Açıköğretim Ders Notları

Tedarik Zinciri Yönetimi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Tedarik Zinciri Yönetimi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Bilgi Teknolojileri

1. Soru

Tedarik zinciri nedir?

Cevap

Tedarik zinciri yönetimi zincir üyeleri arasındaki ürün ve bilgi akışı yönetimi ile ilgili bir alandır. Günümüz gelişen bilgi teknolojileri sayesinde bilginin zincir üyeleri arasında dolaşımı çok daha hızlı ve etkin bir hal almış ve bilgi sağlamanın da maliyeti önemli oranda azalmıştır. Rekabetin gittikçe artması işletmelerin müşterilerine daha iyi hizmet sunmaları gerekliliğini ve bu doğrultuda sahip oldukları tedarik zinciri ile daha iyi bilgi alışverişinde bulunmalarını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bilgi teknolojileri bu anlamda etkin ve verimli tedarik zinciri sistemlerinin meydana getirilmesinde en önemli unsur haline gelmiştir.


2. Soru

Doğru bilginin amacı nedir?

Cevap

Doğru bilgi tedarik zincirinin tasarım ve yönetim şeklini geliştirmede inanılmaz derecede büyük yarar sağlar.


3. Soru

Bilginin sağladığı yararlar nelerdir?

Cevap

     Bilgi;

 • Tedarik zinciri içerisindeki değişkenliği azaltmaya yardımcı olur.
 • Tedarikçilere daha iyi tahminler yapma, tutundurma ve pazarlama değişikliklerini daha iyi hesaplamalarında yardımcı olur.
 • İmalat, dağıtım sistem ve stratejilerinin koordinasyonunu olanaklı kılar.
 • Perakendecilerin müşterilerine daha iyi hizmet sunmalarına olanak sağlar.
 • Perakendecilerin tedarik sorunları karşısında kendilerini daha hızlı uyum sağlamalarına ve tepki vermelerine olanak sağlar.
 • Teslim sürelerinin kısalmasını sağlar.

4. Soru

Bilgi bütünleşmesinin karlılığa etkisi nelerdir?

Cevap

Bilgi bütünleşme girişimleri kârlılığı iki yönde arttırmaktadır. Bunlar; maliyetleri azaltma ve talep arttırmadır.


5. Soru

Maliyet azaltımına yönelik girişimler nelerdir?

Cevap

Maliyet azaltımına yönelik girişimler, içsel ya da dışsal verimliliğin geliştirilmesine önderlik edecek bilgi bütünleştirme çabalarından oluşur. Bu; geliştirilmiş verimlilik, gelişmiş stok yönetimi, gelişmiş üretim süreçleri ve gelişmiş lojistik şeklinde firmaya geri döner.


6. Soru

Maliyet azaltımına yönelik girişim süreci nasıl işler?

Cevap

Tedarikçi Yönetimli Envanter  sistemleri perakendecinin stok kararlarını imalatçıya bildirir. Perakendeci müşteri talep bilgilerini imalatçı ile paylaşır. Daha sonra imalatçı perakendecinin bu bilgileri ile kendi bilgilerini birleştirerek perakendecinin sipariş miktarını belirler. Bu tarz bir sistemi başlatabilmek için, taraflar imalatçının sipariş miktarını tahmin etmede ve belirlemede daha iyi bir konumda olup olmadığını belirlemelidirler. Böylesi bir koordinasyonun bir sonucu olarak, imalatçı pazar talebi konusunda daha net sinyaller almış olur ve bu doğrultuda hem kendisi hem de perakendeciler açısından daha iyi stok yönetimine imkan sağlayacak şekilde daha verimli üretim yapabilme olanağına kavuşmuş olacaktır.


7. Soru

Talep arttırıcı girişimler nelerdir?

Cevap

Talep arttırıcı girişimler firmanın gelir akışını etkileyen girişimlerdir.


8. Soru

Talep artırıcı girişimlerin amacı nedir?

Cevap

Talep artırıcı girişimler ya mevcut karşılanmayan müşteri ihtiyaçlarını tatmin etmeyi ya da pazara daha yüksek değerde sunulan olanaklar için farklı fiyatlar uygulamasını amaç edinir.


9. Soru

Bilgi yönetiminin tedarik zincirinde önemli bir rol oynamasının nedeni nedir?

Cevap

Bilgi yönetiminin tedarik zinciri yönetiminin bilgi yoğun eylemler içermesidir. Bilgi rekabetçi avantajın sağlanmasında ana kaynaktır. Tedarik zincirinde koordinasyon başarısının elde edilmesi için; işletme verileri kontrollü bir biçimde paylaşılır ve bütünleştirilir. Bilgi, alınan yönetim kararlarının özüdür ve tedarik zincirlerini destekleyen dayanak noktalarından birisidir. Gerçekte; gecikmiş, yetersiz ya da yanlış bilgi tedarik zincirinde ciddi sorunlar yaratabilir. Öte yandan, bilginin açıklığı ve görünür olması teslim sürelerinde ve maliyetlerde azaltma sağlarken, kârlılıkta ve karar alma süreçlerinde iyileşme sağlar. Bilgi, gereksiz eylemlerin azaltılmasında, teslim süresinin ve gereksiz fiziksel stok bulundurmayı azaltmada kullanılmalıdır.


10. Soru

Bilginin düzensizlikler ve dinamik iş çevrelerindeki önemi nedir?

Cevap

Bilgi özellikle düzensizliklerin ve kesintiye uğramanın yoğun olduğu dinamik iş çevrelerinde daha da önemlidir. Bu tarz düzensizlikler, tedarik zincirinde siparişlerin karşılanması üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Bu nedenle tedarik zincirinin bütününde proaktif bilgi toplama ve bilgi iletimi son derece büyük öneme sahiptir.


11. Soru

Bilginin kavramlaştırılması ve anlam ifade etmesinin önemi nedir?

Cevap

Bilgi belirli bir biçimde şekillendirilmiş işletme ve insanlar için belirli anlamlar ifade eden verilerdir. Veri; insanların anlaması ve kullanması için belirli bir şekle gelecek biçimde organize edilmeden ve düzenlenmeden önce örgüt içerisinde ya da fiziksel çevrede meydana gelen olayları temsil eden ham gerçeklerdir. Aynı zamanda bilgi, tedarik zinciri unsurları arasındaki belirli bir kaliteyi de ifade etmesine rağmen zaman geçtikçe bu kalitesini yitirebilir. Kalitesi ve önemine rağmen, kısa dönemli kararlar üzerine yoğunlaşan yöneticiler için aşırı bilgi akışı zararlı olabilir. Bu konuyu şu biçimde de ifade etmek mümkündür: “Herkes ile pek çok bilginin paylaşılması kimsenin ihtiyaç duyulduğunda doğru bilgiye ulaşamayacağını garanti eder”. Bu nedenle, en önemli kararlardan bir tanesi, bilgi ulaşılabilir kılındığında tedarik zinciri içerisinde hangi tür bilginin paylaşılması gerektiğini tanımlamaktır.

Rekabetçi bir avantaj sağlayacak hassas bilgilerin paylaşımı için, ortakların arasında güven sağlanmalıdır. Şirketlerin yakın ilişki içerisinde olmadıkları ortaklarla stratejik bilgileri paylaşmaktan kaçınacakları basit bir gerçektir. İletişim; ilişkiyi sağlamlaştırır, anlaşmazlıkları düzenleme ve çözme algısını geliştirir.


