilişkiler faaliyetleri için olumlu bir algısal dayanak noktası oluşturacaktır.


14. Soru

Genel iletişim modelinde kaynak nedir?

Cevap

Duyurum sürecinde, Sponsorun kendisini, yani bir olguya sponsorluk yapmayı kabul eden kişi veya kurumu ifade eder.


15. Soru

Kurum dışı iletişim araçlarından biri olan Sergiler ve fuarlar hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Sergiler ve fuarlar kurumların dış hedef kitleleri paydaşları ile ürün ve hizmetlerinin tanıtımı, yeni müşterilerin kazanımı hedeflerine ulaşmak için kullandıkları yerlerdir. Özellikle pazarlama amaçlı halkla ilişkiler açısından sergi ve fuarlar önemli bir ortam olarak karşımıza çıkar.


16. Soru

Kurum içi bültenleri açıklayınız?

Cevap

Kurum içerisindeki her türlü değişiklik ve bilginin çalışanlara basılı formlarda yayımlanarak aktarıldığı resmi bültenlerdir.


17. Soru

Genel iletişim modelinde kanal nedir?

Cevap

Diğer iletişim biçimlerinden farklı olarak sponsorluk duyurum faaliyetlerinin kendisi, iletişim aracıdır. Şüphesiz sponsorluk uygulamalarında yaratıcı ve farklı araçlar tasarlanabilir. Sponsorluk duyurum faaliyetlerinde kullanılan her türlü araç kanal olarak adlandırılır.


18. Soru

Kurum dışı iletişim araçlarından biri olan Sponsorluk faaliyetleri hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Sponsorluklar, kamu kaynaklarının yetersiz kaldığı alanlarda genellikle özel sektöre ait kurumlar tarafından çeşitli kültürel, toplumsal veya sanatsal faaliyetlerin maddi olarak desteklenmesidir. Sponsorluk faaliyetleri kurum imajını destekleyen, marka farkındalığı oluşturmaya yarayan ve bunun sonucu olarak ise kurumsal itibara olumlu yansımaları olan faaliyetler bütünüdür.


19. Soru

Farklı sponsorluk ve duyurum mesajlarına maruz kalan farklı hedef kitlelerinden biri olan Tüketiciler hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Duyurum faaliyetlerinin tüketicilere yönelik boyutları, kamuoyuna dönük olanlardan farklı olabilir. Kamuoyu gözünde olumlu bir marka ve kurum algısı yaratmak önemliyken, tüketiciler için ürün veya hizmetin çeşitli boyutlarını öne çıkaran faaliyetler daha doğru bir yaklaşım olabilir. Örneğin, bir futbol turnuvasına sponsorluk yapan içecek firması, futbol sahalarında reklam panolarında logoları ile yer alabilir. Yine aynı maçta aynı firma ücretsiz içecek dağıtarak varsa yeni ürünleri ile hedef tüketicisini buluşturabilir.


20. Soru

Farklı sponsorluk ve duyurum mesajlarına maruz kalan farklı hedef kitlelerinden biri olan Olası Müşteriler hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Yine benzer şekilde içecek firması olası müşterileri ile ürünleri buluşturarak onların ürün deneyimi yaşamalarını sağlayabilir. Dahası bu deneyim ortamı hedef kitlenin dinlendiği ve eğlendiği bir ortamda gerçekleşeceğinden, bu deneyimin olası tüketicilerin zihninde olumlu bir yer edinmesi olasılığı yüksektir. Bu deneyim dağıtılabilecek promosyon malzemeleriyle de yaşanması olası olumlu deneyimler pekiştirilmiş olur.


21. Soru

Duyurum çabalarının başarısının iki asal unsuru nedir? 

Cevap

Duyurum çabalarının başarısının iki asal unsuru kaynağın güvenilir olması ile mesajın tutarlı ve doğru olarak sunulmasıdır. 


22. Soru

Kurumsal yerel ağları açıklayınız?

Cevap

İntranet adı da verilen yerel ağlar aracılığıyla bu ağa bağlı olan çalışanlar veya yetkili kişilerin iletişim kurabildiği platformdur.


23. Soru

Genel iletişim modeli bileşenlerinden biri olarak kaynak, duyurum açısından nasıl kullanılır?

Cevap

Genel iletişim modelinin başlangıç noktasını oluşturan kaynak, duyurum sürecinde sponsorun kendisi yani bir olguya sponsorluk yapmayı kabul eden kişi veya kurumu ifade eder. Sponsor, amaçlardan birine ilişkin ne yapılması gerektiğini sponsor olduğu olayı düzenleyen organizasyona açıklar. Kimi durumlarda sponsor duyurum yoluyla doğrudan mesajın içeriğine müdahale edebileceği gibi, bunu organizasyonu düzenleyenlere de bırakabilir. 


24. Soru

Farklı sponsorluk ve duyurum mesajlarına maruz kalan farklı hedef kitlelerinden biri olan Çalışanlar ve iç paydaşlar hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Sponsor kurumun çalışanları futbol karşılaşmalarını izleyerek, kuruma olan aidiyetlerini pekiştirecekler ve birer gönüllü kurumsal marka elçisi olarak, kendileri ve sevdiklerinin yaşadıkları olumlu deneyimleri çevrelerine aktaracaklardır. Böylece kuruma yönelik olumlu bir ağızdan ağıza iletişim etkisi gerçekleşecektir. Bu da duyurum faaliyetlerinin amaçlarından birini oluşturur.


25. Soru

Yüz yüze iletişimde oluşabilecek dezavantaj nedir?

Cevap

Dedikodular ile hatalı bilgi akışı oluşabilmektedir.


26. Soru

Duyurum türlerinden biri olan planlanmamış duyurum hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Bu duyurum türü ise, kurumun kontrolü ve istemi dışında gerçekleşen grevler, yangın ve diğer olağan dışı olayların medyada yer alması ile oluşur. Bu gibi durumlarda önceden planlanmış bir iletişim süreci olmamakla birlikte, kurumun bir kriz yönetimi planının olması, kimi durumlarda can kurtarıcı bir işlev görebilir.


27. Soru

Genel iletişim modelinde geri besleme nedir?

Cevap

Duyurum faaliyetlerine maruz kalan hedef kitle ve paydaş sayısı ile hedef kitle ve paydaşların duyurumun amacına uygun davranış geliştirmeleri, genel iletişim modelindeki geri bildirim aşamasını oluşturur.


28. Soru

Yüz yüze iletişim hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Bilinen en eski iletişim biçimi olarak yüz yüze iletişim, kurumlarda da en sık kullanılan yöntem olarak yerini almıştır. Ancak kurumlarda yüz yüze iletişim dedikodular biçiminde de ortaya çıkabilir. Bunun önüne geçebilmek için, diğer iletişim araçları yoluyla doğru ve zamanında bilgi akışı sağlanmalıdır.


29. Soru

Neden basın bülteninin içeriğinde en önemli haber ilk paragrafta, en önemsiz
haber son paragrafta yer almalıdır (ters piramit ilkesi)? 

