Açıköğretim Ders Notları

Stratejik Yönetim 2 Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Stratejik Yönetim 2 Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Stratejilerin Uygulanması: Kaynak Dağılımı

1. Soru

Stratejik yönetim nedir?

Cevap

Geleceği yönetmeyi amaç edinmesi, örgütün çevresini analiz etmesini gerektirmesi ve örgüte dinamik bir yapı kazandırması gibi özellikleri ile bahsedilen gereksinimlere cevap verme kapasitesine sahip önemli bir araçtır.


3. Soru

Stratejik yönetim süreci nedir?

Cevap

Stratejik planlama faaliyetleri ile başlayan, stratejilerin uygulanması ile devam eden ve organizasyonun amaç ve hedeflerine ulaşma başarısının ölçülmesi ve elde edilen performans bilgisinin stratejik planlama faaliyetlerinde kullanılmasını içeren döngüsel bir yapıdır.


4. Soru

Strateji uygulama nedir?

Cevap

Örgütsel ve stratejik planların geliştirilmesi, desteklenmesi ve uygulamaya dönüştürülmesidir.


5. Soru

Strateji uygulamasında yönetilmesi gereken değişkenler nelerdir?

Cevap

Aşağıdaki gibi birçok soyut değişkenin yönetilmesi gerekmektedir ? Yapı, ? Kültür, ? Değerler, ? Motivasyon, ? Bağlılık, ? Örgütsel davranış ? Güç ilişkileri


6. Soru

Stratejik başarı için en önemli unsur nedir?

Cevap

İyi bir uygulama stratejik başarı için çok önemlidir. Bu nedenle stratejilerin sistematik olarak uygulanması önemlidir. Uygulama için çeşitli örgütsel değişkenler kullanılabilir. Uygulama stratejileri finansal uygulamalarla bağlantılandırılır. Sistematik uygulama, yeni stratejilerce ifade edilen stratejik değişimin boyutlarını ve değişimini kolaylaştıran değişkenleri anlayarak elde edilebilir. Etkin uygulama gerçekleştirilmediğinde detaylı ve kusursuz tasarımlara sahip planlanmış stratejiler dahi başarısız olabilir.


7. Soru

Geçmişte uygulanmış ve revize edilmiş yeni stratejinin uygulama özellikleri nedir?

Cevap

Eğer yeni strateji geçmişte uygulanmış ve küçük değişikliklerle revize edilip tekrar uygulanmaya konulmuş biçimdeyse strateji uygulamasının yönetilmesi basit olur. Çünkü örgüt bu stratejiyi bildiği ve çalışanlarının da alışkın olduğu yöntemleri kullanacağı için, yönetilmesi yeni bir stratejiye göre daha kolay olacaktır. Alışma süreci ve yapılandırma süreci olmayacaktır.


8. Soru

Yeni strateji örgütte radikal değişikliklere sebebiyet verecekse uygulanmasında nasıl zorluklar ile karşılaşılabilir?

Cevap

Yeni strateji örgütte radikal değişikliği ifade ettiğinde strateji uygulanmasında çok büyük sorunlar yaşanması kaçınılmazdır. Bu tür stratejiler örgütün birçok parçasında değişiklikler gerektirir. Bu değişiklikler çeşitli seviyelerde ve çeşitli bölümlerde, işletme birimlerinde ve hizmet bölgelerinde eş zamanlı olarak yapılmalıdır. Aynı zamanda değişiklikler çok iyi şekilde koordine edilmelidir. Yöneticiler bu değişiklikleri etkin bir şekilde yönetmek için amaçlarını ve ölçütlerini değerlendirme ihtiyacı duyarlar. Anahtar, neyin değiştirilmesi gerektiğini ve ne tür değişikliklerin istendiğini belirlemektir


9. Soru

Örgütte büyük ölçekli değişimlerin getirdiği sorumluluklar nelerdir?

Cevap

Büyük ölçekli örgüt değişimi zor ve zaman alan bir süreçtir. Stratejik değişimde anahtar olan noktalar zaman ve üst yönetimin ilgisiyle beraber mali ve insan kaynakları yatırımı yapmaya hazırlıklı olmalıdır. Bu tür bir değişim hem uzun sürebilir hem işletmenin harcamalarını arttırabilir hem de üst yönetimin desteğinin yoğun bir şekilde olması gerekir. Eğer bir işletmenin mali durumu yeterli değilse ve üst yönetimi bu tür bir değişikliği onaylamıyorsa değişim örgütte, mevcut iş şemalarında, örgütsel işlemlerde ve istikrarlı güç ilişkilerinde sorunlar yaratacaktır.


10. Soru

Strateji uygulama değişkenleri nelerdir?

Cevap

Strateji uygulama değişkenleri; ? İşletmenin yapısı, ? Personeli, ? Kültürü, ? Hedefleri, ? Liderlik


11. Soru

Yapılan bilimsel çalışmalara göre faaliyetlerini iyi yürüten bir işletmede hangi unsurlar arasında uyum söz konusudur?

Cevap

Yapılan çalışmalar faaliyetlerini iyi yürüten birişletmenin, yapısı, sistemleri, yeterlilikleri, personeli, hedefleri, kaynakları, liderliği, kültürü, stratejik performansın ölçülmesi ve strateji takibi gibi tüm değişkenleri arasında iyi bir uyuma sahip olduğunu göstermiştir.


12. Soru

Stratejik performans nedir, nasıl ölçülür?

Cevap

Stratejilerin başarılı olabilmesi için, stratejik performans hedeflerini karşılanması gereklidir. Stratejik performans mali performans, pazar performansı ve işletmenin stratejik hedeflerine doğru giden süreç üzerinden ölçülebilir


13. Soru

Kaynak dağılımının konusu nedir?

Cevap

Örgütte bulunan hangi bölüm ya da departmana ne kadar kaynak ayrılacağı, hangi maddi kolaylıklara ve hangi yönetsel kadrolara sahip olacaklarına ait kararlar kaynak dağılımını ilgilendirmektedir. Kaynak dağılımı, örgütte, mali, insan, teknoloji ve üst yönetimle ilgili her türlü kaynakla ilgilidir.


14. Soru

Uygulanacak strateji yeni pazarlarda büyümeyi planlıyorsa kaynak dağılımı hangi birimler lehine değişmelidir?

Cevap

Strateji yeni pazarlarda büyümeyi planlıyorsa reklamlar, pazar araştırmaları ve satış personeli için, bu kez de pazarlama bölümü lehine bir kaynak ayrımına ihtiyaç olacaktır.


15. Soru

ARGE bölümü lehine kaynak ayrımının söz konusu olduğu yeni bir stratejide hangi durumlardan söz ediliyor demektir?

Cevap

Yeni ürün geliştirme, bir aktif hücum stratejisi için temel unsur oluşturuyorsa Ar-Ge bölümü için daha fazla kaynak ve personel ayırmak zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Hatta uzun dönemde, yeni bir fabrikanın ya da en azından yeni donanımın alınması için, sermaye harcamaları imkânlarını araştırmak gerekecektir.


16. Soru

Kaynak dağılım değerlendirme süreci nasıl işlemektedir?

Cevap

Herhangi bir dağılım yapmadan önce dağılım değerlendirmesinin yapılması önemlidir. Bu değerlendirmede stratejiyi uygulamak için gerekli harcamanın hesaplanması ve gereken kaynak türlerinin tam tahmini yapılır. Maliyet-fayda analizi, geri ödeme süresi analizi, iskonto edilmiş nakit akışı analizi, sermaye gereksinimleri analizi ve sermaye yapısı analizi finans teknikleri bu aşamada yararlı olabilir.


17. Soru

Kaynak dağılım değerlendirme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Cevap

Mali kaynaklar çoğunlukla kaynak dağılım değerlendirmesini ve dağılımını kısıtlar. Çoğu finansal kaynaklara ek olarak uzmanlaşmış insan, teknolojik ve yönetimsel yeterlilikler gerektirdiğinden dolayı, sınırlı değerlendirme yapılmasına ve stratejik başarısızlıklara sebep olmaktadır. Bu nedenle örgütler içlerinde değerlendirme yapmalı ve bu yeni yeterliliklerinin kullanılabilirliğini hesaplamalıdır. Bu yeterlilikleri geliştiren programlar strateji uygulama sürecinin bir parçası hâline getirilmelidir.


18. Soru

Enflasyonun kaynak dağılımı üzerindeki etkileri nelerdir?

Cevap

Kaynak yönetimine dair önemli bir sorun uzun dönemli programlar üzerindeki enflasyon etkisidir. Birçok stratejik programın uygulanması üç ila beş yıl alır. Bu süreçteki enflasyon daha önceki tahminleri gerçek dışı hâle getirebilir. Bu özellikle de enflasyonun daha yüksek ve daha değişken olduğu yabancı ülkelerdeki projeler için geçerli olabilir. Eğer enflasyonun değişken olduğu bir ülkede faaliyet gösteriyorsa bir işletme, gerektiğinde ilave kaynakları kullanıma hazır hâle getirmeyi sağlayacak bazı durumlar elde etmelidir.


19. Soru

Tasarruf stratejileri izleyen bir örgütte kaynak dağılımında nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Tasarruf stratejilerinin izlenmesi söz konusuysa kaynak dağılımı, yine özel bir öneme sahiptir. Uzun dönemde rekabet avantajları sağlayan bazı ürün hatları dikkatle korunurlarken diğerlerine ayrılan fonlar, dengeli biçimde azaltılmaya çalışılacaktır. Bu durumda, uzun dönemde devreden çıkarılacak biçimde kaynak dağıtımının azaltılmasına, kısa vadede gelir getirme durumları göz önünde bulundurularak devam edilir.


20. Soru

Kar payı dağıtım politikalarında dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir?

Cevap

Kâr payı dağıtım politikaları da amaçlarla ilişkili olarak önemlidir ve firmaya uzun dönemde sermaye kaynakları çekme kabiliyeti kazandırır. Beklenen kârın yatırımcılar, yönetim ve çalışanlar arasında nasıl dağıtılacağı ya da uzun dönemli stratejik kaynak dağılım seçimlerini birleştirerek işletme faaliyetlerini yeniden elde etme önemlidir.