12. Soru

Bilgi sistemlerinin ana fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Bütün bilgi sistemleri üç ana fonksiyonu yerine getiren teknolojileri kapsar: Veri depolama ve veri alma, veri değiştirme ve raporlama. Farklı bilgi sistemleri bu fonksiyonel alanlarda farklı kapasite bileşkelerine sahiptirler. Belirli kapasite bileşenleri, yerine getirilmesi için bir sistemin tasarlandığı işin gereklerine bağlıdır. Tedarik zincirinin değişik özelliklerini desteklemek üzere kullanılan bilgi sistemleri bu üç ana fonksiyonun belirli bileşkelerini yerine getiren teknolojiler aracılığı ile yaratılmaktadır.


13. Soru

Tedarik zincirlerinde etkin lojistik sistemlerin önem taşımasının nedenleri nelerdir?

Cevap

Tedarik zincirlerinde etkin lojistik sistemlerinin tasarımı ve işletilmesinde zamanlı ve doğru bilginin daha kritik bir önem taşımasının dört nedeni vardır. Birincisi; müşteriler açısından sipariş durumu, ürün bulunabilirliği, dağıtım planı, yüklemenin izlenmesi ve faturalamanın toplam müşteri hizmetinin gerekli unsurları olarak algılanmaya başlanmış olmasıdır. Müşteriler gerçek zamanlı bilgiye ulaşmayı talep etmektedirler. İkinci neden; toplam tedarik zincirinin varlıklarını azaltma amacı ile birlikte, yöneticiler bilginin stok miktar ve maliyeti ve insan gücüne olan ihtiyacın da azaltılmasında kullanılabileceğinin farkına varmış olmalarıdır. Özellikle gereksinim planlamasında mevcut bilginin kullanılması talep belirsizliklerini minimum düzeye indirerek stok seviyesinde ciddi tasarruflara neden olmaktadır. Üçüncü neden; bilginin stratejik avantaj elde etmek için kaynakların nasıl, ne zaman ve nerede kullanılacağı konusundaki esnekliği arttırmasıdır. Dördüncü ve son neden ise; internet vb. teknolojilerin kullanılması ile artan bilgi transferi ve değişim kapasitesi alıcı ve satıcı arasındaki ilişkileri değiştirmiş ve kanal ilişkilerinin yeniden tanımlanmasını sağlamıştır.


14. Soru

Tedarik zinciri bilgi sistemi lojistik bütünleşme fonksiyonları nelerdir?

Cevap

 • İşlem sistemleri 
 • Yönetim kontrolü
 • Karar analizi
 • Stratejik planlama

15. Soru

İşlem sistemi hangi eylemlerden oluşur?

Cevap

Bir işlem sistemi biçimlendirilmiş kurallar, prosedürler, standartlaştırılmış iletişim, büyük hacimli işlemler ve günlük olarak takip edilen operasyonlar tarafından şekillendirilmektedir. Yapılandırılmış süreçler ve geniş hacimli işlemlerin bileşkesi bilgi sisteminin etkinliği üzerinde önemli bir vurguya sahiptir. En basit düzeyde, işlem sistemleri bireysel lojistik eylemleri ve fonksiyonları başlatır ve kaydeder. İşlem eylemleri; sipariş girişi, stok tahsisi, sipariş seçimi, yükleme, fiyatlama, faturalama ve müşteri sorguları gibi eylemlerden oluşur.


16. Soru

Tedarik zinciri bilgi sisteminin ikinci aşaması nedir?

Cevap

Tedarik zinciri bilgi sisteminin ikinci aşaması performans ölçümü ve raporlamaya odaklanan yönetim kontrol aşamasıdır. Performans ölçümü, tedarik zinciri performansı ve kaynak kullanımı hakkında yöneticilere geri bildirim sağlaması açısından gerekli ve önemli bir unsurdur. Yaygın performans ölçümleri; maliyet, müşteri hizmeti, verimlilik, kalite ve varlık yönetimi ölçüleridir.

Tedarik zinciri bilgi sistemi, geçmişe yönelik sistem performansının raporlanmasında kullanılması gerekli iken, aynı zamanda operasyonel sorunların ve fırsatların tanımlanması için de gereklidir. Bu tarz harici yönetim bilgileri olası müşteri siparişlerinin ya da operasyonel sorunların belirlenmesinde oldukça faydalıdır.


17. Soru

Üçüncü tedarik zinciri bilgi sistemi düzeyi nedir?

Cevap

Üçüncü tedarik zinciri bilgi sistemi düzeyi, etkinliğin arttırılması için tedarik zinciri ve lojistik stratejileri ve alternatif taktiklerin tanımlanmasında, değerlendirilmesinde ve karşılaştırılmasında yöneticilere yardımcı olacak yazılım araçları üzerine odaklanan karar analizidir. Tedarik zinciri tasarımı, stok yönetimi, kaynak tahsis etme, yönlendirme ve bölümsel karlılık gibi analizler bu aşamada ele alınan tipik analizlerdir. Karar analizi için tedarik zinciri bilgi sistemi, veri tabanı bakımı, modelleme, analiz ve raporlama gibi unsurları içerisinde barındırmalıdır. Benzer biçimde yönetim kontrol, karar analizi örneğin araç yönlendirme ve depo planlama gibi bazı taktiksel analizlerin yapılmasına da olanak sağlayabilmelidir. Karar analizi uygulamaları aynı zamanda, tatmin edilmiş bir müşteri kitlesine sahip olmak için müşteri ilişkilerinin yönetilmesinde de kullanılabilmelidir.


18. Soru

Stratejik planlama tedarik zinciri bilgi sisteminin son aşaması nedir?

Cevap

Stratejik planlama tedarik zinciri bilgi sisteminin son aşamasıdır. Bu aşamada işlem verileri organize edilir ve bir sentez halinde değişik stratejilerin olasılık değerlendirmelerinin yapılmasına yardımcı olması için iş planlamasına ve karar alma modellerine dönüştürülürler. Temel olarak, stratejik planlama tedarik zinciri ve lojistik stratejilerinin geliştirilmesi ve daha rafine edilmiş bir hale getirilmeleri için bilgi desteği verilmesi üzerine odaklanır. Bu kararlar daha çok karar analizinin bir uzantısıdır ancak daha özet, daha az yapılandırılmıştır ve daha uzun döneme odaklanmışlardır.


19. Soru

Tedarik zinciri bilgi sistemi kullanımı, karar özellikleri ve faydaları nelerdir?

Cevap

Genelde sağlam bir temele sahip tedarik zinciri bilgi sistemi oluşturmada işlem sistemleri için yapılacak yatırım önem taşımaktadır. İşlem sistemi maliyetleri fazla sayıda sistem kullanıcısı olması, yüksek oranda veri iletilmesi gerekliliği, yüksek işlem hacmi ve yazılımların karmaşık özelliklere sahip olması nedeniyle yüksektir.

Yönetim kontrol ve karar analizi sistemleri sorun süreçlerine ve alternatiflerine daha net bakılmasını sağlar. Son olarak, stratejik planlama sistemi tedarik zinciri tasarımını, müşteri/ürün karlılığını, bölüm katkılarını ya da birleşme yararlarını değerlendirme yeteneği ile tüm işletme karlılığı ve rekabet açısından çok önemli faydalar elde edecektir.


20. Soru

Bilginin kullanılabilmesi için gerekli olanlar nelerdir?

Cevap

Bilginin kullanılabilmesi için; bilginin toplanması, bilgiye erişimin olması, analiz edilmesi ve işbirliği amacına yönelik bir biçimde paylaşılabilme kabiliyetinin olması gerekmektedir.


