Açıköğretim Ders Notları

Tarih Felsefesi 1 Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Tarih Felsefesi 1 Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Rönesans, Yeniçağ Ve 17. Yüzyıl Avrupasında Tarih Anlayışları

1. Soru

Descartes tarihin bir bilgi dalı olduğunu düşünmekte midir?

Cevap

Descartes tarihin bir bilgi dalı olduğuna inanmamaktadır.


2. Soru

Historia civilis Bacon tarafından nasıl yorumlanmaktadır?

Cevap

Historia civilis ile işaret edilen olaylar yığını, Bacon’da düzenlilikten uzak, rastlantısal ve bireysel olgular olarak yorumlanmış ve böyle olgulardan yasaların elde edilemeyeceği sonucuna varılmıştır.


3. Soru

Düş Kurma (Phantasia) Olarak Tarih nedir?

Cevap

En iyi tarihçilerin bile, olduğundan daha görkemli göstermek yoluyla geçmişi çarptırmalarıdır.


4. Soru

16. yüzyılda söz edilen kaç türlü historia vardır ve bunlar nelerdir?

Cevap

16. yüzyılda üç türlü historiadan söz edilmiştir: • Historia Divina-yani tanrısal tarih • Historia Naturalis-yani doğa olaylarının bilgisi • Historia Civilis ya da Historia Humana-yani insan-toplum olaylarının bilgisi


5. Soru

Hugo Groitus’un hukuk felsefesinde önemli bir milat kabul edilen eseri ve önemi nedir?

Cevap

Hugo Grotius, hukuk felsefesinde önemli bir milat olarak kabul edilen De Iure Belli et Pacis (Savaş ve Barış Hukuku Üzerine) adlı yapıtında, pozitif (insanın koyduğu) hukuk ile doğal hukuk arasında bir ayrım yapar.


6. Soru

Historia’nın bilgikuramsal anlamda bir yere oturtulması yönündeki ilk ciddi girişim hangi düşünürde görülmektedir?

Cevap

Historia’nın bilgikuramsal anlamda bir yere oturtulması yönündeki ilk ciddi girişim, Francis Bacon’da görülmektedir.


7. Soru

Temelleri Rönesans döneminde atılan Yeniçağ Avrupa Medeniyeti’nde insanın denetimi kimin elindedir?

Cevap

Yeniçağ Avrupa Medeniyeti’nin insanın denetimini Tanrı yerine doğaya teslim etmesi anlayışının temelleri de Rönesans döneminde atılmıştır.


8. Soru

Rönesans’ta gelişen otoritelerden bağımsızlaşma talebinin Hümanizm ve Reform hareketleriyle birlikte artmasının etkileri sonucunda Yeniçağ Avrupa Medeniyeti’nin temel kavramları arasına giren kavram nedir?

Cevap

Rönesans’ta gelişen otoritelerden bağımsızlaşma talebinin Hümanizm ve Reform hareketleriyle birlikte artmasının etkileri sonucunda özgürlük kavramı Yeniçağ Avrupa Medeniyeti’nin temel kavramları arasına girmiştir.


9. Soru

Tarihsel dönemlerin günümüzde hala kullanılagelen şekli olan Antikçağ, Ortaçağ ve Yeniçağ şeklindeki ayrımını kime borçluyuz?

Cevap

Tarihsel dönemlerin günümüzde hala kullanılagelen şekli olan Antikçağ, Ortaçağ ve Yeniçağ şeklindeki ayrımını 16. yüzyıl düşünürü Jean Bodin’e borçluyuz.


10. Soru

Usçuluk nedir?

Cevap

Felsefe Sözlüğü’ne bakıldığında, usçuluğun, “yaşama yön vermede biricik araç olarak usun doğru ve gereği gibi çalışılmasını gören, usa uygun yaşamı tek doğru yol olarak gören anlayış ya da yaşama felsefesi” şeklinde açıklandığı görülür.


11. Soru

Usçu düşünürler hangi özellikleri taşırlar?

Cevap

Dünyanın anlaşılır ve düzenli bir yapısı olduğu, insan usunun bu düzeni ve düzenliliği saptayarak kavrama yeteneğine neredeyse “îmân etme” düzeyinde bel bağlamış, bunu yaparken de son durağında “yeryüzü cenneti” bulunan çizgisel bir tarih tasarımının belirlediği iyimserliğini taşımaktadırlar.


12. Soru

Usçu düşünürlerin sahip oldukları önkabuller nelerdir?

Cevap

Usçular doğuştan (innata) gelen bazı doğrulukların bulunduğu, bilimin dahi malzemesinin bu doğuştan kavramlardan tümdengelimle türetildiği, gerçeklik hakkında kesin ve apaçık bilginin matematikte görülen modeli temel alarak edinilebileceği yönlü önkabullere sahiptirler.


13. Soru

Epistemoloji terimi nedir?

Cevap

Epistemoloji teriminin kökü, Eski Yunanca’ya dayanır. “Sağlam temelli, hakiki bilgi” anlamında kullanılan episteme ile günümüzde de pek çok disiplinin sonunda “bilim”, “araştırma”, “yasa”, “açıklama, kuram” gibi anlamlarda kullanılan logos sözcüklerinin birleşiminden oluşan epistemoloji, dilimizde “bilgi kuramı”, “bilgi felsefesi” gibi terimlerle karşılanmaktadır.


14. Soru

John Locke hangi düşünceyi savunmaktadır?

Cevap

Locke, bilginin kaynağı, doğruluğu ve sınırları sorunlarıyla çerçevesini çizdiği epistemolojiyi özel bir felsefe disiplini olarak öne çıkarır ve tanrı, evren, yaratılış, ruh-madde ilişkisi gibi konular üzerinde spekülasyonlar yapmadan önce, insan bilgisinin kaynaklarının, sınırlarının araştırılması, yani epistemolojinin temel sorunlarıyla hesaplaşılması gerektiğini savunur.


15. Soru

16. yüzyılda tarih yazıcılığı neyin etkisi altındadır?

Cevap

16. yüzyılda tarih yazıcılığı bir yandan tanrıbilimsel eğilimlerin etkisinde kalmayı sürdürürken, öte yandan laikleşme sürecine de girmeye başlamıştır.


16. Soru

Siyasi tarihin kurucusu kim olarak kabul edilebilir?

Cevap

Macchiavelli’nin görüşleriyle siyasi tarihin kurucusu olduğu söylenebilir.


17. Soru

16. ve 17. yüzyıllarda tarih yazımı için ne söyleyebiliriz?

Cevap

16. ve 17. yüzyıllarda tarih yazımının tanrıbilimden giderek bağımsızlaşmaya başladığını söyleyebiliriz. 17. yüzyıl başlarında “tarihsel bilgi” sorununun ortaya çıktığı ve bu soruna kuramsal (teorik) ve yöntembilgisel (metodolojik) açılardan yaklaşma denemelerinin yapıldığı da saptanmıştır


18. Soru

16. ve 17. yüzyıllarda tarihin yeri nedir?

