Açıköğretim Ders Notları

Tüketici Hukuku Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Tüketici Hukuku Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Tatil Amaçlı Sözleşmeler, Promosyonlu Satışlar

1. Soru

Devre tatil sözleşmesi nedir? 

Cevap

Devre tatil sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama
imkânı veren sözleşmelerdir. 


2. Soru

Devre tatil sözleşmesi olarak kabul edilen diğer tür sözleşmeler nelerdir? 

Cevap

Devre mülk, dönem mülk, paylı mülkiyet, hisseli gayrimenkul satışı ve benzeri isimler altında yapılan ve tapu tesciline konu edilen satışlara ilişkin sözleşmeler, bir yıldan uzun süre için kurulması ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı tanıması
halinde devre tatil sözleşmesi olarak kabul edilir.


3. Soru

Devre tatil sözleşmesinin unsurları nelerdir? 

Cevap

Devre tatil sözleşmesinin unsurları şunlardır: 

a. Bir veya birkaç taşınmazın kullanım hakkının devri veya devir taahhüdü
b. Hak sahibine birden fazla dönem için gecelik konaklama imkânı vermesi
c. Sözleşme süresinin bir yıldan uzun olması


4. Soru

Devre tatil sözleşmesinin konusu nedir? 

Cevap

Devre tatil sözleşmesinin konusu belirli bir veya birkaç taşınmazı kullanma hakkıdır. Ancak sözleşmenin konusu olan taşınmaz sıradan bir taşınmaz değildir. Tatil yapmaya uygun bir taşınmaz ve onunla birlikte çeşitli hizmetlerden yararlanma söz konusu olmalıdır.


5. Soru

Devre tatil hakkının yıllık asgari limiti ne kadardır? 

Cevap

Devre tatilde her yıl en az iki dönem gerekir ve bu dönemlerde de en az birer gecelik konaklama olması gerekir. 


6. Soru

Devre tatil sözleşmesinin asgari süresi ne kadardır? 

Cevap

Devre tatil sözleşmesinin süresi en az bir yıl olmak zorundadır. Bir yıldan daha kısa süreli devre tatil sözleşmesi yapılamaz.


7. Soru

Devre tatil sözleşmesi kişiye nasıl bir hak tanır? 

Cevap

Devre tatil sözleşmesi kişiye şahsi bir hak tanır. 


8. Soru

Devre tatil sözleşmesinin hukuki niteliği nedir? 

Cevap

Devre tatil hukuki niteliği itibariyle, karma sözleşmelerden olan kombine sözleşmeler grubuna girmektedir.


9. Soru

Devre tatil sözleşmesinde sağlayıcının borcu ve tüketicinin talep hakkı nedir? 

Cevap

Sağlayıcının ana borcu, sözleşme konusu taşınmazları tatil amacına uygun bir şekilde tutmak ve bu amaca yönelik olarak gerekli hizmetleri sağlamaktır. Tüketicinin talep hakkı ise tatilini sözleşmeye uygun bir yerde ve sözleşmeye uygun bir konfor ve hizmet seviyesinde yapmasının talep edilmesidir.


10. Soru

Devre tatil sözleşmelerinde ön bilgilendirme  nedir ve nasıl olmalıdır?

Cevap

Satıcı veya sağlayıcı devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim ve yeniden satış sözleşmelerinin kurulmasından en az bir gün önce tüketicilere yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ön bilgilendirme formu vermek zorundadır. Ön bilgilendirme formunun, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenmesi zorunludur.


11. Soru

Devre tatil sözleşmesinde tüketicinin ne tür hakları vardır? 

Cevap

Tüketicinin hakları; cayma hakkı, ön bilgilendirme hakkı, sözleşmenin örneğini alma hakkı, cayma hakkının kullanımıyla bağlı kredinin de sona ermesi gibi haklardır.


12. Soru

Devre mülk hakkı nedir? 

Cevap

Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) m.58’e göre, “mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir. Bu hakka devre mülk hakkı denir”.


13. Soru

Devre mülk hakkının konusu nedir?

Cevap

Devre mülk hakkının konusu mesken niteliğine sahip olan taşınmazlardır. Taşınmazın kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş bir bağımsız bölüm veya müstakil bir taşınmaz olması gerekmektedir. Müstakil bir taşınmaz söz konusu ise, devre mülk kurulabilmesi, bu taşınmaza müşterek mülkiyet şeklinde malik olunmasına bağlıdır.