21. Soru

Tedarik zinciri yönetim sisteminin amaçları nelerdir?

Cevap

 • Üretimden, dağıtımdan ya da satın alma noktasından her bir ürün hakkında bilgiyi toplamak ve sisteme dahil olan tüm gruplar için bilginin görünür olamasını sağlamak.
 • Tek bir ilişki noktasından sistem içerisindeki herhangi bir veriye erişmek.
 • Tüm tedarik zincirinden gelen bilgiye dayanan analizler yapmak, eylemleri planlamak.
 • Tedarik zinciri üyeleri ile işbirliği yapmak.

22. Soru

Tedarik zincirinde bilgi teknolojisinin amaçları nelerdir?

Cevap

 • Bilgi toplama
 • Tek temas noktasından verilere erişim
 • Tedarik zinciri verilerine dayalı analiz

23. Soru

Bilgi toplama nedir?

Cevap

Perakendeciler siparişlerinin durumunu ve tedarikçiler de imalatçılardan gelecek siparişleri tahmin etmek ve bilmek isterler. Bunun gerçekleşebilmesi için, diğer şirketin bilgi sistemindeki verilere, ilgili şirketlerin erişebilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte tedarik zincirindeki diğer şirketler bu verileri kendilerinin kullandığı özel terimler halinde görebilmelidirler.


24. Soru

Tek temas noktasından verilere erişim nedir?

Cevap

Tek temas noktası kavramı, etkin bir bilgi teknolojisi içi kritik önem taşımaktadır. Amaç, müşteriye verilen ya da içsel olarak gerekli olan tüm ulaşılabilir bilgilere tek bir noktadan ve sorgulamada kullanılan araçlara ya da sorgulamayı kimin yaptığına bakılmaksızın aynı biçimde erişebilirliğin sağlanmasıdır. Aslında bunu sağlamak gerçekte karmaşık bir durumdur. Çünkü, müşterinin istediği bilgi bir şirketin değişik birimlerinde ya da bazı durumlarda ise birkaç şirketin bünyesinde bulunuyor olabilir. Müşteri hizmetleri belirli bir sisteme bağlı olarak çalışırken, muhasebe başka bir sisteme bağlı olarak çalışabilmekte, imalat ve dağıtım ise tamamıyle ayrı sistemlere bağlı olarak çalışabilmektedir. Genellikle, sistem boyunca erişilmesi gereken önemli bilgilerin transferi söz konusu olabilir, ancak eğer bu bilgi transferi zamanında yapılamazsa transfer edilen bilgi ya da veri aynı bilgi ya da veri olmayacaktır. Siparişleri alan müşteri hizmetleri temsilcisi yükleme ile bilgileri sağlayamaz ise fabrika da mevcut bekleyen siparişler hakkında herhangi bir sorgulama yapamayabilir. İdeal olan, bilgiye ihtiyaç duyan
herkesin aynı gerçek zamanlı veriye ulaşmasını sağlayacak bir arayüzün olmasıdır.


25. Soru

Tedarik zinciri verilerine dayalı analiz nasıl olur?

Cevap

Üçüncü amaç; özellikle de küresel tedarik zincirini dikkate alacak şekilde verilerin analizidir. Buna ek olarak; bilgi sistemi ürünleri en iyi verimlilikle üretmek, depolamak, dağıtmak başka bir deyişle tedarik zincirini en iyi biçimde yönetmek için gerekli olan yöntemin bulunması için kullanılmalıdır. Bu, müşteri siparişlerinin alınması gibi  operasyonel kararlardan hangi depoda hangi ürünlerin stoklanacağı ya da gelecek 3 ay içerisinde üretim planının ne olacağının belirlendiği taktiksel kararlara ve bu kararlardan da depoların nerelerde konumlandırılacağı ve hangi ürünlerin geliştirilip üretileceğini belirleyen stratejik kararlar gibi değişik düzeylerde karar almayı gerekli kılar.


26. Soru

Kurumsal kaynak planlaması nedir?

Cevap

Kurumsal Kaynak Planlaması işletmenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı coğrafi bölgelerde bulunan tedarik, üretim, dağıtım ve mali kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını bulunduran bir yazılım sistemidir.


27. Soru

KKP özellikleri nelerdir?

Cevap

Müşteri talebinin sürekli nitelik ve nicelik olarak değiştiği ve bu değişimin tahmin edilmesinin ne kadar zor olduğu bilinen bir gerçektir. Faaliyetlerin bu değişime uygun hareket edebilecek hale getirebilmenin yolu KKP yaklaşımından geçmektedir. Hem stratejik planlama çalışmaları ile belirlenen amaç ve hedeflere, hem de üretim ve dağıtım kaynaklarının kapasite ve özelliklerine gereken ayrıntıda dikkat ederek, faaliyetleri değişime duyarlı hale getirebilmek ancak KKP yaklaşımı ile mümkündür. KKP’nin diğer bir özelliği, işletmenin coğrafi olarak farklı bölgelerde bulunan fabrikalarının, bunların tedarikçi firmalarının ve dağıtım merkezlerinin kaynaklarını eşgüdümlü olarak planlamasıdır.


28. Soru

KKP fabrikalar arası entegrasyonundaki amaç nedir?

Cevap

KKP fabrikalar arası entegrasyonu, fabrikalar bazındaki esneklik ilkesine uygun olarak gerçekleştiren bir sistemdir. Amaç fabrika bazında merkezi yönetimin avantajlarından yararlanırken fabrikalar arası koordinasyonu ve entegrasyonu işletmenin temel stratejileri doğrultusunda sağlamaktır.


29. Soru

Kurumsal kaynak planlamasının yararları nelerdir?

Cevap

 • Azalan maliyetler
 • Fonksiyonel entegrasyon
 • Daha basit bilgisayar ve iletişim sistemi
 • İşletme faaliyetleri üzerinde küresel denetim
 • Tüm uygulamalara istenildiği zaman istenilen noktadan ulaşım kolaylığı

30. Soru

Elektronik veri değişimi nasıl oluşturulmuştur?

Cevap

Elektronik veri değişimi standart bir formatta işletme belgelerinin bilgisayarlar arası değişimidir ve Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) ve Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından oluşturulmuştur.


31. Soru

Elektronik veri değişiminin sağladığı olanaklar nelerdir?

Cevap

 • Elektronik veri değişimi; işletmelere satın alma, yükleme ve diğer alanlarda işlerini yaparlarken kağıt kullanma yerine işletmelerin internet kullanmalarına olanak tanıyan bir veri değişim olanağı yaratmaktadır.
 • Elektronik veri değişimi; tedarik zinciri üyelerini sipariş işleme, muhasebe, üretim ve dağıtım işlerini birlikte yapabilmelerini sağlayacak şekilde birbirlerine bağlamaktadır.
 • Elektronik veri değişimi; bilgiye kolay erişim, daha iyi müşteri hizmetlerinin sağlanması, kağıt kullanımına dayalı belge sayısının azaltımasına, daha iyi bir iletişim kurulması, artan verimlilik, ve maliyet etkinliğinin gelişmesine olanak verir.

32. Soru

EDI’in genel anlamdaki yararları nelerdir?

Cevap

EDI’in genel anlamdaki yararı,

 • Gerekli belgelerin varacakları yere ulaşma sürelerinin ve buna bağlı olarak da sipariş sürelerinin daha da kısalmasıdır.
 • İletişim sürecinde insan faktöründen kaynaklanan hataları da en aza indirmektedir.

