Açıköğretim Ders Notları

Veteriner Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Veteriner Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Gram Pozitif Çomaklar

1. Soru

Bacillus anthracis‘in koloni yapısını açıklayınız.

Cevap

B. anthracis gri-beyaz renkte, buzlu cam görünümünde, hemoliz yapmayan, pürüzlü R tipi koloniler oluşturur. 


2. Soru

Bacillus anthracis‘in morfolojisi hakkında bilgi veriniz. 

Cevap

Bacillus anthracis Gram pozitif, sporlu, hareketsiz, kapsüllü, 1-2 x 3-8 µm boyutlarında ve çomak şeklinde bir bakteridir


3. Soru

B. anthracis izolasyonunda bakteri kaç derecede en az ne kadar süre inkübasyona bırakılmalıdır?

Cevap

B. anthracis izolasyonu için, kandan ve dalak gibi hastalığın etkilediği dokulardan kanlı agara ekimler yapılır. Besiyeri 37°C’de normal atmosferde inkübe edilir ve yaklaşık 12 saat sonra koloniler görünmeye başlar.


4. Soru

B. anthracis ile yapılan laboratuvar çalışmalarında laboratuvar bulaşmasını önlemek için neler yapılmalıdır?

Cevap

B. anthracis ile yapılan laboratuvar çalışmalarında biyogüvenlik kurallarına azami ölçüde dikkat etmek gerekir. Laboratuvar bulaşmasını önlemek için kullanılan tüm malzeme mutlaka otoklavda sterilize edilmeli, cam malzeme 3-4 saat %10’luk sodyum hipoklorit solusyonunda tutulmalıdır.


5. Soru

B. anthracis’in serolojik tanısı nasıl yapılır?

Cevap

B. anthracis’in tanısında kullanılan seroloji tabanlı tek yöntem “Ascoli termopresipitasyon testi” dir. Bu aslında oluşan antikorları değil, vücuttaki B. anthracis antijenlerini saptamaya yönelik presipitasyon esasına dayanan bir testtir. Çapraz reaksiyonlar nedeniyle hatalı pozitiflik, duyarlılığının düşük olması nedeniyle hatalı negatiflik sık görüldüğü için güvenilir bir test değildir. Bu nedenle günümüzde Türkiye’de antraks tanısında kullanılmamaktadır.


6. Soru

Listeria’ların bakteri özellikleri açıklayınız. 

Cevap

Listerialar Gram pozitif, 0.4 x 2 µm boyutunda, ince çomak şeklinde, hareketli, sporsuz, kapsülsüz, fakültatif anaerob bakterilerdir.


7. Soru

L. monocytogenes hangi  virulens faktörlerini üretirler. 

Cevap

L. monocytogenes suşları listeriolizin ve sitolitik toksin olarak isimlendirilen ve hücre içi yaşamı kolaylaştıran protein yapısında virulens faktörleri üretirler.


8. Soru

Listerialar hangi çevrelerde normal olarak bulunurlar?

Cevap

Listerialar otlaklarda, silajda, sularda, sağlıklı hayvan dışkıları ve kanalizasyonlarda normal olarak bulunur.


9. Soru

Listeriosis, nasıl bir hastalıktır, açıklayınız.

Cevap

Listeriozis genellikle sporadik seyirli bir infeksiyondur. Morbidite oranı %5-10’a çıkabilir. Hastalık daha çok kış ve ilkbahar aylarında ortaya çıkar. Listeriosis aynı zamanda zoonotik karakterde bir infeksiyondur. İnfekte hayvanlardan insanlara direkt bulaşma çok nadirdir; bulaşma kontamine hayvansal gıdaların tüketilmesiyla gerçekleşir.


10. Soru

Listeria izolasyonunda CAMP testinde pozitif sonuç nasıl gözlenir?

