Açıköğretim Ders Notları

Verimlilik Yönetimi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Verimlilik Yönetimi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Finansal Kaynakların Kullanımında Verimlilik

1. Soru

Finansal okuryazarlık nedir? Açıklayınız.

Cevap

Finansal okuryazarlık, finansal tüketici ve yatırımcıların finansal ürün ve kavramlar hakkında bilgi ve anlayışlarını geliştirmelerini, bilgi, yönlendirme ve/veya objektif tavsiyelerle finansal risk ve fırsatları daha iyi fark etmelerini, daha bilinçli tercih yapmalarını, nereden yardım almaları gerektiğini bilmelerini ve finansal refahlarını artırmak için diğer tüm etkin faaliyetleri yapmalarını sağlayan bir süreçtir.


2. Soru

Bireyin sahip olduğu finansal kaynakları verimli kullanabilmesi için finansal okuryazarlığın gerekliliğini ortaya koyan faktörler nelerdir?

Cevap

Bireyin sahip olduğu finansal kaynakları verimli kullanabilmesi için finansal okuryazarlığın gerekliliğini ortaya koyan faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Finansal ürünler karmaşıklaşmaktadır,
 • Finansal ürünlerin sayısı giderek artmaktadır,
 • Yaşam süreleri uzamaktadır,
 • Emeklilik düzenlemeleri değişmektedir,
 • Gelir düzeyi değişmektedir,
 • Sermaye piyasaları değişmektedir.

3. Soru

Bireysel yatırımcı ve kurumsal yatırımcı kavramlarını açıklayınız.

Cevap

Bireysel yatırımcılar gelirlerinin tüketim harcamalarını aşan kısmını yatırıma ayıran bireylerden oluşmaktadır. Bireysel yatırımcıların en önemli özelliği yatırıma yönlendirdikleri fonların sahibi olmalarıdır. Kurumsal yatırımcılar ise tasarruf sahiplerinin fonlarını finansal piyasalarda değerlendirmek üzere oluşturulan kurumlardır. Kurumsal yatırımcılar; Emeklilik Fonları, Sigorta Şirketleri, Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları, Yardım Fonları, Sosyal Güvenlik Kurumları, Portföy Yönetim Şirketleri olarak sınıflandırılmaktadır.


4. Soru

Bireysel yatırımcıların kararlarını etkileyen demografik faktörler nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Yatırımcının yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu yatırım kararı üzerinde etkilidir. Bir bireyin yatırım amacını belirleyen en önemli etken yaşı ve sağlık durumudur. Sağlığı iyi olmayan, üstelik yaşlı bir tasarruf sahibi elindeki parayı nakit hâlinde tutmak isteyebilir. Öte yandan genç bir tasarruf sahibi elinde nakit bulundurma yerine satın alma gücünü korumayı ve elindeki parada artış isteyebilir. Yani birinci tasarruf sahibi kendisine gelir getirecek aynı zamanda riski az menkul kıymetleri seçerken ikinci tasarruf sahibi ise yatırdığı parayı koruyacak ve artış sağlayacak menkul kıymetleri arayacaktır. Bireylerin yatırım amaçlarını belirleyen diğer kişisel etken kişinin ticari ve finansal konulardaki bilgisidir, bu da finansal okuryazarlık ile ilgilidir.


5. Soru

Bireysel finansal plan nedir? Hangi unsurların planlanmasını içerir?

Cevap

Bireysel Finansal Plan, bireyin finansal durumunu arzu edilen seviyeye getirmeye yönelik finansal hedeflerini ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik harcama, finansman ve yatırım faaliyetlerini içeren bir plan olarak tanımlanmaktadır. Bireysel finansal planlama aşağıdaki unsurların planlanmasını içeren bir süreçtir:

 • Bireysel Harcamalar
 • Harcamaların Finansmanı
 • Bireysel Yatırımlar

6. Soru

Bireysel finansal plan hangi temel bileşenlerden oluşmaktadır?