21. Soru

Kaynak dağılımında hissedarların etkisi ve dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?

Cevap

Hissedarların etkisi, daha fazla kâr payı ödemeye sebep olabilir. Böyle bir stratejik karar, kısmi olarak amaç belirlemeyi etkileyen faktörlerden biridir ve bu durum kaynak dağılımı olarak ifade ettiğimiz strateji uygulamaları için gerekli kaynakları sınırlandırır. Stratejik seçimler de bu durumdan etkilenilir.


22. Soru

Örgütsel yapı nedir?

Cevap

Örgütsel görevlerin paylaştırılması, yetki alanları ve sorumluluklar arasındaki ilişkidir


23. Soru

Örgütsel yapının özellikleri nelerdir?

Cevap

Örgütsel yapı örgüt içerisindeki bilgi akışını ve merkezden yönetim kapsamını veya karar alma sürecindeki görev dağılımını belirler. Stratejik görevlerin uygulanmasında kimlerin yetkili ve sorumlu olacağına karar verilir. Bu nedenle örgütün yapısının kurumsal ve rekabetçi strateji gereksinimlerini karşıladığından emin olunması çok önemlidir.


24. Soru

Yapısal gelişim nedir?

Cevap

Yapısal gelişim, görevlerin farklılaştırılması veya bölünmesi, benzer görevlerin gruplanması ve örgütsel hedefleri başaracak görevlerin koordine edilmesinden meydana gelir. Örgütsel görevlerin sorumluluklarının paylaştırılmasını örgütsel yapılar belirler. Örgütsel görevler uzmanlık veya özel beceri gereksinimleri esas alınarak bölünür.


25. Soru

Biçimsel ve biçimsel olmayan örgüt yapısı nedir?

Cevap

Biçimsel örgüt yapısının yanı sıra örgüt içerisindeki sosyal ilişkileri, çalışma normlarını ve kültürel uygulamaları belirleyen biçimsel olmayan bir yapı da vardır. Biçimsel yapıyı örgüt içerisindeki sorumluluk ve yetki dağılımını tamamlamaktadır, biçimsel olmayan yapı da bütünlemektedir.


26. Soru

Örgütsel yapı türlerinden basit yapı nedir?

Cevap

Basit yapı az sayıda personele sahip, küçük, sahibi tarafından yönetilen ve çoğunlukla herkesin sahibine bildirimde bulunduğu küçük bir işletmedir. Bu yapı sınırlı sayıda çalışan olduğunda etkin bir şekilde çalışabilir.


27. Soru

Örgütsel yapı türlerinden basit yapının avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Cevap

Asıl avantajı sahibinin, denetim faaliyetlerinin maliyetini sınırlayan tüm faaliyetler üzerinde tümüyle denetim sunabilmesidir. Diğer taraftan, tek bir kişi sadece birkaç personeli denetleyebilir. Bu yapıya önerilen yirmi çalışan bile yüksek olabilir. Böylesi durumlarda yönetici (sahip) günlük faaliyetlerle çok uğraşır ve uzun dönemli planlama yapmada zorluk yaşayabilir.


28. Soru

Örgütsel yapıların türleri nelerdir?

Cevap

Örgütsel yapılar; ? Basit, ? Fonksiyonel, ? Stratejik işletme birimi ve ? Matriks yapılar olmak üzere dört türlüdür


29. Soru

Örgütsel yapı türlerinden fonksiyonel yapı nedir?

Cevap

Küçük işletmeler geleneksel olarak fonksiyonel yapılar etrafında örgütlenmişlerdir. Burada görev sorumluluklar üretim, finans, pazarlama ve yönetim gibi fonksiyonel alanlar tarafından gruplandırılır. Her bir fonksiyonel alan bir yönetici tarafından yönetilebilir ve başkan veya üst yönetim (çoğunlukla sahibi) fonksiyonlar arası koordinasyonu gerçekleştirir.


30. Soru

Örgütsel yapı türlerinden fonksiyonel yapının avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Cevap

Bu tip yapı örgütün farklılaştırılması ve dolayısıyla uzmanların kullanılması avantajına sahiptir. Koordinasyon personelin de minimumda tutulmasına yardımcı olur. Küçük işletmeler için en uygun olan fonksiyonel yapılardır. Ancak sınırlı bir coğrafyadaki iyi tanımlanmış ürün pazarında faaliyet gösteren bazı büyük işletmeler de bu tür bir yapıyı etkin bir şekilde kullanabilirler.


31. Soru

Örgütsel yapı türlerinden bölgesel veya stratejik işletme birimi yapılar nelerdir? Açıklayınız

Cevap

Çeşitli ürünleri olan ve pazarlarda faaliyet gösteren büyük örgütler çoğunlukla bölgesel veya SBU yapıları kullanırlar. Örgütte yer alan bölümler diğer örgütlerde bulanan bölümler gibidir. Her bir bölüm veya grup çeşitli ayrı ve farklı faaliyet gösteren alanlara sahiptir. Bu faaliyet alanları açıkça belirlenebilen ürün hatlarına ve hedef pazarlara sahiptir. Fonksiyonel yapılar çoğunlukla işletmede bulunan bölümleri oluştururlar. Ancak bölümler çok fazla faaliyet alanına sahip olduğunda, işletmeler çeşitli bölümleri Stratejik İşletme Birimleri veya Grupları içerisinde birleştirebilir. Böylece bölgesel veya SBU yapılar meydana gelir.


32. Soru

Örgütsel yapı türlerinden matriks yapılar nedir? Açıklayınız.

Cevap

Bu yapıda işletmede faaliyet gösteren bölümde, ürün, bölgesel ve tamamlayıcı hatları kesen ikili veya bazen üçlü raporlama düzenlemeleri bulunmaktadır. Yöneticiler fonksiyonel görevler için fonksiyonel alan yöneticisine, ürün performansı için işletme birimi yöneticisine ve belki de bölgesel performans için bölgesel alan yöneticisine rapor verebilirler.


33. Soru

Örgütsel yapı türlerinden matriks yapıların avantajları nelerdir? Açıklayınız

Cevap

Matriks yapıları faaliyetler üzerinde daha kapsamlı kontrol ve ikili gözetim sağlar. Büyük, karmaşık, çok ürünlü, çoklu pazar, küresel işletmeler için gerçekten önemli ve büyük oranda kullanılan bir yapıdır. Bununla beraber ikili bağlılıktan doğan anlaşmazlıklara karşı hassastır. Matriks yapı koordinasyonu arttırırken aynı zamanda da esnekliği ve uyum sağlamayı geliştirir


34. Soru

Örgütsel yapı türlerinden matriks yapıların eksiklikleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

? Birçok bölüm yöneticisinin birçok toplantı faaliyetlerini koordine etmesini gerekir. Karmaşık koordinasyon ihtiyacı karar alma süreciyle zaman kaybedilmesine ve şirketin tepki süresinin artmasına neden olur. ? Bireysel sorumluluk matriks şirket yapısında belirginliğini yitirebilir. Sorumluluk paylaşıldığı için, yöneticiler diğer yöneticilerin performanslarını olumsuz olarak nitelendirebilirler. ? Bunun yanı sıra, matriks yapısındaki sorunların kaynağının tespit edilmesi zor olabilir, bu da doğru olan eylemin gerçekleştirilmesini zorlaştırır.


35. Soru

Örgütsel ve yönetsel sistemlerin amacı ve faaliyet alanları nelerdir?

Cevap

Örgütsel ve yönetsel sistemler örgütsel görevlerin gerçekleştirilmesinde sürekli ve değişmeyen faaliyetlerle ilgilidir. Örgütsel stratejilerin uygulanması ve kontrol edilmesi için gerekli ve yararlı bilgileri sağlarlar. Bu tür sistemler örgütsel faaliyetlere kılavuzluk eden hem biçimsel hem de biçimsel olmayan süreçleri temsil ederler.


36. Soru

Örgütsel ve yönetsel sistemler hangi ana başlıklardan oluşur?

Cevap

Bu tür sistemler, yönetim bilgi sistemleri, karar destek sistemleri ve üst yönetim sistemleridir.


37. Soru

Yönetim bilgi sistemleri nedir?

Cevap

Bilgisayar tabanlı, yönetim, pazarlama, üretim, muhasebe ve finans gibi işletme işlevleri için bilgi sağlayan sistemlerdir.


38. Soru

Yönetim bilgi sistemlerinin amaçları nelerdir?

Cevap

Yönetim bilgi sistemleri; karar verme, planlama, kontrol ve diğer fonksiyonlar için gerekli bilgilere doğru ve zamanın da ulaşmak için kurulan sistemlerdir. Bilgi sistemi; verileri toplar, bilgi hâline dönüştürür, bilginin depolanmasını sağlar. Toplanan bu bilgileri de gerektiğinde yöneticiye rapor olarak sunar. Toplanan bu bilgiler, karar durumlarında grupların bilgi gereksinimlerini karşılar.


39. Soru

Karar destek sistemleri nedir?

Cevap

Zor kararlarda, karar destek sistemlerinin yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. Karar destek sistemleri, yönetimin faaliyetlerinde karar alma işlevine yardımcı olmak üzere geliştirilmiştir. Ayrıca veri tabanına ve karar modellerine dayalı etkileşimli bir sistem olarak da tanımlanabilir. Bu sistemler yöneticinin problemi gidermek için uygun kararı vermesini desteklemekle birlikte, yöneticiye karar vermesi için birçok seçenek sunmak amacıyla geliştirilmiş sistemlerdir


40. Soru

Karar destek sistemlerinin başlıca amacı nedir?

Cevap

Karar destek sistemlerinin başlıca amacı, karar verilecek konuyla ilgili karar vericinin anlayış, kavrayış ve etkinliğini artırmaktadır. Karar destek sistemleri, karar vericinin deneyim, sezgi, muhakeme ve bilgi birikimleri ile güncel bilgi teknolojisini birleştirerek, işletmenin pazardaki değişimlere daha hızlı cevap verebilmesini sağlar. Ayrıca daha etkili ve verimli yollarla kaynakların daha iyi yönetimini sağlayan işletme zekâlarının oluşturmasına yardım eder.


41. Soru

Üst yönetim bilgi sistemleri nedir?