Bu yararlarının yani sıra EDI kullanımı aşağıda sıralananyararları da firmalara sunmaktadır:

 • Hızlı ve doğru veri akışı,
 • Daha etkin denetim yöntemlerinin geliştirilmesi,
 • Üretkenlik ve karlılığın arttırılması,
 • İş ilişkilerinin geliştirilmesi,
 • Müşteri memnuniyeti ve rekabet gücünün arttırılmasıdır.
    

33. Soru

RFID teknolojisi ne işe yarar?

Cevap

RFID teknolojisi istenen bilginin yüklenebildiği basılı ya da belirli bir şekilde herhangi bir yere yerleştirilebilen küçük bütünleşik elektrik devrelerinden (RF etiketi) oluşur. Bu etiket RF okuyucusu tarafından tarandığında kayıtlı bilgiyi okuyucuya gönderir. RF etiketleri tedarik zincirinde özellikle stok yönetimi konusunda daha etkin, daha doğru ve otomatik bir şekilde kullanım alanına sahiptir. RF etiketleri, herhangi bir parçaya, ürün dış ambalajına, palete, konteynere ya da yükleme aracına monte edilebilir. RF etiketli stok, tedarik zinciri içerisinde hareket etmeye başladığında stratejik noktalarda konumlandırılmış değişik okuyucular stoğun durumunu anlık olarak sinyallerle gereken yerlere bildirirler.


34. Soru

RFID uygulamalarının endüstride kullanımının tam oturmama nedenleri nelerdir?

Cevap

 • Maliyet: RF etiketlerinin maliyeti düşmesine karşın hala her bir tek parçayı etiketlemek yüksek maliyetlidir. Bu maliyete ek olarak asıl önemli olan etiket maliyetlerinin paylaşımıdır. Genelde etiketlemeden en yüksek faydayı imalatçının sağlayacağı düşünüldüğü için maliyetine de imalatçının katlanması beklenmektedir.
 • Hatalar: RF etiketlerinde bilgilerin doğru olup olmadığı bir başka endişe konusudur. Pazarda bulunan ticari etiketlerdeki doğruluk oranı maksimum %80 civarındadır. Daha pahalı etiketlerde doğruluk oranı yükselmekte ancak yine de doğruluk oranının %100 olup olmadığı tartışmalıdır. Düşük doğruluk oranı dolayısı ile RFID etiketleme sisteminin başarısını da azaltmaktadır.
 • Standartlaştırma: Teknolojinin standartlaştırılması hala ana konu olarak gündemdeki yerini korumaktadır. A.B.D’ de kullanılan RF etiketlerinin frekansı Avrupa ve diğer ülkelerde kullanılanlardan farklıdır, bu da okuyucuları etkisiz hale getirmektedir. UPC, GTIN, EAN gibi standartlar olmasına rağmen bu standartlar da halen evrensel olarak tam anlamı ile kabul edilmiş değildirler.
 • Güvenlik ve diğer endişeler: Veri şifreleme ve verilerin kesintiye uğraması güvenlik konusunda duyulan endişelerin en önemlileridir.

35. Soru

İnternetin gelişimi  tedarik zincirlerine ne gibi fırsatlar sunmuştur?

Cevap

 • On-line satıcı katalogları sayesinde müşteri herhangi bir insan iletişimi olmadan istediği ürünleri seçebilir ve doğrudan tedarikçiden satın alabilir,
 • Yüklenen ürünlerin izlenebilme kolaylığı,
 • Satıcı ya da alıcı ile müşteri sorunları hakkında doğrudan iletişim kurabilme yeteneği,
 • Beklenen teslimatlar için gerekli depolardan on-line rezervasyon yapabilme kolaylığı,
 • Özel dağıtım merkezlerinden 24 saatlik zaman dilimi içerisinde giden yüklerin zaman planlamasını yapabilme yeteneği,
 • 7/24 saat dünya çapında müşteri hizmeti verme,
 • Uluslararası müşterilerden sipariş alma yeteneği,
 • Siparişlerin durumunu satıcı ile birlikte kontrol edebilme,
 • Ödeme ve alacak ilişkilerinin elektronik olarak izlenebilmesi,
 • Dağıtım araçlarının sürekli olarak izlenebilmesi.Teslimat ve teslim alma zamanlarını planlama yeteneği,
 • Müşteri sorunları karsısında daha etkin olabilme yeteneği,
 • Hizmet maliyetlerini ve yanıt verme sürelerini kısaltma yeteneği.

36. Soru

Elektronik iş nedir?

Cevap

E-iş, elektronik ve fiziksel süreçlerin yerini almasıdır.


37. Soru

E-işlerin kullanımında tedarik zincirinde hangi medya araçları kullanılır?

Cevap

E-işlerde tedarik zincirinde yer alan işlemler EDI (elektronik veri değişimi), elektronik fon transferi (EFT), veri paylaşımı, barkod, fax, otomatik ses postası, CD-ROM katalogları, internet, web siteleri v.b. gibi değişik elektronik medya araçları tarafından yürütülmektedir.


38. Soru

E-iş’in özellikleri nelerdir?

Cevap

Şirketler bilginin tedarikçiler ve müşteriler arasında elektronik olarak hareketini sağlayan süreçleri otomatik bir hale getirebilme yeteneğine sahiptirler. Bu hem işçilikten hem de zamandan tasarruf edilmesini sağlamaktadır.


39. Soru

E-iş’in tedarik zincirine sağladığı ve getirdiği özellikler nelerdir?

Cevap

 • Düşen işlem maliyetlerinden dolayı maliyet tasarrufu ve fiyat indirimleri,
 • Aracıların ve hatta perakendeci ve hizmet sağlayıcıların rollerindeki azalma ve elenme sonucunda maliyetlerin azaltılması,
 • Sipariş ve dağıtım için kısalan tedarik zinciri tepki ve işlem süresi,
 • İşletmelerin daha fazla pazarda varlığını ve görünebilirliğini arttırması,
 • Müşteriler için daha fazla seçenek ve bilgi,
 • Hizmetlere anında ulaşabilmenin bir sonucu olarak gelişmiş hizmetler,
 • Çok büyük hacim ve miktarlardaki müşteri verisi ve tercihlerinin toplanıp analiz edilebilmesi,
 • Sadece web üzerinde dağıtım yapabilen sanal şirketlerin oluşturulması,
 • Fabrika ve diğer olanaklar ve pazarlama alanında yatırım yapmak için kaynak eksikliği çeken küçük  şirketlerin pazardaki alanlarının genişletilmesi,
 • Pazarlara, tedarikçilere ve dağıtım kanallarına global erişim kazanma.

40. Soru

Barkod’un tanımı nedir?

Cevap

Barkod otomatik veri toplama sistemi olarak ya da otomatik kimlik nosu olarak tanımlanabilir.


41. Soru

Barkodlama nasıl kullanılır?

Cevap

Barkodlamada; bilgisayar tarafında okunabilecek kodlar tedarik zincirinin her aşamasında izlenmesi gereken ürünler, konteynerler ve hatta araçlar da dahil omak üzere her çeşit parçaya iliştirilir. Barkodlar izlenmesi
gereken bu parçalar hakkında onları tanımlayan bilgiler içerir. Bu bilgiler; ürün tanımlaması, parça numarası, ürün ya da parçanın kaynağı ve ulaşacağı yer, özel elleçleme ya da işleme süreçleri, maliyeti, sipariş numarası gibi bilgilerden oluşur. 


