Açıköğretim Ders Notları

Stratejik Yönetim Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Stratejik Yönetim Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Stratejik Niyetlerin Belirlenmesi: Stratejik Niyet Hiyerarşisi

1. Soru

Stratejik niyet hiyerarşisi hangi ögelerden meydana gelir?

Cevap

Stratejik niyet hiyerarşisi vizyon, misyon, amaç, hedef, plan ve bütçeden oluşur. Bir yönüyle örgütlerin kısa, orta ve uzun vadede nerede olmak istediklerini beyan
eden niyetlerdir.


2. Soru

Stratejik niyet hiyerarşisinde yer alan ögeler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Vizyon ve misyon uzun vadeli niyetler iken, amaç ve hedefler yıl yıl belirlenen, ulaşılmak istenilen sonuçlardır. Bunlar da kısa, orta ve uzun vadeli olabilirler. Plan ve bütçe ise vizyon, misyon, amaç ve hedeflere hizmet eden faaliyetlerdir. Planlar amaç ve hedeflere ulaşmak için gereğinin yapılmasını belirleyen, açıklayan faaliyetler iken, bütçe ise vizyon, misyon, amaç, hedef ve planlar için kaynak tahsis etmektir.


3. Soru

Vizyon nedir?

Cevap

Vizyon, liderleri birbirlerinden ve yöneticilerden ayıran özellikler bütünü olarak da tanımlanabilir. Vizyonla ilgili çeşitli çözümlemeler şunlardır:

 • Örgüte ilişkin güçlenen bir geleceği geliştirme, paylaşma ve tasarlama yetisi,
 • Var olanla, öngörüleni yalın bir gerçeklikle dengeleyebilme,
 • Bilinenden bilinmeyene yönelik gerçekleri, ümitleri, rüyaları ve fırsatları koruyarak geleceği yaratabilme becerisi.

Kuruluşun, işletmenin gelecekte ne olmak istediğini belirleyen bildirisine vizyon denir.


4. Soru

Vizyonun öğeleri nelerdir?

Cevap

Vizyonun öğelerini üç başlık altında toplayabiliriz. Bunlar;

 • Yönetim Felsefesi, değerler ve ilkeler,
 • İmaj, ve
 • Amaçlar ve gelecek tahminidir.

5. Soru

Yönetim felsefesi nedir?

Cevap

Kişilerin, yöneticilerin, girişimcilerin yaptıkları, yapacakları işlere, sektör ve yönetime yükledikleri özel anlam ya da yüklenilmiş anlamların benimsenmesi yönetim felsefesi olarak tarif edilebilir. Bu bağlamda yönetim felsefesi, kişi, grup ve düşünce davranışlarına rehberlik eden idealler, inançlar ve ilkeler bütünü olarak tanımlanabilir.


6. Soru

Değerler hangi öğelerden meydana gelirler?

Cevap

Değerler; davranış biçimleri, inançlar, hedefler, ilişkileri kontrol teknikleri, dünya görüşü, tarz ve karakterlerdir.


7. Soru

İmajın faydaları nelerdir?

Cevap

İmaj, belirli bir amaç üzerinde odaklanmayı sağlar. Yönetim felsefesi, vizyon ve misyonun arka planında yer alırken, imaj ise görünen ve gösterilmek istenilen yüzünü oluşturur. Verilmek istenen mesaj, anılmak istenilen pozitif nitelik de imaj ile açıklanabilir.


8. Soru

İşletmeler, vizyon ve liderlik perspektifi doğrultusunda incelendiğinde vizyon ile ilgili olarak hangi yargılara ulaşılır?

Cevap

İşletmeler ya da kurumlar, vizyon ve liderlik perspektifi doğrultusunda incelendiğinde vizyon hakkında aşağıdaki yargılar düşünülebilir;

 • Vizyon, kurumun içsel pusulasıdır.
 • Vizyon, ilham veren yönüyle senaryo deklarasyonudur.
 • Vizyon, gelecek tasarımının bugünkü zihinsel düşüdür, izdüşümüdür.

9. Soru

Hap Klopp’a göre liderlik ve yöneticilik arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Klopp’a göre liderlik, insanları topluca etkileyebilecek ve harekete geçirebilecek vizyonları yaratabilme ve iletebilme yeteneğidir. Yöneticilik ise, yapılacak işleri algılama ve insanları çalıştırabilme gücüdür. İnsanlar, diğer insanların değil, vizyon yaratanların peşinden giderler. Bu yönüyle yöneticiler çalışanlarını özverili ve verimli çalışmaya yönlendirebiliyorlarsa başarılı olurlar.