Cevap

Rönesans ve Reform gibi süreçlerden geçen Avrupa’da, 16. ve 17. yüzyıllarda, tarihin henüz bir “bilim” statüsüne yükselmediği, aksine yalnızca geçmişten ders çıkarmak için yararlanılan bir yazıcılık türü olduğu saptanabilir


19. Soru

Rönesans’ta felsefeyi yapanların kimliklerinde görülen değişim nedir?

Cevap

Rönesans’ta felsefeyi yapanlar ve işleyenler Ortaçağ’daki gibi din adamı değil, yazarlar, araştırmacılar, üniversitelerin öğrencileri olmuştur.


20. Soru

Yeni Çağ’da Epistemolojiyi özel bir felsefe disiplini olarak ortaya çıkaran kimdir?

Cevap

Yeni Çağ’da Epistemolojiyi özel bir felsefe disiplini olarak ortaya çıkaran John Locke’dur.


21. Soru

Rönesans’ta insan ve ulusların konumları nedir?

Cevap

Rönesans’ta insan tekrar evrenin merkezine, hem de bir mikrokosmos olarak yerleşmiş, uluslar da birer birey gibi kendine özgülükleri olan yapılara kavuşmaya çalışmışlardır


22. Soru

Laikleşme süreci içerisinde Historia’nın yeri nedir?

Cevap

Laikleşme süreci içinde, Historia’nın 15. yüzyıl ortalarında artık üniversitelerde okutulan bir ders, yani akademik yönü de olan biri disiplin olma kimliğine kavuştuğu, fakat bu disiplinden anlaşılan şeyin, yine Antikçağ ve Ortaçağ etkileriyle, retorik ve şiir sanatının yanında yer verilen bir yazın türü olduğu, ilk bakışta saptanabilir.


23. Soru

Empeiria nedir?

Cevap

Empeiria, İngilizce’deki “empiricism” teriminin ve akımının kökenindeki Yunanca sözcüktür. Empeiria, algı kapsamına giren, duyumlarımızla erişebildiğimiz sanı bilgisinin temelini oluşturur.


24. Soru

Ara nedencilik nedir?

Cevap

Descartes’ın ruh ve beden olarak aşılmaz sınırlarla birbirinden ayırdığı iki sonlu tözün insanda nasıl bir araya gelebildiği sorununu çözmek üzere yola çıkan Arnold Geulincx ve Nicholas Malebranche, bu iki tözün birbirini etkilemesi için Tanrı’yı bir ara neden (occasion) olarak göstermeye çalışmıştır. Bu görüşe ara nedencilik (occasionalism) adı verilir.


25. Soru

İnsanı evrenin merkezine yerleştiren Yeniçağ evren kavrayışının temel bir aksiyomu olan Descartes’in bilinen sözü nedir?

Cevap

İnsanı evrenin merkezine yerleştiren Yeniçağ evren kavrayışının temel bir aksiyomu olan Descartes’in bilinen sözü “Düşünüyorum, öyleyse varım” (“Cogito, ergo sum”)dır


26. Soru

Rönesans nedir?

Cevap

Rönesans (Renaissance) Fransızca’da “yeniden doğuş” anlamında kullanılan bir sözcüktür. Avrupa’nın Antikçağ Yunan kültürünü keşfederek yeniden kendisini inşa etmesi sürecinin de adıdır


27. Soru

Hugo Grotius tarih sürecinin önemine hangi açıdan değinmiştir?

Cevap

Hugo Grotius, tarih sürecinin önemine, pozitif hukukun kavranması bağlamında değinmiştir. Ona göre pozitif hukuk, ancak konulduğu zaman, yer ve durumdaki insan-toplum koşullarının bilinmesiyle, yani tarihsel zeminde kavranabilir


28. Soru

16. Yüzyıl çerçevesinde sözü edilen bilgi anlayışlarının ortak noktası nedir?

Cevap

16. yüzyıl çerçevesinde sözünü edilen bilgi anlayışları ve historia’ya ya da onun verdiği bilginin değerine ilişkin yaklaşımlar, daha çok deneyci (empiricist) bir epistemolojiden beslenmektedir.


29. Soru

Avrupa’daki 17. yüzyıl için en belirgin özellik ne olmuştur?

Cevap

17. yüzyıl, Avrupa’da belirgin ölçüde bir usçuluk (rationalism) yüzyılı olmuştur.


30. Soru

Modern Felsefenin Babası olarak anılan düşünür kimdir?

Cevap

17. yüzyıla damgasını vuran ve kendisinden sonra gelenleri de bir hayli etkileyen René Descartes (1596-1650), düşüncesindeki özgün ve sentezci yönleriyle “Modern Felsefenin Babası” nitelemesiyle de anılır


31. Soru

Descartes’ın felsefesindeki sistemli kuşkuculuğunun ve eleştirel ilkelerinin doğrultusunda ortaya çıkan ve tanımaya dayanan tarih yazımı okulunun eleştirel süzgeç kuralları nelerdir?

Cevap

İlgili tarih yazımı okulunun eleştirel süzgeç yöntemi kuralları şunlardır: • Descartes’ın hiçbir otoritenin bizi, gerçekleşmesinin olanaksız olduğunu bildiğimiz şeye inanmaya zorlama hakkı yoktur şeklindeki örtük kuralı • Farklı otoritelerin birbiriyle karşılaştırılarak uyumlu kılınması gerektiği kuralı • Yazılı otoritelerin edebî olmayan kanıtların kullanılarak sınanmaları gerektiği kuralı


32. Soru

Hümanizm nedir?

Cevap

Hümanizm, insanın, gitgide de ulusların, birey olma, bireysellik kazanma çabalarını içeren, temel sloganı “daha çok insan, daha az tanrı” olan bir akımdır


33. Soru

17. Yüzyılı karakterize eden başat düşünür kim olarak anılmaktadır?

Cevap

Bu çağı karakterize eden başat düşünür Descartes olarak anılmaktadır.


34. Soru

Gottfried Wilhelm Leibniz tarih bilgisini nasıl ele almaktadır?

Cevap

Leibniz, tipik bir 17. yüzyıl düşünürü olarak, ussal bilmeyi historik bilmeden üstün tutar ve ussal bilmenin kendi doğrusunu varlığın kendisinde (essentia), historik bilmeninse doğrusunu varlığın görünümünde, yani varoluşta (existentia) bulduğunu savunur. Bu anlayışa göre varlığın kendisi hakkında bilgi edinmenin biricik aracı ustur ve asıl varlık bilgisi, yani zorunlu olanın bilgisi, ussal bilgidir. Yine bu anlayışa göre, historik bilgi de varoluştaki olguların bilinmesi ya da olumsal (contingent) alanın bilgisidir. Böylelikle Leibniz, tarih bilgisini mantıksal açıdan olasılık kavramı çerçevesinde değerlendirmeye uygun bir konuma indirgemiş olur.