1. Soru

Tedarik zinciri nedir?

Cevap

Tedarik zinciri yönetimi zincir üyeleri arasındaki ürün ve bilgi akışı yönetimi ile ilgili bir alandır. Günümüz gelişen bilgi teknolojileri sayesinde bilginin zincir üyeleri arasında dolaşımı çok daha hızlı ve etkin bir hal almış ve bilgi sağlamanın da maliyeti önemli oranda azalmıştır. Rekabetin gittikçe artması işletmelerin müşterilerine daha iyi hizmet sunmaları gerekliliğini ve bu doğrultuda sahip oldukları tedarik zinciri ile daha iyi bilgi alışverişinde bulunmalarını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bilgi teknolojileri bu anlamda etkin ve verimli tedarik zinciri sistemlerinin meydana getirilmesinde en önemli unsur haline gelmiştir.

2. Soru

Doğru bilginin amacı nedir?

Cevap

Doğru bilgi tedarik zincirinin tasarım ve yönetim şeklini geliştirmede inanılmaz derecede büyük yarar sağlar.

3. Soru

Bilginin sağladığı yararlar nelerdir?

Cevap

     Bilgi;

 • Tedarik zinciri içerisindeki değişkenliği azaltmaya yardımcı olur.
 • Tedarikçilere daha iyi tahminler yapma, tutundurma ve pazarlama değişikliklerini daha iyi hesaplamalarında yardımcı olur.
 • İmalat, dağıtım sistem ve stratejilerinin koordinasyonunu olanaklı kılar.
 • Perakendecilerin müşterilerine daha iyi hizmet sunmalarına olanak sağlar.
 • Perakendecilerin tedarik sorunları karşısında kendilerini daha hızlı uyum sağlamalarına ve tepki vermelerine olanak sağlar.
 • Teslim sürelerinin kısalmasını sağlar.
4. Soru

Bilgi bütünleşmesinin karlılığa etkisi nelerdir?

Cevap

Bilgi bütünleşme girişimleri kârlılığı iki yönde arttırmaktadır. Bunlar; maliyetleri azaltma ve talep arttırmadır.

5. Soru

Maliyet azaltımına yönelik girişimler nelerdir?

Cevap

Maliyet azaltımına yönelik girişimler, içsel ya da dışsal verimliliğin geliştirilmesine önderlik edecek bilgi bütünleştirme çabalarından oluşur. Bu; geliştirilmiş verimlilik, gelişmiş stok yönetimi, gelişmiş üretim süreçleri ve gelişmiş lojistik şeklinde firmaya geri döner.

6. Soru

Maliyet azaltımına yönelik girişim süreci nasıl işler?

Cevap

Tedarikçi Yönetimli Envanter  sistemleri perakendecinin stok kararlarını imalatçıya bildirir. Perakendeci müşteri talep bilgilerini imalatçı ile paylaşır. Daha sonra imalatçı perakendecinin bu bilgileri ile kendi bilgilerini birleştirerek perakendecinin sipariş miktarını belirler. Bu tarz bir sistemi başlatabilmek için, taraflar imalatçının sipariş miktarını tahmin etmede ve belirlemede daha iyi bir konumda olup olmadığını belirlemelidirler. Böylesi bir koordinasyonun bir sonucu olarak, imalatçı pazar talebi konusunda daha net sinyaller almış olur ve bu doğrultuda hem kendisi hem de perakendeciler açısından daha iyi stok yönetimine imkan sağlayacak şekilde daha verimli üretim yapabilme olanağına kavuşmuş olacaktır.

7. Soru

Talep arttırıcı girişimler nelerdir?

Cevap

Talep arttırıcı girişimler firmanın gelir akışını etkileyen girişimlerdir.

8. Soru

Talep artırıcı girişimlerin amacı nedir?

Cevap

Talep artırıcı girişimler ya mevcut karşılanmayan müşteri ihtiyaçlarını tatmin etmeyi ya da pazara daha yüksek değerde sunulan olanaklar için farklı fiyatlar uygulamasını amaç edinir.

9. Soru

Bilgi yönetiminin tedarik zincirinde önemli bir rol oynamasının nedeni nedir?

Cevap

Bilgi yönetiminin tedarik zinciri yönetiminin bilgi yoğun eylemler içermesidir. Bilgi rekabetçi avantajın sağlanmasında ana kaynaktır. Tedarik zincirinde koordinasyon başarısının elde edilmesi için; işletme verileri kontrollü bir biçimde paylaşılır ve bütünleştirilir. Bilgi, alınan yönetim kararlarının özüdür ve tedarik zincirlerini destekleyen dayanak noktalarından birisidir. Gerçekte; gecikmiş, yetersiz ya da yanlış bilgi tedarik zincirinde ciddi sorunlar yaratabilir. Öte yandan, bilginin açıklığı ve görünür olması teslim sürelerinde ve maliyetlerde azaltma sağlarken, kârlılıkta ve karar alma süreçlerinde iyileşme sağlar. Bilgi, gereksiz eylemlerin azaltılmasında, teslim süresinin ve gereksiz fiziksel stok bulundurmayı azaltmada kullanılmalıdır.

10. Soru

Bilginin düzensizlikler ve dinamik iş çevrelerindeki önemi nedir?

Cevap

Bilgi özellikle düzensizliklerin ve kesintiye uğramanın yoğun olduğu dinamik iş çevrelerinde daha da önemlidir. Bu tarz düzensizlikler, tedarik zincirinde siparişlerin karşılanması üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Bu nedenle tedarik zincirinin bütününde proaktif bilgi toplama ve bilgi iletimi son derece büyük öneme sahiptir.

11. Soru

Bilginin kavramlaştırılması ve anlam ifade etmesinin önemi nedir?

Cevap

Bilgi belirli bir biçimde şekillendirilmiş işletme ve insanlar için belirli anlamlar ifade eden verilerdir. Veri; insanların anlaması ve kullanması için belirli bir şekle gelecek biçimde organize edilmeden ve düzenlenmeden önce örgüt içerisinde ya da fiziksel çevrede meydana gelen olayları temsil eden ham gerçeklerdir. Aynı zamanda bilgi, tedarik zinciri unsurları arasındaki belirli bir kaliteyi de ifade etmesine rağmen zaman geçtikçe bu kalitesini yitirebilir. Kalitesi ve önemine rağmen, kısa dönemli kararlar üzerine yoğunlaşan yöneticiler için aşırı bilgi akışı zararlı olabilir. Bu konuyu şu biçimde de ifade etmek mümkündür: “Herkes ile pek çok bilginin paylaşılması kimsenin ihtiyaç duyulduğunda doğru bilgiye ulaşamayacağını garanti eder”. Bu nedenle, en önemli kararlardan bir tanesi, bilgi ulaşılabilir kılındığında tedarik zinciri içerisinde hangi tür bilginin paylaşılması gerektiğini tanımlamaktır.

Rekabetçi bir avantaj sağlayacak hassas bilgilerin paylaşımı için, ortakların arasında güven sağlanmalıdır. Şirketlerin yakın ilişki içerisinde olmadıkları ortaklarla stratejik bilgileri paylaşmaktan kaçınacakları basit bir gerçektir. İletişim; ilişkiyi sağlamlaştırır, anlaşmazlıkları düzenleme ve çözme algısını geliştirir.