Cevap

Üst yönetimde yer alan kişilerin, işletmenin ve bireylerin başarısını değerlendirmek için, bilgi ve veriye ihtiyaçları vardır. 1980’li yıllarda geliştirilen üst yönetim bilgi sistemleri, üst yönetimin iç ve dış bilgilere burada da kendi öznel bilgilerine daha kolay erişmesini sağlayan bilgisayar tabanlı sistemleridir.


42. Soru

Üst yönetim bilgi kaynakları nelerdir?

Cevap

Üst yönetim bilgi kaynakları genellikle, raporlar, toplantılar, telefon görüşmeleri ve çeşitli aktivitelerdir. Üst yönetim bilgi kaynaklarının çoğu, bilgisayarsız ortamlardadır.


43. Soru

Üst yönetim bilgi sisteminin temel görevleri nelerdir?

Cevap

Üst yönetim bilgi sistemi, karar destek sisteminin bir ögesidir. Üst yönetimin karar sürecini desteklemek için geliştirilir. Üst yönetim bilgi sisteminin temel görevi, karar vericiler ve karar değişkenleri arasında iletişimi sağlamaktır. Üst yönetim bilgi sistemleri, yöneticilere ihtiyaçları olan güncel bilgiyi sunar. Bunun yanında, güncel karar verilerini modellerle birleştirerek gerekli analizleri de yapar ve yöneticilere sunar.


44. Soru

Stratejilerin uygulanmasında etkin performans elde etmek için örgütsel yapıların uyarlanması süreci nasıl ilerler?

Cevap

Her bir strateji kendi fonksiyonel dağılımlarını karşılamak için uyumlu bir örgütsel yapıya ihtiyaç duyar. Etkin performans elde etmek için örgütsel yapıları işletme stratejisi ile eşleştirmek önemlidir. Bu uyum, stratejiler tarafından oluşturulan bilgi gereksinimleri ve görevleri incelenerek belirlenir. Özel görevler belirlendiğinde mantıksal gruplar içerisine yerleştirilebilirler. Görevler her bir grupta yer alan sorumluluğu belli bireylere dağıtılmalıdır. Görev grupları bir koordinatör eşliğinde bütünleştirilmeli ve koordine edilmelidir.


45. Soru

Örgütsel yapılar ile örgütsel sistemlerin değişimi nasıl gerçekleşmektedir? Farklar nelerdir?

Cevap

Örgütsel yapılar örgütsel bölümlerin veya birimlerin tekrar gruplanmasıyla veya farklı işletme birimlerinin koordinatörü olarak yeni personelin belirlenmesiyle değiştirilebilir. Yapılar çoğunlukla pozisyonların değiştirilmesi veya yenilerinin eklenmesiyle değiştirilir. Örgütsel sistemlerin değişimi çalışma prosedürlerinin tekrar tasarlanmasını gerektirir. Aynı zamanda eski çalışma yöntemlerinin genişletilmesiyle veya düzenlenmesiyle de yapılabilir.


46. Soru

İşletmelerde beceri kavramı nasıl tanımlanır?

Cevap

Beceri, çalışanların işletmelerin görevleri ve işlevlerini yerine getirirken başarılı olmasını sağlayan kabiliyetleri ve baskın özellikleri ifade eder.


47. Soru

İşletmelerde beceri ile strateji uygulanması arasındaki ilişki nasıldır?

Cevap

Beceriler işletmelerin stratejik görevleri gerçekleştirmesini sağlar ve işletmelere benzersiz rekabet avantajları sağlar. Yeni stratejiler, işletmenin elinde olmayan belirli becerilere çok ciddi bir şekilde bağımlı olabilir. Bu gerekli becerilerin edinilmesi strateji uygulamasının bir parçası olabilir. Stratejilerin başarıyla uygulanması için gerekli beceriler örgüt içerisinde mevcut değilse geliştirilmelidir.


48. Soru

Kişilerin, becerileri edinmesi işletmelerde nasıl gerçekleşir?

Cevap

Kişilerin içerisindeki becerilerin edinilmesi ve geliştirilmesi insan kaynakları yönetiminde önemli değişiklikleri içerebilir. Beceri edinmenin kalbinde çalışanların edinilmesi, eğitilmesi ve desteklenmesi yatmaktadır. Çalışanların yeni işletim sistemlerini kullanmaları, yeni çalışma yaklaşımları ve değerler geliştirmeleri ve bilgi tabanını güncellemeleri için eğitim almaları gereklidir. Bu çalışanları elde tutmak örgüt içerisinde beceri seviyelerinin devam etmesi için çok önemlidir.


49. Soru

İşletmede baskın ürün stratejisi uygulamak için hangi tip bilgi ve becerilere sahip olunmalıdır?

Cevap

Baskın ürün stratejisine en iyi şekilde hizmet eden teknolojik olarak etkin ve büyük ölçekli üretim sistemleri, düşük maliyetli kitle dağıtım kanalları ve sektör koşulları hakkında ayrıntılı bilgidir.


50. Soru

İşletmenin holdingleşmesinde hangi beceriler hâkimdir?

Cevap

Holdingleşme stratejisi işletme alt kuruluşları üzerinde etkin finansal kontroller, büyük bir sermaye havuzu, iş alanı arama ve edinme yeterliliği, değerlerin ve işletmelerin elden çıkarılması veya satılması becerisini ve stratejik planlama kapsamlılığı gerektirir.


51. Soru

Düşük maliyet stratejileri uygulayan bir işletmenin sahip olduğu beceriler nelerdir?

Cevap

Düşük maliyet stratejilerini uyarlayan işletme birimleri toplu üretim ve dağıtımda, otomasyonda, etkin bayi yönetiminde ve sınırlı çalışma sermayesinin etkin yönetiminde becerilere dağılım duyacaktır.


52. Soru

Niş iş stratejileri uygulayan bir işletmenin sahip olduğu beceriler nelerdir?

Cevap

Niş stratejisine en iyi şekilde niş talebi özelliklerini belirleyen çevresel tarama ve niş dağılımlarını karşılayan ürün tasarım yeterlilikleri becerileri tarafından cevap verilir. Bu strateji için uygun maliyet ve otomasyon gerekli dahi olmayabilir.


53. Soru

Strateji uygulamayı ve neleri içerdiğini açıklayınız.

Cevap

Strateji uygulamasının anlamı stratejinin uygulamaya geçmesi veya harekete dö­nüşmesi anlamında gelir. Daha detaylı bir şekilde tanımlamak gerekirse de yöne­ticinin görevlerinin üstesinden gelmesi, gerekli kaynakların stratejik programlara dağılımı ve stratejik planların desteklenmesi için uygun örgütsel sistemler ile ye­terliliklerin geliştirilmesini kapsar.


54. Soru

Stratejik değişimin kapsamı ve ölçüsü ne olmalıdır?

Cevap

Yeni stratejiler bir dizi alanda sürekli olarak stratejik değişiklikleri ifade eder. Eğer yeni strateji geçmişte uygulanmış ve küçük değişikliklerle revize edilip tekrar uy­gulanmaya konulmuş biçimdeyse strateji uygulamasının yönetilmesi basit olur. Çünkü örgüt bu stratejiyi bildiği ve çalışanlarının da alışkın olduğu yöntemleri kullanacağı için, yönetilmesi yeni bir stratejiye göre daha kolay olacaktır. Alışma süreci ve yapılandırma süreci olmayacaktır.

Yeni strateji örgütte radikal değişikliği ifade ettiğinde strateji uygulanmasında çok büyük sorunlar yaşanması kaçınılmazdır. Bu tür stratejiler örgütün birçok parçasında değişiklikler gerektirir. Bu değişiklikler çeşitli seviyelerde ve çeşitli bölümlerde, işletme birimlerinde ve hizmet bölgelerinde eş zamanlı olarak yapıl­malıdır. Aynı zamanda değişiklikler çok iyi şekilde koordine edilmelidir. Yöneticiler bu değişiklikleri etkin bir şekilde yönetmek için amaçlarını ve ölçütlerini değerlendirme ihtiyacı duyarlar. Anahtar, neyin değiştirilmesi gerektiğini ve ne tür değişikliklerin istendiğini belirlemektir.


55. Soru

Strateji uygulama değişkenleri nelerdir?

Cevap

Yöneticiler stratejileri uygulamak üzere birçok örgütsel değişkeni değiştirebilir. “Peters and Waterman” (1980) faaliyetlerini iyi sürdüren bir işletmenin stratejileri ile birlikte işletmenin yapısı, sistemleri, yeterlilikleri, personeli ve hedefleri gibi diğer örgütsel değişkenler arasında iyi bir uyuma sahip olduğu fikrini ortaya koy­muştur. Diğer çalışmalarsa kaynakların, liderliğin, kültürün, stratejik performan­sın ölçülmesinin ve strateji takibinin önemini göstermiştir.


56. Soru

Yeni ürün geliştirme hedeflendiğinde kaynak dağılımı nasıl yapılır?

Cevap

Yeni ürün geliştirme, bir aktif hücum stratejisi için temel unsur oluşturuyorsa Ar-Ge bölümü için daha fazla kaynak ve personel ayırmak zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Hatta uzun dönemde, yeni bir fabrikanın ya da en azından yeni donanımın alınması için, sermaye harcamaları imkânlarını araştırmak gerekecektir.


57. Soru

Yeni pazarlarda büyüme stratejisi benimsendiğinde kaynak dağılımı nasıl yapılır?

Cevap

Strateji yeni pazarlarda büyümeyi planlıyorsa reklamlar, pazar araştırmaları ve satış personeli için, bu kez de pazarlama bölümü lehine bir kaynak ayrımına ihtiyaç olacaktır.


58. Soru

Kaynak dağılımı üzerindeki enflasyon etkisini açıklayınız.

Cevap

Kaynak yönetimine dair önemli bir sorun uzun dönemli programlar üzerinde­ki enflasyon etkisidir. Birçok stratejik programın uygulanması üç ila beş yıl alır. Bu süreçteki enflasyon daha önceki tahminleri gerçek dışı hâle getirebilir. Bu özellikle de enflasyonun daha yüksek ve daha değişken olduğu yabancı ülkelerdeki projeler için geçerli olabilir. Eğer enflasyonun değişken olduğu bir ülkede faaliyet göste­riyorsa bir işletme, gerektiğinde ilave kaynakları kullanıma hazır hâle getirmeyi sağlayacak bazı durumlar elde etmelidir.


