Açıköğretim Ders Notları

Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 Dersi 6. Ünite Özet

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 Dersi 6. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Uyap’La İlgili Kanun Ve Yönetmelik Hükümleri

İlgili Kanunlar

Ceza Muhakemesi Kanunu

Madde 38/A-(Ek madde: 02/07/2012-6352 S.K./95.md.)
(1) Her türlü ceza muhakemesi işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kullanılır. Bu işlemlere ilişkin her türlü veri, bilgi, belge ve karar, UYAP vasıtasıyla işlenir, kaydedilir ve saklanır.

(2) Kanunlarda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, dosyalar güvenli elektronik imza kullanılarak UYAP’tan incelenebilir ve her türlü ceza muhakemesi işlemi yapılabilir.

(3) Bu Kanun kapsamında fiziki olarak hazırlanması öngörülen her türlü belge ve karar elektronik ortamda düzenlenebilir, işlenebilir, saklanabilir ve güvenli elektronik imza ile imzalanabilir.

(4) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge ve kararlar diğer kişi veya kurumlara elektronik ortamda gönderilir. Güvenli elektronik imza ile imzalanarak gönderilen belge veya kararlar, gerekmedikçe fiziki olarak ayrıca düzenlenmez ve ilgili kurum ve kişilere gönderilmez.

(5) Elektronik imzalı belgenin elle atılan imzalı belgeyle çelişmesi halinde UYAP’ta kayıtlı olan güvenli elektronik imzalı belge geçerli kabul edilir.

(6) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge ve kararlarda, mühürleme işlemi ile kanunlarda birden fazla nüshanın düzenlenmesini öngören hükümler uygulanmaz.

(7) Zorunlu nedenlerle fiziki olarak düzenlenmiş belge veya kararlar, yetkili kişilerce taranarak UYAP’a aktarılır ve gerektiğinde ilgili birimlere elektronik ortamda gönderilir.

(8) Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hâllerde tutanak veya belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek hâkim, Cumhuriyet savcısı veya görevlendirilen yetkili kişi tarafından imzalanır ve mühürlenir.

(9) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.

(10) Yargı birimlerinin ihtiyaç duyduğu nüfus, tapu, adli sicil kaydı gibi dış bilişim sistemlerinden UYAP vasıtasıyla temin edilen bilgi, belge ve kayıtlar, zorunlu olmadıkça ayrıca fiziki olarak istenilmez. UYAP’tan dış bilişim sistemlerine gönderilen bilgi ve belgeler ayrıca zorunlu olmadıkça fiziki ortamda gönderilmez.

(11) Ceza muhakemesi işlemlerinin UYAP’ta yapılmasına dair usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Çek Kanunu

Ceza Sorumluluğu, Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı: Madde 5-(1) (Değişik: 15/7/2016-6728/63 md.) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, bin beş yüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu

Madde 10-(1) Kurulun idari ve malî işleri ile sekreterya hizmetlerini yerine getirmek üzere kurulan Genel Sekreterlik; Genel Sekreter, dört genel sekreter yardımcısı ile yeteri kadar tetkik hâkimi ve bürolardan oluşur.

(2) Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır: ……….

g) Kurulun görev alanıyla ilgili hususlarda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) kullanılmasını sağlamak.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Madde 445-(1) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemidir.

(2) Elektronik ortamda, güvenli elektronik imza kullanılarak dava açılabilir, harç ve avans ödenebilir, dava dosyaları incelenebilir.

(3) Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hâllerde tutanak veya belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek hâkim veya görevlendirdiği yazı işleri müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir.

(4) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.

(5) Mahkemelerde görülmekte olan dava, çekişmesiz yargı, geçici hukuki koruma ve diğer tüm işlemlerde UYAP’ın kullanılmasına dair usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

İlgili Yönetmelikler

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği

Bu Yönetmelik Kapsamındaki Memurlar ile İlgili Bilgiler ve Münhal Kadroların Bildirilmesi: Madde 48-Adalet komisyonları ile Adli Tıp Kurumu Başkanlığına bağlı olarak çalışan personelin görev yaptığı yer, adı soyadı, unvanı, tahsili, kadrosu, kazanılmış hak aylık derecesi ile o yerdeki münhal kadroları gösterir liste, bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı, bölge idare mahkemesi başkanlığı veya Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca Bakanlık kayıtlarıyla karşılaştırılmak üzere her yıl Şubat ayı sonunda ilgisine göre Personel Genel Müdürlüğüne veya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik

Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının Çalıştırılma Esasları: Madde 5-Adli yargı hâkim ve savcı adaylarının stajları aşağıdaki esaslar dâhilinde yaptırılır: ……….

h) Staj mahkemesi başkanı, hâkimi veya Cumhuriyet savcısının gözetim ve denetiminde yaptıkları işle ilgili evraka parafları alınır.

İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Mahkemelerde Çalıştırılma Esasları:

Madde 6-g) Staj mahkemesi başkanının gözetim ve denetiminde yaptıkları işle ilgili evraka hâkim adayı olarak parafları alınır.

Suç Eşyası Yönetmeliği

Suç Eşyası ve Mal Varlığı Değerleri ile İlgili İşlem Sonuçlarının Takibi: Madde 18-Suç eşyası ve mal varlığı değerleri ile ilgili işlem sonuçlarının araştırılması, takibi ve kontrolü aşağıdaki şekilde yerine getirilir: ……….

Ulusal Yargı Ağı Projesinin (UYAP) uygulanmasına başlanılan emanet memurluklarında bu Yönetmeliğe göre tutulan defterler ve kartonlar bir yıllık deneme süresinin bitiminden sonra kaldırılır.

Adalet Kütüphaneleri Yönetmeliği

Kayıt ve Tasnif: Madde 12-Bu Yönetmeliğin 5’inci maddesi uyarınca kütüphaneye gönderilen yayınlar, kütüphane memuru tarafından imza karşılığında teslim alınır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliği

Oda Payı Ödentileri: Madde 14-(1) Bilirkişi seçilen üyeler, her türlü bilirkişilik hizmetlerinden dolayı edindikleri bilirkişilik ücretlerinin ayrıntılı dökümünü Adalet Bakanlığının Ulusal Yargı Ağı Projesinden (UYAP) haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki dönem halinde almak, şube ve temsilcilikler aracılığı ile Oda’ya bildirmek ve yine bu dönemlere ilişkin brüt bilirkişi ücretlerinin % 10’u oranındaki Oda payını ödemekle yükümlüdürler.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Refakat Dönemi: Madde 15-(1) Refakat dönemi, müfettişliğe yeni atananlar için sekiz ay süreli, Başkan’ın uygun göreceği bir veya birkaç kıdemli müfettiş yanında, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma işlerinin yaptırılacağı dönemdir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği

Madde 4-(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avukat Bilgi Sistemi: Avukatların İnternet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi, ………

c) Bilirkişi Bilgi Sistemi: Bilirkişilerin İnternet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi, ……….

e) Dış birim: UYAP sistemine dâhil olmayan diğer kamu kurumları ve özel kuruluşları, ……….

j) Kurum Bilgi Sistemi: Tüzel kişilerin İnternet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi, ……….

l) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS): UYAP Bilişim Sisteminde ses ve görüntünün aynı anda elektronik ortamda iletildiği, kaydedildiği ve saklandığı ses ve görüntü bilişim sistemini, ……….

o) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP): Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan yargı bilişim sistemini ifade eder.

Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Genel Esaslar

UYAP’ın Kullanılması: Madde 5-(1) Mahkemeler ve hukuk dairelerinin iş süreçlerindeki her türlü veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri, bu işlemlere ilişkin her türlü kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemleri ile uyum ve işbirliği sağlanmış dış birimlerle yapılacak her türlü işlemler UYAP ortamında gerçekleştirilir.

(2) Daire başkanı, hâkim, üye, yazı işleri müdürü ve diğer personel iş listesini günlük olarak kontrol etmek ve yargılamanın bulunduğu aşamanın gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

(3) Mahkemelere ve hukuk dairelerine fiziki olarak verilen ve gönderilen her türlü evrak, elektronik ortama aktarılarak UYAP’a kaydedilir ve ilgili birime gönderilir.

(4) Taraf ve vekilleri ile diğer ilgililer güvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle UYAP vasıtasıyla mahkemeler veya hukuk dairelerine elektronik ortamda bilgi ve belge gönderebilirler.

(5) Gelen evraktan sorumlu personel, UYAP üzerinden mahkeme veya hukuk dairelerine gönderilen ve iş listesine düşen belgeleri derhal ilgili kişiye ya da doğrudan dosyasına aktarır.

(6) Tutanak, belge ve kararlar elektronik ortamda düzenlenir ve gerekli olanlar ilgilileri tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır.

