Açıköğretim Ders Notları

XIV-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden XIV-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Xıv. Yüzyıl Türk Edebiyatında Mesnevi

1. Soru

Manzum dinî destanlar niçin oluşturulmuştur?

Cevap

Bu tip mesneviler daha çok meclis ve kıraathanelerde okunmak, insanlara hem hoşça vakit geçirtmek hem de çeşitli nasihatler vermek amacıyla oluşturulmuşlardır. Bunlar genellikle Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin gibi din büyükleri ile İbrahim Edhem ve Veysel Karanî gibi bazı ünlü sufîlerin hayatları etrafında teşekkül etmişlerdir.


2. Soru

Tekke edebiyatı mahsulleri olan mesnevilerin en bilinenleri nelerdir?

Cevap

Bu tip eserler içerisinde en meşhurları Gülşehrî’nin Mantıku’ttayr’ı ile Âşık Paşa’nın Garîb-nâme’sidir


3. Soru

“Maktel” türünün Türkçede bilinen manzum ilk örneğinin adı nedir ve yazarı kimdir?

Cevap

Yûsuf-ı Meddâh’ın Maktel-i Hüseyn olarak da bilinen Maktel’i, “maktel” türünün Türkçede bilinen manzum ilk örneği olup 763/1362 tarihinde aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla Kastamonu’da kaleme alınmıştır.


4. Soru

Yûsuf-ı Meddâh’ın yaklaşık 200 beyitten oluşan ve aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazılan eseri nedir?

Cevap

Yûsuf-ı Meddâh’ın İbni Abbâs’tan rivayet edilen bir hadisten hareketle oluşturduğu Dâsitân-ı İblîs-i Aleyhi’l-la’ne, yaklaşık 200 beyit olup aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazılmıştır.


5. Soru

Ahmedî’nin “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla kaleme aldığı Tahkîk-i Mi’râc-ı Resûl’ün önemi nereden gelmektedir?

Cevap

Tahkîk-i Mi’râc-ı Resûl, bugünkü bilgilerimize göre Anadolu’da telif tarihi bilinen en eski müstakil “mi’râc-nâme”dir.


6. Soru

Gazavât-nâme’lerin konusunu neler oluşturmaktadır?

Cevap

Büyük komutanların din uğruna yaptıkları savaşları ve bu savaşlarda gösterdikleri kahramanlıkları anlatan manzum veya mensur eserlerdir. 


7. Soru

Anadolu’da mesnevi nazım şekliyle yazılan ilk müstakil Türkçe eser kime aittir?

Cevap

Anadolu’da mesnevi nazım şekliyle yazılan ilk müstakil Türkçe eser Yunus Emre’ye aittir


8. Soru

XIV. yy’ın didaktik hüviyete sahip mesnevisi ve yazarı kimdir?

Cevap

Pîr Mahmûd’un, 2795 beyitten oluşan ve aru zun “mefâîlün mefâîlün feûlün” kalıbıyla yazılan Bahtiyâr-nâme’sidir.


9. Soru

Şeyyâd Hamza’nın aşkı konu aldığı meşhur mesnevisinin adı nedir?

Cevap

Şeyyâd Hamza’nın aşkı konu aldığı meşhur mesnevisi Yûsuf u Zelîhâ’dır.


10. Soru

Âşık Paşa’nın, 730/1330 yılında aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazdığı ve en meşhur eseri olan mesnevisinin adı nedir?

Cevap

Âşık Paşa’nın, 730/1330 yılında aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazdığı ve en meşhur eseri Garibname’dir.


11. Soru

Mantıku’t-tayr, kimin eseridir ve konu olarak neyi işlemiştir?

Cevap

Gülşen-nâme olarak da isimlendirilen Mantıku’t-tayr, Gülşehrî tarafından, Ferîdüddîn-i Attâr’ın aynı isimli eserinden hareketle oluşturulmuş, “vahdet-i vücûd” inancını işleyen alegorik bir mesnevidir.