59. Soru

Tasarruf stratejileri uygulandığında kaynak dağılımı nasıl yapılır?

Cevap

Tasarruf stratejilerinin izlenmesi söz konusuysa kaynak dağılımı, yine özel bir öneme sahiptir. Uzun dönemde rekabet avantajları sağlayan bazı ürün hatla­rı dikkatle korunurlarken diğerlerine ayrılan fonlar, dengeli biçimde azaltılmaya çalışılacaktır. Bu durumda, uzun dönemde devreden çıkarılacak biçimde kaynak dağıtımının azaltılmasına, kısa vadede gelir getirme durumları göz önünde bu­lundurularak devam edilir. Örneğin; artık tasarruf stratejisi uygulanan ürünler için Ar-Ge ve bakım masrafları kesilir.


60. Soru

Kaynak dağılımında dışsal faktörlerin önemini açıklayınız.

Cevap

Kaynak dağılımında dışsal (çevresel) faktörler önemli rol oynar. Örneğin; hükûmet düzenlemeleri, bir firmanın kaynaklarının verimli ve kârlı ol­mayan varlıklara yatırılmasını zorunlu kılabilir. Örneğin; çevre kirliliğini önleyici yatırım ve donanım satın alınması gibi.


61. Soru

Yapısal gelişimi tarifleyiniz.

Cevap

Yapısal gelişim, görevlerin farklılaştırılması veya bölünmesi, benzer görevlerin gruplanması ve örgütsel hedefleri başaracak görevlerin koor­dine edilmesinden meydana gelir. Örgütsel görevlerin sorumluluklarının paylaş­tırılmasını örgütsel yapılar belirler. Örgütsel görevler uzmanlık veya özel beceri gereksinimleri esas alınarak bölünür. Bu işlem rollerin belirlenmesini ve görevle­rin gruplarını tamamlamak için sorumluluğun belirli rollere dağılım edilmesini içerir.


62. Soru

Basit yapıyı tanımlayınız.

Cevap

Basit yapı az sayıda personele sahip, küçük, sahibi tarafından yöne­tilen ve çoğunlukla herkesin sahibine bildirimde bulunduğu küçük bir işletmedir. Bu yapı sınırlı sayıda çalışan olduğunda etkin bir şekilde çalışabilir. Asıl avantajı sahibinin, denetim faaliyetlerinin maliyetini sınırlayan tüm faa­liyetler üzerinde tümüyle denetim sunabilmesidir. Diğer taraftan, tek bir kişi sa­dece birkaç personeli denetleyebilir. Bu yapıya önerilen yirmi çalışan bile yüksek olabilir. Böylesi durumlarda yönetici (sahip) günlük faaliyetlerle çok uğraşır ve uzun dönemli planlama yapmada zorluk yaşayabilir.


63. Soru

Bölgesel veya stratejik işletme birimi genellikle hangi durumlarda kullanılır?

Cevap

Çeşitli ürünleri olan ve pazarlarda faaliyet gösteren büyük örgütler çoğunlukla bölgesel veya SBU yapı­ları kullanırlar. Örgütte yer alan bölümler diğer örgütlerde bulanan bölümler gibi­dir. eder. Her bir bölüm veya grup çeşitli ayrı ve farklı faaliyet gösteren alanlara sa­hiptir. Bu faaliyet alanları açıkça belirlenebilen ürün hatlarına ve hedef pazarlara sahiptir. Fonksiyonel yapılar çoğunlukla işletmede bulunan bölümleri oluşturur­lar. Ancak bölümler çok fazla faaliyet alanına alanına sahip olduğunda, işletmeler çeşitli bölümleri Stratejik İşletme Birimleri veya Grupları içerisinde birleştirebilir. Böylece bölgesel veya SBU yapılar meydana gelir.


64. Soru

Matriks yapıları açıklayınız.

Cevap

İşletmeler artan bir şekilde farklılaşmaya ve uluslararası hâle gelmeye başlarken yeni yapısal düzenlemeleri de takip etmektedir. Son yıllarda Matriks yapısı oldukça kullanılır hâle gelmiştir. Bu yapıda işletmede faaliyet gös­teren bölümde, ürün, bölgesel ve tamamlayıcı hatları kesen ikili veya bazen üçlü raporlama düzenlemeleri bulunmaktadır. Yöneticiler fonksiyonel görevler için fonksiyonel alan yöneticisine, ürün performansı için işletme birimi yöneticisine ve belki de bölgesel performans için bölgesel alan yöneticisine rapor verebilirler.


65. Soru

Matriks yapıların avantajları nelerdir?

Cevap

Matriks yapı diğer örgütsel yapıların eksiklikleri için, özellikle de bölümler arasındaki iletişimi geliştirmek ve yüksek derecede uzmanlığı olan çalışanların verimliliğini artırmak açısından bir çözüm sunar. Matriks yapı koordinasyonu arttırırken aynı zamanda da esnekliği ve uyum sağlamayı geliştirir.


66. Soru

Yönetim bilgi sistemlerinin işlevi nedir?

Cevap

Bunlar yönetime çeşitli pazarlama, üretim finans ve muhasebe bilgisi temin eden bilgisayar tabanlı bilgi sistemleridir. Yönetim tarafın­dan kullanılan bilgiler çalışma performansını değerlendirmek içindir. Performans beklentilerin veya hedeflerin altına düştüğünde yöneticiler strateji ve kaynak da­ğılımlarında değişiklikler yaparlar. Kontrol kararlarının stratejik performansını kontrol etmeye çalışırlar. Yönetim bilgi sistemleri; karar verme, planlama, kontrol ve diğer fonksiyon­lar için gerekli bilgilere doğru ve zamanın da ulaşmak için kurulan sistemlerdir.


67. Soru

Karar destek sistemlerini açıklayınız.

Cevap

Örgütün temel fonksiyonlarından biri de karar ver­medir. Bu fonksiyon bazen çok zor bir görev hâline dönüşmektedir. Bu tür zor ka­rarlarda, karar destek sistemlerinin yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. Karar des­tek sistemleri, yönetimin faaliyetlerinde karar alma işlevine yardımcı olmak üzere geliştirilmiştir. Ayrıca veri tabanına ve karar modellerine dayalı etkileşimli bir sistem olarak da tanımlanabilir. Bu sistemler yöneticinin problemi gidermek için uygun kararı vermesini desteklemekle birlikte, yöneticiye karar vermesi için birçok seçenek sunmak ama­cıyla geliştirilmiş sistemlerdir.


68. Soru

Karar destek sistemlerinin avantajları nelerdir?

Cevap

Karar destek sistemleri, karar vericinin deneyim, sezgi, muhakeme ve bilgi birikimleri ile güncel bilgi teknolojisini birleştirerek, işletmenin pazardaki deği­şimlere daha hızlı cevap verebilmesini sağlar. Ayrıca daha etkili ve verimli yollarla kaynakların daha iyi yönetimini sağ­layan işletme zekâlarının oluşturmasına yardım eder.


69. Soru

Üst yönetim bilgi sistemlerinin amaçları nelerdir?

Cevap

Üst yönetim bilgi kaynakları genellikle, raporlar, toplantılar, telefon görüşme­leri ve çeşitli aktivitelerdir. Üst yönetim bilgi kaynaklarının çoğu, bilgisayarsız or­tamlardadır. Bilgiler unutulabilmekte ya da farklı algılanabilmektedir. Bu yüzden, bazen üst yöneticiler, yanlış kararlar verebilmektedirler. Üst yönetim bilgi sistemi­nin amacı, üst yönetime, stratejik hedeflerle doğrudan alakalı bilgiye kolay erişim olanağı sağlamaktır. Üst yönetim bilgi sistemi, karar destek sisteminin bir ögesidir. Üst yönetimin karar sürecini desteklemek için geliştirilir. Üst yönetim bil­gi sisteminin temel görevi, karar vericiler ve kara değişkenleri arasında iletişimi sağlamaktır. Üst yönetim bilgi sistemleri, yöneticilere ihtiyaçları olan güncel bil­giyi sunar. Bunun yanında üst yönetim bilgi sistemi, güncel karar verilerini modellerle birleştirerek gerekli analizleri de yapar ve yöneticilere sunar.


70. Soru

Üst yönetim bilgi sistemlerine bilgi hangi şekillerde elde edilir?

Cevap

Bilgi iç, dış ve öznel kaynaklar olmak üzere üç şekilde elde edilir. İç kaynaklar, finans, muhasebe ve insan kaynakları raporlarıdır. Dış kay­naklar, doğrudan erişimli veri tabanları, gazeteler ve kişisel bağlantılardır. Karar vericilerin algılamaları, birikimleri ve deneyimleri ise öznel kaynak olarak nite­lendirilir.


71. Soru

Beceri geliştirmeyi daha etkin bir şekilde gerçekleştirmek için ne yapılmalıdır?

Cevap

Yönetim geliştirme ve eğitim programları, becerilerin ve kurumların temel yetkinliklerinin artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Maalesef insan kay­nakları bölümünde çalışan personel bu görevleri sıklıkla rutin bir şekilde ve uy­gunsuzca idare etmektedir. Beceri gelişiminde daha etkili bir yaklaşım, strateji yöneticilerinin stratejik insan kaynakları stratejisini açıkça ifade etmesidir. Ku­rumsal ve iş stratejileri için gereken insan kaynakları becerilerini açık bir biçimde göstermelidir. Daha sonra insan kaynakları bölümündeki profesyonellerden bu becerileri geliştirmek üzere programlar tasarlamaları istenebilir.


72. Soru

İşletmeler açısından beceri geliştirmenin avantajları nelerdir?

Cevap

İşletme birimi kademesinde, işletmeye sektör içerisinde rekabetçi bir avantaj sağlayan becerileri oluşturmak olmalıdır. Bu avantaj yeni ürünler, düşük mali­yetler, daha iyi pazar pozisyonlandırma, teknolojik üstünlük, finansal esneklik, verimli üretim ve ikmal sistemi ve daha nicesi şeklinde olabilir.


