Açıköğretim Ders Notları

Stratejik İletişim Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Stratejik İletişim Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kurumsal Stratejik İletişim

1. Soru

Kurum kültürünün kaç boyutu bulunmaktadır? Bunlar nelerdir?

Cevap

Kurumsal kültürün 10 boyutu bulunmaktadır. Bunlar; • Bireysel İnisiyatif: Kurum çalışanlarının sahip olduğu özgürlük, bağımsızlık ve sorumluluk. • Risk Toleransı: Çalışanların girişkenlik, yeniliklere açık olma ve risk alma açısından ne kadar teşvik edildiği • Yön: Kurumun çalışanlarına verdiği açık hedefler ve kendilerinden beklenen performans. • Bütünleşme: Kurum bünyesindeki birimlerin, ne kadar bir arada ve koordineli bir şekilde çalışmaya teşvik edildiği • Yönetimin Desteği: Kurum içinde üstlerin astlarına sağladığı açık iletişim, yardım ve desteğin düzeyi • Kontrol: Kurumda geçerli olan kural ve yönetmeliklerin sayısıyla, işçi davranışlarını takip ve kontrol etmek için doğrudan yapılan denetimin oranı • Kimlik: Çalışanların kendi uzmanlık alanları veya belirli çalışma gruplarından başka, kurumu bir bütün olarak değerlendirme ve tanımlama • Ödül sistemi: Kıdem süresi veya bazı kişilere tolerans tanıma gibi değişkenlere bağlı olmadan, çalışanların performans kriterlerine dayanan ödüller • Fikir Ayrılıklarına Verilen Tolerans: Kurumda çalışanların fikir ayrılıklarından kaynaklanan çatışmaların ne kadarının tolere edildiği ve işçilere verilen müdahale etme derecesi • İletişim Modelleri: Kurumsal iletişimin, resmî otorite hiyerarşisiyle sınırlandırılma düzeyi


2. Soru

Kurum içi iletişimin daha etkili bir biçimde işletilmesi için neler yapılmalıdır?

Cevap

Kurum içi iletişimin daha etkili bir biçimde işletilmesi için; • Kurum içinde hem dikey hem de yatay çalışma biçimlerinin öğrenilmesi, • Kurumun amaç ve hedeflerinin çalışanlara yansıtılarak iş süreçlerinin planlanması, • Kurum içinde çatışma yaşanmaması • Kurum içinde motivasyonun artması, • Yenilikçi üretim biçimlerinin benimsenmesi, • Saygıya, güvene dayanan bir iş ortamının sağlanması. • Kurumsal aidiyet duygusunun yaratılmasına olanak sağlanması


3. Soru

Kurumsal iletişim nedir?

Cevap

Geleneksel halkla ilişkilerin ötesinde stratejik yönetime bağlı olarak daha etkin bir iletişim yönetimi gerçekleştirme arayışlarının sonucunda ulaşılan nokta kurumsal iletişimdir.


4. Soru

Kuruluşun pazarlama iletişiminde yer alan ögeleri nelerdir?

Cevap

• Tutundurma: Reklam, halkla ilişkiler ve duyurum, satış tutundurma ile kişiye satış, tutundurma karmasını oluşturur. • Ürün: Marka ismi, ambalaj, dizayn, renk, şekil ürünün fiziksel özellikleridir. Bunlar, ürün hakkında tüketiciye mesajlar ileten bir iletişim bütünlüğü içinde değerlendirilir. • Fiyat: Genellikle ürünün kalitesi hakkında bir göstergedir. Fiyat iletişimi farklı koşullar altında farklı anlamlar iletir. Ürünün niteliği, kalitesi ve sembolik anlamları aktarmada fiyat önemli bir işlevi vardır. • Dağıtım: Aynı ya da benzer ürünleri satan iki mağaza tüketicilere farklı ürün imajı yansıtabilir. Dağıtım kanalları ile ilgili kararlar kurumun iletişim amaçları çerçevesinde değerlendirilebilir.


5. Soru

Kurumsal iletişim kaç gurupta incelenir?

Cevap

Kurumsal iletişimin iç hedef gruplar (çalışanlar ve aileleri, ortaklar, hissedarlar ve sendikalar), dış hedef gruplar (tüketiciler, bayiler, satıcılar, aracılar, kamu kuruluşları, hükûmet eğitim kuruluşları, meslek örgütleri, finansal kurumlar, basın ve medya organları) olmak üzere iki ana hedef grubu vardır.


6. Soru

Kriz iletişimi ve kriz yönetimi nedir? Birbirleriyle ilişkisi nedir?

Cevap

Kriz iletişimi ve kriz yönetimi birbirinden farklı kavramlardır. Kriz yönetimi, krizin teknik anlamda yönetimine yoğunlaşır. Kriz iletişimi ise yaşanmakta olan kriz sırasında alınan önlemlerin algılanmasına yönelik stratejilerin gerçekleştirilmesi ve uygulanmasıdır.


7. Soru

Stratejik iletişim nedir?

Cevap

Stratejik iletişim, kurumun stratejik hedeflerine uygun olarak kurumsal iletişimi bir rekabet gücü olarak benimsemesidir.


8. Soru

Sözlü iletişim araçları nelerdir?

Cevap

Görüşme ve toplantılar, konferans ve seminerler, telefon görüşmeleri vb. sözlü iletişim araçlarını oluşturmaktadır.


9. Soru

Kurumsal iletişimi açıklayınız?

Cevap

Bir organizasyonun bütün iletişim şekillerini yöneten ve yönlendiren yapı kurumsal iletişimdir. Kurumsal iletişim, birden fazla sayıda insanın bir amaç doğrultusunda bir araya gelerek güç birliği yapmasını sağlayan, etkili biçimde çalışabilmeleri için aralarında olması gereken iş birliğini ve çevresiyle uyumlarını sağlamada en önemli rolü olan, formel ya da informel yapılardaki anlam yükü taşıyan her türlü etkinliğin paylaşılmasıdır.


10. Soru

Kurum kimliğini oluşturan kaç temel unsur vardır?

Cevap

Kurum kimliğini oluşturan dört temel unsur vardır. Kurum felsefesi, kurumsal tasarım, kurumsal davranış ve kurumsal iletişim. Kurum kimliğini oluşturan dört temel unsur vardır. Kurum felsefesi, kurumsal tasarım, kurumsal davranış ve kurumsal iletişim.


11. Soru

Kurumsal iletişim nedir?

Cevap

Kurumsal iletişim, bir kurumun daha etkin ve üretken olmak adına gerçekleştirmiş olduğu iletişim çalışmalarının tamamıdır.


12. Soru

Hutton, Goodman ve Genest’in yaptıkları araştırma sonucunda, kurumsal iletişimin işlevlerine yönelik rolleri nedir?

Cevap

Kurumsal iletişimin işlevlerine yönelik rolleri 8 ana başlıkta sırasıyla şu şekilde ifade edilmektedir. • İtibarı yönetmek • İmajı yönetmek • Kurumun politikalarının desteklenmesi • Paydaşlara bilgi sağlanması • Tanıtım • Müşteri olmayan paydaşlarla ilişkileri yönetmek • Tüm paydaşlarla ilişkileri yönetmek • Pazarlamayı ve satışları desteklemek


13. Soru

Kurumlarda kimliğin var olma amacı nedir?

Cevap

Kurumlarda kimliğin var olma amacı üretim ve başarıyı arttırmaktır. Kurum amacına ilişkin bilgi sahibi olan çalışanlar, kendilerinden ne beklendiğini bilir ve davranışlarını yönetimin isteği doğrultusunda yapılandırır.


14. Soru

Kurum felsefesi nedir?

Cevap

Kurum felsefesi, kurumun kendi hakkındaki düşünceleridir. Kurum felsefesi, kurumun değer, tutum ve normlarından; amacından ve tarihinden oluşmaktadır. Aslında kurumun kalbi ya da çekirdeğidir.


15. Soru

Briston’a göre imaj çeşitleri nelerdir?

Cevap

Bristol bu imaj çeşitleri şunlardan oluşmaktadır. Ürün imajı, marka imajı, kuruluşun kendi algıladığı imaj, yabancı imaj, transfer imaj, mevcut imaj, istenen imaj, pozitif imaj, negatif imaj ve mağaza imajıdır.


16. Soru

Kurumsal iletişimi maddeler halinde özetleyiniz?

Cevap

• Kurumsal iletişim, ürünle ilgili bilgilerin yanısıra finansal bilgi, çalışan bilgisi, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetişim gibi kuruma ilişkin mesajları taşır. • Kurumsal iletişim mesajlarını halkla ilişkiler tekniklerini kullanarak iletir. • Kurumsal iletişim, tüketicileri içeren tüm alıcılara hitap eder. • Kurumsal iletişim, kurum imajını geliştirmeyi amaçlar.