Cevap

Bunlar;

 • Bütçeleme ve vergi planlaması
 • Likiditenin yönetilmesi
 • Büyük satın almaların finansmanı
 • Sigorta planlaması
 • Paranın yatırımlarda değerlendirilmesi
 • Emeklilik planlamasıdır.

7. Soru

Temelde amaçlarına göre kaç çeşit yatırım vardır?

Cevap

Temelde amaçlarına göre üç çeşit yatırım söz konusudur:

 • Tedbir Amaçlı Yatırımlar
 • Özel Amaçlı Yatırımlar
 • Spekülatif Amaçlı Yatırımlar

8. Soru

İşletmenin finansal sonuçlarının değerlendirilmesinde, beklenen verimlilik tutarlı kararların alınabilmesinde finans yöneticisinin kullandığı analitik araçlar nelerdir?

Cevap

Bunlar:

 • Oranlar,
 • Karşılaştırmalı analiz,
 • Eğilim yüzdeleri hesaplanması,
 • Kara geçiş analizi,
 • Faaliyet kaldırıcı ve finansal kaldıraç,
 • Fon akım analizi-Fon kaynak ve kullanımları-,
 • Dağıtılabilir fon analizi,
 • Faaliyet sonucu yaratılan nakit akışı analizidir.

9. Soru

Oranların yorumlanmasındaki temel ilkeler nelerdir?

Cevap

Bu ilkeler:

 • İşletmenin geçmiş dönem oranları ile karşılaştırma,
 • Aynı sektörde yer alan diğer işletmeler ile ve sektör ortalamaları ile karşılaştırma,
 • Deneyimler sonucunda belirlenmiş uluslararası oranlar ile karşılaştırmadır.

10. Soru

Finansal tablo analizinde kullanılan oranlar nelerdir?

Cevap

Bunlar:

 • Likidite Oranları
 • Finansal Oranları
 • Faaliyet Oranları
 • Kârlılık Oranları
 • Piyasa Değeri Oranları

Yukarıdaki oranlardan Faaliyet Oranları, Kârlılık Oranları ve Piyasa Değeri Oranları doğrudan finansal kaynakların etkin ve verimli kullanımını belirlemeye yönelik oranlardır. Diğer oranlar ise bu konuda ikincil öneme sahip bulunmaktadır.


11. Soru

Likidite oranlarının işletme sahip ve yöneticileri açısından önemi nedir?

Cevap

Likidite oranlarının işletme sahip ve yöneticileri açısından önemi, işletmenin kısa süreli borçlarını ödemede herhangi bir sorunla karşılaşılıp karşılaşmayacağını belirlemesidir. Kredi verenler ise likidite oranlarını, işletmeye verilen kısa vadeli fonların geri ödenmesinde işletmenin sıkıntı çekip çekmeyeceğini belirlemek amacıyla kullanmaktadır.


12. Soru

Cari oran nedir?

Cevap

Dönen varlıklar ile kısa vadeli borçlar arasındaki sayısal ilişkiyi gösteren orandır. Kısa vadeli borçların ödenmesinde bir güçlükle karşılaşılıp karşılaşılmayacağı hakkında fikir veren cari oran dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesiyle bulunmaktadır. Analistlere göre cari oran mutlaka 1’den büyük olmalıdır. Genel olarak oranın 2’den büyük olması istenir.


13. Soru

Asit-test oranı nedir?

Cevap

İşletmenin likidite durumunun ölçülmesinde kullanılan orandır. Asit test oranı hesaplanırken paraya çevrilmesi uzun zaman alacak stoklar kalemi dönen varlık toplamından çıkarılarak, kısa vadeli borçlar ile olan ilişkisi izlenir. Asit test oranı aşağıdaki şekilde formüle edilebilir.

Asit Test Oranı = (Dönem Varlıklar – Stoklar) / Kısa Vadeli Borçlar

Bu oranın 1 olması tavsiye edilir. Oranın 1 olması işletmenin kısa vadeli borçlarının tamamının süratle paraya çevrilebilir değerlere karşılanabileceğini gösterir.