1. Soru

Stratejik yönetim nedir?

Cevap

Geleceği yönetmeyi amaç edinmesi, örgütün çevresini analiz etmesini gerektirmesi ve örgüte dinamik bir yapı kazandırması gibi özellikleri ile bahsedilen gereksinimlere cevap verme kapasitesine sahip önemli bir araçtır.

3. Soru

Stratejik yönetim süreci nedir?

Cevap

Stratejik planlama faaliyetleri ile başlayan, stratejilerin uygulanması ile devam eden ve organizasyonun amaç ve hedeflerine ulaşma başarısının ölçülmesi ve elde edilen performans bilgisinin stratejik planlama faaliyetlerinde kullanılmasını içeren döngüsel bir yapıdır.

4. Soru

Strateji uygulama nedir?

Cevap

Örgütsel ve stratejik planların geliştirilmesi, desteklenmesi ve uygulamaya dönüştürülmesidir.

5. Soru

Strateji uygulamasında yönetilmesi gereken değişkenler nelerdir?

Cevap

Aşağıdaki gibi birçok soyut değişkenin yönetilmesi gerekmektedir ? Yapı, ? Kültür, ? Değerler, ? Motivasyon, ? Bağlılık, ? Örgütsel davranış ? Güç ilişkileri

6. Soru

Stratejik başarı için en önemli unsur nedir?

Cevap

İyi bir uygulama stratejik başarı için çok önemlidir. Bu nedenle stratejilerin sistematik olarak uygulanması önemlidir. Uygulama için çeşitli örgütsel değişkenler kullanılabilir. Uygulama stratejileri finansal uygulamalarla bağlantılandırılır. Sistematik uygulama, yeni stratejilerce ifade edilen stratejik değişimin boyutlarını ve değişimini kolaylaştıran değişkenleri anlayarak elde edilebilir. Etkin uygulama gerçekleştirilmediğinde detaylı ve kusursuz tasarımlara sahip planlanmış stratejiler dahi başarısız olabilir.

7. Soru

Geçmişte uygulanmış ve revize edilmiş yeni stratejinin uygulama özellikleri nedir?

Cevap

Eğer yeni strateji geçmişte uygulanmış ve küçük değişikliklerle revize edilip tekrar uygulanmaya konulmuş biçimdeyse strateji uygulamasının yönetilmesi basit olur. Çünkü örgüt bu stratejiyi bildiği ve çalışanlarının da alışkın olduğu yöntemleri kullanacağı için, yönetilmesi yeni bir stratejiye göre daha kolay olacaktır. Alışma süreci ve yapılandırma süreci olmayacaktır.

8. Soru

Yeni strateji örgütte radikal değişikliklere sebebiyet verecekse uygulanmasında nasıl zorluklar ile karşılaşılabilir?

Cevap

Yeni strateji örgütte radikal değişikliği ifade ettiğinde strateji uygulanmasında çok büyük sorunlar yaşanması kaçınılmazdır. Bu tür stratejiler örgütün birçok parçasında değişiklikler gerektirir. Bu değişiklikler çeşitli seviyelerde ve çeşitli bölümlerde, işletme birimlerinde ve hizmet bölgelerinde eş zamanlı olarak yapılmalıdır. Aynı zamanda değişiklikler çok iyi şekilde koordine edilmelidir. Yöneticiler bu değişiklikleri etkin bir şekilde yönetmek için amaçlarını ve ölçütlerini değerlendirme ihtiyacı duyarlar. Anahtar, neyin değiştirilmesi gerektiğini ve ne tür değişikliklerin istendiğini belirlemektir

9. Soru

Örgütte büyük ölçekli değişimlerin getirdiği sorumluluklar nelerdir?

Cevap

Büyük ölçekli örgüt değişimi zor ve zaman alan bir süreçtir. Stratejik değişimde anahtar olan noktalar zaman ve üst yönetimin ilgisiyle beraber mali ve insan kaynakları yatırımı yapmaya hazırlıklı olmalıdır. Bu tür bir değişim hem uzun sürebilir hem işletmenin harcamalarını arttırabilir hem de üst yönetimin desteğinin yoğun bir şekilde olması gerekir. Eğer bir işletmenin mali durumu yeterli değilse ve üst yönetimi bu tür bir değişikliği onaylamıyorsa değişim örgütte, mevcut iş şemalarında, örgütsel işlemlerde ve istikrarlı güç ilişkilerinde sorunlar yaratacaktır.

10. Soru

Strateji uygulama değişkenleri nelerdir?

Cevap

Strateji uygulama değişkenleri; ? İşletmenin yapısı, ? Personeli, ? Kültürü, ? Hedefleri, ? Liderlik

11. Soru

Yapılan bilimsel çalışmalara göre faaliyetlerini iyi yürüten bir işletmede hangi unsurlar arasında uyum söz konusudur?

Cevap

Yapılan çalışmalar faaliyetlerini iyi yürüten birişletmenin, yapısı, sistemleri, yeterlilikleri, personeli, hedefleri, kaynakları, liderliği, kültürü, stratejik performansın ölçülmesi ve strateji takibi gibi tüm değişkenleri arasında iyi bir uyuma sahip olduğunu göstermiştir.

12. Soru

Stratejik performans nedir, nasıl ölçülür?

Cevap

Stratejilerin başarılı olabilmesi için, stratejik performans hedeflerini karşılanması gereklidir. Stratejik performans mali performans, pazar performansı ve işletmenin stratejik hedeflerine doğru giden süreç üzerinden ölçülebilir

13. Soru

Kaynak dağılımının konusu nedir?

Cevap

Örgütte bulunan hangi bölüm ya da departmana ne kadar kaynak ayrılacağı, hangi maddi kolaylıklara ve hangi yönetsel kadrolara sahip olacaklarına ait kararlar kaynak dağılımını ilgilendirmektedir. Kaynak dağılımı, örgütte, mali, insan, teknoloji ve üst yönetimle ilgili her türlü kaynakla ilgilidir.

14. Soru

Uygulanacak strateji yeni pazarlarda büyümeyi planlıyorsa kaynak dağılımı hangi birimler lehine değişmelidir?

Cevap

Strateji yeni pazarlarda büyümeyi planlıyorsa reklamlar, pazar araştırmaları ve satış personeli için, bu kez de pazarlama bölümü lehine bir kaynak ayrımına ihtiyaç olacaktır.

15. Soru

ARGE bölümü lehine kaynak ayrımının söz konusu olduğu yeni bir stratejide hangi durumlardan söz ediliyor demektir?

Cevap

Yeni ürün geliştirme, bir aktif hücum stratejisi için temel unsur oluşturuyorsa Ar-Ge bölümü için daha fazla kaynak ve personel ayırmak zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Hatta uzun dönemde, yeni bir fabrikanın ya da en azından yeni donanımın alınması için, sermaye harcamaları imkânlarını araştırmak gerekecektir.

16. Soru

Kaynak dağılım değerlendirme süreci nasıl işlemektedir?

Cevap

Herhangi bir dağılım yapmadan önce dağılım değerlendirmesinin yapılması önemlidir. Bu değerlendirmede stratejiyi uygulamak için gerekli harcamanın hesaplanması ve gereken kaynak türlerinin tam tahmini yapılır. Maliyet-fayda analizi, geri ödeme süresi analizi, iskonto edilmiş nakit akışı analizi, sermaye gereksinimleri analizi ve sermaye yapısı analizi finans teknikleri bu aşamada yararlı olabilir.

17. Soru

Kaynak dağılım değerlendirme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Cevap

Mali kaynaklar çoğunlukla kaynak dağılım değerlendirmesini ve dağılımını kısıtlar. Çoğu finansal kaynaklara ek olarak uzmanlaşmış insan, teknolojik ve yönetimsel yeterlilikler gerektirdiğinden dolayı, sınırlı değerlendirme yapılmasına ve stratejik başarısızlıklara sebep olmaktadır. Bu nedenle örgütler içlerinde değerlendirme yapmalı ve bu yeni yeterliliklerinin kullanılabilirliğini hesaplamalıdır. Bu yeterlilikleri geliştiren programlar strateji uygulama sürecinin bir parçası hâline getirilmelidir.

18. Soru

Enflasyonun kaynak dağılımı üzerindeki etkileri nelerdir?

Cevap

Kaynak yönetimine dair önemli bir sorun uzun dönemli programlar üzerindeki enflasyon etkisidir. Birçok stratejik programın uygulanması üç ila beş yıl alır. Bu süreçteki enflasyon daha önceki tahminleri gerçek dışı hâle getirebilir. Bu özellikle de enflasyonun daha yüksek ve daha değişken olduğu yabancı ülkelerdeki projeler için geçerli olabilir. Eğer enflasyonun değişken olduğu bir ülkede faaliyet gösteriyorsa bir işletme, gerektiğinde ilave kaynakları kullanıma hazır hâle getirmeyi sağlayacak bazı durumlar elde etmelidir.

19. Soru

Tasarruf stratejileri izleyen bir örgütte kaynak dağılımında nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Tasarruf stratejilerinin izlenmesi söz konusuysa kaynak dağılımı, yine özel bir öneme sahiptir. Uzun dönemde rekabet avantajları sağlayan bazı ürün hatları dikkatle korunurlarken diğerlerine ayrılan fonlar, dengeli biçimde azaltılmaya çalışılacaktır. Bu durumda, uzun dönemde devreden çıkarılacak biçimde kaynak dağıtımının azaltılmasına, kısa vadede gelir getirme durumları göz önünde bulundurularak devam edilir.

20. Soru

Kar payı dağıtım politikalarında dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir?

Cevap

Kâr payı dağıtım politikaları da amaçlarla ilişkili olarak önemlidir ve firmaya uzun dönemde sermaye kaynakları çekme kabiliyeti kazandırır. Beklenen kârın yatırımcılar, yönetim ve çalışanlar arasında nasıl dağıtılacağı ya da uzun dönemli stratejik kaynak dağılım seçimlerini birleştirerek işletme faaliyetlerini yeniden elde etme önemlidir.

21. Soru

Kaynak dağılımında hissedarların etkisi ve dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?

