Açıköğretim Ders Notları

XIV-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden XIV-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Xv. Yüzyıl Batı Türk Edebiyatı-I

1. Soru

Abdülvâsi Çelebi’nin, altmış, yetmiş yaşlarında yazdığı tek eserin ismi nedir?

Cevap

Abdülvâsi Çelebi’nin, altmış, yetmiş yaşlarında yazdığı tek eserin ismi Halîlnâme’dir. 


2. Soru

Türk edebiyatında İbrahim peygamberin hayatının anlatıldığı bilinen tek eser kim tarından yazılmıştır?

Cevap

Türk edebiyatında İbrahim peygamberin hayatının anlatıldığı bilinen tek eser Abdülvâsi Çelebi tarafından yazılan Halîl-nâme’dir. 


3. Soru

On bin beyitten fazla ansiklopedik bir eser olan Murâd-nâme‘nin yazarlığı kime aittir?

Cevap

On bin beyitten fazla ansiklopedik bir eser olan Murâd-nâme‘nin yazarlığı Bedr-i Dilşâd’a aittir. 


4. Soru

Hatâ’î adlı bir şair, Sultan Ya’kub adına hangi eser yazmıştır?

Cevap

Hatâ’î adlı bir şair, Sultan Ya’kub adına Yûsuf u Züleyhâ eserini yazmıştır. 


5. Soru

Sinan Paşa’nın yazdığı nesir üslubunun en güzel örneği olan sanatkârane’nin ismi nedir?

Cevap

Sinan Paşa’nın yazdığı nesir üslubunun en güzel örneği olan sanatkârane’nin ismi Tazarru’-nâme’dir. 


6. Soru

Şeyhî, Çelebi Mehmed’e sunduğu Har-nâme adlı eserinde ne anlatmıştır? 

Cevap

Şeyhî, Çelebi Mehmed’e sunduğu Har-nâme adlı eserinde, padişahın verdiği diğer hediyelerle kendisine verilen köye giderken yolda başına gelenleri anlatmıştır. 


7. Soru

Ahmed-i Dâ’î’nin Çeng-nâme eserinde bir sembol olarak kullanılan çeng nedir ve neyi temsil ediyordur?

Cevap

Ahmed-i Dâ’î’nin Çeng-nâme eserinde bir sembol olarak kullanılan çeng kanuna benzer, dik tutularak çalınan bir sazdır, insanı ve özellikle de âşığı temsil ediyordur.


8. Soru

Ahmed-i Dâ’î en çok hangi şehzade için şiir yazmıştır?

Cevap

Ahmed-i Dâ’î en çok Emir Süleyman için şiir yazmıştır. 


9. Soru

Tokat Dizdarı Ârif Ali tarafından Dânişmend-nâme’nin sade bir Türkçe ile yeniden yazılması hangi padişahın emriyle ilgiliydi?

Cevap

Tokat Dizdarı Ârif Ali tarafından Dânişmend-nâme’nin sade bir Türkçe ile yeniden yazılması II.Murâd’ın emriyle ilgiliydi. 


10. Soru

Süleyman Çelebi 1409’da hangi eserini yazmıştır? 

Cevap

Süleyman Çelebi 1409’da Vesîletü’n-necât adlı eserini yazmıştır.


11. Soru

Süleyman Çelebi, Mevlid eserini yazarken hangi yazarların hangi eserlerinden yararlanmıştır?

Cevap

Süleyman Çelebi, Mevlid eserini yazarken Âşık Paşa’nın Garîb-nâme’sinden, Erzurumlu Mustafa Darîr’in Sîretü’n-nebî’sinden ve Ahmedî’nin Mevlid’inden yararlanmıştır.


12. Soru

“Nevbahârumı hazân itmek dilersin itmegil” mısrasını hangi iki şair eş zamanlı, ortak oluşturmuştur?

Cevap

“Nevbahârumı hazân itmek dilersin itmegil” mısrasını Ahmedî ve Ahmed-i Dâ’î  eş zamanlı, ortak oluşturmuştur.


13. Soru

Suleyman Çelebi zamanında mevlid okuyan kimselere ne deniliyordu?

Cevap

Suleyman Çelebi zamanında Mevlid okuyan kimselere “mevlidhân” deniliyordu.


14. Soru

Hangi şair hakkında Hasan Çelebi, onun ilim ve marifet sahibi, edası Acemane ve şiiri âşıkane bir şair olduğunu söylemiştir?

