Açıköğretim Ders Notları

Veritabanı Sistemleri Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Veritabanı Sistemleri Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Masaüstü Veritabanı Sistemleri

1. Soru

Masaüstü Veritabanları nelerdir?

Cevap

Belirli bir amaca göre düzenlenmiş kayıt ve dosyaların tümü veritabanını oluşturur. Verileri bilgisayar ortamında saklamanın yollarından biri olan veritabanlarını işlemek amacıyla Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS-Database Management System) yazılımları geliştirilmiştir. Kullanıcılar veritabanı oluşturmak ve oluşturdukları veritabanını sorunsuz yönetmek amacıyla Veritabanı Yönetim Sistemi yazılımlarından faydalanmaktadır. Modern veritabanı yönetim sistemleri, ilişkisel veritabanı yönetim sistemini (Relational Database Management System – RDBMS) kullanırlar. İlişkisel veritabanı yönetim sistemlerinde, veritabanındaki her kayıt bir tek konu hakkındadır ve yalnızca o konuyla ilişkili bilgileri içerir. Sistem tüm verileri tablolar içerisinde yönetir. Bu tablolar arasındaki veriler, çeşitli anahtarlar aracılığı ile birbirlerine bağlanır. Tablolarda, sütunlar arasında bir anahtar sütun yer alır ve bu anahtar sütun aracılığı ile birden çok tablo verileri birbiriyle bağlantı sağlayabilir, herhangi bir sorgulamada birlikte görüntülenebilir.


2. Soru

Microsoft Acess veritabanı yazılımı nedir?

Cevap

MS Access Veritabanı Yazılımı Microsoft Access, veritabanı yönetim sistemleri arasına çok sonradan girmiş olmasına rağmen en yaygın kullanılan masaüstü veritabanı yönetim sistemleri yazılımlarından biridir. 90’lı yılların başında ortaya çıkan MS Access, ilk masaüstü ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. MS Access’in bu kadar yaygın kullanılmasının en önemli nedeni küçük ölçekli veritabanları için çok kullanışlı bir yazılım olması ve yazılım araçlarının yüksek kullanıcı kolaylığına sahip olmasıdır. MS Access’in içerisindeki temel nesneler, tablolar, sorgular, formlar, raporlar, veri erişim sayfaları, makrolar ve modüllerdir. Access’te bulunan nesnelerin bir çoğu şablonlar ve sihirbazlar yardımıyla kolayca hazırlanabilmektedir.


3. Soru

Masaüstü veritabanı işlemlerinde Tablolar nelerdir?

Cevap

Tablolar Tablolar belirli konular hakkındaki verilerin toplandığı bölümdür ve bir veritabanının en gerekli nesneleridir. Her konu için ayrı bir tablo oluşturmak işlemlerin daha hızlı yapılabilmesini ve verilere daha kolay erişilebilmesini sağlar. Veri girişlerindeki hata yapma oranını azaltarak karmaşık veri yığınlarında çalışmayı kolaylaşır. Bir veritabanı tablosu görünüm olarak elektronik tabloya benzer. Veriler satır ve sütunlar içerisinde saklanır. Bu nedenle elektronik tabloları veritabanı tablolarına almak oldukça kolaydır. Tablolar, verileri belli bir düzen içerisinde kaydeder. Tablodaki her satır bir kayıt her sütun ise bir alan olarak kabul edilir. Kayıtlar, bağımsız bilgi parçalarının saklandığı alanlarda bulunur. Örneğin, Çalışanlar isimli bir tablonuz varsa her kayıt (satır) farklı bir çalışanın bilgilerini içerir ve her alanda (sütunda) ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası vb. gibi farklı bilgi türleri bulunur.


4. Soru

Veritabanı çalışma alanı türleri nelerdir?

Cevap

Alanda bulunan tüm değerlere uygulanan ve bu değerlerin ne tür veriler olabileceğini belirleyen bir dizi niteliğe veri türü denir. Alanların; metin, tarih, sayı gibi belli bir veri türü olarak atanması gerekir. Access’te on farklı veri türü vardır:

 • Ek: Dijital fotoğraflar gibi dosyalar. Her kayda birden çok dosya eklenebilir.
 • Otomatik Sayı: Her kayıt için otomatik olarak üretilen numaralar.
 • Para Birimi: Para değerleri.
 • Tarih/Saat: Tarihler ve saatler.
 • Köprü: E-posta adresleri, web sayfaları gibi bağlantılar.
 • Not: Uzun metin blokları ve metin biçimlendirilmesinin kullanıldığı metinler. Örneğin adresler ya da ayrıntılı ürün açıklamaları.
 • Sayı: Sayısal değerler. Para birimleri için ayrı bir veri türü olduğunu unutmayın.
 • OLE Nesnesi: Word belgeleri gibi OLE (Object Link and Embedding–Bağlı ve gömülü nesneler) nesnesi.
 • Metin: Ad-Soyad ya da posta adresi gibi kısa alfasayısal değerler.
 • Evet/Hayır: 0 ya da 1 değeri olarak saklanan bolean değeri.

5. Soru

Acces veritabanında tablo ekleme nasıl yapılır?

Cevap

Access veritabanına tablo eklemenin çeşitli yolları vardır. Yeni bir veri kaynağı varsa yeni tablo oluşturularak veritabanına eklenebilir ve alanlar tanımlanarak veri girişi yapılabilir. Excel çalışma kitabı, Word belgesi, metin dosyası, web hizmeti ya da başka bir veritabanındaki tablo veritabanında kullanılmak istenirse bu kaynaklar veritabanına aktarılabilir ya da bağlanabilir. Access’te tabloların yapısı dinamiktir ve üzerinde işlem yapılabilir. Veritabanında daha önce oluşturulmuş bir tablonun alan veri türü değiştirilebileceği gibi ihtiyaç duyulursa yeni alan da eklenebilir. Veritabanında oluşturulan her tabloya içeriğine göre bir ad verilmelidir. Tabloların içeriğe göre adlandırılması hangi bilgilerin hangi tabloda olabileceğini kolay bulmayı sağlar. Access’te tablo isimleri en fazla 64 karakter uzunluğu ile sınırlıdır.


6. Soru

Veritbanında tablo ilişkileri nasıl yapılır?

Cevap

Tablo İlişkileri Veritabanındaki her tablonun belirli bir konu hakkında verileri depoladığını daha önce belirtmiştik. İlişkisel veritabanlarında farklı tablolarda yer alan veriler başka bir tabloyu ilgilendirebilir. Bu durumda farklı tablolarda depolanan verileri bağlamak için tablolar arasında ilişkiler oluşturulur. İki tablo arasında ilişki oluşturabilmek için tabloların ortak bir alana sahip olması gerekir. Örneğin, öğrenci bilgilerinin olduğu Öğrenciler tablosu ile sınav notlarının yer aldığı Notlar tablosu arasında ilişki kurabilmek için iki tabloda da öğrenci numarası gibi bir ortak alanın yer alması gerekir.


7. Soru

Tablo ilişki türlerinden birebir nedir?

Cevap

Bire Bir İlişkisi İki tablo arasındaki bire bir ilişkisinde birincil tablodaki her kaydın birincil anahtar değeri ilişkili tabloda bir ve yalnızca bir kayda ait eşleşen alan veya alanlardaki değere karşılık gelir. Yani bir tablonun bir kaydı ile diğer tablonun bir kaydı eşleştirilebilir. Örneğin bir otelde konaklayan bir müşterinin bir yatağa yerleştirilmesi bire bir ilişkisidir. Böylece Otel müşterilerinin bilgilerinin yer aldığı tablonun bir kaydı ile otelin yatak bilgilerinin bulunduğu tablonun bir kaydı ilişkilendirilmiş olur.


8. Soru

Tablo ilişki türlerinden bire çok ilişkisi nedir?

Cevap

Bire Çok İlişkisi İki tablo arasındaki bire çok ilişkisinde birincil tablodaki her kaydın birincil anahtar değeri ilişkili tabloda birden çok kaydın eşleşen alanı veya alanlarındaki değere karşılık gelir.

Bir başka değişle bir tablonun bir kaydı diğer tablonun birden fazla kaydı ile eşleştirilebilir. Otel örneğini düşünecek olursak bir odaya birden fazla müşteri yerleştirilebilir ancak bir müşterinin birden fazla odaya yerleştirilmesi mümkün değildir.


9. Soru

Tablo ilişki türlerinden Çoka Çok İlişkisi nedir?

Cevap

Çoka Çok İlişkisi; İki tablo arasındaki çoka çok ilişkisinde, tablolardan birindeki bir kayıt diğer tabloda birden çok kayıtla ilişkilendirilebilir. Otel örneğine devam edecek olursak bir otel çalışanı birden fazla müşteriye hizmet verebilirken, bir otel müşterisi de birden fazla otel çalışanından hizmet alabilir.


10. Soru

Tablo ilişki türlerinden Anahtarlar nedir?

Cevap

Anahtarlar, tablo ilişkisinin parçası olan alanlardır ve ilişkisel veritabanlarında tablolar anahtarlarla birbirine bağlanır. Anahtarlar genellikle tek alandan oluşsa da bazen birden fazla alandan da oluşabilir. Access’te birincil anahtar ve yabancı anahtar olmak üzere iki çeşit anahtardan söz edilebilir.


11. Soru

Tablo ilişki türlerinden Birincil Anahtarlar nedir?

Cevap

Birincil Anahtar Birincil anahtar, değeri veya değerleri bir tablodaki her kaydı benzersiz olarak tanımlayan bir veya daha çok alan (sütun) olarak tanımlanabilir. Birincil anahtarda her zaman bir değer olmalıdır. Birincil anahtar Null (geçersiz, boş) değerlere izin vermez ve her zaman benzersiz bir dizine sahip olmalıdır. Birincil anahtar bir tabloyu diğer tablolardaki yabancı anahtarlarla ilişkilendirmek için kullanılır.


12. Soru

Tablo ilişki türlerinden Yabancı Anahtarlar nedir?

Cevap

Yabancı Anahtar İki tabloyu ilişkilendirebilmek için ortak alana ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştik. Ortak alan bir tabloda birincil anahtar ise diğer tabloda yabancı anahtar olarak isimlendirilir. Başka bir deyişle yabancı anahtar, bir tablonun birincil anahtar değerlerinin başka bir tabloda karşılık gelen değerlerini içerir. Bir tabloda bir veya daha fazla yabancı anahtar bulunabilir.


13. Soru

Tablo işlemlerinde Bilgi Tutarlılığı nedir?

Cevap

Bilgi Tutarlılığı Bilgi tutarlılığı, bir tabloya kayıtlar girildiğinde ya da silinmek istendiğinde tablolar arasında tanımlanan ilişkileri korumak için izlenen kurallardır. Bilgi tutarlılığının zorunlu kılınması, bilgi tutarlılığını zedeleyen tüm işlemlerin Access tarafından reddedilmesini sağlar. Buna göre Access, bir başvurunun hedefini değiştiren güncelleştirmeleri ve bir başvurunun hedefini kaldıran silme işlemlerini yapmaz.


14. Soru

Veritabanı işlemlerinde Formlar nedir?

Cevap

Formlar Access’te veriler tablolarda saklanır, ancak tüm bu verilerle çalışmanın en kolay ve en yaygın yolu bir form kullanmaktır. Formlar, Access veritabanında yer alan nesnelerden biridir. Veritabanında depolanan tablolara veri eklemek, düzenlemek ya da görüntülemek amacı ile kullanılırlar. Formlar, verilerle çalışmaya yönelik kullanımı kolay bir biçim sunan arayüzlerdir. Formlara komut düğmeleri gibi işlevsel öğeler eklenebilir. Bu düğmeler yardımıyla formda hangi verilerin görüntüleneceği belirlenebilir, diğer formları veya raporları açmak ve çeşitli görevleri gerçekleştirmek üzere programlanabilir. Diğer kullanıcıların veritabanındaki verilerle etkileşimini denetlemek için Formlar kullanılır.


15. Soru

Veritabanında tablo yada form nasıl oluşturulur?

