Açıköğretim Ders Notları

Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Türkiye’De Kentleşme

1. Soru

Kültür sözcüğünün temelde kaç ayrı anlamda kullanıldığı görülür?

Cevap

Kültür sözcüğünün temelde dört ayrı anlamda kullanıldığı görülür.
Bunlar:
1. Bilim alanındaki kültür: Uygarlıklar.
2. Beşeri alandaki kültür: Eğitim sürecinin
ürünüdür.
3. Estetik alandaki kültür: Güzel sanatlardır.
4. Maddi (teknolojik) ve biyolojik alanda kültür:
Üretme, tarım, ekin, çoğaltma ve yetiştirmedir
(Güvenç, 1994: 97).


2. Soru

Kültür sözcüğünün kökeni nereden nasıl gelmiştir?

Cevap

Kültür sözcüğünün kökeni cultura’dan gelmektedir. Latincede, “colere”, sürmek, ekip biçmek; “cultura” ise Türkçe’deki “ekin” karşılığında kullanılmıştır.


3. Soru

Kültürün antropolojide bugünde çoğunlukla benimsenen ilk tanımını kim yapmıştır?

Cevap

Kültürün antropolojide bugünde çoğunlukla benimsenen ilk tanımını Tylor (1871) yapmıştır.


4. Soru

Kültürün ögeleri nelerdir?

Cevap

Kültürün ögeleri; normlar, değerler, inançlar semboller ve dildir.


5. Soru

Kültürün ögelerinden normlar nelerdir? 

Cevap

Normlar, yaptırımı olan kurallar bütünüdür. Normlar, belli bir durumda insanların nasıl davranmaları gerektiği konusunda beklentileridir.


6. Soru

İslamiyetle birlikte Türkler arasında yaygınlık kazanan alfabe hangi alfabedir?

Cevap

İslamiyetle birlikte Türkler arasında yaygınlık kazanan alfabe, Arap alfabesinin Türkçeye uyum sağlaması için geliştirilmiş ve bazı eklemeler yapılmış bir eski yazı ya da Osmanlı alfabesidir.


7. Soru

Türk kültürü denildiğinde, ne anlaşılmaktadır?

Cevap

Türk kültürü denildiğinde, Türk kavminin tarih sahnesine çıkışından başlayarak, günümüze dek süregelen ve Türklerin yerleştikleri, yaşadıkları, bugün de yaşamakta oldukları yerlerde yarattıkları, hâlen etkinliğini sürdüren kültür anlaşılmaktadır.


8. Soru

Türkiye kültürü denildiğinde nasıl bir açıklama yapabiliriz?

Cevap

Türkiye kültürü ise Türklerin yerleşmelerinden dolayı Türkiye denilen bu topraklarda onlardan önce var olan, onların gelişiyle büyük bir değişikliğe uğrayarak devam eden ve günümüze ulaşan kültür anlamına gelmektedir.


9. Soru

Türk kültürünün ana kaynağı neresidir?.

Cevap

Türk kültürünün ana kaynağının Orta Asya olduğu bilinmektedir.


10. Soru

Türk kültürünün genelde hangi kaynaklara dayandığı meydana çıkmaktadır?

Cevap

Türk kültürünün genelde üç kaynağa dayandığı meydana çıkmaktadır.
Bunlar: Orta Asya, komşu ülkeler (Çin, Hint) ve İslam (Arap, İran)’dır (Turan, 1990: 42).


11. Soru

Hofstede (1980) “Kültürün Sonuçları” isimli kitabında  elde ettiği sonuçları nelerdir?

Cevap

Türkiye’nin de içinde bulunduğu 40 ülkeden 116000 çalışanın katıldığı araştırmasında elde ettiği sonuçları 4 temel kültürel boyut altında incelemiştir. Bunlar; bireycilik ve toplulukçuluk (individualism vs collectivism), kadınsı ve erkeksi değerler (feminity vs masculinity), güç mesafesi (power distance) ve belirsizlikten kaçınma (uncertainty avoidance)dır. Daha sonra uzun erimli yönelme (long term orientation) boyutu da eklenmiştir.