10. Soru

Karizma ve vizyon arasındaki farklılıklar nelerdir?

Cevap

Bir karizmacı teknolojiye uyum gösteremez, bir vizyoncu da başarısı sosyal ilişkilerin etkisine bağlı işlerde varlık gösteremez. Ancak bunun değişmez bir yargı olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Doğru değerlendirme için yönetim kavramları daha ayrıntılı tanımlanmalıdır. Bu da ancak, uygulamaların çeşitli biçimlerinde görülür. Karizma ve vizyon en fazla başarılı sonuçlarla doğru orantılı gelişen dönüşümlü yönetimin öğeleridir. O halde doğru düşünüm sağlandıktan sonra teknolojiye yatkın bir karizmacı ya da sosyal ilişkileri güçlü bir vizyoncu kişilik rahatlıkla oluşturulabilir.


11. Soru

Misyon nedir?

Cevap

Misyon “Biz neyiz?” sorusuna yanıt arar. Sektörde rakiplerimize nazaran neyi en iyi yaptığımız sorusu çerçevesinde geliştirilir.


12. Soru

Bir misyonun temel öğeleri nelerdir?

Cevap

Bir misyonun dört temel boyutu/öğeyi bünyesinde barındırır:

 • Paydaşlara ve ortaklara yükümlülüklerini yerine getirme aracı olarak misyon
 • İşin alanı olarak misyon
 • Rekabet avantajı kaynağı olarak misyon
 • Gelecek yönüyle misyon

13. Soru

Vizyon ve misyon arasındaki temel fark nedir?

Cevap

Misyonda dün, bugün ve yarın vurgusu var iken; vizyon amaç, hedef ve strateji sadece gelecekle ilgilidir.


14. Soru

Amaç ve hedef arasında nasıl bir ilişki mevcuttur?

Cevap

Hedefler amaçlardan farklı olarak sayısal olarak ifade edilir ve daha kısa vadeyi kapsarlar. Bir amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak birden farklı hedef belirlenebilir.


15. Soru

Hedeflerin sahip olması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

Hedefler;

 • Yeterince açık ve anlaşılır olmalıdır,
 • Ölçülebilir olmalıdır,
 • Sonuç odaklı olmalıdır,
 • Zaman çerçevesi açık olmalıdır.

16. Soru

Strateji nedir?

Cevap

Strateji, kaynakların amaçlara tahsisi olarak tanımlanabileceği gibi, amaçlara nasıl ulaşılacağının belirlenmesi olarak da tanımlanabilir.


17. Soru

Misyon hangi sorulara yanıt aramaktadır?

Cevap

Misyon, “biz neyiz?, ne için varız?, neye başlıyoruz? ve işimiz nedir?” sorularının yanıtları olarak ortaya çıkmaktadır.


18. Soru

Vizyon, hangi eğilimleri belirler?

Cevap

Vizyon, amaçların ve hedeflerin, misyonların, stratejilerin yönlendirileceği eğilimleri belirlemek anlamındadır. Ulaşılmak istenilen gelecek, farklılaştırılmış bir gelecek yaratmak, geleceği öngörmek de vizyon kavramı içerisinde yer alır.


19. Soru

Vizyon, misyon, strateji, amaç ve hedefler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

İşletmelerin, ülkelerin ve kurumların nihai anlamda başarıya ulaşabilmeleri için vizyon, misyon, strateji, amaç ve hedeflerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir. Vizyon ve misyonun gelecekle, yeni gelecekle gündemle bağlantılı ve uyumlu olması gerekirken, strateji, amaç ve hedeflerin de vizyon ve misyon ile uyumlu olmaları gerekir. Vizyon, gelecekte başarılması arzu edilen ve başarılacak hedeflere vurgu yaparken misyon; başarılmış, başarılmakta olan, başarılmaya devam edilecek olan hedefleri içerir. Strateji ise, vizyon ve misyonlara nasıl ulaşılacağını gösteren yol demektir. Zaman bağlamında bir betimleme yapılırsa vizyon gelecekle ilgili iken, misyon geçmiş, şimdi ve gelecekle ilgilidir.


20. Soru

Stratejik niyetin son evresinde hangi unsurlar yer alır?

Cevap

Stratejik niyetin son evresinde planlar ve bütçeler yer alır. Bir yönüyle vizyon, misyon, amaç ve hedefler belirlenirken stratejide örgütler ve uygun harekete geçiş planlarına başlanmış olunur.


21. Soru

Bütçenin konusu hangi unsurlardan meydana gelir?

Cevap

Hangi amaca, hangi miktarda fon, hangi miktarda maddi kaynak, hangi miktarda insan kaynağı ve ne kadar zaman tahsis edileceği bütçenin konusudur.