Cevap

Bunun üç önemli nedeni vardır. İlk olarak haber editörleri ilk birkaç satırda
dikkatlerini çekmeyen bültenlerin gerisini okumama eğilimi gösterirler. İkinci
neden ise, basın bültenlerinin genellikle alt kısımlarından kesilerek kısaltılmasıdır. Bu iki nedenden ötürü ters piramit ilkesi benimsenmelidir. Üçüncü olarak ise okuyucuların uzun haber içeriklerini okumama eğilimi göstermeleri nedeniyle kısa ve öz yazılmış basın bültenleri tercih edilmelidir.


30. Soru

Yeni bir ürün, hizmet veya bir özel olayın duyurumunda kullanılan bir basın kiti hangi özellikleri taşımalıdır?

Cevap

Bir basın kiti aşağıda sıralanan özelliklere sahip olmalıdır:
• Haber değeri taşıyan ana metin
• Ürün, hizmet ya da özel olayın niteliği
• Ürün, hizmet ya da özel olayla ilgili gerçekler ve varsa sayısal bilgiler
• Ürün, hizmet ya da özel olayın ortaya çıkış hikayesi
• Fotoğraf ve çizimler
• CD ve DVD’ler
• Hikayede yer alan kişilerin biyografileri


31. Soru

Duyurum türleri nelerdir?

Cevap

• Planlanmış duyurumlar • Planlanmamış duyurumlar


32. Soru

Farklı hedef kitleler duyurum faaliyetinde ne tür mesajlara maruz kalırlar?

Cevap

Farklı hedef kitleler duyurum faaliyetinde kamuoyunun, tüketicilerin, olası müşterilerin, çalışanlar ve iç paydaşların mesajlarına maruz kalırlar. 


33. Soru

Halkla ilişkilerde kurum içi iletişim araçları nelerdir?

Cevap

• Kurum içi bültenler, • Kurumsal yerel ağlar, • Duyuru panoları, • Yüz yüze iletişim


34. Soru

Duyurumun geleneksel reklam ya da bilinen halkla ilişkiler faaliyetlerinden ayrılan yönü nedir? 

Cevap

Duyurumun geleneksel reklam ya da bilinen halkla ilişkiler faaliyetlerinden ayrılan yönü, hedef kitlelerin gözünde reklam ve benzeri iletişim faaliyetleri ticari amaçlı, dolayısıyla kuşkuyla karşılanan faaliyetler olarak algılanırken; sponsorluk çabalarının duyurumu ise toplumsal fayda yaratan faaliyetlerin yine toplum kesimleriyle paylaşılması olarak algılanmaktadır. 


35. Soru

Duyurum araçları nelerdir?

Cevap

• Basın bültenleri, • Duyurum amaçlı mektuplar, • Broşürler, • Radyo, • Televizyon • Sanal ortam uygulamaları • Konuşma metinleri, • Sunuşlar • Basın mülakatları gibi araçlar gelmektedir.


36. Soru

Duyuru panolarının avantajları nelerdir?

Cevap

Düşük maliyetli oluşları ve yüksek maruz kalma oranları nedeniyle kurumlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.


37. Soru

Duyurum kavramı nedir?

Cevap

Duyurum bir kurumla ilgili haber değeri taşıyan ve bu nitelikteki bilgilerin medyada ücretsiz olarak yer almasıdır.


38. Soru

Basın kitleri hangi özellikleri taşımalıdır?

Cevap

• Haber değeri taşıyan ana metin • Ürün, hizmet ya da özel olayın niteliği • Ürün, hizmet ya da özel olayla ilgili gerçekler ve varsa sayısal bilgiler • Ürün, hizmet ya da özel olayın ortaya çıkış hikayesi • Fotoğraf ve çizimler • CD ve DVD’ler • Hikayede yer alan kişilerin biyografileri


39. Soru

Halkla ilişkiler kapsamında en sık kullanılan kurum içi iletişim araçları nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkiler kapsamında en sık kullanılan kurum içi iletişim araçları kurum içi bültenler, kurumsal yerel ağlar, duyuru panoları ve yüzyüze iletişimdir. 


40. Soru

Duyuru panoları hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Oldukça eski bir yöntem olmakla birlikte, duyuru panoları kurumların çalışanlarının haberdar olmalarını istedikleri konular ile ve haber değeri taşıyan diğer iletişim içeriklerini kurumun çalışanları ile en yoğun oranda buluşturdukları iletişim aracı görevini üstlenir.


41. Soru

Bireysel sporcuların desteklendiği sponsorluklarda, desteklenen sporcunun dopingli çıkması ve bunun medyada yer alması durumunda hangi duyurum türüne başvurulur? 

Cevap

Bireysel sporcuların desteklendiği sponsorluklarda, desteklenen sporcunun dopingli çıkması ve bunun medyada yer alması durumunda planlanmamış duyurum türüne başvurulur. 


42. Soru

Kurum dışı iletişim araçlarından biri olan Basın bültenler hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Bilinen en eski halkla ilişkiler aracı basın bültenleridir. Basın bültenleri kurumun basın yayın organları ya da alışıldık adıyla medya ile sürekli ve kalıcı bir iletişimin sürdürülmesinin en önemli aracıdır. Basın bültenleri aracılığıyla kurumu ilgilendiren her türlü bilginin, büyüyüp kurumun veya çalışanlarının ciddi bir sorunu hâline gelmeden pürüzlerin sistemli olarak çözülmesi mümkündür. Böylece kurum içinde oluşacak olası dedikoduların önüne geçilebileceği gibi, kurum dışında rakiplerin olası karalama veya bilgiyi çarpıtarak sunma gibi kurum imajını olumsuz etkileyebilecek durumların önüne geçilmiş olur.


43. Soru

Duyurum araçları sponsorluk da nasıl kullanılmaktadır?

Cevap

Tüm bu araçların teknik özellikleri, kitleler üzerinde yarattığı etki gibi boyutları herkes tarafından öğrenilebilir. Ancak çok daha temel, belki de çok daha basit tüm teknik yardımcıların yetersiz kaldığı araçlardan söz ediyoruz. Bu araçlar okuma, yazma ve konuşmadır. Duyurum işini yapan halkla ilişkiler uzmanı hangi teknik beceriye sahip olursa olsun, bu üç yeteneğe sahip değilse yapılan işin başarılı olması mümkün değildir. Ancak duyurumdan sorumlu halkla ilişkiler uzmanının tüm bu araçların özellikleri ve kullanım yerleri hakkında bilgi sahibi olması gereklidir.


44. Soru

Halkla ilişkilerde kurum dışı iletişim araçları nelerdir?

Cevap

• Basın bültenleri • Gazete ve dergiler, • Televizyon ve radyolar, • Web sayfaları, • Sergiler ve fuarlar, • Sponsorluk faaliyetleri, • Duyurum faaliyetleri.


45. Soru

Basın bülteni hazırlamadan önce hangi soruların yanıtlanması gerekmektedir?

Cevap

• Basın bültenindeki ana mesaj nedir? • Basın bülteninin hedef kitlesi kimdir? • Hedef kitlenin bu mesajdan nasıl bir fayda elde etmesi beklenmektedir? • Basın bülteni hangi amacı gerçekleştirmeyi hedeflenmektedir? • Satış amaçlı mıdır? • Kurumun itibarını yükseltmeyi mi amaçlamaktadır? • Ya da bir özel olaya katılımı artırmayı mı amaçlamaktadır?