(7) Teknik nedenlerle fiziki olarak düzenlenen belge veya kararlar, engelin ortadan kalkmasından sonra derhal elektronik ortama aktarılır, yetkili kişilerce güvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAP’a kaydedilir ve gerektiğinde UYAP vasıtasıyla ilgili birimlere iletilir.

(8) UYAP üzerinden hazırlanmış ve güvenli elektronik imza ile imzalanmış evrakın dış birimlere elektronik ortamda gönderilememesi hâlinde; belge veya kararın fiziki örneği alınır, güvenli elektronik imza ile imzalanmış aslının aynı olduğu belirtilerek altı hâkim veya görevlendirdiği yazı işleri müdürü tarafından imzalanmak sureti ile gönderilir.

(9) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.

(10) Fiziki ortamda yapılan işlemlerde süre mesai saati sonunda biter.

Kayıtlar, Tahsis Amacı ve Kullanılış Şekli Tutulacak Kayıtlar: Madde 9-(1) Mahkemeler ve hukuk dairelerinde aşağıda gösterilen kayıtların UYAP’ta tutulması zorunludur. Bu kayıtlar tarih, sıra numarası, hazırlayan veya onaylayan kişiye göre sorgulanabilir şekilde tutulur. Tutulacak kayıtlar şunlardır:

a. Esas kaydı
b. Karar kaydı
c. İstinaf kaydı
ç. Temyiz kaydı
d. İstinabe kaydı
e. Değişik işler kaydı
f. Duruşma günleri kaydı 128 Ulusal Yargı Ağı Projesi-I
g. Keşif günleri kaydı
ğ. Taşra istinaf veya temyiz kaydı
h. Satış talep edilen ortaklığın giderilmesi dosyalarının kaydına mahsus esas kaydı
ı. Ortaklığın giderilmesi satış paralarının kaydına mahsus kasa kaydı
i. Tereke esas kaydı
j. Tereke karar kaydı
k. Tereke kasa kaydı
l. Mirası ret kaydı
m. Posta mutemet kaydı
n. Tevzi kaydı
o. Zimmet kaydı
ö. Harç tahsil müzekkeresi zimmet kaydı
p. Vakıf tescil kaydı
r. Vesayet ad kaydı
s. Kıymetli evrak ve eşya kaydı
ş. Sosyal inceleme-görüşme kaydı
t. Muhabere kaydı
u. Hakem kararları saklama kaydı

Davanın Açılması ve İşlerin Kaydı Davanın Açılması: Madde 36-(1) Dava dilekçesi, tevzi bürosu, ön büro veya tevzi işiyle görevlendirilen yazı işleri personeline teslim edilir. ……….

(8) Gerçek kişilerin UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi üzerinden, tüzel kişi temsilcilerinin UYAP Kurum Bilgi Sistemi üzerinden dava açabilmeleri için elektronik imza sahibi olmaları gerekir.

(9) Taraf vekillerince UYAP üzerinden güvenli elektronik imza ile dava açılabilir.

Basit Yargılama Usulünde Dava ve Cevap Dilekçesinin Verilmesi: Madde 37-(1) Dava açılması ve davaya cevap verilmesi dilekçeyle olur.

(2) Basit yargılama usulünde, dava ve cevap dilekçeleri UYAP Bilgi Sistemlerinde yer alan dava ve cevap dilekçesi formları doldurulmak suretiyle de verilebilir.

Dosyaların İncelenmesi ve Örnek Alma: Madde 42-(5) Taraf vekilleri UYAP Avukat Bilgi Sistemi vasıtasıyla dava dosyalarını inceleyebilir ve örnek alabilirler.

(6) Taraflar elektronik imza sahibi olmak koşuluyla UYAP Vatandaş veya Kurum Bilgi Sistemi vasıtasıyla tarafı oldukları dava ve işlere ait tüm evrakı inceleyebilir, örnek alabilirler.

Kanun Yoluna Başvuru İşlemleri: Madde 48-8) Gerçek kişilerin UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi üzerinden, tüzel kişi temsilcilerinin UYAP Kurum Bilgi Sistemi üzerinden kanun yolu başvuru dilekçeleri gönderebilmeleri için elektronik imza sahibi olmaları gerekir.

(9) Taraf vekillerince UYAP üzerinden güvenli elektronik imza ile kanun yolu başvuru dilekçesi gönderilebilir. Bu işler için ayrıca elle atılmış imzalı belge istenmez.

(10) Elektronik ortamda kanun yolu başvurusu saat 00:00’a kadar yapılabilir.

(11) Kanun yoluna başvurulan dava veya işler, görevli daire doğru bir şekilde belirlendikten sonra kanun yolu formu ve dizi pusulası UYAP üzenden hazırlanarak ilgili mercie gönderilir.

