Açıköğretim Ders Notları

Tehlikeli Madde Lojistiği Ve İş Güvenliği Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Tehlikeli Madde Lojistiği Ve İş Güvenliği Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Tehlikeli Maddelerin Yüklenmesi Ve Boşaltılması

1. Soru

Tehlikeli madde taşıma operasyonlarında mevcut riskler elleçleme süreçlerinde taşıma ve depolama operasyonları ile kıyaslandığı zaman neden büyük ölçüde artış göstermektedir?

Cevap

Bunun en temel nedeni yükleme ve boşaltma sırasında meydana gelebilen düşme, devrilme vb. olumsuz durumların olasılıklarının yükselmesidir. Bu nedenle elleçleme operasyonlarının son derece detaylı bir biçimde ve risk olasılıkları dikkate alınarak planlanması ve organize edilmesi büyük bir öneme sahiptir.


2. Soru

Yükleme ve boşaltma operasyonlarına ilişkin uygulamalar nelere göre farklılaşabilir?

Cevap

Yükleme ve boşaltma operasyonlarına ilişkin uygulamalar taşıma operasyonu için tercih edilecek taşıma türüne, taşınacak tehlikeli maddenin özelliklerine, risklerine, formlarına ve dökme ya da paketli olarak taşınma biçimlerine göre farklılaşabilmektedir. Taşınan yüklerin özellikleri ve içerisinde tanımlı oldukları tehlikeli madde sınıfları çerçevesinde yükleme ve boşaltmaya ilişkin uygulamalar değişebilmektedir. Tehlikeli maddenin risk ve yaratacağı tehlikeli sonuçlar elleçleme operasyonlarında kullanılacak ekipmanların yanı sıra prosedürlerin belirlenmesi açısından da önem arz eden faktörlerdir. Her bir tehlikeli maddenin yanı sıra bu sınıflar içerisinde yer alan her bir tehlikeli madde türü için ayrı yükleme ve boşaltma uygulamaları belirlenebilmekte ve bu uygulamalar tehlikeli maddenin özelinde hayata geçirilebilmektedir. Buna karşılık tehlikeli maddelere ilişkin ADR, RID vb. uluslararası yasal düzenlemeler uygulanacak elleçleme kuralları için alt sınırlar ve koşulları tanımlamakla birlikte operatörler bu koşulların daha üzerinde emniyet ve güvenlik sağlayacak uygulamalar belirleyebilmektedir.

Tehlikeli maddelerin katı, sıvı ve gaz şeklinde formaları da yükleme ve boşaltmaya ilişkin uygulamaların ve prosedürlerin belirlenmesinde etkili olan unsurlardır. Farklı formalara göre yükleme ve boşaltma gibi elleçleme operasyonları büyük ölçüde değişiklik gösterebilmektedir.


3. Soru

Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması, genel kargolar ile kıyaslandığında aradaki farklar nelerdir?

Cevap

Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması genel kargolar ile kıyaslandığında son derece detaylı ve hassas nitelikli operasyonlardır. Özellikle tehlikeli maddelerin meydana getireceği riskler ve tehlikeler dikkate alındığında elleçleme operasyonları ile ilgili hassasiyet anlaşılabilmektedir. Özellikle risk değerinin çok yüksek olduğu patlayıcı maddeler, organik peroksitler, radyoaktif maddeler vb. materyaller elleçleme sırasında meydana gelebilecek olumsuz bir durum çerçevesinde son derece büyük felaketler yaratabilecektir.

Genel kargolara ilişkin uygulamalarda sadece tanımlanmış risklere odaklanılmaktadır. Genel kargo taşımacılığında meydana gelen bir risk ancak yükün ortadan kalkması veya yüke ilişkin ciddi nitelikte zarar doğurması ile sonuçlanırken çok nadir olarak insanlara yönelik tehditler meydana getirebilmektedir. Bu nedenle tehlikeli maddelerin risklerini ortadan kaldıracak ya da sınırlandıracak şekilde tehlikeli maddelerin karayolu araçlarına yüklenmesine ilişkin bir takım kurallar ve kabul edilen yaklaşımlar ve uygulamalar bulunmaktadır.


4. Soru

Tehlikeli maddelerin verdiği zarar hangi boyutlardadır?

Cevap

Tehlikeli maddeler sadece kendilerine yönelik bir zarara değil, beraberinde insanlara, diğer canlılara, ekonomik, kültürel ve sosyal varlıklara zarara yol açabilir.


5. Soru

Elleçleme nedir?

Cevap

Elleçleme en kısa tanımı ile taşınan ya da taşınacak bir materyalin taşıma kabına yüklenmesi ve taşıma kabından boşaltılması işlemlerini tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Buna ek olarak sabit olmayan bir taşıma kabı ile taşıma yapılacak ise bunların taşıma aracının üzerine konması ya da aracın üzerinden indirilmesi de elleçleme olarak adlandırılmaktadır.


6. Soru

Karayolu taşımacılığında taşınan tehlikeli maddelerin dökme ya da paketli olarak taşınması hangi farklı nitelikte yükleme ve boşaltma operasyonlarının uygulanmasını gerektirebilmektedir?

Cevap

Dökme yüklerin taşınması durumunda elleçleme ekipmanları kullanılırken, paketli yüklerin yüklenmesi ve boşaltılmasında farklı türde ekipmanlar kullanılabilmektedir.


7. Soru

Tehlikeli maddelerin paketli ya da paletli yüklenmesi durumunda yüke ilişkin emniyet ve güvenliğe etki eden faktörler nelerdir?

Cevap

Tehlikeli maddelerin paketli ya da paletli yüklenmesi durumunda yüke ilişkin emniyet ve güvenliğe etki eden çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bunların başında yükün taşıma aracından bağımsız hareket edebilme olanağına sahip olması ve yükün hareketi kısıtlanmadıkça söz konusu risklerin varlığını devam ettirmesidir. Dolayısıyla taşıma aracının hareketine bağlı olarak yüke dikey ve yatay düzlemde kuvvetler etki edebilmekte, yükün araçtan bağımsız hareket edebilme durumu bu kuvvetlere bağlı olarak söz konusu olabilmektedir.

Yüke etki eden kuvvetler yanal düzlemde ve aracın hareket yönü veya hareket yönünün aksine doğrultularda gerçekleşebilmektedir. Bu kuvvetlerin meydana gelmesinde birinci etken aracın hareket etmesidir. Taşıma aracı hareket ederken ya da hareketine neden olan ivme azalırken, taşınan yük bu etkiye belirli bir süre gecikme ile cevap verebilmektedir. Bu etki fizikte eylemsizlik olarak adlandırılmaktadır. Araç hareket ettiğinde araç üzerindeki yük aracın hareketine bağlı olarak ivme kazanmakta, araç yavaşladığında ya da durduğunda yükün hareketi araçla eş zamanlı sona ermemektedir. Bu hareketleri kısıtlamak ve yükün hareket edebilirliğini çeşitli uygulamalar ile azaltmak ya da sıfırlamak yükün hareketi sonucu söz konusu olan riskleri de önemli ölçüde azaltmaktadır.


8. Soru

Taşınan tehlikeli maddenin riskinin azaltılabilmesi için temel kural nedir?

Cevap

Taşınan tehlikeli maddenin riskinin azaltılabilmesi için en temel kural yükün araç üzerindeki hareket edebilme kabiliyetinin kısıtlanabilmesidir.


9. Soru

Rijid yükleme nedir?

Cevap

Rijid yükleme; bir ya da daha fazla paket ya da paletli yükün aracın veya taşıma kabının tamamını kaplamayacak biçimde yüklenmesi durumudur. Rijid yüklemede taşınacak yük taşıma kabını ya da konteyneri tam olarak doldurmadığı için yükün sabitlenmesi için gerdirme kayışları ile birlikte takozlar kullanılmaktadır.


10. Soru

Kompakt yükleme nedir?

Cevap

Kompakt yükleme ise taşıma kabının tümünü doldurabilecek miktarda paketli veya paletli yüklerin kara yolu aracına istiflenmesi şeklinde gerçekleştiren yükleme şeklidir. Yükün araç içerisinde hareket etmesinin engellenmesi diğer yüklerin vasıtasıyla söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla yük emniyetinin ve güvenliğinin sağlanabilmesi için gerdirme kayışları ve takozlar yerine diğer yükler kullanılmakta, arada boşluk olması durumunda hava yastıkları kullanılmaktadır.


11. Soru

Karayolu ile tehlikeli maddelerin taşınmasında yükleme sırasında oluşabilecek riskler nelerdir?

Cevap

Yükleme sırasında oluşabilecek riskler

• Yükün araçtan kayması
• Yükün başka yüklere çarpması
• Yükün araçtan düşmesi

• Yükün bir ateş kaynağı ile birleşmesi
• Yükün reaksiyon başlatması
• Yükün istifleme aracı ile birlikte devrilmesi


12. Soru

Yükleme sonrasında oluşabilecek riskler nelerdir?

Cevap

• Yükün araçtan kayması
• Yükün araçta başka yükleri ezmesi
• Yükün araç içerisinde sızıntı yapması
• Yükün başka yüklere çarparak zarar vermesi ve zarar görmesi


13. Soru

Dökme olarak taşınmayan paketli ya da paletli yükler için araç dengesi nasıl sağlanır?

Cevap

Dökme olarak taşınmayan paketli ya da paletli yüklerin her birisi için merkez nokta olarak tarif edilen “yük basma noktasının” belirlenmesi gerekmektedir. Bu nokta yükün bulunduğu zemine kuvvet uyguladığı nokta olarak ifade edilebilmektedir. Dolayısıyla yüke ilişkin bu nokta yükün üzerinde yer aldığı zemin üzerinde hareket etmesine de etki eden bir faktördür. Bu nokta ağırlık merkezi olarak tanımlanmaktadır ve gerçekte her bir cisim bir merkez noktaya sahiptir. Aynı zamanda ağırlık merkezi cismin stabilitesini sağlayan ya da stabilitesini azaltan bir özelliğe sahiptir. Yük araç stabilitesinin sağlanabilmesi ve taşınan yükün araç üzerindeki hareketinin sınırlandırılabilmesi için araca ilişkin merkez nokta ile yüke ilişkin merkez noktanın eşleştirilmesi gerekmektedir.

Yük dökme olarak taşınmamasına rağmen, küp ya da dikdörtgen prizma gibi belirli bir düzgün fiziki yapıya sahip değilse yükün merkez noktasının belirlenebilmesi amacıyla yük bir taşıma kabı içerisine alınabilmekte ya da yük için düzgün bir geometrik yapı oluşturabilmek üzere yükün çevresinde bir çerçeve oluşturulabilmektedir.

Yük araç dengesini sağlamak için uygulanan yöntemlerden bir diğeri de yükün taşıma operasyonunda kullanılacak olan kara yolu aracının aksları arasında belirlenen bir denge mesafesi içerisinde konumlandırılmasıdır. Bu yönteme göre kara yolu taşıma aracının ön ve arka aksları arasındaki mesafeler dikkate alınmaktadır. Yükün boyut ve ölçülerinin bu mesafelere oranı yükün araç üzerine yerleştirileceği lokasyonu göstermektedir.


14. Soru

Yükün ağırlığının araç içerisinde dengeli dağılımının faydası nedir?

Cevap

Paketli ya da paletli taşınan tehlikeli maddelerin araç içerisinde ağırlık yönünden homojen dağılımının sağlanması, yükün zemine uygulayacağı kuvvetin dengelenmesi açısından fayda yaratan, dolayısıyla birtakım riskleri azaltan bir uygulamadır.


15. Soru

Taşıma operasyonlarında yükün ağırlık açısından dağılımı neyi ifade eder?

Cevap

Taşıma operasyonlarında yükün ağırlık açısından dağılımı yükün üzerinde yer aldığı zemine uygulamış olduğu birim kuvvet değerini ifade etmektedir.


16. Soru

Karayolu taşımacılığında yük ağırlığının homojen dağılımı neye bağlıdır?

Cevap

Karayolu taşımacılığında yük ağırlığının homojen dağılımı aks başına yapılacak eşit kuvvet dağılımına bağlıdır. Söz konusu kuvvet değeri ton olarak ifade edilmekte ve her bir aks başına düşen ton cinsinden ağırlık değerinin belirli bir sınır değerin altında kalması hedeflenmektedir. Bu çerçevede yükün ağırlığı sabit kalmakla birlikte taşımada kullanılan aracın aks sayısı artırıldığında aks başına düşen ağırlık azaltılabilmekte, yükün araç üzerinde dengeli dağılımı söz konusu olabilmektedir.


17. Soru

Aks başına uygulanan kuvveti bulmak için hangi formül kullanılır?

Cevap

Aşağıdaki formül ile aks başına uygulanan kuvvet ton cinsinden hesaplanabilmektedir. Bu formülde P taşınan yüklerin toplam ağırlığını ifade ederken, ? taşıma aracının boş ağırlık değerini göstermektedir. a ise aks sayısını ifade etmektedir.

aym =    P + ?           

             ?s

Bir diğer uygulama ise santimetre kare (cm2) başına düşen ağırlık miktarının hesaplanması ve bu değerin azaltılmasına ilişkin uygulamaların hayata geçirilmesidir. Bu değerin hesaplanması taşınan toplam yük miktarının kilogram cinsinden değerinin aracın santimetre kare cinsinden ölçü değerlerine bölünmesi sonucu elde edilen değerdir. Yük ağırlık değeri değiştirilmeden aracın ölçüleri artırıldığı zaman yükün cm2 ye uygulamış olduğu kuvvet azaltılabilmektedir.

 


18. Soru

Paketli ve paletli yüklerin araçlara yüklenmesi sırasında hangi sabitleme uygulamaları kullanılabilir?

Cevap

Paketli ve paletli yüklerin araçlara yüklenmesi sırasında farklı biçimlerde sabitleme uygulamaları kullanılabilmektedir. Bunlar arasında gerdirme kayışlarının kullanılması, takozlama ve yükün sıkıştırılması gibi uygulamalar gelmektedir. Bu uygulamalar tek başlarına uygulanabilecekleri gibi birlikte de gerçekleştirilebilmektedirler. Rijid yüklemelerde yük nispeten daha yüksek ağırlığa ve hacme sahip olduğundan, sabitleme uygulamaları daha detaylı ve titiz bir biçimde gerçekleştirilmelidir.


19. Soru

Spanzet nedir? Nasıl kullanılır?

Cevap

Paketli ve paletli tehlikeli maddelerin yüklenmesi süreçlerinde öncelikli sabitleme uygulamalarından birisi gerdirme kayışlarının kullanılması işlemidir. Bu kayışlar uygulamada spanzet olarak da isimlendirilmektedir. Bu unsurlar sayesinde yükler aracın zeminine sabitlenmekte ve hareket edebilirlikleri sınırlandırılmaktadır. Özellikle rijid yüklemelerde yükün ağırlığı ile aracın hareketi sırasında ortaya çıkabilecek kuvvetler dikkate alınarak spanzetlerin belirli bir kuvvet direncine sahip olması gerekmektedir.


20. Soru

Spanzetlerin kuvvet direnci nasıl belirlenir?

Cevap

Bu değer genel olarak kilo newton (daN) olarak belirlenmektedir. Uygulamada genel olarak kullanılan spanzetlerin minimum 1.400 daN direnç değerinin altında olmaması gerekmektedir. Yükün ağırlığı arttıkça kullanılacak spanzetlerin sayısı ve dayanıklılığını gösteren direnç değeri de artmaktadır.


21. Soru

Yüksek ağırlığa sahip yüklerin sabitlenmesinde standart spanzetler yerine ne kullanılabilir?

Cevap

Çok yüksek ağırlığa sahip yüklerin sabitlenmesinde standart spanzetler yerine zincirler de kullanılabilmektedir. Buna karşılık tehlikeli maddeler paket ya da palet cinsinden belirli bir değeri aşamayacağı için çoğunlukla zincir spanzetler tercih edilmemektedir. Özellikle metal bidonlar ya da metal ile reaksiyona giren oksijen peroksit türü ürünlerin sabitlenmesinde kumaş spanzetler tercih edilmektedir.


22. Soru

Sabitleme unsuru olan spanzetler genel anlamda nasıl olmalı ve kullanılmalıdır?

Cevap

Sabitleme unsuru olarak kullanılan spanzetler belirli bir sistem ve hassasiyet çerçevesinde kullanılmalıdır. Yükün hareket etmesini engellemesinin yanı sıra, çok aşırı düzeyde sıkıldığında yüke zarar vermesi de söz konusu olabilmektedir. Bu çerçevede spanzetlerin yükün hareketini engelleyecek düzeyde olması, esnek (flexible) olmaması, aynı zamanda spanzetlerin yüke değen kısımlarının yüke zarar verebilecek bir kuvvet değeri uygulamaması gerekmektedir.


23. Soru

Lashing nedir?

Cevap

Spanzetlerin kullanılması şeklinde gerçekleştirilen sabitleme uygulamalarına “lashing” (bağlama) işlemi adı verilmektedir.


24. Soru

Lashing uygulamaları neye göre değişkenlik gösterir?

Cevap

Lashing uygulamaları taşınacak yükün özellikleri, formu, taşıma kabı ya da palet ve ambalaj özellikleri çerçevesinde değişkenlik gösterebilmektedir.


25. Soru

Genel olarak kullanılan lashing türleri nelerdir?

Cevap

Genel olarak kullanılan lashing türleri aşağıdaki gibi sıralandırılabilmektedir:

1. Üstten Bağlama (Top-over lashing)

2. Çapraz Bağlama (Loop lashing)

3. Yay Bağlama (Spring lashing)

4. Paket ve Paletlerin Birbirine Bağlanması (Round turn lashing)

5. Doğrudan Bağlama (Direct lashing)


26. Soru

Üstten bağlama (Top-over lashing) nedir?

Cevap

Üstten bağlama (top-over lashing); bağlama ekipmanlarının (spanzet) yükün üst kısmından dolaşarak, her iki yönde zemine yükün sabitlenmesi şeklinde gerçekleştirilen bir sabitleme uygulamasıdır. Bu sayede yükün devrilmesi ya da kayması engellenebilmektedir. Yükün ağırlığı üst kısımdan spanzetler yardımı ile zemine itilmesi biçiminde sabitleme söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla yükün sabitlenmesi için kendi ağırlığından faydalanılmaktadır. Bununla birlikte yükün üst kısımlarından aşınmaması için gerekli önlemler alınmalı, yaratılacak aksi yönlü kuvvet yüksek bir değere sahipse yük üzerinde ve yüke spanzetlerin temas ettiği kısımlarda bu kuvveti sönümleyecek nitelikte yumuşak bir materyal kullanılmalıdır.


27. Soru

Sabitleme açısı kaçtır? Neden önemlidir?

Cevap

Yükün kayması ve spanzetten kurtulmasının engellenebilmesi için sabitleme açısının da dikkate alınması gerekmektedir. Sabitleme açısı normal koşullarda 75o ila 90o arasında olmalıdır. Bu açıların üzerinde ya da altında bir sabitleme açısı söz konusu olduğunda yükün kayma riski söz konusu olabilmektedir.


28. Soru

Çapraz bağlama (loop lashing) nedir?

Cevap

Çapraz bağlama (loop lashing); sabitlemede kullanılan spanzetlerin taşınan yükün bir tur döndükten sonra tekrar aynı noktaya bağlandığı sabitleme uygulamasıdır. Üstten bağlama uygulamasında bir spanzet ilk düğüm noktasından bir sonrakinde yükün aksi yönünde bulunan bağlama noktasına düğümlenirken, çapraz bağlamada aynı spanzet tek bir noktaya iki kez düğümlenmektedir. Bununla birlikte çapraz bağlamada aynı yönde iki kez bağlama yapılmakta farklı yönlerde bulunan bağlama noktalarına spanzetler münferiden bağlanmaktadır.


29. Soru

Çapraz bağlamanın avantajı nedir?

Cevap

Bu tür bağlama yükün herhangi bir yönde gerçekleştireceği hareket etme eğilimine karşılık diğer yönde sabitleme sağlayan bir spanzet ile karşıt kuvvet uygulanması sonucunda bu hareketin sönümlenmesi ve sınırlandırılması ilkesine dayandırılmaktadır. Yük hangi yöne hareket etse diğer yöndeki spanzet hareketi engellemektedir.


30. Soru

Yay bağlama (spring lashing) nedir?

Cevap

Yay bağlama yöntemi; yükün devrilmesi ya da herhangi bir yöne hareket etmesini engellemek üzere dikey düzlemde paletlerin kullanılması ve bu paletlerin zemine çapraz spanzetler ile bağlanması şeklinde uygulanan bir metottur. Bu yöntem ile kullanılan paletlin frenleyici bir etki yaratması amaçlanmaktadır. Paletlerin zemine ya da araç duvarına bağlanması için kullanılacak spanzetler en fazla 45° lik bir açıyla bağlanmaktadır.


31. Soru

Yay bağlama şeklinde gerçekleştirilecek sabitleme uygulamalarında hangi faktörler önemlidir?

Cevap

Yay bağlama şeklinde gerçekleştirilecek sabitleme uygulamalarında yükün ağırlığı ve hareket sırasında bu ağırlığa bağlı olarak meydana gelebilecek kuvvet değeri önem arz eden bir faktördür. Palet ve spanzetlerin yaratacakları direnç aşılana kadar bu yöntem uygulanabilmektedir. Yükün uygulayacağı kuvvet değeri bu engelleyici unsurların yaratacağı aksi yönlü kuvvet değerini aştığında yay bağlama yönteminin kullanılması bir takım riskler yaratabilmektedir.


32. Soru

Paket ve paletlerin birbirine bağlanması (round turn lashing) nedir?

Cevap

Sabitleme uygulamalarında kullanılan bir diğer yöntem de paket ve paletlerin birbirine bağlanması (round turn lashing) yöntemidir. Bu yöntemde birim yükler birbirlerine bağlanarak yükün toplam ağırlığı, dolayısıyla yaratacağı sürtünme kuvveti artırılmaktadır. Sürtünme kuvvetinin artması ve yükün hareketine yol açacak kuvvetlerin üzerine çıkması aynı zamanda yükün hareket edebilirliğini de azaltmaktadır.


33. Soru

Paket ve paletlerin birbirine bağlanması yönteminin avantajı nedir?

Cevap

Bu yöntem yükün ağırlığını ve sürtünme kuvvetini artıracağı için harekete yol açan kuvvetlere karşı yönde daha yüksek bir kuvvet ortaya çıkarmakta ve yükün kayması, devrilmesi vb. riskleri önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu türde bir sabitleme uygulaması yatay (horizontal) ve dikey (vertical) düzlemde gerçekleştirilebilmektedir. Buna ek olarak yatay ve dikey yönde paketlerin ve paletlerin birbirine bağlanması işlemi kombine olarak uygulanabilmektedir.


34. Soru

Doğrudan bağlama (direct lashing) nedir?

Cevap

Doğrudan bağlama (direct lashing) bağlama yöntemlerinden bir diğeridir. Taşınacak yük üzerinde bağlama gözleri mevcut ise spanzetin bir ucu araç zeminine ya da aracın bir bölümüne bağlanırken diğer ucu ise doğrudan taşınan yükün üzerinde yer alan bağlama gözlerine düğümlenmektedir.


35. Soru

Yükün bloke edilmesi ne demektir?

Cevap

Yükün bloke edilmesi; taşınan yükün araç üzerinde hareketinin engellenmesi için bir takım unsurlar kullanılarak dolaylı biçimde yükün stabilitesinin sağlanması işlemidir.


36. Soru

Yükün bloke edilmesinde hangi uygulamalar kullanılır?

Cevap

Uygulamada çoğunlukla blokaj için farklı tip ve özelliklerde takozlar kullanılmaktadır. Buna ek olarak bir diğer blokaj unsuru hava yastıklarıdır.


37. Soru

Yükün araç içerisinde bloke edilmesi nedir?

Cevap

Yükün araç içerisinde bloke edilmesi; yükün taşındığı bölümdeki sabit unsurlar ile (araç duvarı, zemin vb.) taşınan diğer yüklere dayandırılması ve hareket sayesinde oluşan kuvvetlerin bu unsurlar tarafından absorbe edilmesi ilkesine dayanan bir yöntemdir. Bu çerçevede amaç yükün hareket edebileceği araç içi boşlukların ortadan kaldırılmasıdır. Dolayısıyla yükün araç içerisinde hareket eğilimi gösterecek bir boşluğun bulunmaması durumunda buna ilişkin riskler de ortadan kaldırılabilmektedir.

Bu türde uygulamaların başında yükün bir engelleyici bir unsurun (takoz) kullanılması ile hareket etmesinin engellenmesi gelmektedir.


38. Soru

Takozlama nedir?

Cevap

Takozlama yükün hareket edebileceği yönlere ahşap materyaller konulması suretiyle gerçekleştirilen bir uygulamadır.


39. Soru

Takozlama uygulamasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Cevap

Takozlama türü bir sabitleme uygulaması yapılacak ise yükün boyunun en az sekizde biri ölçülerinde takozların kullanılması gerekmektedir. Bunun nedenlerinin başında yükün ölçü ve boyutları meydana gelen kuvvetin bir bileşeni olmasıdır. Bunun yanı sıra taşıma sırasında oluşabilecek kuvvetlerin yükün hareketine yol açmaması için takozların stabilitesi de önem arz etmektedir. Bu nedenle kullanılacak takozların zeminde stabilitesini sağlayacak çivilerin de özellikleri önem arz eden bir konudur. Bu kapsamda çivilerin en az 2/3’ü zemin içerisinde kalacak boyutlarda olması gerekmektedir.


40. Soru

Yük blokajı yöntemi nedir?

Cevap

Takozlama dışında bir diğer uygulama ise çeşitli türde dolgu malzemesi ile araç içerisinde bulunan boşlukların doldurulması şeklinde uygulanan yük blokajı yöntemidir. Bu yönteme göre araç içerisinde yükün konmadığı ya da yük yetersizliğinden dolayı boş kalan kısımlar yumuşak dolgu malzemeleri ile doldurulmakta ve yükün araç içerisinde hareket etmemesi için sıkıştırılması sağlanmaktadır.