46. Soru

Duyurum araçlarında internet araçlarının yeri nedir?

Cevap

Sanal ortam uygulamaları günümüz halkla ilişkilerinin vazgeçilmez araçları arasında yer almaktadır. Yukarıda elektronik bültenler açıklanırken, söz konusu araçların özellikle intranet üzerinde daha yüksek bir başarı oranıyla kullanıldıkları belirtilmişti. Bu yönleri ile İnternet araçları altında sayılmakla birlikte, kurumlar için asıl uygulamaların giderek artan ve kabul gören kurumsal bloglar ve kurumsal webcast araçlarından oluştuğu söylenebilir. Bloglar sanal ortamda tutulan günlüklerdir ve günümüzde artan oranda kişiler ve kurumlar tarafından kullanılmaktadır. Kurumsal günlükler neredeyse kurum gazetelerinin yerini alan, dileyen her düzey katılımcının oluşumuna katılabileceği sanal gazeteler hâlini almıştır. Kurumsal webcast uygulamaları ise, kurumların internet ya da intranet üzerinden gerçekleştirdikleri radyo ve televizyon yayınlarından oluşur. Bu yayınlar canlı olabileceği gibi, kayıt yayınlar şeklinde de sunulabilir. Tüm bunların yanı sıra hiç kuşkusuz, kurumsal web sayfaları, uzun bir süredir diğer web sayfaları gibi yaşamımızın bir parçası halini almışlardır.


47. Soru

Halkla ilişkiler kapsamında en sık kullanılan kurum dışı iletişim araçları nelerdir? 

Cevap

Halkla ilişkiler kapsamında en sık kullanılan kurum dışı iletişim araçları; basın bültenleri, gazete ve dergiler, televizyon ve radyolar, web sayfaları, sergiler ve fuarlar, sponsorluk faaliyetleri ile duyurum faaliyetleridir. 


48. Soru

Başarılı bir duyurum için hangi koşullar gereklidir?

Cevap

• Mesajın açık ve anlaşılır olması, • Mesajın ikna edici bir biçimde sunulması, • Mesaj içeriğinin gerçekleştirilebilir olması, • Kaynağın güvenilir ve saygın olması, • Kaynağın hedef kitle üzerinde sempatik bir etki oluşturması gibi koşullar gereklidir.


49. Soru

Duyurum amaçlı mektuplar ve gazeteler nelerdir?

Cevap

Duyurum amaçlı mektuplar farklı kitle ve paydaşları bilgilendirmek amacıyla, çalışanlar, müşteriler, hisse senedi sahipleri ve kurum ya da kuruluşla bir biçimde etkileşim içinde olan kişi ve kitlelere yönelik, kurum veya kuruluşun halkla ilişkiler ya da kurumsal iletişim birimleri tarafından çıkartılır.


50. Soru

“Duyurum faaliyetlerine maruz kalan hedef kitle ve paydaş sayısı ile hedef kitle ve paydaşların duyurumun amacına uygun davranış geliştirmeleri, genel iletişim modelindeki ….. aşamasını oluşturur.” Bu ifadede yer alan boşluğa hangi aşama gelmelidir?

Cevap

Duyurum faaliyetlerine maruz kalan hedef kitle ve paydaş sayısı ile hedef kitle ve paydaşların duyurumun amacına uygun davranış geliştirmeleri, genel iletişim modelindeki geri bildirim aşamasını oluşturur. Dolayısıyla boşluğa “geri bildirim” açaması gelmelidir. 


51. Soru

Basın bültenlerinin biçimsel yapısı nasıl olmalıdır?

Cevap

• Bir basın bülteni kurum veya kuruluşun antetli kâğıdına yazılmalıdır. • Sol üst köşede göndericinin adı, adresi, e-posta ve faks bilgileri yer almalıdır. • Eğer bültende yer alan bilgilerin zamansal bir önceliği varsa başlıktan önce mutlaka hemen yayımlanmalıdır uyarısı yer almalıdır. • Yazılı metnin içeriği karmaşıklıktan uzak ve medya ile paylaşılması gereken bilgileri içerecek biçimde tasarlanmalıdır. • Standart Times New Roman 12 punto karakter kullanılması tavsiye edilir. • Yazı içerisinde paragraf asla iki sayfaya bölünmemelidir.


52. Soru

Sponsorlukta kullanılmak üzere bir basın bülteni hazırlamadan önce hangi soruların yanıtlanması gerekmektedir?

Cevap

Sponsorlukta kullanılmak üzere bir basın bülteni hazırlamadan önce şu soruların yanıtlanması gerekmektedir: 

• Basın bültenindeki ana mesaj nedir?
• Basın bülteninin hedef kitlesi kimdir?
• Hedef kitlenin bu mesajdan nasıl bir fayda elde etmesi beklenmektedir?
• Basın bülteni hangi amacı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir? Satış amaçlı
mıdır? Kurumun itibarını yükseltmeyi mi amaçlamaktadır? Ya da bir özel
olaya katılımı artırmayı mı amaçlamaktadır?


53. Soru

Duyurum çabalarının başarısının iki asal unsuru nelerdir?

Cevap

Kaynağın güvenilir olması ve mesajın tutarlı ve doğru olarak sunulmasıdır.


54. Soru

Basın bültenleri nelerdir?

Cevap

Kitle iletişim araçlarına bir kurum veya kuruluş tarafından gönderilen ve içerisinde yine sözü edilen kurum, kuruluş ya da markaya ilişkin haber değeri taşıyan bilgilerin yer aldığı yazılı metine basın bülteni adı verilmektedir. Günümüzde medyada yer alan pek çok haber basın bültenlerinden derlenmektedir.


55. Soru

Halkla ilişkilerin araçları kaç gruba ayrılmaktadır?

Cevap

Halkla ilişkilerin araçları kurum içi ve kurum dışı iletişim araçları olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. 


56. Soru

Bilinen en eski halkla ilişkiler aracı hangisidir? 

Cevap

Bilinen en eski halkla ilişkiler aracı basın bültenleridir. 


57. Soru

Başarılı bir duyurum için oluşması gereken koşullar nelerdir? 

Cevap

Başarılı bir duyurum için oluşması gereken koşullar şunlardır:

• Mesajın açık ve anlaşılır olması,
• Mesajın ikna edici biçimde sunulması,
• Mesaj içeriğinin gerçekleştirilebilir olması,
• Kaynağın güvenilir ve saygın olması,
• Kaynağın hedef kitle üzerinde sempatik bir etkisinin olması. 


58. Soru

Duyurum amaçlı konuşmaların başarılı olması nelere bağlıdır?

Cevap

Hedef kitlenin tanınmasına, hedef kitlenin dilinin kullanılmasına, görsel malzeme kullanılmasına, esprilerin dikkatli yapılmasına, sayılara dikkat edilmesine, ana vaadin vurgulanmasına bağlıdır.


59. Soru

Basın bültenlerinin içeriği ne olmalıdır?

Cevap

Basın bülteni bir haber gibi kaleme alınmış olmalıdır. Habercilikteki ters piramit ilkesi gereği, ilk paragrafta belirtilmek istenen en önemli konu gündeme getirilmeli, diğer paragraflarda ise, haber değeri azalan biçimde kaleme almış olmalıdır. Yani en önemli haber ilk paragrafta, en önemsiz haber ise son paragrafta yer almalıdır.