12. Soru

Bilgi sistemlerinin ana fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Bütün bilgi sistemleri üç ana fonksiyonu yerine getiren teknolojileri kapsar: Veri depolama ve veri alma, veri değiştirme ve raporlama. Farklı bilgi sistemleri bu fonksiyonel alanlarda farklı kapasite bileşkelerine sahiptirler. Belirli kapasite bileşenleri, yerine getirilmesi için bir sistemin tasarlandığı işin gereklerine bağlıdır. Tedarik zincirinin değişik özelliklerini desteklemek üzere kullanılan bilgi sistemleri bu üç ana fonksiyonun belirli bileşkelerini yerine getiren teknolojiler aracılığı ile yaratılmaktadır.

13. Soru

Tedarik zincirlerinde etkin lojistik sistemlerin önem taşımasının nedenleri nelerdir?

Cevap

Tedarik zincirlerinde etkin lojistik sistemlerinin tasarımı ve işletilmesinde zamanlı ve doğru bilginin daha kritik bir önem taşımasının dört nedeni vardır. Birincisi; müşteriler açısından sipariş durumu, ürün bulunabilirliği, dağıtım planı, yüklemenin izlenmesi ve faturalamanın toplam müşteri hizmetinin gerekli unsurları olarak algılanmaya başlanmış olmasıdır. Müşteriler gerçek zamanlı bilgiye ulaşmayı talep etmektedirler. İkinci neden; toplam tedarik zincirinin varlıklarını azaltma amacı ile birlikte, yöneticiler bilginin stok miktar ve maliyeti ve insan gücüne olan ihtiyacın da azaltılmasında kullanılabileceğinin farkına varmış olmalarıdır. Özellikle gereksinim planlamasında mevcut bilginin kullanılması talep belirsizliklerini minimum düzeye indirerek stok seviyesinde ciddi tasarruflara neden olmaktadır. Üçüncü neden; bilginin stratejik avantaj elde etmek için kaynakların nasıl, ne zaman ve nerede kullanılacağı konusundaki esnekliği arttırmasıdır. Dördüncü ve son neden ise; internet vb. teknolojilerin kullanılması ile artan bilgi transferi ve değişim kapasitesi alıcı ve satıcı arasındaki ilişkileri değiştirmiş ve kanal ilişkilerinin yeniden tanımlanmasını sağlamıştır.

14. Soru

Tedarik zinciri bilgi sistemi lojistik bütünleşme fonksiyonları nelerdir?

Cevap

 • İşlem sistemleri 
 • Yönetim kontrolü
 • Karar analizi
 • Stratejik planlama
15. Soru

İşlem sistemi hangi eylemlerden oluşur?

Cevap

Bir işlem sistemi biçimlendirilmiş kurallar, prosedürler, standartlaştırılmış iletişim, büyük hacimli işlemler ve günlük olarak takip edilen operasyonlar tarafından şekillendirilmektedir. Yapılandırılmış süreçler ve geniş hacimli işlemlerin bileşkesi bilgi sisteminin etkinliği üzerinde önemli bir vurguya sahiptir. En basit düzeyde, işlem sistemleri bireysel lojistik eylemleri ve fonksiyonları başlatır ve kaydeder. İşlem eylemleri; sipariş girişi, stok tahsisi, sipariş seçimi, yükleme, fiyatlama, faturalama ve müşteri sorguları gibi eylemlerden oluşur.

16. Soru

Tedarik zinciri bilgi sisteminin ikinci aşaması nedir?

Cevap

Tedarik zinciri bilgi sisteminin ikinci aşaması performans ölçümü ve raporlamaya odaklanan yönetim kontrol aşamasıdır. Performans ölçümü, tedarik zinciri performansı ve kaynak kullanımı hakkında yöneticilere geri bildirim sağlaması açısından gerekli ve önemli bir unsurdur. Yaygın performans ölçümleri; maliyet, müşteri hizmeti, verimlilik, kalite ve varlık yönetimi ölçüleridir.

Tedarik zinciri bilgi sistemi, geçmişe yönelik sistem performansının raporlanmasında kullanılması gerekli iken, aynı zamanda operasyonel sorunların ve fırsatların tanımlanması için de gereklidir. Bu tarz harici yönetim bilgileri olası müşteri siparişlerinin ya da operasyonel sorunların belirlenmesinde oldukça faydalıdır.

17. Soru

Üçüncü tedarik zinciri bilgi sistemi düzeyi nedir?

Cevap

Üçüncü tedarik zinciri bilgi sistemi düzeyi, etkinliğin arttırılması için tedarik zinciri ve lojistik stratejileri ve alternatif taktiklerin tanımlanmasında, değerlendirilmesinde ve karşılaştırılmasında yöneticilere yardımcı olacak yazılım araçları üzerine odaklanan karar analizidir. Tedarik zinciri tasarımı, stok yönetimi, kaynak tahsis etme, yönlendirme ve bölümsel karlılık gibi analizler bu aşamada ele alınan tipik analizlerdir. Karar analizi için tedarik zinciri bilgi sistemi, veri tabanı bakımı, modelleme, analiz ve raporlama gibi unsurları içerisinde barındırmalıdır. Benzer biçimde yönetim kontrol, karar analizi örneğin araç yönlendirme ve depo planlama gibi bazı taktiksel analizlerin yapılmasına da olanak sağlayabilmelidir. Karar analizi uygulamaları aynı zamanda, tatmin edilmiş bir müşteri kitlesine sahip olmak için müşteri ilişkilerinin yönetilmesinde de kullanılabilmelidir.

18. Soru

Stratejik planlama tedarik zinciri bilgi sisteminin son aşaması nedir?

Cevap

Stratejik planlama tedarik zinciri bilgi sisteminin son aşamasıdır. Bu aşamada işlem verileri organize edilir ve bir sentez halinde değişik stratejilerin olasılık değerlendirmelerinin yapılmasına yardımcı olması için iş planlamasına ve karar alma modellerine dönüştürülürler. Temel olarak, stratejik planlama tedarik zinciri ve lojistik stratejilerinin geliştirilmesi ve daha rafine edilmiş bir hale getirilmeleri için bilgi desteği verilmesi üzerine odaklanır. Bu kararlar daha çok karar analizinin bir uzantısıdır ancak daha özet, daha az yapılandırılmıştır ve daha uzun döneme odaklanmışlardır.

19. Soru

Tedarik zinciri bilgi sistemi kullanımı, karar özellikleri ve faydaları nelerdir?

Cevap

Genelde sağlam bir temele sahip tedarik zinciri bilgi sistemi oluşturmada işlem sistemleri için yapılacak yatırım önem taşımaktadır. İşlem sistemi maliyetleri fazla sayıda sistem kullanıcısı olması, yüksek oranda veri iletilmesi gerekliliği, yüksek işlem hacmi ve yazılımların karmaşık özelliklere sahip olması nedeniyle yüksektir.

Yönetim kontrol ve karar analizi sistemleri sorun süreçlerine ve alternatiflerine daha net bakılmasını sağlar. Son olarak, stratejik planlama sistemi tedarik zinciri tasarımını, müşteri/ürün karlılığını, bölüm katkılarını ya da birleşme yararlarını değerlendirme yeteneği ile tüm işletme karlılığı ve rekabet açısından çok önemli faydalar elde edecektir.

20. Soru

Bilginin kullanılabilmesi için gerekli olanlar nelerdir?

Cevap

Bilginin kullanılabilmesi için; bilginin toplanması, bilgiye erişimin olması, analiz edilmesi ve işbirliği amacına yönelik bir biçimde paylaşılabilme kabiliyetinin olması gerekmektedir.