41. Soru

Yük blokajı yönteminde kullanılan dolgu malzemeleri nelerdir?

Cevap

Dolgu malzemeleri olarak köpük, yumuşak plastik vb. unsurlar kullanılabileceği gibi, hava yastıkları ve paletler kullanılabilmektedir. Aralardaki boşlukların paletler ile doldurulması halinde genellikle EURO Palet adı verilen paletler kullanılmalı ve iki yük bloğu arasında konumlandırılmalıdır. Bir diğer dolgu unsuru hava yastıklarıdır. Şişme hava yastıkları yükler arasında oluşan boşluklara şişirilmeden konulmakta ve daha sonradan şişirilerek yükün sıkıştırılması sağlanmaktadır. Hava yastıklarının içerisine basılacak hava miktarı yükün ağırlığı ile ilişkili olup, hava yastıkları sivri uçlara sahip yükler arasına ve yük ile araç kapısı arasında konulmamalıdır.


42. Soru

Sabitleme paletleri nasıl kullanılır?

Cevap

Dolgu malzemelerinin dışında, yüklerin araç içerisinde sıkıştırılmaları ve hareket edebilirliklerinin sınırlandırılması için kullanılan yöntemlerden birisi de sabitleme paletleridir. Sabitleme paletleri yük ile araç duvarı arasında oluşabilecek boşlukların ölçülerinde hazırlanarak yükün ileri ya da geriye veya yanal düzlemde hareket etmesi engellenebilmektedir. Genellikle sabitleme paletleri ahşap malzemeden yapılmakta, yükün ölçüleri dikkate alınarak yük ile araç duvarı arasında çapraz engelleme blokları oluşturulmaktadır.


43. Soru

Çapraz blokaj takozları nasıl kullanılır?

Cevap

Sabitleme paletlerine benzer bir yaklaşımla kullanılan yöntemlerden birisi de çapraz blokaj takozlarıdır. Bu unsurlar taşıma aracının boyu doğrultusunda araç içerisinde konumlandırılmış, bitiş noktalarında çapraz bağlar ile araç duvarına monte edilmiş sabitleme unsurlarından oluşmaktadır. Bu yöntem doğrudan yükün bloke edilmesini sağlamakta ve hareket edebilirliğini önemli ölçüde azaltmaktadır.


44. Soru

Basamaklandırma ve yükseltme yöntemleri nasıl uygulanır?

Cevap

Bir diğer blokaj yöntemi yükün kendi ölçü ve boyutlarına ilişkin özelliklerinin kullanılması şeklinde gerçekleştirilen basamaklandırma ve yükseltme yöntemleridir. Bu yöntemde özellikle homojen yapıda olmayan yüklerin birbirini engelleme özellikleri ve olanakları kullanılmaya çalışılmaktadır. Taşınan yükler arasında daha yüksek boyutlara sahip olanların daha alçak olanları bloke etmesi anlayışına dayanan bir uygulamadır. Bununla birlikte homojen nitelikte yüklerin yüklenmesi hâlinde belirli bir kısmı yükseltilerek belirli bir kısmı da alçaltılarak blokaj sağlanabilmektedir.


45. Soru

Taşınan tehlikeli maddenin silindirik bir ambalaja sahip olması durumunda ne yapılır?

Cevap

Taşınan tehlikeli maddenin silindirik bir ambalaja sahip olması farklı sabitleme gereksinimlerine neden olmaktadır. Bu tür yüklerin palet ve paketlerden daha farklı nitelikte hareket olanaklarına sahip olmaları, yükün bloke edilmesi için farklı uygulamaları gerektirmektedir. Bu tarz yüklerin hareketlerinin engellenebilmesi için kullanılan en temel sabitleme unsurlarının başında üçgen (kama) takozlar yer almaktadır. Yükün boyut ve ölçüleri dikkate alınarak bu takozların boyutları da değişebilmektedir. Genellikle bu tür takozların yüke temas noktasında açısının 45°’den az olmaması, yüksekliğinin ise silindir çapının en az üçte biri (1/3) kadar olması gerekmektedir. Birden fazla yükleme durumunda silindirik yükler birbirine temas edecek ise aralarına yumuşak dolgu konması, temas sonucu oluşabilecek riskleri azaltmaktadır.


46. Soru

Taşınacak yükün geometrik olarak silindirik formda olması ve dikey eksende yüklenerek taşınması durumunda hangi güvenlik ve emniyet uygulamaları alınmalıdır?

Cevap

Taşınacak yükün geometrik olarak silindirik formda olması ve dikey eksende yüklenerek taşınması durumunda farklı güvenlik ve emniyet uygulamaları söz konusu olabilmektedir. Özellikle varil vb. formlara sa- hip yüklerin araçlara yüklenmesinde öncelikli olarak dikkate alınması gereken hususlar bulunmaktadır. Varil gibi silindirik biçimde olan tehlikeli maddeler taşıma kaplarına konulduklarında öncelikle homojen bir yüklemenin olması beklenmektedir.

Taşınan tehlikeli maddenin hem içerik hem de şekil açısından homojen olması durumunda yüklenecek yükün miktar açısından araç kapasitesi ile uyumlu olup olmadığı gözden geçirilmektedir. Yüklerin tek katman şeklinde araca istiflenmesi mümkün ise bir başka katman yaratmaksızın yükleme gerçekleştirilmektedir. İkinci katman şeklinde yükleme yapılacak ise, alt kısım tümüyle yüklenmeden üst kısma yükleme yapılmamaktadır.

Silindir şeklinde yüklerin taşıma kaplarına yüklenmesinde yüklerin kapı kısmına dayanmaması arada boşluk bırakılması gerekmektedir. Aynı zamanda araç içerisine konulacak tüm varillerin birbirine spanzetler ile bağlanması, ek olarak taşıma kabının duvarlarına yakın olan yüklerin de araca sabitlenmesi gerekmektedir. Tehlikeli madde taşıyan variller homojen değil, paket ve paletler ile karışık yüklenecek ise yüklemenin belirli bir düzende yapılması gerekmektedir.


47. Soru

Paletli yükler neden araçların hareket yönlerine doğru yüklenmeli, kapıya yakın kısımlara konulmamalıdır?

Cevap

Paletli yükler daha ağır ve risk değeri yüksek yükleme formları oldukları için araçların hareket yönlerine doğru yüklenmeleri, kapıya yakın kısımlara konulmamaları gerekmektedir. Bunun temel nedeni; ağır olan paletlerin aracın hareketine bağlı olarak tehlikeli madde yüklü varillere temas etmesi ve zarar riskinin yüksek olmasıdır. Aynı şekilde varillerin üst üste yüklenmesi gerekiyorsa bunun alt katmanda yer alan varillerin üzerine bir panel konularak yapılması gerekmektedir. Ek olarak varillerin yatay düzlemde yüklenmesine izin verilmemektedir.


48. Soru

Tehlikeli maddelerin çuval, esnek IBC vb. formalarda taşınması halinde ne yapılır?

Cevap

Tehlikeli maddelerin çuval, esnek IBC vb. formalarda taşınması halinde uygulanacak yükleme ve boşaltma işlemlerine ilişkin kurallar değişiklik gösterebilmektedir. Bu tür ambalajlara sahip yüklerin fiziksel özellikleri sert olmasının yanı sıra, yapısal özelliklerinden dolayı sürtünme katsayısı yüksek, dolayısıyla kayma, düşme vb. riskleri diğerlerine kıyasla son derece düşüktür. Bu tür yüklerin bloke edilmesi hareket etmeleri sonucunda ambalajlarının zarar görebilme riskleri çerçevesinde söz konusu olabilmektedir.

Esnek özelliklere sahip olan bu yükler, taşıma kabı ya da konteyner içerisine iki sıra hâlinde yüklenmekte aralarında ayrımı sağlayan bir blok panel bulunmaktadır. Ek olarak, yüklemenin yapılacağı bölüm tam olarak doldurulamıyorsa çapraz ve köşe takozlar ile yükler sabitlenmektedir. Kullanılacak blokaj unsurlarının yüksekliği yükün dörtte birinden daha fazla olmalıdır.

Esnek ambalajlara sahip tehlikeli maddelerin yüklenmesi ile ilgili olarak tehlikeli madde çuvalı dikey eksende yüklenecek ve üst katmanlara da yükleme yapılacaksa, yüklerin birbirlerine sapanzetler ile bağlanmaları gerekmektedir. Aynı zamanda yüklerin spanzetler ile bağlandığı kısımlar sürtünmeden dolayı zarar görmemesi için spanzetlerin çuvallara temas ettiği kısımlara koruyucu unsurların (plastik köşebent) konulması gerekmektedir.


49. Soru

Dökme yüklerin elleçlenmesi nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Dökme olarak tehlikeli maddelerin yüklenmesi ile ilgili olarak paketli ya da paletli yüklere göre daha farklı biçimlerde yükleme ve boşaltma uygulamaları söz konusu olmaktadır. Sıvı ya da küçük taneli katı maddelerin yükleme ve boşaltma operasyonları ile taşınmaları sırasında gösterecekleri hareket eğilimleri değişkenlik göstermektedir.

Araçların hareketlerine bağımlı olarak bu türde yükler araç içerisinde salınım göstermekte ve aracın ya da taşıma kabının ivmenin aksi yönüne doğru kontrolsüz hareketine yol açabilmektedirler. Diğer yandan bu türde yükler stabil bir karaktere sahip olmadıklarından yükün ağırlık merkezi sürekli olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bunun sonucunda aracın dinamik davranışı değişebilmekte, araçla birlikte yükün devrilmesi vb. riskler gerçekleşebilmektedir.

Bu nedenle mevcut tüm taşıma araçları ile konteynerlerin tümüyle doldurulması ya da boş olarak hareket etmesi riskleri azaltmaktadır. Buna karşılık tehlikeli bir yükün taşınması durumunda tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin uluslararası yasal düzenlemeler dikkate alınarak özellikle 7.500 kg’ın üzerinde kapasiteye sahip araçların %80 üzerinde doluluk düzeyinde taşıma yapması ağırlık merkezinin sürekli değişimi sonucu meydana gelebilecek riskleri azaltabilecek bir uygulamadır. Dökme yüklerin elleçlenmesi ve taşınmasında tanker araçlar, tanker gemiler, z tipi vagonlar ile dökme yük konteyneri ve sıvı madde tankları kullanılmakta, yükleme yerine çoğunlukla dolum ifadesi kullanılmaktadır.


50. Soru

Kendi koruyucu ambalajına sahip yüklerin en zayıf yönleri nelerdir?

Cevap

Buna karşılık kendi koruyucu ambalajına sahip yüklerin en zayıf yönleri dolumun yapıldığı vana olarak ifade edilen kafa kısımlarıdır. Bu türde yüklerin bu bölümlerine yönelecek bir kuvvetin yaratacağı etkiye bağlı olarak risk büyük ölçüde gerçekleşebilmektedir.


51. Soru

Tüp gibi tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması ile ilişkili operasyonlarda dikkate alınması gerekenler nelerdir?

Cevap

Bu tür tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması ile ilişkili operasyonlarda dikkate alınması gereken en temel ilke tüplerin kafa kısımlarının aracın hareket yönüne bakacak şekilde yatay yerleştirilmemesi, mümkün olduğunda yan düzlemde ya da dikey olarak konumlandırılması gerekliliğidir. Bunun yanı sıra birden çok tüpün yüklenmesi hâlinde bu yüklerin birbirine gerdirme kayışları (spanzet) ile bağlanması önem arz etmektedir. Aynı şekilde tüplerin dikey konumlandırılması halinde araç duvarına en yakın olan tüplerin araca sabitlenmesi gerekmektedir.


52. Soru

Yükleme yapılacak olan konteyner ya da sabit nitelikli taşıma kapları yükleme yerine alınmadan önce taşıma kabının içerisi ve dış bölümü bütünüyle temizlenmekte ve yıkanmaktadır. Bunun sebebi nedir?

Cevap

Yükleme yapılacak olan konteyner ya da sabit nitelikli taşıma kapları yükleme yerine alınmadan önce taşıma kabının içerisi ve dış bölümü bütünüyle temizlenmekte ve yıkanmaktadır. Gerekli olması durumunda taşıma kabının dezenfektasyonu da söz konusu olabilmektedir. Bunun temel nedenlerinin başında bir önceki süreçte taşınan tehlikeli maddenin kalıntılarının bir sonraki taşınacak tehlikeli madde ile reaksiyona girebilme olasılığı ve bunun yaratacağı risklerdir. Bu nedenle araç bütünüyle temizlenmeden yükleme işlemine başlanmamalıdır.


1. Soru

Tehlikeli madde taşıma operasyonlarında mevcut riskler elleçleme süreçlerinde taşıma ve depolama operasyonları ile kıyaslandığı zaman neden büyük ölçüde artış göstermektedir?

Cevap

Bunun en temel nedeni yükleme ve boşaltma sırasında meydana gelebilen düşme, devrilme vb. olumsuz durumların olasılıklarının yükselmesidir. Bu nedenle elleçleme operasyonlarının son derece detaylı bir biçimde ve risk olasılıkları dikkate alınarak planlanması ve organize edilmesi büyük bir öneme sahiptir.

Bunun en temel nedeni yükleme ve boşaltma sırasında meydana gelebilen düşme, devrilme vb. olumsuz durumların olasılıklarının yükselmesidir. Bu nedenle elleçleme operasyonlarının son derece detaylı bir biçimde ve risk olasılıkları dikkate alınarak planlanması ve organize edilmesi büyük bir öneme sahiptir.

Bunun en temel nedeni yükleme ve boşaltma sırasında meydana gelebilen düşme, devrilme vb. olumsuz durumların olasılıklarının yükselmesidir. Bu nedenle elleçleme operasyonlarının son derece detaylı bir biçimde ve risk olasılıkları dikkate alınarak planlanması ve organize edilmesi büyük bir öneme sahiptir.

Bunun en temel nedeni yükleme ve boşaltma sırasında meydana gelebilen düşme, devrilme vb. olumsuz durumların olasılıklarının yükselmesidir. Bu nedenle elleçleme operasyonlarının son derece detaylı bir biçimde ve risk olasılıkları dikkate alınarak planlanması ve organize edilmesi büyük bir öneme sahiptir.

Bunun en temel nedeni yükleme ve boşaltma sırasında meydana gelebilen düşme, devrilme vb. olumsuz durumların olasılıklarının yükselmesidir. Bu nedenle elleçleme operasyonlarının son derece detaylı bir biçimde ve risk olasılıkları dikkate alınarak planlanması ve organize edilmesi büyük bir öneme sahiptir.

2. Soru

Yükleme ve boşaltma operasyonlarına ilişkin uygulamalar nelere göre farklılaşabilir?

Yükleme ve boşaltma operasyonlarına ilişkin uygulamalar nelere göre farklılaşabilir?

Yükleme ve boşaltma operasyonlarına ilişkin uygulamalar nelere göre farklılaşabilir?

Yükleme ve boşaltma operasyonlarına ilişkin uygulamalar nelere göre farklılaşabilir?

Yükleme ve boşaltma operasyonlarına ilişkin uygulamalar nelere göre farklılaşabilir?

Cevap

Yükleme ve boşaltma operasyonlarına ilişkin uygulamalar taşıma operasyonu için tercih edilecek taşıma türüne, taşınacak tehlikeli maddenin özelliklerine, risklerine, formlarına ve dökme ya da paketli olarak taşınma biçimlerine göre farklılaşabilmektedir. Taşınan yüklerin özellikleri ve içerisinde tanımlı oldukları tehlikeli madde sınıfları çerçevesinde yükleme ve boşaltmaya ilişkin uygulamalar değişebilmektedir. Tehlikeli maddenin risk ve yaratacağı tehlikeli sonuçlar elleçleme operasyonlarında kullanılacak ekipmanların yanı sıra prosedürlerin belirlenmesi açısından da önem arz eden faktörlerdir. Her bir tehlikeli maddenin yanı sıra bu sınıflar içerisinde yer alan her bir tehlikeli madde türü için ayrı yükleme ve boşaltma uygulamaları belirlenebilmekte ve bu uygulamalar tehlikeli maddenin özelinde hayata geçirilebilmektedir. Buna karşılık tehlikeli maddelere ilişkin ADR, RID vb. uluslararası yasal düzenlemeler uygulanacak elleçleme kuralları için alt sınırlar ve koşulları tanımlamakla birlikte operatörler bu koşulların daha üzerinde emniyet ve güvenlik sağlayacak uygulamalar belirleyebilmektedir.

Tehlikeli maddelerin katı, sıvı ve gaz şeklinde formaları da yükleme ve boşaltmaya ilişkin uygulamaların ve prosedürlerin belirlenmesinde etkili olan unsurlardır. Farklı formalara göre yükleme ve boşaltma gibi elleçleme operasyonları büyük ölçüde değişiklik gösterebilmektedir.

Yükleme ve boşaltma operasyonlarına ilişkin uygulamalar taşıma operasyonu için tercih edilecek taşıma türüne, taşınacak tehlikeli maddenin özelliklerine, risklerine, formlarına ve dökme ya da paketli olarak taşınma biçimlerine göre farklılaşabilmektedir. Taşınan yüklerin özellikleri ve içerisinde tanımlı oldukları tehlikeli madde sınıfları çerçevesinde yükleme ve boşaltmaya ilişkin uygulamalar değişebilmektedir. Tehlikeli maddenin risk ve yaratacağı tehlikeli sonuçlar elleçleme operasyonlarında kullanılacak ekipmanların yanı sıra prosedürlerin belirlenmesi açısından da önem arz eden faktörlerdir. Her bir tehlikeli maddenin yanı sıra bu sınıflar içerisinde yer alan her bir tehlikeli madde türü için ayrı yükleme ve boşaltma uygulamaları belirlenebilmekte ve bu uygulamalar tehlikeli maddenin özelinde hayata geçirilebilmektedir. Buna karşılık tehlikeli maddelere ilişkin ADR, RID vb. uluslararası yasal düzenlemeler uygulanacak elleçleme kuralları için alt sınırlar ve koşulları tanımlamakla birlikte operatörler bu koşulların daha üzerinde emniyet ve güvenlik sağlayacak uygulamalar belirleyebilmektedir.

Tehlikeli maddelerin katı, sıvı ve gaz şeklinde formaları da yükleme ve boşaltmaya ilişkin uygulamaların ve prosedürlerin belirlenmesinde etkili olan unsurlardır. Farklı formalara göre yükleme ve boşaltma gibi elleçleme operasyonları büyük ölçüde değişiklik gösterebilmektedir.

Yükleme ve boşaltma operasyonlarına ilişkin uygulamalar taşıma operasyonu için tercih edilecek taşıma türüne, taşınacak tehlikeli maddenin özelliklerine, risklerine, formlarına ve dökme ya da paketli olarak taşınma biçimlerine göre farklılaşabilmektedir. Taşınan yüklerin özellikleri ve içerisinde tanımlı oldukları tehlikeli madde sınıfları çerçevesinde yükleme ve boşaltmaya ilişkin uygulamalar değişebilmektedir. Tehlikeli maddenin risk ve yaratacağı tehlikeli sonuçlar elleçleme operasyonlarında kullanılacak ekipmanların yanı sıra prosedürlerin belirlenmesi açısından da önem arz eden faktörlerdir. Her bir tehlikeli maddenin yanı sıra bu sınıflar içerisinde yer alan her bir tehlikeli madde türü için ayrı yükleme ve boşaltma uygulamaları belirlenebilmekte ve bu uygulamalar tehlikeli maddenin özelinde hayata geçirilebilmektedir. Buna karşılık tehlikeli maddelere ilişkin ADR, RID vb. uluslararası yasal düzenlemeler uygulanacak elleçleme kuralları için alt sınırlar ve koşulları tanımlamakla birlikte operatörler bu koşulların daha üzerinde emniyet ve güvenlik sağlayacak uygulamalar belirleyebilmektedir.

Tehlikeli maddelerin katı, sıvı ve gaz şeklinde formaları da yükleme ve boşaltmaya ilişkin uygulamaların ve prosedürlerin belirlenmesinde etkili olan unsurlardır. Farklı formalara göre yükleme ve boşaltma gibi elleçleme operasyonları büyük ölçüde değişiklik gösterebilmektedir.

Yükleme ve boşaltma operasyonlarına ilişkin uygulamalar taşıma operasyonu için tercih edilecek taşıma türüne, taşınacak tehlikeli maddenin özelliklerine, risklerine, formlarına ve dökme ya da paketli olarak taşınma biçimlerine göre farklılaşabilmektedir. Taşınan yüklerin özellikleri ve içerisinde tanımlı oldukları tehlikeli madde sınıfları çerçevesinde yükleme ve boşaltmaya ilişkin uygulamalar değişebilmektedir. Tehlikeli maddenin risk ve yaratacağı tehlikeli sonuçlar elleçleme operasyonlarında kullanılacak ekipmanların yanı sıra prosedürlerin belirlenmesi açısından da önem arz eden faktörlerdir. Her bir tehlikeli maddenin yanı sıra bu sınıflar içerisinde yer alan her bir tehlikeli madde türü için ayrı yükleme ve boşaltma uygulamaları belirlenebilmekte ve bu uygulamalar tehlikeli maddenin özelinde hayata geçirilebilmektedir. Buna karşılık tehlikeli maddelere ilişkin ADR, RID vb. uluslararası yasal düzenlemeler uygulanacak elleçleme kuralları için alt sınırlar ve koşulları tanımlamakla birlikte operatörler bu koşulların daha üzerinde emniyet ve güvenlik sağlayacak uygulamalar belirleyebilmektedir.

Tehlikeli maddelerin katı, sıvı ve gaz şeklinde formaları da yükleme ve boşaltmaya ilişkin uygulamaların ve prosedürlerin belirlenmesinde etkili olan unsurlardır. Farklı formalara göre yükleme ve boşaltma gibi elleçleme operasyonları büyük ölçüde değişiklik gösterebilmektedir.

Yükleme ve boşaltma operasyonlarına ilişkin uygulamalar taşıma operasyonu için tercih edilecek taşıma türüne, taşınacak tehlikeli maddenin özelliklerine, risklerine, formlarına ve dökme ya da paketli olarak taşınma biçimlerine göre farklılaşabilmektedir. Taşınan yüklerin özellikleri ve içerisinde tanımlı oldukları tehlikeli madde sınıfları çerçevesinde yükleme ve boşaltmaya ilişkin uygulamalar değişebilmektedir. Tehlikeli maddenin risk ve yaratacağı tehlikeli sonuçlar elleçleme operasyonlarında kullanılacak ekipmanların yanı sıra prosedürlerin belirlenmesi açısından da önem arz eden faktörlerdir. Her bir tehlikeli maddenin yanı sıra bu sınıflar içerisinde yer alan her bir tehlikeli madde türü için ayrı yükleme ve boşaltma uygulamaları belirlenebilmekte ve bu uygulamalar tehlikeli maddenin özelinde hayata geçirilebilmektedir. Buna karşılık tehlikeli maddelere ilişkin ADR, RID vb. uluslararası yasal düzenlemeler uygulanacak elleçleme kuralları için alt sınırlar ve koşulları tanımlamakla birlikte operatörler bu koşulların daha üzerinde emniyet ve güvenlik sağlayacak uygulamalar belirleyebilmektedir.

Tehlikeli maddelerin katı, sıvı ve gaz şeklinde formaları da yükleme ve boşaltmaya ilişkin uygulamaların ve prosedürlerin belirlenmesinde etkili olan unsurlardır. Farklı formalara göre yükleme ve boşaltma gibi elleçleme operasyonları büyük ölçüde değişiklik gösterebilmektedir.

Tehlikeli maddelerin katı, sıvı ve gaz şeklinde formaları da yükleme ve boşaltmaya ilişkin uygulamaların ve prosedürlerin belirlenmesinde etkili olan unsurlardır. Farklı formalara göre yükleme ve boşaltma gibi elleçleme operasyonları büyük ölçüde değişiklik gösterebilmektedir.

Tehlikeli maddelerin katı, sıvı ve gaz şeklinde formaları da yükleme ve boşaltmaya ilişkin uygulamaların ve prosedürlerin belirlenmesinde etkili olan unsurlardır. Farklı formalara göre yükleme ve boşaltma gibi elleçleme operasyonları büyük ölçüde değişiklik gösterebilmektedir.

Tehlikeli maddelerin katı, sıvı ve gaz şeklinde formaları da yükleme ve boşaltmaya ilişkin uygulamaların ve prosedürlerin belirlenmesinde etkili olan unsurlardır. Farklı formalara göre yükleme ve boşaltma gibi elleçleme operasyonları büyük ölçüde değişiklik gösterebilmektedir.

Tehlikeli maddelerin katı, sıvı ve gaz şeklinde formaları da yükleme ve boşaltmaya ilişkin uygulamaların ve prosedürlerin belirlenmesinde etkili olan unsurlardır. Farklı formalara göre yükleme ve boşaltma gibi elleçleme operasyonları büyük ölçüde değişiklik gösterebilmektedir.

3. Soru

Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması, genel kargolar ile kıyaslandığında aradaki farklar nelerdir?

Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması, genel kargolar ile kıyaslandığında aradaki farklar nelerdir?

Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması, genel kargolar ile kıyaslandığında aradaki farklar nelerdir?

Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması, genel kargolar ile kıyaslandığında aradaki farklar nelerdir?

Cevap

Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması genel kargolar ile kıyaslandığında son derece detaylı ve hassas nitelikli operasyonlardır. Özellikle tehlikeli maddelerin meydana getireceği riskler ve tehlikeler dikkate alındığında elleçleme operasyonları ile ilgili hassasiyet anlaşılabilmektedir. Özellikle risk değerinin çok yüksek olduğu patlayıcı maddeler, organik peroksitler, radyoaktif maddeler vb. materyaller elleçleme sırasında meydana gelebilecek olumsuz bir durum çerçevesinde son derece büyük felaketler yaratabilecektir.