12. Soru

XIV. yy’ın mesnevi şairlerinden olan Tutmacı’nın tercüme eserinin adı nedir?

Cevap

Tutmacı’nın Gül ü Hüsrev’i, Ferîdüddîn-i Attâr’ın aynı adlı yahut Hüsrev-nâme diye bilinen 7708 beyitlik mesnevisinin 5370 beyitle Türkçeye yapılan muhtasar tercümesidir.


13. Soru

Işk-nâme veya Tuhfe-nâme isimli mesnevi kimin eseridir?

Cevap

Bu asrın mesnevi nazmeden sanatkârları arasında yer alan Mehmed’in, XIV. asrın ikinci yarısı ile XV. asrın başlarında yaşadığı tahmin edilmektedir. Mehmed’in Işk-nâme veya Tuhfe-nâme isimli mesnevisi, Süheyl ü Nev-bahâr gibi İran edebiyatında orijinali bulunmayan eserlerdendir.


14. Soru

Anadolu’da mesnevi nazım şekliyle yazılan ilk müstakil Türkçe eserin adı nedir?

Cevap

Anadolu’da mesnevi nazım şekliyle yazılan ilk müstakil Türkçe eserler, XIV. asra aittir. Bu geleneğin ilk müstakil eseri ise asrın başlarında 707/1307 tarihinde Yûnus Emre tarafından kaleme alınan Risâletü’n-nushiyye’dir.


15. Soru

Şeyyâd Hamza’dan başka Yûsuf u Züleyhâ isimli mesnevi kim tarafından yazılmıştır?

Cevap

Şeyyâd Hamza’dan başka Yûsuf u Züleyhâ isimli mesnevi hayatı hakkında bilgi bulunmayan Garib tarafından yazılmıştır. 


16. Soru

Hurşîd ü Ferahşâd,  ya da Hurşîd-nâme adıyla da anılan mesnevi kimin eseridir?

Cevap

Hurşîd ü Ferahşâd,  ya da Hurşîd-nâme adıyla da anılan mesnevi Şeyhoğlu Mustafâ’nın dır. 


17. Soru

Tarihî, destani ve menkıbevi mesneviler içinde, İslam ve tasavvuf büyüklerinin hayatlarını, din uğrunda yaptıkları savaş ve mücadelelerini, gösterdikleri keramet ile büyüklüklerini konu alan eserler den olan Gazavat-ı Resulullah kimin eseridir?

Cevap

Tursun Fakı’nın Gazavât-ı Resûlullah’ı, Kıssa-i Mukaffâ ismiyle de anılmaktadır.


18. Soru

Ahmed Fakîh’in, bir grup arkadaşıyla hacca giderken gördüğü Şam, Kudüs, Mekke ve Medine ile oralarda ziyaret ettiği kutsal mekânlar hakkında bilgi verdiği mesnevisinin adı nedir?

Cevap

Ahmed Fakîh’in, bir grup arkadaşıyla hacca giderken gördüğü Şam, Kudüs, Mekke ve Medine ile oralarda ziyaret ettiği kutsal mekânlar hakkında bilgi verdiği Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-şerîfe isimli bir mesnevisi bulunmaktadır. Ahmedî’nin Tervîhu’lervâh’ı, tıpla ilgilidir. Adı


19. Soru

Ahmedî’nin mesnevisinin adı nedir?

Cevap

Ahmedî’nin mesnevisinin adı Cemşîd ü Hurşîd’dir


20. Soru

Fahrî’nin, Aydınoğlu Îsâ Beg adına 768/1367 tarihinde aruzun “mefâîlün mefâîlün feûlün” kalıbıyla yazılmış olan mesnevisinin adı nedir?

Cevap

Fahrî’nin, Aydınoğlu Îsâ Beg adına 768/1367 tarihinde aruzun “mefâîlün mefâîlün feûlün” kalıbıyla yazılmış olan mesnevisinin adı Hüsrev ü Şîrîn’dir. 


