Açıköğretim Ders Notları

Tarih Metodu Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Tarih Metodu Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Ortaçağ Tarihinin Ana Kaynakları

1. Soru

Vekâyinâme nedir?

Cevap

Vekâyinâmeler, tarihçiler tarafından kaleme alınan ve tarihî hadiseleri anlatan eserlerdir. Söz konusu eserler, verdikleri ayrıntılı bilgilerle, Ortaçağ ile ilgili siyasî, sosyal, dinî ve kültürel tarih araştırmaları için en önemli kaynak türleri arasında yer alırlar.


2. Soru

İslâm tarih yazıcılığının başlangıcını oluşturan nedir?

Cevap

Hz. Peygamber’in hayatı (sîre)ve gazalarına (megâzî) dair bilgilerin toplanması ve kaydedilmesi faaliyetleri İslâm tarih yazıcılığının başlangıcını oluşturmaktadır.


3. Soru

İlk megâzî müellifleri kimlerdir?

Cevap

Abân b. ‘Osmân, Urve b. ez-Zubeyr, Muhammed b. Muslim b. İbn Şihâb ez-Zuhrîve Vahb b. Munebbih gibi ilk megâzî müellifleridir.


4. Soru

Zeyl nedir?

Cevap

Zeyl bir esere, o eserin müellifi ya da başka bir yazar tarafından sonradan yapılan ilâvedir. Söz konusu ilâve, kimi zaman sona eklenen küçük bir bölüm, kimi zaman ise o eseri tamamlayıcı nitelikte tamamen müstakil başka bir eser şeklinde olabilmektedir.


5. Soru

Coğrafî eserler ne tür bilgiler verir?

Cevap

Coğrafî eserler, özellikle değerli madenler, ticaret, el sanatları, ziraat, nüfus, etnik, dinî ve mezhebî yapı gibi diğer kaynak türlerinin genellikle suskun kaldığı konularda, araştırmacılara son derece değerli bilgiler sunabilmektedir.


6. Soru

İslâm dünyasında X. yüzyıldan itibaren kaleme alınan başlıca coğrafî eserler hangileridir?

Cevap

İslâm dünyasında X. yüzyıldan itibaren bu türe giren pek çok eser kaleme alındığı görülmektedir. Söz konusu önde gelen eserleri arasında İbn Hurdâdbih’in el-Mesâlik ve’l-memâlik, Ya’kûbî’nin Kitâbu’l-buldân,İbn Rusteh’in el-Alâku’n-nefî-se,İbn Fakîh’in Muhtasaru kitâbi’l-buldân,İbrâhîm b. Muhammed el-İstahrî’ninMesâliku’l-memâlik,Muhammed b. Ahmed el-Makdisî’nin Ahsenu’t-tekâsim fîma’rifeti’l-ekâlim,İbn Havkal’ın Kitâbu sûreti’l-’arz,bilinmeyen bir müellife aitHudûdu’l-’âlem,İbnu’l-Belhî’nin Fârs-nâme,el-İdrisî’nin Nuzhetu’l-mufltâk fî ihti-râki’l-âfâk,İbn Sa’îd el-Magribî’nin Kitâbu basti’l-’arz fî’t-tûl ve’l-’arz,Zekeriyâ el-Kazvînî’nin Asâru’l-bilâd,Hamdullâh Mustevfî’nin Nuzhetu’l-kulûb,Ebu’l-Fidâ’nınTakvîmu’l-buldânve İbn Fazlullâh el-Omerî’nin Mesâliku’l-ebsâr fî memâliki’l-em-sârisimli eserlerini saymak mümkündür.


7. Soru

Seyahatnâmelerne tür bilgiler içerir?

Cevap

Seyyahların seyahat ettikleri yerlerle ilgili gözlemlerini ihtiva eden seyahatnâmeler Ortaçağ tarihi araştırmaları için son derece de-¤erli bilgiler ihtiva etmektedir.