1. Soru

Stratejik niyet hiyerarşisi hangi ögelerden meydana gelir?

Cevap

Stratejik niyet hiyerarşisi vizyon, misyon, amaç, hedef, plan ve bütçeden oluşur. Bir yönüyle örgütlerin kısa, orta ve uzun vadede nerede olmak istediklerini beyan
eden niyetlerdir.

2. Soru

Stratejik niyet hiyerarşisinde yer alan ögeler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Vizyon ve misyon uzun vadeli niyetler iken, amaç ve hedefler yıl yıl belirlenen, ulaşılmak istenilen sonuçlardır. Bunlar da kısa, orta ve uzun vadeli olabilirler. Plan ve bütçe ise vizyon, misyon, amaç ve hedeflere hizmet eden faaliyetlerdir. Planlar amaç ve hedeflere ulaşmak için gereğinin yapılmasını belirleyen, açıklayan faaliyetler iken, bütçe ise vizyon, misyon, amaç, hedef ve planlar için kaynak tahsis etmektir.

3. Soru

Vizyon nedir?

Cevap

Vizyon, liderleri birbirlerinden ve yöneticilerden ayıran özellikler bütünü olarak da tanımlanabilir. Vizyonla ilgili çeşitli çözümlemeler şunlardır:

 • Örgüte ilişkin güçlenen bir geleceği geliştirme, paylaşma ve tasarlama yetisi,
 • Var olanla, öngörüleni yalın bir gerçeklikle dengeleyebilme,
 • Bilinenden bilinmeyene yönelik gerçekleri, ümitleri, rüyaları ve fırsatları koruyarak geleceği yaratabilme becerisi.

Kuruluşun, işletmenin gelecekte ne olmak istediğini belirleyen bildirisine vizyon denir.

4. Soru

Vizyonun öğeleri nelerdir?

Cevap

Vizyonun öğelerini üç başlık altında toplayabiliriz. Bunlar;

 • Yönetim Felsefesi, değerler ve ilkeler,
 • İmaj, ve
 • Amaçlar ve gelecek tahminidir.
5. Soru

Yönetim felsefesi nedir?

Cevap

Kişilerin, yöneticilerin, girişimcilerin yaptıkları, yapacakları işlere, sektör ve yönetime yükledikleri özel anlam ya da yüklenilmiş anlamların benimsenmesi yönetim felsefesi olarak tarif edilebilir. Bu bağlamda yönetim felsefesi, kişi, grup ve düşünce davranışlarına rehberlik eden idealler, inançlar ve ilkeler bütünü olarak tanımlanabilir.

6. Soru

Değerler hangi öğelerden meydana gelirler?

Cevap

Değerler; davranış biçimleri, inançlar, hedefler, ilişkileri kontrol teknikleri, dünya görüşü, tarz ve karakterlerdir.

7. Soru

İmajın faydaları nelerdir?

Cevap

İmaj, belirli bir amaç üzerinde odaklanmayı sağlar. Yönetim felsefesi, vizyon ve misyonun arka planında yer alırken, imaj ise görünen ve gösterilmek istenilen yüzünü oluşturur. Verilmek istenen mesaj, anılmak istenilen pozitif nitelik de imaj ile açıklanabilir.

8. Soru

İşletmeler, vizyon ve liderlik perspektifi doğrultusunda incelendiğinde vizyon ile ilgili olarak hangi yargılara ulaşılır?

Cevap

İşletmeler ya da kurumlar, vizyon ve liderlik perspektifi doğrultusunda incelendiğinde vizyon hakkında aşağıdaki yargılar düşünülebilir;

 • Vizyon, kurumun içsel pusulasıdır.
 • Vizyon, ilham veren yönüyle senaryo deklarasyonudur.
 • Vizyon, gelecek tasarımının bugünkü zihinsel düşüdür, izdüşümüdür.
9. Soru

Hap Klopp’a göre liderlik ve yöneticilik arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Klopp’a göre liderlik, insanları topluca etkileyebilecek ve harekete geçirebilecek vizyonları yaratabilme ve iletebilme yeteneğidir. Yöneticilik ise, yapılacak işleri algılama ve insanları çalıştırabilme gücüdür. İnsanlar, diğer insanların değil, vizyon yaratanların peşinden giderler. Bu yönüyle yöneticiler çalışanlarını özverili ve verimli çalışmaya yönlendirebiliyorlarsa başarılı olurlar.

10. Soru

Karizma ve vizyon arasındaki farklılıklar nelerdir?