60. Soru

Duyurumun türleri nelerdir?

Cevap

Duyurum türleri genel olarak iki farklı biçimde sınıflanır. Bunlar planlanmış ve
planlanmamış duyurumlar şeklinde ortaya çıkar.


61. Soru

Duyurum amaçlı yapılacak bir konuşmanın başarılı olabilmesi için gereken nitelikler nelerdir? 

Cevap

Duyurum amaçlı yapılacak bir konuşmanın başarılı olabilmesi için gereken nitelikler şunlardır: 

 • Hedef kitleyi tanımak,
 • Hedef kitlenin dilini kullanmak,
 • Görsel malzeme kullanmak,
 • Espri yaparken dikkatli davranmak,
 • Sayılara dikkat etmek,
 • Ana vaadi vurgulamak. 

62. Soru

Sponsorlukta kullanılmak üzere hazırlanan bir basın bülteninin taşıması gereken biçimsel özellikler nelerdir? 

Cevap

Sponsorlukta kullanılmak üzere hazırlanan bir basın bülteninin taşıması gereken biçimsel özellikler şunlardır: 

• Bir basın bülteni kurum veya kuruluşun antetli kâğıdına yazılmalıdır.
• Sol üst köşede göndericinin adı, adresi, e-posta ve faks bilgileri yer almalıdır.
• Eğer bültende yer alan bilgilerin zamansal bir önceliği varsa başlıktan önce
mutlaka “hemen yayımlanmalıdır” uyarısı yer almalıdır.
• Yazılı metnin içeriği karmaşıklıktan uzak ve medya ile paylaşılması gereken
bilgileri içerecek biçimde tasarlanmalıdır.
• Standart Times New Roman 12 punto karakter kullanılması tavsiye edilir.
• Yazı içerisinde paragraf asla iki sayfaya bölünmemelidir.


63. Soru

Basın kitlerin amacı nedir?

Cevap

Bu kitlerin amacı, habercilerin veya yazı işleri müdürlerinin ilk kez karşılaşacakları bir konuda gerekli düzeyde bilgi almaların sağlamaktır. Böylece haber editörleri gereksiz yere zaman harcamadan ürün, hizmet, özel olay veya sponsorluklarda yer alan yıldız kişiler hakkında haber değeri taşıyan unsurlar hakkında bilgi sahibi olabilirler.


64. Soru

Kurumların internet ya da intranet üzerinden gerçekleştirdikleri radyo ve televizyon yayınlarına ne ad verilir? 

Cevap

Kurumların internet ya da intranet üzerinden gerçekleştirdikleri radyo ve televizyon yayınlarına kurumsal webcast uygulamaları adı verilir. Bu yayınlar
canlı olabileceği gibi kayıt yayınlar şeklinde de sunulabilir


65. Soru

Genel iletişim modeline göre sponsorluk ile duyurum kavramı ilk olarak hangi aşamada kesişmektedir?

Cevap

Sponsorluk ile duyurumun ilk buluştukları nokta mesajın desenlendiği yerde olur. Çünkü mesajın diğer bir işlevi de hedef kitlenin ona maruz kalmasını sağlayacak içerikte, sunumda ve hedef kitle ile en fazla örtüşen mecralarda yer almasıdır. Hatta daha ileri bir söylemle, salt hedef kitlenin değil, geniş halk kitlelerinin de sponsorluk mesajlarına maruz kalarak duyurumun bir özelliği olan olumlu kamuoyu yaratma işlevini yerine getirmelidir.


66. Soru

Duyurum kavramı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Duyurum kavramı, haber değeri taşıyan kurumsal nitelikli enformasyonun medyada ücretsiz yer alması anlamına gelmektedir.


1. Soru

Genel iletişim modelinde mesaj nedir?

Cevap

Sponsorluk mesajı mutlaka hedef kitlelerin, sponsor kurumdan haberdar olmasını sağlamalıdır. Bunun anlamı kurumun logosunun, renklerinin, kimi durumlarda ise kurumun sloganının hedef kitleye duyurulması demektir. Esas olarak sponsorluk ile duyurum kavramı ilk olarak bu aşamada kesişmektedir. Çünkü mesajın diğer bir işlevi de hedef kitlenin ona maruz kalmasını sağlayacak içerikte, sunumda ve hedef kitle ile en fazla örtüşen mecralarda yer almasıdır. Hatta daha ileri bir söylemle, salt hedef kitlenin değil, geniş halk kitlelerinin de sponsorluk mesajlarına maruz kalarak, duyurumun bir özelliği olan olumlu kamuoyu yaratma işlevini yerine getirmesidir.

2. Soru

Genel iletişim modelinde kanal öğesini örneklendiriniz?

Cevap

Örneğin sponsorluğa konu olan bir futbol karşılaşması hedef kitle ile kurumsal markayı bir araya getiren araç görevi görecektir. Bu yönüyle de oldukça canlı ve etkileşime açık bir yapıya sahip olduğu söylenebilir.

3. Soru

Genel iletişim modelinde alıcı nedir?

Cevap

Duyurum faaliyetlerindeki hedef kitledir. Sponsorun ürün veya hizmet kalitesinde göre alt kümelere ayrılabilir. Bunlar: Kamuoyu, tüketiciler, olası müşteriler ve çalışanlar ve iç paydaşlar olarak belirtilir.

4. Soru

Kurum dışı iletişim araçlarından biri olan Gazete ve dergiler hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Kurumun dış dünya ile iletişim kurduğu en önemli iletişim aracı olarak basılı medya olan gazete ve dergileri saymak mümkündür. Basın bültenleri yine genellikle basılı iletişim araçlarında yer alır.

5. Soru

Halkla ilişkiler fonksiyonunu tanımlayınız?

Cevap

Halkla ilişkiler bir yönetim fonksiyonudur. Halkla ilişkiler kurum veya kuruluş ile ilgili hedef kitleleri arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı oluşturmaya ve sürdürmeye yarayan bir yönetim fonksiyonu olarak tanımlanır. Bu tanımdaki önemli noktalara değinmek gerekirse halkla ilişkiler, kurum ya da kuruluşun hedef kitleleri ile paydaşları arasındaki iletişimi sürekli ve sağlıklı biçimde sürdürmesi için yapılan ve çift yönlü iletişim faaliyetlerinden oluşan bir yönetim işlevidir.

6. Soru

Kurum dışı iletişim araçlarından biri olan Web sayfaları hakkında bilgi veriniz?

Cevap

İnternet’te yer alan kurumsal web sayfaları, iç ve dış paydaşların haber alma ve kurumun çeşitli birimleri ile iletişim kurmaları için teknoloji temelli ortamlardır. Web sayfaları eş zamanlı, görsel nitelikli ve tasarımlarına bağlı olarak etkileşime dayalı olması ve özellikle de göreli daha genç paydaşların sıklıkla kullandıkları ortamlar olarak öne çıkar.

7. Soru

Halkla ilişkiler araçları neyi amaçlamaktadırlar?