14. Soru

Kredi verenler açısından nakit oranının 1 olması neyi ifade der?

Cevap

Kredi verenler açısından nakit oranının 1 olması, işletmenin bütün kısa vadeli borçlarını hazır değerleriyle karşılayabileceğini gösterir.


15. Soru

Finansal oranlar neyi incelemektedir?

Cevap

Finansal oranlar işletmenin öz sermaye ve borçları ile bunlar arasındaki ilişkiyi incelemektedir.


16. Soru

İşletmenin finansal yapısının analizinde kullanılan oranlar nelerdir?

Cevap

Bunlar;

 • Toplam Borç/Toplam Varlık Oranı
 • Öz Sermaye/Toplam Varlıklar Oranı
 • Borç/Öz Sermaye Oranı
 • Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Varlıklar Oranı
 • Uzun Vadeli Borçlar/Toplam Varlıklar
 • Faizin Kazanılma Sayısı
 • Sabit Giderleri Karşılama Oranı
 • Maddi Duran Varlıklar/Öz Sermaye Oranı
 • Maddi Duran Varlıklar/Toplam Varlıklar Oranı
 • Duran Varlıklar/Devamlı Sermaye Oranı

17. Soru

Faaliyet oranları neyi ifade etmektedir? Genel kabul gören faaliyet oranları nelerdir?

Cevap

İşletmenin varlıklarını etkin kullanıp kullanmadığını ölçmekte kullanılmaktadır. Faaliyet oranları satışlar ile çeşitli varlık kalemleri arasındaki ilişkilerin uygunluğunu ortaya koymaktadır. Bu grupta genel kabul gören oranlar şunlardır:

 • Stok Devir Hızı
 • Alacak Devir Hızı
 • Öz Sermaye Devir Hızı
 • Net İşletme Sermayesi Devir Hızı
 • Maddi Duran Varlıklar Devir Hızı
 • Varlık Devir Hızı
 • Ticari Borçlar Devir Hızı

18. Soru

Stok devir hızının yüksek ya da düşük olması ne anlama gelmektedir?

Cevap

Stok devir hızı, stokların belirli dönem içinde kaç defa yenilendiğini göstermektedir. Stok devir hızının yüksek olması, istenilen bir durum olarak değerlendirilmektedir. Diğer koşullar değişmeden daha fazla kâr elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Böylece işletmelerin stoklara daha az kaynak ayırmaları sağlanacağından kâr marjı düşülerek daha fazla satış olanağı da elde edilebilmektedir. Stok devir hızının düşüklüğü ise stok tutma maliyetinin yüksekliğini, işletmenin fon ihtiyacının artacağını ve üretilen mamullerin satış ihtimalinin zayıflığının göstergesi olarak kabul edilmektedir.


19. Soru

Alacak devir hızı nasıl formüle edilir? Oranın yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

Cevap

Oran şu şekilde formüle edilir:

Alacak Devir Hızı = Kredili Satışlar / Ticari Alacaklar

Ticari alacakların kalitesi ve likiditesi hakkında bilgi vermektedir. Oranın yüksekliği olumlu karşılanmaktadır. Alacak devir hızının düşüklüğü ise alacak tahsilinde güçlükle karşılaşıldığını, müşterilere geniş kredi olanakları sağlanırken alacakların şüpheli alacak hâline gelme olasılığının da yüksek olduğu sonucunu vermektedir.


20. Soru

Kârlılık oranları neyi göstermektedir? Analistlerin sıklıkla kullandığı kârlılık oranları nelerdir?

Cevap

Kârlılık oranları faaliyet sonuçlarını likidite, aktif yönetimi ve borç yönetiminin birleşik etkisi olarak göstermektedir. Analistler tarafından üzerinde önemle durulan oranlar şunlardır:

 • Net Kâr / Öz Sermaye Oranı
 • Hisse Senedi Başına Gelirler
 • Net Kâr / Toplam Varlıklar Oranı
 • Faiz ve Vergiden Önceki Kârın Varlıklar Toplamına Oranı
 • Brüt Satış Kârının Net Satış Tutarına Oranı
 • Satılan Mal Maliyetinin Net Satış Tutarına Oranı
 • Faaliyet Kârının Net Satış Tutarına Oranı

21. Soru

Piyasa temelli oranların kullanılmasındaki temel amaç nedir?

