Açıköğretim Ders Notları

XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Karahanlı Türkçesi Grameri Iıı: Fiil, Sıfat-Fiiller, Zarf-Fiiller, Birleşik Fiiller

1. Soru

“keçürdüm” fiilinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı nedir?

Cevap

“geçirdim”


2. Soru

Karahanlı Türkçesinde belirli geçmiş zamanın, üçüncü tekil kişi fiil çekim eki nedir?

Cevap

3. Tekil Kişi: {-DI} ekiyle kurulur.


3. Soru

“ay-dı?ız, bar-dı?ız, bol-du?uz” fiillerinde hangi zaman ve hangi kişiye ait fiil çekim ekleri kullanılmıştır?

Cevap

Belirli geçmiş zamanda (bilinen geçmiş zaman), ikinci çoğul kişi ekleri kullanılmıştır. 2. Çoğul Kişi: {-DX?Xz} ekiyle kurulur.


4. Soru

Karahanlı Türkçesinde belirsiz geçmiş zamanın, üçüncü tekil kişi fiil çekim eki nedir?

Cevap

3. Tekil Kişi: {-mIş} ekiyle kurulur.


5. Soru

“bakarmen” ve “sezikermen” fiillerinde hangi zaman ve kişiye ait çekim ekleri kullanılmıştır?

Cevap

Geniş zamanda, birinci tekil kişi ekleri kullanılmıştır. 1. Tekil Kişi: {-(y)Xr} -ar/-er men ekiyle kurulur.


6. Soru

Karahanlı Türkçesinde gelecek zaman fiil çekim ekleri nelerdir?

Cevap

Üç ayrı ekle kurulur: -gay/-gey, -ga/-ge, -gu/-gü.


7. Soru

Karahanlı Türkçesinde şart kipi eki nedir?

Cevap

Karahanlı Türkçesinde şart kipi eki “–sa/-se” biçimindedir.


8. Soru

“bilsün, bolsun, kirsün” fiilleri, hangi zaman ve hangi şahıs çekim eklerini almıştır?

Cevap

Emir kipinde, üçüncü tekil kişi eklerini almışlardır. Emir kipinde, üçüncü tekil kişi: -sun/-sün, -su/-sü, -sunı/-süni ekleriyle kurulur.


9. Soru

Karahanlı Türkçesinde gelecek zaman eki olarak kullanılan “-gu/-gü (kerek)” eki, ayrıca hangi kipte kullanılır?

Cevap

Gelecek zaman eki olarak kullanılan “-gu/-gü (kerek)” eki,  gereklilik kipi olarak da kullanılır.


10. Soru

Karahanlı Türkçesinde “Fiil+er+DI+kişi ekleri” yapısı, hangi zamana aittir?

Cevap

Hikâye birleşik zaman. Bu zaman, zaman ekini alan fiilin üzerine -DI+kişi eki ile oluşturulmuş er- yardımcı fiilinin getirilmesiyle kurulur.


11. Soru

“korkur erdim, tiler erdim, kılmaz erdiler” fiilleri, hangi zamana aittir?

Cevap

Geniş zamanın hikâyesi.


12. Soru

“sevse ermiş” fiilinin Türkiye Türkçesine çevirisi nedir?

Cevap

“sevseymiş”.


13. Soru

“kolur erse” ve “bilür erseler” fiilleri, hangi zamana aittir?

Cevap

Geniş zamanın şartı.


14. Soru

Karahanlı Türkçesinde “-mAz/ -mAs” ekleri, hangi zamanın sıfat-fiil ekleridir?

Cevap

-mAz/ -mAs: Geniş zaman sıfat-fiilinin olumsuzudur.
özüm taplamaz ne? biri yalgan ol “benim beğenmediğim şeylerden biri yalandır” (KB 848)
yazmas atım yagmur ya?ılmas bilge ya?ku “usta atıcı yağmurdur; yanılmaz bilgin bir
yankıdır” (DLT III 380).


15. Soru

Karahanlı Türkçesinde “-gUlUk” eki, eklendiği fiile hangi anlamı verir?

Cevap

-gUlUk: -gU ve +lık ekinin birleşmesinden oluşan bu ek, eklendiği eyleme -mak/-mek ya da -mak/-mek için anlamı verir.
ol beg Te?rige tapınguluk erdi “Tanrıya tapmak onun hakkıydı”(DLT II 169)
Hükm kılur Ta?rı bir işni kim erür kılguluk kılınmış “Tanrı yapılması (yapmak için)
bir işi emreder” (KTer. 29/4b3=8:44).