35. Soru

Hümanizm akımı ile ortaya çıkan çabalar ne gibi sonuçlar doğurmuştur?

Cevap

Hümanizm ile öne çıkan bu çabaların etkileri, dinde de Reform isteklerinin artmasına, hatta bu sürecin sonunda Protestanlık adı verilen yeni bir Hıristiyan mezhebinin doğmasına kadar uzanır.


36. Soru

Bacon’a göre bilim nedir?

Cevap

Bacon’a göre “bilim”, salt us temelindeki düşünmeyle varlığa yönelme yerine, “historik veriler”in, olguların, planlı ve düzenli bir incelemesini gerektiren bir etkinliktir.


37. Soru

Bacon bilim kavramını tam olarak neye dayandırmaktadır?

Cevap

Bacon, “bilim” kavramını tam olarak historia naturalis’e dayandırmaktadır. Felsefeciler için de bir yol çizmiş olur ve bu yol, elbette “doğa bilimleri”nden başkası değildir, çünkü “yasa” elde etmeye olanak tanıyan düzenli olgular yalnızca doğadaki olgulardır ve bir theoria etkinliği de yalnızca böyle olgulara yönelebilir.


38. Soru

17. yüzyıl ne çağı olarak adlandırılmaktadır?

Cevap

17. Yüzyıl us çağı olarak adlandırılmaktadır


39. Soru

Niccolo Macchiavelli’nin tarih yazıcılığı görüşü nedir?

Cevap

Macchiavelli, tarih yazıcılığının “devletler arasındaki düşmanlık ve ikiliklerin nedenleri”ni siyasi açıdan araştırılması› gerektiğini savunmuştur. Macchiavelli’ye göre olayları gerçek nedenleriyle anlatan böyle bir siyasi tarih yazımı, her şeyden önce geçmişi doğru olarak bilmeye şiddetle gereksinim duyan devlet yöneticilerine pragmatik bir hizmet sunacaktır


40. Soru

Pyrrhonculuk/Kuşkuculuk nedir?

Cevap

Tarihsel anlatıların geçmişe ilişkin güvenilir açıklamalar olmadığı anlamına gelir.


41. Soru

Faydacılığa Karşı Tarih Tasarımı nedir?

Cevap

Güvenilmez anlatılar gerçekte neyin olanaklı olduğunu anlamamıza ve dolayısıyla şimdide etkin bir biçimde eylememize yardımcı olamaz-ki bu düşünce, 19. yüzyıl filozofu Hegel’in Tarih Felsefesi’ne Giriş adlı yapıtının başında yer alan: “Tarihten öğrenilecek en temel ders, insanların tarihten hiçbir şekilde ders almadıklarıdır.” sözlerinde tekrar ifade bulmuştur


42. Soru

Rönesans ile ilgili dikkat çeken dört ana nokta nedir?

Cevap

Rönesans ile ilgili dikkat çeken dört ana nokta şunlardır: • Çok seslilik • Bireyselliğin ön plana çıkması • Araştırmacıların ve felsefecilerin kimlikleri • Ulusal dillerde yapıt yazımının başlaması


43. Soru

Tarihsel kaçakçılık nedir?

Cevap

Tarihçinin yurdundan uzakta yaşarken kendi çağına yabancılaşan bir gezgin olduğu anlamına gelir.


44. Soru

Descartes, Metot Üzerine Konuflma adlı yapıtının ilk bölümünde tarihe ilişkin serimlediği yaklaşımlarla, birbirinden ayrılmasında yarar bulunan hangi dört noktayı vurgulamıştır?

Cevap

Collingwood’a göre birbirinden ayrılmasında yarar bulunan hangi dört nokta şunlardır: • Tarihsel Kaçakçılık • Pyrrhonculuk/Kuşkuculuk • Faydacılığa Karşı Tarih Tasarımı • Düş Kurma (Phantasia) Olarak Tarih


45. Soru

Rönesans sürecinin en dikkate değer akımı nedir?

Cevap

Rönesans sürecinin en dikkate değer akımı hümanizmdir.


46. Soru

16. ve 17. yüzyıllardaki deneyci ve usçu düşünürlerin tarih anlayışı üzerine tutumları nasıl olmuştur?

Cevap

Deneyci ya da usçu tüm düşünürler, 16.-17. yüzyıllarda tarihe yaklaşımı belirleyen etkilere sahip olmuşlardır ve özellikle theoria-historia karşıtlığı açısından, bu düşünürlerin etkileri, bu karşıtlığı aşma çabası yerine, onu koruma çabasına zemin hazırlamıştır. Başka bir ifadeyle, 16. ve 17. yüzyıllar, bir yandan doğabilimini merkeze alan bilgi kuramı, öte yandan usçu felsefe anlayışı tarafından, bizim bugün anladığımız ve kullandığımız anlamıyla historia’ya karşı olumsuz bir tutuma sahip yüzyıllardır.


47. Soru

Avrupa’da us çağında olarak adlandırılan zaman dilimi nedir?

Cevap

Avrupa’da 17. yüzyıl ortalarından 19. yüzyılın ilk yarısının sonuna (1850’lere) uzanan zaman dilimi, çoğu felsefe tarihçisince, “Us Çağı” olarak adlandırılmıştır.


48. Soru

Bacon’ın kendi bilim anlayışı ve theoria-historia arasındaki ilişki nasıldır?

Cevap

Bacon, bir yandan “bilim” kavrayışında Antikçağ ve Ortaçağ düşüncesini karşısına alırken, diğer yandan insan-toplum olaylarının bilgisi anlamına gelen historia’yı (civilis) bilimsel bilgi sınıfından çıkarmış olur, yani theoria-historia karşıtlığını kendi bilim anlayışına taşımış olur.


49. Soru

Thomas Hobbes historik bilgiyi nasıl ele almıştır?

Cevap

Thomas Hobbes da, Bacon ile benzer biçimde, historik bilgiyi “doğanın etkileri (effects of nature)” hakkındaki deneyim bilgisi ile “insanın toplu yaşam içindeki istençli eylemleri (voluntary actions of men in commonwealth)” hakkındaki deneyim bilgisi olarak ikiye ayırmıştır. İkinci anlamıyla historik bilgi-yani historia civilis, Hobbes’a göre de düzenli olgular içermeyen, theoria etkinliğine uygun olmayan, yalnızca ahlâk ve eğitim açısından dersler çıkarılmak üzere tarih yazıcıları tarafından yönelinmiş düzensiz malzeme yığını olmaktan öteye geçmez.


50. Soru

Bacon insan tininin algılanan olgularla ilişkisi sırasında hep etkin durumda olan hangi yetilerden söz eder?