Cevap

Tablo ya da Sorgudan Form Oluşturma Veritabanındaki bir tablodan ya da sorgudan form oluşturmak için, Gezinti Bölmesi’nden oluşturulacak forma ilişkin verileri içeren tablo ya da sorgu seçilerek Oluştur sekmesinde Form işaretlenmelidir.


16. Soru

Veritabanında alt form nasıl oluşturulur?

Cevap

Alt Form İçeren Form Oluşturma Ayrı ayrı tablolarda depolanan ilişkili verilerle çalışırken, birden fazla tablo ya da sorgudan alınan verileri aynı form üzerinde görüntülemek için alt formlar kullanılır. Alt form, başka bir formun içine eklenen formdur. Birincil forma ana form adı verilir. Alt formlar, özellikle bire çok ilişkisi bulunan tablolardan veya sorgulardan alınan veriler görüntülenmek istendiğinde etkilidir. Bire çok ilişkisi, birincil tablodaki her bir kaydın birincil anahtar değerinin, ilişkili tabloda birçok kaydın eşleşen alanındaki veya alanlarındaki değere karşılık geldiği iki tablo arasındaki ilişki olarak tanımlanır. Örneğin öğrenci verilerini görüntüleyen ve her öğrencinin kayıt yaptırdığı derslerden aldığı sınav sonuçlarını gösteren alt formu bulunan bir form oluşturulabilir. Öğrenciler tablosundaki veriler ilişkinin “bir” tarafını oluşturur. Notlar tablosundaki verilerse ilişkinin “çok” tarafıdır (her öğrenci birden fazla derse kayıt yaptırarak sınav olabilir).


17. Soru

Veritabanı işlemlerinde raporlar nasıl oluşturulur?

Cevap

Raporlar, veritabanında yer alan verilerin, yazdırılabilecek bir görünümde düzenlenmiş hâlidir. Bir rapor genellikle belli bir soruya yanıt verecek şekilde düzenlenir. Raporlar verileri tablolardan alabilir ancak hazırlanacak rapor tek bir tablodaki verilerin düzenlenmesi ile elde edilemiyorsa sorgular yolu ile verilerin diğer tablolardan alınması gerekir. Raporlar üzerinde bulunan her nesnenin boyutu ve görünümü üzerinde düzenleme yapılarak bilgiler istenilen biçimde görüntülenebilir.


18. Soru

Access veritabanında raporlar üzerinde hangi düzenlemeler yapılır?

Cevap

Access veritabanında oluşturulan bir raporda aşağıdaki düzenlemeler yapılabilir;

 • Gruplandırma, sıralama veya toplamlar ekleme,
 • Koşullu biçimlendirmeyle verileri vurgulama,
 • Renk ve yazı tiplerini özelleştirme,
 • Logo veya arka plan görüntüsü ekleme.

19. Soru

Access veritabanında sorgular nedir?

Cevap

Sorgular, tablolarda depolanmış verileri özel bir görünümle bize sunan nesnelerdir. Sorgu sonuçları genellikle formlara ve raporlara yönelik kayıt kaynağı olarak hizmet verir.


20. Soru

Access veritabanında sorgu türleri nelerdir?

Cevap

Sorgu Türleri;

 • Seçme Sorgusu,
 • Eylem Sorgusu,
 • Çapraz Sorgu,
 • Parametre Sorgusu,
 • SQL Sorgu.

22. Soru

Veritabanı nedir?

Cevap

Veritabanı, birbiri ile ilişkili veri dosyaları ve veri tabloları kümesinin çok amaçlı kullanıma olanak sağlayacak şekilde depolanmasıdır.


23. Soru

İlişkisel veritabanı yönetim sistemi nedir?

Cevap

İlişkisel veritabanı yönetim sistemi, verilerinizi tanıma, onlarla çalışma ve başkaları ile paylaşma konularını tümüyle denetlemenizi sağlar. Sitemin, Veri Tanımlama, Veri Yönetimi ve Veri Denetimi olmak üzere 3 ana becerisi vardır.


24. Soru

Veritabanı sistemlerinde tabloların görevi nedir?

Cevap

Tablolar belirli konular hakkındaki verilerin toplandığı bölümdür ve bir veritabanının en gerekli nesneleridir. Her konu için ayrı bir tablo oluşturmak işlemlerin daha hızlı yapılabilmesini ve verilere daha kolay erişilebilmesini sağlar. Veri girişlerindeki hata yapma oranını azaltarak karmaşık veri yığınlarında çalışmayı kolaylaşır.


25. Soru

MS Access’teki veri türleri nelerdir?

Cevap

Alanda bulunan tüm değerlere uygulanan ve bu değerlerin ne tür veriler olabileceğini belirleyen bir dizi niteliğe veri türü denir. Alanların; metin, tarih, sayı gibi belli bir veri türü olarak atanması gerekir. Access’te on farklı veri türü vardır:

Ek: Dijital fotoğraflar gibi dosyalar. Her kayda birden çok dosya eklenebilir.

Otomatik Sayı: Her kayıt için otomatik olarak üretilen numaralar.

Para Birimi: Para değerleri.

Tarih/Saat: Tarihler ve saatler.

Köprü: E-posta adresleri, web sayfaları gibi bağlantılar.

Not: Uzun metin blokları ve metin biçimlendirilmesinin kullanıldığı metinler. Ör-

Örneğin adresler ya da ayrıntılı ürün açıklamaları.

Sayı: Sayısal değerler. Para birimleri için ayrı bir veri türü olduğunu unutmayın.

OLE Nesnesi: Word belgeleri gibi OLE (Object Link and Embedding–Bağlı ve gömülü nesneler) nesnesi.

Metin: Ad-Soyad ya da posta adresi gibi kısa alfasayısal değerler.

Evet/Hayır: 0 ya da 1 değeri olarak saklanan bolean değeri.


26. Soru

Acess’te yer alan “Bire bir ilişkisi” neyi tanımlar?

Cevap

İki tablo arasındaki bire bir ilişkisinde birincil tablodaki her kaydın birincil anahtar değeri ilişkili tabloda bir ve yalnızca bir kayda ait eşleşen alan veya alanlardaki değere karşılık gelir. Yani bir tablonun bir kaydı ile diğer tablonun bir kaydı eşleştirilebilir. Örneğin bir otelde konaklayan bir müşterinin bir yatağa yerleştirilmesi bire bir ilişkisidir. Böylece Otel müşterilerinin bilgilerinin yer aldığı tablonun bir kaydı ile otelin yatak bilgilerinin bulunduğu tablonun bir kaydı ilişkilendirilmiş olur.


27. Soru

Access’ter yer alan “Bire çok ilişkisi” neyi ifade eder?

Cevap

İki tablo arasındaki bire çok ilişkisinde birincil tablodaki her kaydın birincil anahtar de- ğeri ilişkili tabloda birden çok kaydın eşleşen alanı veya alanlarındaki değere karşılık gelir. Bir başka değişle bir tablonun bir kaydı diğer tablonun birden fazla kaydı ile eşleştirilebilir. Otel örneğini düşünecek olursak bir odaya birden fazla müşteri yerleştirilebilir ancak bir müşterinin birden fazla odaya yerleştirilmesi mümkün değildir.


28. Soru

Access’te yer alan “Çoka çok ilişkisi” neyi ifade eder?

Cevap

İki tablo arasındaki çoka çok ilişkisinde, tablolardan birindeki bir kayıt diğer tabloda bir- den çok kayıtla ilişkilendirilebilir. Otel örneğine devam edecek olursak bir otel çalışanı birden fazla müşteriye hizmet verebilirken, bir otel müşterisi de birden fazla otel çalışanından hizmet alabilir.


29. Soru

Birincil anahtar nedir?

Cevap

Birincil anahtar, değeri veya değerleri bir tablodaki her kaydı benzersiz olarak tanımlayan bir veya daha çok alan (sütun) olarak tanımlanabilir. Birincil anahtarda her zaman bir değer olmalıdır. Birincil anahtar Null (geçersiz, boş) değerlere izin vermez ve her zaman benzersiz bir dizine sahip olmalıdır. Birincil anahtar bir tabloyu diğer tablolardaki yabancı anahtarlarla ilişkilendirmek için kullanılır.


30. Soru

Yabancı anahtar nedir?

Cevap

İki tabloyu ilişkilendirebilmek için ortak alana ihtiyaç vardır.  Ortak alan bir tabloda birincil anahtar ise diğer tabloda yabancı anahtar olarak isimlendirilir. Başka bir deyişle yabancı anahtar, bir tablonun birincil anahtar değerlerinin başka bir tabloda karşılık gelen değerlerini içerir. Bir tabloda bir veya daha fazla yabancı anahtar bulunabilir.  Örneğin, öğrenci bilgilerinin olduğu Öğrenciler tablosu ile sınav sonuçlarının yer aldığı Notlar tablosunu ele alalım. Öğrenciler tablosunda yer alan öğrenci numarası Öğrenciler tablosunun birincil anahtarı olsun. Notlar tablosunda ise birden fazla dersten alınan sınav sonuçları ve öğrenci numarası yer alsın. Notlar tablosunda her sınav sonucu, Öğrenciler tablosundaki bir kayda karşı gelen öğrenci numarası ile ilişkilenecektir. Bu durumda Notlar tablosundaki öğrenci numarası, Öğrenci tablosunun birincil anahtarı iken Notlar tablosunun yabancı anahtarıdır.


31. Soru

Bilgi tutarlılığı veri tabanı sistemlerinde ne anlama gelir?

Cevap

Bilgi tutarlılığı, bir tabloya kayıtlar girildiğinde ya da silinmek istendiğinde tablolar arasında tanımlanan ilişkileri korumak için izlenen kurallardır. Bilgi tutarlılığının zorunlu kılınması, bilgi tutarlılığını zedeleyen tüm işlemlerin Access tarafından reddedilmesini sağlar. Buna göre Access, bir başvurunun hedefini değiştiren güncelleştirmeleri ve bir baş- vurunun hedefini kaldıran silme işlemlerini yapmaz.


32. Soru

Veritabanlarında formların işlevi nedir?

Cevap

Formlar, Access veritabanında yer alan nesnelerden biridir. Veritabanında depolanan tablolara veri eklemek, düzenlemek ya da görüntülemek amacı ile kullanılırlar. Formlar, verilerle çalışmaya yönelik kullanımı kolay bir biçim sunan arayüzlerdir. Formlara komut düğmeleri gibi işlevsel öğeler eklenebilir. Bu düğmeler yardımıyla formda hangi verilerin görüntüleneceği belirlenebilir, diğer formları veya raporları açmak ve çeşitli görevleri gerçekleştirmek üzere programlanabilir.

Diğer kullanıcıların veritabanındaki verilerle etkileşimini denetlemek için Formlar kullanılır. Access masaüstü veritabanı birden fazla kullanıcı tarafından kullanılacaksa, verimlilik ve veri girişi doğruluğu açısından formların iyi tasarlanmış olması çok önemlidir. Örneğin, sadece belirli alanları gösteren ve belli işlemlerin gerçekleştirilmesine izin veren bir form oluşturulabilir. Böylece veriler korunabilir ve gerekli şekilde girilmesi sağlanabilir.


33. Soru

Access’te “boş form” nasıl oluşturulur?

Cevap

Denetim veya önceden biçimlendirilmiş öğe bulunmayan bir form oluşturmak için, Oluştur sekmesinde Boş Form seçilmelidir. Bu işlem yapıldığında Access, Düzen görünümünde boş bir form açar ve Alan Listesi bölmesini görüntüler. Alan Listesi bölmesinde, formda görmek istenilen alanları içeren tablo ya da tabloların yanındaki artı işareti (+) seçilir. Forma alan eklemek için, alana çift tıklanmalı ya da forma sürüklenmelidir. Forma aynı anda birden fazla alan eklemek için CTRL tuşu basılı tutularak alanları seçmek ve forma sürüklemek gerekir.


34. Soru

Access’te bölünmüş form nasıl oluşturulur?