8. Soru

Seyahatnâme yazan İslam müellifleri arasında başlıca kimler sayılabilir?

Cevap

Başlıca seyahatnâme müellifleri arasında İbn Fadlân, Nâsir-i Husrev, Ebû Hâmid Muhammed el-Gırnâtî, Takiyyu’d-dîn Ebu’l-Hasan‘Alî el-Herevî, İbn Cubeyr ve İbn Battûta gibi seyyahları saymak mümkündür.


9. Soru

Ortaçağ müellifleri tarafından siyaset, ahlâk, edebiyat, dinî ilimler ve tasavvuf ile ilgili kaleme alınan eserler ne tür bilgiler içerir?

Cevap

Ortaçağ müellifleri tarafından siyaset, ahlâk, edebiyat, dinî ilimler ve tasavvuf ile ilgili kaleme alınan bazı eserler, özellikle devlet teşkilatı, sosyal, ekonomik, dinî, edebî ve kültürel hayat ile ilgili önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Söz konusu kaynak türleri arasında siyaset ve ahlâk ile ilgili eserler, bilhassa devlet teşkilâtı, hâkimiyet anlayışı ve siyasal düşünce tarihi ile ilgili dikkate değer bilgiler ihtiva etmektedir.


10. Soru

Nizâmü’l Mülk tarafından devlet teşkilatı ile ilgili yazılan en önemli eser hangisidir?

Cevap

Nizâmü’l Mülk lakabıyla tanınan Hasan b. ‘Alî b. İshak et-Tûsî (öl. 1092) tarafından kaleme alınan Siyâsetnâme(ya da Siyeru’l-mulk) bu türün en önemli eserlerinden biridir: Nizâmu’l-Mulk, Siyeru’l-mulk yâ Siyâsetnâme, I, (Neşreden:M. A. Köymen), Ankara 1976. Eser aynı yazar tarafından Türkçe’ye Siyâsetnâme adı ile tercüme edilmiştir.


11. Soru

Ortaçağ İslâm devletlerinde siyaset, idare ve ahlâk geleneklerini en iyi aksettiren eserler arasında hangileri sayılabilir?

Cevap

Ortaçağ İslâm devletlerinde siyaset, idare ve ahlâk geleneklerini en iyi aksettiren eserler arasında; Ebû Nasr Fârâbî’nin es-Siyâsetu’l-medeniyye ve el-Medînetu’l-fâzila, Mâverdî’nin Ahkâmu’s-sultâniyye,Keykâvûs b.İskender’in Kâbûs-nâme,Yûsuf Hâc Hâcib’in Kutadgu Bilig,Gazzâlî’nin Nasiha-tu’l-mulûk,Muhammed b. Turtuşî’nin Sirâcu’l-mulûk,Alî b. Ebû Hafs el-Isfahânî’nin Tuhfetu’l-mulûk,Nâsiru’d-dîn-i Tûsî’nin Ahlâk-i Nâsir’sini saymak mümkündür.


12. Soru

Ortaçağ devletlerinde vezirlik makamında bulunan kimselerin biyografilerini ihtiva eden eserlerden başlıcaları nelerdir?

Cevap

Ortaçağ devletlerinde vezirlik makamında bulunan kimselerin biyografilerini ihtiva eden pek çok eser gerek siyasî ve idarî tarih, gerekse devlet teşkilâtıyla ilgili araştırmalara önemli ölçüde katkıda bulunabilmektedir. Bu türün başlıca örnekleri arasında Necmu’d-dîn-i Kummî’nin Târîhu’l-vuzerâ’, Nâsiru’d-dîn Munşî-yiKirmânî’nin Nesâ’imu’l-eshâr,Seyfu’d-dîn el-’Ukaylî’nin Âsâru’l-vuzerâ’ ve Hânde-mîr’in Dustûru’l-vuzerâ’ isimli eserlerini saymak mümkündür.