Cevap

Halkla ilişkiler araçlarının her birinin kullanım yeri faklı olmakla birlikte, hepsi bütünleşik ve olumlu bir kurum algısı yaratmayı amaçlar.

8. Soru

Kurum dışı iletişim araçlarından biri olan Duyurum faaliyetleri hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Basit anlatımıyla duyurum, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bilgi ve iletişim öğelerinin, yazılı ve görsel medya için haber değeri taşıyan bölümlerinin; yine sözü edilen medyalarda ücretsiz olarak yayımlanması faaliyeti olarak tanımlanabilir.

9. Soru

Duyurum türlerinden biri olan planlanmış duyurum hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Bu tip duyurumlar kurumun amaçları doğrultusunda açılış, sergi, kokteyl, basın toplantısı gibi kurum veya kuruluş tarafından planlanmış faaliyetlerden oluşur. Bu tür faaliyetler basın toplantıları, basın bültenleri, kurumsal içerikli konuşmalar ve sunuşlardan oluşur.

10. Soru

Genel iletişim modelinde gürültü nedir?

Cevap

Kaynakla alıcı arasındaki giden mesajın veya alıcıdan kaynağa dönen geri bildirimin başka kaynaklardan gelen farklı iletilerle kirletilmesidir. Örneğin, iki kişi arasındaki konuşma, dış ortamdan gelen sesler nedeniyle zor anlaşılır hâle gelebilir. Duyurum için bu durum rakiplerin gerçekleştirdikleri benzer faaliyetler olarak sıralanabilir. Hedef kitleyi oluşturan insanlar rakiplerin sponsorluk faaliyetlerine katıldığında, iletişim modelindeki gürültü ögesi ortaya çıkar.

11. Soru

Elektronik bültenler nelerdir?

Cevap

Günümüzde çevreci bakış açısının kurumlara hakim olmasıyla birlikte, basılı gazete ve dergilerin yerini elektronik ortamda hazırlanan ve internet ya da kurum içi ağlar olan intranet üzerinden yayınlanan bültenler almaktadır.

12. Soru

Genel İletişim Modelinden ne anlam çıkarmalıyız?

Cevap

İletişim kişilerin ve kurumların yaşamında vazgeçilmez bir olgudur. Yine iletişim kimi zaman salt sözcükler, kimi zaman ise semboller ve uygulamalar yardımıyla gerçekleştirilebilir. Model, sözel ve kişiler arası iletişim sürecini olduğu kadar, duyurumun da dâhil olduğu halkla ilişkiler iletişim sürecini açıklamada kullanılabilir. Genel iletişim modeli, kaynak, mesaj, kanal, alıcı ile gürültü ve geri besleme ögeleri modeli bileşenlerini oluşturmaktadır.

13. Soru

Farklı sponsorluk ve duyurum mesajlarına maruz kalan farklı hedef kitlelerinden biri olan Kamuoyu hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Büyük bir kuruluş, özellikle de uluslararası bir yapıya sahipse duyurum faaliyetleri uluslararası kamuoyu gözünde kurum algısını ve kurumsal markayı öne çıkaracaktır. Yine özellikle bu yapıdaki kurumların satın alma ya da birleşmeler yoluyla diğer kuruluşlarla bütünleşmesi durumunda, kurumsal reklam yoluyla bu birleşmeyi duyurmak mümkün olsa da oldukça maliyetlidir. Duyurum faaliyetleri ise kurumsal reklamlara göre hem oldukça ucuza mal olacak hem de daha sonra yapılacak halkla ilişkiler faaliyetleri için olumlu bir algısal dayanak noktası oluşturacaktır.

14. Soru

Genel iletişim modelinde kaynak nedir?

Cevap

Duyurum sürecinde, Sponsorun kendisini, yani bir olguya sponsorluk yapmayı kabul eden kişi veya kurumu ifade eder.

15. Soru

Kurum dışı iletişim araçlarından biri olan Sergiler ve fuarlar hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Sergiler ve fuarlar kurumların dış hedef kitleleri paydaşları ile ürün ve hizmetlerinin tanıtımı, yeni müşterilerin kazanımı hedeflerine ulaşmak için kullandıkları yerlerdir. Özellikle pazarlama amaçlı halkla ilişkiler açısından sergi ve fuarlar önemli bir ortam olarak karşımıza çıkar.

16. Soru

Kurum içi bültenleri açıklayınız?

Cevap

Kurum içerisindeki her türlü değişiklik ve bilginin çalışanlara basılı formlarda yayımlanarak aktarıldığı resmi bültenlerdir.

17. Soru

Genel iletişim modelinde kanal nedir?

Cevap

Diğer iletişim biçimlerinden farklı olarak sponsorluk duyurum faaliyetlerinin kendisi, iletişim aracıdır. Şüphesiz sponsorluk uygulamalarında yaratıcı ve farklı araçlar tasarlanabilir. Sponsorluk duyurum faaliyetlerinde kullanılan her türlü araç kanal olarak adlandırılır.

18. Soru

Kurum dışı iletişim araçlarından biri olan Sponsorluk faaliyetleri hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Sponsorluklar, kamu kaynaklarının yetersiz kaldığı alanlarda genellikle özel sektöre ait kurumlar tarafından çeşitli kültürel, toplumsal veya sanatsal faaliyetlerin maddi olarak desteklenmesidir. Sponsorluk faaliyetleri kurum imajını destekleyen, marka farkındalığı oluşturmaya yarayan ve bunun sonucu olarak ise kurumsal itibara olumlu yansımaları olan faaliyetler bütünüdür.

19. Soru

Farklı sponsorluk ve duyurum mesajlarına maruz kalan farklı hedef kitlelerinden biri olan Tüketiciler hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Duyurum faaliyetlerinin tüketicilere yönelik boyutları, kamuoyuna dönük olanlardan farklı olabilir. Kamuoyu gözünde olumlu bir marka ve kurum algısı yaratmak önemliyken, tüketiciler için ürün veya hizmetin çeşitli boyutlarını öne çıkaran faaliyetler daha doğru bir yaklaşım olabilir. Örneğin, bir futbol turnuvasına sponsorluk yapan içecek firması, futbol sahalarında reklam panolarında logoları ile yer alabilir. Yine aynı maçta aynı firma ücretsiz içecek dağıtarak varsa yeni ürünleri ile hedef tüketicisini buluşturabilir.

20. Soru

Farklı sponsorluk ve duyurum mesajlarına maruz kalan farklı hedef kitlelerinden biri olan Olası Müşteriler hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Yine benzer şekilde içecek firması olası müşterileri ile ürünleri buluşturarak onların ürün deneyimi yaşamalarını sağlayabilir. Dahası bu deneyim ortamı hedef kitlenin dinlendiği ve eğlendiği bir ortamda gerçekleşeceğinden, bu deneyimin olası tüketicilerin zihninde olumlu bir yer edinmesi olasılığı yüksektir. Bu deneyim dağıtılabilecek promosyon malzemeleriyle de yaşanması olası olumlu deneyimler pekiştirilmiş olur.

21. Soru

Duyurum çabalarının başarısının iki asal unsuru nedir? 

Cevap

Duyurum çabalarının başarısının iki asal unsuru kaynağın güvenilir olması ile mesajın tutarlı ve doğru olarak sunulmasıdır. 