Cevap

CAMP testi Listeria türlerinin ayrımında oldukça faydalı ve kolay değerlendirilebilen bir testtir. Bu testte bakteriler  ekildikten sonra 37°C’de 24-48 saat inkübe edilir. Pozitif reaksiyon, test suşları ve kontrol suşlarının kesişme bölgelerinde artmış beta hemolitik alanların gözlenmesidir


11. Soru

Anton Testi nedir?

Cevap

L. monocytogenes’in çoğu izolatı patojenik olmasına karşın, izolatların yine de deney hayvanlarında virulensleri incelenmelidir. Bu amaçla bakterinin buyyon kültüründen 50 µl inokulumun tavşanın gözüne damlatılması yeterlidir. Bu işlemden sonra keratokonjuktivitis gelişimi izlenir. L. monocytogenes izolatlarının virülensini belirlemeye yarayan bu deneysel işleme “Anton Testi” denir.


12. Soru

Rodococcus equi bakterisinin morfolojik özelliklerini açıklayınız. 

Cevap

R. equi Gram pozitif, hareketsiz, sporsuz, kapsüllü ve aerobik bir bakteridir. Mikroskopta kokoidden çomak şekline dek değişen pleomorfik biçimlerde gözlenir. Katmanlı bir polisakkarid kapsülü mevcuttur. R. equi göreceli olarak büyükçe (1×5 µm) bir bireysel morfolojiye sahiptir. Katı besi yerleri üzerindeki kolonilerden yapılan boyamalarda şekilleri genellikle kokoid formunda, sıvı besi yerlerinden yapılan preparatlarda ise çomak formunda, bazen kısa zincirler tarzındadır. Sütte ürediği zaman etkenin metakromatik granüller içerdiği saptanmıştır. R. equi kolonileri genel katı besiyerleri üzerinde 1 cm çapında gözlenir.


13. Soru

R. equi’nin biyokimyasal özelliklerini açıklayınız.

Cevap

Katalaz ve üreaz pozitiftir. Sitokorm-c negatiftir ve hiçbir karbonhidratı fermente etmez. Nitrat ve indol reaksiyonları olumludur. R. equi kolonileri kanlı agarda hemoliz oluşturmaz. Bunun yanında R. equi fosfolipaz ve kolesterol oksidaz üretir


14. Soru

Korinebakterilerin morfolojik özelliklerini açıklayınız.

Cevap

Korinebakteriler Gram pozitif, 2-6 µm uzunlukta pleomorfik görünümlü, sporsuz, kapsülsüz, aerobik veya fakültatif anerobik bakterilerdir. Mikroskopta bireysel olarak genellikle çomak, mekik veya yuvarlağımsı şekillerde gözlenebilirler. Birbirine paralel uzanmış çubuklar veya çin alfabesindeki harflere benzer tarzda birbirine değişik açılarla birleşmiş kümeler oluştururlar.


15. Soru

Korinebakterilerin koloni morfolojilerini açıklayınız. 

Cevap

Korinebakterilerin bireysel morfolojisi tanınmaları için tipiktir. Koloni morfolojileri ve biyokimyasal özellikleri tanımlanmalarında, yani identifikasyonlarında yararlanılan kriterlerdir. Özellikle C. pseudotuberculosis’in identifikasyonunda kanlı agarda yapılan hemoliz testi özel tanımlayıcı bir özelliğe sahiptir. C. bovis lipofilik bir bakteridir ve kanlı agar üzerinde ufak, beyaz, kuru ve hemoliz oluşturmayan koloniler meydana getirir. C. kutscheri de beyazımsı koloniler meydana getirir, ancak hemoliz oluşturma özelliği suşları arasında değişkenlik gösterir. C. pseudotuberculosis etrafı tam hemolizle çevrili beyazımsı koloniler şekillendirir. Ancak koloniler 3 gün sonra ancak bu karakteristik şekline ulaşabilir. Günler sonra koloniler kuruyup krem rengi bir form alır. C. renale grubunun üyeleri 24 saat inkübasyon sonunda küçük hemolizsiz koloniler üretir. Beyazdan sarıya değişen koloni renklenmeleri ancak  gün inkübasyonun ardından ortaya çıkar


16. Soru

Korinebakteri izolasyonunda bakteriyolojik tanı için inkübasyon koşulları nasıl olmalıdır?