14. Soru

Devre mülk hakkı nasıl bir haktır? 

Cevap

Devre mülk bir irtifak hakkıdır. 


15. Soru

Devre mülk hakkında süre nasıldır? 

Cevap

Devre mülk hakkının yılın belirli dönemlerine ayrılması ve 15 günden daha az süreli olmaması gerekir.


16. Soru

Devre mülk sözleşmesinin şekli nasıldır? 

Cevap

Devre mülk sözleşmesi resmi senet seklinde düzenlenip, tapu kütüğünde beyanlar hanesine kaydedilir. 


17. Soru

Ön ödemeli devre tatil sözleşmesi nedir? 

Cevap

Ön ödemeli devre tatil sözleşmesi, tüketicinin ayni hakka konu bir taşınmazın satış bedelini veya şahsi hakka konu taşınmazın kullanım hakkı bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcı veya sağlayıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı ya da kullanım hakkını tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmeleri ifade etmektedir.


18. Soru

Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi nedir? 

Cevap

Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye, belirlenen süre zarfında konaklamaya veya konaklama ile birlikte seyahat ya da diğer hizmetlerin beraber sunulduğu durumlara ilişkin indirim yahut diğer menfaatlerden faydalanma hakkı verilen sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler tatille ilgilidir ve tüketicinin belirli bir tatil merkezini tercih etmesi için sağlanan indirim vb. menfaatleri içermektedir.


19. Soru

Bir sözleşmenin uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi olarak nitelendirilebilmesi için hangi unsurları taşıması gerekir? 

Cevap

Bir sözleşmenin uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi olarak nitelendirilebilmesi için şu unsurları taşıması gerekir:

a. Sözleşme süresinin bir yıldan uzun olması
b. Tüketiciye belirli bir süre için konaklama veya konaklamayla birlikte seyahat ya da diğer hizmetlerin sunulması
c. Bu hizmetlerin sunulduğu durumlarda tüketiciye indirim yahut diğer menfaatlerden faydalanma hakkı verilmiş olması


20. Soru

Paket tur sözleşmesi nedir? 

Cevap

Paket tur sözleşmesi, paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından ulaştırma, konaklama ve ulaştırma ve konaklama hizmetlerine bağlı olmayan başka turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmelerdir.


1. Soru

Devre tatil sözleşmesi nedir? 

Cevap

Devre tatil sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama
imkânı veren sözleşmelerdir. 

2. Soru

Devre tatil sözleşmesi olarak kabul edilen diğer tür sözleşmeler nelerdir? 

Cevap

Devre mülk, dönem mülk, paylı mülkiyet, hisseli gayrimenkul satışı ve benzeri isimler altında yapılan ve tapu tesciline konu edilen satışlara ilişkin sözleşmeler, bir yıldan uzun süre için kurulması ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı tanıması
halinde devre tatil sözleşmesi olarak kabul edilir.

3. Soru

Devre tatil sözleşmesinin unsurları nelerdir? 

Cevap

Devre tatil sözleşmesinin unsurları şunlardır: 

a. Bir veya birkaç taşınmazın kullanım hakkının devri veya devir taahhüdü
b. Hak sahibine birden fazla dönem için gecelik konaklama imkânı vermesi
c. Sözleşme süresinin bir yıldan uzun olması

4. Soru

Devre tatil sözleşmesinin konusu nedir? 

Cevap

Devre tatil sözleşmesinin konusu belirli bir veya birkaç taşınmazı kullanma hakkıdır. Ancak sözleşmenin konusu olan taşınmaz sıradan bir taşınmaz değildir. Tatil yapmaya uygun bir taşınmaz ve onunla birlikte çeşitli hizmetlerden yararlanma söz konusu olmalıdır.

5. Soru

Devre tatil hakkının yıllık asgari limiti ne kadardır? 

Cevap

Devre tatilde her yıl en az iki dönem gerekir ve bu dönemlerde de en az birer gecelik konaklama olması gerekir. 

6. Soru

Devre tatil sözleşmesinin asgari süresi ne kadardır? 

Cevap

Devre tatil sözleşmesinin süresi en az bir yıl olmak zorundadır. Bir yıldan daha kısa süreli devre tatil sözleşmesi yapılamaz.

7. Soru

Devre tatil sözleşmesi kişiye nasıl bir hak tanır? 

Cevap

Devre tatil sözleşmesi kişiye şahsi bir hak tanır. 