Cevap

Oranların kullanılmasındaki temel amaç, hisse senetlerinin gerçek piyasa değerlerine ulaşmasında katettikleri yolun ve zamanın belirlenmesidir.


22. Soru

Fiyat/kazanç katsayısı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Fiyat/kazanç katsayısı, hisse senedinin gerçek bir fiyata sahip olup olmadığını göstermektedir. Genelde işletmelerin kârı düşük ise fiyat/kazanç katsayısı büyük olmaktadır. İşletmenin kârlılığının artması fiyat/kazanç katsayısını küçültmektedir.


23. Soru

Piyasa değeri / defter değeri oranının düşük olması ne anlama gelir?

Cevap

Oran, işletmenin piyasada dolaşımda bulunan hisse senetlerinin piyasa değerlerinin defter değerlerine oranlanması yoluyla hesaplanmaktadır. Bulunan değerin düşük olması yatırımcıları menkul kıymeti almaya teşvik edecektir. Bunun nedeni ise hisse senedinin piyasa değerinin defter değerine yakın olması nedeniyle, gelecekte beklenen fiyat artışı ihtimalinin yüksek olmasıdır.


24. Soru

DuPont analizinin üstünlüğü nedir?

Cevap

DuPont analizi, aktif devir hızı ile satışlar üzerinden net kâr marjını bir araya getirmekte ve bu oranlar arasındaki karşılıklı etkinin, bir işletmenin kârlılığını nasıl etkilediğini ortaya koymaktadır. DuPont analizinin üstünlüğü bunun kârlılık, etkinlik ve finansal kaldıraç gibi üç ayrı yön üzerinde odaklaşmış olmasından kaynaklanmaktadır. Kârlılık, etkinlik ve finansal kaldıraç finansal analizin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.


1. Soru

Finansal okuryazarlık nedir? Açıklayınız.

Cevap

Finansal okuryazarlık, finansal tüketici ve yatırımcıların finansal ürün ve kavramlar hakkında bilgi ve anlayışlarını geliştirmelerini, bilgi, yönlendirme ve/veya objektif tavsiyelerle finansal risk ve fırsatları daha iyi fark etmelerini, daha bilinçli tercih yapmalarını, nereden yardım almaları gerektiğini bilmelerini ve finansal refahlarını artırmak için diğer tüm etkin faaliyetleri yapmalarını sağlayan bir süreçtir.

2. Soru

Bireyin sahip olduğu finansal kaynakları verimli kullanabilmesi için finansal okuryazarlığın gerekliliğini ortaya koyan faktörler nelerdir?

Cevap

Bireyin sahip olduğu finansal kaynakları verimli kullanabilmesi için finansal okuryazarlığın gerekliliğini ortaya koyan faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Finansal ürünler karmaşıklaşmaktadır,
 • Finansal ürünlerin sayısı giderek artmaktadır,
 • Yaşam süreleri uzamaktadır,
 • Emeklilik düzenlemeleri değişmektedir,
 • Gelir düzeyi değişmektedir,
 • Sermaye piyasaları değişmektedir.
3. Soru

Bireysel yatırımcı ve kurumsal yatırımcı kavramlarını açıklayınız.

Cevap

Bireysel yatırımcılar gelirlerinin tüketim harcamalarını aşan kısmını yatırıma ayıran bireylerden oluşmaktadır. Bireysel yatırımcıların en önemli özelliği yatırıma yönlendirdikleri fonların sahibi olmalarıdır. Kurumsal yatırımcılar ise tasarruf sahiplerinin fonlarını finansal piyasalarda değerlendirmek üzere oluşturulan kurumlardır. Kurumsal yatırımcılar; Emeklilik Fonları, Sigorta Şirketleri, Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları, Yardım Fonları, Sosyal Güvenlik Kurumları, Portföy Yönetim Şirketleri olarak sınıflandırılmaktadır.

