Açıköğretim Ders Notları

Stratejik Yönetim Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Stratejik Yönetim Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Stratejilerin Analizi Ve Seçimi

1. Soru

Alternatif stratejilerin formüle edilmesi sürecinde kimler yer almalıdır?

Cevap

Örgütün vizyon ve misyonunun oluşturulmasına katkıda bulunanlar, dış ve iç analizi gerçekleştirenler, bölüm ve birim yöneticileri bu süreçte yer alması gereken kişiler arasındadır.


2. Soru

SWOT Matrisi hangi faktörler üzerinde durur?

Cevap

SWOT bir örgütün güçlü (S- Strengths) ve zayıf (W- Weaknesses) yanları gibi örgüt içi faktörler ile fırsatlar (O- Opportunities) ve tehditler (Threats) gibi iki örgüt dışı faktör üzerinde durarak örgütün stratejik açıdan analizini yapan bir tekniktir.


3. Soru

SWOT matrisi yardımıyla yöneticiler kaç tür strateji geliştirebilirler?

Cevap

SWOT Matrisi de yöneticilerin dört farklı tip strateji geliştirmesine yardımcı olur. Bunlar;

 • SO (güçlü yönler ve fırsatlar),
 • WO (zayıf yönler ve fırsatlar),
 • ST (güçlü yönler ve tehditler) ile
 • WT (zayıf yönler ve tehditler) dir.

4. Soru

SO stratejilerinin kullanılması ile hangi amaçlara ulaşılmak istenmektedir?

Cevap

SO stratejileri dış fırsatları değerlendirmek üzere örgütün güçlü yönlerini kullanmasıdır. Tüm yöneticiler, örgütlerinin dış trendler ve olaylardan avantaj sağlamak üzere örgütün güçlü yanlarını kullanabilecekleri bir pozisyonda olmayı arzu ederler. Örgütler genellikle SO stratejilerini uygulayabilecekleri bir duruma gelebilmek için WO, ST ve WT stratejilerini uygularlar.


5. Soru

WO stratejileri ile ne amaçlanmaktadır?

Cevap

WO stratejileri dış fırsatlardan yararlanarak iç zayıflıkları geliştirme amacı güder. Bazen işletmenin dışında onu bekleyen bir takım fırsatlar vardır ancak örgüt içi zayıflıklar, bu fırsatlardan yararlanmayı engellemektedir.


6. Soru

ST stratejilerinin kullanılması ile hangi amaçlara ulaşılmak istenmektedir?

Cevap

ST stratejileri, dış tehditlerin etkisini bertaraf etmek ya da azaltmak için örgütün
güçlü yönlerini kullanır.


7. Soru

WT stratejileri hangi durumlarda kullanılmaktadırlar?

Cevap

WT stratejileri, örgütün iç zayıflıklarını azaltmak ve örgüt dışından gelecek tehditlerle başa çıkmak için başvurduğu savunma amaçlı stratejilerdir. Bir örgüt aynı anda hem kendi zayıflıklarıyla hem de dışardan gelen tehditlerle her an için mücadele etmek zorunda kalabilir. Bu gibi durumlarda WT stratejilerinin kullanılması söz konusu olacaktır.


8. Soru

SWOT matrisinin hazırlanmasındaki temel aşamalar nelerdir?

Cevap

SWOT matrisinin hazırlanmasındaki temel aşamalar şunlardır:
1. Örgütün önündeki belli başlı dış fırsatların bir listesini yapınız.
2. Dış tehditlerin bir listesini yapınız.
3. Örgüt içi güçlü tarafların bir listesini yapınız.
4. Örgüt içi zayıf tarafların bir listesini yapınız.
5. Örgütün güçlü yanları ile fırsatlarını eşleştiriniz ve ortaya çıkan stratejileri SO Stratejileri başlığı taşıyan hücre içerisine yazınız.
6. Örgütün zayıf yanları ile fırsatlarını eşleştiriniz ve ortaya çıkan stratejileri WO Stratejileri başlığı taşıyan hücre içerisine yazınız.
7. Örgütün güçlü yanları ile tehditleri eşleştiriniz ve ortaya çıkan stratejileri ST Stratejileri başlığı taşıyan hücre içerisine yazınız.
8. Örgütün zayıf yanları ile tehditleri eşleştiriniz ve ortaya çıkan stratejileri WT Stratejileri başlığı taşıyan hücre içerisine yazınız.