22. Soru

Kurumsal yerel ağları açıklayınız?

Cevap

İntranet adı da verilen yerel ağlar aracılığıyla bu ağa bağlı olan çalışanlar veya yetkili kişilerin iletişim kurabildiği platformdur.

23. Soru

Genel iletişim modeli bileşenlerinden biri olarak kaynak, duyurum açısından nasıl kullanılır?

Cevap

Genel iletişim modelinin başlangıç noktasını oluşturan kaynak, duyurum sürecinde sponsorun kendisi yani bir olguya sponsorluk yapmayı kabul eden kişi veya kurumu ifade eder. Sponsor, amaçlardan birine ilişkin ne yapılması gerektiğini sponsor olduğu olayı düzenleyen organizasyona açıklar. Kimi durumlarda sponsor duyurum yoluyla doğrudan mesajın içeriğine müdahale edebileceği gibi, bunu organizasyonu düzenleyenlere de bırakabilir. 

24. Soru

Farklı sponsorluk ve duyurum mesajlarına maruz kalan farklı hedef kitlelerinden biri olan Çalışanlar ve iç paydaşlar hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Sponsor kurumun çalışanları futbol karşılaşmalarını izleyerek, kuruma olan aidiyetlerini pekiştirecekler ve birer gönüllü kurumsal marka elçisi olarak, kendileri ve sevdiklerinin yaşadıkları olumlu deneyimleri çevrelerine aktaracaklardır. Böylece kuruma yönelik olumlu bir ağızdan ağıza iletişim etkisi gerçekleşecektir. Bu da duyurum faaliyetlerinin amaçlarından birini oluşturur.

25. Soru

Yüz yüze iletişimde oluşabilecek dezavantaj nedir?

Cevap

Dedikodular ile hatalı bilgi akışı oluşabilmektedir.

26. Soru

Duyurum türlerinden biri olan planlanmamış duyurum hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Bu duyurum türü ise, kurumun kontrolü ve istemi dışında gerçekleşen grevler, yangın ve diğer olağan dışı olayların medyada yer alması ile oluşur. Bu gibi durumlarda önceden planlanmış bir iletişim süreci olmamakla birlikte, kurumun bir kriz yönetimi planının olması, kimi durumlarda can kurtarıcı bir işlev görebilir.

27. Soru

Genel iletişim modelinde geri besleme nedir?

Cevap

Duyurum faaliyetlerine maruz kalan hedef kitle ve paydaş sayısı ile hedef kitle ve paydaşların duyurumun amacına uygun davranış geliştirmeleri, genel iletişim modelindeki geri bildirim aşamasını oluşturur.

28. Soru

Yüz yüze iletişim hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Bilinen en eski iletişim biçimi olarak yüz yüze iletişim, kurumlarda da en sık kullanılan yöntem olarak yerini almıştır. Ancak kurumlarda yüz yüze iletişim dedikodular biçiminde de ortaya çıkabilir. Bunun önüne geçebilmek için, diğer iletişim araçları yoluyla doğru ve zamanında bilgi akışı sağlanmalıdır.

29. Soru

Neden basın bülteninin içeriğinde en önemli haber ilk paragrafta, en önemsiz
haber son paragrafta yer almalıdır (ters piramit ilkesi)? 

Cevap

Bunun üç önemli nedeni vardır. İlk olarak haber editörleri ilk birkaç satırda
dikkatlerini çekmeyen bültenlerin gerisini okumama eğilimi gösterirler. İkinci
neden ise, basın bültenlerinin genellikle alt kısımlarından kesilerek kısaltılmasıdır. Bu iki nedenden ötürü ters piramit ilkesi benimsenmelidir. Üçüncü olarak ise okuyucuların uzun haber içeriklerini okumama eğilimi göstermeleri nedeniyle kısa ve öz yazılmış basın bültenleri tercih edilmelidir.

30. Soru

Yeni bir ürün, hizmet veya bir özel olayın duyurumunda kullanılan bir basın kiti hangi özellikleri taşımalıdır?

Cevap

Bir basın kiti aşağıda sıralanan özelliklere sahip olmalıdır:
• Haber değeri taşıyan ana metin
• Ürün, hizmet ya da özel olayın niteliği
• Ürün, hizmet ya da özel olayla ilgili gerçekler ve varsa sayısal bilgiler
• Ürün, hizmet ya da özel olayın ortaya çıkış hikayesi
• Fotoğraf ve çizimler
• CD ve DVD’ler
• Hikayede yer alan kişilerin biyografileri

31. Soru

Duyurum türleri nelerdir?

Cevap

• Planlanmış duyurumlar • Planlanmamış duyurumlar

32. Soru

Farklı hedef kitleler duyurum faaliyetinde ne tür mesajlara maruz kalırlar?

Cevap

Farklı hedef kitleler duyurum faaliyetinde kamuoyunun, tüketicilerin, olası müşterilerin, çalışanlar ve iç paydaşların mesajlarına maruz kalırlar. 

33. Soru

Halkla ilişkilerde kurum içi iletişim araçları nelerdir?

Cevap

• Kurum içi bültenler, • Kurumsal yerel ağlar, • Duyuru panoları, • Yüz yüze iletişim

34. Soru

Duyurumun geleneksel reklam ya da bilinen halkla ilişkiler faaliyetlerinden ayrılan yönü nedir? 

Cevap

Duyurumun geleneksel reklam ya da bilinen halkla ilişkiler faaliyetlerinden ayrılan yönü, hedef kitlelerin gözünde reklam ve benzeri iletişim faaliyetleri ticari amaçlı, dolayısıyla kuşkuyla karşılanan faaliyetler olarak algılanırken; sponsorluk çabalarının duyurumu ise toplumsal fayda yaratan faaliyetlerin yine toplum kesimleriyle paylaşılması olarak algılanmaktadır. 

35. Soru

Duyurum araçları nelerdir?

Cevap

• Basın bültenleri, • Duyurum amaçlı mektuplar, • Broşürler, • Radyo, • Televizyon • Sanal ortam uygulamaları • Konuşma metinleri, • Sunuşlar • Basın mülakatları gibi araçlar gelmektedir.

36. Soru

Duyuru panolarının avantajları nelerdir?

Cevap

Düşük maliyetli oluşları ve yüksek maruz kalma oranları nedeniyle kurumlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.

37. Soru

Duyurum kavramı nedir?

Cevap

Duyurum bir kurumla ilgili haber değeri taşıyan ve bu nitelikteki bilgilerin medyada ücretsiz olarak yer almasıdır.

38. Soru

Basın kitleri hangi özellikleri taşımalıdır?

Cevap

• Haber değeri taşıyan ana metin • Ürün, hizmet ya da özel olayın niteliği • Ürün, hizmet ya da özel olayla ilgili gerçekler ve varsa sayısal bilgiler • Ürün, hizmet ya da özel olayın ortaya çıkış hikayesi • Fotoğraf ve çizimler • CD ve DVD’ler • Hikayede yer alan kişilerin biyografileri

39. Soru

Halkla ilişkiler kapsamında en sık kullanılan kurum içi iletişim araçları nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkiler kapsamında en sık kullanılan kurum içi iletişim araçları kurum içi bültenler, kurumsal yerel ağlar, duyuru panoları ve yüzyüze iletişimdir. 