Cevap

Bölünmüş Form aracını kullanarak yeni bir bölünmüş form oluşturmak için, Gezin- ti Bölmesi’nde verileri içeren tabloyu veya sorguyu seçerek Oluştur sekmesinde Diğer Formlar’ı ve ardından da Bölünmüş Form’u işaretleyin. Access formu oluşturur ve bu formda tasarım değişiklikleri yapılmasına izin verir. Örneğin, gerekirse, metin kutularının boyutunu verilerin sığacağı şekilde ayarlayabilirsiniz.


35. Soru

Access veritabanındaki bir tablodan ya da sorgudan form nasıl oluşturulur?

Cevap

Veritabanındaki bir tablodan ya da sorgudan form oluşturmak için, Gezinti Bölmesi’nden oluşturulacak forma ilişkin verileri içeren tablo ya da sorgu seçilerek Oluştur sekmesinde Form işaretlenmelidir. Bu işlemin sonucunda Access bir form oluşturarak Düzen görünümünde açar. İhtiyaç duyulan tasarım değişiklikleri bu ortamda yapılabilir.


36. Soru

Access’te birden çok kayıt görüntüleyen form” nasıl oluşturulur?

Cevap

Birden çok kayıt görüntüleyen ama veri sayfasına göre daha fazla özelleştirilebilir olan bir form istiyorsanız, Çoklu Öğe aracını kullanabilirsiniz. Gezinti Bölmesi’nden oluşturulacak forma ilişkin verileri içeren tablo ya da sorgu seçilerek Oluştur sekmesinde Diğer Formlar ve Birden Çok Öğe işaretlenmelidir. Düzen görünümünde açılan form üzerinde gerekli tasarım değişiklikleri yapılabilir.


37. Soru

Access’te “gezinti formu” nasıl oluşturulur?

Cevap

Access’te veritabanındaki çeşitli formlar ve raporlar arasında geçiş yapmayı kolaylaştıran Gezinti Denetimi bulunur. Gezinti formu en basit tanımıyla Gezinti Denetimi içeren formdur. Gezinti formu oluşturmak için, gezinti formu eklemek istediğiniz veritabanını açarak Oluştur sekmesinin Formlar grubunda Gezinti’yi ve istediğiniz gezinti formu stilini seçin.


38. Soru

Veritabanı sistemlerinde raporların görevi nedir?

Cevap

Raporlar, veritabanında yer alan verilerin, yazdırılabilecek bir görünümde düzenlenmiş hâlidir. Bir rapor genellikle belli bir soruya yanıt verecek şekilde düzenlenir. Raporlar verileri tablolardan alabilir ancak hazırlanacak rapor tek bir tablodaki verilerin düzenlenmesi ile elde edilemiyorsa sorgular yolu ile verilerin diğer tablolardan alınması gerekir. Raporlar üzerinde bulunan her nesnenin boyutu ve görünümü üzerinde düzenleme yapılarak bilgiler istenilen biçimde görüntülenebilir.


39. Soru

Access veritabanında oluşturulan bir raporda hangi düzenlemeler yapılabilir?

Cevap

Access veritabanında oluşturulan bir raporda aşağıdaki düzenlemeler yapılabilir.

 • Gruplandırma, sıralama veya toplamlar ekleme
 • Koşullu biçimlendirmeyle verileri vurgulama
 • Renk ve yazı tiplerini özelleştirme
 • Logo veya arka plan görüntüsü ekleme


40. Soru

Veritabanı sistemlerinde yer alan sorguların işlevleri nelerdir?

Cevap

Sorgular, veritabanındaki verileri farklı şekillerde görüntülemek, yalnızca belirli alanlarda çalışma yapmak ve verileri çözümlemek için kullanılır. Sorgular, veritabanının en önemli özelliğidir ve sorgularla pek çok farklı işlev gerçekleştirilebilir. Sorguların en sık kullanılan işlevi, tablolardan belirli verilerin bulunup, alınmasıdır. Görüntülenmek istenen veriler çeşitli tablolara dağılmış durumdaysa, sorgular sayesinde bu veriler tek bir veri sayfasında görüntülenebilir. Bir başka deyişle sorgular, bir veya birden fazla tablodaki belirli verileri alarak bu verileri istenilen şekilde sıralamamıza olanak sağlar.

Sorgular, belirtilen koşullara uyan verileri bulmaya ve almaya yardımcı olduğu gibi birden çok kaydı aynı anda güncelleştirmek, silmek ya da özel hesaplamalar yapmak için de kullanılır.


41. Soru

Access’te yer alan sorgu türleri nelerdir?

Cevap

Access’te seçme sorguları ve eylem sorguları olmak üzere iki temel sorgu türü vardır. Seçme sorgusu, veriyi bulup alır ve kullanıma hazır hâle getirir. Sorgunun sonuçları ekranda görüntülenebilir, yazdırılabilir ya da kopyalanabilir.

Eylem sorgusu, verilerle ilgili bir görev gerçekleştirir. Eylem sorguları yeni tablolar oluşturmak, var olan tablolara veri eklemek, verileri güncelleştirmek veya silmek amacıyla kullanılabilir. 


1. Soru

Masaüstü Veritabanları nelerdir?

Cevap

Belirli bir amaca göre düzenlenmiş kayıt ve dosyaların tümü veritabanını oluşturur. Verileri bilgisayar ortamında saklamanın yollarından biri olan veritabanlarını işlemek amacıyla Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS-Database Management System) yazılımları geliştirilmiştir. Kullanıcılar veritabanı oluşturmak ve oluşturdukları veritabanını sorunsuz yönetmek amacıyla Veritabanı Yönetim Sistemi yazılımlarından faydalanmaktadır. Modern veritabanı yönetim sistemleri, ilişkisel veritabanı yönetim sistemini (Relational Database Management System – RDBMS) kullanırlar. İlişkisel veritabanı yönetim sistemlerinde, veritabanındaki her kayıt bir tek konu hakkındadır ve yalnızca o konuyla ilişkili bilgileri içerir. Sistem tüm verileri tablolar içerisinde yönetir. Bu tablolar arasındaki veriler, çeşitli anahtarlar aracılığı ile birbirlerine bağlanır. Tablolarda, sütunlar arasında bir anahtar sütun yer alır ve bu anahtar sütun aracılığı ile birden çok tablo verileri birbiriyle bağlantı sağlayabilir, herhangi bir sorgulamada birlikte görüntülenebilir.

2. Soru

Microsoft Acess veritabanı yazılımı nedir?

Cevap

MS Access Veritabanı Yazılımı Microsoft Access, veritabanı yönetim sistemleri arasına çok sonradan girmiş olmasına rağmen en yaygın kullanılan masaüstü veritabanı yönetim sistemleri yazılımlarından biridir. 90’lı yılların başında ortaya çıkan MS Access, ilk masaüstü ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. MS Access’in bu kadar yaygın kullanılmasının en önemli nedeni küçük ölçekli veritabanları için çok kullanışlı bir yazılım olması ve yazılım araçlarının yüksek kullanıcı kolaylığına sahip olmasıdır. MS Access’in içerisindeki temel nesneler, tablolar, sorgular, formlar, raporlar, veri erişim sayfaları, makrolar ve modüllerdir. Access’te bulunan nesnelerin bir çoğu şablonlar ve sihirbazlar yardımıyla kolayca hazırlanabilmektedir.

3. Soru

Masaüstü veritabanı işlemlerinde Tablolar nelerdir?

Cevap

Tablolar Tablolar belirli konular hakkındaki verilerin toplandığı bölümdür ve bir veritabanının en gerekli nesneleridir. Her konu için ayrı bir tablo oluşturmak işlemlerin daha hızlı yapılabilmesini ve verilere daha kolay erişilebilmesini sağlar. Veri girişlerindeki hata yapma oranını azaltarak karmaşık veri yığınlarında çalışmayı kolaylaşır. Bir veritabanı tablosu görünüm olarak elektronik tabloya benzer. Veriler satır ve sütunlar içerisinde saklanır. Bu nedenle elektronik tabloları veritabanı tablolarına almak oldukça kolaydır. Tablolar, verileri belli bir düzen içerisinde kaydeder. Tablodaki her satır bir kayıt her sütun ise bir alan olarak kabul edilir. Kayıtlar, bağımsız bilgi parçalarının saklandığı alanlarda bulunur. Örneğin, Çalışanlar isimli bir tablonuz varsa her kayıt (satır) farklı bir çalışanın bilgilerini içerir ve her alanda (sütunda) ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası vb. gibi farklı bilgi türleri bulunur.

4. Soru

Veritabanı çalışma alanı türleri nelerdir?

Cevap

Alanda bulunan tüm değerlere uygulanan ve bu değerlerin ne tür veriler olabileceğini belirleyen bir dizi niteliğe veri türü denir. Alanların; metin, tarih, sayı gibi belli bir veri türü olarak atanması gerekir. Access’te on farklı veri türü vardır:

 • Ek: Dijital fotoğraflar gibi dosyalar. Her kayda birden çok dosya eklenebilir.
 • Otomatik Sayı: Her kayıt için otomatik olarak üretilen numaralar.
 • Para Birimi: Para değerleri.
 • Tarih/Saat: Tarihler ve saatler.
 • Köprü: E-posta adresleri, web sayfaları gibi bağlantılar.
 • Not: Uzun metin blokları ve metin biçimlendirilmesinin kullanıldığı metinler. Örneğin adresler ya da ayrıntılı ürün açıklamaları.
 • Sayı: Sayısal değerler. Para birimleri için ayrı bir veri türü olduğunu unutmayın.
 • OLE Nesnesi: Word belgeleri gibi OLE (Object Link and Embedding–Bağlı ve gömülü nesneler) nesnesi.
 • Metin: Ad-Soyad ya da posta adresi gibi kısa alfasayısal değerler.
 • Evet/Hayır: 0 ya da 1 değeri olarak saklanan bolean değeri.
5. Soru

Acces veritabanında tablo ekleme nasıl yapılır?

Cevap

Access veritabanına tablo eklemenin çeşitli yolları vardır. Yeni bir veri kaynağı varsa yeni tablo oluşturularak veritabanına eklenebilir ve alanlar tanımlanarak veri girişi yapılabilir. Excel çalışma kitabı, Word belgesi, metin dosyası, web hizmeti ya da başka bir veritabanındaki tablo veritabanında kullanılmak istenirse bu kaynaklar veritabanına aktarılabilir ya da bağlanabilir. Access’te tabloların yapısı dinamiktir ve üzerinde işlem yapılabilir. Veritabanında daha önce oluşturulmuş bir tablonun alan veri türü değiştirilebileceği gibi ihtiyaç duyulursa yeni alan da eklenebilir. Veritabanında oluşturulan her tabloya içeriğine göre bir ad verilmelidir. Tabloların içeriğe göre adlandırılması hangi bilgilerin hangi tabloda olabileceğini kolay bulmayı sağlar. Access’te tablo isimleri en fazla 64 karakter uzunluğu ile sınırlıdır.

6. Soru

Veritbanında tablo ilişkileri nasıl yapılır?

Cevap

Tablo İlişkileri Veritabanındaki her tablonun belirli bir konu hakkında verileri depoladığını daha önce belirtmiştik. İlişkisel veritabanlarında farklı tablolarda yer alan veriler başka bir tabloyu ilgilendirebilir. Bu durumda farklı tablolarda depolanan verileri bağlamak için tablolar arasında ilişkiler oluşturulur. İki tablo arasında ilişki oluşturabilmek için tabloların ortak bir alana sahip olması gerekir. Örneğin, öğrenci bilgilerinin olduğu Öğrenciler tablosu ile sınav notlarının yer aldığı Notlar tablosu arasında ilişki kurabilmek için iki tabloda da öğrenci numarası gibi bir ortak alanın yer alması gerekir.

7. Soru

Tablo ilişki türlerinden birebir nedir?