9. Soru

Kurumsal düzeyde geliştirilen çeşitlendirme ve büyüme stratejilerinin formülasyonunda hangi modeller kullanılmaktadır?

Cevap

Kurumsal düzeyde geliştirilen çeşitlendirme ve büyüme stratejilerinin formülasyonunda BCG Matrisi, İç-Dış Koşullar Matrisi (Internal- External-IE) Matrix, Hofer Analizi, Yönlendirici Politika Matrisi, Rowe Modeli gibi modeller bulunmaktadır.


10. Soru

BCG matrisi nedir?

Cevap

BCG matrisi, iş birimleri (işletmeler) arasındaki farklılıkları sektör büyüme hızı ve göreceli pazar payı pozisyonlarına göre grafik üzerinde gösterir. Böylece birden fazla işletmeye sahip şirketler, matris yardımıyla, sahip oldukları işletmeleri sektörün büyüme hızı ve sahip oldukları pazar gücü göz önüne alınarak analiz etmekte ve bu işletmeler için kurumsal strateji seçeneklerini üretmektedirler.


11. Soru

BCG Matrisi sektördeji satışların büyüme hızı ve göreceli pazar payı pozisyonuna göre dört bölgeye ayrılır. Bu bölgelere hangi adlar verilmektedir?

Cevap

Bölgelerin isimleri aşağıdaki gibidir:

 • Belirsizler (Bölge I)
 • Yıldızlar (Bölge II)
 • Nakit Depoları (Bölge III)
 • Sorunlular (Bölge IV)

12. Soru

Belirsizler bölgesinde yer alan iş birimlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Bu bölgede yer alan iş birimleri, düşük pazar payı oranı pozisyonuna sahiptir ancak hızlı büyüyen bir sektörde rekabet etmektedirler. Genellikle bu işletmelerin nakit ihtiyaçları fazla, nakit üretimleri ise azdır. Bu bölgedeki iş birimlerinin Belirsizler olarak adlandırılmalarının sebebi, şirketlerin bu tür birimlerinin durumu konusunda farklı yönlere hareket etme seçeneklerinin olmasıdır: ya yoğun pazar stratejileri izleyerek iş birimlerinin pozisyonlarını güçlendirmek ya da iş birimlerini satmak.


13. Soru

Yıldızlar bölgesinde yer alan iş birimlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Yıldızlar, büyüme ve kâr elde etme açısından şirketin uzun dönemdeki en iyi fırsatları olarak görülürler. Yüksek sektör büyüme hızı ve yüksek pazar payına sahip iş biriminin sektördeki egemen durumu korumak ve daha da ileriye götürmek için yüksek miktarlı yatırımların bu iş birimlerine yapılması gerekir.


14. Soru

Nakit depoları bölgesinde yer alan iş birimlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Bu bölgedeki iş birimleri yüksek göreceli pazar payına sahiptir ancak düşük bir büyüme hızına sahip bir sektörde rekabet etmektedirler. Nakit depoları olarak adlandırılmalarının nedeni, ihtiyaç duyduklarından daha fazla nakite sahip olmaları ve şirketin nakite olan ihtiyaçlarını bu iş birimleri üzerinden sağlamalarıdır.


15. Soru

Sorunlular bölgesinde yer alan iş birimlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Şirketin Sorunlu olarak adlandırılan iş birimleri, düşük göreceli pazar payı pozisyonuna sahip olup yavaş büyüyen ya da hiç büyümeyen bir pazarda rekabet etmektedirler. Zayıf iç ve dış pozisyonlarından dolayı bu iş birimleri genellikle tasfiye edilir, satılır ya da kısmi tasfiye yoluyla bazı aktifleri elden çıkartılır.


16. Soru

Strateji alternatiflerinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek ölçütler nelerdir?

Cevap

Strateji alternatiflerinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek ölçütleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Tutarlılık
 • Uygunluk
 • Geçerlilik
 • Yapılabilirlik
 • Risk
 • Paydaşlarca çekicilik/kabul edilebilirlik

17. Soru

Stratejik alternatiflerin analizi ve stratejilerin seçimibağlamında tutarlılık ile ne ifade edilmektedir?

Cevap

Stratejik alternatiflerin analizi ve stratejilerin seçimi bağlamında tutarlılık, stratejilerin örgütün amaç ve hedefleriyle uyum içinde olmasıdır. İşletmelerin uygulayacağı stratejilerin özellikle misyon ve hedefleriyle tutarlı olması beklenir. Stratejilerin seçilme sebebi zaten misyon ve hedeflerin gerçekleştirilmesidir.