Cevap

Hissedarların etkisi, daha fazla kâr payı ödemeye sebep olabilir. Böyle bir stratejik karar, kısmi olarak amaç belirlemeyi etkileyen faktörlerden biridir ve bu durum kaynak dağılımı olarak ifade ettiğimiz strateji uygulamaları için gerekli kaynakları sınırlandırır. Stratejik seçimler de bu durumdan etkilenilir.

22. Soru

Örgütsel yapı nedir?

Cevap

Örgütsel görevlerin paylaştırılması, yetki alanları ve sorumluluklar arasındaki ilişkidir

23. Soru

Örgütsel yapının özellikleri nelerdir?

Cevap

Örgütsel yapı örgüt içerisindeki bilgi akışını ve merkezden yönetim kapsamını veya karar alma sürecindeki görev dağılımını belirler. Stratejik görevlerin uygulanmasında kimlerin yetkili ve sorumlu olacağına karar verilir. Bu nedenle örgütün yapısının kurumsal ve rekabetçi strateji gereksinimlerini karşıladığından emin olunması çok önemlidir.

24. Soru

Yapısal gelişim nedir?

Cevap

Yapısal gelişim, görevlerin farklılaştırılması veya bölünmesi, benzer görevlerin gruplanması ve örgütsel hedefleri başaracak görevlerin koordine edilmesinden meydana gelir. Örgütsel görevlerin sorumluluklarının paylaştırılmasını örgütsel yapılar belirler. Örgütsel görevler uzmanlık veya özel beceri gereksinimleri esas alınarak bölünür.

25. Soru

Biçimsel ve biçimsel olmayan örgüt yapısı nedir?

Cevap

Biçimsel örgüt yapısının yanı sıra örgüt içerisindeki sosyal ilişkileri, çalışma normlarını ve kültürel uygulamaları belirleyen biçimsel olmayan bir yapı da vardır. Biçimsel yapıyı örgüt içerisindeki sorumluluk ve yetki dağılımını tamamlamaktadır, biçimsel olmayan yapı da bütünlemektedir.

26. Soru

Örgütsel yapı türlerinden basit yapı nedir?

Cevap

Basit yapı az sayıda personele sahip, küçük, sahibi tarafından yönetilen ve çoğunlukla herkesin sahibine bildirimde bulunduğu küçük bir işletmedir. Bu yapı sınırlı sayıda çalışan olduğunda etkin bir şekilde çalışabilir.

27. Soru

Örgütsel yapı türlerinden basit yapının avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Cevap

Asıl avantajı sahibinin, denetim faaliyetlerinin maliyetini sınırlayan tüm faaliyetler üzerinde tümüyle denetim sunabilmesidir. Diğer taraftan, tek bir kişi sadece birkaç personeli denetleyebilir. Bu yapıya önerilen yirmi çalışan bile yüksek olabilir. Böylesi durumlarda yönetici (sahip) günlük faaliyetlerle çok uğraşır ve uzun dönemli planlama yapmada zorluk yaşayabilir.

28. Soru

Örgütsel yapıların türleri nelerdir?

Cevap

Örgütsel yapılar; ? Basit, ? Fonksiyonel, ? Stratejik işletme birimi ve ? Matriks yapılar olmak üzere dört türlüdür

29. Soru

Örgütsel yapı türlerinden fonksiyonel yapı nedir?

Cevap

Küçük işletmeler geleneksel olarak fonksiyonel yapılar etrafında örgütlenmişlerdir. Burada görev sorumluluklar üretim, finans, pazarlama ve yönetim gibi fonksiyonel alanlar tarafından gruplandırılır. Her bir fonksiyonel alan bir yönetici tarafından yönetilebilir ve başkan veya üst yönetim (çoğunlukla sahibi) fonksiyonlar arası koordinasyonu gerçekleştirir.

30. Soru

Örgütsel yapı türlerinden fonksiyonel yapının avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Cevap

Bu tip yapı örgütün farklılaştırılması ve dolayısıyla uzmanların kullanılması avantajına sahiptir. Koordinasyon personelin de minimumda tutulmasına yardımcı olur. Küçük işletmeler için en uygun olan fonksiyonel yapılardır. Ancak sınırlı bir coğrafyadaki iyi tanımlanmış ürün pazarında faaliyet gösteren bazı büyük işletmeler de bu tür bir yapıyı etkin bir şekilde kullanabilirler.

31. Soru

Örgütsel yapı türlerinden bölgesel veya stratejik işletme birimi yapılar nelerdir? Açıklayınız

Cevap

Çeşitli ürünleri olan ve pazarlarda faaliyet gösteren büyük örgütler çoğunlukla bölgesel veya SBU yapıları kullanırlar. Örgütte yer alan bölümler diğer örgütlerde bulanan bölümler gibidir. Her bir bölüm veya grup çeşitli ayrı ve farklı faaliyet gösteren alanlara sahiptir. Bu faaliyet alanları açıkça belirlenebilen ürün hatlarına ve hedef pazarlara sahiptir. Fonksiyonel yapılar çoğunlukla işletmede bulunan bölümleri oluştururlar. Ancak bölümler çok fazla faaliyet alanına sahip olduğunda, işletmeler çeşitli bölümleri Stratejik İşletme Birimleri veya Grupları içerisinde birleştirebilir. Böylece bölgesel veya SBU yapılar meydana gelir.

32. Soru

Örgütsel yapı türlerinden matriks yapılar nedir? Açıklayınız.

Cevap

Bu yapıda işletmede faaliyet gösteren bölümde, ürün, bölgesel ve tamamlayıcı hatları kesen ikili veya bazen üçlü raporlama düzenlemeleri bulunmaktadır. Yöneticiler fonksiyonel görevler için fonksiyonel alan yöneticisine, ürün performansı için işletme birimi yöneticisine ve belki de bölgesel performans için bölgesel alan yöneticisine rapor verebilirler.

33. Soru

Örgütsel yapı türlerinden matriks yapıların avantajları nelerdir? Açıklayınız

Cevap

Matriks yapıları faaliyetler üzerinde daha kapsamlı kontrol ve ikili gözetim sağlar. Büyük, karmaşık, çok ürünlü, çoklu pazar, küresel işletmeler için gerçekten önemli ve büyük oranda kullanılan bir yapıdır. Bununla beraber ikili bağlılıktan doğan anlaşmazlıklara karşı hassastır. Matriks yapı koordinasyonu arttırırken aynı zamanda da esnekliği ve uyum sağlamayı geliştirir

34. Soru

Örgütsel yapı türlerinden matriks yapıların eksiklikleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

? Birçok bölüm yöneticisinin birçok toplantı faaliyetlerini koordine etmesini gerekir. Karmaşık koordinasyon ihtiyacı karar alma süreciyle zaman kaybedilmesine ve şirketin tepki süresinin artmasına neden olur. ? Bireysel sorumluluk matriks şirket yapısında belirginliğini yitirebilir. Sorumluluk paylaşıldığı için, yöneticiler diğer yöneticilerin performanslarını olumsuz olarak nitelendirebilirler. ? Bunun yanı sıra, matriks yapısındaki sorunların kaynağının tespit edilmesi zor olabilir, bu da doğru olan eylemin gerçekleştirilmesini zorlaştırır.

35. Soru

Örgütsel ve yönetsel sistemlerin amacı ve faaliyet alanları nelerdir?

Cevap

Örgütsel ve yönetsel sistemler örgütsel görevlerin gerçekleştirilmesinde sürekli ve değişmeyen faaliyetlerle ilgilidir. Örgütsel stratejilerin uygulanması ve kontrol edilmesi için gerekli ve yararlı bilgileri sağlarlar. Bu tür sistemler örgütsel faaliyetlere kılavuzluk eden hem biçimsel hem de biçimsel olmayan süreçleri temsil ederler.

36. Soru

Örgütsel ve yönetsel sistemler hangi ana başlıklardan oluşur?

Cevap

Bu tür sistemler, yönetim bilgi sistemleri, karar destek sistemleri ve üst yönetim sistemleridir.

37. Soru

Yönetim bilgi sistemleri nedir?

Cevap

Bilgisayar tabanlı, yönetim, pazarlama, üretim, muhasebe ve finans gibi işletme işlevleri için bilgi sağlayan sistemlerdir.

38. Soru

Yönetim bilgi sistemlerinin amaçları nelerdir?

Cevap

Yönetim bilgi sistemleri; karar verme, planlama, kontrol ve diğer fonksiyonlar için gerekli bilgilere doğru ve zamanın da ulaşmak için kurulan sistemlerdir. Bilgi sistemi; verileri toplar, bilgi hâline dönüştürür, bilginin depolanmasını sağlar. Toplanan bu bilgileri de gerektiğinde yöneticiye rapor olarak sunar. Toplanan bu bilgiler, karar durumlarında grupların bilgi gereksinimlerini karşılar.

39. Soru

Karar destek sistemleri nedir?

Cevap

Zor kararlarda, karar destek sistemlerinin yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. Karar destek sistemleri, yönetimin faaliyetlerinde karar alma işlevine yardımcı olmak üzere geliştirilmiştir. Ayrıca veri tabanına ve karar modellerine dayalı etkileşimli bir sistem olarak da tanımlanabilir. Bu sistemler yöneticinin problemi gidermek için uygun kararı vermesini desteklemekle birlikte, yöneticiye karar vermesi için birçok seçenek sunmak amacıyla geliştirilmiş sistemlerdir

40. Soru

Karar destek sistemlerinin başlıca amacı nedir?

Cevap

Karar destek sistemlerinin başlıca amacı, karar verilecek konuyla ilgili karar vericinin anlayış, kavrayış ve etkinliğini artırmaktadır. Karar destek sistemleri, karar vericinin deneyim, sezgi, muhakeme ve bilgi birikimleri ile güncel bilgi teknolojisini birleştirerek, işletmenin pazardaki değişimlere daha hızlı cevap verebilmesini sağlar. Ayrıca daha etkili ve verimli yollarla kaynakların daha iyi yönetimini sağlayan işletme zekâlarının oluşturmasına yardım eder.

41. Soru

Üst yönetim bilgi sistemleri nedir?