17. Soru

Kurumsal iletişim nasıl bir yapıya sahiptir?

Cevap

Kurumsal iletişim, her alandaki değişime paralel olarak iletişim yönetimi anlayış ve felsefelerinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda bütüncül bir yapı niteliğine sahiptir.


18. Soru

Kurum kültürü nedir?

Cevap

Kurum kültürü; kurum içinde bireylerin nasıl davranması, birbirlerini nasıl etkilemeleri gerektiğini biçimlendiren, işlerin nasıl yapıldığını gösteren ortak paylaşılan inançlar, tutumlar, tahminler ve beklentiler modelidir.


19. Soru

Kurumsal reklam nedir?

Cevap

Kurumsal reklam, sadece ürün veya hizmetlerin değil, bir bütün olarak kurumun imajına fayda sağlayan bedeli ödenmiş medya kullanımıdır.


20. Soru

Kurumsal iletişimin fonksiyonları nelerdir?

Cevap

• Kimlik, imaj, itibar • Kurumsal reklamcılık ve savunuculuk • Pazarlama iletişimi • İç iletişim / çalışanlarla iletişim • Yatırımcı ilişkileri • Topluluklarla ilişkiler ve kurumsal vatandaşlık /sosyal sorumluluk • Hükûmetle ilişkiler • Sorun (konu) yönetimi ve kriz iletişimi • Medya ilişkileri olarak ifade edilmektedir.


21. Soru

İletişim ve kurumsal iletişim nedir?

Cevap

İletişim, iletiler aracılığıyla toplumsal etkileşim kurmaktır (Fiske, 1996: 16). Kurumsal iletişim ise kurumun iç ve dış çevresiyle gerçekleştirdiği iletişimdir.


22. Soru

Kurumsal iletişimi Van Riel kaça ayırmıştır?

Cevap

• Yönetim iletişimi; Farklı düzeylerdeki yöneticilerin iç ve dış hedef gruplarla iletişimidir. • Pazarlama iletişimi; pazarlama iletişimi, reklamlar, kişisel satış, sponsorluk ve doğrudan postalamaya odaklanır. • Örgütsel iletişim; Örgütsel iletişim kapsamında ise halkla ilişkiler, yatırımcı ilişkileri, kurumsal reklamlar, içsel iletişim ve çalışan iletişimi yer alır.


23. Soru

Kurumsal tasarım kapsamına giren kavramlar nelerdir?

Cevap

Kurum ismi, kurumun sloganı, kurumun logosu/sembolü, kurumun rengi, kurumun yazı karakteri, kurumun binaları/ofis dekorasyonu, kimlikle ilgili işaretler ve tablolar, kırtasiye, üniformalar, ürün tasarımı, çalışan kıyafetleri, promosyon ürünleri, araçların giydirilmesi (arabalar, kamyonlar, minübüsler, tırlar), bina mimarisi.


24. Soru

Stratejik iletişimin doğrudan etkilendiği konular nelerdir?

Cevap

• Araştırmalar aracılığıyla çeşitli kitlelerin algısını ölçme • Farklı gruplar üzerinde, gönderilecek mesajların geliştirilmesinde bu algıları kullanma • Hız ve kesinlik isteyen farklı müşteriler için zengin bir algı yaratma • Kurumsal değerler üzerine çeşitli görüşleri ve haberleri etkilemek için önleyici çalışmalar aracılığıyla iletişim mesajlarını yönetme • Kamuoyunda sayısal değişimlerle ya da değişim oranlarına dayanan çeşitli sonuçları ifade etme.


25. Soru

Kurum kültürünün sembolleri nelerdir?

Cevap

Kurum kültürünün sembolleri; • Aksiyon/hareket sembolleri • Stil/tarz sembolleri • Tarihi semboller • İlgi sembolleri


26. Soru

Hükümetle ilişkiler hangi konuları içerir?

Cevap

Hükûmetle ilişkiler, yasama, yargı, yürütme, kontrol vergi gibi konuları içerir.


27. Soru

İletişimsel yaklaşım açısından, kurum kimliği nedir?

Cevap

İletişimsel yaklaşım açısından, kurum kimliği bir kurumun iletişim kurarken kullandığı çok yönlü yöntemler olarak ele alır.


28. Soru

Pazarlama iletişimi nedir?

Cevap

Pazarlama iletişimi, tüketiciler ile kuruluş arasında oluşan sürekli bir diyalogdur.


29. Soru

Kurumsal vatandaşlık nedir?

Cevap

Kurumsal vatandaşlık, sürdürülebilir bir kalkınma ve işletme için işletmenin bir vatandaş olarak sorumluluklarıdır


30. Soru

Goodman kurumsal iletişim programlarını, yöneticilerin stratejik çalışmalara odaklanmasına ilişkin önerileri nedir?

Cevap

• Güven oluşturma • Verimlilik yaratma • Sorumluluk kültürünü oluşturma • Kurum ve CEO danışmanlığı alma • Kurumun itibarını yönetme • Küreselleşmenin etkisini yönetme • Medya ilişkileri ve itibar yönetiminde şeffaf davranma • Kurumsal vatandaşlık ve kurumsal sosyal sorumluluğu yönetme • Değerleri ve krizi yönetme • Kurumsal iletişim için ana beceri olarak yazı tekniklerini geliştirme.


31. Soru

Van Real’a göre kurumsal iletişim kaça ayrılmaktadır?

Cevap

Kurumsal iletişimi Van Riel üç türe ayırmaktadır:

 • Yönetim iletişimi
 • Pazarlama iletişimi
 • Örgütsel iletişim

32. Soru

Kurum imajı nedir?

Cevap

Bir kurumun hedef kitlesine ilettiği mesajların bütünü kurum kimliğidir. Kurum kimliği oluşumunda iletişim stratejilerinin kurum imajı üzerinde önemli bir etkisi vardır. İmaj sadece, kurumun çeşitli kamularıyla görsel tasarım veya reklamla iletişim kurmasından ortaya çıkmamaktadır. Kurum çalışanlarının birbirleriyle olan ilişkilerinin yanı sıra tüketicileriyle olan ilişkileri ve müşteri memnuniyeti imaj oluşumunda etkilidir.


33. Soru

Türkiye’de konu yönetimini en çok kullanan sektörler nelerdir?

Cevap

Türkiye’de konu yönetimini en çok kullanan sektörler başta sigara, ardından ilaç ve alkollü içecek sektörüdür.


34. Soru

Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İlişkiler neyi kapsar?

Cevap

Kuruluşların ortakları ve diğer iş dünyası ile ilişkilerini düzenleyecek iletişim programlarını kapsar.


35. Soru

Kurumsal kimlik yönetimi süreci modeli şu kavramlar doğrultusunda açıklanabilir?

Cevap

• Kurumsal Kişilik; Kurumsal felsefe, kurumsal değerler ve kurum misyonundan oluşmaktadır. • Kurumsal Strateji; Üst yönetimin vizyonuna bağlı kalınarak iletişim yönetimine dayalı ürünler, servisler, kurumsal yapı ve kurumsal kimlik yapısı. • İletişim Yönetimi ve Kurumsal İletişim; Kurum çalışanlarının ve yönetimin davranışları, sembolizm ve iletişim planının karmasından oluşan nihai kurum kimliği ile uygulanır. • Pazarlama İletişimi, İletişim Yönetimi ve Bireylerarası İletişim; Çeşitli paydaş gruplarının sahip olduğu kimliğin, kurumsal imaja dönüştürülmesinde kullanılır. • Kurumsal İmaj; Sonuç olarak, finansal performans ve iş yaşantısını başarıyla ve güvenle devam ettiren kurumlarda kurumsal itibara dönüştürülmüştür. • Çevre Etkileri; Modelin tüm bölümlerini etkilemektedir. • Kurumsal Kültür; Herhangi bir değişkenden çok tüm modeli çevreleyen kapsamlı bir alandır.


36. Soru

Kurumsal iletişimin işlevlerine yönelik roller nelerdir?

Cevap

Kurumsal iletişimin işlevlerine yönelik rolleri 8 ana başlıkta sırasıyla şu şekil­de ifade edilmektedir:

 • İtibarı Yönetmek,
 • İmajı Yönetmek,
 • Kurumun Politikalarının Desteklenmesi,
 • Paydaşlara Bilgi Sağlanması,
 • Tanıtım,
 • Müşteri Olmayan Paydaşlarla İlişkileri Yönetmek,
 • Tüm Paydaşlarla İlişkileri Yönetmek,
 • Pazarlamayı ve Satışları Desteklemek

37. Soru

Günümüzde kurumsal itibarın öneminin artmasının, daha etkili hâle gelmesinin çevresel eğilimleri nelerdir?