40. Soru

Duyuru panoları hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Oldukça eski bir yöntem olmakla birlikte, duyuru panoları kurumların çalışanlarının haberdar olmalarını istedikleri konular ile ve haber değeri taşıyan diğer iletişim içeriklerini kurumun çalışanları ile en yoğun oranda buluşturdukları iletişim aracı görevini üstlenir.

41. Soru

Bireysel sporcuların desteklendiği sponsorluklarda, desteklenen sporcunun dopingli çıkması ve bunun medyada yer alması durumunda hangi duyurum türüne başvurulur? 

Cevap

Bireysel sporcuların desteklendiği sponsorluklarda, desteklenen sporcunun dopingli çıkması ve bunun medyada yer alması durumunda planlanmamış duyurum türüne başvurulur. 

42. Soru

Kurum dışı iletişim araçlarından biri olan Basın bültenler hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Bilinen en eski halkla ilişkiler aracı basın bültenleridir. Basın bültenleri kurumun basın yayın organları ya da alışıldık adıyla medya ile sürekli ve kalıcı bir iletişimin sürdürülmesinin en önemli aracıdır. Basın bültenleri aracılığıyla kurumu ilgilendiren her türlü bilginin, büyüyüp kurumun veya çalışanlarının ciddi bir sorunu hâline gelmeden pürüzlerin sistemli olarak çözülmesi mümkündür. Böylece kurum içinde oluşacak olası dedikoduların önüne geçilebileceği gibi, kurum dışında rakiplerin olası karalama veya bilgiyi çarpıtarak sunma gibi kurum imajını olumsuz etkileyebilecek durumların önüne geçilmiş olur.

43. Soru

Duyurum araçları sponsorluk da nasıl kullanılmaktadır?

Cevap

Tüm bu araçların teknik özellikleri, kitleler üzerinde yarattığı etki gibi boyutları herkes tarafından öğrenilebilir. Ancak çok daha temel, belki de çok daha basit tüm teknik yardımcıların yetersiz kaldığı araçlardan söz ediyoruz. Bu araçlar okuma, yazma ve konuşmadır. Duyurum işini yapan halkla ilişkiler uzmanı hangi teknik beceriye sahip olursa olsun, bu üç yeteneğe sahip değilse yapılan işin başarılı olması mümkün değildir. Ancak duyurumdan sorumlu halkla ilişkiler uzmanının tüm bu araçların özellikleri ve kullanım yerleri hakkında bilgi sahibi olması gereklidir.

44. Soru

Halkla ilişkilerde kurum dışı iletişim araçları nelerdir?

Cevap

• Basın bültenleri • Gazete ve dergiler, • Televizyon ve radyolar, • Web sayfaları, • Sergiler ve fuarlar, • Sponsorluk faaliyetleri, • Duyurum faaliyetleri.

45. Soru

Basın bülteni hazırlamadan önce hangi soruların yanıtlanması gerekmektedir?

Cevap

• Basın bültenindeki ana mesaj nedir? • Basın bülteninin hedef kitlesi kimdir? • Hedef kitlenin bu mesajdan nasıl bir fayda elde etmesi beklenmektedir? • Basın bülteni hangi amacı gerçekleştirmeyi hedeflenmektedir? • Satış amaçlı mıdır? • Kurumun itibarını yükseltmeyi mi amaçlamaktadır? • Ya da bir özel olaya katılımı artırmayı mı amaçlamaktadır?

46. Soru

Duyurum araçlarında internet araçlarının yeri nedir?

Cevap

Sanal ortam uygulamaları günümüz halkla ilişkilerinin vazgeçilmez araçları arasında yer almaktadır. Yukarıda elektronik bültenler açıklanırken, söz konusu araçların özellikle intranet üzerinde daha yüksek bir başarı oranıyla kullanıldıkları belirtilmişti. Bu yönleri ile İnternet araçları altında sayılmakla birlikte, kurumlar için asıl uygulamaların giderek artan ve kabul gören kurumsal bloglar ve kurumsal webcast araçlarından oluştuğu söylenebilir. Bloglar sanal ortamda tutulan günlüklerdir ve günümüzde artan oranda kişiler ve kurumlar tarafından kullanılmaktadır. Kurumsal günlükler neredeyse kurum gazetelerinin yerini alan, dileyen her düzey katılımcının oluşumuna katılabileceği sanal gazeteler hâlini almıştır. Kurumsal webcast uygulamaları ise, kurumların internet ya da intranet üzerinden gerçekleştirdikleri radyo ve televizyon yayınlarından oluşur. Bu yayınlar canlı olabileceği gibi, kayıt yayınlar şeklinde de sunulabilir. Tüm bunların yanı sıra hiç kuşkusuz, kurumsal web sayfaları, uzun bir süredir diğer web sayfaları gibi yaşamımızın bir parçası halini almışlardır.

47. Soru

Halkla ilişkiler kapsamında en sık kullanılan kurum dışı iletişim araçları nelerdir? 

Cevap

Halkla ilişkiler kapsamında en sık kullanılan kurum dışı iletişim araçları; basın bültenleri, gazete ve dergiler, televizyon ve radyolar, web sayfaları, sergiler ve fuarlar, sponsorluk faaliyetleri ile duyurum faaliyetleridir. 

48. Soru

Başarılı bir duyurum için hangi koşullar gereklidir?

Cevap

• Mesajın açık ve anlaşılır olması, • Mesajın ikna edici bir biçimde sunulması, • Mesaj içeriğinin gerçekleştirilebilir olması, • Kaynağın güvenilir ve saygın olması, • Kaynağın hedef kitle üzerinde sempatik bir etki oluşturması gibi koşullar gereklidir.

49. Soru

Duyurum amaçlı mektuplar ve gazeteler nelerdir?

Cevap

Duyurum amaçlı mektuplar farklı kitle ve paydaşları bilgilendirmek amacıyla, çalışanlar, müşteriler, hisse senedi sahipleri ve kurum ya da kuruluşla bir biçimde etkileşim içinde olan kişi ve kitlelere yönelik, kurum veya kuruluşun halkla ilişkiler ya da kurumsal iletişim birimleri tarafından çıkartılır.

50. Soru

“Duyurum faaliyetlerine maruz kalan hedef kitle ve paydaş sayısı ile hedef kitle ve paydaşların duyurumun amacına uygun davranış geliştirmeleri, genel iletişim modelindeki ….. aşamasını oluşturur.” Bu ifadede yer alan boşluğa hangi aşama gelmelidir?

Cevap

Duyurum faaliyetlerine maruz kalan hedef kitle ve paydaş sayısı ile hedef kitle ve paydaşların duyurumun amacına uygun davranış geliştirmeleri, genel iletişim modelindeki geri bildirim aşamasını oluşturur. Dolayısıyla boşluğa “geri bildirim” açaması gelmelidir. 

51. Soru

Basın bültenlerinin biçimsel yapısı nasıl olmalıdır?