Genel kargolara ilişkin uygulamalarda sadece tanımlanmış risklere odaklanılmaktadır. Genel kargo taşımacılığında meydana gelen bir risk ancak yükün ortadan kalkması veya yüke ilişkin ciddi nitelikte zarar doğurması ile sonuçlanırken çok nadir olarak insanlara yönelik tehditler meydana getirebilmektedir. Bu nedenle tehlikeli maddelerin risklerini ortadan kaldıracak ya da sınırlandıracak şekilde tehlikeli maddelerin karayolu araçlarına yüklenmesine ilişkin bir takım kurallar ve kabul edilen yaklaşımlar ve uygulamalar bulunmaktadır.

Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması genel kargolar ile kıyaslandığında son derece detaylı ve hassas nitelikli operasyonlardır. Özellikle tehlikeli maddelerin meydana getireceği riskler ve tehlikeler dikkate alındığında elleçleme operasyonları ile ilgili hassasiyet anlaşılabilmektedir. Özellikle risk değerinin çok yüksek olduğu patlayıcı maddeler, organik peroksitler, radyoaktif maddeler vb. materyaller elleçleme sırasında meydana gelebilecek olumsuz bir durum çerçevesinde son derece büyük felaketler yaratabilecektir.

Genel kargolara ilişkin uygulamalarda sadece tanımlanmış risklere odaklanılmaktadır. Genel kargo taşımacılığında meydana gelen bir risk ancak yükün ortadan kalkması veya yüke ilişkin ciddi nitelikte zarar doğurması ile sonuçlanırken çok nadir olarak insanlara yönelik tehditler meydana getirebilmektedir. Bu nedenle tehlikeli maddelerin risklerini ortadan kaldıracak ya da sınırlandıracak şekilde tehlikeli maddelerin karayolu araçlarına yüklenmesine ilişkin bir takım kurallar ve kabul edilen yaklaşımlar ve uygulamalar bulunmaktadır.

Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması genel kargolar ile kıyaslandığında son derece detaylı ve hassas nitelikli operasyonlardır. Özellikle tehlikeli maddelerin meydana getireceği riskler ve tehlikeler dikkate alındığında elleçleme operasyonları ile ilgili hassasiyet anlaşılabilmektedir. Özellikle risk değerinin çok yüksek olduğu patlayıcı maddeler, organik peroksitler, radyoaktif maddeler vb. materyaller elleçleme sırasında meydana gelebilecek olumsuz bir durum çerçevesinde son derece büyük felaketler yaratabilecektir.

Genel kargolara ilişkin uygulamalarda sadece tanımlanmış risklere odaklanılmaktadır. Genel kargo taşımacılığında meydana gelen bir risk ancak yükün ortadan kalkması veya yüke ilişkin ciddi nitelikte zarar doğurması ile sonuçlanırken çok nadir olarak insanlara yönelik tehditler meydana getirebilmektedir. Bu nedenle tehlikeli maddelerin risklerini ortadan kaldıracak ya da sınırlandıracak şekilde tehlikeli maddelerin karayolu araçlarına yüklenmesine ilişkin bir takım kurallar ve kabul edilen yaklaşımlar ve uygulamalar bulunmaktadır.

Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması genel kargolar ile kıyaslandığında son derece detaylı ve hassas nitelikli operasyonlardır. Özellikle tehlikeli maddelerin meydana getireceği riskler ve tehlikeler dikkate alındığında elleçleme operasyonları ile ilgili hassasiyet anlaşılabilmektedir. Özellikle risk değerinin çok yüksek olduğu patlayıcı maddeler, organik peroksitler, radyoaktif maddeler vb. materyaller elleçleme sırasında meydana gelebilecek olumsuz bir durum çerçevesinde son derece büyük felaketler yaratabilecektir.

Genel kargolara ilişkin uygulamalarda sadece tanımlanmış risklere odaklanılmaktadır. Genel kargo taşımacılığında meydana gelen bir risk ancak yükün ortadan kalkması veya yüke ilişkin ciddi nitelikte zarar doğurması ile sonuçlanırken çok nadir olarak insanlara yönelik tehditler meydana getirebilmektedir. Bu nedenle tehlikeli maddelerin risklerini ortadan kaldıracak ya da sınırlandıracak şekilde tehlikeli maddelerin karayolu araçlarına yüklenmesine ilişkin bir takım kurallar ve kabul edilen yaklaşımlar ve uygulamalar bulunmaktadır.

Genel kargolara ilişkin uygulamalarda sadece tanımlanmış risklere odaklanılmaktadır. Genel kargo taşımacılığında meydana gelen bir risk ancak yükün ortadan kalkması veya yüke ilişkin ciddi nitelikte zarar doğurması ile sonuçlanırken çok nadir olarak insanlara yönelik tehditler meydana getirebilmektedir. Bu nedenle tehlikeli maddelerin risklerini ortadan kaldıracak ya da sınırlandıracak şekilde tehlikeli maddelerin karayolu araçlarına yüklenmesine ilişkin bir takım kurallar ve kabul edilen yaklaşımlar ve uygulamalar bulunmaktadır.

Genel kargolara ilişkin uygulamalarda sadece tanımlanmış risklere odaklanılmaktadır. Genel kargo taşımacılığında meydana gelen bir risk ancak yükün ortadan kalkması veya yüke ilişkin ciddi nitelikte zarar doğurması ile sonuçlanırken çok nadir olarak insanlara yönelik tehditler meydana getirebilmektedir. Bu nedenle tehlikeli maddelerin risklerini ortadan kaldıracak ya da sınırlandıracak şekilde tehlikeli maddelerin karayolu araçlarına yüklenmesine ilişkin bir takım kurallar ve kabul edilen yaklaşımlar ve uygulamalar bulunmaktadır.

Genel kargolara ilişkin uygulamalarda sadece tanımlanmış risklere odaklanılmaktadır. Genel kargo taşımacılığında meydana gelen bir risk ancak yükün ortadan kalkması veya yüke ilişkin ciddi nitelikte zarar doğurması ile sonuçlanırken çok nadir olarak insanlara yönelik tehditler meydana getirebilmektedir. Bu nedenle tehlikeli maddelerin risklerini ortadan kaldıracak ya da sınırlandıracak şekilde tehlikeli maddelerin karayolu araçlarına yüklenmesine ilişkin bir takım kurallar ve kabul edilen yaklaşımlar ve uygulamalar bulunmaktadır.

4. Soru

Tehlikeli maddelerin verdiği zarar hangi boyutlardadır?

Cevap

Tehlikeli maddeler sadece kendilerine yönelik bir zarara değil, beraberinde insanlara, diğer canlılara, ekonomik, kültürel ve sosyal varlıklara zarara yol açabilir.

Tehlikeli maddeler sadece kendilerine yönelik bir zarara değil, beraberinde insanlara, diğer canlılara, ekonomik, kültürel ve sosyal varlıklara zarara yol açabilir.

Tehlikeli maddeler sadece kendilerine yönelik bir zarara değil, beraberinde insanlara, diğer canlılara, ekonomik, kültürel ve sosyal varlıklara zarara yol açabilir.

Tehlikeli maddeler sadece kendilerine yönelik bir zarara değil, beraberinde insanlara, diğer canlılara, ekonomik, kültürel ve sosyal varlıklara zarara yol açabilir.

5. Soru

Elleçleme nedir?

Cevap

Elleçleme en kısa tanımı ile taşınan ya da taşınacak bir materyalin taşıma kabına yüklenmesi ve taşıma kabından boşaltılması işlemlerini tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Buna ek olarak sabit olmayan bir taşıma kabı ile taşıma yapılacak ise bunların taşıma aracının üzerine konması ya da aracın üzerinden indirilmesi de elleçleme olarak adlandırılmaktadır.

Elleçleme en kısa tanımı ile taşınan ya da taşınacak bir materyalin taşıma kabına yüklenmesi ve taşıma kabından boşaltılması işlemlerini tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Buna ek olarak sabit olmayan bir taşıma kabı ile taşıma yapılacak ise bunların taşıma aracının üzerine konması ya da aracın üzerinden indirilmesi de elleçleme olarak adlandırılmaktadır.

Elleçleme en kısa tanımı ile taşınan ya da taşınacak bir materyalin taşıma kabına yüklenmesi ve taşıma kabından boşaltılması işlemlerini tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Buna ek olarak sabit olmayan bir taşıma kabı ile taşıma yapılacak ise bunların taşıma aracının üzerine konması ya da aracın üzerinden indirilmesi de elleçleme olarak adlandırılmaktadır.

Elleçleme en kısa tanımı ile taşınan ya da taşınacak bir materyalin taşıma kabına yüklenmesi ve taşıma kabından boşaltılması işlemlerini tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Buna ek olarak sabit olmayan bir taşıma kabı ile taşıma yapılacak ise bunların taşıma aracının üzerine konması ya da aracın üzerinden indirilmesi de elleçleme olarak adlandırılmaktadır.

6. Soru

Karayolu taşımacılığında taşınan tehlikeli maddelerin dökme ya da paketli olarak taşınması hangi farklı nitelikte yükleme ve boşaltma operasyonlarının uygulanmasını gerektirebilmektedir?

Karayolu taşımacılığında taşınan tehlikeli maddelerin dökme ya da paketli olarak taşınması hangi farklı nitelikte yükleme ve boşaltma operasyonlarının uygulanmasını gerektirebilmektedir?

Karayolu taşımacılığında taşınan tehlikeli maddelerin dökme ya da paketli olarak taşınması hangi farklı nitelikte yükleme ve boşaltma operasyonlarının uygulanmasını gerektirebilmektedir?

Karayolu taşımacılığında taşınan tehlikeli maddelerin dökme ya da paketli olarak taşınması hangi farklı nitelikte yükleme ve boşaltma operasyonlarının uygulanmasını gerektirebilmektedir?

Cevap

Dökme yüklerin taşınması durumunda elleçleme ekipmanları kullanılırken, paketli yüklerin yüklenmesi ve boşaltılmasında farklı türde ekipmanlar kullanılabilmektedir.

Dökme yüklerin taşınması durumunda elleçleme ekipmanları kullanılırken, paketli yüklerin yüklenmesi ve boşaltılmasında farklı türde ekipmanlar kullanılabilmektedir.

Dökme yüklerin taşınması durumunda elleçleme ekipmanları kullanılırken, paketli yüklerin yüklenmesi ve boşaltılmasında farklı türde ekipmanlar kullanılabilmektedir.

Dökme yüklerin taşınması durumunda elleçleme ekipmanları kullanılırken, paketli yüklerin yüklenmesi ve boşaltılmasında farklı türde ekipmanlar kullanılabilmektedir.

7. Soru

Tehlikeli maddelerin paketli ya da paletli yüklenmesi durumunda yüke ilişkin emniyet ve güvenliğe etki eden faktörler nelerdir?

Tehlikeli maddelerin paketli ya da paletli yüklenmesi durumunda yüke ilişkin emniyet ve güvenliğe etki eden faktörler nelerdir?

Tehlikeli maddelerin paketli ya da paletli yüklenmesi durumunda yüke ilişkin emniyet ve güvenliğe etki eden faktörler nelerdir?

Tehlikeli maddelerin paketli ya da paletli yüklenmesi durumunda yüke ilişkin emniyet ve güvenliğe etki eden faktörler nelerdir?

Cevap

Tehlikeli maddelerin paketli ya da paletli yüklenmesi durumunda yüke ilişkin emniyet ve güvenliğe etki eden çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bunların başında yükün taşıma aracından bağımsız hareket edebilme olanağına sahip olması ve yükün hareketi kısıtlanmadıkça söz konusu risklerin varlığını devam ettirmesidir. Dolayısıyla taşıma aracının hareketine bağlı olarak yüke dikey ve yatay düzlemde kuvvetler etki edebilmekte, yükün araçtan bağımsız hareket edebilme durumu bu kuvvetlere bağlı olarak söz konusu olabilmektedir.

Yüke etki eden kuvvetler yanal düzlemde ve aracın hareket yönü veya hareket yönünün aksine doğrultularda gerçekleşebilmektedir. Bu kuvvetlerin meydana gelmesinde birinci etken aracın hareket etmesidir. Taşıma aracı hareket ederken ya da hareketine neden olan ivme azalırken, taşınan yük bu etkiye belirli bir süre gecikme ile cevap verebilmektedir. Bu etki fizikte eylemsizlik olarak adlandırılmaktadır. Araç hareket ettiğinde araç üzerindeki yük aracın hareketine bağlı olarak ivme kazanmakta, araç yavaşladığında ya da durduğunda yükün hareketi araçla eş zamanlı sona ermemektedir. Bu hareketleri kısıtlamak ve yükün hareket edebilirliğini çeşitli uygulamalar ile azaltmak ya da sıfırlamak yükün hareketi sonucu söz konusu olan riskleri de önemli ölçüde azaltmaktadır.

Tehlikeli maddelerin paketli ya da paletli yüklenmesi durumunda yüke ilişkin emniyet ve güvenliğe etki eden çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bunların başında yükün taşıma aracından bağımsız hareket edebilme olanağına sahip olması ve yükün hareketi kısıtlanmadıkça söz konusu risklerin varlığını devam ettirmesidir. Dolayısıyla taşıma aracının hareketine bağlı olarak yüke dikey ve yatay düzlemde kuvvetler etki edebilmekte, yükün araçtan bağımsız hareket edebilme durumu bu kuvvetlere bağlı olarak söz konusu olabilmektedir.

Yüke etki eden kuvvetler yanal düzlemde ve aracın hareket yönü veya hareket yönünün aksine doğrultularda gerçekleşebilmektedir. Bu kuvvetlerin meydana gelmesinde birinci etken aracın hareket etmesidir. Taşıma aracı hareket ederken ya da hareketine neden olan ivme azalırken, taşınan yük bu etkiye belirli bir süre gecikme ile cevap verebilmektedir. Bu etki fizikte eylemsizlik olarak adlandırılmaktadır. Araç hareket ettiğinde araç üzerindeki yük aracın hareketine bağlı olarak ivme kazanmakta, araç yavaşladığında ya da durduğunda yükün hareketi araçla eş zamanlı sona ermemektedir. Bu hareketleri kısıtlamak ve yükün hareket edebilirliğini çeşitli uygulamalar ile azaltmak ya da sıfırlamak yükün hareketi sonucu söz konusu olan riskleri de önemli ölçüde azaltmaktadır.

Tehlikeli maddelerin paketli ya da paletli yüklenmesi durumunda yüke ilişkin emniyet ve güvenliğe etki eden çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bunların başında yükün taşıma aracından bağımsız hareket edebilme olanağına sahip olması ve yükün hareketi kısıtlanmadıkça söz konusu risklerin varlığını devam ettirmesidir. Dolayısıyla taşıma aracının hareketine bağlı olarak yüke dikey ve yatay düzlemde kuvvetler etki edebilmekte, yükün araçtan bağımsız hareket edebilme durumu bu kuvvetlere bağlı olarak söz konusu olabilmektedir.

Yüke etki eden kuvvetler yanal düzlemde ve aracın hareket yönü veya hareket yönünün aksine doğrultularda gerçekleşebilmektedir. Bu kuvvetlerin meydana gelmesinde birinci etken aracın hareket etmesidir. Taşıma aracı hareket ederken ya da hareketine neden olan ivme azalırken, taşınan yük bu etkiye belirli bir süre gecikme ile cevap verebilmektedir. Bu etki fizikte eylemsizlik olarak adlandırılmaktadır. Araç hareket ettiğinde araç üzerindeki yük aracın hareketine bağlı olarak ivme kazanmakta, araç yavaşladığında ya da durduğunda yükün hareketi araçla eş zamanlı sona ermemektedir. Bu hareketleri kısıtlamak ve yükün hareket edebilirliğini çeşitli uygulamalar ile azaltmak ya da sıfırlamak yükün hareketi sonucu söz konusu olan riskleri de önemli ölçüde azaltmaktadır.

Tehlikeli maddelerin paketli ya da paletli yüklenmesi durumunda yüke ilişkin emniyet ve güvenliğe etki eden çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bunların başında yükün taşıma aracından bağımsız hareket edebilme olanağına sahip olması ve yükün hareketi kısıtlanmadıkça söz konusu risklerin varlığını devam ettirmesidir. Dolayısıyla taşıma aracının hareketine bağlı olarak yüke dikey ve yatay düzlemde kuvvetler etki edebilmekte, yükün araçtan bağımsız hareket edebilme durumu bu kuvvetlere bağlı olarak söz konusu olabilmektedir.

Yüke etki eden kuvvetler yanal düzlemde ve aracın hareket yönü veya hareket yönünün aksine doğrultularda gerçekleşebilmektedir. Bu kuvvetlerin meydana gelmesinde birinci etken aracın hareket etmesidir. Taşıma aracı hareket ederken ya da hareketine neden olan ivme azalırken, taşınan yük bu etkiye belirli bir süre gecikme ile cevap verebilmektedir. Bu etki fizikte eylemsizlik olarak adlandırılmaktadır. Araç hareket ettiğinde araç üzerindeki yük aracın hareketine bağlı olarak ivme kazanmakta, araç yavaşladığında ya da durduğunda yükün hareketi araçla eş zamanlı sona ermemektedir. Bu hareketleri kısıtlamak ve yükün hareket edebilirliğini çeşitli uygulamalar ile azaltmak ya da sıfırlamak yükün hareketi sonucu söz konusu olan riskleri de önemli ölçüde azaltmaktadır.

Yüke etki eden kuvvetler yanal düzlemde ve aracın hareket yönü veya hareket yönünün aksine doğrultularda gerçekleşebilmektedir. Bu kuvvetlerin meydana gelmesinde birinci etken aracın hareket etmesidir. Taşıma aracı hareket ederken ya da hareketine neden olan ivme azalırken, taşınan yük bu etkiye belirli bir süre gecikme ile cevap verebilmektedir. Bu etki fizikte eylemsizlik olarak adlandırılmaktadır. Araç hareket ettiğinde araç üzerindeki yük aracın hareketine bağlı olarak ivme kazanmakta, araç yavaşladığında ya da durduğunda yükün hareketi araçla eş zamanlı sona ermemektedir. Bu hareketleri kısıtlamak ve yükün hareket edebilirliğini çeşitli uygulamalar ile azaltmak ya da sıfırlamak yükün hareketi sonucu söz konusu olan riskleri de önemli ölçüde azaltmaktadır.

Yüke etki eden kuvvetler yanal düzlemde ve aracın hareket yönü veya hareket yönünün aksine doğrultularda gerçekleşebilmektedir. Bu kuvvetlerin meydana gelmesinde birinci etken aracın hareket etmesidir. Taşıma aracı hareket ederken ya da hareketine neden olan ivme azalırken, taşınan yük bu etkiye belirli bir süre gecikme ile cevap verebilmektedir. Bu etki fizikte eylemsizlik olarak adlandırılmaktadır. Araç hareket ettiğinde araç üzerindeki yük aracın hareketine bağlı olarak ivme kazanmakta, araç yavaşladığında ya da durduğunda yükün hareketi araçla eş zamanlı sona ermemektedir. Bu hareketleri kısıtlamak ve yükün hareket edebilirliğini çeşitli uygulamalar ile azaltmak ya da sıfırlamak yükün hareketi sonucu söz konusu olan riskleri de önemli ölçüde azaltmaktadır.

Yüke etki eden kuvvetler yanal düzlemde ve aracın hareket yönü veya hareket yönünün aksine doğrultularda gerçekleşebilmektedir. Bu kuvvetlerin meydana gelmesinde birinci etken aracın hareket etmesidir. Taşıma aracı hareket ederken ya da hareketine neden olan ivme azalırken, taşınan yük bu etkiye belirli bir süre gecikme ile cevap verebilmektedir. Bu etki fizikte eylemsizlik olarak adlandırılmaktadır. Araç hareket ettiğinde araç üzerindeki yük aracın hareketine bağlı olarak ivme kazanmakta, araç yavaşladığında ya da durduğunda yükün hareketi araçla eş zamanlı sona ermemektedir. Bu hareketleri kısıtlamak ve yükün hareket edebilirliğini çeşitli uygulamalar ile azaltmak ya da sıfırlamak yükün hareketi sonucu söz konusu olan riskleri de önemli ölçüde azaltmaktadır.

8. Soru

Taşınan tehlikeli maddenin riskinin azaltılabilmesi için temel kural nedir?

Taşınan tehlikeli maddenin riskinin azaltılabilmesi için temel kural nedir?

Taşınan tehlikeli maddenin riskinin azaltılabilmesi için temel kural nedir?

Taşınan tehlikeli maddenin riskinin azaltılabilmesi için temel kural nedir?

Cevap

Taşınan tehlikeli maddenin riskinin azaltılabilmesi için en temel kural yükün araç üzerindeki hareket edebilme kabiliyetinin kısıtlanabilmesidir.

Taşınan tehlikeli maddenin riskinin azaltılabilmesi için en temel kural yükün araç üzerindeki hareket edebilme kabiliyetinin kısıtlanabilmesidir.

Taşınan tehlikeli maddenin riskinin azaltılabilmesi için en temel kural yükün araç üzerindeki hareket edebilme kabiliyetinin kısıtlanabilmesidir.

Taşınan tehlikeli maddenin riskinin azaltılabilmesi için en temel kural yükün araç üzerindeki hareket edebilme kabiliyetinin kısıtlanabilmesidir.

9. Soru

Rijid yükleme nedir?

Cevap

Rijid yükleme; bir ya da daha fazla paket ya da paletli yükün aracın veya taşıma kabının tamamını kaplamayacak biçimde yüklenmesi durumudur. Rijid yüklemede taşınacak yük taşıma kabını ya da konteyneri tam olarak doldurmadığı için yükün sabitlenmesi için gerdirme kayışları ile birlikte takozlar kullanılmaktadır.

Rijid yükleme; bir ya da daha fazla paket ya da paletli yükün aracın veya taşıma kabının tamamını kaplamayacak biçimde yüklenmesi durumudur. Rijid yüklemede taşınacak yük taşıma kabını ya da konteyneri tam olarak doldurmadığı için yükün sabitlenmesi için gerdirme kayışları ile birlikte takozlar kullanılmaktadır.

Rijid yükleme; bir ya da daha fazla paket ya da paletli yükün aracın veya taşıma kabının tamamını kaplamayacak biçimde yüklenmesi durumudur. Rijid yüklemede taşınacak yük taşıma kabını ya da konteyneri tam olarak doldurmadığı için yükün sabitlenmesi için gerdirme kayışları ile birlikte takozlar kullanılmaktadır.

Rijid yükleme; bir ya da daha fazla paket ya da paletli yükün aracın veya taşıma kabının tamamını kaplamayacak biçimde yüklenmesi durumudur. Rijid yüklemede taşınacak yük taşıma kabını ya da konteyneri tam olarak doldurmadığı için yükün sabitlenmesi için gerdirme kayışları ile birlikte takozlar kullanılmaktadır.

10. Soru

Kompakt yükleme nedir?

Cevap

Kompakt yükleme ise taşıma kabının tümünü doldurabilecek miktarda paketli veya paletli yüklerin kara yolu aracına istiflenmesi şeklinde gerçekleştiren yükleme şeklidir. Yükün araç içerisinde hareket etmesinin engellenmesi diğer yüklerin vasıtasıyla söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla yük emniyetinin ve güvenliğinin sağlanabilmesi için gerdirme kayışları ve takozlar yerine diğer yükler kullanılmakta, arada boşluk olması durumunda hava yastıkları kullanılmaktadır.

Kompakt yükleme ise taşıma kabının tümünü doldurabilecek miktarda paketli veya paletli yüklerin kara yolu aracına istiflenmesi şeklinde gerçekleştiren yükleme şeklidir. Yükün araç içerisinde hareket etmesinin engellenmesi diğer yüklerin vasıtasıyla söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla yük emniyetinin ve güvenliğinin sağlanabilmesi için gerdirme kayışları ve takozlar yerine diğer yükler kullanılmakta, arada boşluk olması durumunda hava yastıkları kullanılmaktadır.

Kompakt yükleme ise taşıma kabının tümünü doldurabilecek miktarda paketli veya paletli yüklerin kara yolu aracına istiflenmesi şeklinde gerçekleştiren yükleme şeklidir. Yükün araç içerisinde hareket etmesinin engellenmesi diğer yüklerin vasıtasıyla söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla yük emniyetinin ve güvenliğinin sağlanabilmesi için gerdirme kayışları ve takozlar yerine diğer yükler kullanılmakta, arada boşluk olması durumunda hava yastıkları kullanılmaktadır.

Kompakt yükleme ise taşıma kabının tümünü doldurabilecek miktarda paketli veya paletli yüklerin kara yolu aracına istiflenmesi şeklinde gerçekleştiren yükleme şeklidir. Yükün araç içerisinde hareket etmesinin engellenmesi diğer yüklerin vasıtasıyla söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla yük emniyetinin ve güvenliğinin sağlanabilmesi için gerdirme kayışları ve takozlar yerine diğer yükler kullanılmakta, arada boşluk olması durumunda hava yastıkları kullanılmaktadır.

11. Soru

Karayolu ile tehlikeli maddelerin taşınmasında yükleme sırasında oluşabilecek riskler nelerdir?

Karayolu ile tehlikeli maddelerin taşınmasında yükleme sırasında oluşabilecek riskler nelerdir?

Karayolu ile tehlikeli maddelerin taşınmasında yükleme sırasında oluşabilecek riskler nelerdir?

Karayolu ile tehlikeli maddelerin taşınmasında yükleme sırasında oluşabilecek riskler nelerdir?

Cevap

Yükleme sırasında oluşabilecek riskler

• Yükün araçtan kayması
• Yükün başka yüklere çarpması
• Yükün araçtan düşmesi

• Yükün bir ateş kaynağı ile birleşmesi
• Yükün reaksiyon başlatması
• Yükün istifleme aracı ile birlikte devrilmesi

Yükleme sırasında oluşabilecek riskler

• Yükün araçtan kayması
• Yükün başka yüklere çarpması
• Yükün araçtan düşmesi

• Yükün bir ateş kaynağı ile birleşmesi
• Yükün reaksiyon başlatması
• Yükün istifleme aracı ile birlikte devrilmesi

Yükleme sırasında oluşabilecek riskler

• Yükün araçtan kayması
• Yükün başka yüklere çarpması
• Yükün araçtan düşmesi

• Yükün bir ateş kaynağı ile birleşmesi
• Yükün reaksiyon başlatması
• Yükün istifleme aracı ile birlikte devrilmesi

Yükleme sırasında oluşabilecek riskler

• Yükün araçtan kayması
• Yükün başka yüklere çarpması
• Yükün araçtan düşmesi

• Yükün bir ateş kaynağı ile birleşmesi
• Yükün reaksiyon başlatması
• Yükün istifleme aracı ile birlikte devrilmesi

12. Soru

Yükleme sonrasında oluşabilecek riskler nelerdir?