Cevap

Günümüzde kurumsal itibarın öneminin artmasının, daha etkili hâle gelmesinin çevresel eğilimleri şöyle özetlenebilir: • Küreselleşme • Bilgiye ulaşılabilirlik • Ürün metalaşması • Medya • Reklam kirliliği veya doygunluğu • Paydaş aktivizmi


38. Soru

Goodman’a göre kurumsal iletişim programları nasıl özetlenmektedir?

Cevap

Goodman kurumsal iletişim programlarını, yöneticilerin stratejik çalışmalara odak­lanmasına ilişkin önerilerini şu şekilde özetlemektedir

 • Güven oluşturma
 • Verimlilik yaratma
 • Sorumluluk kültürünü oluşturma
 • Kurum ve CEO danışmanlığı alma
 • Kurumun itibarını yönetme
 • Küreselleşmenin etkisini yönetme
 • Medya ilişkileri ve itibar yönetiminde şeffaf davranma
 • Kurumsal vatandaşlık ve kurumsal sosyal sorumluluğu yönetme
 • Değerleri ve krizi yönetme
 • Kurumsal iletişim için ana beceri olarak yazı tekniklerini geliştirme.

39. Soru

Kurum imajı çağrışımlarını kaç grupta değerlendirmek mümkündür?

Cevap

Kurum imajı çağrışımlarını dört grupta değerlendirmek mümkündür. Bunlar; • Ürün, nitelik ve faydalarına ilişkin ortak tutum ve değerlendirmeler; Bu kapsamda kalite ve yenilikçilikten söz edilebilir. • İnsanlar ve ilişkiler; Bu aşamada tüketici yönelimlerinden bahsedilir. • Değerler ve programlar; Bu kategoride, çevreye duyarlılık ve sosyal sorumluluk konularından söz edilir. • Kurum güvenilirliği; Bu kapsamda ise uzmanlık, dürüstlük ve sempatiklik konularına değinilmektedir.


40. Soru

Kurumsal iletişimin kaç amacı vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Kurumsal iletişimin dört amacı vardır: • Kurumsal iletişim, hem kurum içi hem de kurum dışı herkesi hedefler. • Kurumsal iletişim uzun vadeli bir süreçtir. • Kurumsal iletişim gerçekleri ortaya koyar ve mesajları abartısız bir şekilde vermeye çalışır. • Diğer kurumlar, halkın ve medyanın yaptığı baskılar ve yönlendirmeler kurumsal iletişimi gerçekleştirme konusunda zorlayıcı bir etkiye sahiptir.


41. Soru

Kurum kimliğinin unsurları nelerdir?

Cevap

Kurum kimliğinin unsurları şunlardır: 

 • Kurum Felsefesi
 • Kurumsal Davranış
 • Kurumsal Tasarım
 • Kurumsal İletişim

42. Soru

Kurumsal reklamcılık nedir?

Cevap

Kurumsal reklamcılık, ürün veya hizmet tanıtımının yapılmadığı, geniş anlamıyla bir kurumun, kuruluş veya finansal çıkarlarını duyurmak amacıyla yaptığı özel reklamcılıktır.


43. Soru

Kurumsal davranış nedir?

Cevap

Kurumsal davranış nedir? Cevap: Kurumsal davranış, bir kurumda faaliyet gösteren birey ve grupların tutum ve davranışlarını içerir. Bir kurumun çevresine ya da topluma yönelik sosyal, ekonomik, siyasi davranışlarının tümü kurumsal davranış kategorisi içerisinde değerlendirilir.


44. Soru

Kurum kültürünün sahip olduğu özellikler nelerdir?

Cevap

• İnovasyon ve risk almak: Çalışanları inovasyon konusunda cesaretlendirme ve risk almaya teşvik etme • Detaylara dikkat: Çalışanların detaylara hassasiyetle yaklaşması ve önem vermesine yönelik beklenti derecesi • Çıktı Oryantasyonu: Yönetimin, çıktıların başarılı olması için kullandıkları süreç ve tekniklerden daha fazla sonuç ya da çıktılara odaklanma düzeyi • Kişi Oryantasyonu: Yönetimin kararları doğrultusunda çıktıların, kurum çalışanları üzerinde ne denli etkili olduğu • Takım Oryantasyonu: İş uygulamalarının bireysellikten daha çok takımla gerçekleştirilmesi • Saldırganlık: İnsanların uysal olmaktan çok rekabete girmeleri ve saldırgan davranma düzeyleri • İstikrar: Kurumsal uygulamaların gelişmesinin aksine statüyü korumayı vurgulama düzeyleri


45. Soru

Kurum imajı çağrışımları hangi başlıklarda değerlendirilir?

Cevap

Kurum imajı çağrışımlarını dört grupta değerlendirmek mümkündür:

 • Ürün, nitelik ve faydalarına ilişkin ortak tutum ve değerlendirmeler;
 • İnsanlar ve ilişkiler
 • Değerler ve programlar
 • Kurum güvenilirliği

46. Soru

Kurumsal sosyal sorumluluğun faydaları nelerdir?

Cevap

Kurumsal sosyal sorumluğun faydalarını şu şekilde açıklayabiliriz;

 • İyi niyeti geliştirmek
 • Müşteri sadakatini arttırmak
 • Bağlantılı kurumlar için fayda sağlamak
 • Çalışan sadakatini arttırmak
 • Perakende satışlarını arttırmak
 • Paydaş ilişkileri kurmak
 • İtibarı oluşturmak ve geliştirmek
 • Rekabet avantajı oluşturmak. 

47. Soru

Yatırımcı ilişkilerinin asıl rolü nedir?

Cevap

Yatırımcı ilişkilerinin asıl rolü, bir kurum için uygun pazar değeri sağlamaktır.


48. Soru

Kurumsal imajın fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Kurumsal imajın fonksiyonları şöyle açıklanabilir. • Karar Fonksiyonu: Bu fonksiyon, kişilerin sahip olduğu imajın bireylerin kararlarını etkilemesi olarak ifade edilebilir. Örneğin, bir marka ile ilgili olumlu imaja sahip olan bireyin o markayı tercih etmesi. • Basitleştirme Fonksiyonu: Birey, gördüğü bilgilerden kendisi için gereksiz olan bilgileri dikkate almaz. Sahip olduğu imaja bağlı olarak diğer bilgileri basitleştirerek kendisini ilgilendiren bilgileri alır. • Düzen Fonksiyonu: Bireyin basitleştirdiği bilgileri kendi sahip olduğu anlamlarından birine dahil etmesi düzen fonksiyonunu ifade eder. Birey bir markanın ürününden memnun ise o markanın yeni bir ürünü çıktığında, sahip olduğu anlamdan dolayı yeni ürüne de o anlamı yükleyerek karar verir. • Oryantasyon Fonksiyonu: İmajı iletilen kişi veya kurumun verdiği bilgiler objektif olmadığında ve eksik olduğunda birey yine de değerlendirerek bir yön bulabilir. • Genelleştirme Fonksiyonu: Oryantasyon fonksiyonu durumu gerçekleştiğinde bireylerin bir bilgi aktarmasıyla bildikleri konuları, bilmediklerine aktarılması sonucunda bireyin genelleme yapmasıdır.


49. Soru

Kurum kültürünün amacı nedir?

Cevap

Kurum kültürünün amacı, değerlerin, inançların, tutumların paylaşımına zemin hazırlayarak, çalışanların hepsini ortak bir hedef doğrultusunda toplamaktır.


50. Soru

Kurum içi iletişim nedir?

Cevap

Kurum içi iletişim kurum çalışanları arasında koordinasyonu sağlayan, iletişim ve bilgi akışının gerçekleşmesini sağlayan, birimler arası ilişkileri düzenleyen ve denetleyen bir sistemdir.


51. Soru

Kurumsal iletişim araçları nelerdir?

Cevap

Kurumsal iletişim araçları,

 • Yazılı Kurumsal İletişim Araçları
 • Sözlü Kurumsal İletişim Araçları
 • Görsel İşitsel Kurumsal İletişim Araçları
 • Elektronik Kurumsal İletişim Araçları
 • Web Tabanlı Kurumsal İletişim Araçları

52. Soru

Kurum kültürünün birleştirici özelikleri nelerdir?

Cevap

Kurum kültürünün birleştirici özelliklerini şöyle ifade edebiliriz. • Sosyal etkinlikler • Toplum desteği • Eğitim, • Ödül töreni • Dinlenme • Slogan, logo • Haber bültenleri • Giyinme normları


53. Soru

Kurumsal iletişim araçları nelerdir?

Cevap

Kurumsal iletişim araçları; • Yazılı Kurumsal İletişim Araçları • Sözlü Kurumsal İletişim Araçları • Görsel İşitsel Kurumsal İletişim Araçları • Elektronik Kurumsal İletişim Araçları • Web Tabanlı Kurumsal İletişim Araçları


54. Soru

Kurumsal vatandaşlık kurumsal sosyal sorumluluk kavramları birbirleri ile ilişkisi nedir?