Cevap

• Bir basın bülteni kurum veya kuruluşun antetli kâğıdına yazılmalıdır. • Sol üst köşede göndericinin adı, adresi, e-posta ve faks bilgileri yer almalıdır. • Eğer bültende yer alan bilgilerin zamansal bir önceliği varsa başlıktan önce mutlaka hemen yayımlanmalıdır uyarısı yer almalıdır. • Yazılı metnin içeriği karmaşıklıktan uzak ve medya ile paylaşılması gereken bilgileri içerecek biçimde tasarlanmalıdır. • Standart Times New Roman 12 punto karakter kullanılması tavsiye edilir. • Yazı içerisinde paragraf asla iki sayfaya bölünmemelidir.

52. Soru

Sponsorlukta kullanılmak üzere bir basın bülteni hazırlamadan önce hangi soruların yanıtlanması gerekmektedir?

Cevap

Sponsorlukta kullanılmak üzere bir basın bülteni hazırlamadan önce şu soruların yanıtlanması gerekmektedir: 

• Basın bültenindeki ana mesaj nedir?
• Basın bülteninin hedef kitlesi kimdir?
• Hedef kitlenin bu mesajdan nasıl bir fayda elde etmesi beklenmektedir?
• Basın bülteni hangi amacı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir? Satış amaçlı
mıdır? Kurumun itibarını yükseltmeyi mi amaçlamaktadır? Ya da bir özel
olaya katılımı artırmayı mı amaçlamaktadır?

53. Soru

Duyurum çabalarının başarısının iki asal unsuru nelerdir?

Cevap

Kaynağın güvenilir olması ve mesajın tutarlı ve doğru olarak sunulmasıdır.

54. Soru

Basın bültenleri nelerdir?

Cevap

Kitle iletişim araçlarına bir kurum veya kuruluş tarafından gönderilen ve içerisinde yine sözü edilen kurum, kuruluş ya da markaya ilişkin haber değeri taşıyan bilgilerin yer aldığı yazılı metine basın bülteni adı verilmektedir. Günümüzde medyada yer alan pek çok haber basın bültenlerinden derlenmektedir.

55. Soru

Halkla ilişkilerin araçları kaç gruba ayrılmaktadır?

Cevap

Halkla ilişkilerin araçları kurum içi ve kurum dışı iletişim araçları olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. 

56. Soru

Bilinen en eski halkla ilişkiler aracı hangisidir? 

Cevap

Bilinen en eski halkla ilişkiler aracı basın bültenleridir. 

57. Soru

Başarılı bir duyurum için oluşması gereken koşullar nelerdir? 

Cevap

Başarılı bir duyurum için oluşması gereken koşullar şunlardır:

• Mesajın açık ve anlaşılır olması,
• Mesajın ikna edici biçimde sunulması,
• Mesaj içeriğinin gerçekleştirilebilir olması,
• Kaynağın güvenilir ve saygın olması,
• Kaynağın hedef kitle üzerinde sempatik bir etkisinin olması. 

58. Soru

Duyurum amaçlı konuşmaların başarılı olması nelere bağlıdır?

Cevap

Hedef kitlenin tanınmasına, hedef kitlenin dilinin kullanılmasına, görsel malzeme kullanılmasına, esprilerin dikkatli yapılmasına, sayılara dikkat edilmesine, ana vaadin vurgulanmasına bağlıdır.

59. Soru

Basın bültenlerinin içeriği ne olmalıdır?

Cevap

Basın bülteni bir haber gibi kaleme alınmış olmalıdır. Habercilikteki ters piramit ilkesi gereği, ilk paragrafta belirtilmek istenen en önemli konu gündeme getirilmeli, diğer paragraflarda ise, haber değeri azalan biçimde kaleme almış olmalıdır. Yani en önemli haber ilk paragrafta, en önemsiz haber ise son paragrafta yer almalıdır.

60. Soru

Duyurumun türleri nelerdir?

Cevap

Duyurum türleri genel olarak iki farklı biçimde sınıflanır. Bunlar planlanmış ve
planlanmamış duyurumlar şeklinde ortaya çıkar.

61. Soru

Duyurum amaçlı yapılacak bir konuşmanın başarılı olabilmesi için gereken nitelikler nelerdir? 

Cevap

Duyurum amaçlı yapılacak bir konuşmanın başarılı olabilmesi için gereken nitelikler şunlardır: 

 • Hedef kitleyi tanımak,
 • Hedef kitlenin dilini kullanmak,
 • Görsel malzeme kullanmak,
 • Espri yaparken dikkatli davranmak,
 • Sayılara dikkat etmek,
 • Ana vaadi vurgulamak. 
62. Soru

Sponsorlukta kullanılmak üzere hazırlanan bir basın bülteninin taşıması gereken biçimsel özellikler nelerdir? 

Cevap

Sponsorlukta kullanılmak üzere hazırlanan bir basın bülteninin taşıması gereken biçimsel özellikler şunlardır: 

• Bir basın bülteni kurum veya kuruluşun antetli kâğıdına yazılmalıdır.
• Sol üst köşede göndericinin adı, adresi, e-posta ve faks bilgileri yer almalıdır.
• Eğer bültende yer alan bilgilerin zamansal bir önceliği varsa başlıktan önce
mutlaka “hemen yayımlanmalıdır” uyarısı yer almalıdır.
• Yazılı metnin içeriği karmaşıklıktan uzak ve medya ile paylaşılması gereken
bilgileri içerecek biçimde tasarlanmalıdır.
• Standart Times New Roman 12 punto karakter kullanılması tavsiye edilir.
• Yazı içerisinde paragraf asla iki sayfaya bölünmemelidir.

63. Soru

Basın kitlerin amacı nedir?

Cevap

Bu kitlerin amacı, habercilerin veya yazı işleri müdürlerinin ilk kez karşılaşacakları bir konuda gerekli düzeyde bilgi almaların sağlamaktır. Böylece haber editörleri gereksiz yere zaman harcamadan ürün, hizmet, özel olay veya sponsorluklarda yer alan yıldız kişiler hakkında haber değeri taşıyan unsurlar hakkında bilgi sahibi olabilirler.

64. Soru

Kurumların internet ya da intranet üzerinden gerçekleştirdikleri radyo ve televizyon yayınlarına ne ad verilir? 

Cevap

Kurumların internet ya da intranet üzerinden gerçekleştirdikleri radyo ve televizyon yayınlarına kurumsal webcast uygulamaları adı verilir. Bu yayınlar
canlı olabileceği gibi kayıt yayınlar şeklinde de sunulabilir

65. Soru

Genel iletişim modeline göre sponsorluk ile duyurum kavramı ilk olarak hangi aşamada kesişmektedir?

Cevap

Sponsorluk ile duyurumun ilk buluştukları nokta mesajın desenlendiği yerde olur. Çünkü mesajın diğer bir işlevi de hedef kitlenin ona maruz kalmasını sağlayacak içerikte, sunumda ve hedef kitle ile en fazla örtüşen mecralarda yer almasıdır. Hatta daha ileri bir söylemle, salt hedef kitlenin değil, geniş halk kitlelerinin de sponsorluk mesajlarına maruz kalarak duyurumun bir özelliği olan olumlu kamuoyu yaratma işlevini yerine getirmelidir.

66. Soru

Duyurum kavramı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Duyurum kavramı, haber değeri taşıyan kurumsal nitelikli enformasyonun medyada ücretsiz yer alması anlamına gelmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.