Cevap

Hasan Çelebi, ilim ve marifet sahibi, edası Acemane ve şiiri âşıkane bir şair olduğunu Habîbî için söylemiştir.


15. Soru

Ahmed-i Dâ’î, hangi eserini Şehzade Murâd için yazmıştır?

Cevap

Ahmed-i Dâ’î, Şehzade Murâd için Ukûdü’l-cevâhir adlı eserini yazmıştır.


16. Soru

Hangi şairin adı kaynaklarda bazen Yûsuf bazen de Sinân, Sinâneddîn olarak geçer?

Cevap

Kaynaklarda adı bazen Yûsuf bazen de Sinân, Sinâneddîn olarak geçen şair Şeyhî’dir.


17. Soru

Hangi yazar Ahmed-i Daî’nin Hayatı ve Eserleri (1952) adlı monografisinde, Ahmed-i Daî’nin manzum ve mensur 17 eserini tespit etmiştir?

Cevap

Ahmed-i Daî’nin Hayatı ve Eserleri (1952) adlı monografisinde, onun manzum ve mensur 17 eserini tespit eden yazar İsmail H. Ertaylan’dır. 


18. Soru

Ahmed-i Dâ’î’nin, 808/1405 tarihinde, Emir Süleyman adına aruzun mefâîlün
mefâîlün feûlün vezniyle yazılan ve 1446 beyitten oluşan eserin ismi nedir?

Cevap

Ahmed-i Dâ’î’nin, 808/1405 tarihinde, Emir Süleyman adına aruzun mefâîlün
mefâîlün feûlün vezniyle yazılan ve 1446 beyitten oluşamn eser Çeng-nâme‘dir.


19. Soru

Şeyhi’n hangi eseri Genceli Nizâmî’nin eserinin tercümesidir ve 1421-1439
yılları arasında II. Murâd adına yazılmıştır?

Cevap

Şeyhi’n Hüsrev ü Şîrîn mesnevisi Genceli Nizâmî’nin eserinin tercümesidir ve 1421-1439 yılları arasında II. Murâd adına yazılmıştır. 


20. Soru

Süleyman Çelebi’nin, Vesîletü’n-necât eserinin yapısal özelliği nedir?

Cevap

Süleyman Çelebi’nin, Vesîletü’n-necât eserinin yapısal özelliği hemen her bahrin sonunda tekrarlanan vasıta beyitlerinin bulunmasıdır. 


1. Soru

Abdülvâsi Çelebi’nin, altmış, yetmiş yaşlarında yazdığı tek eserin ismi nedir?

Cevap

Abdülvâsi Çelebi’nin, altmış, yetmiş yaşlarında yazdığı tek eserin ismi Halîlnâme’dir. 

2. Soru

Türk edebiyatında İbrahim peygamberin hayatının anlatıldığı bilinen tek eser kim tarından yazılmıştır?

Cevap

Türk edebiyatında İbrahim peygamberin hayatının anlatıldığı bilinen tek eser Abdülvâsi Çelebi tarafından yazılan Halîl-nâme’dir. 

3. Soru

On bin beyitten fazla ansiklopedik bir eser olan Murâd-nâme‘nin yazarlığı kime aittir?

Cevap

On bin beyitten fazla ansiklopedik bir eser olan Murâd-nâme‘nin yazarlığı Bedr-i Dilşâd’a aittir. 

4. Soru

Hatâ’î adlı bir şair, Sultan Ya’kub adına hangi eser yazmıştır?

Cevap

Hatâ’î adlı bir şair, Sultan Ya’kub adına Yûsuf u Züleyhâ eserini yazmıştır. 

5. Soru

Sinan Paşa’nın yazdığı nesir üslubunun en güzel örneği olan sanatkârane’nin ismi nedir?

Cevap

Sinan Paşa’nın yazdığı nesir üslubunun en güzel örneği olan sanatkârane’nin ismi Tazarru’-nâme’dir. 

6. Soru

Şeyhî, Çelebi Mehmed’e sunduğu Har-nâme adlı eserinde ne anlatmıştır? 

Cevap

Şeyhî, Çelebi Mehmed’e sunduğu Har-nâme adlı eserinde, padişahın verdiği diğer hediyelerle kendisine verilen köye giderken yolda başına gelenleri anlatmıştır. 

7. Soru

Ahmed-i Dâ’î’nin Çeng-nâme eserinde bir sembol olarak kullanılan çeng nedir ve neyi temsil ediyordur?

Cevap

Ahmed-i Dâ’î’nin Çeng-nâme eserinde bir sembol olarak kullanılan çeng kanuna benzer, dik tutularak çalınan bir sazdır, insanı ve özellikle de âşığı temsil ediyordur.