4. Soru

Bireysel yatırımcıların kararlarını etkileyen demografik faktörler nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Yatırımcının yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu yatırım kararı üzerinde etkilidir. Bir bireyin yatırım amacını belirleyen en önemli etken yaşı ve sağlık durumudur. Sağlığı iyi olmayan, üstelik yaşlı bir tasarruf sahibi elindeki parayı nakit hâlinde tutmak isteyebilir. Öte yandan genç bir tasarruf sahibi elinde nakit bulundurma yerine satın alma gücünü korumayı ve elindeki parada artış isteyebilir. Yani birinci tasarruf sahibi kendisine gelir getirecek aynı zamanda riski az menkul kıymetleri seçerken ikinci tasarruf sahibi ise yatırdığı parayı koruyacak ve artış sağlayacak menkul kıymetleri arayacaktır. Bireylerin yatırım amaçlarını belirleyen diğer kişisel etken kişinin ticari ve finansal konulardaki bilgisidir, bu da finansal okuryazarlık ile ilgilidir.

5. Soru

Bireysel finansal plan nedir? Hangi unsurların planlanmasını içerir?

Cevap

Bireysel Finansal Plan, bireyin finansal durumunu arzu edilen seviyeye getirmeye yönelik finansal hedeflerini ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik harcama, finansman ve yatırım faaliyetlerini içeren bir plan olarak tanımlanmaktadır. Bireysel finansal planlama aşağıdaki unsurların planlanmasını içeren bir süreçtir:

 • Bireysel Harcamalar
 • Harcamaların Finansmanı
 • Bireysel Yatırımlar
6. Soru

Bireysel finansal plan hangi temel bileşenlerden oluşmaktadır?

Cevap

Bunlar;

 • Bütçeleme ve vergi planlaması
 • Likiditenin yönetilmesi
 • Büyük satın almaların finansmanı
 • Sigorta planlaması
 • Paranın yatırımlarda değerlendirilmesi
 • Emeklilik planlamasıdır.
7. Soru

Temelde amaçlarına göre kaç çeşit yatırım vardır?

Cevap

Temelde amaçlarına göre üç çeşit yatırım söz konusudur:

 • Tedbir Amaçlı Yatırımlar
 • Özel Amaçlı Yatırımlar
 • Spekülatif Amaçlı Yatırımlar
8. Soru

İşletmenin finansal sonuçlarının değerlendirilmesinde, beklenen verimlilik tutarlı kararların alınabilmesinde finans yöneticisinin kullandığı analitik araçlar nelerdir?

Cevap

Bunlar:

 • Oranlar,
 • Karşılaştırmalı analiz,
 • Eğilim yüzdeleri hesaplanması,
 • Kara geçiş analizi,
 • Faaliyet kaldırıcı ve finansal kaldıraç,
 • Fon akım analizi-Fon kaynak ve kullanımları-,
 • Dağıtılabilir fon analizi,
 • Faaliyet sonucu yaratılan nakit akışı analizidir.
9. Soru

Oranların yorumlanmasındaki temel ilkeler nelerdir?

Cevap

Bu ilkeler:

 • İşletmenin geçmiş dönem oranları ile karşılaştırma,
 • Aynı sektörde yer alan diğer işletmeler ile ve sektör ortalamaları ile karşılaştırma,
 • Deneyimler sonucunda belirlenmiş uluslararası oranlar ile karşılaştırmadır.
10. Soru

Finansal tablo analizinde kullanılan oranlar nelerdir?

Cevap

Bunlar:

 • Likidite Oranları
 • Finansal Oranları
 • Faaliyet Oranları
 • Kârlılık Oranları
 • Piyasa Değeri Oranları

Yukarıdaki oranlardan Faaliyet Oranları, Kârlılık Oranları ve Piyasa Değeri Oranları doğrudan finansal kaynakların etkin ve verimli kullanımını belirlemeye yönelik oranlardır. Diğer oranlar ise bu konuda ikincil öneme sahip bulunmaktadır.