18. Soru

Stratejilerin yaşama geçirilmesinde olumsuz etkileri olabilecek en yaygın kısıtlar nelerdir?

Cevap

Uygulamada, stratejilerin yaşama geçirilmesinde olumsuz etkileri olabilecek kısıtların en yaygınları arasında aşağıdakiler vardır:

 • Örgüt içi kültür, yetenekler ve kaynaklar
 • Rekabete karşı tepki gücü ve yeterliliği
 • Yönetici ve çalışanların örgüte bağlılık düzeyleri

19. Soru

Stratejik alternatiflerin sahip oldukları riskler konusunda neler yapılmalıdır?

Cevap

Riskler konusunda aşağıdakilerin yapılması gereklidir:

 • Risklerin açık ve anlaşılır bir değerlendirmesini yapmak,
 • Eğer işler beklendiği gibi gitmezse, ortaya çıkacak sıkıntıların derecesini
  hafifletecek yol ve yöntemleri belirlemek,
 • Örgütün öngörülen riskleri alıp almayacağına karar vermek

20. Soru

Stratejilerin değerlendirilmesinde hangi finansal tekniklerden yararlanılır?

Cevap

Finansal Teknikler:

 • Sermaye Kârlılığı
 • Net Nakit Akışı
 • Geri Ödeme Dönemi
 • Iskonto Edilmiş Nakit Akışı
 • Başabaş analizi

21. Soru

Sermaye kârlılığı nedir?

Cevap

Sermaye kârlılığı, bir strateji alternatifinin kârlılığının ölçüsüdür. Sermaye kârlılığı, elde edilecek kârların yeni stratejiye konulacak sermayeye oranı olarak tanımlanabilir.


22. Soru

Fayda-maliyet analizi hangi yararlar sağlar?

Cevap

Fayda-maliyet analizi kısaca organizasyonda bir “değişimi” başlatıp başlatmama konusunda karar vermeye yardımcı olan bir tekniktir. Burada değişimden kastedilen, bir yatırım, bir proje ya da bir strateji uygulaması olabilir. Fayda-maliyet analizi, stratejilerin analizi ve seçimi bağlamında, stratejinin seçimiyle sağlanacak fayda ile stratejinin maliyetinin karşılaştırılmasına dayanacaktır. Burada “fayda” organizasyona olumlu katkısı olan durumlardır (örnek olarak pazar payında artış, maliyetlerde azalış, vb.) Maliyet ise organizasyona olumsuz katkısı olan durumlardır (örnek olarak katlanılan harcamalar, istifa eden personel, düşen motivasyon, vb.) Fayda-maliyet analizinde, gerçekleştirilmesi düşünülen alternatif stratejilerin olası fayda ve maliyetlerinin bugünkü değerleri hesaplanmakta ve en fazla fayda sağlayan alternatif strateji seçilmektedir.


23. Soru

Yöneticileri hatalı karar almaya götüren tutum ve davranışlar nelerdir?

Cevap

Yöneticileri hatalı karar almaya götüren tutum ve davranışları üç başlık altında
toplanmaktadır:

 1. Yöneticilerin hızlı karar alma yönündeki arzu ve isteklerinin,
  alelacele bir yargıya varmalarına neden olması,
 2. Hata yapmaya müsait karar alma
  süreçlerini kullanmaları (örneğin, etkili bir hisse sahibinin iddialarını, düşüncelerini
  kabullenme),
 3. Yalnızca bir iki alternatifi dikkate alarak kaynaklardan kötü
  bir şekilde yararlanmaları.

24. Soru

Örgüt kültürü nedir?

Cevap

Örgüt kültürü; örgüt üyelerinin paylaştığı sosyal değerler, standartlar, normlar, inançlar, hikâyeler, semboller ve anlayışlar topluluğudur. Örgüt kültürü, bir grubun dış adaptasyon ve iç entegrasyon ile ilgili belirli sorunlarla başa çıkmayı öğrenirken bulduğu, keşfettiği veya geliştirdiği bir takım temel varsayımlardır. Bu varsayımlar değerli kabul edilebilecek kadar işe yarar olmuşlardır ve bunun için yeni katılan elemanlara, aynı problemlerle karşılaştıkları zaman doğru şekilde düşünmek, algılamak ve hissetmek için öğretilirler.”