Yükleme sonrasında oluşabilecek riskler nelerdir?

Yükleme sonrasında oluşabilecek riskler nelerdir?

Yükleme sonrasında oluşabilecek riskler nelerdir?

Cevap

• Yükün araçtan kayması
• Yükün araçta başka yükleri ezmesi
• Yükün araç içerisinde sızıntı yapması
• Yükün başka yüklere çarparak zarar vermesi ve zarar görmesi

• Yükün araçtan kayması
• Yükün araçta başka yükleri ezmesi
• Yükün araç içerisinde sızıntı yapması
• Yükün başka yüklere çarparak zarar vermesi ve zarar görmesi

• Yükün araçtan kayması
• Yükün araçta başka yükleri ezmesi
• Yükün araç içerisinde sızıntı yapması
• Yükün başka yüklere çarparak zarar vermesi ve zarar görmesi

• Yükün araçtan kayması
• Yükün araçta başka yükleri ezmesi
• Yükün araç içerisinde sızıntı yapması
• Yükün başka yüklere çarparak zarar vermesi ve zarar görmesi

13. Soru

Dökme olarak taşınmayan paketli ya da paletli yükler için araç dengesi nasıl sağlanır?

Dökme olarak taşınmayan paketli ya da paletli yükler için araç dengesi nasıl sağlanır?

Dökme olarak taşınmayan paketli ya da paletli yükler için araç dengesi nasıl sağlanır?

Dökme olarak taşınmayan paketli ya da paletli yükler için araç dengesi nasıl sağlanır?

Cevap

Dökme olarak taşınmayan paketli ya da paletli yüklerin her birisi için merkez nokta olarak tarif edilen “yük basma noktasının” belirlenmesi gerekmektedir. Bu nokta yükün bulunduğu zemine kuvvet uyguladığı nokta olarak ifade edilebilmektedir. Dolayısıyla yüke ilişkin bu nokta yükün üzerinde yer aldığı zemin üzerinde hareket etmesine de etki eden bir faktördür. Bu nokta ağırlık merkezi olarak tanımlanmaktadır ve gerçekte her bir cisim bir merkez noktaya sahiptir. Aynı zamanda ağırlık merkezi cismin stabilitesini sağlayan ya da stabilitesini azaltan bir özelliğe sahiptir. Yük araç stabilitesinin sağlanabilmesi ve taşınan yükün araç üzerindeki hareketinin sınırlandırılabilmesi için araca ilişkin merkez nokta ile yüke ilişkin merkez noktanın eşleştirilmesi gerekmektedir.

Yük dökme olarak taşınmamasına rağmen, küp ya da dikdörtgen prizma gibi belirli bir düzgün fiziki yapıya sahip değilse yükün merkez noktasının belirlenebilmesi amacıyla yük bir taşıma kabı içerisine alınabilmekte ya da yük için düzgün bir geometrik yapı oluşturabilmek üzere yükün çevresinde bir çerçeve oluşturulabilmektedir.

Yük araç dengesini sağlamak için uygulanan yöntemlerden bir diğeri de yükün taşıma operasyonunda kullanılacak olan kara yolu aracının aksları arasında belirlenen bir denge mesafesi içerisinde konumlandırılmasıdır. Bu yönteme göre kara yolu taşıma aracının ön ve arka aksları arasındaki mesafeler dikkate alınmaktadır. Yükün boyut ve ölçülerinin bu mesafelere oranı yükün araç üzerine yerleştirileceği lokasyonu göstermektedir.

Dökme olarak taşınmayan paketli ya da paletli yüklerin her birisi için merkez nokta olarak tarif edilen “yük basma noktasının” belirlenmesi gerekmektedir. Bu nokta yükün bulunduğu zemine kuvvet uyguladığı nokta olarak ifade edilebilmektedir. Dolayısıyla yüke ilişkin bu nokta yükün üzerinde yer aldığı zemin üzerinde hareket etmesine de etki eden bir faktördür. Bu nokta ağırlık merkezi olarak tanımlanmaktadır ve gerçekte her bir cisim bir merkez noktaya sahiptir. Aynı zamanda ağırlık merkezi cismin stabilitesini sağlayan ya da stabilitesini azaltan bir özelliğe sahiptir. Yük araç stabilitesinin sağlanabilmesi ve taşınan yükün araç üzerindeki hareketinin sınırlandırılabilmesi için araca ilişkin merkez nokta ile yüke ilişkin merkez noktanın eşleştirilmesi gerekmektedir.

Yük dökme olarak taşınmamasına rağmen, küp ya da dikdörtgen prizma gibi belirli bir düzgün fiziki yapıya sahip değilse yükün merkez noktasının belirlenebilmesi amacıyla yük bir taşıma kabı içerisine alınabilmekte ya da yük için düzgün bir geometrik yapı oluşturabilmek üzere yükün çevresinde bir çerçeve oluşturulabilmektedir.

Yük araç dengesini sağlamak için uygulanan yöntemlerden bir diğeri de yükün taşıma operasyonunda kullanılacak olan kara yolu aracının aksları arasında belirlenen bir denge mesafesi içerisinde konumlandırılmasıdır. Bu yönteme göre kara yolu taşıma aracının ön ve arka aksları arasındaki mesafeler dikkate alınmaktadır. Yükün boyut ve ölçülerinin bu mesafelere oranı yükün araç üzerine yerleştirileceği lokasyonu göstermektedir.

Dökme olarak taşınmayan paketli ya da paletli yüklerin her birisi için merkez nokta olarak tarif edilen “yük basma noktasının” belirlenmesi gerekmektedir. Bu nokta yükün bulunduğu zemine kuvvet uyguladığı nokta olarak ifade edilebilmektedir. Dolayısıyla yüke ilişkin bu nokta yükün üzerinde yer aldığı zemin üzerinde hareket etmesine de etki eden bir faktördür. Bu nokta ağırlık merkezi olarak tanımlanmaktadır ve gerçekte her bir cisim bir merkez noktaya sahiptir. Aynı zamanda ağırlık merkezi cismin stabilitesini sağlayan ya da stabilitesini azaltan bir özelliğe sahiptir. Yük araç stabilitesinin sağlanabilmesi ve taşınan yükün araç üzerindeki hareketinin sınırlandırılabilmesi için araca ilişkin merkez nokta ile yüke ilişkin merkez noktanın eşleştirilmesi gerekmektedir.

Yük dökme olarak taşınmamasına rağmen, küp ya da dikdörtgen prizma gibi belirli bir düzgün fiziki yapıya sahip değilse yükün merkez noktasının belirlenebilmesi amacıyla yük bir taşıma kabı içerisine alınabilmekte ya da yük için düzgün bir geometrik yapı oluşturabilmek üzere yükün çevresinde bir çerçeve oluşturulabilmektedir.

Yük araç dengesini sağlamak için uygulanan yöntemlerden bir diğeri de yükün taşıma operasyonunda kullanılacak olan kara yolu aracının aksları arasında belirlenen bir denge mesafesi içerisinde konumlandırılmasıdır. Bu yönteme göre kara yolu taşıma aracının ön ve arka aksları arasındaki mesafeler dikkate alınmaktadır. Yükün boyut ve ölçülerinin bu mesafelere oranı yükün araç üzerine yerleştirileceği lokasyonu göstermektedir.

Dökme olarak taşınmayan paketli ya da paletli yüklerin her birisi için merkez nokta olarak tarif edilen “yük basma noktasının” belirlenmesi gerekmektedir. Bu nokta yükün bulunduğu zemine kuvvet uyguladığı nokta olarak ifade edilebilmektedir. Dolayısıyla yüke ilişkin bu nokta yükün üzerinde yer aldığı zemin üzerinde hareket etmesine de etki eden bir faktördür. Bu nokta ağırlık merkezi olarak tanımlanmaktadır ve gerçekte her bir cisim bir merkez noktaya sahiptir. Aynı zamanda ağırlık merkezi cismin stabilitesini sağlayan ya da stabilitesini azaltan bir özelliğe sahiptir. Yük araç stabilitesinin sağlanabilmesi ve taşınan yükün araç üzerindeki hareketinin sınırlandırılabilmesi için araca ilişkin merkez nokta ile yüke ilişkin merkez noktanın eşleştirilmesi gerekmektedir.

Yük dökme olarak taşınmamasına rağmen, küp ya da dikdörtgen prizma gibi belirli bir düzgün fiziki yapıya sahip değilse yükün merkez noktasının belirlenebilmesi amacıyla yük bir taşıma kabı içerisine alınabilmekte ya da yük için düzgün bir geometrik yapı oluşturabilmek üzere yükün çevresinde bir çerçeve oluşturulabilmektedir.

Yük araç dengesini sağlamak için uygulanan yöntemlerden bir diğeri de yükün taşıma operasyonunda kullanılacak olan kara yolu aracının aksları arasında belirlenen bir denge mesafesi içerisinde konumlandırılmasıdır. Bu yönteme göre kara yolu taşıma aracının ön ve arka aksları arasındaki mesafeler dikkate alınmaktadır. Yükün boyut ve ölçülerinin bu mesafelere oranı yükün araç üzerine yerleştirileceği lokasyonu göstermektedir.

Yük dökme olarak taşınmamasına rağmen, küp ya da dikdörtgen prizma gibi belirli bir düzgün fiziki yapıya sahip değilse yükün merkez noktasının belirlenebilmesi amacıyla yük bir taşıma kabı içerisine alınabilmekte ya da yük için düzgün bir geometrik yapı oluşturabilmek üzere yükün çevresinde bir çerçeve oluşturulabilmektedir.

Yük araç dengesini sağlamak için uygulanan yöntemlerden bir diğeri de yükün taşıma operasyonunda kullanılacak olan kara yolu aracının aksları arasında belirlenen bir denge mesafesi içerisinde konumlandırılmasıdır. Bu yönteme göre kara yolu taşıma aracının ön ve arka aksları arasındaki mesafeler dikkate alınmaktadır. Yükün boyut ve ölçülerinin bu mesafelere oranı yükün araç üzerine yerleştirileceği lokasyonu göstermektedir.

Yük dökme olarak taşınmamasına rağmen, küp ya da dikdörtgen prizma gibi belirli bir düzgün fiziki yapıya sahip değilse yükün merkez noktasının belirlenebilmesi amacıyla yük bir taşıma kabı içerisine alınabilmekte ya da yük için düzgün bir geometrik yapı oluşturabilmek üzere yükün çevresinde bir çerçeve oluşturulabilmektedir.

Yük araç dengesini sağlamak için uygulanan yöntemlerden bir diğeri de yükün taşıma operasyonunda kullanılacak olan kara yolu aracının aksları arasında belirlenen bir denge mesafesi içerisinde konumlandırılmasıdır. Bu yönteme göre kara yolu taşıma aracının ön ve arka aksları arasındaki mesafeler dikkate alınmaktadır. Yükün boyut ve ölçülerinin bu mesafelere oranı yükün araç üzerine yerleştirileceği lokasyonu göstermektedir.

Yük dökme olarak taşınmamasına rağmen, küp ya da dikdörtgen prizma gibi belirli bir düzgün fiziki yapıya sahip değilse yükün merkez noktasının belirlenebilmesi amacıyla yük bir taşıma kabı içerisine alınabilmekte ya da yük için düzgün bir geometrik yapı oluşturabilmek üzere yükün çevresinde bir çerçeve oluşturulabilmektedir.

Yük araç dengesini sağlamak için uygulanan yöntemlerden bir diğeri de yükün taşıma operasyonunda kullanılacak olan kara yolu aracının aksları arasında belirlenen bir denge mesafesi içerisinde konumlandırılmasıdır. Bu yönteme göre kara yolu taşıma aracının ön ve arka aksları arasındaki mesafeler dikkate alınmaktadır. Yükün boyut ve ölçülerinin bu mesafelere oranı yükün araç üzerine yerleştirileceği lokasyonu göstermektedir.

Yük araç dengesini sağlamak için uygulanan yöntemlerden bir diğeri de yükün taşıma operasyonunda kullanılacak olan kara yolu aracının aksları arasında belirlenen bir denge mesafesi içerisinde konumlandırılmasıdır. Bu yönteme göre kara yolu taşıma aracının ön ve arka aksları arasındaki mesafeler dikkate alınmaktadır. Yükün boyut ve ölçülerinin bu mesafelere oranı yükün araç üzerine yerleştirileceği lokasyonu göstermektedir.

Yük araç dengesini sağlamak için uygulanan yöntemlerden bir diğeri de yükün taşıma operasyonunda kullanılacak olan kara yolu aracının aksları arasında belirlenen bir denge mesafesi içerisinde konumlandırılmasıdır. Bu yönteme göre kara yolu taşıma aracının ön ve arka aksları arasındaki mesafeler dikkate alınmaktadır. Yükün boyut ve ölçülerinin bu mesafelere oranı yükün araç üzerine yerleştirileceği lokasyonu göstermektedir.

Yük araç dengesini sağlamak için uygulanan yöntemlerden bir diğeri de yükün taşıma operasyonunda kullanılacak olan kara yolu aracının aksları arasında belirlenen bir denge mesafesi içerisinde konumlandırılmasıdır. Bu yönteme göre kara yolu taşıma aracının ön ve arka aksları arasındaki mesafeler dikkate alınmaktadır. Yükün boyut ve ölçülerinin bu mesafelere oranı yükün araç üzerine yerleştirileceği lokasyonu göstermektedir.

14. Soru

Yükün ağırlığının araç içerisinde dengeli dağılımının faydası nedir?

Yükün ağırlığının araç içerisinde dengeli dağılımının faydası nedir?

Yükün ağırlığının araç içerisinde dengeli dağılımının faydası nedir?

Yükün ağırlığının araç içerisinde dengeli dağılımının faydası nedir?

Cevap

Paketli ya da paletli taşınan tehlikeli maddelerin araç içerisinde ağırlık yönünden homojen dağılımının sağlanması, yükün zemine uygulayacağı kuvvetin dengelenmesi açısından fayda yaratan, dolayısıyla birtakım riskleri azaltan bir uygulamadır.

Paketli ya da paletli taşınan tehlikeli maddelerin araç içerisinde ağırlık yönünden homojen dağılımının sağlanması, yükün zemine uygulayacağı kuvvetin dengelenmesi açısından fayda yaratan, dolayısıyla birtakım riskleri azaltan bir uygulamadır.

Paketli ya da paletli taşınan tehlikeli maddelerin araç içerisinde ağırlık yönünden homojen dağılımının sağlanması, yükün zemine uygulayacağı kuvvetin dengelenmesi açısından fayda yaratan, dolayısıyla birtakım riskleri azaltan bir uygulamadır.

Paketli ya da paletli taşınan tehlikeli maddelerin araç içerisinde ağırlık yönünden homojen dağılımının sağlanması, yükün zemine uygulayacağı kuvvetin dengelenmesi açısından fayda yaratan, dolayısıyla birtakım riskleri azaltan bir uygulamadır.

15. Soru

Taşıma operasyonlarında yükün ağırlık açısından dağılımı neyi ifade eder?

Taşıma operasyonlarında yükün ağırlık açısından dağılımı neyi ifade eder?

Taşıma operasyonlarında yükün ağırlık açısından dağılımı neyi ifade eder?

Taşıma operasyonlarında yükün ağırlık açısından dağılımı neyi ifade eder?

Cevap

Taşıma operasyonlarında yükün ağırlık açısından dağılımı yükün üzerinde yer aldığı zemine uygulamış olduğu birim kuvvet değerini ifade etmektedir.

Taşıma operasyonlarında yükün ağırlık açısından dağılımı yükün üzerinde yer aldığı zemine uygulamış olduğu birim kuvvet değerini ifade etmektedir.

Taşıma operasyonlarında yükün ağırlık açısından dağılımı yükün üzerinde yer aldığı zemine uygulamış olduğu birim kuvvet değerini ifade etmektedir.

Taşıma operasyonlarında yükün ağırlık açısından dağılımı yükün üzerinde yer aldığı zemine uygulamış olduğu birim kuvvet değerini ifade etmektedir.

16. Soru

Karayolu taşımacılığında yük ağırlığının homojen dağılımı neye bağlıdır?

Karayolu taşımacılığında yük ağırlığının homojen dağılımı neye bağlıdır?

Karayolu taşımacılığında yük ağırlığının homojen dağılımı neye bağlıdır?

Karayolu taşımacılığında yük ağırlığının homojen dağılımı neye bağlıdır?

Cevap

Karayolu taşımacılığında yük ağırlığının homojen dağılımı aks başına yapılacak eşit kuvvet dağılımına bağlıdır. Söz konusu kuvvet değeri ton olarak ifade edilmekte ve her bir aks başına düşen ton cinsinden ağırlık değerinin belirli bir sınır değerin altında kalması hedeflenmektedir. Bu çerçevede yükün ağırlığı sabit kalmakla birlikte taşımada kullanılan aracın aks sayısı artırıldığında aks başına düşen ağırlık azaltılabilmekte, yükün araç üzerinde dengeli dağılımı söz konusu olabilmektedir.

Karayolu taşımacılığında yük ağırlığının homojen dağılımı aks başına yapılacak eşit kuvvet dağılımına bağlıdır. Söz konusu kuvvet değeri ton olarak ifade edilmekte ve her bir aks başına düşen ton cinsinden ağırlık değerinin belirli bir sınır değerin altında kalması hedeflenmektedir. Bu çerçevede yükün ağırlığı sabit kalmakla birlikte taşımada kullanılan aracın aks sayısı artırıldığında aks başına düşen ağırlık azaltılabilmekte, yükün araç üzerinde dengeli dağılımı söz konusu olabilmektedir.

Karayolu taşımacılığında yük ağırlığının homojen dağılımı aks başına yapılacak eşit kuvvet dağılımına bağlıdır. Söz konusu kuvvet değeri ton olarak ifade edilmekte ve her bir aks başına düşen ton cinsinden ağırlık değerinin belirli bir sınır değerin altında kalması hedeflenmektedir. Bu çerçevede yükün ağırlığı sabit kalmakla birlikte taşımada kullanılan aracın aks sayısı artırıldığında aks başına düşen ağırlık azaltılabilmekte, yükün araç üzerinde dengeli dağılımı söz konusu olabilmektedir.

Karayolu taşımacılığında yük ağırlığının homojen dağılımı aks başına yapılacak eşit kuvvet dağılımına bağlıdır. Söz konusu kuvvet değeri ton olarak ifade edilmekte ve her bir aks başına düşen ton cinsinden ağırlık değerinin belirli bir sınır değerin altında kalması hedeflenmektedir. Bu çerçevede yükün ağırlığı sabit kalmakla birlikte taşımada kullanılan aracın aks sayısı artırıldığında aks başına düşen ağırlık azaltılabilmekte, yükün araç üzerinde dengeli dağılımı söz konusu olabilmektedir.

17. Soru

Aks başına uygulanan kuvveti bulmak için hangi formül kullanılır?

Aks başına uygulanan kuvveti bulmak için hangi formül kullanılır?

Aks başına uygulanan kuvveti bulmak için hangi formül kullanılır?

Aks başına uygulanan kuvveti bulmak için hangi formül kullanılır?

Aks başına uygulanan kuvveti bulmak için hangi formül kullanılır?

Cevap

Aşağıdaki formül ile aks başına uygulanan kuvvet ton cinsinden hesaplanabilmektedir. Bu formülde P taşınan yüklerin toplam ağırlığını ifade ederken, ? taşıma aracının boş ağırlık değerini göstermektedir. a ise aks sayısını ifade etmektedir.

aym =    P + ?           

             ?s

Bir diğer uygulama ise santimetre kare (cm2) başına düşen ağırlık miktarının hesaplanması ve bu değerin azaltılmasına ilişkin uygulamaların hayata geçirilmesidir. Bu değerin hesaplanması taşınan toplam yük miktarının kilogram cinsinden değerinin aracın santimetre kare cinsinden ölçü değerlerine bölünmesi sonucu elde edilen değerdir. Yük ağırlık değeri değiştirilmeden aracın ölçüleri artırıldığı zaman yükün cm2 ye uygulamış olduğu kuvvet azaltılabilmektedir.

 

Bir diğer uygulama ise santimetre kare (cm2) başına düşen ağırlık miktarının hesaplanması ve bu değerin azaltılmasına ilişkin uygulamaların hayata geçirilmesidir. Bu değerin hesaplanması taşınan toplam yük miktarının kilogram cinsinden değerinin aracın santimetre kare cinsinden ölçü değerlerine bölünmesi sonucu elde edilen değerdir. Yük ağırlık değeri değiştirilmeden aracın ölçüleri artırıldığı zaman yükün cm2 ye uygulamış olduğu kuvvet azaltılabilmektedir.

 

Bir diğer uygulama ise santimetre kare (cm2) başına düşen ağırlık miktarının hesaplanması ve bu değerin azaltılmasına ilişkin uygulamaların hayata geçirilmesidir. Bu değerin hesaplanması taşınan toplam yük miktarının kilogram cinsinden değerinin aracın santimetre kare cinsinden ölçü değerlerine bölünmesi sonucu elde edilen değerdir. Yük ağırlık değeri değiştirilmeden aracın ölçüleri artırıldığı zaman yükün cm2 ye uygulamış olduğu kuvvet azaltılabilmektedir.

 

Bir diğer uygulama ise santimetre kare (cm2) başına düşen ağırlık miktarının hesaplanması ve bu değerin azaltılmasına ilişkin uygulamaların hayata geçirilmesidir. Bu değerin hesaplanması taşınan toplam yük miktarının kilogram cinsinden değerinin aracın santimetre kare cinsinden ölçü değerlerine bölünmesi sonucu elde edilen değerdir. Yük ağırlık değeri değiştirilmeden aracın ölçüleri artırıldığı zaman yükün cm2 ye uygulamış olduğu kuvvet azaltılabilmektedir.

 

Bir diğer uygulama ise santimetre kare (cm2) başına düşen ağırlık miktarının hesaplanması ve bu değerin azaltılmasına ilişkin uygulamaların hayata geçirilmesidir. Bu değerin hesaplanması taşınan toplam yük miktarının kilogram cinsinden değerinin aracın santimetre kare cinsinden ölçü değerlerine bölünmesi sonucu elde edilen değerdir. Yük ağırlık değeri değiştirilmeden aracın ölçüleri artırıldığı zaman yükün cm2 ye uygulamış olduğu kuvvet azaltılabilmektedir.

 

 

18. Soru

Paketli ve paletli yüklerin araçlara yüklenmesi sırasında hangi sabitleme uygulamaları kullanılabilir?

Paketli ve paletli yüklerin araçlara yüklenmesi sırasında hangi sabitleme uygulamaları kullanılabilir?

Paketli ve paletli yüklerin araçlara yüklenmesi sırasında hangi sabitleme uygulamaları kullanılabilir?

Paketli ve paletli yüklerin araçlara yüklenmesi sırasında hangi sabitleme uygulamaları kullanılabilir?

Cevap

Paketli ve paletli yüklerin araçlara yüklenmesi sırasında farklı biçimlerde sabitleme uygulamaları kullanılabilmektedir. Bunlar arasında gerdirme kayışlarının kullanılması, takozlama ve yükün sıkıştırılması gibi uygulamalar gelmektedir. Bu uygulamalar tek başlarına uygulanabilecekleri gibi birlikte de gerçekleştirilebilmektedirler. Rijid yüklemelerde yük nispeten daha yüksek ağırlığa ve hacme sahip olduğundan, sabitleme uygulamaları daha detaylı ve titiz bir biçimde gerçekleştirilmelidir.

Paketli ve paletli yüklerin araçlara yüklenmesi sırasında farklı biçimlerde sabitleme uygulamaları kullanılabilmektedir. Bunlar arasında gerdirme kayışlarının kullanılması, takozlama ve yükün sıkıştırılması gibi uygulamalar gelmektedir. Bu uygulamalar tek başlarına uygulanabilecekleri gibi birlikte de gerçekleştirilebilmektedirler. Rijid yüklemelerde yük nispeten daha yüksek ağırlığa ve hacme sahip olduğundan, sabitleme uygulamaları daha detaylı ve titiz bir biçimde gerçekleştirilmelidir.

Paketli ve paletli yüklerin araçlara yüklenmesi sırasında farklı biçimlerde sabitleme uygulamaları kullanılabilmektedir. Bunlar arasında gerdirme kayışlarının kullanılması, takozlama ve yükün sıkıştırılması gibi uygulamalar gelmektedir. Bu uygulamalar tek başlarına uygulanabilecekleri gibi birlikte de gerçekleştirilebilmektedirler. Rijid yüklemelerde yük nispeten daha yüksek ağırlığa ve hacme sahip olduğundan, sabitleme uygulamaları daha detaylı ve titiz bir biçimde gerçekleştirilmelidir.

Paketli ve paletli yüklerin araçlara yüklenmesi sırasında farklı biçimlerde sabitleme uygulamaları kullanılabilmektedir. Bunlar arasında gerdirme kayışlarının kullanılması, takozlama ve yükün sıkıştırılması gibi uygulamalar gelmektedir. Bu uygulamalar tek başlarına uygulanabilecekleri gibi birlikte de gerçekleştirilebilmektedirler. Rijid yüklemelerde yük nispeten daha yüksek ağırlığa ve hacme sahip olduğundan, sabitleme uygulamaları daha detaylı ve titiz bir biçimde gerçekleştirilmelidir.

19. Soru

Spanzet nedir? Nasıl kullanılır?

Spanzet nedir? Nasıl kullanılır?

Spanzet nedir? Nasıl kullanılır?

Spanzet nedir? Nasıl kullanılır?