Cevap

Bire Bir İlişkisi İki tablo arasındaki bire bir ilişkisinde birincil tablodaki her kaydın birincil anahtar değeri ilişkili tabloda bir ve yalnızca bir kayda ait eşleşen alan veya alanlardaki değere karşılık gelir. Yani bir tablonun bir kaydı ile diğer tablonun bir kaydı eşleştirilebilir. Örneğin bir otelde konaklayan bir müşterinin bir yatağa yerleştirilmesi bire bir ilişkisidir. Böylece Otel müşterilerinin bilgilerinin yer aldığı tablonun bir kaydı ile otelin yatak bilgilerinin bulunduğu tablonun bir kaydı ilişkilendirilmiş olur.

8. Soru

Tablo ilişki türlerinden bire çok ilişkisi nedir?

Cevap

Bire Çok İlişkisi İki tablo arasındaki bire çok ilişkisinde birincil tablodaki her kaydın birincil anahtar değeri ilişkili tabloda birden çok kaydın eşleşen alanı veya alanlarındaki değere karşılık gelir.

Bir başka değişle bir tablonun bir kaydı diğer tablonun birden fazla kaydı ile eşleştirilebilir. Otel örneğini düşünecek olursak bir odaya birden fazla müşteri yerleştirilebilir ancak bir müşterinin birden fazla odaya yerleştirilmesi mümkün değildir.

9. Soru

Tablo ilişki türlerinden Çoka Çok İlişkisi nedir?

Cevap

Çoka Çok İlişkisi; İki tablo arasındaki çoka çok ilişkisinde, tablolardan birindeki bir kayıt diğer tabloda birden çok kayıtla ilişkilendirilebilir. Otel örneğine devam edecek olursak bir otel çalışanı birden fazla müşteriye hizmet verebilirken, bir otel müşterisi de birden fazla otel çalışanından hizmet alabilir.

10. Soru

Tablo ilişki türlerinden Anahtarlar nedir?

Cevap

Anahtarlar, tablo ilişkisinin parçası olan alanlardır ve ilişkisel veritabanlarında tablolar anahtarlarla birbirine bağlanır. Anahtarlar genellikle tek alandan oluşsa da bazen birden fazla alandan da oluşabilir. Access’te birincil anahtar ve yabancı anahtar olmak üzere iki çeşit anahtardan söz edilebilir.

11. Soru

Tablo ilişki türlerinden Birincil Anahtarlar nedir?

Cevap

Birincil Anahtar Birincil anahtar, değeri veya değerleri bir tablodaki her kaydı benzersiz olarak tanımlayan bir veya daha çok alan (sütun) olarak tanımlanabilir. Birincil anahtarda her zaman bir değer olmalıdır. Birincil anahtar Null (geçersiz, boş) değerlere izin vermez ve her zaman benzersiz bir dizine sahip olmalıdır. Birincil anahtar bir tabloyu diğer tablolardaki yabancı anahtarlarla ilişkilendirmek için kullanılır.

12. Soru

Tablo ilişki türlerinden Yabancı Anahtarlar nedir?

Cevap

Yabancı Anahtar İki tabloyu ilişkilendirebilmek için ortak alana ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştik. Ortak alan bir tabloda birincil anahtar ise diğer tabloda yabancı anahtar olarak isimlendirilir. Başka bir deyişle yabancı anahtar, bir tablonun birincil anahtar değerlerinin başka bir tabloda karşılık gelen değerlerini içerir. Bir tabloda bir veya daha fazla yabancı anahtar bulunabilir.

13. Soru

Tablo işlemlerinde Bilgi Tutarlılığı nedir?

Cevap

Bilgi Tutarlılığı Bilgi tutarlılığı, bir tabloya kayıtlar girildiğinde ya da silinmek istendiğinde tablolar arasında tanımlanan ilişkileri korumak için izlenen kurallardır. Bilgi tutarlılığının zorunlu kılınması, bilgi tutarlılığını zedeleyen tüm işlemlerin Access tarafından reddedilmesini sağlar. Buna göre Access, bir başvurunun hedefini değiştiren güncelleştirmeleri ve bir başvurunun hedefini kaldıran silme işlemlerini yapmaz.

14. Soru

Veritabanı işlemlerinde Formlar nedir?

Cevap

Formlar Access’te veriler tablolarda saklanır, ancak tüm bu verilerle çalışmanın en kolay ve en yaygın yolu bir form kullanmaktır. Formlar, Access veritabanında yer alan nesnelerden biridir. Veritabanında depolanan tablolara veri eklemek, düzenlemek ya da görüntülemek amacı ile kullanılırlar. Formlar, verilerle çalışmaya yönelik kullanımı kolay bir biçim sunan arayüzlerdir. Formlara komut düğmeleri gibi işlevsel öğeler eklenebilir. Bu düğmeler yardımıyla formda hangi verilerin görüntüleneceği belirlenebilir, diğer formları veya raporları açmak ve çeşitli görevleri gerçekleştirmek üzere programlanabilir. Diğer kullanıcıların veritabanındaki verilerle etkileşimini denetlemek için Formlar kullanılır.

15. Soru

Veritabanında tablo yada form nasıl oluşturulur?

Cevap

Tablo ya da Sorgudan Form Oluşturma Veritabanındaki bir tablodan ya da sorgudan form oluşturmak için, Gezinti Bölmesi’nden oluşturulacak forma ilişkin verileri içeren tablo ya da sorgu seçilerek Oluştur sekmesinde Form işaretlenmelidir.

16. Soru

Veritabanında alt form nasıl oluşturulur?

Cevap

Alt Form İçeren Form Oluşturma Ayrı ayrı tablolarda depolanan ilişkili verilerle çalışırken, birden fazla tablo ya da sorgudan alınan verileri aynı form üzerinde görüntülemek için alt formlar kullanılır. Alt form, başka bir formun içine eklenen formdur. Birincil forma ana form adı verilir. Alt formlar, özellikle bire çok ilişkisi bulunan tablolardan veya sorgulardan alınan veriler görüntülenmek istendiğinde etkilidir. Bire çok ilişkisi, birincil tablodaki her bir kaydın birincil anahtar değerinin, ilişkili tabloda birçok kaydın eşleşen alanındaki veya alanlarındaki değere karşılık geldiği iki tablo arasındaki ilişki olarak tanımlanır. Örneğin öğrenci verilerini görüntüleyen ve her öğrencinin kayıt yaptırdığı derslerden aldığı sınav sonuçlarını gösteren alt formu bulunan bir form oluşturulabilir. Öğrenciler tablosundaki veriler ilişkinin “bir” tarafını oluşturur. Notlar tablosundaki verilerse ilişkinin “çok” tarafıdır (her öğrenci birden fazla derse kayıt yaptırarak sınav olabilir).

17. Soru

Veritabanı işlemlerinde raporlar nasıl oluşturulur?

Cevap

Raporlar, veritabanında yer alan verilerin, yazdırılabilecek bir görünümde düzenlenmiş hâlidir. Bir rapor genellikle belli bir soruya yanıt verecek şekilde düzenlenir. Raporlar verileri tablolardan alabilir ancak hazırlanacak rapor tek bir tablodaki verilerin düzenlenmesi ile elde edilemiyorsa sorgular yolu ile verilerin diğer tablolardan alınması gerekir. Raporlar üzerinde bulunan her nesnenin boyutu ve görünümü üzerinde düzenleme yapılarak bilgiler istenilen biçimde görüntülenebilir.

18. Soru

Access veritabanında raporlar üzerinde hangi düzenlemeler yapılır?

Cevap

Access veritabanında oluşturulan bir raporda aşağıdaki düzenlemeler yapılabilir;

 • Gruplandırma, sıralama veya toplamlar ekleme,
 • Koşullu biçimlendirmeyle verileri vurgulama,
 • Renk ve yazı tiplerini özelleştirme,
 • Logo veya arka plan görüntüsü ekleme.
19. Soru

Access veritabanında sorgular nedir?

Cevap

Sorgular, tablolarda depolanmış verileri özel bir görünümle bize sunan nesnelerdir. Sorgu sonuçları genellikle formlara ve raporlara yönelik kayıt kaynağı olarak hizmet verir.

20. Soru

Access veritabanında sorgu türleri nelerdir?

Cevap

Sorgu Türleri;

 • Seçme Sorgusu,
 • Eylem Sorgusu,
 • Çapraz Sorgu,
 • Parametre Sorgusu,
 • SQL Sorgu.
22. Soru

Veritabanı nedir?

Cevap

Veritabanı, birbiri ile ilişkili veri dosyaları ve veri tabloları kümesinin çok amaçlı kullanıma olanak sağlayacak şekilde depolanmasıdır.

23. Soru

İlişkisel veritabanı yönetim sistemi nedir?

Cevap

İlişkisel veritabanı yönetim sistemi, verilerinizi tanıma, onlarla çalışma ve başkaları ile paylaşma konularını tümüyle denetlemenizi sağlar. Sitemin, Veri Tanımlama, Veri Yönetimi ve Veri Denetimi olmak üzere 3 ana becerisi vardır.

24. Soru

Veritabanı sistemlerinde tabloların görevi nedir?

Cevap

Tablolar belirli konular hakkındaki verilerin toplandığı bölümdür ve bir veritabanının en gerekli nesneleridir. Her konu için ayrı bir tablo oluşturmak işlemlerin daha hızlı yapılabilmesini ve verilere daha kolay erişilebilmesini sağlar. Veri girişlerindeki hata yapma oranını azaltarak karmaşık veri yığınlarında çalışmayı kolaylaşır.

Tablolar belirli konular hakkındaki verilerin toplandığı bölümdür ve bir veritabanının en gerekli nesneleridir. Her konu için ayrı bir tablo oluşturmak işlemlerin daha hızlı yapılabilmesini ve verilere daha kolay erişilebilmesini sağlar. Veri girişlerindeki hata yapma oranını azaltarak karmaşık veri yığınlarında çalışmayı kolaylaşır.

Tablolar belirli konular hakkındaki verilerin toplandığı bölümdür ve bir veritabanının en gerekli nesneleridir. Her konu için ayrı bir tablo oluşturmak işlemlerin daha hızlı yapılabilmesini ve verilere daha kolay erişilebilmesini sağlar. Veri girişlerindeki hata yapma oranını azaltarak karmaşık veri yığınlarında çalışmayı kolaylaşır.

Tablolar belirli konular hakkındaki verilerin toplandığı bölümdür ve bir veritabanının en gerekli nesneleridir. Her konu için ayrı bir tablo oluşturmak işlemlerin daha hızlı yapılabilmesini ve verilere daha kolay erişilebilmesini sağlar. Veri girişlerindeki hata yapma oranını azaltarak karmaşık veri yığınlarında çalışmayı kolaylaşır.

25. Soru

MS Access’teki veri türleri nelerdir?

Cevap

Alanda bulunan tüm değerlere uygulanan ve bu değerlerin ne tür veriler olabileceğini belirleyen bir dizi niteliğe veri türü denir. Alanların; metin, tarih, sayı gibi belli bir veri türü olarak atanması gerekir. Access’te on farklı veri türü vardır:

Ek: Dijital fotoğraflar gibi dosyalar. Her kayda birden çok dosya eklenebilir.

Otomatik Sayı: Her kayıt için otomatik olarak üretilen numaralar.

Para Birimi: Para değerleri.

Tarih/Saat: Tarihler ve saatler.

Köprü: E-posta adresleri, web sayfaları gibi bağlantılar.

Not: Uzun metin blokları ve metin biçimlendirilmesinin kullanıldığı metinler. Ör-

Örneğin adresler ya da ayrıntılı ürün açıklamaları.

Sayı: Sayısal değerler. Para birimleri için ayrı bir veri türü olduğunu unutmayın.

OLE Nesnesi: Word belgeleri gibi OLE (Object Link and Embedding–Bağlı ve gömülü nesneler) nesnesi.

Metin: Ad-Soyad ya da posta adresi gibi kısa alfasayısal değerler.

Evet/Hayır: 0 ya da 1 değeri olarak saklanan bolean değeri.

Alanda bulunan tüm değerlere uygulanan ve bu değerlerin ne tür veriler olabileceğini belirleyen bir dizi niteliğe veri türü denir. Alanların; metin, tarih, sayı gibi belli bir veri türü olarak atanması gerekir. Access’te on farklı veri türü vardır:

Ek: Dijital fotoğraflar gibi dosyalar. Her kayda birden çok dosya eklenebilir.