16. Soru

Karahanlı Türkçesinde “-DAçI” eki, hangi zamana referans veren bir sıfat-fiil ekidir?

Cevap

“-DAçI” eki, gelecek zaman anlamı taşır.
kidin keldeçike özüm sözlegü “sözümü sonra geleceklere söyleyeceğim”(KB 192)
elig tuttaçımka egirse mu?a “yarın derde, sıkıntıya düşersem elimden tutacak olana….” (AH 30)
bardaçı er, keldeçi er “giden gelen kişi” (DLT I 24).


17. Soru

Karahanlı Türkçesinde “-gAlI” zarf-fiil eki, eklendiği fiile hangi anlamı katar?

Cevap

-gAlI: Eklendiği fiile ‘-mak için’ anlamı katar.


18. Soru

Karahanlı Türkçesinde “-er/-mez erken” zarf-fiil eki, eklendiği fiile hangi anlamı katar?

Cevap

-er/-mez erken: Eklendiği eyleme “-dığı zaman”, “-dığında” anlamları katar.
kılıç teprer erken yagı tepremez “kılıç hareket ettiğinde düşman kımıldamaz” (KB 2144)
ölüm tutmaz erken odun ay ilig “ey hükümdar, ölüm henüz yaklaşmadan uyan” (KB 1366)
er barır erken kadıttı “adam giderken döndü” (DLT II 301).


19. Soru

“İsim, Sıfat+Yardımcı Fiil” biçiminde olan birleşik filler, hangi yardımcı fiillerin kullanılmasıyla oluşturulur? 

Cevap

Bu yapıdaki birleşik fiiller, isim ya da sıfatla birlikte çoğunlukla “bol-, kıl-“; daha az da “et-,
tur-” ve “tut-” yardımcı fiillerinden birinin kullanılmasıyla oluşturulur.


20. Soru

Aşağıda verilen, “tur-” ekiyle yapılmış fiillerin, Türkiye Türkçesi çevirileri nelerdir?

dik tur-

yırak tur-

Cevap

dik tur- “dik durmak” (DLT I, 342)
yırak tur- “uzak durmak” (AH 153)


1. Soru

“keçürdüm” fiilinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı nedir?

Cevap

“geçirdim”

2. Soru

Karahanlı Türkçesinde belirli geçmiş zamanın, üçüncü tekil kişi fiil çekim eki nedir?

Cevap

3. Tekil Kişi: {-DI} ekiyle kurulur.

3. Soru

“ay-dı?ız, bar-dı?ız, bol-du?uz” fiillerinde hangi zaman ve hangi kişiye ait fiil çekim ekleri kullanılmıştır?

Cevap

Belirli geçmiş zamanda (bilinen geçmiş zaman), ikinci çoğul kişi ekleri kullanılmıştır. 2. Çoğul Kişi: {-DX?Xz} ekiyle kurulur.

4. Soru

Karahanlı Türkçesinde belirsiz geçmiş zamanın, üçüncü tekil kişi fiil çekim eki nedir?

Cevap

3. Tekil Kişi: {-mIş} ekiyle kurulur.

5. Soru

“bakarmen” ve “sezikermen” fiillerinde hangi zaman ve kişiye ait çekim ekleri kullanılmıştır?

Cevap

Geniş zamanda, birinci tekil kişi ekleri kullanılmıştır. 1. Tekil Kişi: {-(y)Xr} -ar/-er men ekiyle kurulur.

6. Soru

Karahanlı Türkçesinde gelecek zaman fiil çekim ekleri nelerdir?

Cevap

Üç ayrı ekle kurulur: -gay/-gey, -ga/-ge, -gu/-gü.

7. Soru

Karahanlı Türkçesinde şart kipi eki nedir?

Cevap

Karahanlı Türkçesinde şart kipi eki “–sa/-se” biçimindedir.

8. Soru

“bilsün, bolsun, kirsün” fiilleri, hangi zaman ve hangi şahıs çekim eklerini almıştır?

Cevap

Emir kipinde, üçüncü tekil kişi eklerini almışlardır. Emir kipinde, üçüncü tekil kişi: -sun/-sün, -su/-sü, -sunı/-süni ekleriyle kurulur.