1. Soru

Alternatif stratejilerin formüle edilmesi sürecinde kimler yer almalıdır?

Cevap

Örgütün vizyon ve misyonunun oluşturulmasına katkıda bulunanlar, dış ve iç analizi gerçekleştirenler, bölüm ve birim yöneticileri bu süreçte yer alması gereken kişiler arasındadır.

2. Soru

SWOT Matrisi hangi faktörler üzerinde durur?

Cevap

SWOT bir örgütün güçlü (S- Strengths) ve zayıf (W- Weaknesses) yanları gibi örgüt içi faktörler ile fırsatlar (O- Opportunities) ve tehditler (Threats) gibi iki örgüt dışı faktör üzerinde durarak örgütün stratejik açıdan analizini yapan bir tekniktir.

3. Soru

SWOT matrisi yardımıyla yöneticiler kaç tür strateji geliştirebilirler?

Cevap

SWOT Matrisi de yöneticilerin dört farklı tip strateji geliştirmesine yardımcı olur. Bunlar;

 • SO (güçlü yönler ve fırsatlar),
 • WO (zayıf yönler ve fırsatlar),
 • ST (güçlü yönler ve tehditler) ile
 • WT (zayıf yönler ve tehditler) dir.
4. Soru

SO stratejilerinin kullanılması ile hangi amaçlara ulaşılmak istenmektedir?

Cevap

SO stratejileri dış fırsatları değerlendirmek üzere örgütün güçlü yönlerini kullanmasıdır. Tüm yöneticiler, örgütlerinin dış trendler ve olaylardan avantaj sağlamak üzere örgütün güçlü yanlarını kullanabilecekleri bir pozisyonda olmayı arzu ederler. Örgütler genellikle SO stratejilerini uygulayabilecekleri bir duruma gelebilmek için WO, ST ve WT stratejilerini uygularlar.

5. Soru

WO stratejileri ile ne amaçlanmaktadır?

Cevap

WO stratejileri dış fırsatlardan yararlanarak iç zayıflıkları geliştirme amacı güder. Bazen işletmenin dışında onu bekleyen bir takım fırsatlar vardır ancak örgüt içi zayıflıklar, bu fırsatlardan yararlanmayı engellemektedir.

6. Soru

ST stratejilerinin kullanılması ile hangi amaçlara ulaşılmak istenmektedir?

Cevap

ST stratejileri, dış tehditlerin etkisini bertaraf etmek ya da azaltmak için örgütün
güçlü yönlerini kullanır.

7. Soru

WT stratejileri hangi durumlarda kullanılmaktadırlar?

Cevap

WT stratejileri, örgütün iç zayıflıklarını azaltmak ve örgüt dışından gelecek tehditlerle başa çıkmak için başvurduğu savunma amaçlı stratejilerdir. Bir örgüt aynı anda hem kendi zayıflıklarıyla hem de dışardan gelen tehditlerle her an için mücadele etmek zorunda kalabilir. Bu gibi durumlarda WT stratejilerinin kullanılması söz konusu olacaktır.

8. Soru

SWOT matrisinin hazırlanmasındaki temel aşamalar nelerdir?

Cevap

SWOT matrisinin hazırlanmasındaki temel aşamalar şunlardır:
1. Örgütün önündeki belli başlı dış fırsatların bir listesini yapınız.
2. Dış tehditlerin bir listesini yapınız.
3. Örgüt içi güçlü tarafların bir listesini yapınız.
4. Örgüt içi zayıf tarafların bir listesini yapınız.
5. Örgütün güçlü yanları ile fırsatlarını eşleştiriniz ve ortaya çıkan stratejileri SO Stratejileri başlığı taşıyan hücre içerisine yazınız.
6. Örgütün zayıf yanları ile fırsatlarını eşleştiriniz ve ortaya çıkan stratejileri WO Stratejileri başlığı taşıyan hücre içerisine yazınız.
7. Örgütün güçlü yanları ile tehditleri eşleştiriniz ve ortaya çıkan stratejileri ST Stratejileri başlığı taşıyan hücre içerisine yazınız.
8. Örgütün zayıf yanları ile tehditleri eşleştiriniz ve ortaya çıkan stratejileri WT Stratejileri başlığı taşıyan hücre içerisine yazınız.