13. Soru

Sosyal hayatla ilgili bilgi veren eserler hangileridir?

Cevap

Sosyal hayatla ilgili son derece değerli bilgilere, dinî ve tasavvufî nitelikli eserler ve menâkıbnâmeler içerisinde rastlamak mümkündür.


14. Soru

Toprak, vergiler ve harac ile ilgili kaleme alınan eserlerden en önemlileri hangileridir?

Cevap

Toprak, vergiler ve harac ile ilgili sorunlar daha İslâmiyet’in ikinci asrından itibaren bu alanda bazı eserlerin kaleme alınmasına vesile olmuştur. Ebû Yûsuf (öl.798) tarafından kaleme alınan Kitâbu’l-harâc ve Ebû Ubeyd el-Kâsim b. Selâm (öl.839) tarafından kaleme alınan Kitâbu’l-emvâl bu tür kitaplara en iyi örnektir.


15. Soru

Ortaçağ’da kaleme alınan sosyal, ekonomik, dinî ve kültürel tarihle ilgili bilgiler sunan ansiklopedik nitelikli eserlere hangileri örnek olarak verilebilir?

Cevap

Ortaçağ’da kaleme alınan ansiklopedik nitelikli bazı eserler de, yer yer sosyal, ekonomik, dinî ve kültürel tarihle ilgili konularda Ortaçağ tarihi araştırmacılarına önemli bilgiler sunabilmektedir. Bu konuda da pek çok örnek arasında burada, Muhammed b. Ahmed-i Hârezmî tarafından kaleme alınan Mefâtihu’l-’ulûm’u, bilinmeyen bir müellif tarafından kaleme alınan Bahru’l-fevâ’id’i, Muhammed b.Mahmûd-i Hemedânî tarafından kaleme alınan ‘Acâ’ib-nâme’yi, Muhammed b. Eyyûb el-Hâsib tarafından kaleme alınan Tuhfetu’l-garâ’ib’i, Ebû Bekr Mutahhar b.Muhammed Cemâlî-yi Yezdî tarafından kaleme alınan Ferruh-nâme’yi, fiehmerdânb. Ebi’l-Hayr tarafından kaleme alınan Nuzhet-nâme-yi ‘Alâ’î’yi, Fahru’d-dîn-i Râzî tarafından kaleme alınan Câmi’u’l-’ulûm’u ve Şemsu’d-dîn Muhammed b. Mah-mûd-i Âmulî tarafından kaleme alınan Nefâ’isu’l-funûn’u zikretmek mümkündür.


16. Soru

Sosyal hayatla ilgili son derece değerli bilgilere, dinî ve tasavvufî nitelikli eserler ve menâkıbnâmelere hangi eseler örnek olarak verilebilir?

Cevap

Bu türün pek çok örneği arasında Ebu’l-Hasan ‘Alî b. Osmân Cullâbî-yi Hucvirî’nin Keşfu’l-mahcûb, Ferîdu’d-dîn ‘Attâr’ın Tezkiretu’l-evliyâ, Mahmûd b. Osmân’ın Fir-devsu’l-murşidiyye fî esrâri’s-samediyye, Muhammed b. Munevver-i Meyhenî’ninEsrâru’t-tevhîd, Eflâkî’nin Menâkıbu’l-’ârifîn ve Mollâ ‘Abdu’r-Rahmân-i Câmî’nin Nefahâtu’l-uns isimli eserlerini saymak mümkündür.


17. Soru

Şairlerin biyografilerini ve şiirlerinden örnekleri ihtiva eden eserler nelerdir?

Cevap

Şairlerin biyografilerini ve şiirlerinden örnekleri ihtiva eden tezkireler, dîvânlar ve edebî nitelikli eserler, Ortaçağ tarihi araştırmaları için büyük bir öneme sahiptir. Bu tür eserler, özellikle sosyal, ekonomik ve kültürel hayat ile ilgili bilgilerin zenginleşmesine yardım ederler.


