Açıköğretim Ders Notları

VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Arap Ve Fars Edebiyatları

1. Soru

Arapça’nın tarihi ve gelişme safhaları nasıl incelenebilir?

Cevap

Arapçanın tarihi, gelişme ve yayılma safhaları şu şekildedir: 1. Eski Arapça, 2. Klasik Arapça, 3. Orta Arapça, 4. Modern Arapça, 5. Mahalli Lehçeler.


2. Soru

Arap alfabesi nasıl ortaya çıkmış ve yayılmıştır?

Cevap

Arap yazısının Hicaz’ın dışında ortaya çıkıp daha sonra Hicaz’a intikal ettiği görüşü yaygınlık kazanmıştır. Arap yazısının gelişmesinde ve yayılmasında en büyük iki etkenden biri Kur’ân-ı Kerîm’in yazıya geçirilmesi, diğeri de
İslam dininin çok kısa süre içerisinde Arap yarımadasının dışına çıkmasıdır.


3. Soru

el-Arabu’l-Bâkiyye nedir?

Cevap

Soyları devam eden Araplar olup bunlar da iki kola ayrılmaktadır: el-Arabu’l-Aribe ve elArabu’l-Musta’ribe.


4. Soru

el-Arabu’l-Aribe hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Bunlar, soyları Hz. Nuh’un oğlu Sam’dan gelen Kahtan b. Abir’e dayanan gerçek Araplardır. Anavatanları Yemen olup Kahtaniler diye anılmaktadırlar. Ezd, Evs, Hazrec, Huza’a, Tayy ve Kinde bu gruba giren kabilelerdendir.


5. Soru

elArabu’l-Musta’ribe hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Sonradan Araplaşmış olanlardır. Soyları Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail soyundan Adnan’a dayandığı için Adnaniler, İsmaililer, Nizariler ya da Adnan’ın oğlu Me’add’a ulaştığı için Me’addiler olarak adlandırılmıştır. Başlıca kabileleri Rebi’a, Mudar, Gatafan, Kinane ve Kureyş’tir.


6. Soru

İslamiyet’ten önce Güney Arabistan’da hangi büyük devletler kurulmuştur?

Cevap

İslamiyet’ten önce Güney Arabistan’da birbirinin devamı olan üç büyük devlet kurulmuştur. Ma’in (Mina) Devleti (yıkılışı M.Ö. 750-650), Sebeliler Devleti (yıkılışı M.S. II. yüzyıl) ve Himyeriler Devleti’dir. Kuzey Arabistan’da ise Nebatiler (yıkılışı M.S. 106), Palmirliler/Tedmurlular (yıkılışı M.S. 273), Gassaniler (yıkılışı M.S. 613), Hireliler/Lahmiler (yıkılışı M.S. 633) ve Kindeliler (yıkılışı 6. yüzyılın sonlarına doğru) hüküm sürmüşlerdir.


7. Soru

Arap edebiyatının iki ana kolu hangileridir?

Cevap

Arap edebiyatı, elde bulunan en eski örneklere göre manzum ve mensur olmak üzere iki koldan gelişmiştir.


8. Soru

Cahiliyyun şairlerine örnek veriniz.

Cevap

Cahiliye devri, yani İslamiyet’ten önceki devir şairleri; İmru’u’l-Kays (öl. 540) ve el-A’sa (öl. 629) gibi.


9. Soru

Muhadramun şairlerine örnek veriniz.

Cevap

Yaşamlarının bir kısmını Cahiliye, bir kısmını İslamî devirde geçirmiş olanlar; Lebid (öl. 665) ve Hassan b. Sabit (öl. 674) gibi.


10. Soru

İslamiyyun şairlerine örnek veriniz.

Cevap

İslamî devrin ilk şairleri olup bunlar Sadru’l-İslâm ve Emeviler döneminde yaşamışlardır; Cerir (öl. 732) ve Ferezdak (öl. 733) gibi.


11. Soru

Mu’allakat nedir?

Cevap

Cahiliye döneminde, şairin en güzel şiiri olarak kabul edilen, yedi veya on şaire ait kasidelerden meydana gelen şiir koleksiyonu.


12. Soru

“Mu’allakatu’s-seb’a/yedi askı” diye tanınan şiirlerin şairleri kimlerdir?