Otomatik Sayı: Her kayıt için otomatik olarak üretilen numaralar.

Para Birimi: Para değerleri.

Tarih/Saat: Tarihler ve saatler.

Köprü: E-posta adresleri, web sayfaları gibi bağlantılar.

Not: Uzun metin blokları ve metin biçimlendirilmesinin kullanıldığı metinler. Ör-

Örneğin adresler ya da ayrıntılı ürün açıklamaları.

Sayı: Sayısal değerler. Para birimleri için ayrı bir veri türü olduğunu unutmayın.

OLE Nesnesi: Word belgeleri gibi OLE (Object Link and Embedding–Bağlı ve gömülü nesneler) nesnesi.

Metin: Ad-Soyad ya da posta adresi gibi kısa alfasayısal değerler.

Evet/Hayır: 0 ya da 1 değeri olarak saklanan bolean değeri.

Alanda bulunan tüm değerlere uygulanan ve bu değerlerin ne tür veriler olabileceğini belirleyen bir dizi niteliğe veri türü denir. Alanların; metin, tarih, sayı gibi belli bir veri türü olarak atanması gerekir. Access’te on farklı veri türü vardır:

Ek: Dijital fotoğraflar gibi dosyalar. Her kayda birden çok dosya eklenebilir.

Otomatik Sayı: Her kayıt için otomatik olarak üretilen numaralar.

Para Birimi: Para değerleri.

Tarih/Saat: Tarihler ve saatler.

Köprü: E-posta adresleri, web sayfaları gibi bağlantılar.

Not: Uzun metin blokları ve metin biçimlendirilmesinin kullanıldığı metinler. Ör-

Örneğin adresler ya da ayrıntılı ürün açıklamaları.

Sayı: Sayısal değerler. Para birimleri için ayrı bir veri türü olduğunu unutmayın.

OLE Nesnesi: Word belgeleri gibi OLE (Object Link and Embedding–Bağlı ve gömülü nesneler) nesnesi.

Metin: Ad-Soyad ya da posta adresi gibi kısa alfasayısal değerler.

Evet/Hayır: 0 ya da 1 değeri olarak saklanan bolean değeri.

Alanda bulunan tüm değerlere uygulanan ve bu değerlerin ne tür veriler olabileceğini belirleyen bir dizi niteliğe veri türü denir. Alanların; metin, tarih, sayı gibi belli bir veri türü olarak atanması gerekir. Access’te on farklı veri türü vardır:

Ek: Dijital fotoğraflar gibi dosyalar. Her kayda birden çok dosya eklenebilir.

Otomatik Sayı: Her kayıt için otomatik olarak üretilen numaralar.

Para Birimi: Para değerleri.

Tarih/Saat: Tarihler ve saatler.

Köprü: E-posta adresleri, web sayfaları gibi bağlantılar.

Not: Uzun metin blokları ve metin biçimlendirilmesinin kullanıldığı metinler. Ör-

Örneğin adresler ya da ayrıntılı ürün açıklamaları.

Sayı: Sayısal değerler. Para birimleri için ayrı bir veri türü olduğunu unutmayın.

OLE Nesnesi: Word belgeleri gibi OLE (Object Link and Embedding–Bağlı ve gömülü nesneler) nesnesi.

Metin: Ad-Soyad ya da posta adresi gibi kısa alfasayısal değerler.

Evet/Hayır: 0 ya da 1 değeri olarak saklanan bolean değeri.

26. Soru

Acess’te yer alan “Bire bir ilişkisi” neyi tanımlar?

Cevap

İki tablo arasındaki bire bir ilişkisinde birincil tablodaki her kaydın birincil anahtar değeri ilişkili tabloda bir ve yalnızca bir kayda ait eşleşen alan veya alanlardaki değere karşılık gelir. Yani bir tablonun bir kaydı ile diğer tablonun bir kaydı eşleştirilebilir. Örneğin bir otelde konaklayan bir müşterinin bir yatağa yerleştirilmesi bire bir ilişkisidir. Böylece Otel müşterilerinin bilgilerinin yer aldığı tablonun bir kaydı ile otelin yatak bilgilerinin bulunduğu tablonun bir kaydı ilişkilendirilmiş olur.

İki tablo arasındaki bire bir ilişkisinde birincil tablodaki her kaydın birincil anahtar değeri ilişkili tabloda bir ve yalnızca bir kayda ait eşleşen alan veya alanlardaki değere karşılık gelir. Yani bir tablonun bir kaydı ile diğer tablonun bir kaydı eşleştirilebilir. Örneğin bir otelde konaklayan bir müşterinin bir yatağa yerleştirilmesi bire bir ilişkisidir. Böylece Otel müşterilerinin bilgilerinin yer aldığı tablonun bir kaydı ile otelin yatak bilgilerinin bulunduğu tablonun bir kaydı ilişkilendirilmiş olur.

İki tablo arasındaki bire bir ilişkisinde birincil tablodaki her kaydın birincil anahtar değeri ilişkili tabloda bir ve yalnızca bir kayda ait eşleşen alan veya alanlardaki değere karşılık gelir. Yani bir tablonun bir kaydı ile diğer tablonun bir kaydı eşleştirilebilir. Örneğin bir otelde konaklayan bir müşterinin bir yatağa yerleştirilmesi bire bir ilişkisidir. Böylece Otel müşterilerinin bilgilerinin yer aldığı tablonun bir kaydı ile otelin yatak bilgilerinin bulunduğu tablonun bir kaydı ilişkilendirilmiş olur.

İki tablo arasındaki bire bir ilişkisinde birincil tablodaki her kaydın birincil anahtar değeri ilişkili tabloda bir ve yalnızca bir kayda ait eşleşen alan veya alanlardaki değere karşılık gelir. Yani bir tablonun bir kaydı ile diğer tablonun bir kaydı eşleştirilebilir. Örneğin bir otelde konaklayan bir müşterinin bir yatağa yerleştirilmesi bire bir ilişkisidir. Böylece Otel müşterilerinin bilgilerinin yer aldığı tablonun bir kaydı ile otelin yatak bilgilerinin bulunduğu tablonun bir kaydı ilişkilendirilmiş olur.

İki tablo arasındaki bire bir ilişkisinde birincil tablodaki her kaydın birincil anahtar değeri ilişkili tabloda bir ve yalnızca bir kayda ait eşleşen alan veya alanlardaki değere karşılık gelir. Yani bir tablonun bir kaydı ile diğer tablonun bir kaydı eşleştirilebilir. Örneğin bir otelde konaklayan bir müşterinin bir yatağa yerleştirilmesi bire bir ilişkisidir. Böylece Otel müşterilerinin bilgilerinin yer aldığı tablonun bir kaydı ile otelin yatak bilgilerinin bulunduğu tablonun bir kaydı ilişkilendirilmiş olur.

27. Soru

Access’ter yer alan “Bire çok ilişkisi” neyi ifade eder?

Cevap

İki tablo arasındaki bire çok ilişkisinde birincil tablodaki her kaydın birincil anahtar de- ğeri ilişkili tabloda birden çok kaydın eşleşen alanı veya alanlarındaki değere karşılık gelir. Bir başka değişle bir tablonun bir kaydı diğer tablonun birden fazla kaydı ile eşleştirilebilir. Otel örneğini düşünecek olursak bir odaya birden fazla müşteri yerleştirilebilir ancak bir müşterinin birden fazla odaya yerleştirilmesi mümkün değildir.

İki tablo arasındaki bire çok ilişkisinde birincil tablodaki her kaydın birincil anahtar de- ğeri ilişkili tabloda birden çok kaydın eşleşen alanı veya alanlarındaki değere karşılık gelir. Bir başka değişle bir tablonun bir kaydı diğer tablonun birden fazla kaydı ile eşleştirilebilir. Otel örneğini düşünecek olursak bir odaya birden fazla müşteri yerleştirilebilir ancak bir müşterinin birden fazla odaya yerleştirilmesi mümkün değildir.

İki tablo arasındaki bire çok ilişkisinde birincil tablodaki her kaydın birincil anahtar de- ğeri ilişkili tabloda birden çok kaydın eşleşen alanı veya alanlarındaki değere karşılık gelir. Bir başka değişle bir tablonun bir kaydı diğer tablonun birden fazla kaydı ile eşleştirilebilir. Otel örneğini düşünecek olursak bir odaya birden fazla müşteri yerleştirilebilir ancak bir müşterinin birden fazla odaya yerleştirilmesi mümkün değildir.

İki tablo arasındaki bire çok ilişkisinde birincil tablodaki her kaydın birincil anahtar de- ğeri ilişkili tabloda birden çok kaydın eşleşen alanı veya alanlarındaki değere karşılık gelir. Bir başka değişle bir tablonun bir kaydı diğer tablonun birden fazla kaydı ile eşleştirilebilir. Otel örneğini düşünecek olursak bir odaya birden fazla müşteri yerleştirilebilir ancak bir müşterinin birden fazla odaya yerleştirilmesi mümkün değildir.

İki tablo arasındaki bire çok ilişkisinde birincil tablodaki her kaydın birincil anahtar de- ğeri ilişkili tabloda birden çok kaydın eşleşen alanı veya alanlarındaki değere karşılık gelir. Bir başka değişle bir tablonun bir kaydı diğer tablonun birden fazla kaydı ile eşleştirilebilir. Otel örneğini düşünecek olursak bir odaya birden fazla müşteri yerleştirilebilir ancak bir müşterinin birden fazla odaya yerleştirilmesi mümkün değildir.

28. Soru

Access’te yer alan “Çoka çok ilişkisi” neyi ifade eder?

Cevap

İki tablo arasındaki çoka çok ilişkisinde, tablolardan birindeki bir kayıt diğer tabloda bir- den çok kayıtla ilişkilendirilebilir. Otel örneğine devam edecek olursak bir otel çalışanı birden fazla müşteriye hizmet verebilirken, bir otel müşterisi de birden fazla otel çalışanından hizmet alabilir.

İki tablo arasındaki çoka çok ilişkisinde, tablolardan birindeki bir kayıt diğer tabloda bir- den çok kayıtla ilişkilendirilebilir. Otel örneğine devam edecek olursak bir otel çalışanı birden fazla müşteriye hizmet verebilirken, bir otel müşterisi de birden fazla otel çalışanından hizmet alabilir.

İki tablo arasındaki çoka çok ilişkisinde, tablolardan birindeki bir kayıt diğer tabloda bir- den çok kayıtla ilişkilendirilebilir. Otel örneğine devam edecek olursak bir otel çalışanı birden fazla müşteriye hizmet verebilirken, bir otel müşterisi de birden fazla otel çalışanından hizmet alabilir.

İki tablo arasındaki çoka çok ilişkisinde, tablolardan birindeki bir kayıt diğer tabloda bir- den çok kayıtla ilişkilendirilebilir. Otel örneğine devam edecek olursak bir otel çalışanı birden fazla müşteriye hizmet verebilirken, bir otel müşterisi de birden fazla otel çalışanından hizmet alabilir.

İki tablo arasındaki çoka çok ilişkisinde, tablolardan birindeki bir kayıt diğer tabloda bir- den çok kayıtla ilişkilendirilebilir. Otel örneğine devam edecek olursak bir otel çalışanı birden fazla müşteriye hizmet verebilirken, bir otel müşterisi de birden fazla otel çalışanından hizmet alabilir.

29. Soru

Birincil anahtar nedir?

Cevap

Birincil anahtar, değeri veya değerleri bir tablodaki her kaydı benzersiz olarak tanımlayan bir veya daha çok alan (sütun) olarak tanımlanabilir. Birincil anahtarda her zaman bir değer olmalıdır. Birincil anahtar Null (geçersiz, boş) değerlere izin vermez ve her zaman benzersiz bir dizine sahip olmalıdır. Birincil anahtar bir tabloyu diğer tablolardaki yabancı anahtarlarla ilişkilendirmek için kullanılır.