8. Soru

Devre tatil sözleşmesinin hukuki niteliği nedir? 

Cevap

Devre tatil hukuki niteliği itibariyle, karma sözleşmelerden olan kombine sözleşmeler grubuna girmektedir.

9. Soru

Devre tatil sözleşmesinde sağlayıcının borcu ve tüketicinin talep hakkı nedir? 

Cevap

Sağlayıcının ana borcu, sözleşme konusu taşınmazları tatil amacına uygun bir şekilde tutmak ve bu amaca yönelik olarak gerekli hizmetleri sağlamaktır. Tüketicinin talep hakkı ise tatilini sözleşmeye uygun bir yerde ve sözleşmeye uygun bir konfor ve hizmet seviyesinde yapmasının talep edilmesidir.

10. Soru

Devre tatil sözleşmelerinde ön bilgilendirme  nedir ve nasıl olmalıdır?

Cevap

Satıcı veya sağlayıcı devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim ve yeniden satış sözleşmelerinin kurulmasından en az bir gün önce tüketicilere yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ön bilgilendirme formu vermek zorundadır. Ön bilgilendirme formunun, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenmesi zorunludur.

11. Soru

Devre tatil sözleşmesinde tüketicinin ne tür hakları vardır? 

Cevap

Tüketicinin hakları; cayma hakkı, ön bilgilendirme hakkı, sözleşmenin örneğini alma hakkı, cayma hakkının kullanımıyla bağlı kredinin de sona ermesi gibi haklardır.

12. Soru

Devre mülk hakkı nedir? 

Cevap

Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) m.58’e göre, “mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir. Bu hakka devre mülk hakkı denir”.

13. Soru

Devre mülk hakkının konusu nedir?

Cevap

Devre mülk hakkının konusu mesken niteliğine sahip olan taşınmazlardır. Taşınmazın kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş bir bağımsız bölüm veya müstakil bir taşınmaz olması gerekmektedir. Müstakil bir taşınmaz söz konusu ise, devre mülk kurulabilmesi, bu taşınmaza müşterek mülkiyet şeklinde malik olunmasına bağlıdır.

14. Soru

Devre mülk hakkı nasıl bir haktır? 

Cevap

Devre mülk bir irtifak hakkıdır. 

15. Soru

Devre mülk hakkında süre nasıldır? 

Cevap

Devre mülk hakkının yılın belirli dönemlerine ayrılması ve 15 günden daha az süreli olmaması gerekir.

16. Soru

Devre mülk sözleşmesinin şekli nasıldır? 

Cevap

Devre mülk sözleşmesi resmi senet seklinde düzenlenip, tapu kütüğünde beyanlar hanesine kaydedilir. 

17. Soru

Ön ödemeli devre tatil sözleşmesi nedir? 

Cevap

Ön ödemeli devre tatil sözleşmesi, tüketicinin ayni hakka konu bir taşınmazın satış bedelini veya şahsi hakka konu taşınmazın kullanım hakkı bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcı veya sağlayıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı ya da kullanım hakkını tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmeleri ifade etmektedir.

18. Soru

Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi nedir? 

Cevap

Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye, belirlenen süre zarfında konaklamaya veya konaklama ile birlikte seyahat ya da diğer hizmetlerin beraber sunulduğu durumlara ilişkin indirim yahut diğer menfaatlerden faydalanma hakkı verilen sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler tatille ilgilidir ve tüketicinin belirli bir tatil merkezini tercih etmesi için sağlanan indirim vb. menfaatleri içermektedir.

19. Soru

Bir sözleşmenin uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi olarak nitelendirilebilmesi için hangi unsurları taşıması gerekir? 

Cevap

Bir sözleşmenin uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi olarak nitelendirilebilmesi için şu unsurları taşıması gerekir:

a. Sözleşme süresinin bir yıldan uzun olması
b. Tüketiciye belirli bir süre için konaklama veya konaklamayla birlikte seyahat ya da diğer hizmetlerin sunulması
c. Bu hizmetlerin sunulduğu durumlarda tüketiciye indirim yahut diğer menfaatlerden faydalanma hakkı verilmiş olması

20. Soru

Paket tur sözleşmesi nedir? 

Cevap

Paket tur sözleşmesi, paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından ulaştırma, konaklama ve ulaştırma ve konaklama hizmetlerine bağlı olmayan başka turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmelerdir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.