Cevap

Paketli ve paletli tehlikeli maddelerin yüklenmesi süreçlerinde öncelikli sabitleme uygulamalarından birisi gerdirme kayışlarının kullanılması işlemidir. Bu kayışlar uygulamada spanzet olarak da isimlendirilmektedir. Bu unsurlar sayesinde yükler aracın zeminine sabitlenmekte ve hareket edebilirlikleri sınırlandırılmaktadır. Özellikle rijid yüklemelerde yükün ağırlığı ile aracın hareketi sırasında ortaya çıkabilecek kuvvetler dikkate alınarak spanzetlerin belirli bir kuvvet direncine sahip olması gerekmektedir.

Paketli ve paletli tehlikeli maddelerin yüklenmesi süreçlerinde öncelikli sabitleme uygulamalarından birisi gerdirme kayışlarının kullanılması işlemidir. Bu kayışlar uygulamada spanzet olarak da isimlendirilmektedir. Bu unsurlar sayesinde yükler aracın zeminine sabitlenmekte ve hareket edebilirlikleri sınırlandırılmaktadır. Özellikle rijid yüklemelerde yükün ağırlığı ile aracın hareketi sırasında ortaya çıkabilecek kuvvetler dikkate alınarak spanzetlerin belirli bir kuvvet direncine sahip olması gerekmektedir.

Paketli ve paletli tehlikeli maddelerin yüklenmesi süreçlerinde öncelikli sabitleme uygulamalarından birisi gerdirme kayışlarının kullanılması işlemidir. Bu kayışlar uygulamada spanzet olarak da isimlendirilmektedir. Bu unsurlar sayesinde yükler aracın zeminine sabitlenmekte ve hareket edebilirlikleri sınırlandırılmaktadır. Özellikle rijid yüklemelerde yükün ağırlığı ile aracın hareketi sırasında ortaya çıkabilecek kuvvetler dikkate alınarak spanzetlerin belirli bir kuvvet direncine sahip olması gerekmektedir.

Paketli ve paletli tehlikeli maddelerin yüklenmesi süreçlerinde öncelikli sabitleme uygulamalarından birisi gerdirme kayışlarının kullanılması işlemidir. Bu kayışlar uygulamada spanzet olarak da isimlendirilmektedir. Bu unsurlar sayesinde yükler aracın zeminine sabitlenmekte ve hareket edebilirlikleri sınırlandırılmaktadır. Özellikle rijid yüklemelerde yükün ağırlığı ile aracın hareketi sırasında ortaya çıkabilecek kuvvetler dikkate alınarak spanzetlerin belirli bir kuvvet direncine sahip olması gerekmektedir.

20. Soru

Spanzetlerin kuvvet direnci nasıl belirlenir?

Spanzetlerin kuvvet direnci nasıl belirlenir?

Spanzetlerin kuvvet direnci nasıl belirlenir?

Spanzetlerin kuvvet direnci nasıl belirlenir?

Cevap

Bu değer genel olarak kilo newton (daN) olarak belirlenmektedir. Uygulamada genel olarak kullanılan spanzetlerin minimum 1.400 daN direnç değerinin altında olmaması gerekmektedir. Yükün ağırlığı arttıkça kullanılacak spanzetlerin sayısı ve dayanıklılığını gösteren direnç değeri de artmaktadır.

21. Soru

Yüksek ağırlığa sahip yüklerin sabitlenmesinde standart spanzetler yerine ne kullanılabilir?

Yüksek ağırlığa sahip yüklerin sabitlenmesinde standart spanzetler yerine ne kullanılabilir?

Yüksek ağırlığa sahip yüklerin sabitlenmesinde standart spanzetler yerine ne kullanılabilir?

Yüksek ağırlığa sahip yüklerin sabitlenmesinde standart spanzetler yerine ne kullanılabilir?

Cevap

Çok yüksek ağırlığa sahip yüklerin sabitlenmesinde standart spanzetler yerine zincirler de kullanılabilmektedir. Buna karşılık tehlikeli maddeler paket ya da palet cinsinden belirli bir değeri aşamayacağı için çoğunlukla zincir spanzetler tercih edilmemektedir. Özellikle metal bidonlar ya da metal ile reaksiyona giren oksijen peroksit türü ürünlerin sabitlenmesinde kumaş spanzetler tercih edilmektedir.

Çok yüksek ağırlığa sahip yüklerin sabitlenmesinde standart spanzetler yerine zincirler de kullanılabilmektedir. Buna karşılık tehlikeli maddeler paket ya da palet cinsinden belirli bir değeri aşamayacağı için çoğunlukla zincir spanzetler tercih edilmemektedir. Özellikle metal bidonlar ya da metal ile reaksiyona giren oksijen peroksit türü ürünlerin sabitlenmesinde kumaş spanzetler tercih edilmektedir.

Çok yüksek ağırlığa sahip yüklerin sabitlenmesinde standart spanzetler yerine zincirler de kullanılabilmektedir. Buna karşılık tehlikeli maddeler paket ya da palet cinsinden belirli bir değeri aşamayacağı için çoğunlukla zincir spanzetler tercih edilmemektedir. Özellikle metal bidonlar ya da metal ile reaksiyona giren oksijen peroksit türü ürünlerin sabitlenmesinde kumaş spanzetler tercih edilmektedir.

Çok yüksek ağırlığa sahip yüklerin sabitlenmesinde standart spanzetler yerine zincirler de kullanılabilmektedir. Buna karşılık tehlikeli maddeler paket ya da palet cinsinden belirli bir değeri aşamayacağı için çoğunlukla zincir spanzetler tercih edilmemektedir. Özellikle metal bidonlar ya da metal ile reaksiyona giren oksijen peroksit türü ürünlerin sabitlenmesinde kumaş spanzetler tercih edilmektedir.

22. Soru

Sabitleme unsuru olan spanzetler genel anlamda nasıl olmalı ve kullanılmalıdır?

Sabitleme unsuru olan spanzetler genel anlamda nasıl olmalı ve kullanılmalıdır?

Sabitleme unsuru olan spanzetler genel anlamda nasıl olmalı ve kullanılmalıdır?

Sabitleme unsuru olan spanzetler genel anlamda nasıl olmalı ve kullanılmalıdır?

Cevap

Sabitleme unsuru olarak kullanılan spanzetler belirli bir sistem ve hassasiyet çerçevesinde kullanılmalıdır. Yükün hareket etmesini engellemesinin yanı sıra, çok aşırı düzeyde sıkıldığında yüke zarar vermesi de söz konusu olabilmektedir. Bu çerçevede spanzetlerin yükün hareketini engelleyecek düzeyde olması, esnek (flexible) olmaması, aynı zamanda spanzetlerin yüke değen kısımlarının yüke zarar verebilecek bir kuvvet değeri uygulamaması gerekmektedir.

Sabitleme unsuru olarak kullanılan spanzetler belirli bir sistem ve hassasiyet çerçevesinde kullanılmalıdır. Yükün hareket etmesini engellemesinin yanı sıra, çok aşırı düzeyde sıkıldığında yüke zarar vermesi de söz konusu olabilmektedir. Bu çerçevede spanzetlerin yükün hareketini engelleyecek düzeyde olması, esnek (flexible) olmaması, aynı zamanda spanzetlerin yüke değen kısımlarının yüke zarar verebilecek bir kuvvet değeri uygulamaması gerekmektedir.

Sabitleme unsuru olarak kullanılan spanzetler belirli bir sistem ve hassasiyet çerçevesinde kullanılmalıdır. Yükün hareket etmesini engellemesinin yanı sıra, çok aşırı düzeyde sıkıldığında yüke zarar vermesi de söz konusu olabilmektedir. Bu çerçevede spanzetlerin yükün hareketini engelleyecek düzeyde olması, esnek (flexible) olmaması, aynı zamanda spanzetlerin yüke değen kısımlarının yüke zarar verebilecek bir kuvvet değeri uygulamaması gerekmektedir.

Sabitleme unsuru olarak kullanılan spanzetler belirli bir sistem ve hassasiyet çerçevesinde kullanılmalıdır. Yükün hareket etmesini engellemesinin yanı sıra, çok aşırı düzeyde sıkıldığında yüke zarar vermesi de söz konusu olabilmektedir. Bu çerçevede spanzetlerin yükün hareketini engelleyecek düzeyde olması, esnek (flexible) olmaması, aynı zamanda spanzetlerin yüke değen kısımlarının yüke zarar verebilecek bir kuvvet değeri uygulamaması gerekmektedir.

23. Soru

Lashing nedir?

Cevap

Spanzetlerin kullanılması şeklinde gerçekleştirilen sabitleme uygulamalarına “lashing” (bağlama) işlemi adı verilmektedir.

Spanzetlerin kullanılması şeklinde gerçekleştirilen sabitleme uygulamalarına “lashing” (bağlama) işlemi adı verilmektedir.

Spanzetlerin kullanılması şeklinde gerçekleştirilen sabitleme uygulamalarına “lashing” (bağlama) işlemi adı verilmektedir.

Spanzetlerin kullanılması şeklinde gerçekleştirilen sabitleme uygulamalarına “lashing” (bağlama) işlemi adı verilmektedir.

24. Soru

Lashing uygulamaları neye göre değişkenlik gösterir?

Lashing uygulamaları neye göre değişkenlik gösterir?

Lashing uygulamaları neye göre değişkenlik gösterir?

Lashing uygulamaları neye göre değişkenlik gösterir?

Cevap

Lashing uygulamaları taşınacak yükün özellikleri, formu, taşıma kabı ya da palet ve ambalaj özellikleri çerçevesinde değişkenlik gösterebilmektedir.

Lashing uygulamaları taşınacak yükün özellikleri, formu, taşıma kabı ya da palet ve ambalaj özellikleri çerçevesinde değişkenlik gösterebilmektedir.

Lashing uygulamaları taşınacak yükün özellikleri, formu, taşıma kabı ya da palet ve ambalaj özellikleri çerçevesinde değişkenlik gösterebilmektedir.

Lashing uygulamaları taşınacak yükün özellikleri, formu, taşıma kabı ya da palet ve ambalaj özellikleri çerçevesinde değişkenlik gösterebilmektedir.

25. Soru

Genel olarak kullanılan lashing türleri nelerdir?

Genel olarak kullanılan lashing türleri nelerdir?

Genel olarak kullanılan lashing türleri nelerdir?

Genel olarak kullanılan lashing türleri nelerdir?

Cevap

Genel olarak kullanılan lashing türleri aşağıdaki gibi sıralandırılabilmektedir:

1. Üstten Bağlama (Top-over lashing)

2. Çapraz Bağlama (Loop lashing)

3. Yay Bağlama (Spring lashing)

4. Paket ve Paletlerin Birbirine Bağlanması (Round turn lashing)

5. Doğrudan Bağlama (Direct lashing)

Genel olarak kullanılan lashing türleri aşağıdaki gibi sıralandırılabilmektedir:

1. Üstten Bağlama (Top-over lashing)

2. Çapraz Bağlama (Loop lashing)

3. Yay Bağlama (Spring lashing)

4. Paket ve Paletlerin Birbirine Bağlanması (Round turn lashing)

5. Doğrudan Bağlama (Direct lashing)

Genel olarak kullanılan lashing türleri aşağıdaki gibi sıralandırılabilmektedir:

1. Üstten Bağlama (Top-over lashing)

2. Çapraz Bağlama (Loop lashing)

3. Yay Bağlama (Spring lashing)

4. Paket ve Paletlerin Birbirine Bağlanması (Round turn lashing)

5. Doğrudan Bağlama (Direct lashing)

Genel olarak kullanılan lashing türleri aşağıdaki gibi sıralandırılabilmektedir:

1. Üstten Bağlama (Top-over lashing)

2. Çapraz Bağlama (Loop lashing)

3. Yay Bağlama (Spring lashing)

4. Paket ve Paletlerin Birbirine Bağlanması (Round turn lashing)

5. Doğrudan Bağlama (Direct lashing)

26. Soru

Üstten bağlama (Top-over lashing) nedir?

Üstten bağlama (Top-over lashing) nedir?

Üstten bağlama (Top-over lashing) nedir?

Üstten bağlama (Top-over lashing) nedir?

Cevap

Üstten bağlama (top-over lashing); bağlama ekipmanlarının (spanzet) yükün üst kısmından dolaşarak, her iki yönde zemine yükün sabitlenmesi şeklinde gerçekleştirilen bir sabitleme uygulamasıdır. Bu sayede yükün devrilmesi ya da kayması engellenebilmektedir. Yükün ağırlığı üst kısımdan spanzetler yardımı ile zemine itilmesi biçiminde sabitleme söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla yükün sabitlenmesi için kendi ağırlığından faydalanılmaktadır. Bununla birlikte yükün üst kısımlarından aşınmaması için gerekli önlemler alınmalı, yaratılacak aksi yönlü kuvvet yüksek bir değere sahipse yük üzerinde ve yüke spanzetlerin temas ettiği kısımlarda bu kuvveti sönümleyecek nitelikte yumuşak bir materyal kullanılmalıdır.

Üstten bağlama (top-over lashing); bağlama ekipmanlarının (spanzet) yükün üst kısmından dolaşarak, her iki yönde zemine yükün sabitlenmesi şeklinde gerçekleştirilen bir sabitleme uygulamasıdır. Bu sayede yükün devrilmesi ya da kayması engellenebilmektedir. Yükün ağırlığı üst kısımdan spanzetler yardımı ile zemine itilmesi biçiminde sabitleme söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla yükün sabitlenmesi için kendi ağırlığından faydalanılmaktadır. Bununla birlikte yükün üst kısımlarından aşınmaması için gerekli önlemler alınmalı, yaratılacak aksi yönlü kuvvet yüksek bir değere sahipse yük üzerinde ve yüke spanzetlerin temas ettiği kısımlarda bu kuvveti sönümleyecek nitelikte yumuşak bir materyal kullanılmalıdır.

Üstten bağlama (top-over lashing); bağlama ekipmanlarının (spanzet) yükün üst kısmından dolaşarak, her iki yönde zemine yükün sabitlenmesi şeklinde gerçekleştirilen bir sabitleme uygulamasıdır. Bu sayede yükün devrilmesi ya da kayması engellenebilmektedir. Yükün ağırlığı üst kısımdan spanzetler yardımı ile zemine itilmesi biçiminde sabitleme söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla yükün sabitlenmesi için kendi ağırlığından faydalanılmaktadır. Bununla birlikte yükün üst kısımlarından aşınmaması için gerekli önlemler alınmalı, yaratılacak aksi yönlü kuvvet yüksek bir değere sahipse yük üzerinde ve yüke spanzetlerin temas ettiği kısımlarda bu kuvveti sönümleyecek nitelikte yumuşak bir materyal kullanılmalıdır.

Üstten bağlama (top-over lashing); bağlama ekipmanlarının (spanzet) yükün üst kısmından dolaşarak, her iki yönde zemine yükün sabitlenmesi şeklinde gerçekleştirilen bir sabitleme uygulamasıdır. Bu sayede yükün devrilmesi ya da kayması engellenebilmektedir. Yükün ağırlığı üst kısımdan spanzetler yardımı ile zemine itilmesi biçiminde sabitleme söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla yükün sabitlenmesi için kendi ağırlığından faydalanılmaktadır. Bununla birlikte yükün üst kısımlarından aşınmaması için gerekli önlemler alınmalı, yaratılacak aksi yönlü kuvvet yüksek bir değere sahipse yük üzerinde ve yüke spanzetlerin temas ettiği kısımlarda bu kuvveti sönümleyecek nitelikte yumuşak bir materyal kullanılmalıdır.

27. Soru

Sabitleme açısı kaçtır? Neden önemlidir?

Cevap

Yükün kayması ve spanzetten kurtulmasının engellenebilmesi için sabitleme açısının da dikkate alınması gerekmektedir. Sabitleme açısı normal koşullarda 75o ila 90o arasında olmalıdır. Bu açıların üzerinde ya da altında bir sabitleme açısı söz konusu olduğunda yükün kayma riski söz konusu olabilmektedir.

Yükün kayması ve spanzetten kurtulmasının engellenebilmesi için sabitleme açısının da dikkate alınması gerekmektedir. Sabitleme açısı normal koşullarda 75o ila 90o arasında olmalıdır. Bu açıların üzerinde ya da altında bir sabitleme açısı söz konusu olduğunda yükün kayma riski söz konusu olabilmektedir.

Yükün kayması ve spanzetten kurtulmasının engellenebilmesi için sabitleme açısının da dikkate alınması gerekmektedir. Sabitleme açısı normal koşullarda 75o ila 90o arasında olmalıdır. Bu açıların üzerinde ya da altında bir sabitleme açısı söz konusu olduğunda yükün kayma riski söz konusu olabilmektedir.

Yükün kayması ve spanzetten kurtulmasının engellenebilmesi için sabitleme açısının da dikkate alınması gerekmektedir. Sabitleme açısı normal koşullarda 75o ila 90o arasında olmalıdır. Bu açıların üzerinde ya da altında bir sabitleme açısı söz konusu olduğunda yükün kayma riski söz konusu olabilmektedir.

28. Soru

Çapraz bağlama (loop lashing) nedir?

Çapraz bağlama (loop lashing) nedir?

Çapraz bağlama (loop lashing) nedir?

Çapraz bağlama (loop lashing) nedir?

Cevap

Çapraz bağlama (loop lashing); sabitlemede kullanılan spanzetlerin taşınan yükün bir tur döndükten sonra tekrar aynı noktaya bağlandığı sabitleme uygulamasıdır. Üstten bağlama uygulamasında bir spanzet ilk düğüm noktasından bir sonrakinde yükün aksi yönünde bulunan bağlama noktasına düğümlenirken, çapraz bağlamada aynı spanzet tek bir noktaya iki kez düğümlenmektedir. Bununla birlikte çapraz bağlamada aynı yönde iki kez bağlama yapılmakta farklı yönlerde bulunan bağlama noktalarına spanzetler münferiden bağlanmaktadır.

Çapraz bağlama (loop lashing); sabitlemede kullanılan spanzetlerin taşınan yükün bir tur döndükten sonra tekrar aynı noktaya bağlandığı sabitleme uygulamasıdır. Üstten bağlama uygulamasında bir spanzet ilk düğüm noktasından bir sonrakinde yükün aksi yönünde bulunan bağlama noktasına düğümlenirken, çapraz bağlamada aynı spanzet tek bir noktaya iki kez düğümlenmektedir. Bununla birlikte çapraz bağlamada aynı yönde iki kez bağlama yapılmakta farklı yönlerde bulunan bağlama noktalarına spanzetler münferiden bağlanmaktadır.

Çapraz bağlama (loop lashing); sabitlemede kullanılan spanzetlerin taşınan yükün bir tur döndükten sonra tekrar aynı noktaya bağlandığı sabitleme uygulamasıdır. Üstten bağlama uygulamasında bir spanzet ilk düğüm noktasından bir sonrakinde yükün aksi yönünde bulunan bağlama noktasına düğümlenirken, çapraz bağlamada aynı spanzet tek bir noktaya iki kez düğümlenmektedir. Bununla birlikte çapraz bağlamada aynı yönde iki kez bağlama yapılmakta farklı yönlerde bulunan bağlama noktalarına spanzetler münferiden bağlanmaktadır.

Çapraz bağlama (loop lashing); sabitlemede kullanılan spanzetlerin taşınan yükün bir tur döndükten sonra tekrar aynı noktaya bağlandığı sabitleme uygulamasıdır. Üstten bağlama uygulamasında bir spanzet ilk düğüm noktasından bir sonrakinde yükün aksi yönünde bulunan bağlama noktasına düğümlenirken, çapraz bağlamada aynı spanzet tek bir noktaya iki kez düğümlenmektedir. Bununla birlikte çapraz bağlamada aynı yönde iki kez bağlama yapılmakta farklı yönlerde bulunan bağlama noktalarına spanzetler münferiden bağlanmaktadır.

29. Soru

Çapraz bağlamanın avantajı nedir?

Cevap

Bu tür bağlama yükün herhangi bir yönde gerçekleştireceği hareket etme eğilimine karşılık diğer yönde sabitleme sağlayan bir spanzet ile karşıt kuvvet uygulanması sonucunda bu hareketin sönümlenmesi ve sınırlandırılması ilkesine dayandırılmaktadır. Yük hangi yöne hareket etse diğer yöndeki spanzet hareketi engellemektedir.

Bu tür bağlama yükün herhangi bir yönde gerçekleştireceği hareket etme eğilimine karşılık diğer yönde sabitleme sağlayan bir spanzet ile karşıt kuvvet uygulanması sonucunda bu hareketin sönümlenmesi ve sınırlandırılması ilkesine dayandırılmaktadır. Yük hangi yöne hareket etse diğer yöndeki spanzet hareketi engellemektedir.

Bu tür bağlama yükün herhangi bir yönde gerçekleştireceği hareket etme eğilimine karşılık diğer yönde sabitleme sağlayan bir spanzet ile karşıt kuvvet uygulanması sonucunda bu hareketin sönümlenmesi ve sınırlandırılması ilkesine dayandırılmaktadır. Yük hangi yöne hareket etse diğer yöndeki spanzet hareketi engellemektedir.

Bu tür bağlama yükün herhangi bir yönde gerçekleştireceği hareket etme eğilimine karşılık diğer yönde sabitleme sağlayan bir spanzet ile karşıt kuvvet uygulanması sonucunda bu hareketin sönümlenmesi ve sınırlandırılması ilkesine dayandırılmaktadır. Yük hangi yöne hareket etse diğer yöndeki spanzet hareketi engellemektedir.

30. Soru

Yay bağlama (spring lashing) nedir?

Yay bağlama (spring lashing) nedir?

Yay bağlama (spring lashing) nedir?

Yay bağlama (spring lashing) nedir?

Cevap

Yay bağlama yöntemi; yükün devrilmesi ya da herhangi bir yöne hareket etmesini engellemek üzere dikey düzlemde paletlerin kullanılması ve bu paletlerin zemine çapraz spanzetler ile bağlanması şeklinde uygulanan bir metottur. Bu yöntem ile kullanılan paletlin frenleyici bir etki yaratması amaçlanmaktadır. Paletlerin zemine ya da araç duvarına bağlanması için kullanılacak spanzetler en fazla 45° lik bir açıyla bağlanmaktadır.

Yay bağlama yöntemi; yükün devrilmesi ya da herhangi bir yöne hareket etmesini engellemek üzere dikey düzlemde paletlerin kullanılması ve bu paletlerin zemine çapraz spanzetler ile bağlanması şeklinde uygulanan bir metottur. Bu yöntem ile kullanılan paletlin frenleyici bir etki yaratması amaçlanmaktadır. Paletlerin zemine ya da araç duvarına bağlanması için kullanılacak spanzetler en fazla 45° lik bir açıyla bağlanmaktadır.

Yay bağlama yöntemi; yükün devrilmesi ya da herhangi bir yöne hareket etmesini engellemek üzere dikey düzlemde paletlerin kullanılması ve bu paletlerin zemine çapraz spanzetler ile bağlanması şeklinde uygulanan bir metottur. Bu yöntem ile kullanılan paletlin frenleyici bir etki yaratması amaçlanmaktadır. Paletlerin zemine ya da araç duvarına bağlanması için kullanılacak spanzetler en fazla 45° lik bir açıyla bağlanmaktadır.

Yay bağlama yöntemi; yükün devrilmesi ya da herhangi bir yöne hareket etmesini engellemek üzere dikey düzlemde paletlerin kullanılması ve bu paletlerin zemine çapraz spanzetler ile bağlanması şeklinde uygulanan bir metottur. Bu yöntem ile kullanılan paletlin frenleyici bir etki yaratması amaçlanmaktadır. Paletlerin zemine ya da araç duvarına bağlanması için kullanılacak spanzetler en fazla 45° lik bir açıyla bağlanmaktadır.

31. Soru

Yay bağlama şeklinde gerçekleştirilecek sabitleme uygulamalarında hangi faktörler önemlidir?

Yay bağlama şeklinde gerçekleştirilecek sabitleme uygulamalarında hangi faktörler önemlidir?

Yay bağlama şeklinde gerçekleştirilecek sabitleme uygulamalarında hangi faktörler önemlidir?

Yay bağlama şeklinde gerçekleştirilecek sabitleme uygulamalarında hangi faktörler önemlidir?

Cevap

Yay bağlama şeklinde gerçekleştirilecek sabitleme uygulamalarında yükün ağırlığı ve hareket sırasında bu ağırlığa bağlı olarak meydana gelebilecek kuvvet değeri önem arz eden bir faktördür. Palet ve spanzetlerin yaratacakları direnç aşılana kadar bu yöntem uygulanabilmektedir. Yükün uygulayacağı kuvvet değeri bu engelleyici unsurların yaratacağı aksi yönlü kuvvet değerini aştığında yay bağlama yönteminin kullanılması bir takım riskler yaratabilmektedir.

Yay bağlama şeklinde gerçekleştirilecek sabitleme uygulamalarında yükün ağırlığı ve hareket sırasında bu ağırlığa bağlı olarak meydana gelebilecek kuvvet değeri önem arz eden bir faktördür. Palet ve spanzetlerin yaratacakları direnç aşılana kadar bu yöntem uygulanabilmektedir. Yükün uygulayacağı kuvvet değeri bu engelleyici unsurların yaratacağı aksi yönlü kuvvet değerini aştığında yay bağlama yönteminin kullanılması bir takım riskler yaratabilmektedir.

Yay bağlama şeklinde gerçekleştirilecek sabitleme uygulamalarında yükün ağırlığı ve hareket sırasında bu ağırlığa bağlı olarak meydana gelebilecek kuvvet değeri önem arz eden bir faktördür. Palet ve spanzetlerin yaratacakları direnç aşılana kadar bu yöntem uygulanabilmektedir. Yükün uygulayacağı kuvvet değeri bu engelleyici unsurların yaratacağı aksi yönlü kuvvet değerini aştığında yay bağlama yönteminin kullanılması bir takım riskler yaratabilmektedir.

Yay bağlama şeklinde gerçekleştirilecek sabitleme uygulamalarında yükün ağırlığı ve hareket sırasında bu ağırlığa bağlı olarak meydana gelebilecek kuvvet değeri önem arz eden bir faktördür. Palet ve spanzetlerin yaratacakları direnç aşılana kadar bu yöntem uygulanabilmektedir. Yükün uygulayacağı kuvvet değeri bu engelleyici unsurların yaratacağı aksi yönlü kuvvet değerini aştığında yay bağlama yönteminin kullanılması bir takım riskler yaratabilmektedir.