Cevap

Üst yönetimde yer alan kişilerin, işletmenin ve bireylerin başarısını değerlendirmek için, bilgi ve veriye ihtiyaçları vardır. 1980’li yıllarda geliştirilen üst yönetim bilgi sistemleri, üst yönetimin iç ve dış bilgilere burada da kendi öznel bilgilerine daha kolay erişmesini sağlayan bilgisayar tabanlı sistemleridir.

42. Soru

Üst yönetim bilgi kaynakları nelerdir?

Cevap

Üst yönetim bilgi kaynakları genellikle, raporlar, toplantılar, telefon görüşmeleri ve çeşitli aktivitelerdir. Üst yönetim bilgi kaynaklarının çoğu, bilgisayarsız ortamlardadır.

43. Soru

Üst yönetim bilgi sisteminin temel görevleri nelerdir?

Cevap

Üst yönetim bilgi sistemi, karar destek sisteminin bir ögesidir. Üst yönetimin karar sürecini desteklemek için geliştirilir. Üst yönetim bilgi sisteminin temel görevi, karar vericiler ve karar değişkenleri arasında iletişimi sağlamaktır. Üst yönetim bilgi sistemleri, yöneticilere ihtiyaçları olan güncel bilgiyi sunar. Bunun yanında, güncel karar verilerini modellerle birleştirerek gerekli analizleri de yapar ve yöneticilere sunar.

44. Soru

Stratejilerin uygulanmasında etkin performans elde etmek için örgütsel yapıların uyarlanması süreci nasıl ilerler?

Cevap

Her bir strateji kendi fonksiyonel dağılımlarını karşılamak için uyumlu bir örgütsel yapıya ihtiyaç duyar. Etkin performans elde etmek için örgütsel yapıları işletme stratejisi ile eşleştirmek önemlidir. Bu uyum, stratejiler tarafından oluşturulan bilgi gereksinimleri ve görevleri incelenerek belirlenir. Özel görevler belirlendiğinde mantıksal gruplar içerisine yerleştirilebilirler. Görevler her bir grupta yer alan sorumluluğu belli bireylere dağıtılmalıdır. Görev grupları bir koordinatör eşliğinde bütünleştirilmeli ve koordine edilmelidir.

45. Soru

Örgütsel yapılar ile örgütsel sistemlerin değişimi nasıl gerçekleşmektedir? Farklar nelerdir?

Cevap

Örgütsel yapılar örgütsel bölümlerin veya birimlerin tekrar gruplanmasıyla veya farklı işletme birimlerinin koordinatörü olarak yeni personelin belirlenmesiyle değiştirilebilir. Yapılar çoğunlukla pozisyonların değiştirilmesi veya yenilerinin eklenmesiyle değiştirilir. Örgütsel sistemlerin değişimi çalışma prosedürlerinin tekrar tasarlanmasını gerektirir. Aynı zamanda eski çalışma yöntemlerinin genişletilmesiyle veya düzenlenmesiyle de yapılabilir.

46. Soru

İşletmelerde beceri kavramı nasıl tanımlanır?

Cevap

Beceri, çalışanların işletmelerin görevleri ve işlevlerini yerine getirirken başarılı olmasını sağlayan kabiliyetleri ve baskın özellikleri ifade eder.

47. Soru

İşletmelerde beceri ile strateji uygulanması arasındaki ilişki nasıldır?

Cevap

Beceriler işletmelerin stratejik görevleri gerçekleştirmesini sağlar ve işletmelere benzersiz rekabet avantajları sağlar. Yeni stratejiler, işletmenin elinde olmayan belirli becerilere çok ciddi bir şekilde bağımlı olabilir. Bu gerekli becerilerin edinilmesi strateji uygulamasının bir parçası olabilir. Stratejilerin başarıyla uygulanması için gerekli beceriler örgüt içerisinde mevcut değilse geliştirilmelidir.

48. Soru

Kişilerin, becerileri edinmesi işletmelerde nasıl gerçekleşir?

Cevap

Kişilerin içerisindeki becerilerin edinilmesi ve geliştirilmesi insan kaynakları yönetiminde önemli değişiklikleri içerebilir. Beceri edinmenin kalbinde çalışanların edinilmesi, eğitilmesi ve desteklenmesi yatmaktadır. Çalışanların yeni işletim sistemlerini kullanmaları, yeni çalışma yaklaşımları ve değerler geliştirmeleri ve bilgi tabanını güncellemeleri için eğitim almaları gereklidir. Bu çalışanları elde tutmak örgüt içerisinde beceri seviyelerinin devam etmesi için çok önemlidir.

49. Soru

İşletmede baskın ürün stratejisi uygulamak için hangi tip bilgi ve becerilere sahip olunmalıdır?

Cevap

Baskın ürün stratejisine en iyi şekilde hizmet eden teknolojik olarak etkin ve büyük ölçekli üretim sistemleri, düşük maliyetli kitle dağıtım kanalları ve sektör koşulları hakkında ayrıntılı bilgidir.

50. Soru

İşletmenin holdingleşmesinde hangi beceriler hâkimdir?

Cevap

Holdingleşme stratejisi işletme alt kuruluşları üzerinde etkin finansal kontroller, büyük bir sermaye havuzu, iş alanı arama ve edinme yeterliliği, değerlerin ve işletmelerin elden çıkarılması veya satılması becerisini ve stratejik planlama kapsamlılığı gerektirir.

51. Soru

Düşük maliyet stratejileri uygulayan bir işletmenin sahip olduğu beceriler nelerdir?

Cevap

Düşük maliyet stratejilerini uyarlayan işletme birimleri toplu üretim ve dağıtımda, otomasyonda, etkin bayi yönetiminde ve sınırlı çalışma sermayesinin etkin yönetiminde becerilere dağılım duyacaktır.

52. Soru

Niş iş stratejileri uygulayan bir işletmenin sahip olduğu beceriler nelerdir?

Cevap

Niş stratejisine en iyi şekilde niş talebi özelliklerini belirleyen çevresel tarama ve niş dağılımlarını karşılayan ürün tasarım yeterlilikleri becerileri tarafından cevap verilir. Bu strateji için uygun maliyet ve otomasyon gerekli dahi olmayabilir.

53. Soru

Strateji uygulamayı ve neleri içerdiğini açıklayınız.

Cevap

Strateji uygulamasının anlamı stratejinin uygulamaya geçmesi veya harekete dö­nüşmesi anlamında gelir. Daha detaylı bir şekilde tanımlamak gerekirse de yöne­ticinin görevlerinin üstesinden gelmesi, gerekli kaynakların stratejik programlara dağılımı ve stratejik planların desteklenmesi için uygun örgütsel sistemler ile ye­terliliklerin geliştirilmesini kapsar.

54. Soru

Stratejik değişimin kapsamı ve ölçüsü ne olmalıdır?

Cevap

Yeni stratejiler bir dizi alanda sürekli olarak stratejik değişiklikleri ifade eder. Eğer yeni strateji geçmişte uygulanmış ve küçük değişikliklerle revize edilip tekrar uy­gulanmaya konulmuş biçimdeyse strateji uygulamasının yönetilmesi basit olur. Çünkü örgüt bu stratejiyi bildiği ve çalışanlarının da alışkın olduğu yöntemleri kullanacağı için, yönetilmesi yeni bir stratejiye göre daha kolay olacaktır. Alışma süreci ve yapılandırma süreci olmayacaktır.

Yeni strateji örgütte radikal değişikliği ifade ettiğinde strateji uygulanmasında çok büyük sorunlar yaşanması kaçınılmazdır. Bu tür stratejiler örgütün birçok parçasında değişiklikler gerektirir. Bu değişiklikler çeşitli seviyelerde ve çeşitli bölümlerde, işletme birimlerinde ve hizmet bölgelerinde eş zamanlı olarak yapıl­malıdır. Aynı zamanda değişiklikler çok iyi şekilde koordine edilmelidir. Yöneticiler bu değişiklikleri etkin bir şekilde yönetmek için amaçlarını ve ölçütlerini değerlendirme ihtiyacı duyarlar. Anahtar, neyin değiştirilmesi gerektiğini ve ne tür değişikliklerin istendiğini belirlemektir.

55. Soru

Strateji uygulama değişkenleri nelerdir?

Cevap

Yöneticiler stratejileri uygulamak üzere birçok örgütsel değişkeni değiştirebilir. “Peters and Waterman” (1980) faaliyetlerini iyi sürdüren bir işletmenin stratejileri ile birlikte işletmenin yapısı, sistemleri, yeterlilikleri, personeli ve hedefleri gibi diğer örgütsel değişkenler arasında iyi bir uyuma sahip olduğu fikrini ortaya koy­muştur. Diğer çalışmalarsa kaynakların, liderliğin, kültürün, stratejik performan­sın ölçülmesinin ve strateji takibinin önemini göstermiştir.

56. Soru

Yeni ürün geliştirme hedeflendiğinde kaynak dağılımı nasıl yapılır?

Cevap

Yeni ürün geliştirme, bir aktif hücum stratejisi için temel unsur oluşturuyorsa Ar-Ge bölümü için daha fazla kaynak ve personel ayırmak zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Hatta uzun dönemde, yeni bir fabrikanın ya da en azından yeni donanımın alınması için, sermaye harcamaları imkânlarını araştırmak gerekecektir.

57. Soru

Yeni pazarlarda büyüme stratejisi benimsendiğinde kaynak dağılımı nasıl yapılır?

Cevap

Strateji yeni pazarlarda büyümeyi planlıyorsa reklamlar, pazar araştırmaları ve satış personeli için, bu kez de pazarlama bölümü lehine bir kaynak ayrımına ihtiyaç olacaktır.

58. Soru

Kaynak dağılımı üzerindeki enflasyon etkisini açıklayınız.

Cevap

Kaynak yönetimine dair önemli bir sorun uzun dönemli programlar üzerinde­ki enflasyon etkisidir. Birçok stratejik programın uygulanması üç ila beş yıl alır. Bu süreçteki enflasyon daha önceki tahminleri gerçek dışı hâle getirebilir. Bu özellikle de enflasyonun daha yüksek ve daha değişken olduğu yabancı ülkelerdeki projeler için geçerli olabilir. Eğer enflasyonun değişken olduğu bir ülkede faaliyet göste­riyorsa bir işletme, gerektiğinde ilave kaynakları kullanıma hazır hâle getirmeyi sağlayacak bazı durumlar elde etmelidir.