Hükmün Korunması: Madde 56-(1) Elektronik ortamda hazırlanan hüküm, hükme katılan hâkimler ve zabıt kâtibi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAP veri tabanında saklanır.

Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası ve Diğer Usulî İşlemler: Madde 60-5) Kimlik tespiti ve dinleme işleminin yapıldığına dair UYAP Bilişim Sisteminde veya zorunluluk nedeniyle haricen tutulan tutanak, dinleme işlemi sırasında hazır bulunan tüm ilgililerce duruma göre güvenli elektronik imza ya da el ürünü imza ile imzalanır

(6) Elektronik ortamdaki tutanak aynen, fiziki olarak tutulan tutanak ise taranıp, elektronik imza ile imzalanmak suretiyle dinleme talep eden makama UYAP üzerinden gönderilir.

Madde 64-(1) Bilirkişiler UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden de işlem yapabilirler.

(2) UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden bilirkişi veya bilirkişiler görevlendirilebilir.

(3) Bilirkişilere ödenmesi gereken ücretler de Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden banka hesaplarına aktarılabilir.

(4) Raporunu sunan bilirkişi hakkında, hâkim tarafından UYAP’ta yer alan performans değerlendirme formu doldurulabilir.

Yürürlük: Madde 66-(1) Bu Yönetmeliğin, elektronik ortamda yapılması öngörülmüş olup henüz UYAP uygulamalarında bulunmayan işlemlere ilişkin hükümleri, gerekli yazılım çalışması tamamlanıp uygulama güncelleme duyuruları yapıldıktan sonra, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

Tanımlar: Madde 4-(1) Bu Yönetmelikte geçen; ………. b) Bilirkişi: Çözümü; uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan kişi veya kuruluşu,

c) Bilirkişi Bilgi Sistemi: Bilirkişilerin İnternet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi, ……….

ğ) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP): Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan yargı bilişim sistemini, ifade eder.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kararlar: Madde 12-(1) Genel Sekreterlik ya da Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan ve daireler ya da Genel Kurul gündemine sunulan teklif, işlem ya da faaliyetler ile görüşülen işler; ilgili daire ya da Genel Kurul tarafından müzakere edilerek karara bağlanır. ……….

(9) Belirli bir işlem ya da faaliyete yönelik usul ve işleyişe ilişkin Genel Kurul ve daireler tarafından alınan kararlar yapılacak çalışmalarda göz önünde bulundurulur. UYAP’ın Kullanılması: Madde 13-(1) Gündem ve görüşme tutanaklarının hazırlanması, kayda alınması, karar defterine işlenmesi ve kararların yazılması, imzalanması ile gönderilmesi sürecindeki tüm işlemler, UYAP ortamında yerine getirilir.

HSYK Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu Bürolarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Madde 14-(1) İşlemler Bürosu; e) Cumhuriyet başsavcılıkları ve komisyon başkanlıkları tarafından UYAP’a girilen ayrılış ve başlayışa ilişkin kayıtların kontrol edilmesi ve takibi işlemlerinin sekretaryasını yürütür.

Gizli Sicil Bürosu: Madde 15-(3) Genel Kurul ve dairelerin gündemleri ile terfi ve atama çalışmaları haricinde, gizli sicil dosyaları büro dışına çıkarılamaz. Gizli sicil dosyaları UYAP üzerinden ihtiyacı olan bürolarda sınırlı sayıda kişilere açılabilir.

Meslek İçi Eğitim Bürosu: Madde 16-(1) Meslek İçi Eğitim Bürosu; hâkim ve savcıların hak ve ödevi olan meslek içi eğitim konusunda ilgili mevzuatta belirtilen ve Kurul tarafından yapılması gereken tüm işlem ya da faaliyetlerin sekretaryasını yürütür.

(2) Hâkim ve savcıların katıldıkları eğitim programlarına ilişkin istatistiki bilgiler, düzenli bir şekilde tutulur. Bu bilgiler, yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere UYAP ortamına aktarılır.

Madde 18-(1) Terfi Bürosu; ……….

3) Kanun yolu incelemesinden geçen işlere ilişkin kayıtların UYAP’tan alınması ve bu kayıtların incelenmesi görevlerini yürütür.

(2) Terfi defterlerinin hazırlanmasında aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır: ……….

ğ) Terfi sonuçları terfi bürosunca UYAP’a işlenerek ilgililere tebliğ edilir. Ayrıca ilgililerin açık sicillerine işlenmek üzere karar örnekleri açık sicil bürosuna gönderilir.