11. Soru

Likidite oranlarının işletme sahip ve yöneticileri açısından önemi nedir?

Cevap

Likidite oranlarının işletme sahip ve yöneticileri açısından önemi, işletmenin kısa süreli borçlarını ödemede herhangi bir sorunla karşılaşılıp karşılaşmayacağını belirlemesidir. Kredi verenler ise likidite oranlarını, işletmeye verilen kısa vadeli fonların geri ödenmesinde işletmenin sıkıntı çekip çekmeyeceğini belirlemek amacıyla kullanmaktadır.

12. Soru

Cari oran nedir?

Cevap

Dönen varlıklar ile kısa vadeli borçlar arasındaki sayısal ilişkiyi gösteren orandır. Kısa vadeli borçların ödenmesinde bir güçlükle karşılaşılıp karşılaşılmayacağı hakkında fikir veren cari oran dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesiyle bulunmaktadır. Analistlere göre cari oran mutlaka 1’den büyük olmalıdır. Genel olarak oranın 2’den büyük olması istenir.

13. Soru

Asit-test oranı nedir?

Cevap

İşletmenin likidite durumunun ölçülmesinde kullanılan orandır. Asit test oranı hesaplanırken paraya çevrilmesi uzun zaman alacak stoklar kalemi dönen varlık toplamından çıkarılarak, kısa vadeli borçlar ile olan ilişkisi izlenir. Asit test oranı aşağıdaki şekilde formüle edilebilir.

Asit Test Oranı = (Dönem Varlıklar – Stoklar) / Kısa Vadeli Borçlar

Bu oranın 1 olması tavsiye edilir. Oranın 1 olması işletmenin kısa vadeli borçlarının tamamının süratle paraya çevrilebilir değerlere karşılanabileceğini gösterir.

14. Soru

Kredi verenler açısından nakit oranının 1 olması neyi ifade der?

Cevap

Kredi verenler açısından nakit oranının 1 olması, işletmenin bütün kısa vadeli borçlarını hazır değerleriyle karşılayabileceğini gösterir.

15. Soru

Finansal oranlar neyi incelemektedir?

Cevap

Finansal oranlar işletmenin öz sermaye ve borçları ile bunlar arasındaki ilişkiyi incelemektedir.

16. Soru

İşletmenin finansal yapısının analizinde kullanılan oranlar nelerdir?

Cevap

Bunlar;

 • Toplam Borç/Toplam Varlık Oranı
 • Öz Sermaye/Toplam Varlıklar Oranı
 • Borç/Öz Sermaye Oranı
 • Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Varlıklar Oranı
 • Uzun Vadeli Borçlar/Toplam Varlıklar
 • Faizin Kazanılma Sayısı
 • Sabit Giderleri Karşılama Oranı
 • Maddi Duran Varlıklar/Öz Sermaye Oranı
 • Maddi Duran Varlıklar/Toplam Varlıklar Oranı
 • Duran Varlıklar/Devamlı Sermaye Oranı
17. Soru

Faaliyet oranları neyi ifade etmektedir? Genel kabul gören faaliyet oranları nelerdir?

Cevap

İşletmenin varlıklarını etkin kullanıp kullanmadığını ölçmekte kullanılmaktadır. Faaliyet oranları satışlar ile çeşitli varlık kalemleri arasındaki ilişkilerin uygunluğunu ortaya koymaktadır. Bu grupta genel kabul gören oranlar şunlardır:

 • Stok Devir Hızı
 • Alacak Devir Hızı
 • Öz Sermaye Devir Hızı
 • Net İşletme Sermayesi Devir Hızı
 • Maddi Duran Varlıklar Devir Hızı
 • Varlık Devir Hızı
 • Ticari Borçlar Devir Hızı
18. Soru

Stok devir hızının yüksek ya da düşük olması ne anlama gelmektedir?