32. Soru

Paket ve paletlerin birbirine bağlanması (round turn lashing) nedir?

Paket ve paletlerin birbirine bağlanması (round turn lashing) nedir?

Paket ve paletlerin birbirine bağlanması (round turn lashing) nedir?

Paket ve paletlerin birbirine bağlanması (round turn lashing) nedir?

Cevap

Sabitleme uygulamalarında kullanılan bir diğer yöntem de paket ve paletlerin birbirine bağlanması (round turn lashing) yöntemidir. Bu yöntemde birim yükler birbirlerine bağlanarak yükün toplam ağırlığı, dolayısıyla yaratacağı sürtünme kuvveti artırılmaktadır. Sürtünme kuvvetinin artması ve yükün hareketine yol açacak kuvvetlerin üzerine çıkması aynı zamanda yükün hareket edebilirliğini de azaltmaktadır.

Sabitleme uygulamalarında kullanılan bir diğer yöntem de paket ve paletlerin birbirine bağlanması (round turn lashing) yöntemidir. Bu yöntemde birim yükler birbirlerine bağlanarak yükün toplam ağırlığı, dolayısıyla yaratacağı sürtünme kuvveti artırılmaktadır. Sürtünme kuvvetinin artması ve yükün hareketine yol açacak kuvvetlerin üzerine çıkması aynı zamanda yükün hareket edebilirliğini de azaltmaktadır.

Sabitleme uygulamalarında kullanılan bir diğer yöntem de paket ve paletlerin birbirine bağlanması (round turn lashing) yöntemidir. Bu yöntemde birim yükler birbirlerine bağlanarak yükün toplam ağırlığı, dolayısıyla yaratacağı sürtünme kuvveti artırılmaktadır. Sürtünme kuvvetinin artması ve yükün hareketine yol açacak kuvvetlerin üzerine çıkması aynı zamanda yükün hareket edebilirliğini de azaltmaktadır.

Sabitleme uygulamalarında kullanılan bir diğer yöntem de paket ve paletlerin birbirine bağlanması (round turn lashing) yöntemidir. Bu yöntemde birim yükler birbirlerine bağlanarak yükün toplam ağırlığı, dolayısıyla yaratacağı sürtünme kuvveti artırılmaktadır. Sürtünme kuvvetinin artması ve yükün hareketine yol açacak kuvvetlerin üzerine çıkması aynı zamanda yükün hareket edebilirliğini de azaltmaktadır.

33. Soru

Paket ve paletlerin birbirine bağlanması yönteminin avantajı nedir?

Paket ve paletlerin birbirine bağlanması yönteminin avantajı nedir?

Paket ve paletlerin birbirine bağlanması yönteminin avantajı nedir?

Paket ve paletlerin birbirine bağlanması yönteminin avantajı nedir?

Cevap

Bu yöntem yükün ağırlığını ve sürtünme kuvvetini artıracağı için harekete yol açan kuvvetlere karşı yönde daha yüksek bir kuvvet ortaya çıkarmakta ve yükün kayması, devrilmesi vb. riskleri önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu türde bir sabitleme uygulaması yatay (horizontal) ve dikey (vertical) düzlemde gerçekleştirilebilmektedir. Buna ek olarak yatay ve dikey yönde paketlerin ve paletlerin birbirine bağlanması işlemi kombine olarak uygulanabilmektedir.

Bu yöntem yükün ağırlığını ve sürtünme kuvvetini artıracağı için harekete yol açan kuvvetlere karşı yönde daha yüksek bir kuvvet ortaya çıkarmakta ve yükün kayması, devrilmesi vb. riskleri önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu türde bir sabitleme uygulaması yatay (horizontal) ve dikey (vertical) düzlemde gerçekleştirilebilmektedir. Buna ek olarak yatay ve dikey yönde paketlerin ve paletlerin birbirine bağlanması işlemi kombine olarak uygulanabilmektedir.

Bu yöntem yükün ağırlığını ve sürtünme kuvvetini artıracağı için harekete yol açan kuvvetlere karşı yönde daha yüksek bir kuvvet ortaya çıkarmakta ve yükün kayması, devrilmesi vb. riskleri önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu türde bir sabitleme uygulaması yatay (horizontal) ve dikey (vertical) düzlemde gerçekleştirilebilmektedir. Buna ek olarak yatay ve dikey yönde paketlerin ve paletlerin birbirine bağlanması işlemi kombine olarak uygulanabilmektedir.

Bu yöntem yükün ağırlığını ve sürtünme kuvvetini artıracağı için harekete yol açan kuvvetlere karşı yönde daha yüksek bir kuvvet ortaya çıkarmakta ve yükün kayması, devrilmesi vb. riskleri önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu türde bir sabitleme uygulaması yatay (horizontal) ve dikey (vertical) düzlemde gerçekleştirilebilmektedir. Buna ek olarak yatay ve dikey yönde paketlerin ve paletlerin birbirine bağlanması işlemi kombine olarak uygulanabilmektedir.

34. Soru

Doğrudan bağlama (direct lashing) nedir?

Doğrudan bağlama (direct lashing) nedir?

Doğrudan bağlama (direct lashing) nedir?

Doğrudan bağlama (direct lashing) nedir?

Cevap

Doğrudan bağlama (direct lashing) bağlama yöntemlerinden bir diğeridir. Taşınacak yük üzerinde bağlama gözleri mevcut ise spanzetin bir ucu araç zeminine ya da aracın bir bölümüne bağlanırken diğer ucu ise doğrudan taşınan yükün üzerinde yer alan bağlama gözlerine düğümlenmektedir.

Doğrudan bağlama (direct lashing) bağlama yöntemlerinden bir diğeridir. Taşınacak yük üzerinde bağlama gözleri mevcut ise spanzetin bir ucu araç zeminine ya da aracın bir bölümüne bağlanırken diğer ucu ise doğrudan taşınan yükün üzerinde yer alan bağlama gözlerine düğümlenmektedir.

Doğrudan bağlama (direct lashing) bağlama yöntemlerinden bir diğeridir. Taşınacak yük üzerinde bağlama gözleri mevcut ise spanzetin bir ucu araç zeminine ya da aracın bir bölümüne bağlanırken diğer ucu ise doğrudan taşınan yükün üzerinde yer alan bağlama gözlerine düğümlenmektedir.

Doğrudan bağlama (direct lashing) bağlama yöntemlerinden bir diğeridir. Taşınacak yük üzerinde bağlama gözleri mevcut ise spanzetin bir ucu araç zeminine ya da aracın bir bölümüne bağlanırken diğer ucu ise doğrudan taşınan yükün üzerinde yer alan bağlama gözlerine düğümlenmektedir.

35. Soru

Yükün bloke edilmesi ne demektir?

Cevap

Yükün bloke edilmesi; taşınan yükün araç üzerinde hareketinin engellenmesi için bir takım unsurlar kullanılarak dolaylı biçimde yükün stabilitesinin sağlanması işlemidir.

Yükün bloke edilmesi; taşınan yükün araç üzerinde hareketinin engellenmesi için bir takım unsurlar kullanılarak dolaylı biçimde yükün stabilitesinin sağlanması işlemidir.

Yükün bloke edilmesi; taşınan yükün araç üzerinde hareketinin engellenmesi için bir takım unsurlar kullanılarak dolaylı biçimde yükün stabilitesinin sağlanması işlemidir.

Yükün bloke edilmesi; taşınan yükün araç üzerinde hareketinin engellenmesi için bir takım unsurlar kullanılarak dolaylı biçimde yükün stabilitesinin sağlanması işlemidir.

36. Soru

Yükün bloke edilmesinde hangi uygulamalar kullanılır?

Cevap

Uygulamada çoğunlukla blokaj için farklı tip ve özelliklerde takozlar kullanılmaktadır. Buna ek olarak bir diğer blokaj unsuru hava yastıklarıdır.

Uygulamada çoğunlukla blokaj için farklı tip ve özelliklerde takozlar kullanılmaktadır. Buna ek olarak bir diğer blokaj unsuru hava yastıklarıdır.

Uygulamada çoğunlukla blokaj için farklı tip ve özelliklerde takozlar kullanılmaktadır. Buna ek olarak bir diğer blokaj unsuru hava yastıklarıdır.

Uygulamada çoğunlukla blokaj için farklı tip ve özelliklerde takozlar kullanılmaktadır. Buna ek olarak bir diğer blokaj unsuru hava yastıklarıdır.

37. Soru

Yükün araç içerisinde bloke edilmesi nedir?

Yükün araç içerisinde bloke edilmesi nedir?

Yükün araç içerisinde bloke edilmesi nedir?

Yükün araç içerisinde bloke edilmesi nedir?

Cevap

Yükün araç içerisinde bloke edilmesi; yükün taşındığı bölümdeki sabit unsurlar ile (araç duvarı, zemin vb.) taşınan diğer yüklere dayandırılması ve hareket sayesinde oluşan kuvvetlerin bu unsurlar tarafından absorbe edilmesi ilkesine dayanan bir yöntemdir. Bu çerçevede amaç yükün hareket edebileceği araç içi boşlukların ortadan kaldırılmasıdır. Dolayısıyla yükün araç içerisinde hareket eğilimi gösterecek bir boşluğun bulunmaması durumunda buna ilişkin riskler de ortadan kaldırılabilmektedir.

Bu türde uygulamaların başında yükün bir engelleyici bir unsurun (takoz) kullanılması ile hareket etmesinin engellenmesi gelmektedir.

Yükün araç içerisinde bloke edilmesi; yükün taşındığı bölümdeki sabit unsurlar ile (araç duvarı, zemin vb.) taşınan diğer yüklere dayandırılması ve hareket sayesinde oluşan kuvvetlerin bu unsurlar tarafından absorbe edilmesi ilkesine dayanan bir yöntemdir. Bu çerçevede amaç yükün hareket edebileceği araç içi boşlukların ortadan kaldırılmasıdır. Dolayısıyla yükün araç içerisinde hareket eğilimi gösterecek bir boşluğun bulunmaması durumunda buna ilişkin riskler de ortadan kaldırılabilmektedir.

Bu türde uygulamaların başında yükün bir engelleyici bir unsurun (takoz) kullanılması ile hareket etmesinin engellenmesi gelmektedir.

Yükün araç içerisinde bloke edilmesi; yükün taşındığı bölümdeki sabit unsurlar ile (araç duvarı, zemin vb.) taşınan diğer yüklere dayandırılması ve hareket sayesinde oluşan kuvvetlerin bu unsurlar tarafından absorbe edilmesi ilkesine dayanan bir yöntemdir. Bu çerçevede amaç yükün hareket edebileceği araç içi boşlukların ortadan kaldırılmasıdır. Dolayısıyla yükün araç içerisinde hareket eğilimi gösterecek bir boşluğun bulunmaması durumunda buna ilişkin riskler de ortadan kaldırılabilmektedir.

Bu türde uygulamaların başında yükün bir engelleyici bir unsurun (takoz) kullanılması ile hareket etmesinin engellenmesi gelmektedir.

Yükün araç içerisinde bloke edilmesi; yükün taşındığı bölümdeki sabit unsurlar ile (araç duvarı, zemin vb.) taşınan diğer yüklere dayandırılması ve hareket sayesinde oluşan kuvvetlerin bu unsurlar tarafından absorbe edilmesi ilkesine dayanan bir yöntemdir. Bu çerçevede amaç yükün hareket edebileceği araç içi boşlukların ortadan kaldırılmasıdır. Dolayısıyla yükün araç içerisinde hareket eğilimi gösterecek bir boşluğun bulunmaması durumunda buna ilişkin riskler de ortadan kaldırılabilmektedir.

Bu türde uygulamaların başında yükün bir engelleyici bir unsurun (takoz) kullanılması ile hareket etmesinin engellenmesi gelmektedir.

38. Soru

Takozlama nedir?

Cevap

Takozlama yükün hareket edebileceği yönlere ahşap materyaller konulması suretiyle gerçekleştirilen bir uygulamadır.

Takozlama yükün hareket edebileceği yönlere ahşap materyaller konulması suretiyle gerçekleştirilen bir uygulamadır.

Takozlama yükün hareket edebileceği yönlere ahşap materyaller konulması suretiyle gerçekleştirilen bir uygulamadır.

Takozlama yükün hareket edebileceği yönlere ahşap materyaller konulması suretiyle gerçekleştirilen bir uygulamadır.

39. Soru

Takozlama uygulamasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Cevap

Takozlama türü bir sabitleme uygulaması yapılacak ise yükün boyunun en az sekizde biri ölçülerinde takozların kullanılması gerekmektedir. Bunun nedenlerinin başında yükün ölçü ve boyutları meydana gelen kuvvetin bir bileşeni olmasıdır. Bunun yanı sıra taşıma sırasında oluşabilecek kuvvetlerin yükün hareketine yol açmaması için takozların stabilitesi de önem arz etmektedir. Bu nedenle kullanılacak takozların zeminde stabilitesini sağlayacak çivilerin de özellikleri önem arz eden bir konudur. Bu kapsamda çivilerin en az 2/3’ü zemin içerisinde kalacak boyutlarda olması gerekmektedir.

Takozlama türü bir sabitleme uygulaması yapılacak ise yükün boyunun en az sekizde biri ölçülerinde takozların kullanılması gerekmektedir. Bunun nedenlerinin başında yükün ölçü ve boyutları meydana gelen kuvvetin bir bileşeni olmasıdır. Bunun yanı sıra taşıma sırasında oluşabilecek kuvvetlerin yükün hareketine yol açmaması için takozların stabilitesi de önem arz etmektedir. Bu nedenle kullanılacak takozların zeminde stabilitesini sağlayacak çivilerin de özellikleri önem arz eden bir konudur. Bu kapsamda çivilerin en az 2/3’ü zemin içerisinde kalacak boyutlarda olması gerekmektedir.

Takozlama türü bir sabitleme uygulaması yapılacak ise yükün boyunun en az sekizde biri ölçülerinde takozların kullanılması gerekmektedir. Bunun nedenlerinin başında yükün ölçü ve boyutları meydana gelen kuvvetin bir bileşeni olmasıdır. Bunun yanı sıra taşıma sırasında oluşabilecek kuvvetlerin yükün hareketine yol açmaması için takozların stabilitesi de önem arz etmektedir. Bu nedenle kullanılacak takozların zeminde stabilitesini sağlayacak çivilerin de özellikleri önem arz eden bir konudur. Bu kapsamda çivilerin en az 2/3’ü zemin içerisinde kalacak boyutlarda olması gerekmektedir.

Takozlama türü bir sabitleme uygulaması yapılacak ise yükün boyunun en az sekizde biri ölçülerinde takozların kullanılması gerekmektedir. Bunun nedenlerinin başında yükün ölçü ve boyutları meydana gelen kuvvetin bir bileşeni olmasıdır. Bunun yanı sıra taşıma sırasında oluşabilecek kuvvetlerin yükün hareketine yol açmaması için takozların stabilitesi de önem arz etmektedir. Bu nedenle kullanılacak takozların zeminde stabilitesini sağlayacak çivilerin de özellikleri önem arz eden bir konudur. Bu kapsamda çivilerin en az 2/3’ü zemin içerisinde kalacak boyutlarda olması gerekmektedir.

40. Soru

Yük blokajı yöntemi nedir?

Yük blokajı yöntemi nedir?

Yük blokajı yöntemi nedir?

Yük blokajı yöntemi nedir?

Cevap

Takozlama dışında bir diğer uygulama ise çeşitli türde dolgu malzemesi ile araç içerisinde bulunan boşlukların doldurulması şeklinde uygulanan yük blokajı yöntemidir. Bu yönteme göre araç içerisinde yükün konmadığı ya da yük yetersizliğinden dolayı boş kalan kısımlar yumuşak dolgu malzemeleri ile doldurulmakta ve yükün araç içerisinde hareket etmemesi için sıkıştırılması sağlanmaktadır.

Takozlama dışında bir diğer uygulama ise çeşitli türde dolgu malzemesi ile araç içerisinde bulunan boşlukların doldurulması şeklinde uygulanan yük blokajı yöntemidir. Bu yönteme göre araç içerisinde yükün konmadığı ya da yük yetersizliğinden dolayı boş kalan kısımlar yumuşak dolgu malzemeleri ile doldurulmakta ve yükün araç içerisinde hareket etmemesi için sıkıştırılması sağlanmaktadır.

Takozlama dışında bir diğer uygulama ise çeşitli türde dolgu malzemesi ile araç içerisinde bulunan boşlukların doldurulması şeklinde uygulanan yük blokajı yöntemidir. Bu yönteme göre araç içerisinde yükün konmadığı ya da yük yetersizliğinden dolayı boş kalan kısımlar yumuşak dolgu malzemeleri ile doldurulmakta ve yükün araç içerisinde hareket etmemesi için sıkıştırılması sağlanmaktadır.

Takozlama dışında bir diğer uygulama ise çeşitli türde dolgu malzemesi ile araç içerisinde bulunan boşlukların doldurulması şeklinde uygulanan yük blokajı yöntemidir. Bu yönteme göre araç içerisinde yükün konmadığı ya da yük yetersizliğinden dolayı boş kalan kısımlar yumuşak dolgu malzemeleri ile doldurulmakta ve yükün araç içerisinde hareket etmemesi için sıkıştırılması sağlanmaktadır.

41. Soru

Yük blokajı yönteminde kullanılan dolgu malzemeleri nelerdir?

Cevap

Dolgu malzemeleri olarak köpük, yumuşak plastik vb. unsurlar kullanılabileceği gibi, hava yastıkları ve paletler kullanılabilmektedir. Aralardaki boşlukların paletler ile doldurulması halinde genellikle EURO Palet adı verilen paletler kullanılmalı ve iki yük bloğu arasında konumlandırılmalıdır. Bir diğer dolgu unsuru hava yastıklarıdır. Şişme hava yastıkları yükler arasında oluşan boşluklara şişirilmeden konulmakta ve daha sonradan şişirilerek yükün sıkıştırılması sağlanmaktadır. Hava yastıklarının içerisine basılacak hava miktarı yükün ağırlığı ile ilişkili olup, hava yastıkları sivri uçlara sahip yükler arasına ve yük ile araç kapısı arasında konulmamalıdır.

Dolgu malzemeleri olarak köpük, yumuşak plastik vb. unsurlar kullanılabileceği gibi, hava yastıkları ve paletler kullanılabilmektedir. Aralardaki boşlukların paletler ile doldurulması halinde genellikle EURO Palet adı verilen paletler kullanılmalı ve iki yük bloğu arasında konumlandırılmalıdır. Bir diğer dolgu unsuru hava yastıklarıdır. Şişme hava yastıkları yükler arasında oluşan boşluklara şişirilmeden konulmakta ve daha sonradan şişirilerek yükün sıkıştırılması sağlanmaktadır. Hava yastıklarının içerisine basılacak hava miktarı yükün ağırlığı ile ilişkili olup, hava yastıkları sivri uçlara sahip yükler arasına ve yük ile araç kapısı arasında konulmamalıdır.

Dolgu malzemeleri olarak köpük, yumuşak plastik vb. unsurlar kullanılabileceği gibi, hava yastıkları ve paletler kullanılabilmektedir. Aralardaki boşlukların paletler ile doldurulması halinde genellikle EURO Palet adı verilen paletler kullanılmalı ve iki yük bloğu arasında konumlandırılmalıdır. Bir diğer dolgu unsuru hava yastıklarıdır. Şişme hava yastıkları yükler arasında oluşan boşluklara şişirilmeden konulmakta ve daha sonradan şişirilerek yükün sıkıştırılması sağlanmaktadır. Hava yastıklarının içerisine basılacak hava miktarı yükün ağırlığı ile ilişkili olup, hava yastıkları sivri uçlara sahip yükler arasına ve yük ile araç kapısı arasında konulmamalıdır.

Dolgu malzemeleri olarak köpük, yumuşak plastik vb. unsurlar kullanılabileceği gibi, hava yastıkları ve paletler kullanılabilmektedir. Aralardaki boşlukların paletler ile doldurulması halinde genellikle EURO Palet adı verilen paletler kullanılmalı ve iki yük bloğu arasında konumlandırılmalıdır. Bir diğer dolgu unsuru hava yastıklarıdır. Şişme hava yastıkları yükler arasında oluşan boşluklara şişirilmeden konulmakta ve daha sonradan şişirilerek yükün sıkıştırılması sağlanmaktadır. Hava yastıklarının içerisine basılacak hava miktarı yükün ağırlığı ile ilişkili olup, hava yastıkları sivri uçlara sahip yükler arasına ve yük ile araç kapısı arasında konulmamalıdır.

42. Soru

Sabitleme paletleri nasıl kullanılır?

Cevap

Dolgu malzemelerinin dışında, yüklerin araç içerisinde sıkıştırılmaları ve hareket edebilirliklerinin sınırlandırılması için kullanılan yöntemlerden birisi de sabitleme paletleridir. Sabitleme paletleri yük ile araç duvarı arasında oluşabilecek boşlukların ölçülerinde hazırlanarak yükün ileri ya da geriye veya yanal düzlemde hareket etmesi engellenebilmektedir. Genellikle sabitleme paletleri ahşap malzemeden yapılmakta, yükün ölçüleri dikkate alınarak yük ile araç duvarı arasında çapraz engelleme blokları oluşturulmaktadır.

Dolgu malzemelerinin dışında, yüklerin araç içerisinde sıkıştırılmaları ve hareket edebilirliklerinin sınırlandırılması için kullanılan yöntemlerden birisi de sabitleme paletleridir. Sabitleme paletleri yük ile araç duvarı arasında oluşabilecek boşlukların ölçülerinde hazırlanarak yükün ileri ya da geriye veya yanal düzlemde hareket etmesi engellenebilmektedir. Genellikle sabitleme paletleri ahşap malzemeden yapılmakta, yükün ölçüleri dikkate alınarak yük ile araç duvarı arasında çapraz engelleme blokları oluşturulmaktadır.

Dolgu malzemelerinin dışında, yüklerin araç içerisinde sıkıştırılmaları ve hareket edebilirliklerinin sınırlandırılması için kullanılan yöntemlerden birisi de sabitleme paletleridir. Sabitleme paletleri yük ile araç duvarı arasında oluşabilecek boşlukların ölçülerinde hazırlanarak yükün ileri ya da geriye veya yanal düzlemde hareket etmesi engellenebilmektedir. Genellikle sabitleme paletleri ahşap malzemeden yapılmakta, yükün ölçüleri dikkate alınarak yük ile araç duvarı arasında çapraz engelleme blokları oluşturulmaktadır.

Dolgu malzemelerinin dışında, yüklerin araç içerisinde sıkıştırılmaları ve hareket edebilirliklerinin sınırlandırılması için kullanılan yöntemlerden birisi de sabitleme paletleridir. Sabitleme paletleri yük ile araç duvarı arasında oluşabilecek boşlukların ölçülerinde hazırlanarak yükün ileri ya da geriye veya yanal düzlemde hareket etmesi engellenebilmektedir. Genellikle sabitleme paletleri ahşap malzemeden yapılmakta, yükün ölçüleri dikkate alınarak yük ile araç duvarı arasında çapraz engelleme blokları oluşturulmaktadır.

43. Soru

Çapraz blokaj takozları nasıl kullanılır?

Çapraz blokaj takozları nasıl kullanılır?

Çapraz blokaj takozları nasıl kullanılır?

Çapraz blokaj takozları nasıl kullanılır?

Çapraz blokaj takozları nasıl kullanılır?

Cevap

Sabitleme paletlerine benzer bir yaklaşımla kullanılan yöntemlerden birisi de çapraz blokaj takozlarıdır. Bu unsurlar taşıma aracının boyu doğrultusunda araç içerisinde konumlandırılmış, bitiş noktalarında çapraz bağlar ile araç duvarına monte edilmiş sabitleme unsurlarından oluşmaktadır. Bu yöntem doğrudan yükün bloke edilmesini sağlamakta ve hareket edebilirliğini önemli ölçüde azaltmaktadır.

Sabitleme paletlerine benzer bir yaklaşımla kullanılan yöntemlerden birisi de çapraz blokaj takozlarıdır. Bu unsurlar taşıma aracının boyu doğrultusunda araç içerisinde konumlandırılmış, bitiş noktalarında çapraz bağlar ile araç duvarına monte edilmiş sabitleme unsurlarından oluşmaktadır. Bu yöntem doğrudan yükün bloke edilmesini sağlamakta ve hareket edebilirliğini önemli ölçüde azaltmaktadır.

Sabitleme paletlerine benzer bir yaklaşımla kullanılan yöntemlerden birisi de çapraz blokaj takozlarıdır. Bu unsurlar taşıma aracının boyu doğrultusunda araç içerisinde konumlandırılmış, bitiş noktalarında çapraz bağlar ile araç duvarına monte edilmiş sabitleme unsurlarından oluşmaktadır. Bu yöntem doğrudan yükün bloke edilmesini sağlamakta ve hareket edebilirliğini önemli ölçüde azaltmaktadır.

Sabitleme paletlerine benzer bir yaklaşımla kullanılan yöntemlerden birisi de çapraz blokaj takozlarıdır. Bu unsurlar taşıma aracının boyu doğrultusunda araç içerisinde konumlandırılmış, bitiş noktalarında çapraz bağlar ile araç duvarına monte edilmiş sabitleme unsurlarından oluşmaktadır. Bu yöntem doğrudan yükün bloke edilmesini sağlamakta ve hareket edebilirliğini önemli ölçüde azaltmaktadır.

Sabitleme paletlerine benzer bir yaklaşımla kullanılan yöntemlerden birisi de çapraz blokaj takozlarıdır. Bu unsurlar taşıma aracının boyu doğrultusunda araç içerisinde konumlandırılmış, bitiş noktalarında çapraz bağlar ile araç duvarına monte edilmiş sabitleme unsurlarından oluşmaktadır. Bu yöntem doğrudan yükün bloke edilmesini sağlamakta ve hareket edebilirliğini önemli ölçüde azaltmaktadır.

44. Soru

Basamaklandırma ve yükseltme yöntemleri nasıl uygulanır?