Cevap

Bacon insan tininin algılanan olgularla ilişkisi sırasında hep etkin durumda olan 3 temel yetiden söz eder: • Us (ratio) • İmgelem (phantasia) • Anımsama (memoria)


51. Soru

Bacon’ın söz ettiği insan tininin algılanan olgularla ilişkisi esnasındaki temel yetileri felsefe, şiir ve tarih ile nasıl ilişkilendirilmektedir?

Cevap

Felsefe usa, şiir imgeleme ve geçmişte olup bitenler-yani tarih ise, anımsamaya dayanır


52. Soru

Fransızca’da “yeniden doğuş” anlamında kullanılan sözcük nedir?

Cevap

Rönesans


53. Soru

İnsanın, gitgide ulusların, birey olma, bireysellik kazanma çabalarını içeren, temel sloganı “daha çok insan, daha az tanrı” olan bir akım nedir?

Cevap

Hümanizm


54. Soru

Rönesans ile ilgili dikkati çeken dört ana nokta nelerdir?

Cevap

1. Çok seslilik, 2. Bireyselliğin ön plana çıkması, 3. Araştırmacıların ve felsefecilerin kimlikleri ve 4. Ulusal dillerde yapıt yazımının başlaması olarak sayılabilir.


55. Soru

Yeniçağ Avrupa Medeniyeti’nin temel kavramlarından biri nedir?

Cevap

Özgürlük


56. Soru

Yeniçağ Avrupa Medeniyeti’nin felsefe anlayışını etkileyen en önemli unsur nedir?

Cevap

İngiliz felsefesindeki deneycilik


57. Soru

Macchiavelli, tarih yazıcılığının “devletler arasındaki düşmanlık ve ikiliklerin nedenleri”ni hangi açıdan araştırılması gerektiğini savunmuştur?

Cevap

siyasi


58. Soru

Hukuk felsefesinde önemli bir milat olarak kabul edilen kitabın yazarı kimdir?

Cevap

Hugo Grotius


59. Soru

Bacon’a göre us nedir?

Cevap

İmgelem ve anımsama, insan tininin olgularla ilişki sırasında hep etkin durumda olan üç temel yetisidir.


60. Soru

Us Çağı hangi dönemi kapsar?

Cevap

1650-1850 arası


61. Soru

Us sahibi insandan ne beklenmiştir?

Cevap

Doğa bilimlerini temel alarak, bilimlerin ortaya koyduğu kuralları gündelik yaşama uygulaması beklemiştir.


62. Soru

Cottingham’ın hangi kitabı modernizm ve 17. yüzyıla ana rengini veren düşünce olan usçuluğun başarılı bir çözümlemesini içerir?

Cevap

Akılcılık


63. Soru

17. yüzyılın karakterini yansıtan başlıca temsilci düşünür kimdir?

Cevap

Descartes


64. Soru

Descartes tarihi nasıl tanımlar?

Cevap

Ona göre tarih bir bilim değildir.


65. Soru

“Tarihten öğrenilecek en temel ders, insanların tarihten hiçbir şekilde ders almadıklarıdır.”  sözü kime aittir?

Cevap

Hegel


66. Soru

Descartes için her “tarihsel haber” kuşkuludur, bunun nedeni nedir?

Cevap

Çünkü tarihi bilgi, “seçilmiş” tarihsel olayların bilgisidir. Böyle bir seçimde tarihçinin öznel ilgileri kadar bilgi ve malzeme eksikliğinin de payı vardır.


67. Soru

Deskartesçı tarih yazımı okullarının adları nelerdir?

Cevap

Tillemont ve Bollandist


68. Soru

Roma İmparatorları Tarihi adlı eser kim tarafından kaleme alınmıştır?

Cevap

Tillemont


69. Soru

Tarihsel bilgiye yüzeysel bilgi yakıştırmasını yapan kimdir?

Cevap

Malebranche


70. Soru

Doğru bilginin “geçmişte olup bitmiş olanlara inanmakla” değil, her zaman “genel kavramlara dayanmakla” elde edilebileceğini savunan kişi kimdir?

Cevap

Spinoza


71. Soru

17. yüzyıl filozoflarının fazlaca önemsemediği Bollandistlerden etkilenen filozofların başında yer alan kişi kimdir?

Cevap

Leibniz


1. Soru

Descartes tarihin bir bilgi dalı olduğunu düşünmekte midir?

Cevap

Descartes tarihin bir bilgi dalı olduğuna inanmamaktadır.

2. Soru

Historia civilis Bacon tarafından nasıl yorumlanmaktadır?

Cevap

Historia civilis ile işaret edilen olaylar yığını, Bacon’da düzenlilikten uzak, rastlantısal ve bireysel olgular olarak yorumlanmış ve böyle olgulardan yasaların elde edilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

3. Soru

Düş Kurma (Phantasia) Olarak Tarih nedir?

Cevap

En iyi tarihçilerin bile, olduğundan daha görkemli göstermek yoluyla geçmişi çarptırmalarıdır.

4. Soru

16. yüzyılda söz edilen kaç türlü historia vardır ve bunlar nelerdir?

Cevap

16. yüzyılda üç türlü historiadan söz edilmiştir: • Historia Divina-yani tanrısal tarih • Historia Naturalis-yani doğa olaylarının bilgisi • Historia Civilis ya da Historia Humana-yani insan-toplum olaylarının bilgisi

5. Soru

Hugo Groitus’un hukuk felsefesinde önemli bir milat kabul edilen eseri ve önemi nedir?

Cevap

Hugo Grotius, hukuk felsefesinde önemli bir milat olarak kabul edilen De Iure Belli et Pacis (Savaş ve Barış Hukuku Üzerine) adlı yapıtında, pozitif (insanın koyduğu) hukuk ile doğal hukuk arasında bir ayrım yapar.

6. Soru

Historia’nın bilgikuramsal anlamda bir yere oturtulması yönündeki ilk ciddi girişim hangi düşünürde görülmektedir?

Cevap

Historia’nın bilgikuramsal anlamda bir yere oturtulması yönündeki ilk ciddi girişim, Francis Bacon’da görülmektedir.

7. Soru

Temelleri Rönesans döneminde atılan Yeniçağ Avrupa Medeniyeti’nde insanın denetimi kimin elindedir?

Cevap

Yeniçağ Avrupa Medeniyeti’nin insanın denetimini Tanrı yerine doğaya teslim etmesi anlayışının temelleri de Rönesans döneminde atılmıştır.

8. Soru

Rönesans’ta gelişen otoritelerden bağımsızlaşma talebinin Hümanizm ve Reform hareketleriyle birlikte artmasının etkileri sonucunda Yeniçağ Avrupa Medeniyeti’nin temel kavramları arasına giren kavram nedir?