Cevap

Kurumsal vatandaşlık kurumsal sosyal sorumluluk kavramları birbirleri ile ilişkili ama birbirlerinden farklı kavramlardır. Kurumsal vatandaşlık kavramında, kurumlar gerçekleştirmesi gereken tüm sorumluluklarını bütünleşik bir yapı içerisinde global bağlamda ele almaktadır. Kurumsal sosyal sorumlulukta ise kurumun faaliyet gösterdiği kurum içi ve kurum dışı faaliyetleri bütünleşik süreçlerden oluşmak zorunda değildir. Kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili neler söylenebilir? Maddeler halinde açıklayınız? Sosyal sorumluluk için şunları söylemek olasıdır: • Kurumların uzun dönemli stratejik çıkarlarıdır. • Yasal sorumluluğun ve diğer kurum faaliyetlerinin negatif etkilerinin ortaya çıkaracağı riskleri azaltır. • Kurumların marka imajı ve kurum tanınırlığını korur. • Yüksek moral ve motivasyon sağlar, değerli görülen çalışanları elde tutabilmek için kuruma fırsat yaratır. • Evrensel değerlere, sosyal iletişimin temel değerlerine ve kurumun değerlerine göre bir işi gerçekleştirmek için yapılacak en doğru şeydir. • Kurum ile hissedarları arasında bir alışveriş ortaya koyar.


55. Soru

Herhangi bir kurumsal reklamın taşıması gereken hangi özelliği vardır?

Cevap

Herhangi bir kurumsal reklamın taşıması gereken stratejik ve tutarlı olmak gibi iki özelliği vardır: Stratejik Olmak: Stratejik olmak kurumun geleceğine bakmak anlamındadır. Dolayısıyla kurum büyüyen ve gelişen yapısıyla uzun bir ömre sahip olacaktır. Tutarlı Olmak: Kurumun imajı ve yaptığı iş, ürettiği ürün/hizmetlerin birbiri ile tutarlı olmasıdır. İmaj reklamları kurumsal reklam türlerinden birisidir.


56. Soru

Medyayla ilişkiler terimini açıklayınız?

Cevap

Medyayla ilişkiler terimi, yerel, bölgesel ve ulusal hatta uluslararası alanda yayın yapan, kamusal amaçlı veya özel çıkâr amaçlı faaliyetlerde bulunan yazılı basın, haber ajansları, radyo, televizyon ve diğer video prodüksiyon şirketlerini ve buralarda çalışan kişilerle olan karşılıklı ilişkileri ifade etmektedir


57. Soru

Kurumsal iletişim araçlarından yazılı araçlar nelerdir?

Cevap

Yazılı araçlar, kurum gazetesi, yıllık raporlar, kurum dergisi, broşür, el kitapçığı, kitapçık, haber bülteni/mektubu, mektup, kartvizit vb.


58. Soru

Kurumsal iletişimin hedef grupları nelerdir?

Cevap

Kurumsal iletişimin iç hedef gruplar (çalışanlar ve aileleri, ortaklar, hissedarlar ve sendikalar), dış hedef gruplar (tüketiciler, bayiler, satıcılar, aracılar, kamu kuruluşları, hükûmet eğitim kuruluşları, meslek örgütleri, finansal kurumlar, basın ve medya organları) olmak üzere iki ana hedef grubu vardır.


59. Soru

Kurum felsefesi nedir?

Cevap

Kurum felsefesi, kurumun kendi hakkındaki düşünceleridir. Kurum felsefesi, kurumun değer, tutum ve normlarından; amacından ve tarihinden oluşmaktadır. Aslında kurumun kalbi ya da çekirdeğidir.


60. Soru

Kurum itibarı nedir?

Cevap

Kurum itibarı, bir paydaşın kuruma dair zaman içinde yaptığı değerlendirmedir. 


61. Soru

Kurumlar hangi ağlar aracılığı ile iletişim kurmaktadır?

Cevap

Kurumlar intranet ve extranet dediğimiz ağlar aracılı ile de iletişim kurmaktadırlar.


62. Soru

Web tabanlı kurumsal iletişim araçları nelerdir?

Cevap

Web tabanlı birçok kurumsal iletişim aracı saymak mümkündür. Bunların en yaygın olarak kullanılanları; facebook, instagram, twitter, blog, youtube vb.


63. Soru

Kriz tepki stratejilerinin ana başlıkları nelerdir?

Cevap

Kriz tepki stratejilerini çok kısa olarak şöyle özetleyebiliriz

 • Önleyici Aksiyon Stratejileri
 • Saldırgan Karşılık Stratejileri
 • Savunmacı Karşılık Stratejileri
 • Oyalayıcı İletişim Stratejileri
 • Sesli Üzüntü Bildirme Stratejileri
 • Düzeltici Davranış Stratejileri
 • Stratejik Hareketsizlik

64. Soru

Goodman’a göre kurumsal iletişimin etkili ve başarılı olması nelere bağlıdır?

Cevap

Goodman, kurumsal iletişimin etkili ve başarılı olmasını, kurumun karakteri, çevresi, çalışanları ve müşterileriyle olan ilişkisine bağlı olduğunu ifade eder.


65. Soru

Kriz tepki stratejileri nelerdir?

Cevap

Kriz tepki stratejileri; • Önleyici Aksiyon Stratejileri • Saldırgan Karşılık Stratejileri • Savunmacı Karşılık Stratejileri • Oyalayıcı İletişim Stratejileri • Sesli Üzüntü Bildirme Stratejileri • Düzeltici Davranış Stratejileri • Stratejik Hareketsizlik


66. Soru

Kurumların iletişim kurduğu intranet ve extranet ağlarını açıklayınız?

Cevap

Intranet, kurum içi İnternet ağıdır. Yöneticiler intranet aracılığı ile iş akışını denetleyip iç iletişim süreçlerini yönetebilir. Extranet ise dışarıdan yani İnternet üzerinden ulaşım anlamına gelir. Kurum içi çalı- şanların yanı sıra, tedarikçiler, bayiler, dış ülkelerdeki iş ortakları ve yatırımcıları gibi pek çok kişi ve kurumla da birer sosyal paydaş olarak iletişim içinde olmasını sağlar.


67. Soru

Stratejik iletişim nedir?

Cevap

Stratejik iletişim, kurumun stratejik hedeflerine uygun olarak kurumsal iletişimi bir rekabet gücü olarak benimsemesidir.


68. Soru

Kurumsal kişilik nedir?

Cevap

Kurumsal Kişilik; Kurumsal felsefe, kurumsal değerler ve kurum misyonundan oluşmaktadır.


69. Soru

Kurum kültürünün birleştirici özellikleri nelerdir?

Cevap

Kurum kültürünün birleştirici özelliklerini şöyle ifade edebiliriz.

 • Sosyal etkinlikler
 • Toplum desteği
 • Eğitim
 • Ödül töreni
 • Dinlenme
 • Slogan, logo
 • Haber bültenleri
 • Giyinme normları

70. Soru

Kuruluşun pazarlama iletişiminde yer alan öğeler nelerdir?

Cevap

Kuruluşun pazarlama iletişiminde yer alan ögeleri şöyledir:

 • Tutundurma
 • Ürün
 • Fiyat
 • Dağıtım

71. Soru

Kurumsal iletişimin amaçları nelerdir?

Cevap

Kurumsal iletişimin dört amacı vardır.

 • Kurumsal iletişim hem kurum içi hem de kurum dışı herkesi hedefler.
 • Kurumsal iletişim uzun vadeli bir süreçtir.
 • Kurumsal iletişim gerçekleri ortaya koyar ve mesajları abartısız bir şekilde vermeye çalışır.
 • Diğer kurumlar, halkın ve medyanın yaptığı baskılar ve yönlendirmeler kurumsal iletişimi gerçekleştirme konusunda zorlayıcı bir etkiye sahiptir.

72. Soru

Argenti’ye göre kurumsal iletişimin fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Kurumsal iletişimin fonksiyonları Argenti’ye göre;

 • Kimlik, imaj, itibar
 • Kurumsal reklamcılık ve savunuculuk
 • Pazarlama iletişimi
 • İç iletişim / çalışanlarla iletişim
 • Yatırımcı ilişkileri
 • Topluluklarla ilişkiler ve kurumsal vatandaşlık /sosyal sorumluluk
 • Hükûmetle ilişkiler
 • Sorun (konu) yönetimi ve kriz iletişimi
 • Medya ilişkileri olarak ifade edilmektedir

73. Soru

Kurumsal reklamcılık nedir?

Cevap

Kurumsal reklamcılık, belirli bir mal veya hizmetin reklamını yapmaktan çok, kurumların itibar ve imajına katkıda bulunduğu için genellikle halkla ilişkiler ve iletişim stratejisinin bir parçasıdır.