Basamaklandırma ve yükseltme yöntemleri nasıl uygulanır?

Basamaklandırma ve yükseltme yöntemleri nasıl uygulanır?

Basamaklandırma ve yükseltme yöntemleri nasıl uygulanır?

Basamaklandırma ve yükseltme yöntemleri nasıl uygulanır?

Cevap

Bir diğer blokaj yöntemi yükün kendi ölçü ve boyutlarına ilişkin özelliklerinin kullanılması şeklinde gerçekleştirilen basamaklandırma ve yükseltme yöntemleridir. Bu yöntemde özellikle homojen yapıda olmayan yüklerin birbirini engelleme özellikleri ve olanakları kullanılmaya çalışılmaktadır. Taşınan yükler arasında daha yüksek boyutlara sahip olanların daha alçak olanları bloke etmesi anlayışına dayanan bir uygulamadır. Bununla birlikte homojen nitelikte yüklerin yüklenmesi hâlinde belirli bir kısmı yükseltilerek belirli bir kısmı da alçaltılarak blokaj sağlanabilmektedir.

Bir diğer blokaj yöntemi yükün kendi ölçü ve boyutlarına ilişkin özelliklerinin kullanılması şeklinde gerçekleştirilen basamaklandırma ve yükseltme yöntemleridir. Bu yöntemde özellikle homojen yapıda olmayan yüklerin birbirini engelleme özellikleri ve olanakları kullanılmaya çalışılmaktadır. Taşınan yükler arasında daha yüksek boyutlara sahip olanların daha alçak olanları bloke etmesi anlayışına dayanan bir uygulamadır. Bununla birlikte homojen nitelikte yüklerin yüklenmesi hâlinde belirli bir kısmı yükseltilerek belirli bir kısmı da alçaltılarak blokaj sağlanabilmektedir.

Bir diğer blokaj yöntemi yükün kendi ölçü ve boyutlarına ilişkin özelliklerinin kullanılması şeklinde gerçekleştirilen basamaklandırma ve yükseltme yöntemleridir. Bu yöntemde özellikle homojen yapıda olmayan yüklerin birbirini engelleme özellikleri ve olanakları kullanılmaya çalışılmaktadır. Taşınan yükler arasında daha yüksek boyutlara sahip olanların daha alçak olanları bloke etmesi anlayışına dayanan bir uygulamadır. Bununla birlikte homojen nitelikte yüklerin yüklenmesi hâlinde belirli bir kısmı yükseltilerek belirli bir kısmı da alçaltılarak blokaj sağlanabilmektedir.

Bir diğer blokaj yöntemi yükün kendi ölçü ve boyutlarına ilişkin özelliklerinin kullanılması şeklinde gerçekleştirilen basamaklandırma ve yükseltme yöntemleridir. Bu yöntemde özellikle homojen yapıda olmayan yüklerin birbirini engelleme özellikleri ve olanakları kullanılmaya çalışılmaktadır. Taşınan yükler arasında daha yüksek boyutlara sahip olanların daha alçak olanları bloke etmesi anlayışına dayanan bir uygulamadır. Bununla birlikte homojen nitelikte yüklerin yüklenmesi hâlinde belirli bir kısmı yükseltilerek belirli bir kısmı da alçaltılarak blokaj sağlanabilmektedir.

Bir diğer blokaj yöntemi yükün kendi ölçü ve boyutlarına ilişkin özelliklerinin kullanılması şeklinde gerçekleştirilen basamaklandırma ve yükseltme yöntemleridir. Bu yöntemde özellikle homojen yapıda olmayan yüklerin birbirini engelleme özellikleri ve olanakları kullanılmaya çalışılmaktadır. Taşınan yükler arasında daha yüksek boyutlara sahip olanların daha alçak olanları bloke etmesi anlayışına dayanan bir uygulamadır. Bununla birlikte homojen nitelikte yüklerin yüklenmesi hâlinde belirli bir kısmı yükseltilerek belirli bir kısmı da alçaltılarak blokaj sağlanabilmektedir.

45. Soru

Taşınan tehlikeli maddenin silindirik bir ambalaja sahip olması durumunda ne yapılır?

Taşınan tehlikeli maddenin silindirik bir ambalaja sahip olması durumunda ne yapılır?

Taşınan tehlikeli maddenin silindirik bir ambalaja sahip olması durumunda ne yapılır?

Taşınan tehlikeli maddenin silindirik bir ambalaja sahip olması durumunda ne yapılır?

Cevap

Taşınan tehlikeli maddenin silindirik bir ambalaja sahip olması farklı sabitleme gereksinimlerine neden olmaktadır. Bu tür yüklerin palet ve paketlerden daha farklı nitelikte hareket olanaklarına sahip olmaları, yükün bloke edilmesi için farklı uygulamaları gerektirmektedir. Bu tarz yüklerin hareketlerinin engellenebilmesi için kullanılan en temel sabitleme unsurlarının başında üçgen (kama) takozlar yer almaktadır. Yükün boyut ve ölçüleri dikkate alınarak bu takozların boyutları da değişebilmektedir. Genellikle bu tür takozların yüke temas noktasında açısının 45°’den az olmaması, yüksekliğinin ise silindir çapının en az üçte biri (1/3) kadar olması gerekmektedir. Birden fazla yükleme durumunda silindirik yükler birbirine temas edecek ise aralarına yumuşak dolgu konması, temas sonucu oluşabilecek riskleri azaltmaktadır.

Taşınan tehlikeli maddenin silindirik bir ambalaja sahip olması farklı sabitleme gereksinimlerine neden olmaktadır. Bu tür yüklerin palet ve paketlerden daha farklı nitelikte hareket olanaklarına sahip olmaları, yükün bloke edilmesi için farklı uygulamaları gerektirmektedir. Bu tarz yüklerin hareketlerinin engellenebilmesi için kullanılan en temel sabitleme unsurlarının başında üçgen (kama) takozlar yer almaktadır. Yükün boyut ve ölçüleri dikkate alınarak bu takozların boyutları da değişebilmektedir. Genellikle bu tür takozların yüke temas noktasında açısının 45°’den az olmaması, yüksekliğinin ise silindir çapının en az üçte biri (1/3) kadar olması gerekmektedir. Birden fazla yükleme durumunda silindirik yükler birbirine temas edecek ise aralarına yumuşak dolgu konması, temas sonucu oluşabilecek riskleri azaltmaktadır.

Taşınan tehlikeli maddenin silindirik bir ambalaja sahip olması farklı sabitleme gereksinimlerine neden olmaktadır. Bu tür yüklerin palet ve paketlerden daha farklı nitelikte hareket olanaklarına sahip olmaları, yükün bloke edilmesi için farklı uygulamaları gerektirmektedir. Bu tarz yüklerin hareketlerinin engellenebilmesi için kullanılan en temel sabitleme unsurlarının başında üçgen (kama) takozlar yer almaktadır. Yükün boyut ve ölçüleri dikkate alınarak bu takozların boyutları da değişebilmektedir. Genellikle bu tür takozların yüke temas noktasında açısının 45°’den az olmaması, yüksekliğinin ise silindir çapının en az üçte biri (1/3) kadar olması gerekmektedir. Birden fazla yükleme durumunda silindirik yükler birbirine temas edecek ise aralarına yumuşak dolgu konması, temas sonucu oluşabilecek riskleri azaltmaktadır.

Taşınan tehlikeli maddenin silindirik bir ambalaja sahip olması farklı sabitleme gereksinimlerine neden olmaktadır. Bu tür yüklerin palet ve paketlerden daha farklı nitelikte hareket olanaklarına sahip olmaları, yükün bloke edilmesi için farklı uygulamaları gerektirmektedir. Bu tarz yüklerin hareketlerinin engellenebilmesi için kullanılan en temel sabitleme unsurlarının başında üçgen (kama) takozlar yer almaktadır. Yükün boyut ve ölçüleri dikkate alınarak bu takozların boyutları da değişebilmektedir. Genellikle bu tür takozların yüke temas noktasında açısının 45°’den az olmaması, yüksekliğinin ise silindir çapının en az üçte biri (1/3) kadar olması gerekmektedir. Birden fazla yükleme durumunda silindirik yükler birbirine temas edecek ise aralarına yumuşak dolgu konması, temas sonucu oluşabilecek riskleri azaltmaktadır.

46. Soru

Taşınacak yükün geometrik olarak silindirik formda olması ve dikey eksende yüklenerek taşınması durumunda hangi güvenlik ve emniyet uygulamaları alınmalıdır?

Taşınacak yükün geometrik olarak silindirik formda olması ve dikey eksende yüklenerek taşınması durumunda hangi güvenlik ve emniyet uygulamaları alınmalıdır?

Taşınacak yükün geometrik olarak silindirik formda olması ve dikey eksende yüklenerek taşınması durumunda hangi güvenlik ve emniyet uygulamaları alınmalıdır?

Taşınacak yükün geometrik olarak silindirik formda olması ve dikey eksende yüklenerek taşınması durumunda hangi güvenlik ve emniyet uygulamaları alınmalıdır?

Cevap

Taşınacak yükün geometrik olarak silindirik formda olması ve dikey eksende yüklenerek taşınması durumunda farklı güvenlik ve emniyet uygulamaları söz konusu olabilmektedir. Özellikle varil vb. formlara sa- hip yüklerin araçlara yüklenmesinde öncelikli olarak dikkate alınması gereken hususlar bulunmaktadır. Varil gibi silindirik biçimde olan tehlikeli maddeler taşıma kaplarına konulduklarında öncelikle homojen bir yüklemenin olması beklenmektedir.

Taşınan tehlikeli maddenin hem içerik hem de şekil açısından homojen olması durumunda yüklenecek yükün miktar açısından araç kapasitesi ile uyumlu olup olmadığı gözden geçirilmektedir. Yüklerin tek katman şeklinde araca istiflenmesi mümkün ise bir başka katman yaratmaksızın yükleme gerçekleştirilmektedir. İkinci katman şeklinde yükleme yapılacak ise, alt kısım tümüyle yüklenmeden üst kısma yükleme yapılmamaktadır.

Silindir şeklinde yüklerin taşıma kaplarına yüklenmesinde yüklerin kapı kısmına dayanmaması arada boşluk bırakılması gerekmektedir. Aynı zamanda araç içerisine konulacak tüm varillerin birbirine spanzetler ile bağlanması, ek olarak taşıma kabının duvarlarına yakın olan yüklerin de araca sabitlenmesi gerekmektedir. Tehlikeli madde taşıyan variller homojen değil, paket ve paletler ile karışık yüklenecek ise yüklemenin belirli bir düzende yapılması gerekmektedir.

Taşınacak yükün geometrik olarak silindirik formda olması ve dikey eksende yüklenerek taşınması durumunda farklı güvenlik ve emniyet uygulamaları söz konusu olabilmektedir. Özellikle varil vb. formlara sa- hip yüklerin araçlara yüklenmesinde öncelikli olarak dikkate alınması gereken hususlar bulunmaktadır. Varil gibi silindirik biçimde olan tehlikeli maddeler taşıma kaplarına konulduklarında öncelikle homojen bir yüklemenin olması beklenmektedir.

Taşınan tehlikeli maddenin hem içerik hem de şekil açısından homojen olması durumunda yüklenecek yükün miktar açısından araç kapasitesi ile uyumlu olup olmadığı gözden geçirilmektedir. Yüklerin tek katman şeklinde araca istiflenmesi mümkün ise bir başka katman yaratmaksızın yükleme gerçekleştirilmektedir. İkinci katman şeklinde yükleme yapılacak ise, alt kısım tümüyle yüklenmeden üst kısma yükleme yapılmamaktadır.

Silindir şeklinde yüklerin taşıma kaplarına yüklenmesinde yüklerin kapı kısmına dayanmaması arada boşluk bırakılması gerekmektedir. Aynı zamanda araç içerisine konulacak tüm varillerin birbirine spanzetler ile bağlanması, ek olarak taşıma kabının duvarlarına yakın olan yüklerin de araca sabitlenmesi gerekmektedir. Tehlikeli madde taşıyan variller homojen değil, paket ve paletler ile karışık yüklenecek ise yüklemenin belirli bir düzende yapılması gerekmektedir.

Taşınacak yükün geometrik olarak silindirik formda olması ve dikey eksende yüklenerek taşınması durumunda farklı güvenlik ve emniyet uygulamaları söz konusu olabilmektedir. Özellikle varil vb. formlara sa- hip yüklerin araçlara yüklenmesinde öncelikli olarak dikkate alınması gereken hususlar bulunmaktadır. Varil gibi silindirik biçimde olan tehlikeli maddeler taşıma kaplarına konulduklarında öncelikle homojen bir yüklemenin olması beklenmektedir.

Taşınan tehlikeli maddenin hem içerik hem de şekil açısından homojen olması durumunda yüklenecek yükün miktar açısından araç kapasitesi ile uyumlu olup olmadığı gözden geçirilmektedir. Yüklerin tek katman şeklinde araca istiflenmesi mümkün ise bir başka katman yaratmaksızın yükleme gerçekleştirilmektedir. İkinci katman şeklinde yükleme yapılacak ise, alt kısım tümüyle yüklenmeden üst kısma yükleme yapılmamaktadır.

Silindir şeklinde yüklerin taşıma kaplarına yüklenmesinde yüklerin kapı kısmına dayanmaması arada boşluk bırakılması gerekmektedir. Aynı zamanda araç içerisine konulacak tüm varillerin birbirine spanzetler ile bağlanması, ek olarak taşıma kabının duvarlarına yakın olan yüklerin de araca sabitlenmesi gerekmektedir. Tehlikeli madde taşıyan variller homojen değil, paket ve paletler ile karışık yüklenecek ise yüklemenin belirli bir düzende yapılması gerekmektedir.

Taşınacak yükün geometrik olarak silindirik formda olması ve dikey eksende yüklenerek taşınması durumunda farklı güvenlik ve emniyet uygulamaları söz konusu olabilmektedir. Özellikle varil vb. formlara sa- hip yüklerin araçlara yüklenmesinde öncelikli olarak dikkate alınması gereken hususlar bulunmaktadır. Varil gibi silindirik biçimde olan tehlikeli maddeler taşıma kaplarına konulduklarında öncelikle homojen bir yüklemenin olması beklenmektedir.

Taşınan tehlikeli maddenin hem içerik hem de şekil açısından homojen olması durumunda yüklenecek yükün miktar açısından araç kapasitesi ile uyumlu olup olmadığı gözden geçirilmektedir. Yüklerin tek katman şeklinde araca istiflenmesi mümkün ise bir başka katman yaratmaksızın yükleme gerçekleştirilmektedir. İkinci katman şeklinde yükleme yapılacak ise, alt kısım tümüyle yüklenmeden üst kısma yükleme yapılmamaktadır.

Silindir şeklinde yüklerin taşıma kaplarına yüklenmesinde yüklerin kapı kısmına dayanmaması arada boşluk bırakılması gerekmektedir. Aynı zamanda araç içerisine konulacak tüm varillerin birbirine spanzetler ile bağlanması, ek olarak taşıma kabının duvarlarına yakın olan yüklerin de araca sabitlenmesi gerekmektedir. Tehlikeli madde taşıyan variller homojen değil, paket ve paletler ile karışık yüklenecek ise yüklemenin belirli bir düzende yapılması gerekmektedir.

Taşınan tehlikeli maddenin hem içerik hem de şekil açısından homojen olması durumunda yüklenecek yükün miktar açısından araç kapasitesi ile uyumlu olup olmadığı gözden geçirilmektedir. Yüklerin tek katman şeklinde araca istiflenmesi mümkün ise bir başka katman yaratmaksızın yükleme gerçekleştirilmektedir. İkinci katman şeklinde yükleme yapılacak ise, alt kısım tümüyle yüklenmeden üst kısma yükleme yapılmamaktadır.

Silindir şeklinde yüklerin taşıma kaplarına yüklenmesinde yüklerin kapı kısmına dayanmaması arada boşluk bırakılması gerekmektedir. Aynı zamanda araç içerisine konulacak tüm varillerin birbirine spanzetler ile bağlanması, ek olarak taşıma kabının duvarlarına yakın olan yüklerin de araca sabitlenmesi gerekmektedir. Tehlikeli madde taşıyan variller homojen değil, paket ve paletler ile karışık yüklenecek ise yüklemenin belirli bir düzende yapılması gerekmektedir.

Taşınan tehlikeli maddenin hem içerik hem de şekil açısından homojen olması durumunda yüklenecek yükün miktar açısından araç kapasitesi ile uyumlu olup olmadığı gözden geçirilmektedir. Yüklerin tek katman şeklinde araca istiflenmesi mümkün ise bir başka katman yaratmaksızın yükleme gerçekleştirilmektedir. İkinci katman şeklinde yükleme yapılacak ise, alt kısım tümüyle yüklenmeden üst kısma yükleme yapılmamaktadır.

Silindir şeklinde yüklerin taşıma kaplarına yüklenmesinde yüklerin kapı kısmına dayanmaması arada boşluk bırakılması gerekmektedir. Aynı zamanda araç içerisine konulacak tüm varillerin birbirine spanzetler ile bağlanması, ek olarak taşıma kabının duvarlarına yakın olan yüklerin de araca sabitlenmesi gerekmektedir. Tehlikeli madde taşıyan variller homojen değil, paket ve paletler ile karışık yüklenecek ise yüklemenin belirli bir düzende yapılması gerekmektedir.

Taşınan tehlikeli maddenin hem içerik hem de şekil açısından homojen olması durumunda yüklenecek yükün miktar açısından araç kapasitesi ile uyumlu olup olmadığı gözden geçirilmektedir. Yüklerin tek katman şeklinde araca istiflenmesi mümkün ise bir başka katman yaratmaksızın yükleme gerçekleştirilmektedir. İkinci katman şeklinde yükleme yapılacak ise, alt kısım tümüyle yüklenmeden üst kısma yükleme yapılmamaktadır.

Silindir şeklinde yüklerin taşıma kaplarına yüklenmesinde yüklerin kapı kısmına dayanmaması arada boşluk bırakılması gerekmektedir. Aynı zamanda araç içerisine konulacak tüm varillerin birbirine spanzetler ile bağlanması, ek olarak taşıma kabının duvarlarına yakın olan yüklerin de araca sabitlenmesi gerekmektedir. Tehlikeli madde taşıyan variller homojen değil, paket ve paletler ile karışık yüklenecek ise yüklemenin belirli bir düzende yapılması gerekmektedir.

Silindir şeklinde yüklerin taşıma kaplarına yüklenmesinde yüklerin kapı kısmına dayanmaması arada boşluk bırakılması gerekmektedir. Aynı zamanda araç içerisine konulacak tüm varillerin birbirine spanzetler ile bağlanması, ek olarak taşıma kabının duvarlarına yakın olan yüklerin de araca sabitlenmesi gerekmektedir. Tehlikeli madde taşıyan variller homojen değil, paket ve paletler ile karışık yüklenecek ise yüklemenin belirli bir düzende yapılması gerekmektedir.

Silindir şeklinde yüklerin taşıma kaplarına yüklenmesinde yüklerin kapı kısmına dayanmaması arada boşluk bırakılması gerekmektedir. Aynı zamanda araç içerisine konulacak tüm varillerin birbirine spanzetler ile bağlanması, ek olarak taşıma kabının duvarlarına yakın olan yüklerin de araca sabitlenmesi gerekmektedir. Tehlikeli madde taşıyan variller homojen değil, paket ve paletler ile karışık yüklenecek ise yüklemenin belirli bir düzende yapılması gerekmektedir.

Silindir şeklinde yüklerin taşıma kaplarına yüklenmesinde yüklerin kapı kısmına dayanmaması arada boşluk bırakılması gerekmektedir. Aynı zamanda araç içerisine konulacak tüm varillerin birbirine spanzetler ile bağlanması, ek olarak taşıma kabının duvarlarına yakın olan yüklerin de araca sabitlenmesi gerekmektedir. Tehlikeli madde taşıyan variller homojen değil, paket ve paletler ile karışık yüklenecek ise yüklemenin belirli bir düzende yapılması gerekmektedir.

47. Soru

Paletli yükler neden araçların hareket yönlerine doğru yüklenmeli, kapıya yakın kısımlara konulmamalıdır?

Paletli yükler neden araçların hareket yönlerine doğru yüklenmeli, kapıya yakın kısımlara konulmamalıdır?

Paletli yükler neden araçların hareket yönlerine doğru yüklenmeli, kapıya yakın kısımlara konulmamalıdır?

Paletli yükler neden araçların hareket yönlerine doğru yüklenmeli, kapıya yakın kısımlara konulmamalıdır?

Cevap

Paletli yükler daha ağır ve risk değeri yüksek yükleme formları oldukları için araçların hareket yönlerine doğru yüklenmeleri, kapıya yakın kısımlara konulmamaları gerekmektedir. Bunun temel nedeni; ağır olan paletlerin aracın hareketine bağlı olarak tehlikeli madde yüklü varillere temas etmesi ve zarar riskinin yüksek olmasıdır. Aynı şekilde varillerin üst üste yüklenmesi gerekiyorsa bunun alt katmanda yer alan varillerin üzerine bir panel konularak yapılması gerekmektedir. Ek olarak varillerin yatay düzlemde yüklenmesine izin verilmemektedir.

Paletli yükler daha ağır ve risk değeri yüksek yükleme formları oldukları için araçların hareket yönlerine doğru yüklenmeleri, kapıya yakın kısımlara konulmamaları gerekmektedir. Bunun temel nedeni; ağır olan paletlerin aracın hareketine bağlı olarak tehlikeli madde yüklü varillere temas etmesi ve zarar riskinin yüksek olmasıdır. Aynı şekilde varillerin üst üste yüklenmesi gerekiyorsa bunun alt katmanda yer alan varillerin üzerine bir panel konularak yapılması gerekmektedir. Ek olarak varillerin yatay düzlemde yüklenmesine izin verilmemektedir.

Paletli yükler daha ağır ve risk değeri yüksek yükleme formları oldukları için araçların hareket yönlerine doğru yüklenmeleri, kapıya yakın kısımlara konulmamaları gerekmektedir. Bunun temel nedeni; ağır olan paletlerin aracın hareketine bağlı olarak tehlikeli madde yüklü varillere temas etmesi ve zarar riskinin yüksek olmasıdır. Aynı şekilde varillerin üst üste yüklenmesi gerekiyorsa bunun alt katmanda yer alan varillerin üzerine bir panel konularak yapılması gerekmektedir. Ek olarak varillerin yatay düzlemde yüklenmesine izin verilmemektedir.

Paletli yükler daha ağır ve risk değeri yüksek yükleme formları oldukları için araçların hareket yönlerine doğru yüklenmeleri, kapıya yakın kısımlara konulmamaları gerekmektedir. Bunun temel nedeni; ağır olan paletlerin aracın hareketine bağlı olarak tehlikeli madde yüklü varillere temas etmesi ve zarar riskinin yüksek olmasıdır. Aynı şekilde varillerin üst üste yüklenmesi gerekiyorsa bunun alt katmanda yer alan varillerin üzerine bir panel konularak yapılması gerekmektedir. Ek olarak varillerin yatay düzlemde yüklenmesine izin verilmemektedir.

48. Soru

Tehlikeli maddelerin çuval, esnek IBC vb. formalarda taşınması halinde ne yapılır?

Tehlikeli maddelerin çuval, esnek IBC vb. formalarda taşınması halinde ne yapılır?

Tehlikeli maddelerin çuval, esnek IBC vb. formalarda taşınması halinde ne yapılır?

Tehlikeli maddelerin çuval, esnek IBC vb. formalarda taşınması halinde ne yapılır?

Cevap

Tehlikeli maddelerin çuval, esnek IBC vb. formalarda taşınması halinde uygulanacak yükleme ve boşaltma işlemlerine ilişkin kurallar değişiklik gösterebilmektedir. Bu tür ambalajlara sahip yüklerin fiziksel özellikleri sert olmasının yanı sıra, yapısal özelliklerinden dolayı sürtünme katsayısı yüksek, dolayısıyla kayma, düşme vb. riskleri diğerlerine kıyasla son derece düşüktür. Bu tür yüklerin bloke edilmesi hareket etmeleri sonucunda ambalajlarının zarar görebilme riskleri çerçevesinde söz konusu olabilmektedir.

Esnek özelliklere sahip olan bu yükler, taşıma kabı ya da konteyner içerisine iki sıra hâlinde yüklenmekte aralarında ayrımı sağlayan bir blok panel bulunmaktadır. Ek olarak, yüklemenin yapılacağı bölüm tam olarak doldurulamıyorsa çapraz ve köşe takozlar ile yükler sabitlenmektedir. Kullanılacak blokaj unsurlarının yüksekliği yükün dörtte birinden daha fazla olmalıdır.

Esnek ambalajlara sahip tehlikeli maddelerin yüklenmesi ile ilgili olarak tehlikeli madde çuvalı dikey eksende yüklenecek ve üst katmanlara da yükleme yapılacaksa, yüklerin birbirlerine sapanzetler ile bağlanmaları gerekmektedir. Aynı zamanda yüklerin spanzetler ile bağlandığı kısımlar sürtünmeden dolayı zarar görmemesi için spanzetlerin çuvallara temas ettiği kısımlara koruyucu unsurların (plastik köşebent) konulması gerekmektedir.

Tehlikeli maddelerin çuval, esnek IBC vb. formalarda taşınması halinde uygulanacak yükleme ve boşaltma işlemlerine ilişkin kurallar değişiklik gösterebilmektedir. Bu tür ambalajlara sahip yüklerin fiziksel özellikleri sert olmasının yanı sıra, yapısal özelliklerinden dolayı sürtünme katsayısı yüksek, dolayısıyla kayma, düşme vb. riskleri diğerlerine kıyasla son derece düşüktür. Bu tür yüklerin bloke edilmesi hareket etmeleri sonucunda ambalajlarının zarar görebilme riskleri çerçevesinde söz konusu olabilmektedir.

Esnek özelliklere sahip olan bu yükler, taşıma kabı ya da konteyner içerisine iki sıra hâlinde yüklenmekte aralarında ayrımı sağlayan bir blok panel bulunmaktadır. Ek olarak, yüklemenin yapılacağı bölüm tam olarak doldurulamıyorsa çapraz ve köşe takozlar ile yükler sabitlenmektedir. Kullanılacak blokaj unsurlarının yüksekliği yükün dörtte birinden daha fazla olmalıdır.