Cevap

Rönesans’ta gelişen otoritelerden bağımsızlaşma talebinin Hümanizm ve Reform hareketleriyle birlikte artmasının etkileri sonucunda özgürlük kavramı Yeniçağ Avrupa Medeniyeti’nin temel kavramları arasına girmiştir.

9. Soru

Tarihsel dönemlerin günümüzde hala kullanılagelen şekli olan Antikçağ, Ortaçağ ve Yeniçağ şeklindeki ayrımını kime borçluyuz?

Cevap

Tarihsel dönemlerin günümüzde hala kullanılagelen şekli olan Antikçağ, Ortaçağ ve Yeniçağ şeklindeki ayrımını 16. yüzyıl düşünürü Jean Bodin’e borçluyuz.

10. Soru

Usçuluk nedir?

Cevap

Felsefe Sözlüğü’ne bakıldığında, usçuluğun, “yaşama yön vermede biricik araç olarak usun doğru ve gereği gibi çalışılmasını gören, usa uygun yaşamı tek doğru yol olarak gören anlayış ya da yaşama felsefesi” şeklinde açıklandığı görülür.

11. Soru

Usçu düşünürler hangi özellikleri taşırlar?

Cevap

Dünyanın anlaşılır ve düzenli bir yapısı olduğu, insan usunun bu düzeni ve düzenliliği saptayarak kavrama yeteneğine neredeyse “îmân etme” düzeyinde bel bağlamış, bunu yaparken de son durağında “yeryüzü cenneti” bulunan çizgisel bir tarih tasarımının belirlediği iyimserliğini taşımaktadırlar.

12. Soru

Usçu düşünürlerin sahip oldukları önkabuller nelerdir?

Cevap

Usçular doğuştan (innata) gelen bazı doğrulukların bulunduğu, bilimin dahi malzemesinin bu doğuştan kavramlardan tümdengelimle türetildiği, gerçeklik hakkında kesin ve apaçık bilginin matematikte görülen modeli temel alarak edinilebileceği yönlü önkabullere sahiptirler.

13. Soru

Epistemoloji terimi nedir?

Cevap

Epistemoloji teriminin kökü, Eski Yunanca’ya dayanır. “Sağlam temelli, hakiki bilgi” anlamında kullanılan episteme ile günümüzde de pek çok disiplinin sonunda “bilim”, “araştırma”, “yasa”, “açıklama, kuram” gibi anlamlarda kullanılan logos sözcüklerinin birleşiminden oluşan epistemoloji, dilimizde “bilgi kuramı”, “bilgi felsefesi” gibi terimlerle karşılanmaktadır.

14. Soru

John Locke hangi düşünceyi savunmaktadır?

Cevap

Locke, bilginin kaynağı, doğruluğu ve sınırları sorunlarıyla çerçevesini çizdiği epistemolojiyi özel bir felsefe disiplini olarak öne çıkarır ve tanrı, evren, yaratılış, ruh-madde ilişkisi gibi konular üzerinde spekülasyonlar yapmadan önce, insan bilgisinin kaynaklarının, sınırlarının araştırılması, yani epistemolojinin temel sorunlarıyla hesaplaşılması gerektiğini savunur.

15. Soru

16. yüzyılda tarih yazıcılığı neyin etkisi altındadır?

Cevap

16. yüzyılda tarih yazıcılığı bir yandan tanrıbilimsel eğilimlerin etkisinde kalmayı sürdürürken, öte yandan laikleşme sürecine de girmeye başlamıştır.

16. Soru

Siyasi tarihin kurucusu kim olarak kabul edilebilir?

Cevap

Macchiavelli’nin görüşleriyle siyasi tarihin kurucusu olduğu söylenebilir.

17. Soru

16. ve 17. yüzyıllarda tarih yazımı için ne söyleyebiliriz?

Cevap

16. ve 17. yüzyıllarda tarih yazımının tanrıbilimden giderek bağımsızlaşmaya başladığını söyleyebiliriz. 17. yüzyıl başlarında “tarihsel bilgi” sorununun ortaya çıktığı ve bu soruna kuramsal (teorik) ve yöntembilgisel (metodolojik) açılardan yaklaşma denemelerinin yapıldığı da saptanmıştır

18. Soru

16. ve 17. yüzyıllarda tarihin yeri nedir?

Cevap

Rönesans ve Reform gibi süreçlerden geçen Avrupa’da, 16. ve 17. yüzyıllarda, tarihin henüz bir “bilim” statüsüne yükselmediği, aksine yalnızca geçmişten ders çıkarmak için yararlanılan bir yazıcılık türü olduğu saptanabilir

19. Soru

Rönesans’ta felsefeyi yapanların kimliklerinde görülen değişim nedir?

Cevap

Rönesans’ta felsefeyi yapanlar ve işleyenler Ortaçağ’daki gibi din adamı değil, yazarlar, araştırmacılar, üniversitelerin öğrencileri olmuştur.

20. Soru

Yeni Çağ’da Epistemolojiyi özel bir felsefe disiplini olarak ortaya çıkaran kimdir?

Cevap

Yeni Çağ’da Epistemolojiyi özel bir felsefe disiplini olarak ortaya çıkaran John Locke’dur.

21. Soru

Rönesans’ta insan ve ulusların konumları nedir?

Cevap

Rönesans’ta insan tekrar evrenin merkezine, hem de bir mikrokosmos olarak yerleşmiş, uluslar da birer birey gibi kendine özgülükleri olan yapılara kavuşmaya çalışmışlardır

22. Soru

Laikleşme süreci içerisinde Historia’nın yeri nedir?

Cevap

Laikleşme süreci içinde, Historia’nın 15. yüzyıl ortalarında artık üniversitelerde okutulan bir ders, yani akademik yönü de olan biri disiplin olma kimliğine kavuştuğu, fakat bu disiplinden anlaşılan şeyin, yine Antikçağ ve Ortaçağ etkileriyle, retorik ve şiir sanatının yanında yer verilen bir yazın türü olduğu, ilk bakışta saptanabilir.

23. Soru

Empeiria nedir?

Cevap

Empeiria, İngilizce’deki “empiricism” teriminin ve akımının kökenindeki Yunanca sözcüktür. Empeiria, algı kapsamına giren, duyumlarımızla erişebildiğimiz sanı bilgisinin temelini oluşturur.

24. Soru

Ara nedencilik nedir?

Cevap

Descartes’ın ruh ve beden olarak aşılmaz sınırlarla birbirinden ayırdığı iki sonlu tözün insanda nasıl bir araya gelebildiği sorununu çözmek üzere yola çıkan Arnold Geulincx ve Nicholas Malebranche, bu iki tözün birbirini etkilemesi için Tanrı’yı bir ara neden (occasion) olarak göstermeye çalışmıştır. Bu görüşe ara nedencilik (occasionalism) adı verilir.