1. Soru

Kurum kültürünün kaç boyutu bulunmaktadır? Bunlar nelerdir?

Cevap

Kurumsal kültürün 10 boyutu bulunmaktadır. Bunlar; • Bireysel İnisiyatif: Kurum çalışanlarının sahip olduğu özgürlük, bağımsızlık ve sorumluluk. • Risk Toleransı: Çalışanların girişkenlik, yeniliklere açık olma ve risk alma açısından ne kadar teşvik edildiği • Yön: Kurumun çalışanlarına verdiği açık hedefler ve kendilerinden beklenen performans. • Bütünleşme: Kurum bünyesindeki birimlerin, ne kadar bir arada ve koordineli bir şekilde çalışmaya teşvik edildiği • Yönetimin Desteği: Kurum içinde üstlerin astlarına sağladığı açık iletişim, yardım ve desteğin düzeyi • Kontrol: Kurumda geçerli olan kural ve yönetmeliklerin sayısıyla, işçi davranışlarını takip ve kontrol etmek için doğrudan yapılan denetimin oranı • Kimlik: Çalışanların kendi uzmanlık alanları veya belirli çalışma gruplarından başka, kurumu bir bütün olarak değerlendirme ve tanımlama • Ödül sistemi: Kıdem süresi veya bazı kişilere tolerans tanıma gibi değişkenlere bağlı olmadan, çalışanların performans kriterlerine dayanan ödüller • Fikir Ayrılıklarına Verilen Tolerans: Kurumda çalışanların fikir ayrılıklarından kaynaklanan çatışmaların ne kadarının tolere edildiği ve işçilere verilen müdahale etme derecesi • İletişim Modelleri: Kurumsal iletişimin, resmî otorite hiyerarşisiyle sınırlandırılma düzeyi

2. Soru

Kurum içi iletişimin daha etkili bir biçimde işletilmesi için neler yapılmalıdır?

Cevap

Kurum içi iletişimin daha etkili bir biçimde işletilmesi için; • Kurum içinde hem dikey hem de yatay çalışma biçimlerinin öğrenilmesi, • Kurumun amaç ve hedeflerinin çalışanlara yansıtılarak iş süreçlerinin planlanması, • Kurum içinde çatışma yaşanmaması • Kurum içinde motivasyonun artması, • Yenilikçi üretim biçimlerinin benimsenmesi, • Saygıya, güvene dayanan bir iş ortamının sağlanması. • Kurumsal aidiyet duygusunun yaratılmasına olanak sağlanması

3. Soru

Kurumsal iletişim nedir?

Cevap

Geleneksel halkla ilişkilerin ötesinde stratejik yönetime bağlı olarak daha etkin bir iletişim yönetimi gerçekleştirme arayışlarının sonucunda ulaşılan nokta kurumsal iletişimdir.

4. Soru

Kuruluşun pazarlama iletişiminde yer alan ögeleri nelerdir?

Cevap

• Tutundurma: Reklam, halkla ilişkiler ve duyurum, satış tutundurma ile kişiye satış, tutundurma karmasını oluşturur. • Ürün: Marka ismi, ambalaj, dizayn, renk, şekil ürünün fiziksel özellikleridir. Bunlar, ürün hakkında tüketiciye mesajlar ileten bir iletişim bütünlüğü içinde değerlendirilir. • Fiyat: Genellikle ürünün kalitesi hakkında bir göstergedir. Fiyat iletişimi farklı koşullar altında farklı anlamlar iletir. Ürünün niteliği, kalitesi ve sembolik anlamları aktarmada fiyat önemli bir işlevi vardır. • Dağıtım: Aynı ya da benzer ürünleri satan iki mağaza tüketicilere farklı ürün imajı yansıtabilir. Dağıtım kanalları ile ilgili kararlar kurumun iletişim amaçları çerçevesinde değerlendirilebilir.

5. Soru

Kurumsal iletişim kaç gurupta incelenir?

Cevap

Kurumsal iletişimin iç hedef gruplar (çalışanlar ve aileleri, ortaklar, hissedarlar ve sendikalar), dış hedef gruplar (tüketiciler, bayiler, satıcılar, aracılar, kamu kuruluşları, hükûmet eğitim kuruluşları, meslek örgütleri, finansal kurumlar, basın ve medya organları) olmak üzere iki ana hedef grubu vardır.

6. Soru

Kriz iletişimi ve kriz yönetimi nedir? Birbirleriyle ilişkisi nedir?

Cevap

Kriz iletişimi ve kriz yönetimi birbirinden farklı kavramlardır. Kriz yönetimi, krizin teknik anlamda yönetimine yoğunlaşır. Kriz iletişimi ise yaşanmakta olan kriz sırasında alınan önlemlerin algılanmasına yönelik stratejilerin gerçekleştirilmesi ve uygulanmasıdır.

7. Soru

Stratejik iletişim nedir?

Cevap

Stratejik iletişim, kurumun stratejik hedeflerine uygun olarak kurumsal iletişimi bir rekabet gücü olarak benimsemesidir.

8. Soru

Sözlü iletişim araçları nelerdir?

Cevap

Görüşme ve toplantılar, konferans ve seminerler, telefon görüşmeleri vb. sözlü iletişim araçlarını oluşturmaktadır.

9. Soru

Kurumsal iletişimi açıklayınız?

Cevap

Bir organizasyonun bütün iletişim şekillerini yöneten ve yönlendiren yapı kurumsal iletişimdir. Kurumsal iletişim, birden fazla sayıda insanın bir amaç doğrultusunda bir araya gelerek güç birliği yapmasını sağlayan, etkili biçimde çalışabilmeleri için aralarında olması gereken iş birliğini ve çevresiyle uyumlarını sağlamada en önemli rolü olan, formel ya da informel yapılardaki anlam yükü taşıyan her türlü etkinliğin paylaşılmasıdır.

10. Soru

Kurum kimliğini oluşturan kaç temel unsur vardır?

Cevap

Kurum kimliğini oluşturan dört temel unsur vardır. Kurum felsefesi, kurumsal tasarım, kurumsal davranış ve kurumsal iletişim. Kurum kimliğini oluşturan dört temel unsur vardır. Kurum felsefesi, kurumsal tasarım, kurumsal davranış ve kurumsal iletişim.

11. Soru

Kurumsal iletişim nedir?

Cevap

Kurumsal iletişim, bir kurumun daha etkin ve üretken olmak adına gerçekleştirmiş olduğu iletişim çalışmalarının tamamıdır.

12. Soru

Hutton, Goodman ve Genest’in yaptıkları araştırma sonucunda, kurumsal iletişimin işlevlerine yönelik rolleri nedir?

Cevap

Kurumsal iletişimin işlevlerine yönelik rolleri 8 ana başlıkta sırasıyla şu şekilde ifade edilmektedir. • İtibarı yönetmek • İmajı yönetmek • Kurumun politikalarının desteklenmesi • Paydaşlara bilgi sağlanması • Tanıtım • Müşteri olmayan paydaşlarla ilişkileri yönetmek • Tüm paydaşlarla ilişkileri yönetmek • Pazarlamayı ve satışları desteklemek

13. Soru

Kurumlarda kimliğin var olma amacı nedir?

Cevap

Kurumlarda kimliğin var olma amacı üretim ve başarıyı arttırmaktır. Kurum amacına ilişkin bilgi sahibi olan çalışanlar, kendilerinden ne beklendiğini bilir ve davranışlarını yönetimin isteği doğrultusunda yapılandırır.

14. Soru

Kurum felsefesi nedir?

Cevap

Kurum felsefesi, kurumun kendi hakkındaki düşünceleridir. Kurum felsefesi, kurumun değer, tutum ve normlarından; amacından ve tarihinden oluşmaktadır. Aslında kurumun kalbi ya da çekirdeğidir.

15. Soru

Briston’a göre imaj çeşitleri nelerdir?

Cevap

Bristol bu imaj çeşitleri şunlardan oluşmaktadır. Ürün imajı, marka imajı, kuruluşun kendi algıladığı imaj, yabancı imaj, transfer imaj, mevcut imaj, istenen imaj, pozitif imaj, negatif imaj ve mağaza imajıdır.

16. Soru

Kurumsal iletişimi maddeler halinde özetleyiniz?

Cevap

• Kurumsal iletişim, ürünle ilgili bilgilerin yanısıra finansal bilgi, çalışan bilgisi, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetişim gibi kuruma ilişkin mesajları taşır. • Kurumsal iletişim mesajlarını halkla ilişkiler tekniklerini kullanarak iletir. • Kurumsal iletişim, tüketicileri içeren tüm alıcılara hitap eder. • Kurumsal iletişim, kurum imajını geliştirmeyi amaçlar.

17. Soru

Kurumsal iletişim nasıl bir yapıya sahiptir?