9. Soru

Kurumsal düzeyde geliştirilen çeşitlendirme ve büyüme stratejilerinin formülasyonunda hangi modeller kullanılmaktadır?

Cevap

Kurumsal düzeyde geliştirilen çeşitlendirme ve büyüme stratejilerinin formülasyonunda BCG Matrisi, İç-Dış Koşullar Matrisi (Internal- External-IE) Matrix, Hofer Analizi, Yönlendirici Politika Matrisi, Rowe Modeli gibi modeller bulunmaktadır.

10. Soru

BCG matrisi nedir?

Cevap

BCG matrisi, iş birimleri (işletmeler) arasındaki farklılıkları sektör büyüme hızı ve göreceli pazar payı pozisyonlarına göre grafik üzerinde gösterir. Böylece birden fazla işletmeye sahip şirketler, matris yardımıyla, sahip oldukları işletmeleri sektörün büyüme hızı ve sahip oldukları pazar gücü göz önüne alınarak analiz etmekte ve bu işletmeler için kurumsal strateji seçeneklerini üretmektedirler.

11. Soru

BCG Matrisi sektördeji satışların büyüme hızı ve göreceli pazar payı pozisyonuna göre dört bölgeye ayrılır. Bu bölgelere hangi adlar verilmektedir?

Cevap

Bölgelerin isimleri aşağıdaki gibidir:

 • Belirsizler (Bölge I)
 • Yıldızlar (Bölge II)
 • Nakit Depoları (Bölge III)
 • Sorunlular (Bölge IV)
12. Soru

Belirsizler bölgesinde yer alan iş birimlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Bu bölgede yer alan iş birimleri, düşük pazar payı oranı pozisyonuna sahiptir ancak hızlı büyüyen bir sektörde rekabet etmektedirler. Genellikle bu işletmelerin nakit ihtiyaçları fazla, nakit üretimleri ise azdır. Bu bölgedeki iş birimlerinin Belirsizler olarak adlandırılmalarının sebebi, şirketlerin bu tür birimlerinin durumu konusunda farklı yönlere hareket etme seçeneklerinin olmasıdır: ya yoğun pazar stratejileri izleyerek iş birimlerinin pozisyonlarını güçlendirmek ya da iş birimlerini satmak.

13. Soru

Yıldızlar bölgesinde yer alan iş birimlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Yıldızlar, büyüme ve kâr elde etme açısından şirketin uzun dönemdeki en iyi fırsatları olarak görülürler. Yüksek sektör büyüme hızı ve yüksek pazar payına sahip iş biriminin sektördeki egemen durumu korumak ve daha da ileriye götürmek için yüksek miktarlı yatırımların bu iş birimlerine yapılması gerekir.

14. Soru

Nakit depoları bölgesinde yer alan iş birimlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Bu bölgedeki iş birimleri yüksek göreceli pazar payına sahiptir ancak düşük bir büyüme hızına sahip bir sektörde rekabet etmektedirler. Nakit depoları olarak adlandırılmalarının nedeni, ihtiyaç duyduklarından daha fazla nakite sahip olmaları ve şirketin nakite olan ihtiyaçlarını bu iş birimleri üzerinden sağlamalarıdır.

15. Soru

Sorunlular bölgesinde yer alan iş birimlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Şirketin Sorunlu olarak adlandırılan iş birimleri, düşük göreceli pazar payı pozisyonuna sahip olup yavaş büyüyen ya da hiç büyümeyen bir pazarda rekabet etmektedirler. Zayıf iç ve dış pozisyonlarından dolayı bu iş birimleri genellikle tasfiye edilir, satılır ya da kısmi tasfiye yoluyla bazı aktifleri elden çıkartılır.

16. Soru

Strateji alternatiflerinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek ölçütler nelerdir?

Cevap

Strateji alternatiflerinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek ölçütleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Tutarlılık
 • Uygunluk
 • Geçerlilik
 • Yapılabilirlik
 • Risk
 • Paydaşlarca çekicilik/kabul edilebilirlik
17. Soru

Stratejik alternatiflerin analizi ve stratejilerin seçimibağlamında tutarlılık ile ne ifade edilmektedir?

Cevap

Stratejik alternatiflerin analizi ve stratejilerin seçimi bağlamında tutarlılık, stratejilerin örgütün amaç ve hedefleriyle uyum içinde olmasıdır. İşletmelerin uygulayacağı stratejilerin özellikle misyon ve hedefleriyle tutarlı olması beklenir. Stratejilerin seçilme sebebi zaten misyon ve hedeflerin gerçekleştirilmesidir.