12. Soru

Türkiye’de, özellikle Batı kültürüne göre farklılaşan ve Türk insanının davranışlarını biçimleyen kültür bağlamının incelenmesi sonucu elde edilen bulgular ışığında kültürel açıdan hangi tespitler yapılabilir?

Cevap

Türkiye’de, özellikle Batı kültürüne göre farklılaşan ve Türk insanının davranışlarını biçimleyen kültür bağlamının incelenmesi sonucu elde edilen bulgular ışığında kültürel açıdan şu tespitler yapılabilir:
• Toplulukçu değer ve normlar egemendir;
• Kadınsı değerler biraz daha ön plandadır;
• Güç mesafesi fazladır;
• Belirsizlikten kaçınma eğilimi yüksektir.


13. Soru

Kurumlara güven konusunda en dikkate değer bulgu hangisidir?

Cevap

Kurumlara güven konusunda en dikkate değer bulgu ise 2008 yılından bu yana orduya duyulan güvenin azalmasıdır. Silahlı Kuvvetlere tamamen veya kısmen güvenenlerin oranı: 1990’de % 91, 1996’da % 94, 2000’de % 87, 2001’de % 84, 2006’da % 87, 2008’de % 90, 2009’da % 86, 2011’de % 75 düzeyindedir.


14. Soru

Evliliğin modası geçmiş bir kurum olduğu görüşünün toplumun yaklaşık üçte biri tarafından savunulduğu ülkeler hangileridir?

Cevap

Evliliğin modası geçmiş bir kurum olduğu görüşünün toplumun yaklaşık üçte biri tarafından savunulduğu ülkeler arasında ise Bulgaristan, Arjantin ve Meksika gelmektedir.


15. Soru

Avrupa’nın Katolik ülkelerinde din önemli (çok veya biraz) diyenlerin oranı nasıldır?

Cevap

Avrupa’nın Katolik ülkelerinin bazılarında din önemli (çok veya biraz) diyenlerin oranı şöyledir: İtalya % 74, Malta % 90, Polonya % 75, İspanya % 39. Öte yandan, dinî hayatında önemli sayanların oranı Çek Cumhuriyeti’nde % 20’ye, İsveç’te % 23’e, Almanya’da ise % 27’ye kadar inmiş durumdadır.


16. Soru

Türkiye’de bir kadının evlenmeden çocuk sahibi olmasını onaylayanların oranı yüzde kaç olarak saptanmıştır?

Cevap

Türkiye’de bir kadının evlenmeden çocuk sahibi olmasını onaylayanların oranı % 7 olarak saptanmıştır.


17. Soru

Avrupa ortalaması olarak bir kadının evlenmeden çocuk sahibi olmasını onaylayanların oranı yüzde kaç olarak saptanmıştır?

Cevap

Türkiye’de bir kadının evlenmeden çocuk sahibi olmasını onaylayanların oranı % 7 olarak saptanmıştır. Bu konuda Avrupa ortalaması % 47’dir. Rekor ise İspanya’dadır.


18. Soru

Türkiye’de insanlar toplu bir dilekçeye imza atma isteği oranı nedir?

Cevap

Türkiye’de insanlar toplu bir dilekçeye imza atmaktan bile ciddi boyutlarda çekinmektedir. “Kesinlikle toplu dilekçe imzalamam” diyenlerin oranı 1990’da % 46, 1996’da % 45, 2000’de % 44, 2001’de % 44, 2006’da % 53, 2011’de % 61’dir. Bu oranlarda dikkat çeken nokta, 1990-2001 arasında aynı kalan oranının, bu yıldan sonra hızlı bir yükselişe geçmesidir.


19. Soru

Dünya Değerler Araştırması 2007 verilerine göre insan haklarına duyulan saygı açısından Türkiye kaçıncı sırayı almaktadır?

Cevap

Türkiye 3. sırayı almaktadır.


20. Soru

Türkiye’de endişe edilen konular başlığında araştırmanın sonuçları incelenirse; bu sıralamanın başını hangi durum çekmektedir?

Cevap

Türkiye’de endişe edilen konular başlığında araştırmanın sonuçları incelenirse; bu sıralamanın başını hayat pahalılığı çekmekte, bunu ise sırasıyla çocuklarına iyi bir eğitim sağlayamamak, bir terör saldırısı, işsiz kalmak, iç savaş ve telefon ve e-postaların izlenmesi takip etmektedir.