Cevap

Kurumsal iletişim, her alandaki değişime paralel olarak iletişim yönetimi anlayış ve felsefelerinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda bütüncül bir yapı niteliğine sahiptir.

18. Soru

Kurum kültürü nedir?

Cevap

Kurum kültürü; kurum içinde bireylerin nasıl davranması, birbirlerini nasıl etkilemeleri gerektiğini biçimlendiren, işlerin nasıl yapıldığını gösteren ortak paylaşılan inançlar, tutumlar, tahminler ve beklentiler modelidir.

19. Soru

Kurumsal reklam nedir?

Cevap

Kurumsal reklam, sadece ürün veya hizmetlerin değil, bir bütün olarak kurumun imajına fayda sağlayan bedeli ödenmiş medya kullanımıdır.

20. Soru

Kurumsal iletişimin fonksiyonları nelerdir?

Cevap

• Kimlik, imaj, itibar • Kurumsal reklamcılık ve savunuculuk • Pazarlama iletişimi • İç iletişim / çalışanlarla iletişim • Yatırımcı ilişkileri • Topluluklarla ilişkiler ve kurumsal vatandaşlık /sosyal sorumluluk • Hükûmetle ilişkiler • Sorun (konu) yönetimi ve kriz iletişimi • Medya ilişkileri olarak ifade edilmektedir.

21. Soru

İletişim ve kurumsal iletişim nedir?

Cevap

İletişim, iletiler aracılığıyla toplumsal etkileşim kurmaktır (Fiske, 1996: 16). Kurumsal iletişim ise kurumun iç ve dış çevresiyle gerçekleştirdiği iletişimdir.

22. Soru

Kurumsal iletişimi Van Riel kaça ayırmıştır?

Cevap

• Yönetim iletişimi; Farklı düzeylerdeki yöneticilerin iç ve dış hedef gruplarla iletişimidir. • Pazarlama iletişimi; pazarlama iletişimi, reklamlar, kişisel satış, sponsorluk ve doğrudan postalamaya odaklanır. • Örgütsel iletişim; Örgütsel iletişim kapsamında ise halkla ilişkiler, yatırımcı ilişkileri, kurumsal reklamlar, içsel iletişim ve çalışan iletişimi yer alır.

23. Soru

Kurumsal tasarım kapsamına giren kavramlar nelerdir?

Cevap

Kurum ismi, kurumun sloganı, kurumun logosu/sembolü, kurumun rengi, kurumun yazı karakteri, kurumun binaları/ofis dekorasyonu, kimlikle ilgili işaretler ve tablolar, kırtasiye, üniformalar, ürün tasarımı, çalışan kıyafetleri, promosyon ürünleri, araçların giydirilmesi (arabalar, kamyonlar, minübüsler, tırlar), bina mimarisi.

24. Soru

Stratejik iletişimin doğrudan etkilendiği konular nelerdir?

Cevap

• Araştırmalar aracılığıyla çeşitli kitlelerin algısını ölçme • Farklı gruplar üzerinde, gönderilecek mesajların geliştirilmesinde bu algıları kullanma • Hız ve kesinlik isteyen farklı müşteriler için zengin bir algı yaratma • Kurumsal değerler üzerine çeşitli görüşleri ve haberleri etkilemek için önleyici çalışmalar aracılığıyla iletişim mesajlarını yönetme • Kamuoyunda sayısal değişimlerle ya da değişim oranlarına dayanan çeşitli sonuçları ifade etme.

25. Soru

Kurum kültürünün sembolleri nelerdir?

Cevap

Kurum kültürünün sembolleri; • Aksiyon/hareket sembolleri • Stil/tarz sembolleri • Tarihi semboller • İlgi sembolleri

26. Soru

Hükümetle ilişkiler hangi konuları içerir?

Cevap

Hükûmetle ilişkiler, yasama, yargı, yürütme, kontrol vergi gibi konuları içerir.

27. Soru

İletişimsel yaklaşım açısından, kurum kimliği nedir?

Cevap

İletişimsel yaklaşım açısından, kurum kimliği bir kurumun iletişim kurarken kullandığı çok yönlü yöntemler olarak ele alır.

28. Soru

Pazarlama iletişimi nedir?

Cevap

Pazarlama iletişimi, tüketiciler ile kuruluş arasında oluşan sürekli bir diyalogdur.

29. Soru

Kurumsal vatandaşlık nedir?

Cevap

Kurumsal vatandaşlık, sürdürülebilir bir kalkınma ve işletme için işletmenin bir vatandaş olarak sorumluluklarıdır

30. Soru

Goodman kurumsal iletişim programlarını, yöneticilerin stratejik çalışmalara odaklanmasına ilişkin önerileri nedir?

Cevap

• Güven oluşturma • Verimlilik yaratma • Sorumluluk kültürünü oluşturma • Kurum ve CEO danışmanlığı alma • Kurumun itibarını yönetme • Küreselleşmenin etkisini yönetme • Medya ilişkileri ve itibar yönetiminde şeffaf davranma • Kurumsal vatandaşlık ve kurumsal sosyal sorumluluğu yönetme • Değerleri ve krizi yönetme • Kurumsal iletişim için ana beceri olarak yazı tekniklerini geliştirme.

31. Soru

Van Real’a göre kurumsal iletişim kaça ayrılmaktadır?

Cevap

Kurumsal iletişimi Van Riel üç türe ayırmaktadır:

 • Yönetim iletişimi
 • Pazarlama iletişimi
 • Örgütsel iletişim
32. Soru

Kurum imajı nedir?

Cevap

Bir kurumun hedef kitlesine ilettiği mesajların bütünü kurum kimliğidir. Kurum kimliği oluşumunda iletişim stratejilerinin kurum imajı üzerinde önemli bir etkisi vardır. İmaj sadece, kurumun çeşitli kamularıyla görsel tasarım veya reklamla iletişim kurmasından ortaya çıkmamaktadır. Kurum çalışanlarının birbirleriyle olan ilişkilerinin yanı sıra tüketicileriyle olan ilişkileri ve müşteri memnuniyeti imaj oluşumunda etkilidir.

33. Soru

Türkiye’de konu yönetimini en çok kullanan sektörler nelerdir?

Cevap

Türkiye’de konu yönetimini en çok kullanan sektörler başta sigara, ardından ilaç ve alkollü içecek sektörüdür.

34. Soru

Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İlişkiler neyi kapsar?

Cevap

Kuruluşların ortakları ve diğer iş dünyası ile ilişkilerini düzenleyecek iletişim programlarını kapsar.

35. Soru

Kurumsal kimlik yönetimi süreci modeli şu kavramlar doğrultusunda açıklanabilir?

Cevap

• Kurumsal Kişilik; Kurumsal felsefe, kurumsal değerler ve kurum misyonundan oluşmaktadır. • Kurumsal Strateji; Üst yönetimin vizyonuna bağlı kalınarak iletişim yönetimine dayalı ürünler, servisler, kurumsal yapı ve kurumsal kimlik yapısı. • İletişim Yönetimi ve Kurumsal İletişim; Kurum çalışanlarının ve yönetimin davranışları, sembolizm ve iletişim planının karmasından oluşan nihai kurum kimliği ile uygulanır. • Pazarlama İletişimi, İletişim Yönetimi ve Bireylerarası İletişim; Çeşitli paydaş gruplarının sahip olduğu kimliğin, kurumsal imaja dönüştürülmesinde kullanılır. • Kurumsal İmaj; Sonuç olarak, finansal performans ve iş yaşantısını başarıyla ve güvenle devam ettiren kurumlarda kurumsal itibara dönüştürülmüştür. • Çevre Etkileri; Modelin tüm bölümlerini etkilemektedir. • Kurumsal Kültür; Herhangi bir değişkenden çok tüm modeli çevreleyen kapsamlı bir alandır.

36. Soru

Kurumsal iletişimin işlevlerine yönelik roller nelerdir?

Cevap

Kurumsal iletişimin işlevlerine yönelik rolleri 8 ana başlıkta sırasıyla şu şekil­de ifade edilmektedir:

 • İtibarı Yönetmek,
 • İmajı Yönetmek,
 • Kurumun Politikalarının Desteklenmesi,
 • Paydaşlara Bilgi Sağlanması,
 • Tanıtım,
 • Müşteri Olmayan Paydaşlarla İlişkileri Yönetmek,
 • Tüm Paydaşlarla İlişkileri Yönetmek,
 • Pazarlamayı ve Satışları Desteklemek
37. Soru

Günümüzde kurumsal itibarın öneminin artmasının, daha etkili hâle gelmesinin çevresel eğilimleri nelerdir?