21. Soru

Tedarik zinciri yönetim sisteminin amaçları nelerdir?

Cevap

 • Üretimden, dağıtımdan ya da satın alma noktasından her bir ürün hakkında bilgiyi toplamak ve sisteme dahil olan tüm gruplar için bilginin görünür olamasını sağlamak.
 • Tek bir ilişki noktasından sistem içerisindeki herhangi bir veriye erişmek.
 • Tüm tedarik zincirinden gelen bilgiye dayanan analizler yapmak, eylemleri planlamak.
 • Tedarik zinciri üyeleri ile işbirliği yapmak.
22. Soru

Tedarik zincirinde bilgi teknolojisinin amaçları nelerdir?

Cevap

 • Bilgi toplama
 • Tek temas noktasından verilere erişim
 • Tedarik zinciri verilerine dayalı analiz
23. Soru

Bilgi toplama nedir?

Cevap

Perakendeciler siparişlerinin durumunu ve tedarikçiler de imalatçılardan gelecek siparişleri tahmin etmek ve bilmek isterler. Bunun gerçekleşebilmesi için, diğer şirketin bilgi sistemindeki verilere, ilgili şirketlerin erişebilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte tedarik zincirindeki diğer şirketler bu verileri kendilerinin kullandığı özel terimler halinde görebilmelidirler.

24. Soru

Tek temas noktasından verilere erişim nedir?

Cevap

Tek temas noktası kavramı, etkin bir bilgi teknolojisi içi kritik önem taşımaktadır. Amaç, müşteriye verilen ya da içsel olarak gerekli olan tüm ulaşılabilir bilgilere tek bir noktadan ve sorgulamada kullanılan araçlara ya da sorgulamayı kimin yaptığına bakılmaksızın aynı biçimde erişebilirliğin sağlanmasıdır. Aslında bunu sağlamak gerçekte karmaşık bir durumdur. Çünkü, müşterinin istediği bilgi bir şirketin değişik birimlerinde ya da bazı durumlarda ise birkaç şirketin bünyesinde bulunuyor olabilir. Müşteri hizmetleri belirli bir sisteme bağlı olarak çalışırken, muhasebe başka bir sisteme bağlı olarak çalışabilmekte, imalat ve dağıtım ise tamamıyle ayrı sistemlere bağlı olarak çalışabilmektedir. Genellikle, sistem boyunca erişilmesi gereken önemli bilgilerin transferi söz konusu olabilir, ancak eğer bu bilgi transferi zamanında yapılamazsa transfer edilen bilgi ya da veri aynı bilgi ya da veri olmayacaktır. Siparişleri alan müşteri hizmetleri temsilcisi yükleme ile bilgileri sağlayamaz ise fabrika da mevcut bekleyen siparişler hakkında herhangi bir sorgulama yapamayabilir. İdeal olan, bilgiye ihtiyaç duyan
herkesin aynı gerçek zamanlı veriye ulaşmasını sağlayacak bir arayüzün olmasıdır.

25. Soru

Tedarik zinciri verilerine dayalı analiz nasıl olur?

Cevap

Üçüncü amaç; özellikle de küresel tedarik zincirini dikkate alacak şekilde verilerin analizidir. Buna ek olarak; bilgi sistemi ürünleri en iyi verimlilikle üretmek, depolamak, dağıtmak başka bir deyişle tedarik zincirini en iyi biçimde yönetmek için gerekli olan yöntemin bulunması için kullanılmalıdır. Bu, müşteri siparişlerinin alınması gibi  operasyonel kararlardan hangi depoda hangi ürünlerin stoklanacağı ya da gelecek 3 ay içerisinde üretim planının ne olacağının belirlendiği taktiksel kararlara ve bu kararlardan da depoların nerelerde konumlandırılacağı ve hangi ürünlerin geliştirilip üretileceğini belirleyen stratejik kararlar gibi değişik düzeylerde karar almayı gerekli kılar.

26. Soru

Kurumsal kaynak planlaması nedir?

Cevap

Kurumsal Kaynak Planlaması işletmenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı coğrafi bölgelerde bulunan tedarik, üretim, dağıtım ve mali kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını bulunduran bir yazılım sistemidir.

27. Soru

KKP özellikleri nelerdir?

Cevap

Müşteri talebinin sürekli nitelik ve nicelik olarak değiştiği ve bu değişimin tahmin edilmesinin ne kadar zor olduğu bilinen bir gerçektir. Faaliyetlerin bu değişime uygun hareket edebilecek hale getirebilmenin yolu KKP yaklaşımından geçmektedir. Hem stratejik planlama çalışmaları ile belirlenen amaç ve hedeflere, hem de üretim ve dağıtım kaynaklarının kapasite ve özelliklerine gereken ayrıntıda dikkat ederek, faaliyetleri değişime duyarlı hale getirebilmek ancak KKP yaklaşımı ile mümkündür. KKP’nin diğer bir özelliği, işletmenin coğrafi olarak farklı bölgelerde bulunan fabrikalarının, bunların tedarikçi firmalarının ve dağıtım merkezlerinin kaynaklarını eşgüdümlü olarak planlamasıdır.

28. Soru

KKP fabrikalar arası entegrasyonundaki amaç nedir?

Cevap

KKP fabrikalar arası entegrasyonu, fabrikalar bazındaki esneklik ilkesine uygun olarak gerçekleştiren bir sistemdir. Amaç fabrika bazında merkezi yönetimin avantajlarından yararlanırken fabrikalar arası koordinasyonu ve entegrasyonu işletmenin temel stratejileri doğrultusunda sağlamaktır.

29. Soru

Kurumsal kaynak planlamasının yararları nelerdir?

Cevap

 • Azalan maliyetler
 • Fonksiyonel entegrasyon
 • Daha basit bilgisayar ve iletişim sistemi
 • İşletme faaliyetleri üzerinde küresel denetim
 • Tüm uygulamalara istenildiği zaman istenilen noktadan ulaşım kolaylığı
30. Soru

Elektronik veri değişimi nasıl oluşturulmuştur?

Cevap

Elektronik veri değişimi standart bir formatta işletme belgelerinin bilgisayarlar arası değişimidir ve Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) ve Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından oluşturulmuştur.

31. Soru

Elektronik veri değişiminin sağladığı olanaklar nelerdir?

Cevap

 • Elektronik veri değişimi; işletmelere satın alma, yükleme ve diğer alanlarda işlerini yaparlarken kağıt kullanma yerine işletmelerin internet kullanmalarına olanak tanıyan bir veri değişim olanağı yaratmaktadır.
 • Elektronik veri değişimi; tedarik zinciri üyelerini sipariş işleme, muhasebe, üretim ve dağıtım işlerini birlikte yapabilmelerini sağlayacak şekilde birbirlerine bağlamaktadır.
 • Elektronik veri değişimi; bilgiye kolay erişim, daha iyi müşteri hizmetlerinin sağlanması, kağıt kullanımına dayalı belge sayısının azaltımasına, daha iyi bir iletişim kurulması, artan verimlilik, ve maliyet etkinliğinin gelişmesine olanak verir.
32. Soru

EDI’in genel anlamdaki yararları nelerdir?

Cevap

EDI’in genel anlamdaki yararı,

 • Gerekli belgelerin varacakları yere ulaşma sürelerinin ve buna bağlı olarak da sipariş sürelerinin daha da kısalmasıdır.
 • İletişim sürecinde insan faktöründen kaynaklanan hataları da en aza indirmektedir.