Cevap

Bir karizmacı teknolojiye uyum gösteremez, bir vizyoncu da başarısı sosyal ilişkilerin etkisine bağlı işlerde varlık gösteremez. Ancak bunun değişmez bir yargı olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Doğru değerlendirme için yönetim kavramları daha ayrıntılı tanımlanmalıdır. Bu da ancak, uygulamaların çeşitli biçimlerinde görülür. Karizma ve vizyon en fazla başarılı sonuçlarla doğru orantılı gelişen dönüşümlü yönetimin öğeleridir. O halde doğru düşünüm sağlandıktan sonra teknolojiye yatkın bir karizmacı ya da sosyal ilişkileri güçlü bir vizyoncu kişilik rahatlıkla oluşturulabilir.

11. Soru

Misyon nedir?

Cevap

Misyon “Biz neyiz?” sorusuna yanıt arar. Sektörde rakiplerimize nazaran neyi en iyi yaptığımız sorusu çerçevesinde geliştirilir.

12. Soru

Bir misyonun temel öğeleri nelerdir?

Cevap

Bir misyonun dört temel boyutu/öğeyi bünyesinde barındırır:

 • Paydaşlara ve ortaklara yükümlülüklerini yerine getirme aracı olarak misyon
 • İşin alanı olarak misyon
 • Rekabet avantajı kaynağı olarak misyon
 • Gelecek yönüyle misyon
13. Soru

Vizyon ve misyon arasındaki temel fark nedir?

Cevap

Misyonda dün, bugün ve yarın vurgusu var iken; vizyon amaç, hedef ve strateji sadece gelecekle ilgilidir.

14. Soru

Amaç ve hedef arasında nasıl bir ilişki mevcuttur?

Cevap

Hedefler amaçlardan farklı olarak sayısal olarak ifade edilir ve daha kısa vadeyi kapsarlar. Bir amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak birden farklı hedef belirlenebilir.

15. Soru

Hedeflerin sahip olması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

Hedefler;

 • Yeterince açık ve anlaşılır olmalıdır,
 • Ölçülebilir olmalıdır,
 • Sonuç odaklı olmalıdır,
 • Zaman çerçevesi açık olmalıdır.
16. Soru

Strateji nedir?

Cevap

Strateji, kaynakların amaçlara tahsisi olarak tanımlanabileceği gibi, amaçlara nasıl ulaşılacağının belirlenmesi olarak da tanımlanabilir.

17. Soru

Misyon hangi sorulara yanıt aramaktadır?

Cevap

Misyon, “biz neyiz?, ne için varız?, neye başlıyoruz? ve işimiz nedir?” sorularının yanıtları olarak ortaya çıkmaktadır.

18. Soru

Vizyon, hangi eğilimleri belirler?

Cevap

Vizyon, amaçların ve hedeflerin, misyonların, stratejilerin yönlendirileceği eğilimleri belirlemek anlamındadır. Ulaşılmak istenilen gelecek, farklılaştırılmış bir gelecek yaratmak, geleceği öngörmek de vizyon kavramı içerisinde yer alır.

19. Soru

Vizyon, misyon, strateji, amaç ve hedefler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

İşletmelerin, ülkelerin ve kurumların nihai anlamda başarıya ulaşabilmeleri için vizyon, misyon, strateji, amaç ve hedeflerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir. Vizyon ve misyonun gelecekle, yeni gelecekle gündemle bağlantılı ve uyumlu olması gerekirken, strateji, amaç ve hedeflerin de vizyon ve misyon ile uyumlu olmaları gerekir. Vizyon, gelecekte başarılması arzu edilen ve başarılacak hedeflere vurgu yaparken misyon; başarılmış, başarılmakta olan, başarılmaya devam edilecek olan hedefleri içerir. Strateji ise, vizyon ve misyonlara nasıl ulaşılacağını gösteren yol demektir. Zaman bağlamında bir betimleme yapılırsa vizyon gelecekle ilgili iken, misyon geçmiş, şimdi ve gelecekle ilgilidir.

20. Soru

Stratejik niyetin son evresinde hangi unsurlar yer alır?

Cevap

Stratejik niyetin son evresinde planlar ve bütçeler yer alır. Bir yönüyle vizyon, misyon, amaç ve hedefler belirlenirken stratejide örgütler ve uygun harekete geçiş planlarına başlanmış olunur.

21. Soru

Bütçenin konusu hangi unsurlardan meydana gelir?

Cevap

Hangi amaca, hangi miktarda fon, hangi miktarda maddi kaynak, hangi miktarda insan kaynağı ve ne kadar zaman tahsis edileceği bütçenin konusudur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.