25. Soru

İnsanı evrenin merkezine yerleştiren Yeniçağ evren kavrayışının temel bir aksiyomu olan Descartes’in bilinen sözü nedir?

Cevap

İnsanı evrenin merkezine yerleştiren Yeniçağ evren kavrayışının temel bir aksiyomu olan Descartes’in bilinen sözü “Düşünüyorum, öyleyse varım” (“Cogito, ergo sum”)dır

26. Soru

Rönesans nedir?

Cevap

Rönesans (Renaissance) Fransızca’da “yeniden doğuş” anlamında kullanılan bir sözcüktür. Avrupa’nın Antikçağ Yunan kültürünü keşfederek yeniden kendisini inşa etmesi sürecinin de adıdır

27. Soru

Hugo Grotius tarih sürecinin önemine hangi açıdan değinmiştir?

Cevap

Hugo Grotius, tarih sürecinin önemine, pozitif hukukun kavranması bağlamında değinmiştir. Ona göre pozitif hukuk, ancak konulduğu zaman, yer ve durumdaki insan-toplum koşullarının bilinmesiyle, yani tarihsel zeminde kavranabilir

28. Soru

16. Yüzyıl çerçevesinde sözü edilen bilgi anlayışlarının ortak noktası nedir?

Cevap

16. yüzyıl çerçevesinde sözünü edilen bilgi anlayışları ve historia’ya ya da onun verdiği bilginin değerine ilişkin yaklaşımlar, daha çok deneyci (empiricist) bir epistemolojiden beslenmektedir.

29. Soru

Avrupa’daki 17. yüzyıl için en belirgin özellik ne olmuştur?

Cevap

17. yüzyıl, Avrupa’da belirgin ölçüde bir usçuluk (rationalism) yüzyılı olmuştur.

30. Soru

Modern Felsefenin Babası olarak anılan düşünür kimdir?

Cevap

17. yüzyıla damgasını vuran ve kendisinden sonra gelenleri de bir hayli etkileyen René Descartes (1596-1650), düşüncesindeki özgün ve sentezci yönleriyle “Modern Felsefenin Babası” nitelemesiyle de anılır

31. Soru

Descartes’ın felsefesindeki sistemli kuşkuculuğunun ve eleştirel ilkelerinin doğrultusunda ortaya çıkan ve tanımaya dayanan tarih yazımı okulunun eleştirel süzgeç kuralları nelerdir?

Cevap

İlgili tarih yazımı okulunun eleştirel süzgeç yöntemi kuralları şunlardır: • Descartes’ın hiçbir otoritenin bizi, gerçekleşmesinin olanaksız olduğunu bildiğimiz şeye inanmaya zorlama hakkı yoktur şeklindeki örtük kuralı • Farklı otoritelerin birbiriyle karşılaştırılarak uyumlu kılınması gerektiği kuralı • Yazılı otoritelerin edebî olmayan kanıtların kullanılarak sınanmaları gerektiği kuralı

32. Soru

Hümanizm nedir?

Cevap

Hümanizm, insanın, gitgide de ulusların, birey olma, bireysellik kazanma çabalarını içeren, temel sloganı “daha çok insan, daha az tanrı” olan bir akımdır

33. Soru

17. Yüzyılı karakterize eden başat düşünür kim olarak anılmaktadır?

Cevap

Bu çağı karakterize eden başat düşünür Descartes olarak anılmaktadır.

34. Soru

Gottfried Wilhelm Leibniz tarih bilgisini nasıl ele almaktadır?

Cevap

Leibniz, tipik bir 17. yüzyıl düşünürü olarak, ussal bilmeyi historik bilmeden üstün tutar ve ussal bilmenin kendi doğrusunu varlığın kendisinde (essentia), historik bilmeninse doğrusunu varlığın görünümünde, yani varoluşta (existentia) bulduğunu savunur. Bu anlayışa göre varlığın kendisi hakkında bilgi edinmenin biricik aracı ustur ve asıl varlık bilgisi, yani zorunlu olanın bilgisi, ussal bilgidir. Yine bu anlayışa göre, historik bilgi de varoluştaki olguların bilinmesi ya da olumsal (contingent) alanın bilgisidir. Böylelikle Leibniz, tarih bilgisini mantıksal açıdan olasılık kavramı çerçevesinde değerlendirmeye uygun bir konuma indirgemiş olur.

35. Soru

Hümanizm akımı ile ortaya çıkan çabalar ne gibi sonuçlar doğurmuştur?

Cevap

Hümanizm ile öne çıkan bu çabaların etkileri, dinde de Reform isteklerinin artmasına, hatta bu sürecin sonunda Protestanlık adı verilen yeni bir Hıristiyan mezhebinin doğmasına kadar uzanır.

36. Soru

Bacon’a göre bilim nedir?

Cevap

Bacon’a göre “bilim”, salt us temelindeki düşünmeyle varlığa yönelme yerine, “historik veriler”in, olguların, planlı ve düzenli bir incelemesini gerektiren bir etkinliktir.

37. Soru

Bacon bilim kavramını tam olarak neye dayandırmaktadır?

Cevap

Bacon, “bilim” kavramını tam olarak historia naturalis’e dayandırmaktadır. Felsefeciler için de bir yol çizmiş olur ve bu yol, elbette “doğa bilimleri”nden başkası değildir, çünkü “yasa” elde etmeye olanak tanıyan düzenli olgular yalnızca doğadaki olgulardır ve bir theoria etkinliği de yalnızca böyle olgulara yönelebilir.

38. Soru

17. yüzyıl ne çağı olarak adlandırılmaktadır?

Cevap

17. Yüzyıl us çağı olarak adlandırılmaktadır

39. Soru

Niccolo Macchiavelli’nin tarih yazıcılığı görüşü nedir?

Cevap

Macchiavelli, tarih yazıcılığının “devletler arasındaki düşmanlık ve ikiliklerin nedenleri”ni siyasi açıdan araştırılması› gerektiğini savunmuştur. Macchiavelli’ye göre olayları gerçek nedenleriyle anlatan böyle bir siyasi tarih yazımı, her şeyden önce geçmişi doğru olarak bilmeye şiddetle gereksinim duyan devlet yöneticilerine pragmatik bir hizmet sunacaktır

40. Soru

Pyrrhonculuk/Kuşkuculuk nedir?

Cevap

Tarihsel anlatıların geçmişe ilişkin güvenilir açıklamalar olmadığı anlamına gelir.

41. Soru

Faydacılığa Karşı Tarih Tasarımı nedir?

Cevap

Güvenilmez anlatılar gerçekte neyin olanaklı olduğunu anlamamıza ve dolayısıyla şimdide etkin bir biçimde eylememize yardımcı olamaz-ki bu düşünce, 19. yüzyıl filozofu Hegel’in Tarih Felsefesi’ne Giriş adlı yapıtının başında yer alan: “Tarihten öğrenilecek en temel ders, insanların tarihten hiçbir şekilde ders almadıklarıdır.” sözlerinde tekrar ifade bulmuştur

42. Soru

Rönesans ile ilgili dikkat çeken dört ana nokta nedir?