1. Soru

Kültür sözcüğünün temelde kaç ayrı anlamda kullanıldığı görülür?

Cevap

Kültür sözcüğünün temelde dört ayrı anlamda kullanıldığı görülür.
Bunlar:
1. Bilim alanındaki kültür: Uygarlıklar.
2. Beşeri alandaki kültür: Eğitim sürecinin
ürünüdür.
3. Estetik alandaki kültür: Güzel sanatlardır.
4. Maddi (teknolojik) ve biyolojik alanda kültür:
Üretme, tarım, ekin, çoğaltma ve yetiştirmedir
(Güvenç, 1994: 97).

2. Soru

Kültür sözcüğünün kökeni nereden nasıl gelmiştir?

Cevap

Kültür sözcüğünün kökeni cultura’dan gelmektedir. Latincede, “colere”, sürmek, ekip biçmek; “cultura” ise Türkçe’deki “ekin” karşılığında kullanılmıştır.

3. Soru

Kültürün antropolojide bugünde çoğunlukla benimsenen ilk tanımını kim yapmıştır?

Cevap

Kültürün antropolojide bugünde çoğunlukla benimsenen ilk tanımını Tylor (1871) yapmıştır.

4. Soru

Kültürün ögeleri nelerdir?

Cevap

Kültürün ögeleri; normlar, değerler, inançlar semboller ve dildir.

5. Soru

Kültürün ögelerinden normlar nelerdir? 

Cevap

Normlar, yaptırımı olan kurallar bütünüdür. Normlar, belli bir durumda insanların nasıl davranmaları gerektiği konusunda beklentileridir.

6. Soru

İslamiyetle birlikte Türkler arasında yaygınlık kazanan alfabe hangi alfabedir?

Cevap

İslamiyetle birlikte Türkler arasında yaygınlık kazanan alfabe, Arap alfabesinin Türkçeye uyum sağlaması için geliştirilmiş ve bazı eklemeler yapılmış bir eski yazı ya da Osmanlı alfabesidir.

7. Soru

Türk kültürü denildiğinde, ne anlaşılmaktadır?

Cevap

Türk kültürü denildiğinde, Türk kavminin tarih sahnesine çıkışından başlayarak, günümüze dek süregelen ve Türklerin yerleştikleri, yaşadıkları, bugün de yaşamakta oldukları yerlerde yarattıkları, hâlen etkinliğini sürdüren kültür anlaşılmaktadır.

8. Soru

Türkiye kültürü denildiğinde nasıl bir açıklama yapabiliriz?

Cevap

Türkiye kültürü ise Türklerin yerleşmelerinden dolayı Türkiye denilen bu topraklarda onlardan önce var olan, onların gelişiyle büyük bir değişikliğe uğrayarak devam eden ve günümüze ulaşan kültür anlamına gelmektedir.

9. Soru

Türk kültürünün ana kaynağı neresidir?.

Cevap

Türk kültürünün ana kaynağının Orta Asya olduğu bilinmektedir.

10. Soru

Türk kültürünün genelde hangi kaynaklara dayandığı meydana çıkmaktadır?

Cevap

Türk kültürünün genelde üç kaynağa dayandığı meydana çıkmaktadır.
Bunlar: Orta Asya, komşu ülkeler (Çin, Hint) ve İslam (Arap, İran)’dır (Turan, 1990: 42).

11. Soru

Hofstede (1980) “Kültürün Sonuçları” isimli kitabında  elde ettiği sonuçları nelerdir?

Cevap

Türkiye’nin de içinde bulunduğu 40 ülkeden 116000 çalışanın katıldığı araştırmasında elde ettiği sonuçları 4 temel kültürel boyut altında incelemiştir. Bunlar; bireycilik ve toplulukçuluk (individualism vs collectivism), kadınsı ve erkeksi değerler (feminity vs masculinity), güç mesafesi (power distance) ve belirsizlikten kaçınma (uncertainty avoidance)dır. Daha sonra uzun erimli yönelme (long term orientation) boyutu da eklenmiştir.

12. Soru

Türkiye’de, özellikle Batı kültürüne göre farklılaşan ve Türk insanının davranışlarını biçimleyen kültür bağlamının incelenmesi sonucu elde edilen bulgular ışığında kültürel açıdan hangi tespitler yapılabilir?