Cevap

Etkenin lezyonlardan veya idrar yolu infeksiyonlarında alınan orta idrardan izolasyonu için koyun kanlı agara ve MacConkey agara ekimler yapılır. İnoküle edilen besi yerleri 24-48 saat arası 37°C’de aerobik koşullarda inkübe edilir.


17. Soru

C. pseudotuberculosis’in serolojik tanısında hangi testler kullanılmaktadır?

Cevap

Sadece C. pseudotuberculosis infeksiyonunda serum antikorlarının saptanması amacıyla ELISA testi kullanılmaktadır.


18. Soru

C. pseudotuberculosis’in moleküler tanısında hangi testler kullanılmaktadır?

Cevap

C. pseudotuberculosis izolatlarının identifikasyonu veya bu etkenin lezyondan direkt olarak aranması amacıyla PCR testi kullanılabilmektedir.


19. Soru

Listeria’ların serolojik tanıları nasıl yapılır?

Cevap

İzolatların tanımlanmasında veya listeriosisin beyin formunda beyin dokusunda antijen aramada monoklonal antikorların kullanımıyla immunoperoksidaz ve immunofloresan testleri kullanılabilir. Ancak serolojik testler infeksiyonu, hayvanların kan serumlarında anti-Listeria antikorları aramak amaçlı kullanarak teşhis etmede duyarlılık ve özgünlük problemleri yaratır.


20. Soru

R. equi kapsüler antijenik yapısına göre kaç serolojik tipe ayrılır?

Cevap

Kapsüler antijenik yapısına göre R. equi 4 serolojik veya antijenik gruba ve en az 14 serolojik tipe ayrılır.


1. Soru

Bacillus anthracis‘in koloni yapısını açıklayınız.

Cevap

B. anthracis gri-beyaz renkte, buzlu cam görünümünde, hemoliz yapmayan, pürüzlü R tipi koloniler oluşturur. 

2. Soru

Bacillus anthracis‘in morfolojisi hakkında bilgi veriniz. 

Cevap

Bacillus anthracis Gram pozitif, sporlu, hareketsiz, kapsüllü, 1-2 x 3-8 µm boyutlarında ve çomak şeklinde bir bakteridir

3. Soru

B. anthracis izolasyonunda bakteri kaç derecede en az ne kadar süre inkübasyona bırakılmalıdır?

Cevap

B. anthracis izolasyonu için, kandan ve dalak gibi hastalığın etkilediği dokulardan kanlı agara ekimler yapılır. Besiyeri 37°C’de normal atmosferde inkübe edilir ve yaklaşık 12 saat sonra koloniler görünmeye başlar.

4. Soru

B. anthracis ile yapılan laboratuvar çalışmalarında laboratuvar bulaşmasını önlemek için neler yapılmalıdır?

Cevap

B. anthracis ile yapılan laboratuvar çalışmalarında biyogüvenlik kurallarına azami ölçüde dikkat etmek gerekir. Laboratuvar bulaşmasını önlemek için kullanılan tüm malzeme mutlaka otoklavda sterilize edilmeli, cam malzeme 3-4 saat %10’luk sodyum hipoklorit solusyonunda tutulmalıdır.

5. Soru

B. anthracis’in serolojik tanısı nasıl yapılır?

Cevap

B. anthracis’in tanısında kullanılan seroloji tabanlı tek yöntem “Ascoli termopresipitasyon testi” dir. Bu aslında oluşan antikorları değil, vücuttaki B. anthracis antijenlerini saptamaya yönelik presipitasyon esasına dayanan bir testtir. Çapraz reaksiyonlar nedeniyle hatalı pozitiflik, duyarlılığının düşük olması nedeniyle hatalı negatiflik sık görüldüğü için güvenilir bir test değildir. Bu nedenle günümüzde Türkiye’de antraks tanısında kullanılmamaktadır.