Birincil anahtar, değeri veya değerleri bir tablodaki her kaydı benzersiz olarak tanımlayan bir veya daha çok alan (sütun) olarak tanımlanabilir. Birincil anahtarda her zaman bir değer olmalıdır. Birincil anahtar Null (geçersiz, boş) değerlere izin vermez ve her zaman benzersiz bir dizine sahip olmalıdır. Birincil anahtar bir tabloyu diğer tablolardaki yabancı anahtarlarla ilişkilendirmek için kullanılır.

Birincil anahtar, değeri veya değerleri bir tablodaki her kaydı benzersiz olarak tanımlayan bir veya daha çok alan (sütun) olarak tanımlanabilir. Birincil anahtarda her zaman bir değer olmalıdır. Birincil anahtar Null (geçersiz, boş) değerlere izin vermez ve her zaman benzersiz bir dizine sahip olmalıdır. Birincil anahtar bir tabloyu diğer tablolardaki yabancı anahtarlarla ilişkilendirmek için kullanılır.

Birincil anahtar, değeri veya değerleri bir tablodaki her kaydı benzersiz olarak tanımlayan bir veya daha çok alan (sütun) olarak tanımlanabilir. Birincil anahtarda her zaman bir değer olmalıdır. Birincil anahtar Null (geçersiz, boş) değerlere izin vermez ve her zaman benzersiz bir dizine sahip olmalıdır. Birincil anahtar bir tabloyu diğer tablolardaki yabancı anahtarlarla ilişkilendirmek için kullanılır.

Birincil anahtar, değeri veya değerleri bir tablodaki her kaydı benzersiz olarak tanımlayan bir veya daha çok alan (sütun) olarak tanımlanabilir. Birincil anahtarda her zaman bir değer olmalıdır. Birincil anahtar Null (geçersiz, boş) değerlere izin vermez ve her zaman benzersiz bir dizine sahip olmalıdır. Birincil anahtar bir tabloyu diğer tablolardaki yabancı anahtarlarla ilişkilendirmek için kullanılır.

30. Soru

Yabancı anahtar nedir?

Cevap

İki tabloyu ilişkilendirebilmek için ortak alana ihtiyaç vardır.  Ortak alan bir tabloda birincil anahtar ise diğer tabloda yabancı anahtar olarak isimlendirilir. Başka bir deyişle yabancı anahtar, bir tablonun birincil anahtar değerlerinin başka bir tabloda karşılık gelen değerlerini içerir. Bir tabloda bir veya daha fazla yabancı anahtar bulunabilir.  Örneğin, öğrenci bilgilerinin olduğu Öğrenciler tablosu ile sınav sonuçlarının yer aldığı Notlar tablosunu ele alalım. Öğrenciler tablosunda yer alan öğrenci numarası Öğrenciler tablosunun birincil anahtarı olsun. Notlar tablosunda ise birden fazla dersten alınan sınav sonuçları ve öğrenci numarası yer alsın. Notlar tablosunda her sınav sonucu, Öğrenciler tablosundaki bir kayda karşı gelen öğrenci numarası ile ilişkilenecektir. Bu durumda Notlar tablosundaki öğrenci numarası, Öğrenci tablosunun birincil anahtarı iken Notlar tablosunun yabancı anahtarıdır.

İki tabloyu ilişkilendirebilmek için ortak alana ihtiyaç vardır.  Ortak alan bir tabloda birincil anahtar ise diğer tabloda yabancı anahtar olarak isimlendirilir. Başka bir deyişle yabancı anahtar, bir tablonun birincil anahtar değerlerinin başka bir tabloda karşılık gelen değerlerini içerir. Bir tabloda bir veya daha fazla yabancı anahtar bulunabilir.  Örneğin, öğrenci bilgilerinin olduğu Öğrenciler tablosu ile sınav sonuçlarının yer aldığı Notlar tablosunu ele alalım. Öğrenciler tablosunda yer alan öğrenci numarası Öğrenciler tablosunun birincil anahtarı olsun. Notlar tablosunda ise birden fazla dersten alınan sınav sonuçları ve öğrenci numarası yer alsın. Notlar tablosunda her sınav sonucu, Öğrenciler tablosundaki bir kayda karşı gelen öğrenci numarası ile ilişkilenecektir. Bu durumda Notlar tablosundaki öğrenci numarası, Öğrenci tablosunun birincil anahtarı iken Notlar tablosunun yabancı anahtarıdır.

İki tabloyu ilişkilendirebilmek için ortak alana ihtiyaç vardır.  Ortak alan bir tabloda birincil anahtar ise diğer tabloda yabancı anahtar olarak isimlendirilir. Başka bir deyişle yabancı anahtar, bir tablonun birincil anahtar değerlerinin başka bir tabloda karşılık gelen değerlerini içerir. Bir tabloda bir veya daha fazla yabancı anahtar bulunabilir.  Örneğin, öğrenci bilgilerinin olduğu Öğrenciler tablosu ile sınav sonuçlarının yer aldığı Notlar tablosunu ele alalım. Öğrenciler tablosunda yer alan öğrenci numarası Öğrenciler tablosunun birincil anahtarı olsun. Notlar tablosunda ise birden fazla dersten alınan sınav sonuçları ve öğrenci numarası yer alsın. Notlar tablosunda her sınav sonucu, Öğrenciler tablosundaki bir kayda karşı gelen öğrenci numarası ile ilişkilenecektir. Bu durumda Notlar tablosundaki öğrenci numarası, Öğrenci tablosunun birincil anahtarı iken Notlar tablosunun yabancı anahtarıdır.

İki tabloyu ilişkilendirebilmek için ortak alana ihtiyaç vardır.  Ortak alan bir tabloda birincil anahtar ise diğer tabloda yabancı anahtar olarak isimlendirilir. Başka bir deyişle yabancı anahtar, bir tablonun birincil anahtar değerlerinin başka bir tabloda karşılık gelen değerlerini içerir. Bir tabloda bir veya daha fazla yabancı anahtar bulunabilir.  Örneğin, öğrenci bilgilerinin olduğu Öğrenciler tablosu ile sınav sonuçlarının yer aldığı Notlar tablosunu ele alalım. Öğrenciler tablosunda yer alan öğrenci numarası Öğrenciler tablosunun birincil anahtarı olsun. Notlar tablosunda ise birden fazla dersten alınan sınav sonuçları ve öğrenci numarası yer alsın. Notlar tablosunda her sınav sonucu, Öğrenciler tablosundaki bir kayda karşı gelen öğrenci numarası ile ilişkilenecektir. Bu durumda Notlar tablosundaki öğrenci numarası, Öğrenci tablosunun birincil anahtarı iken Notlar tablosunun yabancı anahtarıdır.

İki tabloyu ilişkilendirebilmek için ortak alana ihtiyaç vardır.  Ortak alan bir tabloda birincil anahtar ise diğer tabloda yabancı anahtar olarak isimlendirilir. Başka bir deyişle yabancı anahtar, bir tablonun birincil anahtar değerlerinin başka bir tabloda karşılık gelen değerlerini içerir. Bir tabloda bir veya daha fazla yabancı anahtar bulunabilir.  Örneğin, öğrenci bilgilerinin olduğu Öğrenciler tablosu ile sınav sonuçlarının yer aldığı Notlar tablosunu ele alalım. Öğrenciler tablosunda yer alan öğrenci numarası Öğrenciler tablosunun birincil anahtarı olsun. Notlar tablosunda ise birden fazla dersten alınan sınav sonuçları ve öğrenci numarası yer alsın. Notlar tablosunda her sınav sonucu, Öğrenciler tablosundaki bir kayda karşı gelen öğrenci numarası ile ilişkilenecektir. Bu durumda Notlar tablosundaki öğrenci numarası, Öğrenci tablosunun birincil anahtarı iken Notlar tablosunun yabancı anahtarıdır.

31. Soru

Bilgi tutarlılığı veri tabanı sistemlerinde ne anlama gelir?

Cevap

Bilgi tutarlılığı, bir tabloya kayıtlar girildiğinde ya da silinmek istendiğinde tablolar arasında tanımlanan ilişkileri korumak için izlenen kurallardır. Bilgi tutarlılığının zorunlu kılınması, bilgi tutarlılığını zedeleyen tüm işlemlerin Access tarafından reddedilmesini sağlar. Buna göre Access, bir başvurunun hedefini değiştiren güncelleştirmeleri ve bir baş- vurunun hedefini kaldıran silme işlemlerini yapmaz.

Bilgi tutarlılığı, bir tabloya kayıtlar girildiğinde ya da silinmek istendiğinde tablolar arasında tanımlanan ilişkileri korumak için izlenen kurallardır. Bilgi tutarlılığının zorunlu kılınması, bilgi tutarlılığını zedeleyen tüm işlemlerin Access tarafından reddedilmesini sağlar. Buna göre Access, bir başvurunun hedefini değiştiren güncelleştirmeleri ve bir baş- vurunun hedefini kaldıran silme işlemlerini yapmaz.

Bilgi tutarlılığı, bir tabloya kayıtlar girildiğinde ya da silinmek istendiğinde tablolar arasında tanımlanan ilişkileri korumak için izlenen kurallardır. Bilgi tutarlılığının zorunlu kılınması, bilgi tutarlılığını zedeleyen tüm işlemlerin Access tarafından reddedilmesini sağlar. Buna göre Access, bir başvurunun hedefini değiştiren güncelleştirmeleri ve bir baş- vurunun hedefini kaldıran silme işlemlerini yapmaz.

Bilgi tutarlılığı, bir tabloya kayıtlar girildiğinde ya da silinmek istendiğinde tablolar arasında tanımlanan ilişkileri korumak için izlenen kurallardır. Bilgi tutarlılığının zorunlu kılınması, bilgi tutarlılığını zedeleyen tüm işlemlerin Access tarafından reddedilmesini sağlar. Buna göre Access, bir başvurunun hedefini değiştiren güncelleştirmeleri ve bir baş- vurunun hedefini kaldıran silme işlemlerini yapmaz.

32. Soru

Veritabanlarında formların işlevi nedir?

Cevap

Formlar, Access veritabanında yer alan nesnelerden biridir. Veritabanında depolanan tablolara veri eklemek, düzenlemek ya da görüntülemek amacı ile kullanılırlar. Formlar, verilerle çalışmaya yönelik kullanımı kolay bir biçim sunan arayüzlerdir. Formlara komut düğmeleri gibi işlevsel öğeler eklenebilir. Bu düğmeler yardımıyla formda hangi verilerin görüntüleneceği belirlenebilir, diğer formları veya raporları açmak ve çeşitli görevleri gerçekleştirmek üzere programlanabilir.

Diğer kullanıcıların veritabanındaki verilerle etkileşimini denetlemek için Formlar kullanılır. Access masaüstü veritabanı birden fazla kullanıcı tarafından kullanılacaksa, verimlilik ve veri girişi doğruluğu açısından formların iyi tasarlanmış olması çok önemlidir. Örneğin, sadece belirli alanları gösteren ve belli işlemlerin gerçekleştirilmesine izin veren bir form oluşturulabilir. Böylece veriler korunabilir ve gerekli şekilde girilmesi sağlanabilir.

Formlar, Access veritabanında yer alan nesnelerden biridir. Veritabanında depolanan tablolara veri eklemek, düzenlemek ya da görüntülemek amacı ile kullanılırlar. Formlar, verilerle çalışmaya yönelik kullanımı kolay bir biçim sunan arayüzlerdir. Formlara komut düğmeleri gibi işlevsel öğeler eklenebilir. Bu düğmeler yardımıyla formda hangi verilerin görüntüleneceği belirlenebilir, diğer formları veya raporları açmak ve çeşitli görevleri gerçekleştirmek üzere programlanabilir.

Diğer kullanıcıların veritabanındaki verilerle etkileşimini denetlemek için Formlar kullanılır. Access masaüstü veritabanı birden fazla kullanıcı tarafından kullanılacaksa, verimlilik ve veri girişi doğruluğu açısından formların iyi tasarlanmış olması çok önemlidir. Örneğin, sadece belirli alanları gösteren ve belli işlemlerin gerçekleştirilmesine izin veren bir form oluşturulabilir. Böylece veriler korunabilir ve gerekli şekilde girilmesi sağlanabilir.