Cevap

İmru’u’l-Kays (500-540?), Zuheyr b. Ebi Sulma (502-609), Tarafa b. Abd (543-569), Lebid b. Rebi’a (öl. 661), Amr b. Kulsum (öl. 600), Antera b. Şeddad (öl. 525-608) ve Haris b. Hillize.


13. Soru

Bed’iyyat nedir?

Cevap

İçeriği Hz. Peygamber’e övgü olan ve her beytinde bedî sanatlardan en az bir tanesinin bulunduğu uzun kasideler. Bu türün basit bahrinde yazılması, revi harflerinin “kesreli mim” olması gerekmektedir. Bu türün en iyi örneğini Kasîde-i
Bürde adıyla İmam Busirî yazmıştır.


14. Soru

Beyit nedir?

Cevap

Aynı aruz kalıbıyla söylenmiş iki mısradan oluşan nazım birimi.


15. Soru

Arap şiirinin en eski nazım şekli nedir?

Cevap

Arap şiirinin en eski nazım şekli recezdir.


16. Soru

Tevki’at nedir?

Cevap

Halife, sultan ve emirlere gönderilen taleplere verilen cevapları veya sorunların çözümüne ilişkin değerlendirmeleri içeren, metnin alt kısmına düşülen kısa ve özlü sözler.


17. Soru

Makame nedir?

Cevap

Yazarının eğiticiöğretici amaçla ve ağırlıklı olarak dönemin sosyal problemlerine
doğrudan veya dolaylı değindiği, ayet, hadis ve darbımesellerle desteklediği secili nesir ve şiirden oluşan edebî bir tür.


18. Soru

Tasannu’ üslup nedir?

Cevap

Manadan çok şeklin öne çıktığı, kelime seçiminin önem kazandığı seçilen kelimelerle gösteriş yapmanın hedeflendiği sanat ve kelime oyunlarının yapıldığı bir üsluptur. Bu üslupta amaç, sağlam bir metin ortaya sunmak değil, yazarın edebi yeteneğini göstermektir. Bundan dolayı bu üslupla yazılan metinler anlaşılmaz bir hale gelir.


19. Soru

Hamse nedir?

Cevap

Beş mesneviden oluşan külliyat.


20. Soru

Mülemma nedir?

Cevap

Birden fazla dille yazılan şiir.


1. Soru

Arapça’nın tarihi ve gelişme safhaları nasıl incelenebilir?

Cevap

Arapçanın tarihi, gelişme ve yayılma safhaları şu şekildedir: 1. Eski Arapça, 2. Klasik Arapça, 3. Orta Arapça, 4. Modern Arapça, 5. Mahalli Lehçeler.

2. Soru

Arap alfabesi nasıl ortaya çıkmış ve yayılmıştır?

Cevap

Arap yazısının Hicaz’ın dışında ortaya çıkıp daha sonra Hicaz’a intikal ettiği görüşü yaygınlık kazanmıştır. Arap yazısının gelişmesinde ve yayılmasında en büyük iki etkenden biri Kur’ân-ı Kerîm’in yazıya geçirilmesi, diğeri de
İslam dininin çok kısa süre içerisinde Arap yarımadasının dışına çıkmasıdır.

3. Soru

el-Arabu’l-Bâkiyye nedir?

Cevap

Soyları devam eden Araplar olup bunlar da iki kola ayrılmaktadır: el-Arabu’l-Aribe ve elArabu’l-Musta’ribe.

4. Soru

el-Arabu’l-Aribe hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Bunlar, soyları Hz. Nuh’un oğlu Sam’dan gelen Kahtan b. Abir’e dayanan gerçek Araplardır. Anavatanları Yemen olup Kahtaniler diye anılmaktadırlar. Ezd, Evs, Hazrec, Huza’a, Tayy ve Kinde bu gruba giren kabilelerdendir.

5. Soru

elArabu’l-Musta’ribe hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Sonradan Araplaşmış olanlardır. Soyları Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail soyundan Adnan’a dayandığı için Adnaniler, İsmaililer, Nizariler ya da Adnan’ın oğlu Me’add’a ulaştığı için Me’addiler olarak adlandırılmıştır. Başlıca kabileleri Rebi’a, Mudar, Gatafan, Kinane ve Kureyş’tir.

6. Soru

İslamiyet’ten önce Güney Arabistan’da hangi büyük devletler kurulmuştur?