18. Soru

Tezkireler, dîvânlar ve edebî nitelikli eserlerin şairlerin eseleri ve biyografileri dışında ışık tuttuğu konular arasında neler sayılabilir?

Cevap

Dîvânlarda yer alan şiirler, edebî değerlerinin yanında, kıtlık, salgın hastalıklar ve doğal felâketler gibi diğer kaynak türlerinde çok az işlenen konulara ışık tutmaları açısından önemlidir.


19. Soru

Sadece şair biyografilerini ihtiva etmeleri açısından değil, aynı zamanda devrin kültür geleneklerini ortaya koymaları açısından önemli olan tezkirelere hangileri örnek olarak verilebilir?

Cevap

Nizâmî-yi ‘Arûzî tarafından kaleme alınan Çehâr makâle, Muhammed Avfî tarafından kaleme alınan Lubâbu’l-elbâb ve Devletşâh-i Semerkandî tarafından kaleme alınan Tezkiretu’ş-şu’ârâ’ gibi tezkireler, sadece şair biyografilerini ihtiva etmeleri açısından değil, aynı zamanda devrin kültür geleneklerini ortaya koymaları açısından da oldukça önemlidir. Ayrıca, Muhammed Avfî’nin edebî ve tarihî hikâyeleri hâvî Câmi’u’l-hikâyât ve levâmiu’r-rivâyât isimli eseri de devrin kültürel panoraması açısından değerli bir kaynaktır.


20. Soru

Edebî nitelikli eserler diğer kaynak türlerinin neredeyse hiç bahsetmediği hangi konuları içerir?

Cevap

Edebî nitelikli eserlerde, diğer kaynak türlerinin çoğunlukla suskun kaldığı sosyal ve kültürel hayat ile kaynaklarda hemen hemen hiç bilgi verilmeyen sıradan halkın gündelik yaşamı hakkında dikkate değer bilgiler bulmak mümkündür.


1. Soru

Vekâyinâme nedir?

Cevap

Vekâyinâmeler, tarihçiler tarafından kaleme alınan ve tarihî hadiseleri anlatan eserlerdir. Söz konusu eserler, verdikleri ayrıntılı bilgilerle, Ortaçağ ile ilgili siyasî, sosyal, dinî ve kültürel tarih araştırmaları için en önemli kaynak türleri arasında yer alırlar.

2. Soru

İslâm tarih yazıcılığının başlangıcını oluşturan nedir?

Cevap

Hz. Peygamber’in hayatı (sîre)ve gazalarına (megâzî) dair bilgilerin toplanması ve kaydedilmesi faaliyetleri İslâm tarih yazıcılığının başlangıcını oluşturmaktadır.

3. Soru

İlk megâzî müellifleri kimlerdir?

Cevap

Abân b. ‘Osmân, Urve b. ez-Zubeyr, Muhammed b. Muslim b. İbn Şihâb ez-Zuhrîve Vahb b. Munebbih gibi ilk megâzî müellifleridir.

4. Soru

Zeyl nedir?

Cevap

Zeyl bir esere, o eserin müellifi ya da başka bir yazar tarafından sonradan yapılan ilâvedir. Söz konusu ilâve, kimi zaman sona eklenen küçük bir bölüm, kimi zaman ise o eseri tamamlayıcı nitelikte tamamen müstakil başka bir eser şeklinde olabilmektedir.

5. Soru

Coğrafî eserler ne tür bilgiler verir?

Cevap

Coğrafî eserler, özellikle değerli madenler, ticaret, el sanatları, ziraat, nüfus, etnik, dinî ve mezhebî yapı gibi diğer kaynak türlerinin genellikle suskun kaldığı konularda, araştırmacılara son derece değerli bilgiler sunabilmektedir.