Formlar, Access veritabanında yer alan nesnelerden biridir. Veritabanında depolanan tablolara veri eklemek, düzenlemek ya da görüntülemek amacı ile kullanılırlar. Formlar, verilerle çalışmaya yönelik kullanımı kolay bir biçim sunan arayüzlerdir. Formlara komut düğmeleri gibi işlevsel öğeler eklenebilir. Bu düğmeler yardımıyla formda hangi verilerin görüntüleneceği belirlenebilir, diğer formları veya raporları açmak ve çeşitli görevleri gerçekleştirmek üzere programlanabilir.

Diğer kullanıcıların veritabanındaki verilerle etkileşimini denetlemek için Formlar kullanılır. Access masaüstü veritabanı birden fazla kullanıcı tarafından kullanılacaksa, verimlilik ve veri girişi doğruluğu açısından formların iyi tasarlanmış olması çok önemlidir. Örneğin, sadece belirli alanları gösteren ve belli işlemlerin gerçekleştirilmesine izin veren bir form oluşturulabilir. Böylece veriler korunabilir ve gerekli şekilde girilmesi sağlanabilir.

Formlar, Access veritabanında yer alan nesnelerden biridir. Veritabanında depolanan tablolara veri eklemek, düzenlemek ya da görüntülemek amacı ile kullanılırlar. Formlar, verilerle çalışmaya yönelik kullanımı kolay bir biçim sunan arayüzlerdir. Formlara komut düğmeleri gibi işlevsel öğeler eklenebilir. Bu düğmeler yardımıyla formda hangi verilerin görüntüleneceği belirlenebilir, diğer formları veya raporları açmak ve çeşitli görevleri gerçekleştirmek üzere programlanabilir.

Diğer kullanıcıların veritabanındaki verilerle etkileşimini denetlemek için Formlar kullanılır. Access masaüstü veritabanı birden fazla kullanıcı tarafından kullanılacaksa, verimlilik ve veri girişi doğruluğu açısından formların iyi tasarlanmış olması çok önemlidir. Örneğin, sadece belirli alanları gösteren ve belli işlemlerin gerçekleştirilmesine izin veren bir form oluşturulabilir. Böylece veriler korunabilir ve gerekli şekilde girilmesi sağlanabilir.

33. Soru

Access’te “boş form” nasıl oluşturulur?

Cevap

Denetim veya önceden biçimlendirilmiş öğe bulunmayan bir form oluşturmak için, Oluştur sekmesinde Boş Form seçilmelidir. Bu işlem yapıldığında Access, Düzen görünümünde boş bir form açar ve Alan Listesi bölmesini görüntüler. Alan Listesi bölmesinde, formda görmek istenilen alanları içeren tablo ya da tabloların yanındaki artı işareti (+) seçilir. Forma alan eklemek için, alana çift tıklanmalı ya da forma sürüklenmelidir. Forma aynı anda birden fazla alan eklemek için CTRL tuşu basılı tutularak alanları seçmek ve forma sürüklemek gerekir.

Denetim veya önceden biçimlendirilmiş öğe bulunmayan bir form oluşturmak için, Oluştur sekmesinde Boş Form seçilmelidir. Bu işlem yapıldığında Access, Düzen görünümünde boş bir form açar ve Alan Listesi bölmesini görüntüler. Alan Listesi bölmesinde, formda görmek istenilen alanları içeren tablo ya da tabloların yanındaki artı işareti (+) seçilir. Forma alan eklemek için, alana çift tıklanmalı ya da forma sürüklenmelidir. Forma aynı anda birden fazla alan eklemek için CTRL tuşu basılı tutularak alanları seçmek ve forma sürüklemek gerekir.

Denetim veya önceden biçimlendirilmiş öğe bulunmayan bir form oluşturmak için, Oluştur sekmesinde Boş Form seçilmelidir. Bu işlem yapıldığında Access, Düzen görünümünde boş bir form açar ve Alan Listesi bölmesini görüntüler. Alan Listesi bölmesinde, formda görmek istenilen alanları içeren tablo ya da tabloların yanındaki artı işareti (+) seçilir. Forma alan eklemek için, alana çift tıklanmalı ya da forma sürüklenmelidir. Forma aynı anda birden fazla alan eklemek için CTRL tuşu basılı tutularak alanları seçmek ve forma sürüklemek gerekir.

Denetim veya önceden biçimlendirilmiş öğe bulunmayan bir form oluşturmak için, Oluştur sekmesinde Boş Form seçilmelidir. Bu işlem yapıldığında Access, Düzen görünümünde boş bir form açar ve Alan Listesi bölmesini görüntüler. Alan Listesi bölmesinde, formda görmek istenilen alanları içeren tablo ya da tabloların yanındaki artı işareti (+) seçilir. Forma alan eklemek için, alana çift tıklanmalı ya da forma sürüklenmelidir. Forma aynı anda birden fazla alan eklemek için CTRL tuşu basılı tutularak alanları seçmek ve forma sürüklemek gerekir.

34. Soru

Access’te bölünmüş form nasıl oluşturulur?

Cevap

Bölünmüş Form aracını kullanarak yeni bir bölünmüş form oluşturmak için, Gezin- ti Bölmesi’nde verileri içeren tabloyu veya sorguyu seçerek Oluştur sekmesinde Diğer Formlar’ı ve ardından da Bölünmüş Form’u işaretleyin. Access formu oluşturur ve bu formda tasarım değişiklikleri yapılmasına izin verir. Örneğin, gerekirse, metin kutularının boyutunu verilerin sığacağı şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bölünmüş Form aracını kullanarak yeni bir bölünmüş form oluşturmak için, Gezin- ti Bölmesi’nde verileri içeren tabloyu veya sorguyu seçerek Oluştur sekmesinde Diğer Formlar’ı ve ardından da Bölünmüş Form’u işaretleyin. Access formu oluşturur ve bu formda tasarım değişiklikleri yapılmasına izin verir. Örneğin, gerekirse, metin kutularının boyutunu verilerin sığacağı şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bölünmüş Form aracını kullanarak yeni bir bölünmüş form oluşturmak için, Gezin- ti Bölmesi’nde verileri içeren tabloyu veya sorguyu seçerek Oluştur sekmesinde Diğer Formlar’ı ve ardından da Bölünmüş Form’u işaretleyin. Access formu oluşturur ve bu formda tasarım değişiklikleri yapılmasına izin verir. Örneğin, gerekirse, metin kutularının boyutunu verilerin sığacağı şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bölünmüş Form aracını kullanarak yeni bir bölünmüş form oluşturmak için, Gezin- ti Bölmesi’nde verileri içeren tabloyu veya sorguyu seçerek Oluştur sekmesinde Diğer Formlar’ı ve ardından da Bölünmüş Form’u işaretleyin. Access formu oluşturur ve bu formda tasarım değişiklikleri yapılmasına izin verir. Örneğin, gerekirse, metin kutularının boyutunu verilerin sığacağı şekilde ayarlayabilirsiniz.

35. Soru

Access veritabanındaki bir tablodan ya da sorgudan form nasıl oluşturulur?

Access veritabanındaki bir tablodan ya da sorgudan form nasıl oluşturulur?

Access veritabanındaki bir tablodan ya da sorgudan form nasıl oluşturulur?

Access veritabanındaki bir tablodan ya da sorgudan form nasıl oluşturulur?

Cevap

Veritabanındaki bir tablodan ya da sorgudan form oluşturmak için, Gezinti Bölmesi’nden oluşturulacak forma ilişkin verileri içeren tablo ya da sorgu seçilerek Oluştur sekmesinde Form işaretlenmelidir. Bu işlemin sonucunda Access bir form oluşturarak Düzen görünümünde açar. İhtiyaç duyulan tasarım değişiklikleri bu ortamda yapılabilir.

Veritabanındaki bir tablodan ya da sorgudan form oluşturmak için, Gezinti Bölmesi’nden oluşturulacak forma ilişkin verileri içeren tablo ya da sorgu seçilerek Oluştur sekmesinde Form işaretlenmelidir. Bu işlemin sonucunda Access bir form oluşturarak Düzen görünümünde açar. İhtiyaç duyulan tasarım değişiklikleri bu ortamda yapılabilir.

Veritabanındaki bir tablodan ya da sorgudan form oluşturmak için, Gezinti Bölmesi’nden oluşturulacak forma ilişkin verileri içeren tablo ya da sorgu seçilerek Oluştur sekmesinde Form işaretlenmelidir. Bu işlemin sonucunda Access bir form oluşturarak Düzen görünümünde açar. İhtiyaç duyulan tasarım değişiklikleri bu ortamda yapılabilir.

Veritabanındaki bir tablodan ya da sorgudan form oluşturmak için, Gezinti Bölmesi’nden oluşturulacak forma ilişkin verileri içeren tablo ya da sorgu seçilerek Oluştur sekmesinde Form işaretlenmelidir. Bu işlemin sonucunda Access bir form oluşturarak Düzen görünümünde açar. İhtiyaç duyulan tasarım değişiklikleri bu ortamda yapılabilir.

36. Soru

Access’te birden çok kayıt görüntüleyen form” nasıl oluşturulur?

Cevap

Birden çok kayıt görüntüleyen ama veri sayfasına göre daha fazla özelleştirilebilir olan bir form istiyorsanız, Çoklu Öğe aracını kullanabilirsiniz. Gezinti Bölmesi’nden oluşturulacak forma ilişkin verileri içeren tablo ya da sorgu seçilerek Oluştur sekmesinde Diğer Formlar ve Birden Çok Öğe işaretlenmelidir. Düzen görünümünde açılan form üzerinde gerekli tasarım değişiklikleri yapılabilir.

Birden çok kayıt görüntüleyen ama veri sayfasına göre daha fazla özelleştirilebilir olan bir form istiyorsanız, Çoklu Öğe aracını kullanabilirsiniz. Gezinti Bölmesi’nden oluşturulacak forma ilişkin verileri içeren tablo ya da sorgu seçilerek Oluştur sekmesinde Diğer Formlar ve Birden Çok Öğe işaretlenmelidir. Düzen görünümünde açılan form üzerinde gerekli tasarım değişiklikleri yapılabilir.

Birden çok kayıt görüntüleyen ama veri sayfasına göre daha fazla özelleştirilebilir olan bir form istiyorsanız, Çoklu Öğe aracını kullanabilirsiniz. Gezinti Bölmesi’nden oluşturulacak forma ilişkin verileri içeren tablo ya da sorgu seçilerek Oluştur sekmesinde Diğer Formlar ve Birden Çok Öğe işaretlenmelidir. Düzen görünümünde açılan form üzerinde gerekli tasarım değişiklikleri yapılabilir.

Birden çok kayıt görüntüleyen ama veri sayfasına göre daha fazla özelleştirilebilir olan bir form istiyorsanız, Çoklu Öğe aracını kullanabilirsiniz. Gezinti Bölmesi’nden oluşturulacak forma ilişkin verileri içeren tablo ya da sorgu seçilerek Oluştur sekmesinde Diğer Formlar ve Birden Çok Öğe işaretlenmelidir. Düzen görünümünde açılan form üzerinde gerekli tasarım değişiklikleri yapılabilir.

37. Soru

Access’te “gezinti formu” nasıl oluşturulur?

Cevap

Access’te veritabanındaki çeşitli formlar ve raporlar arasında geçiş yapmayı kolaylaştıran Gezinti Denetimi bulunur. Gezinti formu en basit tanımıyla Gezinti Denetimi içeren formdur. Gezinti formu oluşturmak için, gezinti formu eklemek istediğiniz veritabanını açarak Oluştur sekmesinin Formlar grubunda Gezinti’yi ve istediğiniz gezinti formu stilini seçin.

Access’te veritabanındaki çeşitli formlar ve raporlar arasında geçiş yapmayı kolaylaştıran Gezinti Denetimi bulunur. Gezinti formu en basit tanımıyla Gezinti Denetimi içeren formdur. Gezinti formu oluşturmak için, gezinti formu eklemek istediğiniz veritabanını açarak Oluştur sekmesinin Formlar grubunda Gezinti’yi ve istediğiniz gezinti formu stilini seçin.