Cevap

Günümüzde kurumsal itibarın öneminin artmasının, daha etkili hâle gelmesinin çevresel eğilimleri şöyle özetlenebilir: • Küreselleşme • Bilgiye ulaşılabilirlik • Ürün metalaşması • Medya • Reklam kirliliği veya doygunluğu • Paydaş aktivizmi

38. Soru

Goodman’a göre kurumsal iletişim programları nasıl özetlenmektedir?

Cevap

Goodman kurumsal iletişim programlarını, yöneticilerin stratejik çalışmalara odak­lanmasına ilişkin önerilerini şu şekilde özetlemektedir

 • Güven oluşturma
 • Verimlilik yaratma
 • Sorumluluk kültürünü oluşturma
 • Kurum ve CEO danışmanlığı alma
 • Kurumun itibarını yönetme
 • Küreselleşmenin etkisini yönetme
 • Medya ilişkileri ve itibar yönetiminde şeffaf davranma
 • Kurumsal vatandaşlık ve kurumsal sosyal sorumluluğu yönetme
 • Değerleri ve krizi yönetme
 • Kurumsal iletişim için ana beceri olarak yazı tekniklerini geliştirme.
39. Soru

Kurum imajı çağrışımlarını kaç grupta değerlendirmek mümkündür?

Cevap

Kurum imajı çağrışımlarını dört grupta değerlendirmek mümkündür. Bunlar; • Ürün, nitelik ve faydalarına ilişkin ortak tutum ve değerlendirmeler; Bu kapsamda kalite ve yenilikçilikten söz edilebilir. • İnsanlar ve ilişkiler; Bu aşamada tüketici yönelimlerinden bahsedilir. • Değerler ve programlar; Bu kategoride, çevreye duyarlılık ve sosyal sorumluluk konularından söz edilir. • Kurum güvenilirliği; Bu kapsamda ise uzmanlık, dürüstlük ve sempatiklik konularına değinilmektedir.

40. Soru

Kurumsal iletişimin kaç amacı vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Kurumsal iletişimin dört amacı vardır: • Kurumsal iletişim, hem kurum içi hem de kurum dışı herkesi hedefler. • Kurumsal iletişim uzun vadeli bir süreçtir. • Kurumsal iletişim gerçekleri ortaya koyar ve mesajları abartısız bir şekilde vermeye çalışır. • Diğer kurumlar, halkın ve medyanın yaptığı baskılar ve yönlendirmeler kurumsal iletişimi gerçekleştirme konusunda zorlayıcı bir etkiye sahiptir.

41. Soru

Kurum kimliğinin unsurları nelerdir?

Cevap

Kurum kimliğinin unsurları şunlardır: 

 • Kurum Felsefesi
 • Kurumsal Davranış
 • Kurumsal Tasarım
 • Kurumsal İletişim
42. Soru

Kurumsal reklamcılık nedir?

Cevap

Kurumsal reklamcılık, ürün veya hizmet tanıtımının yapılmadığı, geniş anlamıyla bir kurumun, kuruluş veya finansal çıkarlarını duyurmak amacıyla yaptığı özel reklamcılıktır.

43. Soru

Kurumsal davranış nedir?

Cevap

Kurumsal davranış nedir? Cevap: Kurumsal davranış, bir kurumda faaliyet gösteren birey ve grupların tutum ve davranışlarını içerir. Bir kurumun çevresine ya da topluma yönelik sosyal, ekonomik, siyasi davranışlarının tümü kurumsal davranış kategorisi içerisinde değerlendirilir.

44. Soru

Kurum kültürünün sahip olduğu özellikler nelerdir?

Cevap

• İnovasyon ve risk almak: Çalışanları inovasyon konusunda cesaretlendirme ve risk almaya teşvik etme • Detaylara dikkat: Çalışanların detaylara hassasiyetle yaklaşması ve önem vermesine yönelik beklenti derecesi • Çıktı Oryantasyonu: Yönetimin, çıktıların başarılı olması için kullandıkları süreç ve tekniklerden daha fazla sonuç ya da çıktılara odaklanma düzeyi • Kişi Oryantasyonu: Yönetimin kararları doğrultusunda çıktıların, kurum çalışanları üzerinde ne denli etkili olduğu • Takım Oryantasyonu: İş uygulamalarının bireysellikten daha çok takımla gerçekleştirilmesi • Saldırganlık: İnsanların uysal olmaktan çok rekabete girmeleri ve saldırgan davranma düzeyleri • İstikrar: Kurumsal uygulamaların gelişmesinin aksine statüyü korumayı vurgulama düzeyleri

45. Soru

Kurum imajı çağrışımları hangi başlıklarda değerlendirilir?

Cevap

Kurum imajı çağrışımlarını dört grupta değerlendirmek mümkündür:

 • Ürün, nitelik ve faydalarına ilişkin ortak tutum ve değerlendirmeler;
 • İnsanlar ve ilişkiler
 • Değerler ve programlar
 • Kurum güvenilirliği
46. Soru

Kurumsal sosyal sorumluluğun faydaları nelerdir?

Cevap

Kurumsal sosyal sorumluğun faydalarını şu şekilde açıklayabiliriz;

 • İyi niyeti geliştirmek
 • Müşteri sadakatini arttırmak
 • Bağlantılı kurumlar için fayda sağlamak
 • Çalışan sadakatini arttırmak
 • Perakende satışlarını arttırmak
 • Paydaş ilişkileri kurmak
 • İtibarı oluşturmak ve geliştirmek
 • Rekabet avantajı oluşturmak. 
47. Soru

Yatırımcı ilişkilerinin asıl rolü nedir?

Cevap

Yatırımcı ilişkilerinin asıl rolü, bir kurum için uygun pazar değeri sağlamaktır.

48. Soru

Kurumsal imajın fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Kurumsal imajın fonksiyonları şöyle açıklanabilir. • Karar Fonksiyonu: Bu fonksiyon, kişilerin sahip olduğu imajın bireylerin kararlarını etkilemesi olarak ifade edilebilir. Örneğin, bir marka ile ilgili olumlu imaja sahip olan bireyin o markayı tercih etmesi. • Basitleştirme Fonksiyonu: Birey, gördüğü bilgilerden kendisi için gereksiz olan bilgileri dikkate almaz. Sahip olduğu imaja bağlı olarak diğer bilgileri basitleştirerek kendisini ilgilendiren bilgileri alır. • Düzen Fonksiyonu: Bireyin basitleştirdiği bilgileri kendi sahip olduğu anlamlarından birine dahil etmesi düzen fonksiyonunu ifade eder. Birey bir markanın ürününden memnun ise o markanın yeni bir ürünü çıktığında, sahip olduğu anlamdan dolayı yeni ürüne de o anlamı yükleyerek karar verir. • Oryantasyon Fonksiyonu: İmajı iletilen kişi veya kurumun verdiği bilgiler objektif olmadığında ve eksik olduğunda birey yine de değerlendirerek bir yön bulabilir. • Genelleştirme Fonksiyonu: Oryantasyon fonksiyonu durumu gerçekleştiğinde bireylerin bir bilgi aktarmasıyla bildikleri konuları, bilmediklerine aktarılması sonucunda bireyin genelleme yapmasıdır.

49. Soru

Kurum kültürünün amacı nedir?

Cevap

Kurum kültürünün amacı, değerlerin, inançların, tutumların paylaşımına zemin hazırlayarak, çalışanların hepsini ortak bir hedef doğrultusunda toplamaktır.

50. Soru

Kurum içi iletişim nedir?

Cevap

Kurum içi iletişim kurum çalışanları arasında koordinasyonu sağlayan, iletişim ve bilgi akışının gerçekleşmesini sağlayan, birimler arası ilişkileri düzenleyen ve denetleyen bir sistemdir.

51. Soru

Kurumsal iletişim araçları nelerdir?

Cevap

Kurumsal iletişim araçları,

 • Yazılı Kurumsal İletişim Araçları
 • Sözlü Kurumsal İletişim Araçları
 • Görsel İşitsel Kurumsal İletişim Araçları
 • Elektronik Kurumsal İletişim Araçları
 • Web Tabanlı Kurumsal İletişim Araçları
52. Soru

Kurum kültürünün birleştirici özelikleri nelerdir?

Cevap

Kurum kültürünün birleştirici özelliklerini şöyle ifade edebiliriz. • Sosyal etkinlikler • Toplum desteği • Eğitim, • Ödül töreni • Dinlenme • Slogan, logo • Haber bültenleri • Giyinme normları

53. Soru

Kurumsal iletişim araçları nelerdir?

Cevap

Kurumsal iletişim araçları; • Yazılı Kurumsal İletişim Araçları • Sözlü Kurumsal İletişim Araçları • Görsel İşitsel Kurumsal İletişim Araçları • Elektronik Kurumsal İletişim Araçları • Web Tabanlı Kurumsal İletişim Araçları

54. Soru

Kurumsal vatandaşlık kurumsal sosyal sorumluluk kavramları birbirleri ile ilişkisi nedir?