Bu yararlarının yani sıra EDI kullanımı aşağıda sıralananyararları da firmalara sunmaktadır:

 • Hızlı ve doğru veri akışı,
 • Daha etkin denetim yöntemlerinin geliştirilmesi,
 • Üretkenlik ve karlılığın arttırılması,
 • İş ilişkilerinin geliştirilmesi,
 • Müşteri memnuniyeti ve rekabet gücünün arttırılmasıdır.
    
33. Soru

RFID teknolojisi ne işe yarar?

Cevap

RFID teknolojisi istenen bilginin yüklenebildiği basılı ya da belirli bir şekilde herhangi bir yere yerleştirilebilen küçük bütünleşik elektrik devrelerinden (RF etiketi) oluşur. Bu etiket RF okuyucusu tarafından tarandığında kayıtlı bilgiyi okuyucuya gönderir. RF etiketleri tedarik zincirinde özellikle stok yönetimi konusunda daha etkin, daha doğru ve otomatik bir şekilde kullanım alanına sahiptir. RF etiketleri, herhangi bir parçaya, ürün dış ambalajına, palete, konteynere ya da yükleme aracına monte edilebilir. RF etiketli stok, tedarik zinciri içerisinde hareket etmeye başladığında stratejik noktalarda konumlandırılmış değişik okuyucular stoğun durumunu anlık olarak sinyallerle gereken yerlere bildirirler.

34. Soru

RFID uygulamalarının endüstride kullanımının tam oturmama nedenleri nelerdir?

Cevap

 • Maliyet: RF etiketlerinin maliyeti düşmesine karşın hala her bir tek parçayı etiketlemek yüksek maliyetlidir. Bu maliyete ek olarak asıl önemli olan etiket maliyetlerinin paylaşımıdır. Genelde etiketlemeden en yüksek faydayı imalatçının sağlayacağı düşünüldüğü için maliyetine de imalatçının katlanması beklenmektedir.
 • Hatalar: RF etiketlerinde bilgilerin doğru olup olmadığı bir başka endişe konusudur. Pazarda bulunan ticari etiketlerdeki doğruluk oranı maksimum %80 civarındadır. Daha pahalı etiketlerde doğruluk oranı yükselmekte ancak yine de doğruluk oranının %100 olup olmadığı tartışmalıdır. Düşük doğruluk oranı dolayısı ile RFID etiketleme sisteminin başarısını da azaltmaktadır.
 • Standartlaştırma: Teknolojinin standartlaştırılması hala ana konu olarak gündemdeki yerini korumaktadır. A.B.D’ de kullanılan RF etiketlerinin frekansı Avrupa ve diğer ülkelerde kullanılanlardan farklıdır, bu da okuyucuları etkisiz hale getirmektedir. UPC, GTIN, EAN gibi standartlar olmasına rağmen bu standartlar da halen evrensel olarak tam anlamı ile kabul edilmiş değildirler.
 • Güvenlik ve diğer endişeler: Veri şifreleme ve verilerin kesintiye uğraması güvenlik konusunda duyulan endişelerin en önemlileridir.
35. Soru

İnternetin gelişimi  tedarik zincirlerine ne gibi fırsatlar sunmuştur?

Cevap

 • On-line satıcı katalogları sayesinde müşteri herhangi bir insan iletişimi olmadan istediği ürünleri seçebilir ve doğrudan tedarikçiden satın alabilir,
 • Yüklenen ürünlerin izlenebilme kolaylığı,
 • Satıcı ya da alıcı ile müşteri sorunları hakkında doğrudan iletişim kurabilme yeteneği,
 • Beklenen teslimatlar için gerekli depolardan on-line rezervasyon yapabilme kolaylığı,
 • Özel dağıtım merkezlerinden 24 saatlik zaman dilimi içerisinde giden yüklerin zaman planlamasını yapabilme yeteneği,
 • 7/24 saat dünya çapında müşteri hizmeti verme,
 • Uluslararası müşterilerden sipariş alma yeteneği,
 • Siparişlerin durumunu satıcı ile birlikte kontrol edebilme,
 • Ödeme ve alacak ilişkilerinin elektronik olarak izlenebilmesi,
 • Dağıtım araçlarının sürekli olarak izlenebilmesi.Teslimat ve teslim alma zamanlarını planlama yeteneği,
 • Müşteri sorunları karsısında daha etkin olabilme yeteneği,
 • Hizmet maliyetlerini ve yanıt verme sürelerini kısaltma yeteneği.
36. Soru

Elektronik iş nedir?

Cevap

E-iş, elektronik ve fiziksel süreçlerin yerini almasıdır.

37. Soru

E-işlerin kullanımında tedarik zincirinde hangi medya araçları kullanılır?

Cevap

E-işlerde tedarik zincirinde yer alan işlemler EDI (elektronik veri değişimi), elektronik fon transferi (EFT), veri paylaşımı, barkod, fax, otomatik ses postası, CD-ROM katalogları, internet, web siteleri v.b. gibi değişik elektronik medya araçları tarafından yürütülmektedir.

38. Soru

E-iş’in özellikleri nelerdir?

Cevap

Şirketler bilginin tedarikçiler ve müşteriler arasında elektronik olarak hareketini sağlayan süreçleri otomatik bir hale getirebilme yeteneğine sahiptirler. Bu hem işçilikten hem de zamandan tasarruf edilmesini sağlamaktadır.

39. Soru

E-iş’in tedarik zincirine sağladığı ve getirdiği özellikler nelerdir?

Cevap

 • Düşen işlem maliyetlerinden dolayı maliyet tasarrufu ve fiyat indirimleri,
 • Aracıların ve hatta perakendeci ve hizmet sağlayıcıların rollerindeki azalma ve elenme sonucunda maliyetlerin azaltılması,
 • Sipariş ve dağıtım için kısalan tedarik zinciri tepki ve işlem süresi,
 • İşletmelerin daha fazla pazarda varlığını ve görünebilirliğini arttırması,
 • Müşteriler için daha fazla seçenek ve bilgi,
 • Hizmetlere anında ulaşabilmenin bir sonucu olarak gelişmiş hizmetler,
 • Çok büyük hacim ve miktarlardaki müşteri verisi ve tercihlerinin toplanıp analiz edilebilmesi,
 • Sadece web üzerinde dağıtım yapabilen sanal şirketlerin oluşturulması,
 • Fabrika ve diğer olanaklar ve pazarlama alanında yatırım yapmak için kaynak eksikliği çeken küçük  şirketlerin pazardaki alanlarının genişletilmesi,
 • Pazarlara, tedarikçilere ve dağıtım kanallarına global erişim kazanma.
40. Soru

Barkod’un tanımı nedir?

Cevap

Barkod otomatik veri toplama sistemi olarak ya da otomatik kimlik nosu olarak tanımlanabilir.

41. Soru

Barkodlama nasıl kullanılır?

Cevap

Barkodlamada; bilgisayar tarafında okunabilecek kodlar tedarik zincirinin her aşamasında izlenmesi gereken ürünler, konteynerler ve hatta araçlar da dahil omak üzere her çeşit parçaya iliştirilir. Barkodlar izlenmesi
gereken bu parçalar hakkında onları tanımlayan bilgiler içerir. Bu bilgiler; ürün tanımlaması, parça numarası, ürün ya da parçanın kaynağı ve ulaşacağı yer, özel elleçleme ya da işleme süreçleri, maliyeti, sipariş numarası gibi bilgilerden oluşur. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.