6. Soru

İslâm dünyasında X. yüzyıldan itibaren kaleme alınan başlıca coğrafî eserler hangileridir?

Cevap

İslâm dünyasında X. yüzyıldan itibaren bu türe giren pek çok eser kaleme alındığı görülmektedir. Söz konusu önde gelen eserleri arasında İbn Hurdâdbih’in el-Mesâlik ve’l-memâlik, Ya’kûbî’nin Kitâbu’l-buldân,İbn Rusteh’in el-Alâku’n-nefî-se,İbn Fakîh’in Muhtasaru kitâbi’l-buldân,İbrâhîm b. Muhammed el-İstahrî’ninMesâliku’l-memâlik,Muhammed b. Ahmed el-Makdisî’nin Ahsenu’t-tekâsim fîma’rifeti’l-ekâlim,İbn Havkal’ın Kitâbu sûreti’l-’arz,bilinmeyen bir müellife aitHudûdu’l-’âlem,İbnu’l-Belhî’nin Fârs-nâme,el-İdrisî’nin Nuzhetu’l-mufltâk fî ihti-râki’l-âfâk,İbn Sa’îd el-Magribî’nin Kitâbu basti’l-’arz fî’t-tûl ve’l-’arz,Zekeriyâ el-Kazvînî’nin Asâru’l-bilâd,Hamdullâh Mustevfî’nin Nuzhetu’l-kulûb,Ebu’l-Fidâ’nınTakvîmu’l-buldânve İbn Fazlullâh el-Omerî’nin Mesâliku’l-ebsâr fî memâliki’l-em-sârisimli eserlerini saymak mümkündür.

7. Soru

Seyahatnâmelerne tür bilgiler içerir?

Cevap

Seyyahların seyahat ettikleri yerlerle ilgili gözlemlerini ihtiva eden seyahatnâmeler Ortaçağ tarihi araştırmaları için son derece de-¤erli bilgiler ihtiva etmektedir.

8. Soru

Seyahatnâme yazan İslam müellifleri arasında başlıca kimler sayılabilir?

Cevap

Başlıca seyahatnâme müellifleri arasında İbn Fadlân, Nâsir-i Husrev, Ebû Hâmid Muhammed el-Gırnâtî, Takiyyu’d-dîn Ebu’l-Hasan‘Alî el-Herevî, İbn Cubeyr ve İbn Battûta gibi seyyahları saymak mümkündür.

9. Soru

Ortaçağ müellifleri tarafından siyaset, ahlâk, edebiyat, dinî ilimler ve tasavvuf ile ilgili kaleme alınan eserler ne tür bilgiler içerir?

Cevap

Ortaçağ müellifleri tarafından siyaset, ahlâk, edebiyat, dinî ilimler ve tasavvuf ile ilgili kaleme alınan bazı eserler, özellikle devlet teşkilatı, sosyal, ekonomik, dinî, edebî ve kültürel hayat ile ilgili önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Söz konusu kaynak türleri arasında siyaset ve ahlâk ile ilgili eserler, bilhassa devlet teşkilâtı, hâkimiyet anlayışı ve siyasal düşünce tarihi ile ilgili dikkate değer bilgiler ihtiva etmektedir.

10. Soru

Nizâmü’l Mülk tarafından devlet teşkilatı ile ilgili yazılan en önemli eser hangisidir?

Cevap

Nizâmü’l Mülk lakabıyla tanınan Hasan b. ‘Alî b. İshak et-Tûsî (öl. 1092) tarafından kaleme alınan Siyâsetnâme(ya da Siyeru’l-mulk) bu türün en önemli eserlerinden biridir: Nizâmu’l-Mulk, Siyeru’l-mulk yâ Siyâsetnâme, I, (Neşreden:M. A. Köymen), Ankara 1976. Eser aynı yazar tarafından Türkçe’ye Siyâsetnâme adı ile tercüme edilmiştir.