59. Soru

Tasarruf stratejileri uygulandığında kaynak dağılımı nasıl yapılır?

Cevap

Tasarruf stratejilerinin izlenmesi söz konusuysa kaynak dağılımı, yine özel bir öneme sahiptir. Uzun dönemde rekabet avantajları sağlayan bazı ürün hatla­rı dikkatle korunurlarken diğerlerine ayrılan fonlar, dengeli biçimde azaltılmaya çalışılacaktır. Bu durumda, uzun dönemde devreden çıkarılacak biçimde kaynak dağıtımının azaltılmasına, kısa vadede gelir getirme durumları göz önünde bu­lundurularak devam edilir. Örneğin; artık tasarruf stratejisi uygulanan ürünler için Ar-Ge ve bakım masrafları kesilir.

60. Soru

Kaynak dağılımında dışsal faktörlerin önemini açıklayınız.

Cevap

Kaynak dağılımında dışsal (çevresel) faktörler önemli rol oynar. Örneğin; hükûmet düzenlemeleri, bir firmanın kaynaklarının verimli ve kârlı ol­mayan varlıklara yatırılmasını zorunlu kılabilir. Örneğin; çevre kirliliğini önleyici yatırım ve donanım satın alınması gibi.

61. Soru

Yapısal gelişimi tarifleyiniz.

Cevap

Yapısal gelişim, görevlerin farklılaştırılması veya bölünmesi, benzer görevlerin gruplanması ve örgütsel hedefleri başaracak görevlerin koor­dine edilmesinden meydana gelir. Örgütsel görevlerin sorumluluklarının paylaş­tırılmasını örgütsel yapılar belirler. Örgütsel görevler uzmanlık veya özel beceri gereksinimleri esas alınarak bölünür. Bu işlem rollerin belirlenmesini ve görevle­rin gruplarını tamamlamak için sorumluluğun belirli rollere dağılım edilmesini içerir.

62. Soru

Basit yapıyı tanımlayınız.

Cevap

Basit yapı az sayıda personele sahip, küçük, sahibi tarafından yöne­tilen ve çoğunlukla herkesin sahibine bildirimde bulunduğu küçük bir işletmedir. Bu yapı sınırlı sayıda çalışan olduğunda etkin bir şekilde çalışabilir. Asıl avantajı sahibinin, denetim faaliyetlerinin maliyetini sınırlayan tüm faa­liyetler üzerinde tümüyle denetim sunabilmesidir. Diğer taraftan, tek bir kişi sa­dece birkaç personeli denetleyebilir. Bu yapıya önerilen yirmi çalışan bile yüksek olabilir. Böylesi durumlarda yönetici (sahip) günlük faaliyetlerle çok uğraşır ve uzun dönemli planlama yapmada zorluk yaşayabilir.

63. Soru

Bölgesel veya stratejik işletme birimi genellikle hangi durumlarda kullanılır?

Cevap

Çeşitli ürünleri olan ve pazarlarda faaliyet gösteren büyük örgütler çoğunlukla bölgesel veya SBU yapı­ları kullanırlar. Örgütte yer alan bölümler diğer örgütlerde bulanan bölümler gibi­dir. eder. Her bir bölüm veya grup çeşitli ayrı ve farklı faaliyet gösteren alanlara sa­hiptir. Bu faaliyet alanları açıkça belirlenebilen ürün hatlarına ve hedef pazarlara sahiptir. Fonksiyonel yapılar çoğunlukla işletmede bulunan bölümleri oluşturur­lar. Ancak bölümler çok fazla faaliyet alanına alanına sahip olduğunda, işletmeler çeşitli bölümleri Stratejik İşletme Birimleri veya Grupları içerisinde birleştirebilir. Böylece bölgesel veya SBU yapılar meydana gelir.

64. Soru

Matriks yapıları açıklayınız.

Cevap

İşletmeler artan bir şekilde farklılaşmaya ve uluslararası hâle gelmeye başlarken yeni yapısal düzenlemeleri de takip etmektedir. Son yıllarda Matriks yapısı oldukça kullanılır hâle gelmiştir. Bu yapıda işletmede faaliyet gös­teren bölümde, ürün, bölgesel ve tamamlayıcı hatları kesen ikili veya bazen üçlü raporlama düzenlemeleri bulunmaktadır. Yöneticiler fonksiyonel görevler için fonksiyonel alan yöneticisine, ürün performansı için işletme birimi yöneticisine ve belki de bölgesel performans için bölgesel alan yöneticisine rapor verebilirler.

65. Soru

Matriks yapıların avantajları nelerdir?

Cevap

Matriks yapı diğer örgütsel yapıların eksiklikleri için, özellikle de bölümler arasındaki iletişimi geliştirmek ve yüksek derecede uzmanlığı olan çalışanların verimliliğini artırmak açısından bir çözüm sunar. Matriks yapı koordinasyonu arttırırken aynı zamanda da esnekliği ve uyum sağlamayı geliştirir.

66. Soru

Yönetim bilgi sistemlerinin işlevi nedir?

Cevap

Bunlar yönetime çeşitli pazarlama, üretim finans ve muhasebe bilgisi temin eden bilgisayar tabanlı bilgi sistemleridir. Yönetim tarafın­dan kullanılan bilgiler çalışma performansını değerlendirmek içindir. Performans beklentilerin veya hedeflerin altına düştüğünde yöneticiler strateji ve kaynak da­ğılımlarında değişiklikler yaparlar. Kontrol kararlarının stratejik performansını kontrol etmeye çalışırlar. Yönetim bilgi sistemleri; karar verme, planlama, kontrol ve diğer fonksiyon­lar için gerekli bilgilere doğru ve zamanın da ulaşmak için kurulan sistemlerdir.

67. Soru

Karar destek sistemlerini açıklayınız.

Cevap

Örgütün temel fonksiyonlarından biri de karar ver­medir. Bu fonksiyon bazen çok zor bir görev hâline dönüşmektedir. Bu tür zor ka­rarlarda, karar destek sistemlerinin yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. Karar des­tek sistemleri, yönetimin faaliyetlerinde karar alma işlevine yardımcı olmak üzere geliştirilmiştir. Ayrıca veri tabanına ve karar modellerine dayalı etkileşimli bir sistem olarak da tanımlanabilir. Bu sistemler yöneticinin problemi gidermek için uygun kararı vermesini desteklemekle birlikte, yöneticiye karar vermesi için birçok seçenek sunmak ama­cıyla geliştirilmiş sistemlerdir.

68. Soru

Karar destek sistemlerinin avantajları nelerdir?

Cevap

Karar destek sistemleri, karar vericinin deneyim, sezgi, muhakeme ve bilgi birikimleri ile güncel bilgi teknolojisini birleştirerek, işletmenin pazardaki deği­şimlere daha hızlı cevap verebilmesini sağlar. Ayrıca daha etkili ve verimli yollarla kaynakların daha iyi yönetimini sağ­layan işletme zekâlarının oluşturmasına yardım eder.

69. Soru

Üst yönetim bilgi sistemlerinin amaçları nelerdir?

Cevap

Üst yönetim bilgi kaynakları genellikle, raporlar, toplantılar, telefon görüşme­leri ve çeşitli aktivitelerdir. Üst yönetim bilgi kaynaklarının çoğu, bilgisayarsız or­tamlardadır. Bilgiler unutulabilmekte ya da farklı algılanabilmektedir. Bu yüzden, bazen üst yöneticiler, yanlış kararlar verebilmektedirler. Üst yönetim bilgi sistemi­nin amacı, üst yönetime, stratejik hedeflerle doğrudan alakalı bilgiye kolay erişim olanağı sağlamaktır. Üst yönetim bilgi sistemi, karar destek sisteminin bir ögesidir. Üst yönetimin karar sürecini desteklemek için geliştirilir. Üst yönetim bil­gi sisteminin temel görevi, karar vericiler ve kara değişkenleri arasında iletişimi sağlamaktır. Üst yönetim bilgi sistemleri, yöneticilere ihtiyaçları olan güncel bil­giyi sunar. Bunun yanında üst yönetim bilgi sistemi, güncel karar verilerini modellerle birleştirerek gerekli analizleri de yapar ve yöneticilere sunar.

70. Soru

Üst yönetim bilgi sistemlerine bilgi hangi şekillerde elde edilir?

Cevap

Bilgi iç, dış ve öznel kaynaklar olmak üzere üç şekilde elde edilir. İç kaynaklar, finans, muhasebe ve insan kaynakları raporlarıdır. Dış kay­naklar, doğrudan erişimli veri tabanları, gazeteler ve kişisel bağlantılardır. Karar vericilerin algılamaları, birikimleri ve deneyimleri ise öznel kaynak olarak nite­lendirilir.

71. Soru

Beceri geliştirmeyi daha etkin bir şekilde gerçekleştirmek için ne yapılmalıdır?

Cevap

Yönetim geliştirme ve eğitim programları, becerilerin ve kurumların temel yetkinliklerinin artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Maalesef insan kay­nakları bölümünde çalışan personel bu görevleri sıklıkla rutin bir şekilde ve uy­gunsuzca idare etmektedir. Beceri gelişiminde daha etkili bir yaklaşım, strateji yöneticilerinin stratejik insan kaynakları stratejisini açıkça ifade etmesidir. Ku­rumsal ve iş stratejileri için gereken insan kaynakları becerilerini açık bir biçimde göstermelidir. Daha sonra insan kaynakları bölümündeki profesyonellerden bu becerileri geliştirmek üzere programlar tasarlamaları istenebilir.

72. Soru

İşletmeler açısından beceri geliştirmenin avantajları nelerdir?

Cevap

İşletme birimi kademesinde, işletmeye sektör içerisinde rekabetçi bir avantaj sağlayan becerileri oluşturmak olmalıdır. Bu avantaj yeni ürünler, düşük mali­yetler, daha iyi pazar pozisyonlandırma, teknolojik üstünlük, finansal esneklik, verimli üretim ve ikmal sistemi ve daha nicesi şeklinde olabilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.