Cevap

Rönesans ile ilgili dikkat çeken dört ana nokta şunlardır: • Çok seslilik • Bireyselliğin ön plana çıkması • Araştırmacıların ve felsefecilerin kimlikleri • Ulusal dillerde yapıt yazımının başlaması

43. Soru

Tarihsel kaçakçılık nedir?

Cevap

Tarihçinin yurdundan uzakta yaşarken kendi çağına yabancılaşan bir gezgin olduğu anlamına gelir.

44. Soru

Descartes, Metot Üzerine Konuflma adlı yapıtının ilk bölümünde tarihe ilişkin serimlediği yaklaşımlarla, birbirinden ayrılmasında yarar bulunan hangi dört noktayı vurgulamıştır?

Cevap

Collingwood’a göre birbirinden ayrılmasında yarar bulunan hangi dört nokta şunlardır: • Tarihsel Kaçakçılık • Pyrrhonculuk/Kuşkuculuk • Faydacılığa Karşı Tarih Tasarımı • Düş Kurma (Phantasia) Olarak Tarih

45. Soru

Rönesans sürecinin en dikkate değer akımı nedir?

Cevap

Rönesans sürecinin en dikkate değer akımı hümanizmdir.

46. Soru

16. ve 17. yüzyıllardaki deneyci ve usçu düşünürlerin tarih anlayışı üzerine tutumları nasıl olmuştur?

Cevap

Deneyci ya da usçu tüm düşünürler, 16.-17. yüzyıllarda tarihe yaklaşımı belirleyen etkilere sahip olmuşlardır ve özellikle theoria-historia karşıtlığı açısından, bu düşünürlerin etkileri, bu karşıtlığı aşma çabası yerine, onu koruma çabasına zemin hazırlamıştır. Başka bir ifadeyle, 16. ve 17. yüzyıllar, bir yandan doğabilimini merkeze alan bilgi kuramı, öte yandan usçu felsefe anlayışı tarafından, bizim bugün anladığımız ve kullandığımız anlamıyla historia’ya karşı olumsuz bir tutuma sahip yüzyıllardır.

47. Soru

Avrupa’da us çağında olarak adlandırılan zaman dilimi nedir?

Cevap

Avrupa’da 17. yüzyıl ortalarından 19. yüzyılın ilk yarısının sonuna (1850’lere) uzanan zaman dilimi, çoğu felsefe tarihçisince, “Us Çağı” olarak adlandırılmıştır.

48. Soru

Bacon’ın kendi bilim anlayışı ve theoria-historia arasındaki ilişki nasıldır?

Cevap

Bacon, bir yandan “bilim” kavrayışında Antikçağ ve Ortaçağ düşüncesini karşısına alırken, diğer yandan insan-toplum olaylarının bilgisi anlamına gelen historia’yı (civilis) bilimsel bilgi sınıfından çıkarmış olur, yani theoria-historia karşıtlığını kendi bilim anlayışına taşımış olur.

49. Soru

Thomas Hobbes historik bilgiyi nasıl ele almıştır?

Cevap

Thomas Hobbes da, Bacon ile benzer biçimde, historik bilgiyi “doğanın etkileri (effects of nature)” hakkındaki deneyim bilgisi ile “insanın toplu yaşam içindeki istençli eylemleri (voluntary actions of men in commonwealth)” hakkındaki deneyim bilgisi olarak ikiye ayırmıştır. İkinci anlamıyla historik bilgi-yani historia civilis, Hobbes’a göre de düzenli olgular içermeyen, theoria etkinliğine uygun olmayan, yalnızca ahlâk ve eğitim açısından dersler çıkarılmak üzere tarih yazıcıları tarafından yönelinmiş düzensiz malzeme yığını olmaktan öteye geçmez.

50. Soru

Bacon insan tininin algılanan olgularla ilişkisi sırasında hep etkin durumda olan hangi yetilerden söz eder?

Cevap

Bacon insan tininin algılanan olgularla ilişkisi sırasında hep etkin durumda olan 3 temel yetiden söz eder: • Us (ratio) • İmgelem (phantasia) • Anımsama (memoria)

51. Soru

Bacon’ın söz ettiği insan tininin algılanan olgularla ilişkisi esnasındaki temel yetileri felsefe, şiir ve tarih ile nasıl ilişkilendirilmektedir?

Cevap

Felsefe usa, şiir imgeleme ve geçmişte olup bitenler-yani tarih ise, anımsamaya dayanır

52. Soru

Fransızca’da “yeniden doğuş” anlamında kullanılan sözcük nedir?

Cevap

Rönesans

53. Soru

İnsanın, gitgide ulusların, birey olma, bireysellik kazanma çabalarını içeren, temel sloganı “daha çok insan, daha az tanrı” olan bir akım nedir?

Cevap

Hümanizm

54. Soru

Rönesans ile ilgili dikkati çeken dört ana nokta nelerdir?

Cevap

1. Çok seslilik, 2. Bireyselliğin ön plana çıkması, 3. Araştırmacıların ve felsefecilerin kimlikleri ve 4. Ulusal dillerde yapıt yazımının başlaması olarak sayılabilir.

55. Soru

Yeniçağ Avrupa Medeniyeti’nin temel kavramlarından biri nedir?

Cevap

Özgürlük

56. Soru

Yeniçağ Avrupa Medeniyeti’nin felsefe anlayışını etkileyen en önemli unsur nedir?

Cevap

İngiliz felsefesindeki deneycilik

57. Soru

Macchiavelli, tarih yazıcılığının “devletler arasındaki düşmanlık ve ikiliklerin nedenleri”ni hangi açıdan araştırılması gerektiğini savunmuştur?

Cevap

siyasi

58. Soru

Hukuk felsefesinde önemli bir milat olarak kabul edilen kitabın yazarı kimdir?

Cevap

Hugo Grotius

59. Soru

Bacon’a göre us nedir?

Cevap

İmgelem ve anımsama, insan tininin olgularla ilişki sırasında hep etkin durumda olan üç temel yetisidir.

60. Soru

Us Çağı hangi dönemi kapsar?

Cevap

1650-1850 arası

61. Soru

Us sahibi insandan ne beklenmiştir?

Us sahibi insandan ne beklenmiştir?

Us sahibi insandan ne beklenmiştir?

Us sahibi insandan ne beklenmiştir?

Us sahibi insandan ne beklenmiştir?

Cevap

Doğa bilimlerini temel alarak, bilimlerin ortaya koyduğu kuralları gündelik yaşama uygulaması beklemiştir.

Doğa bilimlerini temel alarak, bilimlerin ortaya koyduğu kuralları gündelik yaşama uygulaması beklemiştir.