Cevap

İslamiyet’ten önce Güney Arabistan’da birbirinin devamı olan üç büyük devlet kurulmuştur. Ma’in (Mina) Devleti (yıkılışı M.Ö. 750-650), Sebeliler Devleti (yıkılışı M.S. II. yüzyıl) ve Himyeriler Devleti’dir. Kuzey Arabistan’da ise Nebatiler (yıkılışı M.S. 106), Palmirliler/Tedmurlular (yıkılışı M.S. 273), Gassaniler (yıkılışı M.S. 613), Hireliler/Lahmiler (yıkılışı M.S. 633) ve Kindeliler (yıkılışı 6. yüzyılın sonlarına doğru) hüküm sürmüşlerdir.

7. Soru

Arap edebiyatının iki ana kolu hangileridir?

Cevap

Arap edebiyatı, elde bulunan en eski örneklere göre manzum ve mensur olmak üzere iki koldan gelişmiştir.

8. Soru

Cahiliyyun şairlerine örnek veriniz.

Cevap

Cahiliye devri, yani İslamiyet’ten önceki devir şairleri; İmru’u’l-Kays (öl. 540) ve el-A’sa (öl. 629) gibi.

9. Soru

Muhadramun şairlerine örnek veriniz.

Cevap

Yaşamlarının bir kısmını Cahiliye, bir kısmını İslamî devirde geçirmiş olanlar; Lebid (öl. 665) ve Hassan b. Sabit (öl. 674) gibi.

10. Soru

İslamiyyun şairlerine örnek veriniz.

Cevap

İslamî devrin ilk şairleri olup bunlar Sadru’l-İslâm ve Emeviler döneminde yaşamışlardır; Cerir (öl. 732) ve Ferezdak (öl. 733) gibi.

11. Soru

Mu’allakat nedir?

Cevap

Cahiliye döneminde, şairin en güzel şiiri olarak kabul edilen, yedi veya on şaire ait kasidelerden meydana gelen şiir koleksiyonu.

12. Soru

“Mu’allakatu’s-seb’a/yedi askı” diye tanınan şiirlerin şairleri kimlerdir?

Cevap

İmru’u’l-Kays (500-540?), Zuheyr b. Ebi Sulma (502-609), Tarafa b. Abd (543-569), Lebid b. Rebi’a (öl. 661), Amr b. Kulsum (öl. 600), Antera b. Şeddad (öl. 525-608) ve Haris b. Hillize.

13. Soru

Bed’iyyat nedir?

Cevap

İçeriği Hz. Peygamber’e övgü olan ve her beytinde bedî sanatlardan en az bir tanesinin bulunduğu uzun kasideler. Bu türün basit bahrinde yazılması, revi harflerinin “kesreli mim” olması gerekmektedir. Bu türün en iyi örneğini Kasîde-i
Bürde adıyla İmam Busirî yazmıştır.

14. Soru

Beyit nedir?

Cevap

Aynı aruz kalıbıyla söylenmiş iki mısradan oluşan nazım birimi.

15. Soru

Arap şiirinin en eski nazım şekli nedir?

Cevap

Arap şiirinin en eski nazım şekli recezdir.

16. Soru

Tevki’at nedir?

Cevap

Halife, sultan ve emirlere gönderilen taleplere verilen cevapları veya sorunların çözümüne ilişkin değerlendirmeleri içeren, metnin alt kısmına düşülen kısa ve özlü sözler.

17. Soru

Makame nedir?

Cevap

Yazarının eğiticiöğretici amaçla ve ağırlıklı olarak dönemin sosyal problemlerine
doğrudan veya dolaylı değindiği, ayet, hadis ve darbımesellerle desteklediği secili nesir ve şiirden oluşan edebî bir tür.

18. Soru

Tasannu’ üslup nedir?

Cevap

Manadan çok şeklin öne çıktığı, kelime seçiminin önem kazandığı seçilen kelimelerle gösteriş yapmanın hedeflendiği sanat ve kelime oyunlarının yapıldığı bir üsluptur. Bu üslupta amaç, sağlam bir metin ortaya sunmak değil, yazarın edebi yeteneğini göstermektir. Bundan dolayı bu üslupla yazılan metinler anlaşılmaz bir hale gelir.

19. Soru

Hamse nedir?

Cevap

Beş mesneviden oluşan külliyat.

20. Soru

Mülemma nedir?

Cevap

Birden fazla dille yazılan şiir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.