18. Soru

Stratejilerin yaşama geçirilmesinde olumsuz etkileri olabilecek en yaygın kısıtlar nelerdir?

Cevap

Uygulamada, stratejilerin yaşama geçirilmesinde olumsuz etkileri olabilecek kısıtların en yaygınları arasında aşağıdakiler vardır:

 • Örgüt içi kültür, yetenekler ve kaynaklar
 • Rekabete karşı tepki gücü ve yeterliliği
 • Yönetici ve çalışanların örgüte bağlılık düzeyleri
19. Soru

Stratejik alternatiflerin sahip oldukları riskler konusunda neler yapılmalıdır?

Cevap

Riskler konusunda aşağıdakilerin yapılması gereklidir:

 • Risklerin açık ve anlaşılır bir değerlendirmesini yapmak,
 • Eğer işler beklendiği gibi gitmezse, ortaya çıkacak sıkıntıların derecesini
  hafifletecek yol ve yöntemleri belirlemek,
 • Örgütün öngörülen riskleri alıp almayacağına karar vermek
20. Soru

Stratejilerin değerlendirilmesinde hangi finansal tekniklerden yararlanılır?

Cevap

Finansal Teknikler:

 • Sermaye Kârlılığı
 • Net Nakit Akışı
 • Geri Ödeme Dönemi
 • Iskonto Edilmiş Nakit Akışı
 • Başabaş analizi
21. Soru

Sermaye kârlılığı nedir?

Cevap

Sermaye kârlılığı, bir strateji alternatifinin kârlılığının ölçüsüdür. Sermaye kârlılığı, elde edilecek kârların yeni stratejiye konulacak sermayeye oranı olarak tanımlanabilir.

22. Soru

Fayda-maliyet analizi hangi yararlar sağlar?

Cevap

Fayda-maliyet analizi kısaca organizasyonda bir “değişimi” başlatıp başlatmama konusunda karar vermeye yardımcı olan bir tekniktir. Burada değişimden kastedilen, bir yatırım, bir proje ya da bir strateji uygulaması olabilir. Fayda-maliyet analizi, stratejilerin analizi ve seçimi bağlamında, stratejinin seçimiyle sağlanacak fayda ile stratejinin maliyetinin karşılaştırılmasına dayanacaktır. Burada “fayda” organizasyona olumlu katkısı olan durumlardır (örnek olarak pazar payında artış, maliyetlerde azalış, vb.) Maliyet ise organizasyona olumsuz katkısı olan durumlardır (örnek olarak katlanılan harcamalar, istifa eden personel, düşen motivasyon, vb.) Fayda-maliyet analizinde, gerçekleştirilmesi düşünülen alternatif stratejilerin olası fayda ve maliyetlerinin bugünkü değerleri hesaplanmakta ve en fazla fayda sağlayan alternatif strateji seçilmektedir.

23. Soru

Yöneticileri hatalı karar almaya götüren tutum ve davranışlar nelerdir?

Cevap

Yöneticileri hatalı karar almaya götüren tutum ve davranışları üç başlık altında
toplanmaktadır:

 1. Yöneticilerin hızlı karar alma yönündeki arzu ve isteklerinin,
  alelacele bir yargıya varmalarına neden olması,
 2. Hata yapmaya müsait karar alma
  süreçlerini kullanmaları (örneğin, etkili bir hisse sahibinin iddialarını, düşüncelerini
  kabullenme),
 3. Yalnızca bir iki alternatifi dikkate alarak kaynaklardan kötü
  bir şekilde yararlanmaları.
24. Soru

Örgüt kültürü nedir?

Cevap

Örgüt kültürü; örgüt üyelerinin paylaştığı sosyal değerler, standartlar, normlar, inançlar, hikâyeler, semboller ve anlayışlar topluluğudur. Örgüt kültürü, bir grubun dış adaptasyon ve iç entegrasyon ile ilgili belirli sorunlarla başa çıkmayı öğrenirken bulduğu, keşfettiği veya geliştirdiği bir takım temel varsayımlardır. Bu varsayımlar değerli kabul edilebilecek kadar işe yarar olmuşlardır ve bunun için yeni katılan elemanlara, aynı problemlerle karşılaştıkları zaman doğru şekilde düşünmek, algılamak ve hissetmek için öğretilirler.”

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.