1. Soru

Manzum dinî destanlar niçin oluşturulmuştur?

Cevap

Bu tip mesneviler daha çok meclis ve kıraathanelerde okunmak, insanlara hem hoşça vakit geçirtmek hem de çeşitli nasihatler vermek amacıyla oluşturulmuşlardır. Bunlar genellikle Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin gibi din büyükleri ile İbrahim Edhem ve Veysel Karanî gibi bazı ünlü sufîlerin hayatları etrafında teşekkül etmişlerdir.

2. Soru

Tekke edebiyatı mahsulleri olan mesnevilerin en bilinenleri nelerdir?

Cevap

Bu tip eserler içerisinde en meşhurları Gülşehrî’nin Mantıku’ttayr’ı ile Âşık Paşa’nın Garîb-nâme’sidir

3. Soru

“Maktel” türünün Türkçede bilinen manzum ilk örneğinin adı nedir ve yazarı kimdir?

Cevap

Yûsuf-ı Meddâh’ın Maktel-i Hüseyn olarak da bilinen Maktel’i, “maktel” türünün Türkçede bilinen manzum ilk örneği olup 763/1362 tarihinde aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla Kastamonu’da kaleme alınmıştır.

4. Soru

Yûsuf-ı Meddâh’ın yaklaşık 200 beyitten oluşan ve aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazılan eseri nedir?

Cevap

Yûsuf-ı Meddâh’ın İbni Abbâs’tan rivayet edilen bir hadisten hareketle oluşturduğu Dâsitân-ı İblîs-i Aleyhi’l-la’ne, yaklaşık 200 beyit olup aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazılmıştır.

5. Soru

Ahmedî’nin “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla kaleme aldığı Tahkîk-i Mi’râc-ı Resûl’ün önemi nereden gelmektedir?

Cevap

Tahkîk-i Mi’râc-ı Resûl, bugünkü bilgilerimize göre Anadolu’da telif tarihi bilinen en eski müstakil “mi’râc-nâme”dir.

6. Soru

Gazavât-nâme’lerin konusunu neler oluşturmaktadır?

Cevap

Büyük komutanların din uğruna yaptıkları savaşları ve bu savaşlarda gösterdikleri kahramanlıkları anlatan manzum veya mensur eserlerdir. 

7. Soru

Anadolu’da mesnevi nazım şekliyle yazılan ilk müstakil Türkçe eser kime aittir?

Cevap

Anadolu’da mesnevi nazım şekliyle yazılan ilk müstakil Türkçe eser Yunus Emre’ye aittir

8. Soru

XIV. yy’ın didaktik hüviyete sahip mesnevisi ve yazarı kimdir?

Cevap

Pîr Mahmûd’un, 2795 beyitten oluşan ve aru zun “mefâîlün mefâîlün feûlün” kalıbıyla yazılan Bahtiyâr-nâme’sidir.

9. Soru

Şeyyâd Hamza’nın aşkı konu aldığı meşhur mesnevisinin adı nedir?

Cevap

Şeyyâd Hamza’nın aşkı konu aldığı meşhur mesnevisi Yûsuf u Zelîhâ’dır.

10. Soru

Âşık Paşa’nın, 730/1330 yılında aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazdığı ve en meşhur eseri olan mesnevisinin adı nedir?

Cevap

Âşık Paşa’nın, 730/1330 yılında aruzun “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazdığı ve en meşhur eseri Garibname’dir.

11. Soru

Mantıku’t-tayr, kimin eseridir ve konu olarak neyi işlemiştir?

Cevap

Gülşen-nâme olarak da isimlendirilen Mantıku’t-tayr, Gülşehrî tarafından, Ferîdüddîn-i Attâr’ın aynı isimli eserinden hareketle oluşturulmuş, “vahdet-i vücûd” inancını işleyen alegorik bir mesnevidir.