Cevap

Stok devir hızı, stokların belirli dönem içinde kaç defa yenilendiğini göstermektedir. Stok devir hızının yüksek olması, istenilen bir durum olarak değerlendirilmektedir. Diğer koşullar değişmeden daha fazla kâr elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Böylece işletmelerin stoklara daha az kaynak ayırmaları sağlanacağından kâr marjı düşülerek daha fazla satış olanağı da elde edilebilmektedir. Stok devir hızının düşüklüğü ise stok tutma maliyetinin yüksekliğini, işletmenin fon ihtiyacının artacağını ve üretilen mamullerin satış ihtimalinin zayıflığının göstergesi olarak kabul edilmektedir.

19. Soru

Alacak devir hızı nasıl formüle edilir? Oranın yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

Cevap

Oran şu şekilde formüle edilir:

Alacak Devir Hızı = Kredili Satışlar / Ticari Alacaklar

Ticari alacakların kalitesi ve likiditesi hakkında bilgi vermektedir. Oranın yüksekliği olumlu karşılanmaktadır. Alacak devir hızının düşüklüğü ise alacak tahsilinde güçlükle karşılaşıldığını, müşterilere geniş kredi olanakları sağlanırken alacakların şüpheli alacak hâline gelme olasılığının da yüksek olduğu sonucunu vermektedir.

20. Soru

Kârlılık oranları neyi göstermektedir? Analistlerin sıklıkla kullandığı kârlılık oranları nelerdir?

Cevap

Kârlılık oranları faaliyet sonuçlarını likidite, aktif yönetimi ve borç yönetiminin birleşik etkisi olarak göstermektedir. Analistler tarafından üzerinde önemle durulan oranlar şunlardır:

 • Net Kâr / Öz Sermaye Oranı
 • Hisse Senedi Başına Gelirler
 • Net Kâr / Toplam Varlıklar Oranı
 • Faiz ve Vergiden Önceki Kârın Varlıklar Toplamına Oranı
 • Brüt Satış Kârının Net Satış Tutarına Oranı
 • Satılan Mal Maliyetinin Net Satış Tutarına Oranı
 • Faaliyet Kârının Net Satış Tutarına Oranı
21. Soru

Piyasa temelli oranların kullanılmasındaki temel amaç nedir?

Cevap

Oranların kullanılmasındaki temel amaç, hisse senetlerinin gerçek piyasa değerlerine ulaşmasında katettikleri yolun ve zamanın belirlenmesidir.

22. Soru

Fiyat/kazanç katsayısı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Fiyat/kazanç katsayısı, hisse senedinin gerçek bir fiyata sahip olup olmadığını göstermektedir. Genelde işletmelerin kârı düşük ise fiyat/kazanç katsayısı büyük olmaktadır. İşletmenin kârlılığının artması fiyat/kazanç katsayısını küçültmektedir.

23. Soru

Piyasa değeri / defter değeri oranının düşük olması ne anlama gelir?

Cevap

Oran, işletmenin piyasada dolaşımda bulunan hisse senetlerinin piyasa değerlerinin defter değerlerine oranlanması yoluyla hesaplanmaktadır. Bulunan değerin düşük olması yatırımcıları menkul kıymeti almaya teşvik edecektir. Bunun nedeni ise hisse senedinin piyasa değerinin defter değerine yakın olması nedeniyle, gelecekte beklenen fiyat artışı ihtimalinin yüksek olmasıdır.

24. Soru

DuPont analizinin üstünlüğü nedir?

Cevap

DuPont analizi, aktif devir hızı ile satışlar üzerinden net kâr marjını bir araya getirmekte ve bu oranlar arasındaki karşılıklı etkinin, bir işletmenin kârlılığını nasıl etkilediğini ortaya koymaktadır. DuPont analizinin üstünlüğü bunun kârlılık, etkinlik ve finansal kaldıraç gibi üç ayrı yön üzerinde odaklaşmış olmasından kaynaklanmaktadır. Kârlılık, etkinlik ve finansal kaldıraç finansal analizin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.