İlgili Kanunlar

Ceza Muhakemesi Kanunu

Madde 38/A-(Ek madde: 02/07/2012-6352 S.K./95.md.)
(1) Her türlü ceza muhakemesi işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kullanılır. Bu işlemlere ilişkin her türlü veri, bilgi, belge ve karar, UYAP vasıtasıyla işlenir, kaydedilir ve saklanır.

(2) Kanunlarda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, dosyalar güvenli elektronik imza kullanılarak UYAP’tan incelenebilir ve her türlü ceza muhakemesi işlemi yapılabilir.

(3) Bu Kanun kapsamında fiziki olarak hazırlanması öngörülen her türlü belge ve karar elektronik ortamda düzenlenebilir, işlenebilir, saklanabilir ve güvenli elektronik imza ile imzalanabilir.

(4) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge ve kararlar diğer kişi veya kurumlara elektronik ortamda gönderilir. Güvenli elektronik imza ile imzalanarak gönderilen belge veya kararlar, gerekmedikçe fiziki olarak ayrıca düzenlenmez ve ilgili kurum ve kişilere gönderilmez.

(5) Elektronik imzalı belgenin elle atılan imzalı belgeyle çelişmesi halinde UYAP’ta kayıtlı olan güvenli elektronik imzalı belge geçerli kabul edilir.

(6) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge ve kararlarda, mühürleme işlemi ile kanunlarda birden fazla nüshanın düzenlenmesini öngören hükümler uygulanmaz.

(7) Zorunlu nedenlerle fiziki olarak düzenlenmiş belge veya kararlar, yetkili kişilerce taranarak UYAP’a aktarılır ve gerektiğinde ilgili birimlere elektronik ortamda gönderilir.

(8) Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hâllerde tutanak veya belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek hâkim, Cumhuriyet savcısı veya görevlendirilen yetkili kişi tarafından imzalanır ve mühürlenir.

(9) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.

(10) Yargı birimlerinin ihtiyaç duyduğu nüfus, tapu, adli sicil kaydı gibi dış bilişim sistemlerinden UYAP vasıtasıyla temin edilen bilgi, belge ve kayıtlar, zorunlu olmadıkça ayrıca fiziki olarak istenilmez. UYAP’tan dış bilişim sistemlerine gönderilen bilgi ve belgeler ayrıca zorunlu olmadıkça fiziki ortamda gönderilmez.

(11) Ceza muhakemesi işlemlerinin UYAP’ta yapılmasına dair usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Çek Kanunu

Ceza Sorumluluğu, Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı: Madde 5-(1) (Değişik: 15/7/2016-6728/63 md.) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, bin beş yüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu

Madde 10-(1) Kurulun idari ve malî işleri ile sekreterya hizmetlerini yerine getirmek üzere kurulan Genel Sekreterlik; Genel Sekreter, dört genel sekreter yardımcısı ile yeteri kadar tetkik hâkimi ve bürolardan oluşur.

(2) Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır: ……….

g) Kurulun görev alanıyla ilgili hususlarda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) kullanılmasını sağlamak.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Madde 445-(1) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemidir.

(2) Elektronik ortamda, güvenli elektronik imza kullanılarak dava açılabilir, harç ve avans ödenebilir, dava dosyaları incelenebilir.

(3) Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hâllerde tutanak veya belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek hâkim veya görevlendirdiği yazı işleri müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir.

(4) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.

(5) Mahkemelerde görülmekte olan dava, çekişmesiz yargı, geçici hukuki koruma ve diğer tüm işlemlerde UYAP’ın kullanılmasına dair usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

İlgili Yönetmelikler

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği

Bu Yönetmelik Kapsamındaki Memurlar ile İlgili Bilgiler ve Münhal Kadroların Bildirilmesi: Madde 48-Adalet komisyonları ile Adli Tıp Kurumu Başkanlığına bağlı olarak çalışan personelin görev yaptığı yer, adı soyadı, unvanı, tahsili, kadrosu, kazanılmış hak aylık derecesi ile o yerdeki münhal kadroları gösterir liste, bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı, bölge idare mahkemesi başkanlığı veya Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca Bakanlık kayıtlarıyla karşılaştırılmak üzere her yıl Şubat ayı sonunda ilgisine göre Personel Genel Müdürlüğüne veya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik

Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının Çalıştırılma Esasları: Madde 5-Adli yargı hâkim ve savcı adaylarının stajları aşağıdaki esaslar dâhilinde yaptırılır: ……….

h) Staj mahkemesi başkanı, hâkimi veya Cumhuriyet savcısının gözetim ve denetiminde yaptıkları işle ilgili evraka parafları alınır.

İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Mahkemelerde Çalıştırılma Esasları:

Madde 6-g) Staj mahkemesi başkanının gözetim ve denetiminde yaptıkları işle ilgili evraka hâkim adayı olarak parafları alınır.

Suç Eşyası Yönetmeliği

Suç Eşyası ve Mal Varlığı Değerleri ile İlgili İşlem Sonuçlarının Takibi: Madde 18-Suç eşyası ve mal varlığı değerleri ile ilgili işlem sonuçlarının araştırılması, takibi ve kontrolü aşağıdaki şekilde yerine getirilir: ……….

Ulusal Yargı Ağı Projesinin (UYAP) uygulanmasına başlanılan emanet memurluklarında bu Yönetmeliğe göre tutulan defterler ve kartonlar bir yıllık deneme süresinin bitiminden sonra kaldırılır.

Adalet Kütüphaneleri Yönetmeliği

Kayıt ve Tasnif: Madde 12-Bu Yönetmeliğin 5’inci maddesi uyarınca kütüphaneye gönderilen yayınlar, kütüphane memuru tarafından imza karşılığında teslim alınır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliği

Oda Payı Ödentileri: Madde 14-(1) Bilirkişi seçilen üyeler, her türlü bilirkişilik hizmetlerinden dolayı edindikleri bilirkişilik ücretlerinin ayrıntılı dökümünü Adalet Bakanlığının Ulusal Yargı Ağı Projesinden (UYAP) haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki dönem halinde almak, şube ve temsilcilikler aracılığı ile Oda’ya bildirmek ve yine bu dönemlere ilişkin brüt bilirkişi ücretlerinin % 10’u oranındaki Oda payını ödemekle yükümlüdürler.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Refakat Dönemi: Madde 15-(1) Refakat dönemi, müfettişliğe yeni atananlar için sekiz ay süreli, Başkan’ın uygun göreceği bir veya birkaç kıdemli müfettiş yanında, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma işlerinin yaptırılacağı dönemdir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği

Madde 4-(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avukat Bilgi Sistemi: Avukatların İnternet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi, ………

c) Bilirkişi Bilgi Sistemi: Bilirkişilerin İnternet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi, ……….

e) Dış birim: UYAP sistemine dâhil olmayan diğer kamu kurumları ve özel kuruluşları, ……….

j) Kurum Bilgi Sistemi: Tüzel kişilerin İnternet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi, ……….

l) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS): UYAP Bilişim Sisteminde ses ve görüntünün aynı anda elektronik ortamda iletildiği, kaydedildiği ve saklandığı ses ve görüntü bilişim sistemini, ……….

o) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP): Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan yargı bilişim sistemini ifade eder.

Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Genel Esaslar

UYAP’ın Kullanılması: Madde 5-(1) Mahkemeler ve hukuk dairelerinin iş süreçlerindeki her türlü veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri, bu işlemlere ilişkin her türlü kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemleri ile uyum ve işbirliği sağlanmış dış birimlerle yapılacak her türlü işlemler UYAP ortamında gerçekleştirilir.

(2) Daire başkanı, hâkim, üye, yazı işleri müdürü ve diğer personel iş listesini günlük olarak kontrol etmek ve yargılamanın bulunduğu aşamanın gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

(3) Mahkemelere ve hukuk dairelerine fiziki olarak verilen ve gönderilen her türlü evrak, elektronik ortama aktarılarak UYAP’a kaydedilir ve ilgili birime gönderilir.

(4) Taraf ve vekilleri ile diğer ilgililer güvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle UYAP vasıtasıyla mahkemeler veya hukuk dairelerine elektronik ortamda bilgi ve belge gönderebilirler.

(5) Gelen evraktan sorumlu personel, UYAP üzerinden mahkeme veya hukuk dairelerine gönderilen ve iş listesine düşen belgeleri derhal ilgili kişiye ya da doğrudan dosyasına aktarır.

(6) Tutanak, belge ve kararlar elektronik ortamda düzenlenir ve gerekli olanlar ilgilileri tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır.

(7) Teknik nedenlerle fiziki olarak düzenlenen belge veya kararlar, engelin ortadan kalkmasından sonra derhal elektronik ortama aktarılır, yetkili kişilerce güvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAP’a kaydedilir ve gerektiğinde UYAP vasıtasıyla ilgili birimlere iletilir.