12. Soru

XIV. yy’ın mesnevi şairlerinden olan Tutmacı’nın tercüme eserinin adı nedir?

Cevap

Tutmacı’nın Gül ü Hüsrev’i, Ferîdüddîn-i Attâr’ın aynı adlı yahut Hüsrev-nâme diye bilinen 7708 beyitlik mesnevisinin 5370 beyitle Türkçeye yapılan muhtasar tercümesidir.

13. Soru

Işk-nâme veya Tuhfe-nâme isimli mesnevi kimin eseridir?

Cevap

Bu asrın mesnevi nazmeden sanatkârları arasında yer alan Mehmed’in, XIV. asrın ikinci yarısı ile XV. asrın başlarında yaşadığı tahmin edilmektedir. Mehmed’in Işk-nâme veya Tuhfe-nâme isimli mesnevisi, Süheyl ü Nev-bahâr gibi İran edebiyatında orijinali bulunmayan eserlerdendir.

14. Soru

Anadolu’da mesnevi nazım şekliyle yazılan ilk müstakil Türkçe eserin adı nedir?

Cevap

Anadolu’da mesnevi nazım şekliyle yazılan ilk müstakil Türkçe eserler, XIV. asra aittir. Bu geleneğin ilk müstakil eseri ise asrın başlarında 707/1307 tarihinde Yûnus Emre tarafından kaleme alınan Risâletü’n-nushiyye’dir.

15. Soru

Şeyyâd Hamza’dan başka Yûsuf u Züleyhâ isimli mesnevi kim tarafından yazılmıştır?

Cevap

Şeyyâd Hamza’dan başka Yûsuf u Züleyhâ isimli mesnevi hayatı hakkında bilgi bulunmayan Garib tarafından yazılmıştır. 

16. Soru

Hurşîd ü Ferahşâd,  ya da Hurşîd-nâme adıyla da anılan mesnevi kimin eseridir?

Cevap

Hurşîd ü Ferahşâd,  ya da Hurşîd-nâme adıyla da anılan mesnevi Şeyhoğlu Mustafâ’nın dır. 

17. Soru

Tarihî, destani ve menkıbevi mesneviler içinde, İslam ve tasavvuf büyüklerinin hayatlarını, din uğrunda yaptıkları savaş ve mücadelelerini, gösterdikleri keramet ile büyüklüklerini konu alan eserler den olan Gazavat-ı Resulullah kimin eseridir?

Cevap

Tursun Fakı’nın Gazavât-ı Resûlullah’ı, Kıssa-i Mukaffâ ismiyle de anılmaktadır.

18. Soru

Ahmed Fakîh’in, bir grup arkadaşıyla hacca giderken gördüğü Şam, Kudüs, Mekke ve Medine ile oralarda ziyaret ettiği kutsal mekânlar hakkında bilgi verdiği mesnevisinin adı nedir?

Cevap

Ahmed Fakîh’in, bir grup arkadaşıyla hacca giderken gördüğü Şam, Kudüs, Mekke ve Medine ile oralarda ziyaret ettiği kutsal mekânlar hakkında bilgi verdiği Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-şerîfe isimli bir mesnevisi bulunmaktadır. Ahmedî’nin Tervîhu’lervâh’ı, tıpla ilgilidir. Adı

19. Soru

Ahmedî’nin mesnevisinin adı nedir?

Cevap

Ahmedî’nin mesnevisinin adı Cemşîd ü Hurşîd’dir

20. Soru

Fahrî’nin, Aydınoğlu Îsâ Beg adına 768/1367 tarihinde aruzun “mefâîlün mefâîlün feûlün” kalıbıyla yazılmış olan mesnevisinin adı nedir?

Cevap

Fahrî’nin, Aydınoğlu Îsâ Beg adına 768/1367 tarihinde aruzun “mefâîlün mefâîlün feûlün” kalıbıyla yazılmış olan mesnevisinin adı Hüsrev ü Şîrîn’dir. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.