Access’te veritabanındaki çeşitli formlar ve raporlar arasında geçiş yapmayı kolaylaştıran Gezinti Denetimi bulunur. Gezinti formu en basit tanımıyla Gezinti Denetimi içeren formdur. Gezinti formu oluşturmak için, gezinti formu eklemek istediğiniz veritabanını açarak Oluştur sekmesinin Formlar grubunda Gezinti’yi ve istediğiniz gezinti formu stilini seçin.

Access’te veritabanındaki çeşitli formlar ve raporlar arasında geçiş yapmayı kolaylaştıran Gezinti Denetimi bulunur. Gezinti formu en basit tanımıyla Gezinti Denetimi içeren formdur. Gezinti formu oluşturmak için, gezinti formu eklemek istediğiniz veritabanını açarak Oluştur sekmesinin Formlar grubunda Gezinti’yi ve istediğiniz gezinti formu stilini seçin.

38. Soru

Veritabanı sistemlerinde raporların görevi nedir?

Cevap

Raporlar, veritabanında yer alan verilerin, yazdırılabilecek bir görünümde düzenlenmiş hâlidir. Bir rapor genellikle belli bir soruya yanıt verecek şekilde düzenlenir. Raporlar verileri tablolardan alabilir ancak hazırlanacak rapor tek bir tablodaki verilerin düzenlenmesi ile elde edilemiyorsa sorgular yolu ile verilerin diğer tablolardan alınması gerekir. Raporlar üzerinde bulunan her nesnenin boyutu ve görünümü üzerinde düzenleme yapılarak bilgiler istenilen biçimde görüntülenebilir.

Raporlar, veritabanında yer alan verilerin, yazdırılabilecek bir görünümde düzenlenmiş hâlidir. Bir rapor genellikle belli bir soruya yanıt verecek şekilde düzenlenir. Raporlar verileri tablolardan alabilir ancak hazırlanacak rapor tek bir tablodaki verilerin düzenlenmesi ile elde edilemiyorsa sorgular yolu ile verilerin diğer tablolardan alınması gerekir. Raporlar üzerinde bulunan her nesnenin boyutu ve görünümü üzerinde düzenleme yapılarak bilgiler istenilen biçimde görüntülenebilir.

Raporlar, veritabanında yer alan verilerin, yazdırılabilecek bir görünümde düzenlenmiş hâlidir. Bir rapor genellikle belli bir soruya yanıt verecek şekilde düzenlenir. Raporlar verileri tablolardan alabilir ancak hazırlanacak rapor tek bir tablodaki verilerin düzenlenmesi ile elde edilemiyorsa sorgular yolu ile verilerin diğer tablolardan alınması gerekir. Raporlar üzerinde bulunan her nesnenin boyutu ve görünümü üzerinde düzenleme yapılarak bilgiler istenilen biçimde görüntülenebilir.

Raporlar, veritabanında yer alan verilerin, yazdırılabilecek bir görünümde düzenlenmiş hâlidir. Bir rapor genellikle belli bir soruya yanıt verecek şekilde düzenlenir. Raporlar verileri tablolardan alabilir ancak hazırlanacak rapor tek bir tablodaki verilerin düzenlenmesi ile elde edilemiyorsa sorgular yolu ile verilerin diğer tablolardan alınması gerekir. Raporlar üzerinde bulunan her nesnenin boyutu ve görünümü üzerinde düzenleme yapılarak bilgiler istenilen biçimde görüntülenebilir.

39. Soru

Access veritabanında oluşturulan bir raporda hangi düzenlemeler yapılabilir?

Access veritabanında oluşturulan bir raporda hangi düzenlemeler yapılabilir?

Access veritabanında oluşturulan bir raporda hangi düzenlemeler yapılabilir?

Access veritabanında oluşturulan bir raporda hangi düzenlemeler yapılabilir?

Cevap

Access veritabanında oluşturulan bir raporda aşağıdaki düzenlemeler yapılabilir.

 • Gruplandırma, sıralama veya toplamlar ekleme
 • Koşullu biçimlendirmeyle verileri vurgulama
 • Renk ve yazı tiplerini özelleştirme
 • Logo veya arka plan görüntüsü ekleme

Access veritabanında oluşturulan bir raporda aşağıdaki düzenlemeler yapılabilir.

 • Gruplandırma, sıralama veya toplamlar ekleme
 • Koşullu biçimlendirmeyle verileri vurgulama
 • Renk ve yazı tiplerini özelleştirme
 • Logo veya arka plan görüntüsü ekleme

Access veritabanında oluşturulan bir raporda aşağıdaki düzenlemeler yapılabilir.

 • Gruplandırma, sıralama veya toplamlar ekleme
 • Koşullu biçimlendirmeyle verileri vurgulama
 • Renk ve yazı tiplerini özelleştirme
 • Logo veya arka plan görüntüsü ekleme

Access veritabanında oluşturulan bir raporda aşağıdaki düzenlemeler yapılabilir.

 • Gruplandırma, sıralama veya toplamlar ekleme
 • Koşullu biçimlendirmeyle verileri vurgulama
 • Renk ve yazı tiplerini özelleştirme
 • Logo veya arka plan görüntüsü ekleme
40. Soru

Veritabanı sistemlerinde yer alan sorguların işlevleri nelerdir?

Cevap

Sorgular, veritabanındaki verileri farklı şekillerde görüntülemek, yalnızca belirli alanlarda çalışma yapmak ve verileri çözümlemek için kullanılır. Sorgular, veritabanının en önemli özelliğidir ve sorgularla pek çok farklı işlev gerçekleştirilebilir. Sorguların en sık kullanılan işlevi, tablolardan belirli verilerin bulunup, alınmasıdır. Görüntülenmek istenen veriler çeşitli tablolara dağılmış durumdaysa, sorgular sayesinde bu veriler tek bir veri sayfasında görüntülenebilir. Bir başka deyişle sorgular, bir veya birden fazla tablodaki belirli verileri alarak bu verileri istenilen şekilde sıralamamıza olanak sağlar.

Sorgular, belirtilen koşullara uyan verileri bulmaya ve almaya yardımcı olduğu gibi birden çok kaydı aynı anda güncelleştirmek, silmek ya da özel hesaplamalar yapmak için de kullanılır.

Sorgular, veritabanındaki verileri farklı şekillerde görüntülemek, yalnızca belirli alanlarda çalışma yapmak ve verileri çözümlemek için kullanılır. Sorgular, veritabanının en önemli özelliğidir ve sorgularla pek çok farklı işlev gerçekleştirilebilir. Sorguların en sık kullanılan işlevi, tablolardan belirli verilerin bulunup, alınmasıdır. Görüntülenmek istenen veriler çeşitli tablolara dağılmış durumdaysa, sorgular sayesinde bu veriler tek bir veri sayfasında görüntülenebilir. Bir başka deyişle sorgular, bir veya birden fazla tablodaki belirli verileri alarak bu verileri istenilen şekilde sıralamamıza olanak sağlar.

Sorgular, belirtilen koşullara uyan verileri bulmaya ve almaya yardımcı olduğu gibi birden çok kaydı aynı anda güncelleştirmek, silmek ya da özel hesaplamalar yapmak için de kullanılır.

Sorgular, veritabanındaki verileri farklı şekillerde görüntülemek, yalnızca belirli alanlarda çalışma yapmak ve verileri çözümlemek için kullanılır. Sorgular, veritabanının en önemli özelliğidir ve sorgularla pek çok farklı işlev gerçekleştirilebilir. Sorguların en sık kullanılan işlevi, tablolardan belirli verilerin bulunup, alınmasıdır. Görüntülenmek istenen veriler çeşitli tablolara dağılmış durumdaysa, sorgular sayesinde bu veriler tek bir veri sayfasında görüntülenebilir. Bir başka deyişle sorgular, bir veya birden fazla tablodaki belirli verileri alarak bu verileri istenilen şekilde sıralamamıza olanak sağlar.

Sorgular, belirtilen koşullara uyan verileri bulmaya ve almaya yardımcı olduğu gibi birden çok kaydı aynı anda güncelleştirmek, silmek ya da özel hesaplamalar yapmak için de kullanılır.

Sorgular, veritabanındaki verileri farklı şekillerde görüntülemek, yalnızca belirli alanlarda çalışma yapmak ve verileri çözümlemek için kullanılır. Sorgular, veritabanının en önemli özelliğidir ve sorgularla pek çok farklı işlev gerçekleştirilebilir. Sorguların en sık kullanılan işlevi, tablolardan belirli verilerin bulunup, alınmasıdır. Görüntülenmek istenen veriler çeşitli tablolara dağılmış durumdaysa, sorgular sayesinde bu veriler tek bir veri sayfasında görüntülenebilir. Bir başka deyişle sorgular, bir veya birden fazla tablodaki belirli verileri alarak bu verileri istenilen şekilde sıralamamıza olanak sağlar.

Sorgular, belirtilen koşullara uyan verileri bulmaya ve almaya yardımcı olduğu gibi birden çok kaydı aynı anda güncelleştirmek, silmek ya da özel hesaplamalar yapmak için de kullanılır.

Sorgular, belirtilen koşullara uyan verileri bulmaya ve almaya yardımcı olduğu gibi birden çok kaydı aynı anda güncelleştirmek, silmek ya da özel hesaplamalar yapmak için de kullanılır.

Sorgular, belirtilen koşullara uyan verileri bulmaya ve almaya yardımcı olduğu gibi birden çok kaydı aynı anda güncelleştirmek, silmek ya da özel hesaplamalar yapmak için de kullanılır.

Sorgular, belirtilen koşullara uyan verileri bulmaya ve almaya yardımcı olduğu gibi birden çok kaydı aynı anda güncelleştirmek, silmek ya da özel hesaplamalar yapmak için de kullanılır.

41. Soru

Access’te yer alan sorgu türleri nelerdir?

Cevap

Access’te seçme sorguları ve eylem sorguları olmak üzere iki temel sorgu türü vardır. Seçme sorgusu, veriyi bulup alır ve kullanıma hazır hâle getirir. Sorgunun sonuçları ekranda görüntülenebilir, yazdırılabilir ya da kopyalanabilir.

Eylem sorgusu, verilerle ilgili bir görev gerçekleştirir. Eylem sorguları yeni tablolar oluşturmak, var olan tablolara veri eklemek, verileri güncelleştirmek veya silmek amacıyla kullanılabilir. 

Access’te seçme sorguları ve eylem sorguları olmak üzere iki temel sorgu türü vardır. Seçme sorgusu, veriyi bulup alır ve kullanıma hazır hâle getirir. Sorgunun sonuçları ekranda görüntülenebilir, yazdırılabilir ya da kopyalanabilir.

Eylem sorgusu, verilerle ilgili bir görev gerçekleştirir. Eylem sorguları yeni tablolar oluşturmak, var olan tablolara veri eklemek, verileri güncelleştirmek veya silmek amacıyla kullanılabilir. 

Access’te seçme sorguları ve eylem sorguları olmak üzere iki temel sorgu türü vardır. Seçme sorgusu, veriyi bulup alır ve kullanıma hazır hâle getirir. Sorgunun sonuçları ekranda görüntülenebilir, yazdırılabilir ya da kopyalanabilir.

Eylem sorgusu, verilerle ilgili bir görev gerçekleştirir. Eylem sorguları yeni tablolar oluşturmak, var olan tablolara veri eklemek, verileri güncelleştirmek veya silmek amacıyla kullanılabilir. 

Access’te seçme sorguları ve eylem sorguları olmak üzere iki temel sorgu türü vardır. Seçme sorgusu, veriyi bulup alır ve kullanıma hazır hâle getirir. Sorgunun sonuçları ekranda görüntülenebilir, yazdırılabilir ya da kopyalanabilir.

Eylem sorgusu, verilerle ilgili bir görev gerçekleştirir. Eylem sorguları yeni tablolar oluşturmak, var olan tablolara veri eklemek, verileri güncelleştirmek veya silmek amacıyla kullanılabilir. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.