11. Soru

Ortaçağ İslâm devletlerinde siyaset, idare ve ahlâk geleneklerini en iyi aksettiren eserler arasında hangileri sayılabilir?

Cevap

Ortaçağ İslâm devletlerinde siyaset, idare ve ahlâk geleneklerini en iyi aksettiren eserler arasında; Ebû Nasr Fârâbî’nin es-Siyâsetu’l-medeniyye ve el-Medînetu’l-fâzila, Mâverdî’nin Ahkâmu’s-sultâniyye,Keykâvûs b.İskender’in Kâbûs-nâme,Yûsuf Hâc Hâcib’in Kutadgu Bilig,Gazzâlî’nin Nasiha-tu’l-mulûk,Muhammed b. Turtuşî’nin Sirâcu’l-mulûk,Alî b. Ebû Hafs el-Isfahânî’nin Tuhfetu’l-mulûk,Nâsiru’d-dîn-i Tûsî’nin Ahlâk-i Nâsir’sini saymak mümkündür.

12. Soru

Ortaçağ devletlerinde vezirlik makamında bulunan kimselerin biyografilerini ihtiva eden eserlerden başlıcaları nelerdir?

Cevap

Ortaçağ devletlerinde vezirlik makamında bulunan kimselerin biyografilerini ihtiva eden pek çok eser gerek siyasî ve idarî tarih, gerekse devlet teşkilâtıyla ilgili araştırmalara önemli ölçüde katkıda bulunabilmektedir. Bu türün başlıca örnekleri arasında Necmu’d-dîn-i Kummî’nin Târîhu’l-vuzerâ’, Nâsiru’d-dîn Munşî-yiKirmânî’nin Nesâ’imu’l-eshâr,Seyfu’d-dîn el-’Ukaylî’nin Âsâru’l-vuzerâ’ ve Hânde-mîr’in Dustûru’l-vuzerâ’ isimli eserlerini saymak mümkündür.

13. Soru

Sosyal hayatla ilgili bilgi veren eserler hangileridir?

Cevap

Sosyal hayatla ilgili son derece değerli bilgilere, dinî ve tasavvufî nitelikli eserler ve menâkıbnâmeler içerisinde rastlamak mümkündür.

14. Soru

Toprak, vergiler ve harac ile ilgili kaleme alınan eserlerden en önemlileri hangileridir?

Cevap

Toprak, vergiler ve harac ile ilgili sorunlar daha İslâmiyet’in ikinci asrından itibaren bu alanda bazı eserlerin kaleme alınmasına vesile olmuştur. Ebû Yûsuf (öl.798) tarafından kaleme alınan Kitâbu’l-harâc ve Ebû Ubeyd el-Kâsim b. Selâm (öl.839) tarafından kaleme alınan Kitâbu’l-emvâl bu tür kitaplara en iyi örnektir.

15. Soru

Ortaçağ’da kaleme alınan sosyal, ekonomik, dinî ve kültürel tarihle ilgili bilgiler sunan ansiklopedik nitelikli eserlere hangileri örnek olarak verilebilir?

Cevap

Ortaçağ’da kaleme alınan ansiklopedik nitelikli bazı eserler de, yer yer sosyal, ekonomik, dinî ve kültürel tarihle ilgili konularda Ortaçağ tarihi araştırmacılarına önemli bilgiler sunabilmektedir. Bu konuda da pek çok örnek arasında burada, Muhammed b. Ahmed-i Hârezmî tarafından kaleme alınan Mefâtihu’l-’ulûm’u, bilinmeyen bir müellif tarafından kaleme alınan Bahru’l-fevâ’id’i, Muhammed b.Mahmûd-i Hemedânî tarafından kaleme alınan ‘Acâ’ib-nâme’yi, Muhammed b. Eyyûb el-Hâsib tarafından kaleme alınan Tuhfetu’l-garâ’ib’i, Ebû Bekr Mutahhar b.Muhammed Cemâlî-yi Yezdî tarafından kaleme alınan Ferruh-nâme’yi, fiehmerdânb. Ebi’l-Hayr tarafından kaleme alınan Nuzhet-nâme-yi ‘Alâ’î’yi, Fahru’d-dîn-i Râzî tarafından kaleme alınan Câmi’u’l-’ulûm’u ve Şemsu’d-dîn Muhammed b. Mah-mûd-i Âmulî tarafından kaleme alınan Nefâ’isu’l-funûn’u zikretmek mümkündür.