6. Soru

Listeria’ların bakteri özellikleri açıklayınız. 

Cevap

Listerialar Gram pozitif, 0.4 x 2 µm boyutunda, ince çomak şeklinde, hareketli, sporsuz, kapsülsüz, fakültatif anaerob bakterilerdir.

7. Soru

L. monocytogenes hangi  virulens faktörlerini üretirler. 

Cevap

L. monocytogenes suşları listeriolizin ve sitolitik toksin olarak isimlendirilen ve hücre içi yaşamı kolaylaştıran protein yapısında virulens faktörleri üretirler.

8. Soru

Listerialar hangi çevrelerde normal olarak bulunurlar?

Cevap

Listerialar otlaklarda, silajda, sularda, sağlıklı hayvan dışkıları ve kanalizasyonlarda normal olarak bulunur.

9. Soru

Listeriosis, nasıl bir hastalıktır, açıklayınız.

Cevap

Listeriozis genellikle sporadik seyirli bir infeksiyondur. Morbidite oranı %5-10’a çıkabilir. Hastalık daha çok kış ve ilkbahar aylarında ortaya çıkar. Listeriosis aynı zamanda zoonotik karakterde bir infeksiyondur. İnfekte hayvanlardan insanlara direkt bulaşma çok nadirdir; bulaşma kontamine hayvansal gıdaların tüketilmesiyla gerçekleşir.

10. Soru

Listeria izolasyonunda CAMP testinde pozitif sonuç nasıl gözlenir?

Cevap

CAMP testi Listeria türlerinin ayrımında oldukça faydalı ve kolay değerlendirilebilen bir testtir. Bu testte bakteriler  ekildikten sonra 37°C’de 24-48 saat inkübe edilir. Pozitif reaksiyon, test suşları ve kontrol suşlarının kesişme bölgelerinde artmış beta hemolitik alanların gözlenmesidir

11. Soru

Anton Testi nedir?

Cevap

L. monocytogenes’in çoğu izolatı patojenik olmasına karşın, izolatların yine de deney hayvanlarında virulensleri incelenmelidir. Bu amaçla bakterinin buyyon kültüründen 50 µl inokulumun tavşanın gözüne damlatılması yeterlidir. Bu işlemden sonra keratokonjuktivitis gelişimi izlenir. L. monocytogenes izolatlarının virülensini belirlemeye yarayan bu deneysel işleme “Anton Testi” denir.

12. Soru

Rodococcus equi bakterisinin morfolojik özelliklerini açıklayınız. 

Cevap

R. equi Gram pozitif, hareketsiz, sporsuz, kapsüllü ve aerobik bir bakteridir. Mikroskopta kokoidden çomak şekline dek değişen pleomorfik biçimlerde gözlenir. Katmanlı bir polisakkarid kapsülü mevcuttur. R. equi göreceli olarak büyükçe (1×5 µm) bir bireysel morfolojiye sahiptir. Katı besi yerleri üzerindeki kolonilerden yapılan boyamalarda şekilleri genellikle kokoid formunda, sıvı besi yerlerinden yapılan preparatlarda ise çomak formunda, bazen kısa zincirler tarzındadır. Sütte ürediği zaman etkenin metakromatik granüller içerdiği saptanmıştır. R. equi kolonileri genel katı besiyerleri üzerinde 1 cm çapında gözlenir.