Cevap

Kurumsal vatandaşlık kurumsal sosyal sorumluluk kavramları birbirleri ile ilişkili ama birbirlerinden farklı kavramlardır. Kurumsal vatandaşlık kavramında, kurumlar gerçekleştirmesi gereken tüm sorumluluklarını bütünleşik bir yapı içerisinde global bağlamda ele almaktadır. Kurumsal sosyal sorumlulukta ise kurumun faaliyet gösterdiği kurum içi ve kurum dışı faaliyetleri bütünleşik süreçlerden oluşmak zorunda değildir. Kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili neler söylenebilir? Maddeler halinde açıklayınız? Sosyal sorumluluk için şunları söylemek olasıdır: • Kurumların uzun dönemli stratejik çıkarlarıdır. • Yasal sorumluluğun ve diğer kurum faaliyetlerinin negatif etkilerinin ortaya çıkaracağı riskleri azaltır. • Kurumların marka imajı ve kurum tanınırlığını korur. • Yüksek moral ve motivasyon sağlar, değerli görülen çalışanları elde tutabilmek için kuruma fırsat yaratır. • Evrensel değerlere, sosyal iletişimin temel değerlerine ve kurumun değerlerine göre bir işi gerçekleştirmek için yapılacak en doğru şeydir. • Kurum ile hissedarları arasında bir alışveriş ortaya koyar.

55. Soru

Herhangi bir kurumsal reklamın taşıması gereken hangi özelliği vardır?

Cevap

Herhangi bir kurumsal reklamın taşıması gereken stratejik ve tutarlı olmak gibi iki özelliği vardır: Stratejik Olmak: Stratejik olmak kurumun geleceğine bakmak anlamındadır. Dolayısıyla kurum büyüyen ve gelişen yapısıyla uzun bir ömre sahip olacaktır. Tutarlı Olmak: Kurumun imajı ve yaptığı iş, ürettiği ürün/hizmetlerin birbiri ile tutarlı olmasıdır. İmaj reklamları kurumsal reklam türlerinden birisidir.

56. Soru

Medyayla ilişkiler terimini açıklayınız?

Cevap

Medyayla ilişkiler terimi, yerel, bölgesel ve ulusal hatta uluslararası alanda yayın yapan, kamusal amaçlı veya özel çıkâr amaçlı faaliyetlerde bulunan yazılı basın, haber ajansları, radyo, televizyon ve diğer video prodüksiyon şirketlerini ve buralarda çalışan kişilerle olan karşılıklı ilişkileri ifade etmektedir

57. Soru

Kurumsal iletişim araçlarından yazılı araçlar nelerdir?

Cevap

Yazılı araçlar, kurum gazetesi, yıllık raporlar, kurum dergisi, broşür, el kitapçığı, kitapçık, haber bülteni/mektubu, mektup, kartvizit vb.

58. Soru

Kurumsal iletişimin hedef grupları nelerdir?

Cevap

Kurumsal iletişimin iç hedef gruplar (çalışanlar ve aileleri, ortaklar, hissedarlar ve sendikalar), dış hedef gruplar (tüketiciler, bayiler, satıcılar, aracılar, kamu kuruluşları, hükûmet eğitim kuruluşları, meslek örgütleri, finansal kurumlar, basın ve medya organları) olmak üzere iki ana hedef grubu vardır.

59. Soru

Kurum felsefesi nedir?

Cevap

Kurum felsefesi, kurumun kendi hakkındaki düşünceleridir. Kurum felsefesi, kurumun değer, tutum ve normlarından; amacından ve tarihinden oluşmaktadır. Aslında kurumun kalbi ya da çekirdeğidir.

60. Soru

Kurum itibarı nedir?

Cevap

Kurum itibarı, bir paydaşın kuruma dair zaman içinde yaptığı değerlendirmedir. 

61. Soru

Kurumlar hangi ağlar aracılığı ile iletişim kurmaktadır?

Cevap

Kurumlar intranet ve extranet dediğimiz ağlar aracılı ile de iletişim kurmaktadırlar.

62. Soru

Web tabanlı kurumsal iletişim araçları nelerdir?

Cevap

Web tabanlı birçok kurumsal iletişim aracı saymak mümkündür. Bunların en yaygın olarak kullanılanları; facebook, instagram, twitter, blog, youtube vb.

63. Soru

Kriz tepki stratejilerinin ana başlıkları nelerdir?

Cevap

Kriz tepki stratejilerini çok kısa olarak şöyle özetleyebiliriz

 • Önleyici Aksiyon Stratejileri
 • Saldırgan Karşılık Stratejileri
 • Savunmacı Karşılık Stratejileri
 • Oyalayıcı İletişim Stratejileri
 • Sesli Üzüntü Bildirme Stratejileri
 • Düzeltici Davranış Stratejileri
 • Stratejik Hareketsizlik
64. Soru

Goodman’a göre kurumsal iletişimin etkili ve başarılı olması nelere bağlıdır?

Cevap

Goodman, kurumsal iletişimin etkili ve başarılı olmasını, kurumun karakteri, çevresi, çalışanları ve müşterileriyle olan ilişkisine bağlı olduğunu ifade eder.

65. Soru

Kriz tepki stratejileri nelerdir?

Cevap

Kriz tepki stratejileri; • Önleyici Aksiyon Stratejileri • Saldırgan Karşılık Stratejileri • Savunmacı Karşılık Stratejileri • Oyalayıcı İletişim Stratejileri • Sesli Üzüntü Bildirme Stratejileri • Düzeltici Davranış Stratejileri • Stratejik Hareketsizlik

66. Soru

Kurumların iletişim kurduğu intranet ve extranet ağlarını açıklayınız?

Cevap

Intranet, kurum içi İnternet ağıdır. Yöneticiler intranet aracılığı ile iş akışını denetleyip iç iletişim süreçlerini yönetebilir. Extranet ise dışarıdan yani İnternet üzerinden ulaşım anlamına gelir. Kurum içi çalı- şanların yanı sıra, tedarikçiler, bayiler, dış ülkelerdeki iş ortakları ve yatırımcıları gibi pek çok kişi ve kurumla da birer sosyal paydaş olarak iletişim içinde olmasını sağlar.

67. Soru

Stratejik iletişim nedir?

Cevap

Stratejik iletişim, kurumun stratejik hedeflerine uygun olarak kurumsal iletişimi bir rekabet gücü olarak benimsemesidir.

68. Soru

Kurumsal kişilik nedir?

Cevap

Kurumsal Kişilik; Kurumsal felsefe, kurumsal değerler ve kurum misyonundan oluşmaktadır.

69. Soru

Kurum kültürünün birleştirici özellikleri nelerdir?

Cevap

Kurum kültürünün birleştirici özelliklerini şöyle ifade edebiliriz.

 • Sosyal etkinlikler
 • Toplum desteği
 • Eğitim
 • Ödül töreni
 • Dinlenme
 • Slogan, logo
 • Haber bültenleri
 • Giyinme normları
70. Soru

Kuruluşun pazarlama iletişiminde yer alan öğeler nelerdir?

Cevap

Kuruluşun pazarlama iletişiminde yer alan ögeleri şöyledir:

 • Tutundurma
 • Ürün
 • Fiyat
 • Dağıtım
71. Soru

Kurumsal iletişimin amaçları nelerdir?

Cevap

Kurumsal iletişimin dört amacı vardır.

 • Kurumsal iletişim hem kurum içi hem de kurum dışı herkesi hedefler.
 • Kurumsal iletişim uzun vadeli bir süreçtir.
 • Kurumsal iletişim gerçekleri ortaya koyar ve mesajları abartısız bir şekilde vermeye çalışır.
 • Diğer kurumlar, halkın ve medyanın yaptığı baskılar ve yönlendirmeler kurumsal iletişimi gerçekleştirme konusunda zorlayıcı bir etkiye sahiptir.
72. Soru

Argenti’ye göre kurumsal iletişimin fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Kurumsal iletişimin fonksiyonları Argenti’ye göre;

 • Kimlik, imaj, itibar
 • Kurumsal reklamcılık ve savunuculuk
 • Pazarlama iletişimi
 • İç iletişim / çalışanlarla iletişim
 • Yatırımcı ilişkileri
 • Topluluklarla ilişkiler ve kurumsal vatandaşlık /sosyal sorumluluk
 • Hükûmetle ilişkiler
 • Sorun (konu) yönetimi ve kriz iletişimi
 • Medya ilişkileri olarak ifade edilmektedir
73. Soru

Kurumsal reklamcılık nedir?

Cevap

Kurumsal reklamcılık, belirli bir mal veya hizmetin reklamını yapmaktan çok, kurumların itibar ve imajına katkıda bulunduğu için genellikle halkla ilişkiler ve iletişim stratejisinin bir parçasıdır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.