Esnek ambalajlara sahip tehlikeli maddelerin yüklenmesi ile ilgili olarak tehlikeli madde çuvalı dikey eksende yüklenecek ve üst katmanlara da yükleme yapılacaksa, yüklerin birbirlerine sapanzetler ile bağlanmaları gerekmektedir. Aynı zamanda yüklerin spanzetler ile bağlandığı kısımlar sürtünmeden dolayı zarar görmemesi için spanzetlerin çuvallara temas ettiği kısımlara koruyucu unsurların (plastik köşebent) konulması gerekmektedir.

Tehlikeli maddelerin çuval, esnek IBC vb. formalarda taşınması halinde uygulanacak yükleme ve boşaltma işlemlerine ilişkin kurallar değişiklik gösterebilmektedir. Bu tür ambalajlara sahip yüklerin fiziksel özellikleri sert olmasının yanı sıra, yapısal özelliklerinden dolayı sürtünme katsayısı yüksek, dolayısıyla kayma, düşme vb. riskleri diğerlerine kıyasla son derece düşüktür. Bu tür yüklerin bloke edilmesi hareket etmeleri sonucunda ambalajlarının zarar görebilme riskleri çerçevesinde söz konusu olabilmektedir.

Esnek özelliklere sahip olan bu yükler, taşıma kabı ya da konteyner içerisine iki sıra hâlinde yüklenmekte aralarında ayrımı sağlayan bir blok panel bulunmaktadır. Ek olarak, yüklemenin yapılacağı bölüm tam olarak doldurulamıyorsa çapraz ve köşe takozlar ile yükler sabitlenmektedir. Kullanılacak blokaj unsurlarının yüksekliği yükün dörtte birinden daha fazla olmalıdır.

Esnek ambalajlara sahip tehlikeli maddelerin yüklenmesi ile ilgili olarak tehlikeli madde çuvalı dikey eksende yüklenecek ve üst katmanlara da yükleme yapılacaksa, yüklerin birbirlerine sapanzetler ile bağlanmaları gerekmektedir. Aynı zamanda yüklerin spanzetler ile bağlandığı kısımlar sürtünmeden dolayı zarar görmemesi için spanzetlerin çuvallara temas ettiği kısımlara koruyucu unsurların (plastik köşebent) konulması gerekmektedir.

Tehlikeli maddelerin çuval, esnek IBC vb. formalarda taşınması halinde uygulanacak yükleme ve boşaltma işlemlerine ilişkin kurallar değişiklik gösterebilmektedir. Bu tür ambalajlara sahip yüklerin fiziksel özellikleri sert olmasının yanı sıra, yapısal özelliklerinden dolayı sürtünme katsayısı yüksek, dolayısıyla kayma, düşme vb. riskleri diğerlerine kıyasla son derece düşüktür. Bu tür yüklerin bloke edilmesi hareket etmeleri sonucunda ambalajlarının zarar görebilme riskleri çerçevesinde söz konusu olabilmektedir.

Esnek özelliklere sahip olan bu yükler, taşıma kabı ya da konteyner içerisine iki sıra hâlinde yüklenmekte aralarında ayrımı sağlayan bir blok panel bulunmaktadır. Ek olarak, yüklemenin yapılacağı bölüm tam olarak doldurulamıyorsa çapraz ve köşe takozlar ile yükler sabitlenmektedir. Kullanılacak blokaj unsurlarının yüksekliği yükün dörtte birinden daha fazla olmalıdır.

Esnek ambalajlara sahip tehlikeli maddelerin yüklenmesi ile ilgili olarak tehlikeli madde çuvalı dikey eksende yüklenecek ve üst katmanlara da yükleme yapılacaksa, yüklerin birbirlerine sapanzetler ile bağlanmaları gerekmektedir. Aynı zamanda yüklerin spanzetler ile bağlandığı kısımlar sürtünmeden dolayı zarar görmemesi için spanzetlerin çuvallara temas ettiği kısımlara koruyucu unsurların (plastik köşebent) konulması gerekmektedir.

Esnek özelliklere sahip olan bu yükler, taşıma kabı ya da konteyner içerisine iki sıra hâlinde yüklenmekte aralarında ayrımı sağlayan bir blok panel bulunmaktadır. Ek olarak, yüklemenin yapılacağı bölüm tam olarak doldurulamıyorsa çapraz ve köşe takozlar ile yükler sabitlenmektedir. Kullanılacak blokaj unsurlarının yüksekliği yükün dörtte birinden daha fazla olmalıdır.

Esnek ambalajlara sahip tehlikeli maddelerin yüklenmesi ile ilgili olarak tehlikeli madde çuvalı dikey eksende yüklenecek ve üst katmanlara da yükleme yapılacaksa, yüklerin birbirlerine sapanzetler ile bağlanmaları gerekmektedir. Aynı zamanda yüklerin spanzetler ile bağlandığı kısımlar sürtünmeden dolayı zarar görmemesi için spanzetlerin çuvallara temas ettiği kısımlara koruyucu unsurların (plastik köşebent) konulması gerekmektedir.

Esnek özelliklere sahip olan bu yükler, taşıma kabı ya da konteyner içerisine iki sıra hâlinde yüklenmekte aralarında ayrımı sağlayan bir blok panel bulunmaktadır. Ek olarak, yüklemenin yapılacağı bölüm tam olarak doldurulamıyorsa çapraz ve köşe takozlar ile yükler sabitlenmektedir. Kullanılacak blokaj unsurlarının yüksekliği yükün dörtte birinden daha fazla olmalıdır.

Esnek ambalajlara sahip tehlikeli maddelerin yüklenmesi ile ilgili olarak tehlikeli madde çuvalı dikey eksende yüklenecek ve üst katmanlara da yükleme yapılacaksa, yüklerin birbirlerine sapanzetler ile bağlanmaları gerekmektedir. Aynı zamanda yüklerin spanzetler ile bağlandığı kısımlar sürtünmeden dolayı zarar görmemesi için spanzetlerin çuvallara temas ettiği kısımlara koruyucu unsurların (plastik köşebent) konulması gerekmektedir.

Esnek özelliklere sahip olan bu yükler, taşıma kabı ya da konteyner içerisine iki sıra hâlinde yüklenmekte aralarında ayrımı sağlayan bir blok panel bulunmaktadır. Ek olarak, yüklemenin yapılacağı bölüm tam olarak doldurulamıyorsa çapraz ve köşe takozlar ile yükler sabitlenmektedir. Kullanılacak blokaj unsurlarının yüksekliği yükün dörtte birinden daha fazla olmalıdır.

Esnek ambalajlara sahip tehlikeli maddelerin yüklenmesi ile ilgili olarak tehlikeli madde çuvalı dikey eksende yüklenecek ve üst katmanlara da yükleme yapılacaksa, yüklerin birbirlerine sapanzetler ile bağlanmaları gerekmektedir. Aynı zamanda yüklerin spanzetler ile bağlandığı kısımlar sürtünmeden dolayı zarar görmemesi için spanzetlerin çuvallara temas ettiği kısımlara koruyucu unsurların (plastik köşebent) konulması gerekmektedir.

Esnek ambalajlara sahip tehlikeli maddelerin yüklenmesi ile ilgili olarak tehlikeli madde çuvalı dikey eksende yüklenecek ve üst katmanlara da yükleme yapılacaksa, yüklerin birbirlerine sapanzetler ile bağlanmaları gerekmektedir. Aynı zamanda yüklerin spanzetler ile bağlandığı kısımlar sürtünmeden dolayı zarar görmemesi için spanzetlerin çuvallara temas ettiği kısımlara koruyucu unsurların (plastik köşebent) konulması gerekmektedir.

Esnek ambalajlara sahip tehlikeli maddelerin yüklenmesi ile ilgili olarak tehlikeli madde çuvalı dikey eksende yüklenecek ve üst katmanlara da yükleme yapılacaksa, yüklerin birbirlerine sapanzetler ile bağlanmaları gerekmektedir. Aynı zamanda yüklerin spanzetler ile bağlandığı kısımlar sürtünmeden dolayı zarar görmemesi için spanzetlerin çuvallara temas ettiği kısımlara koruyucu unsurların (plastik köşebent) konulması gerekmektedir.

Esnek ambalajlara sahip tehlikeli maddelerin yüklenmesi ile ilgili olarak tehlikeli madde çuvalı dikey eksende yüklenecek ve üst katmanlara da yükleme yapılacaksa, yüklerin birbirlerine sapanzetler ile bağlanmaları gerekmektedir. Aynı zamanda yüklerin spanzetler ile bağlandığı kısımlar sürtünmeden dolayı zarar görmemesi için spanzetlerin çuvallara temas ettiği kısımlara koruyucu unsurların (plastik köşebent) konulması gerekmektedir.

49. Soru

Dökme yüklerin elleçlenmesi nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Dökme olarak tehlikeli maddelerin yüklenmesi ile ilgili olarak paketli ya da paletli yüklere göre daha farklı biçimlerde yükleme ve boşaltma uygulamaları söz konusu olmaktadır. Sıvı ya da küçük taneli katı maddelerin yükleme ve boşaltma operasyonları ile taşınmaları sırasında gösterecekleri hareket eğilimleri değişkenlik göstermektedir.

Araçların hareketlerine bağımlı olarak bu türde yükler araç içerisinde salınım göstermekte ve aracın ya da taşıma kabının ivmenin aksi yönüne doğru kontrolsüz hareketine yol açabilmektedirler. Diğer yandan bu türde yükler stabil bir karaktere sahip olmadıklarından yükün ağırlık merkezi sürekli olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bunun sonucunda aracın dinamik davranışı değişebilmekte, araçla birlikte yükün devrilmesi vb. riskler gerçekleşebilmektedir.

Bu nedenle mevcut tüm taşıma araçları ile konteynerlerin tümüyle doldurulması ya da boş olarak hareket etmesi riskleri azaltmaktadır. Buna karşılık tehlikeli bir yükün taşınması durumunda tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin uluslararası yasal düzenlemeler dikkate alınarak özellikle 7.500 kg’ın üzerinde kapasiteye sahip araçların %80 üzerinde doluluk düzeyinde taşıma yapması ağırlık merkezinin sürekli değişimi sonucu meydana gelebilecek riskleri azaltabilecek bir uygulamadır. Dökme yüklerin elleçlenmesi ve taşınmasında tanker araçlar, tanker gemiler, z tipi vagonlar ile dökme yük konteyneri ve sıvı madde tankları kullanılmakta, yükleme yerine çoğunlukla dolum ifadesi kullanılmaktadır.

Dökme olarak tehlikeli maddelerin yüklenmesi ile ilgili olarak paketli ya da paletli yüklere göre daha farklı biçimlerde yükleme ve boşaltma uygulamaları söz konusu olmaktadır. Sıvı ya da küçük taneli katı maddelerin yükleme ve boşaltma operasyonları ile taşınmaları sırasında gösterecekleri hareket eğilimleri değişkenlik göstermektedir.

Araçların hareketlerine bağımlı olarak bu türde yükler araç içerisinde salınım göstermekte ve aracın ya da taşıma kabının ivmenin aksi yönüne doğru kontrolsüz hareketine yol açabilmektedirler. Diğer yandan bu türde yükler stabil bir karaktere sahip olmadıklarından yükün ağırlık merkezi sürekli olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bunun sonucunda aracın dinamik davranışı değişebilmekte, araçla birlikte yükün devrilmesi vb. riskler gerçekleşebilmektedir.

Bu nedenle mevcut tüm taşıma araçları ile konteynerlerin tümüyle doldurulması ya da boş olarak hareket etmesi riskleri azaltmaktadır. Buna karşılık tehlikeli bir yükün taşınması durumunda tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin uluslararası yasal düzenlemeler dikkate alınarak özellikle 7.500 kg’ın üzerinde kapasiteye sahip araçların %80 üzerinde doluluk düzeyinde taşıma yapması ağırlık merkezinin sürekli değişimi sonucu meydana gelebilecek riskleri azaltabilecek bir uygulamadır. Dökme yüklerin elleçlenmesi ve taşınmasında tanker araçlar, tanker gemiler, z tipi vagonlar ile dökme yük konteyneri ve sıvı madde tankları kullanılmakta, yükleme yerine çoğunlukla dolum ifadesi kullanılmaktadır.

Dökme olarak tehlikeli maddelerin yüklenmesi ile ilgili olarak paketli ya da paletli yüklere göre daha farklı biçimlerde yükleme ve boşaltma uygulamaları söz konusu olmaktadır. Sıvı ya da küçük taneli katı maddelerin yükleme ve boşaltma operasyonları ile taşınmaları sırasında gösterecekleri hareket eğilimleri değişkenlik göstermektedir.

Araçların hareketlerine bağımlı olarak bu türde yükler araç içerisinde salınım göstermekte ve aracın ya da taşıma kabının ivmenin aksi yönüne doğru kontrolsüz hareketine yol açabilmektedirler. Diğer yandan bu türde yükler stabil bir karaktere sahip olmadıklarından yükün ağırlık merkezi sürekli olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bunun sonucunda aracın dinamik davranışı değişebilmekte, araçla birlikte yükün devrilmesi vb. riskler gerçekleşebilmektedir.

Bu nedenle mevcut tüm taşıma araçları ile konteynerlerin tümüyle doldurulması ya da boş olarak hareket etmesi riskleri azaltmaktadır. Buna karşılık tehlikeli bir yükün taşınması durumunda tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin uluslararası yasal düzenlemeler dikkate alınarak özellikle 7.500 kg’ın üzerinde kapasiteye sahip araçların %80 üzerinde doluluk düzeyinde taşıma yapması ağırlık merkezinin sürekli değişimi sonucu meydana gelebilecek riskleri azaltabilecek bir uygulamadır. Dökme yüklerin elleçlenmesi ve taşınmasında tanker araçlar, tanker gemiler, z tipi vagonlar ile dökme yük konteyneri ve sıvı madde tankları kullanılmakta, yükleme yerine çoğunlukla dolum ifadesi kullanılmaktadır.

Dökme olarak tehlikeli maddelerin yüklenmesi ile ilgili olarak paketli ya da paletli yüklere göre daha farklı biçimlerde yükleme ve boşaltma uygulamaları söz konusu olmaktadır. Sıvı ya da küçük taneli katı maddelerin yükleme ve boşaltma operasyonları ile taşınmaları sırasında gösterecekleri hareket eğilimleri değişkenlik göstermektedir.

Araçların hareketlerine bağımlı olarak bu türde yükler araç içerisinde salınım göstermekte ve aracın ya da taşıma kabının ivmenin aksi yönüne doğru kontrolsüz hareketine yol açabilmektedirler. Diğer yandan bu türde yükler stabil bir karaktere sahip olmadıklarından yükün ağırlık merkezi sürekli olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bunun sonucunda aracın dinamik davranışı değişebilmekte, araçla birlikte yükün devrilmesi vb. riskler gerçekleşebilmektedir.

Bu nedenle mevcut tüm taşıma araçları ile konteynerlerin tümüyle doldurulması ya da boş olarak hareket etmesi riskleri azaltmaktadır. Buna karşılık tehlikeli bir yükün taşınması durumunda tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin uluslararası yasal düzenlemeler dikkate alınarak özellikle 7.500 kg’ın üzerinde kapasiteye sahip araçların %80 üzerinde doluluk düzeyinde taşıma yapması ağırlık merkezinin sürekli değişimi sonucu meydana gelebilecek riskleri azaltabilecek bir uygulamadır. Dökme yüklerin elleçlenmesi ve taşınmasında tanker araçlar, tanker gemiler, z tipi vagonlar ile dökme yük konteyneri ve sıvı madde tankları kullanılmakta, yükleme yerine çoğunlukla dolum ifadesi kullanılmaktadır.

Dökme olarak tehlikeli maddelerin yüklenmesi ile ilgili olarak paketli ya da paletli yüklere göre daha farklı biçimlerde yükleme ve boşaltma uygulamaları söz konusu olmaktadır. Sıvı ya da küçük taneli katı maddelerin yükleme ve boşaltma operasyonları ile taşınmaları sırasında gösterecekleri hareket eğilimleri değişkenlik göstermektedir.

Araçların hareketlerine bağımlı olarak bu türde yükler araç içerisinde salınım göstermekte ve aracın ya da taşıma kabının ivmenin aksi yönüne doğru kontrolsüz hareketine yol açabilmektedirler. Diğer yandan bu türde yükler stabil bir karaktere sahip olmadıklarından yükün ağırlık merkezi sürekli olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bunun sonucunda aracın dinamik davranışı değişebilmekte, araçla birlikte yükün devrilmesi vb. riskler gerçekleşebilmektedir.

Bu nedenle mevcut tüm taşıma araçları ile konteynerlerin tümüyle doldurulması ya da boş olarak hareket etmesi riskleri azaltmaktadır. Buna karşılık tehlikeli bir yükün taşınması durumunda tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin uluslararası yasal düzenlemeler dikkate alınarak özellikle 7.500 kg’ın üzerinde kapasiteye sahip araçların %80 üzerinde doluluk düzeyinde taşıma yapması ağırlık merkezinin sürekli değişimi sonucu meydana gelebilecek riskleri azaltabilecek bir uygulamadır. Dökme yüklerin elleçlenmesi ve taşınmasında tanker araçlar, tanker gemiler, z tipi vagonlar ile dökme yük konteyneri ve sıvı madde tankları kullanılmakta, yükleme yerine çoğunlukla dolum ifadesi kullanılmaktadır.

50. Soru

Kendi koruyucu ambalajına sahip yüklerin en zayıf yönleri nelerdir?

Kendi koruyucu ambalajına sahip yüklerin en zayıf yönleri nelerdir?

Kendi koruyucu ambalajına sahip yüklerin en zayıf yönleri nelerdir?

Kendi koruyucu ambalajına sahip yüklerin en zayıf yönleri nelerdir?

Kendi koruyucu ambalajına sahip yüklerin en zayıf yönleri nelerdir?

Cevap

Buna karşılık kendi koruyucu ambalajına sahip yüklerin en zayıf yönleri dolumun yapıldığı vana olarak ifade edilen kafa kısımlarıdır. Bu türde yüklerin bu bölümlerine yönelecek bir kuvvetin yaratacağı etkiye bağlı olarak risk büyük ölçüde gerçekleşebilmektedir.

Buna karşılık kendi koruyucu ambalajına sahip yüklerin en zayıf yönleri dolumun yapıldığı vana olarak ifade edilen kafa kısımlarıdır. Bu türde yüklerin bu bölümlerine yönelecek bir kuvvetin yaratacağı etkiye bağlı olarak risk büyük ölçüde gerçekleşebilmektedir.

Buna karşılık kendi koruyucu ambalajına sahip yüklerin en zayıf yönleri dolumun yapıldığı vana olarak ifade edilen kafa kısımlarıdır. Bu türde yüklerin bu bölümlerine yönelecek bir kuvvetin yaratacağı etkiye bağlı olarak risk büyük ölçüde gerçekleşebilmektedir.

Buna karşılık kendi koruyucu ambalajına sahip yüklerin en zayıf yönleri dolumun yapıldığı vana olarak ifade edilen kafa kısımlarıdır. Bu türde yüklerin bu bölümlerine yönelecek bir kuvvetin yaratacağı etkiye bağlı olarak risk büyük ölçüde gerçekleşebilmektedir.

Buna karşılık kendi koruyucu ambalajına sahip yüklerin en zayıf yönleri dolumun yapıldığı vana olarak ifade edilen kafa kısımlarıdır. Bu türde yüklerin bu bölümlerine yönelecek bir kuvvetin yaratacağı etkiye bağlı olarak risk büyük ölçüde gerçekleşebilmektedir.

51. Soru

Tüp gibi tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması ile ilişkili operasyonlarda dikkate alınması gerekenler nelerdir?

Cevap

Bu tür tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması ile ilişkili operasyonlarda dikkate alınması gereken en temel ilke tüplerin kafa kısımlarının aracın hareket yönüne bakacak şekilde yatay yerleştirilmemesi, mümkün olduğunda yan düzlemde ya da dikey olarak konumlandırılması gerekliliğidir. Bunun yanı sıra birden çok tüpün yüklenmesi hâlinde bu yüklerin birbirine gerdirme kayışları (spanzet) ile bağlanması önem arz etmektedir. Aynı şekilde tüplerin dikey konumlandırılması halinde araç duvarına en yakın olan tüplerin araca sabitlenmesi gerekmektedir.

Bu tür tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması ile ilişkili operasyonlarda dikkate alınması gereken en temel ilke tüplerin kafa kısımlarının aracın hareket yönüne bakacak şekilde yatay yerleştirilmemesi, mümkün olduğunda yan düzlemde ya da dikey olarak konumlandırılması gerekliliğidir. Bunun yanı sıra birden çok tüpün yüklenmesi hâlinde bu yüklerin birbirine gerdirme kayışları (spanzet) ile bağlanması önem arz etmektedir. Aynı şekilde tüplerin dikey konumlandırılması halinde araç duvarına en yakın olan tüplerin araca sabitlenmesi gerekmektedir.

Bu tür tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması ile ilişkili operasyonlarda dikkate alınması gereken en temel ilke tüplerin kafa kısımlarının aracın hareket yönüne bakacak şekilde yatay yerleştirilmemesi, mümkün olduğunda yan düzlemde ya da dikey olarak konumlandırılması gerekliliğidir. Bunun yanı sıra birden çok tüpün yüklenmesi hâlinde bu yüklerin birbirine gerdirme kayışları (spanzet) ile bağlanması önem arz etmektedir. Aynı şekilde tüplerin dikey konumlandırılması halinde araç duvarına en yakın olan tüplerin araca sabitlenmesi gerekmektedir.

Bu tür tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması ile ilişkili operasyonlarda dikkate alınması gereken en temel ilke tüplerin kafa kısımlarının aracın hareket yönüne bakacak şekilde yatay yerleştirilmemesi, mümkün olduğunda yan düzlemde ya da dikey olarak konumlandırılması gerekliliğidir. Bunun yanı sıra birden çok tüpün yüklenmesi hâlinde bu yüklerin birbirine gerdirme kayışları (spanzet) ile bağlanması önem arz etmektedir. Aynı şekilde tüplerin dikey konumlandırılması halinde araç duvarına en yakın olan tüplerin araca sabitlenmesi gerekmektedir.

52. Soru

Yükleme yapılacak olan konteyner ya da sabit nitelikli taşıma kapları yükleme yerine alınmadan önce taşıma kabının içerisi ve dış bölümü bütünüyle temizlenmekte ve yıkanmaktadır. Bunun sebebi nedir?

Yükleme yapılacak olan konteyner ya da sabit nitelikli taşıma kapları yükleme yerine alınmadan önce taşıma kabının içerisi ve dış bölümü bütünüyle temizlenmekte ve yıkanmaktadır. Bunun sebebi nedir?

Yükleme yapılacak olan konteyner ya da sabit nitelikli taşıma kapları yükleme yerine alınmadan önce taşıma kabının içerisi ve dış bölümü bütünüyle temizlenmekte ve yıkanmaktadır. Bunun sebebi nedir?

Yükleme yapılacak olan konteyner ya da sabit nitelikli taşıma kapları yükleme yerine alınmadan önce taşıma kabının içerisi ve dış bölümü bütünüyle temizlenmekte ve yıkanmaktadır. Bunun sebebi nedir?

Cevap

Yükleme yapılacak olan konteyner ya da sabit nitelikli taşıma kapları yükleme yerine alınmadan önce taşıma kabının içerisi ve dış bölümü bütünüyle temizlenmekte ve yıkanmaktadır. Gerekli olması durumunda taşıma kabının dezenfektasyonu da söz konusu olabilmektedir. Bunun temel nedenlerinin başında bir önceki süreçte taşınan tehlikeli maddenin kalıntılarının bir sonraki taşınacak tehlikeli madde ile reaksiyona girebilme olasılığı ve bunun yaratacağı risklerdir. Bu nedenle araç bütünüyle temizlenmeden yükleme işlemine başlanmamalıdır.

Yükleme yapılacak olan konteyner ya da sabit nitelikli taşıma kapları yükleme yerine alınmadan önce taşıma kabının içerisi ve dış bölümü bütünüyle temizlenmekte ve yıkanmaktadır. Gerekli olması durumunda taşıma kabının dezenfektasyonu da söz konusu olabilmektedir. Bunun temel nedenlerinin başında bir önceki süreçte taşınan tehlikeli maddenin kalıntılarının bir sonraki taşınacak tehlikeli madde ile reaksiyona girebilme olasılığı ve bunun yaratacağı risklerdir. Bu nedenle araç bütünüyle temizlenmeden yükleme işlemine başlanmamalıdır.

Yükleme yapılacak olan konteyner ya da sabit nitelikli taşıma kapları yükleme yerine alınmadan önce taşıma kabının içerisi ve dış bölümü bütünüyle temizlenmekte ve yıkanmaktadır. Gerekli olması durumunda taşıma kabının dezenfektasyonu da söz konusu olabilmektedir. Bunun temel nedenlerinin başında bir önceki süreçte taşınan tehlikeli maddenin kalıntılarının bir sonraki taşınacak tehlikeli madde ile reaksiyona girebilme olasılığı ve bunun yaratacağı risklerdir. Bu nedenle araç bütünüyle temizlenmeden yükleme işlemine başlanmamalıdır.

Yükleme yapılacak olan konteyner ya da sabit nitelikli taşıma kapları yükleme yerine alınmadan önce taşıma kabının içerisi ve dış bölümü bütünüyle temizlenmekte ve yıkanmaktadır. Gerekli olması durumunda taşıma kabının dezenfektasyonu da söz konusu olabilmektedir. Bunun temel nedenlerinin başında bir önceki süreçte taşınan tehlikeli maddenin kalıntılarının bir sonraki taşınacak tehlikeli madde ile reaksiyona girebilme olasılığı ve bunun yaratacağı risklerdir. Bu nedenle araç bütünüyle temizlenmeden yükleme işlemine başlanmamalıdır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.