13. Soru

R. equi’nin biyokimyasal özelliklerini açıklayınız.

Cevap

Katalaz ve üreaz pozitiftir. Sitokorm-c negatiftir ve hiçbir karbonhidratı fermente etmez. Nitrat ve indol reaksiyonları olumludur. R. equi kolonileri kanlı agarda hemoliz oluşturmaz. Bunun yanında R. equi fosfolipaz ve kolesterol oksidaz üretir

14. Soru

Korinebakterilerin morfolojik özelliklerini açıklayınız.

Cevap

Korinebakteriler Gram pozitif, 2-6 µm uzunlukta pleomorfik görünümlü, sporsuz, kapsülsüz, aerobik veya fakültatif anerobik bakterilerdir. Mikroskopta bireysel olarak genellikle çomak, mekik veya yuvarlağımsı şekillerde gözlenebilirler. Birbirine paralel uzanmış çubuklar veya çin alfabesindeki harflere benzer tarzda birbirine değişik açılarla birleşmiş kümeler oluştururlar.

15. Soru

Korinebakterilerin koloni morfolojilerini açıklayınız. 

Cevap

Korinebakterilerin bireysel morfolojisi tanınmaları için tipiktir. Koloni morfolojileri ve biyokimyasal özellikleri tanımlanmalarında, yani identifikasyonlarında yararlanılan kriterlerdir. Özellikle C. pseudotuberculosis’in identifikasyonunda kanlı agarda yapılan hemoliz testi özel tanımlayıcı bir özelliğe sahiptir. C. bovis lipofilik bir bakteridir ve kanlı agar üzerinde ufak, beyaz, kuru ve hemoliz oluşturmayan koloniler meydana getirir. C. kutscheri de beyazımsı koloniler meydana getirir, ancak hemoliz oluşturma özelliği suşları arasında değişkenlik gösterir. C. pseudotuberculosis etrafı tam hemolizle çevrili beyazımsı koloniler şekillendirir. Ancak koloniler 3 gün sonra ancak bu karakteristik şekline ulaşabilir. Günler sonra koloniler kuruyup krem rengi bir form alır. C. renale grubunun üyeleri 24 saat inkübasyon sonunda küçük hemolizsiz koloniler üretir. Beyazdan sarıya değişen koloni renklenmeleri ancak  gün inkübasyonun ardından ortaya çıkar

16. Soru

Korinebakteri izolasyonunda bakteriyolojik tanı için inkübasyon koşulları nasıl olmalıdır?

Cevap

Etkenin lezyonlardan veya idrar yolu infeksiyonlarında alınan orta idrardan izolasyonu için koyun kanlı agara ve MacConkey agara ekimler yapılır. İnoküle edilen besi yerleri 24-48 saat arası 37°C’de aerobik koşullarda inkübe edilir.

17. Soru

C. pseudotuberculosis’in serolojik tanısında hangi testler kullanılmaktadır?

Cevap

Sadece C. pseudotuberculosis infeksiyonunda serum antikorlarının saptanması amacıyla ELISA testi kullanılmaktadır.

18. Soru

C. pseudotuberculosis’in moleküler tanısında hangi testler kullanılmaktadır?

Cevap

C. pseudotuberculosis izolatlarının identifikasyonu veya bu etkenin lezyondan direkt olarak aranması amacıyla PCR testi kullanılabilmektedir.

19. Soru

Listeria’ların serolojik tanıları nasıl yapılır?

Cevap

İzolatların tanımlanmasında veya listeriosisin beyin formunda beyin dokusunda antijen aramada monoklonal antikorların kullanımıyla immunoperoksidaz ve immunofloresan testleri kullanılabilir. Ancak serolojik testler infeksiyonu, hayvanların kan serumlarında anti-Listeria antikorları aramak amaçlı kullanarak teşhis etmede duyarlılık ve özgünlük problemleri yaratır.

20. Soru

R. equi kapsüler antijenik yapısına göre kaç serolojik tipe ayrılır?

Cevap

Kapsüler antijenik yapısına göre R. equi 4 serolojik veya antijenik gruba ve en az 14 serolojik tipe ayrılır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.