Doğa bilimlerini temel alarak, bilimlerin ortaya koyduğu kuralları gündelik yaşama uygulaması beklemiştir.

Doğa bilimlerini temel alarak, bilimlerin ortaya koyduğu kuralları gündelik yaşama uygulaması beklemiştir.

Doğa bilimlerini temel alarak, bilimlerin ortaya koyduğu kuralları gündelik yaşama uygulaması beklemiştir.

62. Soru

Cottingham’ın hangi kitabı modernizm ve 17. yüzyıla ana rengini veren düşünce olan usçuluğun başarılı bir çözümlemesini içerir?

Cottingham’ın hangi kitabı modernizm ve 17. yüzyıla ana rengini veren düşünce olan usçuluğun başarılı bir çözümlemesini içerir?

Cottingham’ın hangi kitabı modernizm ve 17. yüzyıla ana rengini veren düşünce olan usçuluğun başarılı bir çözümlemesini içerir?

Cottingham’ın hangi kitabı modernizm ve 17. yüzyıla ana rengini veren düşünce olan usçuluğun başarılı bir çözümlemesini içerir?

Cottingham’ın hangi kitabı modernizm ve 17. yüzyıla ana rengini veren düşünce olan usçuluğun başarılı bir çözümlemesini içerir?

Cevap

Akılcılık

63. Soru

17. yüzyılın karakterini yansıtan başlıca temsilci düşünür kimdir?

17. yüzyılın karakterini yansıtan başlıca temsilci düşünür kimdir?

17. yüzyılın karakterini yansıtan başlıca temsilci düşünür kimdir?

17. yüzyılın karakterini yansıtan başlıca temsilci düşünür kimdir?

17. yüzyılın karakterini yansıtan başlıca temsilci düşünür kimdir?

Cevap

Descartes

64. Soru

Descartes tarihi nasıl tanımlar?

Cevap

Ona göre tarih bir bilim değildir.

65. Soru

“Tarihten öğrenilecek en temel ders, insanların tarihten hiçbir şekilde ders almadıklarıdır.”  sözü kime aittir?

“Tarihten öğrenilecek en temel ders, insanların tarihten hiçbir şekilde ders almadıklarıdır.”  sözü kime aittir?

“Tarihten öğrenilecek en temel ders, insanların tarihten hiçbir şekilde ders almadıklarıdır.”  sözü kime aittir?

“Tarihten öğrenilecek en temel ders, insanların tarihten hiçbir şekilde ders almadıklarıdır.”  sözü kime aittir?

“Tarihten öğrenilecek en temel ders, insanların tarihten hiçbir şekilde ders almadıklarıdır.”  sözü kime aittir?

Cevap

Hegel

66. Soru

Descartes için her “tarihsel haber” kuşkuludur, bunun nedeni nedir?

Descartes için her “tarihsel haber” kuşkuludur, bunun nedeni nedir?

Descartes için her “tarihsel haber” kuşkuludur, bunun nedeni nedir?

Descartes için her “tarihsel haber” kuşkuludur, bunun nedeni nedir?

Descartes için her “tarihsel haber” kuşkuludur, bunun nedeni nedir?

Cevap

Çünkü tarihi bilgi, “seçilmiş” tarihsel olayların bilgisidir. Böyle bir seçimde tarihçinin öznel ilgileri kadar bilgi ve malzeme eksikliğinin de payı vardır.

Çünkü tarihi bilgi, “seçilmiş” tarihsel olayların bilgisidir. Böyle bir seçimde tarihçinin öznel ilgileri kadar bilgi ve malzeme eksikliğinin de payı vardır.

Çünkü tarihi bilgi, “seçilmiş” tarihsel olayların bilgisidir. Böyle bir seçimde tarihçinin öznel ilgileri kadar bilgi ve malzeme eksikliğinin de payı vardır.

Çünkü tarihi bilgi, “seçilmiş” tarihsel olayların bilgisidir. Böyle bir seçimde tarihçinin öznel ilgileri kadar bilgi ve malzeme eksikliğinin de payı vardır.

Çünkü tarihi bilgi, “seçilmiş” tarihsel olayların bilgisidir. Böyle bir seçimde tarihçinin öznel ilgileri kadar bilgi ve malzeme eksikliğinin de payı vardır.

67. Soru

Deskartesçı tarih yazımı okullarının adları nelerdir?

Cevap

Tillemont ve Bollandist

68. Soru

Roma İmparatorları Tarihi adlı eser kim tarafından kaleme alınmıştır?

Roma İmparatorları Tarihi adlı eser kim tarafından kaleme alınmıştır?

Roma İmparatorları Tarihi adlı eser kim tarafından kaleme alınmıştır?

Roma İmparatorları Tarihi adlı eser kim tarafından kaleme alınmıştır?

Roma İmparatorları Tarihi adlı eser kim tarafından kaleme alınmıştır?

Cevap

Tillemont

69. Soru

Tarihsel bilgiye yüzeysel bilgi yakıştırmasını yapan kimdir?

Cevap

Malebranche

Malebranche

Malebranche

Malebranche

Malebranche

70. Soru

Doğru bilginin “geçmişte olup bitmiş olanlara inanmakla” değil, her zaman “genel kavramlara dayanmakla” elde edilebileceğini savunan kişi kimdir?

Doğru bilginin “geçmişte olup bitmiş olanlara inanmakla” değil, her zaman “genel kavramlara dayanmakla” elde edilebileceğini savunan kişi kimdir?

Doğru bilginin “geçmişte olup bitmiş olanlara inanmakla” değil, her zaman “genel kavramlara dayanmakla” elde edilebileceğini savunan kişi kimdir?

Doğru bilginin “geçmişte olup bitmiş olanlara inanmakla” değil, her zaman “genel kavramlara dayanmakla” elde edilebileceğini savunan kişi kimdir?

Doğru bilginin “geçmişte olup bitmiş olanlara inanmakla” değil, her zaman “genel kavramlara dayanmakla” elde edilebileceğini savunan kişi kimdir?

Cevap

Spinoza

71. Soru

17. yüzyıl filozoflarının fazlaca önemsemediği Bollandistlerden etkilenen filozofların başında yer alan kişi kimdir?

17. yüzyıl filozoflarının fazlaca önemsemediği Bollandistlerden etkilenen filozofların başında yer alan kişi kimdir?

17. yüzyıl filozoflarının fazlaca önemsemediği Bollandistlerden etkilenen filozofların başında yer alan kişi kimdir?

17. yüzyıl filozoflarının fazlaca önemsemediği Bollandistlerden etkilenen filozofların başında yer alan kişi kimdir?

17. yüzyıl filozoflarının fazlaca önemsemediği Bollandistlerden etkilenen filozofların başında yer alan kişi kimdir?

Cevap

Leibniz

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.