Cevap

Türkiye’de, özellikle Batı kültürüne göre farklılaşan ve Türk insanının davranışlarını biçimleyen kültür bağlamının incelenmesi sonucu elde edilen bulgular ışığında kültürel açıdan şu tespitler yapılabilir:
• Toplulukçu değer ve normlar egemendir;
• Kadınsı değerler biraz daha ön plandadır;
• Güç mesafesi fazladır;
• Belirsizlikten kaçınma eğilimi yüksektir.

13. Soru

Kurumlara güven konusunda en dikkate değer bulgu hangisidir?

Cevap

Kurumlara güven konusunda en dikkate değer bulgu ise 2008 yılından bu yana orduya duyulan güvenin azalmasıdır. Silahlı Kuvvetlere tamamen veya kısmen güvenenlerin oranı: 1990’de % 91, 1996’da % 94, 2000’de % 87, 2001’de % 84, 2006’da % 87, 2008’de % 90, 2009’da % 86, 2011’de % 75 düzeyindedir.

14. Soru

Evliliğin modası geçmiş bir kurum olduğu görüşünün toplumun yaklaşık üçte biri tarafından savunulduğu ülkeler hangileridir?

Cevap

Evliliğin modası geçmiş bir kurum olduğu görüşünün toplumun yaklaşık üçte biri tarafından savunulduğu ülkeler arasında ise Bulgaristan, Arjantin ve Meksika gelmektedir.

15. Soru

Avrupa’nın Katolik ülkelerinde din önemli (çok veya biraz) diyenlerin oranı nasıldır?

Cevap

Avrupa’nın Katolik ülkelerinin bazılarında din önemli (çok veya biraz) diyenlerin oranı şöyledir: İtalya % 74, Malta % 90, Polonya % 75, İspanya % 39. Öte yandan, dinî hayatında önemli sayanların oranı Çek Cumhuriyeti’nde % 20’ye, İsveç’te % 23’e, Almanya’da ise % 27’ye kadar inmiş durumdadır.

16. Soru

Türkiye’de bir kadının evlenmeden çocuk sahibi olmasını onaylayanların oranı yüzde kaç olarak saptanmıştır?

Cevap

Türkiye’de bir kadının evlenmeden çocuk sahibi olmasını onaylayanların oranı % 7 olarak saptanmıştır.

17. Soru

Avrupa ortalaması olarak bir kadının evlenmeden çocuk sahibi olmasını onaylayanların oranı yüzde kaç olarak saptanmıştır?

Cevap

Türkiye’de bir kadının evlenmeden çocuk sahibi olmasını onaylayanların oranı % 7 olarak saptanmıştır. Bu konuda Avrupa ortalaması % 47’dir. Rekor ise İspanya’dadır.

18. Soru

Türkiye’de insanlar toplu bir dilekçeye imza atma isteği oranı nedir?

Cevap

Türkiye’de insanlar toplu bir dilekçeye imza atmaktan bile ciddi boyutlarda çekinmektedir. “Kesinlikle toplu dilekçe imzalamam” diyenlerin oranı 1990’da % 46, 1996’da % 45, 2000’de % 44, 2001’de % 44, 2006’da % 53, 2011’de % 61’dir. Bu oranlarda dikkat çeken nokta, 1990-2001 arasında aynı kalan oranının, bu yıldan sonra hızlı bir yükselişe geçmesidir.

19. Soru

Dünya Değerler Araştırması 2007 verilerine göre insan haklarına duyulan saygı açısından Türkiye kaçıncı sırayı almaktadır?

Cevap

Türkiye 3. sırayı almaktadır.

20. Soru

Türkiye’de endişe edilen konular başlığında araştırmanın sonuçları incelenirse; bu sıralamanın başını hangi durum çekmektedir?

Cevap

Türkiye’de endişe edilen konular başlığında araştırmanın sonuçları incelenirse; bu sıralamanın başını hayat pahalılığı çekmekte, bunu ise sırasıyla çocuklarına iyi bir eğitim sağlayamamak, bir terör saldırısı, işsiz kalmak, iç savaş ve telefon ve e-postaların izlenmesi takip etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.