(8) UYAP üzerinden hazırlanmış ve güvenli elektronik imza ile imzalanmış evrakın dış birimlere elektronik ortamda gönderilememesi hâlinde; belge veya kararın fiziki örneği alınır, güvenli elektronik imza ile imzalanmış aslının aynı olduğu belirtilerek altı hâkim veya görevlendirdiği yazı işleri müdürü tarafından imzalanmak sureti ile gönderilir.

(9) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.

(10) Fiziki ortamda yapılan işlemlerde süre mesai saati sonunda biter.

Kayıtlar, Tahsis Amacı ve Kullanılış Şekli Tutulacak Kayıtlar: Madde 9-(1) Mahkemeler ve hukuk dairelerinde aşağıda gösterilen kayıtların UYAP’ta tutulması zorunludur. Bu kayıtlar tarih, sıra numarası, hazırlayan veya onaylayan kişiye göre sorgulanabilir şekilde tutulur. Tutulacak kayıtlar şunlardır:

a. Esas kaydı
b. Karar kaydı
c. İstinaf kaydı
ç. Temyiz kaydı
d. İstinabe kaydı
e. Değişik işler kaydı
f. Duruşma günleri kaydı 128 Ulusal Yargı Ağı Projesi-I
g. Keşif günleri kaydı
ğ. Taşra istinaf veya temyiz kaydı
h. Satış talep edilen ortaklığın giderilmesi dosyalarının kaydına mahsus esas kaydı
ı. Ortaklığın giderilmesi satış paralarının kaydına mahsus kasa kaydı
i. Tereke esas kaydı
j. Tereke karar kaydı
k. Tereke kasa kaydı
l. Mirası ret kaydı
m. Posta mutemet kaydı
n. Tevzi kaydı
o. Zimmet kaydı
ö. Harç tahsil müzekkeresi zimmet kaydı
p. Vakıf tescil kaydı
r. Vesayet ad kaydı
s. Kıymetli evrak ve eşya kaydı
ş. Sosyal inceleme-görüşme kaydı
t. Muhabere kaydı
u. Hakem kararları saklama kaydı

Davanın Açılması ve İşlerin Kaydı Davanın Açılması: Madde 36-(1) Dava dilekçesi, tevzi bürosu, ön büro veya tevzi işiyle görevlendirilen yazı işleri personeline teslim edilir. ……….

(8) Gerçek kişilerin UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi üzerinden, tüzel kişi temsilcilerinin UYAP Kurum Bilgi Sistemi üzerinden dava açabilmeleri için elektronik imza sahibi olmaları gerekir.

(9) Taraf vekillerince UYAP üzerinden güvenli elektronik imza ile dava açılabilir.

Basit Yargılama Usulünde Dava ve Cevap Dilekçesinin Verilmesi: Madde 37-(1) Dava açılması ve davaya cevap verilmesi dilekçeyle olur.

(2) Basit yargılama usulünde, dava ve cevap dilekçeleri UYAP Bilgi Sistemlerinde yer alan dava ve cevap dilekçesi formları doldurulmak suretiyle de verilebilir.

Dosyaların İncelenmesi ve Örnek Alma: Madde 42-(5) Taraf vekilleri UYAP Avukat Bilgi Sistemi vasıtasıyla dava dosyalarını inceleyebilir ve örnek alabilirler.

(6) Taraflar elektronik imza sahibi olmak koşuluyla UYAP Vatandaş veya Kurum Bilgi Sistemi vasıtasıyla tarafı oldukları dava ve işlere ait tüm evrakı inceleyebilir, örnek alabilirler.

Kanun Yoluna Başvuru İşlemleri: Madde 48-8) Gerçek kişilerin UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi üzerinden, tüzel kişi temsilcilerinin UYAP Kurum Bilgi Sistemi üzerinden kanun yolu başvuru dilekçeleri gönderebilmeleri için elektronik imza sahibi olmaları gerekir.

(9) Taraf vekillerince UYAP üzerinden güvenli elektronik imza ile kanun yolu başvuru dilekçesi gönderilebilir. Bu işler için ayrıca elle atılmış imzalı belge istenmez.

(10) Elektronik ortamda kanun yolu başvurusu saat 00:00’a kadar yapılabilir.

(11) Kanun yoluna başvurulan dava veya işler, görevli daire doğru bir şekilde belirlendikten sonra kanun yolu formu ve dizi pusulası UYAP üzenden hazırlanarak ilgili mercie gönderilir.