8. Soru

Ahmed-i Dâ’î en çok hangi şehzade için şiir yazmıştır?

Cevap

Ahmed-i Dâ’î en çok Emir Süleyman için şiir yazmıştır. 

9. Soru

Tokat Dizdarı Ârif Ali tarafından Dânişmend-nâme’nin sade bir Türkçe ile yeniden yazılması hangi padişahın emriyle ilgiliydi?

Cevap

Tokat Dizdarı Ârif Ali tarafından Dânişmend-nâme’nin sade bir Türkçe ile yeniden yazılması II.Murâd’ın emriyle ilgiliydi. 

10. Soru

Süleyman Çelebi 1409’da hangi eserini yazmıştır? 

Cevap

Süleyman Çelebi 1409’da Vesîletü’n-necât adlı eserini yazmıştır.

11. Soru

Süleyman Çelebi, Mevlid eserini yazarken hangi yazarların hangi eserlerinden yararlanmıştır?

Cevap

Süleyman Çelebi, Mevlid eserini yazarken Âşık Paşa’nın Garîb-nâme’sinden, Erzurumlu Mustafa Darîr’in Sîretü’n-nebî’sinden ve Ahmedî’nin Mevlid’inden yararlanmıştır.

12. Soru

“Nevbahârumı hazân itmek dilersin itmegil” mısrasını hangi iki şair eş zamanlı, ortak oluşturmuştur?

Cevap

“Nevbahârumı hazân itmek dilersin itmegil” mısrasını Ahmedî ve Ahmed-i Dâ’î  eş zamanlı, ortak oluşturmuştur.

13. Soru

Suleyman Çelebi zamanında mevlid okuyan kimselere ne deniliyordu?

Cevap

Suleyman Çelebi zamanında Mevlid okuyan kimselere “mevlidhân” deniliyordu.

14. Soru

Hangi şair hakkında Hasan Çelebi, onun ilim ve marifet sahibi, edası Acemane ve şiiri âşıkane bir şair olduğunu söylemiştir?

Cevap

Hasan Çelebi, ilim ve marifet sahibi, edası Acemane ve şiiri âşıkane bir şair olduğunu Habîbî için söylemiştir.

15. Soru

Ahmed-i Dâ’î, hangi eserini Şehzade Murâd için yazmıştır?

Cevap

Ahmed-i Dâ’î, Şehzade Murâd için Ukûdü’l-cevâhir adlı eserini yazmıştır.

16. Soru

Hangi şairin adı kaynaklarda bazen Yûsuf bazen de Sinân, Sinâneddîn olarak geçer?

Cevap

Kaynaklarda adı bazen Yûsuf bazen de Sinân, Sinâneddîn olarak geçen şair Şeyhî’dir.

17. Soru

Hangi yazar Ahmed-i Daî’nin Hayatı ve Eserleri (1952) adlı monografisinde, Ahmed-i Daî’nin manzum ve mensur 17 eserini tespit etmiştir?

Cevap

Ahmed-i Daî’nin Hayatı ve Eserleri (1952) adlı monografisinde, onun manzum ve mensur 17 eserini tespit eden yazar İsmail H. Ertaylan’dır. 

18. Soru

Ahmed-i Dâ’î’nin, 808/1405 tarihinde, Emir Süleyman adına aruzun mefâîlün
mefâîlün feûlün vezniyle yazılan ve 1446 beyitten oluşan eserin ismi nedir?

Cevap

Ahmed-i Dâ’î’nin, 808/1405 tarihinde, Emir Süleyman adına aruzun mefâîlün
mefâîlün feûlün vezniyle yazılan ve 1446 beyitten oluşamn eser Çeng-nâme‘dir.

19. Soru

Şeyhi’n hangi eseri Genceli Nizâmî’nin eserinin tercümesidir ve 1421-1439
yılları arasında II. Murâd adına yazılmıştır?

Cevap

Şeyhi’n Hüsrev ü Şîrîn mesnevisi Genceli Nizâmî’nin eserinin tercümesidir ve 1421-1439 yılları arasında II. Murâd adına yazılmıştır. 

20. Soru

Süleyman Çelebi’nin, Vesîletü’n-necât eserinin yapısal özelliği nedir?

Cevap

Süleyman Çelebi’nin, Vesîletü’n-necât eserinin yapısal özelliği hemen her bahrin sonunda tekrarlanan vasıta beyitlerinin bulunmasıdır. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.