16. Soru

Sosyal hayatla ilgili son derece değerli bilgilere, dinî ve tasavvufî nitelikli eserler ve menâkıbnâmelere hangi eseler örnek olarak verilebilir?

Cevap

Bu türün pek çok örneği arasında Ebu’l-Hasan ‘Alî b. Osmân Cullâbî-yi Hucvirî’nin Keşfu’l-mahcûb, Ferîdu’d-dîn ‘Attâr’ın Tezkiretu’l-evliyâ, Mahmûd b. Osmân’ın Fir-devsu’l-murşidiyye fî esrâri’s-samediyye, Muhammed b. Munevver-i Meyhenî’ninEsrâru’t-tevhîd, Eflâkî’nin Menâkıbu’l-’ârifîn ve Mollâ ‘Abdu’r-Rahmân-i Câmî’nin Nefahâtu’l-uns isimli eserlerini saymak mümkündür.

17. Soru

Şairlerin biyografilerini ve şiirlerinden örnekleri ihtiva eden eserler nelerdir?

Cevap

Şairlerin biyografilerini ve şiirlerinden örnekleri ihtiva eden tezkireler, dîvânlar ve edebî nitelikli eserler, Ortaçağ tarihi araştırmaları için büyük bir öneme sahiptir. Bu tür eserler, özellikle sosyal, ekonomik ve kültürel hayat ile ilgili bilgilerin zenginleşmesine yardım ederler.

18. Soru

Tezkireler, dîvânlar ve edebî nitelikli eserlerin şairlerin eseleri ve biyografileri dışında ışık tuttuğu konular arasında neler sayılabilir?

Cevap

Dîvânlarda yer alan şiirler, edebî değerlerinin yanında, kıtlık, salgın hastalıklar ve doğal felâketler gibi diğer kaynak türlerinde çok az işlenen konulara ışık tutmaları açısından önemlidir.

19. Soru

Sadece şair biyografilerini ihtiva etmeleri açısından değil, aynı zamanda devrin kültür geleneklerini ortaya koymaları açısından önemli olan tezkirelere hangileri örnek olarak verilebilir?

Cevap

Nizâmî-yi ‘Arûzî tarafından kaleme alınan Çehâr makâle, Muhammed Avfî tarafından kaleme alınan Lubâbu’l-elbâb ve Devletşâh-i Semerkandî tarafından kaleme alınan Tezkiretu’ş-şu’ârâ’ gibi tezkireler, sadece şair biyografilerini ihtiva etmeleri açısından değil, aynı zamanda devrin kültür geleneklerini ortaya koymaları açısından da oldukça önemlidir. Ayrıca, Muhammed Avfî’nin edebî ve tarihî hikâyeleri hâvî Câmi’u’l-hikâyât ve levâmiu’r-rivâyât isimli eseri de devrin kültürel panoraması açısından değerli bir kaynaktır.

20. Soru

Edebî nitelikli eserler diğer kaynak türlerinin neredeyse hiç bahsetmediği hangi konuları içerir?

Cevap

Edebî nitelikli eserlerde, diğer kaynak türlerinin çoğunlukla suskun kaldığı sosyal ve kültürel hayat ile kaynaklarda hemen hemen hiç bilgi verilmeyen sıradan halkın gündelik yaşamı hakkında dikkate değer bilgiler bulmak mümkündür.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.