Hükmün Korunması: Madde 56-(1) Elektronik ortamda hazırlanan hüküm, hükme katılan hâkimler ve zabıt kâtibi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAP veri tabanında saklanır.

Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası ve Diğer Usulî İşlemler: Madde 60-5) Kimlik tespiti ve dinleme işleminin yapıldığına dair UYAP Bilişim Sisteminde veya zorunluluk nedeniyle haricen tutulan tutanak, dinleme işlemi sırasında hazır bulunan tüm ilgililerce duruma göre güvenli elektronik imza ya da el ürünü imza ile imzalanır

(6) Elektronik ortamdaki tutanak aynen, fiziki olarak tutulan tutanak ise taranıp, elektronik imza ile imzalanmak suretiyle dinleme talep eden makama UYAP üzerinden gönderilir.

Madde 64-(1) Bilirkişiler UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden de işlem yapabilirler.

(2) UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden bilirkişi veya bilirkişiler görevlendirilebilir.

(3) Bilirkişilere ödenmesi gereken ücretler de Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden banka hesaplarına aktarılabilir.

(4) Raporunu sunan bilirkişi hakkında, hâkim tarafından UYAP’ta yer alan performans değerlendirme formu doldurulabilir.

Yürürlük: Madde 66-(1) Bu Yönetmeliğin, elektronik ortamda yapılması öngörülmüş olup henüz UYAP uygulamalarında bulunmayan işlemlere ilişkin hükümleri, gerekli yazılım çalışması tamamlanıp uygulama güncelleme duyuruları yapıldıktan sonra, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

Tanımlar: Madde 4-(1) Bu Yönetmelikte geçen; ………. b) Bilirkişi: Çözümü; uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan kişi veya kuruluşu,

c) Bilirkişi Bilgi Sistemi: Bilirkişilerin İnternet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi, ……….

ğ) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP): Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan yargı bilişim sistemini, ifade eder.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kararlar: Madde 12-(1) Genel Sekreterlik ya da Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan ve daireler ya da Genel Kurul gündemine sunulan teklif, işlem ya da faaliyetler ile görüşülen işler; ilgili daire ya da Genel Kurul tarafından müzakere edilerek karara bağlanır. ……….

(9) Belirli bir işlem ya da faaliyete yönelik usul ve işleyişe ilişkin Genel Kurul ve daireler tarafından alınan kararlar yapılacak çalışmalarda göz önünde bulundurulur. UYAP’ın Kullanılması: Madde 13-(1) Gündem ve görüşme tutanaklarının hazırlanması, kayda alınması, karar defterine işlenmesi ve kararların yazılması, imzalanması ile gönderilmesi sürecindeki tüm işlemler, UYAP ortamında yerine getirilir.

HSYK Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu Bürolarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Madde 14-(1) İşlemler Bürosu; e) Cumhuriyet başsavcılıkları ve komisyon başkanlıkları tarafından UYAP’a girilen ayrılış ve başlayışa ilişkin kayıtların kontrol edilmesi ve takibi işlemlerinin sekretaryasını yürütür.

Gizli Sicil Bürosu: Madde 15-(3) Genel Kurul ve dairelerin gündemleri ile terfi ve atama çalışmaları haricinde, gizli sicil dosyaları büro dışına çıkarılamaz. Gizli sicil dosyaları UYAP üzerinden ihtiyacı olan bürolarda sınırlı sayıda kişilere açılabilir.

Meslek İçi Eğitim Bürosu: Madde 16-(1) Meslek İçi Eğitim Bürosu; hâkim ve savcıların hak ve ödevi olan meslek içi eğitim konusunda ilgili mevzuatta belirtilen ve Kurul tarafından yapılması gereken tüm işlem ya da faaliyetlerin sekretaryasını yürütür.

(2) Hâkim ve savcıların katıldıkları eğitim programlarına ilişkin istatistiki bilgiler, düzenli bir şekilde tutulur. Bu bilgiler, yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere UYAP ortamına aktarılır.

Madde 18-(1) Terfi Bürosu; ……….

3) Kanun yolu incelemesinden geçen işlere ilişkin kayıtların UYAP’tan alınması ve bu kayıtların incelenmesi görevlerini yürütür.

(2) Terfi defterlerinin hazırlanmasında aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır: ……….

ğ) Terfi sonuçları terfi bürosunca UYAP’a işlenerek ilgililere tebliğ edilir. Ayrıca ilgililerin açık sicillerine işlenmek üzere karar örnekleri açık sicil bürosuna gönderilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.