9. Soru

Karahanlı Türkçesinde gelecek zaman eki olarak kullanılan “-gu/-gü (kerek)” eki, ayrıca hangi kipte kullanılır?

Cevap

Gelecek zaman eki olarak kullanılan “-gu/-gü (kerek)” eki,  gereklilik kipi olarak da kullanılır.

10. Soru

Karahanlı Türkçesinde “Fiil+er+DI+kişi ekleri” yapısı, hangi zamana aittir?

Cevap

Hikâye birleşik zaman. Bu zaman, zaman ekini alan fiilin üzerine -DI+kişi eki ile oluşturulmuş er- yardımcı fiilinin getirilmesiyle kurulur.

11. Soru

“korkur erdim, tiler erdim, kılmaz erdiler” fiilleri, hangi zamana aittir?

Cevap

Geniş zamanın hikâyesi.

12. Soru

“sevse ermiş” fiilinin Türkiye Türkçesine çevirisi nedir?

Cevap

“sevseymiş”.

13. Soru

“kolur erse” ve “bilür erseler” fiilleri, hangi zamana aittir?

Cevap

Geniş zamanın şartı.

14. Soru

Karahanlı Türkçesinde “-mAz/ -mAs” ekleri, hangi zamanın sıfat-fiil ekleridir?

Cevap

-mAz/ -mAs: Geniş zaman sıfat-fiilinin olumsuzudur.
özüm taplamaz ne? biri yalgan ol “benim beğenmediğim şeylerden biri yalandır” (KB 848)
yazmas atım yagmur ya?ılmas bilge ya?ku “usta atıcı yağmurdur; yanılmaz bilgin bir
yankıdır” (DLT III 380).

15. Soru

Karahanlı Türkçesinde “-gUlUk” eki, eklendiği fiile hangi anlamı verir?

Cevap

-gUlUk: -gU ve +lık ekinin birleşmesinden oluşan bu ek, eklendiği eyleme -mak/-mek ya da -mak/-mek için anlamı verir.
ol beg Te?rige tapınguluk erdi “Tanrıya tapmak onun hakkıydı”(DLT II 169)
Hükm kılur Ta?rı bir işni kim erür kılguluk kılınmış “Tanrı yapılması (yapmak için)
bir işi emreder” (KTer. 29/4b3=8:44).

16. Soru

Karahanlı Türkçesinde “-DAçI” eki, hangi zamana referans veren bir sıfat-fiil ekidir?

Cevap

“-DAçI” eki, gelecek zaman anlamı taşır.
kidin keldeçike özüm sözlegü “sözümü sonra geleceklere söyleyeceğim”(KB 192)
elig tuttaçımka egirse mu?a “yarın derde, sıkıntıya düşersem elimden tutacak olana….” (AH 30)
bardaçı er, keldeçi er “giden gelen kişi” (DLT I 24).

17. Soru

Karahanlı Türkçesinde “-gAlI” zarf-fiil eki, eklendiği fiile hangi anlamı katar?

Cevap

-gAlI: Eklendiği fiile ‘-mak için’ anlamı katar.

18. Soru

Karahanlı Türkçesinde “-er/-mez erken” zarf-fiil eki, eklendiği fiile hangi anlamı katar?

Cevap

-er/-mez erken: Eklendiği eyleme “-dığı zaman”, “-dığında” anlamları katar.
kılıç teprer erken yagı tepremez “kılıç hareket ettiğinde düşman kımıldamaz” (KB 2144)
ölüm tutmaz erken odun ay ilig “ey hükümdar, ölüm henüz yaklaşmadan uyan” (KB 1366)
er barır erken kadıttı “adam giderken döndü” (DLT II 301).

19. Soru

“İsim, Sıfat+Yardımcı Fiil” biçiminde olan birleşik filler, hangi yardımcı fiillerin kullanılmasıyla oluşturulur? 

Cevap

Bu yapıdaki birleşik fiiller, isim ya da sıfatla birlikte çoğunlukla “bol-, kıl-“; daha az da “et-,
tur-” ve “tut-” yardımcı fiillerinden birinin kullanılmasıyla oluşturulur.

20. Soru

Aşağıda verilen, “tur-” ekiyle yapılmış fiillerin, Türkiye Türkçesi çevirileri nelerdir?

dik tur-

yırak tur-

Cevap

dik tur- “dik durmak” (DLT I, 342)
yırak tur- “uzak durmak” (AH 153)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.